دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات در شركت هاي هلدينگ بر اساس ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

 (M.A)

مديريت بازرگاني گرايش بازرگاني بين الملل

 عنوان:

تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات در شركت هاي هلدينگ بر اساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پورتر

 (موردمطالعه: شركت هلدينگ سرمايه گذاري توكا فولاد)

بهار 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات پژوهش  
1-1. مقدمه ........................................................................................................................................................ 4
1-2. شرح و بيان مسأله پژوهش  ........................................................................................................................ 4
1-3. ضرورت و اهميت انجام پژوهش  ................................................................................................................ 5
1-4. سوال هاي تحقيق  ...................................................................................................................................... 7
1-5. اهداف پژوهش  .......................................................................................................................................... 7
1-6. فرضيه هاي پژوهش  .................................................................................................................................. 7
1-7. مدل مفهومي تحقيق(چارچوب نظري تحقيق) .............................................................................................. 8
1-8. قلمرو پژوهش ............................................................................................................................................ 9
1-8-1. قلمرو موضوعي پژوهش ............................................................................................................. 9
1-8-2. قلمرو مكاني پژوهش .................................................................................................................. 9
1-8-3. قلمرو زماني پژوهش ................................................................................................................... 9
1-9. تعاريف عملياتي واژه ها .............................................................................................................................. 10
فصل دوم: مروري بر ادبيات موضوع و پيشينه تحقيق  
مقدمه ................................................................................................................................................................. 16
2-1. صادرات و نظريه هاي تجارت ..................................................................................................................... 17
2-1-1. تئوري هاي كلاسيك تجارت بين الملل ...................................................................................... 17
2-1-1-1. نظريه مركانتيليسم  ................................................................................................................. 17
2-1-1-2. نظريه مزيت مطلق ................................................................................................................. 18
2-1-1-3. نظريه مزيت نسبي .................................................................................................................. 19
2-1-1-4. نظريه وفور عوامل توليد ......................................................................................................... 20
2-1-2. تئوري هاي جديد تجارت بين الملل  ......................................................................................... 21
2-1-2-1. نظريه تشابه ترجيهات ............................................................................................................ 22
2-1-2-2. نظريه چرخه حيات محصول .................................................................................................. 22
2-1-2-3. نظريه مزيت هاي پيشتاز بودن ................................................................................................. 24
2-1-2-4. نظريه مزيت رقابت ملي ......................................................................................................... 24
2-2. مزيت رقابتي ومدل هاي مربوطه .................................................................................................................. 26
2-2-1. رقابت جهاني ......................................................................................................................................... 26
2-2-2. مفهوم رقابت پذيري ............................................................................................................................... 27
2-2-3. مزيت رقابتي .......................................................................................................................................... 28
2-2-4. مزيت رقابتي پايدار ................................................................................................................................. 29
2-2-5- مروري بر تئوري هاي ارائه شده توسط پورتر ......................................................................................... 32
2-2-5-1. ايجاد مزيت از ديدگاه پورتر ................................................................................................... 32
2-2-5-2. انتخاب استراتژي رقابتي ......................................................................................................... 33
2-2-5-3. استراتژي هاي عمومي پورتر براي ايجاد مزيت رقابتي ............................................................ 35
2-2-5-4. مدل زنجيره ارزش ................................................................................................................. 36
2-2-5-5. مدل الماس مزيت رقابتي ملي ................................................................................................. 38
2-2-6. مدل هاي ارائه شده در ارتباط با مزيت رقابتي ملي ................................................................................... 40
2-2-6-1. مدل الماس مضاعف (دوگانه) راگمن ...................................................................................... 41
2-2-6-2. مدل 9 عاملي مون .................................................................................................................. 45
2-2-7. مدل نظري پژوهش ................................................................................................................................. 47
 2-2-7-1. شرايط عوامل توليد ............................................................................................................... 48
2-2-7-1-1. منابع انساني ................................................................................................................. 49
2-2-7-1-2. منابع فيزيكي ............................................................................................................... 49
2-2-7-1-3. منابع دانش .................................................................................................................. 49
2-2-7-1-4. منابع سرمايه اي ........................................................................................................... 50
2-2-7-1- 5. زيرساختارها ............................................................................................................... 50
            2-2-7-2. شرايط تقاضا ....................................................................................................................... 52
2-2-7-2-1. تركيب تقاضاي داخلي ................................................................................................. 53
2-2-7-2-2. اندازه و الگوي رشد تقاضاي داخلي .............................................................................. 54
2-2-7-2-3. مكانيزم هاي بازاريابي كه مي توانند ترجيحات محلي يك كشور را به بازارهاي خارجي مرتبط سازند 55
2-2-7-3. صنايع مرتبط و پشتيبان ........................................................................................................... 55
2-2-7-4. استراتژي و ساختار شركت و وضعيت رقابتي .......................................................................... 56
2-2-7-5- دولت .................................................................................................................................. 58
2-2-7-6. شانس .................................................................................................................................... 59
2-3. تحقيقات انجام شده در ايران و جهان ........................................................................................................... 60
2-3-1. تحقيقات انجام شده در ايران ................................................................................................................... 60
2-3-2. تحقيقات خارجي ................................................................................................................................... 62
2-4. آشنايي با شركت هاي هلدينگ  ................................................................................................................... 63
2-4-1. شركت هلدينگ ............................................................................................................................... 63
2-4-2. مفهوم استراتژي سطح هلدينگ ......................................................................................................... 64
        2-4-2-1. منظور از منطق پورتفوليو: مدير پورتفوليو .................................................................................. 65
     2-4-3. ارزيابي عملكرد هلدينگ ................................................................................................................... 66
     2-4-4. تاريخچه شركت هلدينگ توكا فولاد وشركتهاي زير مجموعه ............................................................. 67
         2-4-4-1. موضوع فعاليت شركت ............................................................................................................ 67
         2-4-4-2. شركتهاي زير مجموعه هلدينگ توكا فولاد ................................................................................ 68
            2-4-4-2-1. هلدينگ حمل و نقل وپيمانكاري ..................................................................................... 68
2-4-4-2-2. هلدينگ بازرگاني و مالي ................................................................................................. 71
2-4-4-2-3. هلدينگ توليدي  ........................................................................................................... 72
فصل سوم: روش تحقيق  
3-1. مقدمه ........................................................................................................................................................ 76
3-2. روش تحقيق .............................................................................................................................................. 77
3-3.  جامعه آماري ............................................................................................................................................ 77
3-4.  تعيين حجم نمونه ...................................................................................................................................... 78
3-5. روش نمونه گيري  .................................................................................................................................... 79
3-6.  روش گردآوري داده‌ها و اطلاعات ............................................................................................................ 80
3-7. ابزار گردآوري داده‌ها ................................................................................................................................. 81
3-8.  تعيين روايي پرسشنامه .............................................................................................................................. 82
3-9.  تعيين پايايي پرسشنامه ............................................................................................................................... 83
3-10.  روش تجزيه و تحليل داده‌ها ................................................................................................................... 84
    3-10-1.آزمون‌هاي آماري ........................................................................................................................    85
    3-10-2. روش شباهت به گزينه ايده‌آل يا تاپسيس (TOPSIS) ..................................................................  86
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها  
4-1. مقدمه ........................................................................................................................................................  91
4-2. بررسي پاسخ‌هاي پاسخ دهندگان به سوالات جمعيت شناختي .................................................................. ..... 91
4-3. بررسي پاسخ‌هاي پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ...................................................................................  95
4-3-1. متغير شرايط عوامل توليد .............................................................................................................   96
4-3-2. متغير شرايط تقاضا ...................................................................................................................... 99
4-3-3. متغير صنايع مرتبط و پشتيبان ....................................................................................................... 102
4-3-4. متغير استراتژي، ساختار و وضعيت رقابتي ................................................................................... 105
4-3-5. متغير سياست‌هاي دولت .............................................................................................................. 107
4-4. تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق ................................................................................................................ 111
4-4-1. آزمون فرضيه اول ........................................................................................................................ 111
4-4-2. آزمون فرضيه دوم ....................................................................................................................... 111
4-4-3 . آزمون فرضيه سوم  .................................................................................................................... 112
4-4-4. آزمون فرضيه چهارم  ................................................................................................................. 113
4-4-5. آزمون فرضيه پنجم  ................................................................................................................... 114
4-4-6. آزمون فرضيه ششم  .................................................................................................................... 114
4-5. تجزيه و تحليل فرضيه‌ها و ادعاهاي تكميلي  .............................................................................................. 115
4-5-1. آزمون ادعاي اول  .................................................................................................................. 115
4-5-2. آزمون ادعاي دوم  ....................................................................................................................... 117
4-5-3 . آزمون ادعاي سوم  ..................................................................................................................... 119
4-5-4. آزمون ادعاي چهارم  .................................................................................................................. 120
4-6. رتبه‌بندي موانع توسعه صادرات در شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري توكا فولاد با استفاده از روش شباهت به گزينه ايده‌آل يا تاپسيس ....................................................................................................................................... 122
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات  
5-1  مقدمه ........................................................................................................................................................ 130
5-2  نتايج حاصل از بررسي پاسخ‌هاي پاسخ دهندگان به سوالات جمعيت شناختي پرسشنامه.............................. 130
  5-3  نتايج حاصل از بررسي پاسخ‌هاي پاسخ دهندگان به سوالات پرسشنامه ........................................................ 130
5-4  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل فرضيه‌هاي تحقيق ........................................................................................ 132
5-5  نتايج حاصل از تجزيه و تحليل ادعاهاي تكميلي 133
5-6  نتايج حاصل از رتبه‌بندي موانع توسعه صادرات در شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري توكا فولاد  ........................ 134
5-7  محدوديتهاي تحقيق ................................................. ................................................................................. 134
5-8  پيشنهادات ................................................. ............................................................................................... 135
5-8-1 پيشنهادات براي اين تحقيق ................................................ .........................................................     135
5-8-2  پيشنهادات براي تحقيقات آتي ..................................................................................................... 136
پيوست  ................................................. ........................................................................................................... 137
منابع فارسي  ................................................. .................................................................................................... 146
منابع انگليسي  ................................................. .................................................................................................. 150
چكيده انگليسي  ................................................. ............................................................................................... 154

 

چكيده

 در دنياي مدرن امروزي كه رقابت و كسب مزيت رقابتي پايه و اساس همه تصميم گيري ها و برنامه‌ريزي‌هاست، صادرات و تجارت خارجي يك امر بسيار مهم و ضروري براي رسيدن به مزيت رقابتي است كه اقتصاد همه كشورها را تحت تاثير قرار مي دهد. با پيشرفت علم و تكنولوژي و كم شدن فاصله بين ملت ها، بسياري از موانع سنتي ارتباطات از ميان رفته و شرايط براي يك اقتصاد جهاني بيش از پيش فراهم شده است. در يك چنين اقتصاد رقابتي طبعاً كشورهايي موفق تر خواهند بود كه بتوانند نقاط قوت خود را تقويت كرده و به توليد و صادرات محصولات مختلف به صورتي كاراتر نسبت به ساير رقبا اقدام كنند. كشور ايران نيز جهت توسعه هر چه بيشتر و رسيدن به اهداف برنامه هاي توسعه اي، نياز به شناسايي نقاط قوت و ضعف خود در صادرات محصولات مختلف دارد.

پژوهش حاضر با هدف شناسايي،رتبه بندي، بررسي و تعيين اهميت موانع توسعه صادرات شركت هاي هلدينگ انجام گرفت. در اين پژوهش وضعيت شركت هلدينگ توكا فولاد از نظر صادرات به بازارهاي جهاني بر پايه مدل الماس رقابتي ملي پورتر مورد مطالعه و بررسي قرار گرفت.

اين تحقيق از نظر هدف، كاربردي و از نظر شيوه‌ي پژوهش، توصيفي- پيمايشي است؛ پرسشنامه‌ي مورد استفاده از نوع محقق ساخته بوده كه پايايي آن 822/0 است و روايي آن از نظر محتوا مورد تأييد واقع شده است. جامعه آماري اين تحقيق متشكل از مديران ارشد شركت هلدينگ توكا فولاد و  شركت هاي زير مجموعه و اعضا هيات مديره اين شركت ها مي باشد. روش نمونه گيري استفاده شده، نمونه گيري  تصادفي ساده است

 وحجم نمونه 62نفر مي باشد. در اين پژوهش از‌آزمون دو جمله اي جهت بررسي فرضيه هاي اول  تا پنجم و از آزمون فريدمن براي آزمون فرضيه ششم استفاده شده است.براي رتبه بندي موانع توسعه صادرات از روش تاپسيس يا روش شباهت به گزينه ايده آل استفاده شده است .

نتايج حاصل از پژوهش صورت گرفته حاكي  از آن است كه اقدامات دولت ، شرايط تقاضا ، شرايط عوامل توليد،صنايع مرتبط و پشتيبان و استراتژي، ساختار و وضعيت رقابتي همگي از موانع توسعه صادرات در شركت هلدينگ توكا فولاد مي باشد.

موانع توسعه صادرات براساس مدل مايكل پورتر در شركت‌هاي سرمايه گذاري هلدينگ از اهميت يكساني برخوردار نمي‌باشند.

 در رتبه بندي موانع، بزرگترين ميانگين رتبه‌ها براي عامل سياست‌هاي دولت مي‌باشد. كوچكترين ميانگين رتبه‌ها به ترتيب براي عوامل استراتژي، ساختار و وضعيت رقابتي، صنايع مرتبط و پشتيبان، شرايط تقاضا و شرايط عوامل توليد مي‌باشند.

از جمله محدوديت هاي اين پژوهش مي توان به عدم دسترسي آسان به مديران ارشد شركت و اعضاي هيات مديره و همچنين عدم همكاري مديران در تكميل پرسشنامه‌ها،محدوديت هاي زماني ومكاني و عدم امكان تعميم نتايج اين پژوهش به زمان هاي ديگر اشاره كرد.از عمده ترين پيشنهادها آن است كه براي توسعه بيشتر صادرات شركت‌هاي سرمايه گذاري هلدينگ توكا فولاد، مديران ارشد اين شركت‌ها ابتدا در تصميم‌گيري‌هاي خود توجه ويژه‌اي به سياست‌هاي دولت و تاثيرات آن بر روي وضعيت صادرات داشته‌ باشند. سپس شرايط توليد را بهبود بخشيده و تقاضاهاي بيشتري را از كشورهاي مختلف جذب نمايند. همچنين توجه ويژه‌اي به حمايت از صنايع مرتبط و پشتيبان داشته باشند و استراتژي بهينه‌اي اتخاذ نموده وساختار مناسبي براي شركت‌ها طراحي وسپس شرايط رقابتي را در نظر داشته‌ باشند.

كليد واژه ها: مدل الماس ملي، ، شركت هلدينگ، مزيت رقابتي، شرايط عوامل توليد، شرايط تقاضا،صنايع مرتبط و پشتيبان، استراتژي، ساختار و وضعيت رقابتي ،دولت

1-1- مقدمه

در دنياي امروز، كه رقابت و كسب مزيت رقابتي پايه و اساس همه تصميم ها و برنامه ريزي هاست، موفقيت هر ملت در گرو درك و شناخت امكانات موجود و بهره گيري بهينه از آنها در جهت رشد  توسعه هر چه بيشتر است.

از مهمترين زمينه هايي كه در اين باب، توجه بسياري را به خود مشغول ساخته بحث صادرات غير نفتي، و توسعه آن، منطبق با توانايي هاي بالقوه و بالفعل هر كشور مي باشد.

اين امر مهم در كشور ايران كه ساليان دراز است متكي بر درآمدهاي نفتي بوده و توجه لازم به امكانات و مزيت هاي بالقوه خود در ابعاد مختلف ننموده است، ضروري و حياتي به نظر مي رسد.

امروزه توسعه صادرات غير نفتي تنها به افزايش درآمد غير نفتي از طريق توسعه صادرات كالاها و خدمات محدود نمي شود. بلكه نقش مهمتري را به عنوان يك راهبرد رشد و توسعه اقتصادي به عهده دارد (حقيقي و مختاري، 1384).

1-2- شرح و بيان مسأله پژوهش

كشور ايران، با وجود در اختيار داشتن پشتوانه عظيم انساني و موقعيت ژئوپوليتيكي بسيار مناسب داراي اقتصادي تك محصولي است و عليرغم تلاش هاي مسئولين امر و پيشرفت هايي در زمينه صادرات محصولات مختلف همچنان درآمدهاي نفتي است كه چرخ اقتصاد اين مرز و بوم را مي‌چرخاند.

كاهش وابستگي به اقتصاد تك محصولي نفتي و توسعه صادرات غير نفتي در برنامه هاي توسعه مورد توجه بوده و همگان بر لزوم توسعه صادرات غير نفتي اتفاق نظر دارند (اعرابي و قاسمي، 1383). از طرفي با توجه به اينكه در آينده نزديك مزيت رقابتي كشور در زمينه صنعت نفت از دست خواهند رفت و ميزان توليد نفت كفاف مصرف داخلي را نيز نخواهد داشت پرداختن به موضوع صادرات غير نفتي در اقتصاد كشور داراي  اهميت بسيار زيادي است و هر اقدامي در جهت رشد صادرات گامي در برطرف سازي بيماري اقتصاد ايران تلقي مي شود (مدهوشي و تاري، 1386).

صادرات يكي از مهمترين موضوعات مورد توجه در دهه هاي اخير بوده است. . اغلب كشورهاي جهان با درجات متفاوتي از توسعه يافتگي، صادرات را نيروي محركه اقتصادي خود تلقي مي كنند و براي افزايش سهم خود در تجارت بين المللي هيچ فرصتي را از دست نمي دهند.)لئونداس[1],2003)

 با توجه به اينكه هدف از تشكيل شركت هلدينگ توكا فولاد متمركز نمودن شركتهايي با تخصص هاي مختلف سودآور زير نظر يك مديريت مركزي ميباشد كه مديريت مركزي وظيفه سازماندهي و ارائه راهكار و خط مشي به شركتهاي زير مجموعه و به طور كلي ارائه اهداف كلان شركت را با توجه به زمان مكان وموقعيت هاي تجاري جهاني را بر عهد داردواز انجا كه در اهداف كلان شركت كسب موقعيت هاي تجاري جهاني مطرح است صادرات يكي از سنتي ترين و پرطرفدارترين راه هاي ورود به تجارت جهاني است كه امروزه اكثر شركتها در حال تلاش هر چه بيشتر براي ارتقاي صادرات به عنوان يك استراتژي مؤثر براي توسعه خود هستند زيرا صادرات از لحاظ اقتصادي به توسعه اقتصاد ملي، ايجاد درآمد ارزي، حمايت از ساير فعاليت هاي اقتصادي و افزايش فرصت هاي اشتغال كمك مي كند و از لحاظ تجاري صادرات وجوهي براي سرمايه گذاري مجدد شركت فراهم نموده و منجر به رشد شركت مي شود. همچنين باعث متنوع كردن ريسك هاي تجاري در بازارهاي متفاوت، استفاده بهتر از ظرفيت مازاد، جذب كردن و پاداش دادن به سهامداران و كاركنان از طريق كسب مزايا بيشتر و بهبود تكنولوژي و كيفيت در سازمان مي شود. باتوجه به مزاياي ذكر شده در باب صادرات و توسعه آن و  نقش شركت هاي هلدينگ در بخش هاي مختلف اقتصادي واينكه اثر بخشي فعاليت ها در اقتصاد نوين جهاني به اثر بخشي راهبرد هاي شركت هاي هلدينگ بستگي دارد )معدني پور.1387( شركت هلدينگ توكا فولاد به علت متنوع بودن فعاليت هاي شركت هاي زير مجموعه ومرتبط بودن موضوع فعاليت شركت با موضوع تحقيق و حدود 34000 سهام دار از جمله هلدينگ هاي مطرح  مي باشد كه ميتواند به عنوان يك جامعه آماري مناسب در اين پژوهش استفاده شود.

1-3-ضرورت و اهميت انجام پژوهش

شركتهاي مشهور جهاني در ابتداي راه، از صادرات آغاز كردند. با نگاهي به روند صنعتي شدن و نقش صنعت در توسعه اقتصادي كشورها مي توان به تأثير و اهميت صادرات پي برد.. در دنياي كنوني توسعه صادرات تنها به افزايش درآمد ارزي از طريق صادرات كالا و خدمات محدود نمي شود بلكه نقش مهمتري را به عنوان يك استراتژي رشد و حتي توسعه اقتصادي در جهان به عهده دارد. امروزه صادرات با ارزش افزوده بيشتر براي اغلب كشورها، نه تنها به عنوان يك مسير انتخابي بلكه دليلي براي رشد و توسعه اقتصادي مطرح مي شود (خليليان، 1387). اهميت صادرات براي شركت هاي هلدينگ كشور بيش از آنكه به لحاظ درآمد ارزي و نظاير آن مزيت آفرين باشد، به لحاظ ارتباط اين شركت ها با بازار جهاني و شركت در رقابت جهاني است كه معني بخش است؛ تا بدين ترتيب اين صنعت بتواند از جديدترين شيوه هاي توليد آگاه شده و با توليد هر چه رقابتي تر با رقباي خارجي درگير شود.

شركت هلدينگ توكا فولاد داراي 30زير مجموعه هاي متنوع از شركت هاي گروه حمل و نقل و پيمانكاري، شركت هاي گروه توليدي،شركت هاي گروه مالي و بازرگاني مي باشد كه با توجه به زير ساخت هاي مناسب ومزيت هاي رقابتي كه با توجه به امكانات بالقوه و بالفعل دارند يا هنوز به بحث صادرات وارد نشده اند و يا ظرفيت محدودي را به اين مهم اختصاص نداده كه با توجه به موقعيت استراتژيك اين شركت در استان اصفهان و ظرفيت هاي موجود براي امر صادرات ،تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات بر اساس مدل كاربردي الماس رقابت ملي مايكل پورتر ميتواند گامي مهم در كمك رساني به مديران شركتهاي زير مجموعه وشركت مادر براي شناسايي مشكلات و موانعي كه در امر صادرات وتوسعه آن بنمايند.

شركت هلدينگ توكا فولاد به دليل منابع و توانايي هاي زياد،  عدم وابستگي به چند محصول خاص، دارا بودن دانش فني توليد و دسترسي به كانال هاي توزيع، سازوكارها و روش ها اداري پيشرفته و سيستم هاي برنامه ريزي و كنترل متمركز مي توانند به خوبي با محيط جديد بين المللي خود را وفق داده وبنابراين، شركت هاي هلدينگ بايد خود را به گونه اي سازماندهي كنند تا بتوانند منابع و توانايي ها را استخراج كرده و آن ها را با هم تركيب كرده و به انتقال منابع و توانايي ها  در زمينه توسعه صادرات بپردازند.

جداي از اهميت و ضرورت صادرات براي كليه شركتهاي زير مجموعه هلدينگ، اين امر براي شركت‌هاي توليدي كه تمركز ما در اين پژوهش بيشتر بر اين نوع شركتها است نيز بسيار مهم است. زيرا در شركت هاي توليدي، صادرات به منزله وسيله اي مطمئن در قبال بحران اقتصادي داخلي، پيشرفت بيشتر و گسترده تر، درآمد بيشتر و آگاه شدن مستمر از آخرين تحولات فن آوري  و تعمير  نگه داري مي باشد.

اين پژوهش درصدد تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات در شركت هاي هلدينگ بر اساس مدل الماس ملي پورتر مي باشد. تا بتوان با شناسايي موانع و مشكلات پيشنهادهايي جهت برطرف كردن يا به حداقل رساندن آنها ارائه نمود.

 

1-4- سوال هاي تحقيق

سوال ها شامل :

 • موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملي پورتر در شركت هلدينگ سرمايه‌گذاري توكا فولاد كدامند؟
 • رتبه بندي موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملي پورتر در شركت هلدينگ سرمايه گذاري توكا فولاد كدامند؟

1-5- اهداف پژوهش

اهداف پژوهش عبارتند از:

 • تعيين موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملي پورتر براي شركت هلدينگ سرمايه گذاري توكا فولاد.
 • رتبه بندي موانع توسعه صادرات بر اساس مدل الماس ملي پورتر براي شركت هلدينگ سرمايه گذاري توكا فولاد.

1-6- فرضيه هاي پژوهش

فرضيات شامل:

 • شرايط عوامل توليد در شركت هاي سرمايه گذاري هلدينگ از موانع توسعه صادرات مي باشد.

2 - شرايط تقاضا در شركت هاي سرمايه گذاري هلدينگ از موانع توسعه صادرات مي باشد.

      3-وضعيت صنايع وابسته و پشتيبان در شركت هاي سرمايه گذاري هلدينگ از موانع توسعه صادرات مي باشد .

       4-سياست هاي دولت در شركت هاي سرمايه گذاري هلدينگ از موانع توسعه صادرات مي باشد.

       5-ساختار و استراتژي و وضع رقابتي شركت هاي سرمايه گذاري هلدينگ از موانع توسعه صادرات مي باشد.

       6-موانع توسعه صادرات بر اساس مدل پورتر در شركت هاي هلدينگ از اهميت يكساني برخوردار نيست.

1-8- قلمرو پژوهش

1-8-1- قلمرو موضوعي پژوهش

قلمرو اين پژوهش از نظر موضوعي، در محدوده تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات در شركت هاي هلدينگ بر اساس مدل الماس رقابت ملي مايكل پورتر از ديد گاه مديران ارشد شركت هاي زير مجموعه  است.در پژوهش ما به بررسي صادرات و نظريه هاي تجارت ،مزيت رقابتي و مدل هاي مربوط به آن و بررسي شركت هلدينگ توكا فولاد مي پردازيم.

 1-8-2- قلمرو مكاني پژوهش

قلمرو مكاني پژوهش، شركتهاي فعال درزير مجموعه هلدينگ توكا فولاد اعم از شركت هاي گروه حمل و نقل و پيمانكاري، شركت هاي گروه توليدي،شركت هاي گروه مالي و بازرگاني مي باشد كه به نوعي يا صادرات انجام مي دهند و يا با اين موضوع مرتبط هستند.

 1-8-3- قلمرو زماني پژوهش

قلمرو زماني پژوهش ازمهر 91 تا دي 92 است.

1-9- تعاريف عملياتي واژه ها

الماس ملي[2]

مايكل پورتر بر روي علل موفقيت بعضي از كشورها و ملت ها در رقابت بين الملل و عدم توفيق برخي از كشورهاي ديگر نتايج يك پژوهش گسترده را انتشار داد. مطابق با پژوهش او در هر كشوري چهار عامل اصلي كه عبارتند از: 1- شرايط عوامل توليد 2- شرايط تقاضا 3- استراتژي و ساختار و وضع رقابتي شركت ها 4- صنايع مرتبط و پشتيباني كننده محيطي را شكل مي دهند كه شركت هاي محلي در آن به رقابت پرداخته و اين عوامل موجب افزايش و كاهش مزيت هاي رقابتي كشور مورد نظر مي‌گردند. پورتر اين عوامل را عناصر تشكيل دهنده الماس يعني مدل رقابتي مورد نظر  خود مي داند. پورتر همچنين بعدها در تكميل مدل خود 2 متغير ديگر را به عنوان متغيرهاي جانبي بسيار مهم به مدل افزود كه مي‌توانند در الماس رقابت ملي تأثير زياد بگذارد كه عبارتند از:

(شانس و رخدادهاي اتفاقي) و  (دولت و حكومت)

پورتر معتقد است كه اين الماس يك سيستم خود تقويت كننده است يعني اينكه موقعيت يا حالت هر عنصر در وضعيت ساير عناصر نيز تأثير مي گذارد (حقيقي، 1388: 29).

دراين پژوهش پرسشنامه بر اساس اين مدل و عناصر تشكيل دهنده آن بنا شده است.

شرايط عوامل توليد[3]

مجموعه‌اي از عوامل مؤثر در توليد كالا يا خدمات، مانند مواد اوليه، كيفيت و ميزان دسترسي به آن، نيروي انساني بدون مهارت و يا ماهرو آموزش ديده، بهره وري و خلاقيت و نوآوري نيروي انساني، زير ساختها، مسائل تكنولوژيك، ميزان سرمايه و دسترسي به آن، توانمنديها و قابليتهاي مديريتي و ... كه براي رقابت در عرصه بازارهاي رقابتي ضروري است، شرايط عوامل توليد را تشكيل مي‌دهند.

به طور كلي ميتوان عوامل توليد را در گروه هاي منابع انساني، منابع فيزيكي، منابع دانش، منابع سرمايه و زيرساخت ها طبقه بندي كرد (پورتر[4]، 1998: 73).

در اين پژوهش شرايط عوامل توليد شامل نيروي كار ارزان قيمت نيروي كار متخصص و ماهر مواد اوليه و قيمت تمام شده آنانرژي و منابع طبيعيموقعيت جغرافيايي و ميزان استفاده از تكنولوژي و ماشين الات پيشرفته و... مي باشد كه سوالات 1تا12 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

شرايط تقاضا[5]

شرايط تقاضا ماهيت و چگونگي تقاضا را در بازارهاي داخلي براي محصولات يك صنعت مشخص مي‌كند. اندازه و رشد تقاضا در رقابت‌پذيري صنايع تاثير بسزايي دارد. پورتر معتقد است كه وجود بازار داخلي بزرگ و در حال رشد موجب تشويق سرمايه گذاران براي توسعه فناوري و بهبود بهره‌وري گرديده و اين مسئله به عنوان مزيت رقابتي براي آن ملت محسوب مي‌گردد. در مقابل، بازارهاي داخلي كوچك كه داراي رشد پاييني هستند شركتها و صنايع را به دنبال فرصتهاي صادراتي مي‌كشاند

پورتر با ارزيابي مزيت رقابتي ملي از طريق ذره بين استراتژي نتيجه ميگيرد كه يكي از چهار عامل اصلي تعيين كنده مزيت رقابتي كشورها، شرايط تقاضا است.

او مي گويد: «در صورتي كه خريداران داخلي در زمره خبره ترين و زياده طلب ترين خريداران جهان براي محصول يا خدمت باشند، كشورهاي يك كشور مزيت رقابتي كسب مي كنند؛ چرا كه چنين خريداراني پنجره اي رو به نيازهاي پيشرفته ترين خريداران مهيا مي كنند».

در اين پژوهش شرايط تقاضا شامل حجم و ميزان تقاضاي داخلي  ميزان تمايل مصرف كنندگان يك كشور به برندهاي وارداتي تنوع تقاضاي بازار داخلي سطح انتظارات و توقعات مصرف كنندگان چشم انداز رشد تقاضاي محصولات و... مي باشد كه سوالات 13 تا 18 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

صنايع مرتبط و پشتيبان[6]

 صنايع مرتبط و حمايت كننده مي تواند شامل تأمين كنندگان مواد اوليه يا تجهيزات و ابزارآلات، توزيع كنندگان و فروشندگان، سيستم‌هاي توزيع محصول، موسسات تحقيقاتي، سرويس‌هاي مالي مانند بانك‌ها و بورس اوراق بهادار، سيستم‌هاي حمل و نقل، دانشگاه‌ها، مراكز و مؤسسات تحقيقاتي و صنايعي باشد كه از يك نوع فناوري، مواد اوليه و امكانات آزمايشگاهي استفاده مي‌كنند. ارتباط و همكاري با اين صنايع و مراكز در توسعه سطح محصولات و خدمات و بهبود آنها و در نهايت ارتقاي رقابت‌پذيري مؤثر است.در اين پژوهش صنايع مرتبط و پشتيبان شامل توان رقابتي صنايع مرتبط و پشتيبان، كيفيت روابط بين اجزاي زنجيره ، ارزش و محصولات، تعداد شركت ها و يا افراد فعال در زنجيره ارزش، محصولات و خدمات، شبكه توزيع، امكان دسترسي مستمر و پايدار به مواد اوليه توليد، فعاليت سازمان ها ونهادهاي مربو ط به شركت، ميزان سرمايه گذاري صنايع و شركت هاي مرتبط و پشتيباني كننده شركت در عوامل پيشرفته توليد و...مي باشد كه سوالات 19تا25 در پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

استراتژي و ساختار و وضع رقابتي شركت ها[7]

 شرايطي كه طبيعت و جوهره رقابت را در سطح كلان اجتماع تحت كنترل دارد و همچنين راه و روشي كه بنگاه‌ها و سازمانها تأسيس، سازماندهي و مديريت مي‌شوند بر رقابت‌پذيري تأثير بسزايي دارد. بنابراين، ساختار و استراتژي‌هايي كه براي مديريت و راهبري يك بنگاه يا صنعت تدوين و اجرا مي‌گردد، تاثيري مستقيم بر عملكرد و رقابت‌پذيري آن دارد. پورتر به منظور ايجاد مزيتهاي رقابتي، استراتژي‌هاي عمومي را پيشنهاد مي كند. بر اساس اين استراتژي‌ها يك كسب و كار از دو راه مي‌تواند براي خود مزيت رقابتي ايجاد كرده و موقعيت رقابتي  خود را بهبود ببخشد:

1-ارائه كالا و خدمات با هزينه كمتر(مزيت هزينه اي)

2-ارائه كالا و خدمات متنوع با ويژگي هاي متمايز(مزيت تمايز)

هر يك از اين استراتژي‌ها مي‌تواند توسط بنگاه‌ها اعمال گردد و يا تنها بخشي از آن را پوشش دهند. هر يك از اين استراتژي‌ها موقعيت رقابتي خاصي را براي بنگاه ايجاد مي‌كند.

در اين پژوهش استراتژي و ساختار و وضع رقابتي شركت ها شامل ميزان و فشردگي رقابت در بازارهاي داخلي امكان فعاليت و رقابت محصولات و برندهاي مطرح جهاني در يك كشور، نگرش راهبردي و استراتژيك مديران ارشد شركت به فعاليت در بازارهاي جهاني، مهارت سازماني و اعمال مديريت مناسب، سرمايه گذاري شركت مادر و شركت هاي زيرمجموعه، توجه به عنصر خلاقيت و نوآوري در اتخاذ استراتژي هاي توليد محصولات، تأكيد بر به كارگيري و پيشگيري اصول  مديريت در شركت مادر و شركتهاي زير مجموعه و...مي باشد كه سوالات 26 تا 32 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

دولت[8]

دولت به عنوان يك نيروي عمده، همواره در رقابت‌پذيري مؤثر است و با مداخله خود در امور مختلف سياسي، اقتصادي و اجتماعي و اعمال قوانين و مقررات بر رقابت‌پذيري تأثير مثبت و حتي منفي داشته است. سياستهاي پولي، مالي و بازرگاني و قوانين مالياتي، سياستهاي حمايتي، سياستهاي اداري و تشكيلاتي، قوانين مربوط به صادرات و واردات، نرخ ارز، حجم پول و نرخ بهره، تورم، هزينه‌هاي دولت و تصميم‌گيريهاي ديگر در سطح اقتصاد خرد و كلان، توافقهاي رسمي و غير رسمي مقامات سياسي، برقراري يا توسعه روابط سياسي تجاري و يا قطع روابط اقتصادي- تجاري با سايركشورها از جمله بارزترين عوامل تأثير گذار بر رقابت‌پذيري بنگاه‌ها، صنايع و كشورها هستند كه به طور مستقيم با دولتها درارتباطند.

در اين پژوهش به منظور در نظر گرفتن نقش سياست هاي دولت بر توسعه صادرات عوامل زير بررسي شده است. نگرش و ديدگاه دولت يك كشور در ارتباط با صادرات، سياست هاي دولت يك كشور در ارتباط با دستورالعمل ها و قوانين مرتبط با تجارت بين‌الملل، روابط سياسي دولت يك كشور با ديگر كشورهاي جهان، ميزان حمايت دولت يك كشور از طرح هاي اجرايي و عملياتي، ثبات سياسي و اقتصادي يك كشور جهت جذب سرمايه گذاري هاي خارجي و تشويق سرمايه هاي داخلي به تزريق در صنعت و توليد، ايجاد محيطي مناسب جهت رشد روزافزون بهره وري بنگاه هاي توليدي توسط دولت و... مي باشد كه سوالات 33تا38 پرسشنامه به آن اختصاص دارد.

اتفاقات پيش‌بيني نشده[9]

اتفاقات پيش‌بيني نشده حوادث و مسائلي هستند كه بر رقابت‌پذيري تأثير- مثبت و يا منفي- داشته ولي به صورت تصادفي و خارج از كنترل بنگاه‌ها، صنايع و حتي دولتها رخ مي‌دهند. حوادث غير مترقبه، جنگ، تحريمهاي اقتصادي، شوك‌هاي نفتي، بحرانهاي اقتصادي- سياسي و يا نوآوريهاي عميق تكنولوژيك نمونه‌اي از اتفاقات پيش‌بيني نشده هستند.

 مزيت رقابتي[10

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه تعيين و رتبه بندي موانع توسعه صادرات در شركت هاي هلدينگ بر اساس ...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۷:۰۶ | مدير
،

پايان نامه توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر مديريت دانش و فناوري اطل ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشكده مديريت و اقتصاد

 پايان نامه دوره كارشناسي ارشد مديريت فناوري اطلاعات

توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر مديريت دانش و فناوري اطلاعات

(مورد مطالعه: سكوهاي گاز پارس جنوبي)

 تيرماه 1388

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

مهندسي مجدد ابزاري نافذ اما چالشي براي تغيير سازمانها به منظور بهبود ريشه اي در همه            جنبه هاي عملكرد آنها مي باشد. مديريت دانش نيز روشي سيستماتيك براي تشخيص، سازماندهي و به اشتراك گذاشتن دانش در سازمان است كه مي تواند در نهايت به توليد دانش بيشتر در سازمان نيز منجر شود. سرمايه هاي دانشي در سازمان از اهميت فوق العاده اي برخوردار است و بايد                  توجه زيادي براي سرمايه هاي دانشي و دانش نهفته در فرايندهاي سازمان مبذول شود. سرمايه هاي دانشي بايد به درستي شناسايي و سپس مديريت شوند. فناوري اطلاعات نقشي مهم بعنوان محرك يا محدود كننده اجراي مهندسي ايفا مي كند. در اين پژوهش طراحي مدل توسعه يافته مهندسي مجدد فرايندها بر مبناي مديريت دانش و مهندسي مجدد مورد بررسي قرار گرفته است. بدين منظور مدلي از مهندسي مجدد فرايندها طراحي شده است كه بتوان بصورت همزمان مهندسي مجدد و مديريت دانش اجرا نمود و در اين راستا از ابزارهاي فناوري اطلاعات هم بهره برد. بدين منظور مباني نظري پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و چرخه ايجاد مهندسي مجدد فرايند و مديريت دانش با استناد به اين بررسي بدست آمده است. در مرحله بعد با تطبيق مراحل مختلف مهندسي مجدد و مديريت دانش و همچنين شناسايي ابزارهاي فناوري اطلاعات مدل كلان مفهومي مهندسي مجدد بر مبناي مديريت دانش و فناوري اطلاعات طراحي شد. جهت آزمون مدل مفهومي از پرسشنامه استفاده شده است. مراحل مختلف مهندسي مجدد و مديريت دانش با يكديگر مقايسه شده اند. همچنين ابزارهاي فناوري اطلاعات با مراحل مهندسي مجدد دو به دو مقايسه شده اند. مقايسه مولفه ها با استناد به تحليل هاي آمار استنباطي شامل آزمون دوجمله اي انجام شده است. در نهايت با استفاده از پرسشنامه مولفه هاي ايجاد دانش در سازمان استخراج شده اند. نتايج تحقيق بيانگر وجود رابطه بين مراحل مهندسي مجدد با مديريت دانش و فناوري اطلاعات است

واژگان كليدي: مهندسي مجدد فرايندها، مديريت دانش، فناوري اطلاعات، فراين

فهرست مطاب
فصل اول :  مقدمه و كليات طرح تحقيق  
 مقدمه 1
1-1 بيان مساله 1
1-2 سوالات اصلي تحقيق 3
1-3 اهداف تحقيق 3
1-4 قلمرو زماني، مكاني تحقيق 3
1-5 محدوديتهاي تحقيق 4
1-6  تعريف واژگان كليدي 4
فصل دوم:  مباني نظري تحقيق  
مقدمه 7
2-1- مهندسي مجدد فرايندها 7
2-1-1- مقدمه و تاريخچه مهندسي مجدد 7
2-1-4- رويكردهاي مختلف به BPR 10
2-1-5- تعريف مهندسي مجدد 11
2-1-6- الگوها و رويكردهاي بهبود فرآيند هاي كسب و كار 13
2-1-7-ابزارهاي مهندسي مجدد 13
2-2-1-1- ارتباط بين داده، اطلاعات و دانش 19
2-2-1-2- خلق دانش در مقابل بكارگيري دانش   20
2-2-2) دسته‌بندي انواع دانش 21
2-2-2-3) اشكال دانش با توجه به سطوح (دارندگان) حاملان آن 23
2-2-3-  مفهوم مديريت دانش 24
2-2-4-اصول مديريت دانش 25
2-2-5) خصوصيات چهارچوب مديريت دانش 25
2-2-6) فرآيند مديريت دانش 26
2-2-7) عوامل تاثيرگذار بر روند مديريت دانش در سازمان 27
2-2-8) اهميت مديريت دانش 30
2-3-3- سيستم هاي اطلاعاتي 36
2-4 -1- فن‌آوري اطلاعات و مهندسي مجدد فرآيندها 37
2-4-2- قابليت‌هاي فن‌آوري اطلاعات و مهندسي مجدد 40
2-4-3- چگونه IT فرآيندهاي سازمان را تغيير مي دهد؟ 49
2-4-4-  مديريت دانش و مهندسي مجدد فرايندها 52
نتيجه گيري 56
فصل سوم:  روش تحقيق  
مقدمه 58
3-1 روش تحقيق 58
3-2 جامعه و نمونه آماري 58
3-3 مدل مفهومي تحقيق 60
3-4 فرضيه هاي تحقيق 66
3-5 متغير هاي تحقيق 68
3-6 ابزار جمع آوري اطلاعات 68
3-7 اعتبار و روايي پرسشنامه 70
3-8 مراحل تحقيق 71
3-9 روش تجزيه و تحليل اطلاعات 72
فصل چهارم:  تحليل يافته هاي تحقيق  
مقدمه 74
4-1 توصيف آمار نمونه 74
4-1-1 پست سازماني 74
4-1-2 سابقه 76
4-1-3 شركت هاي تحت بررسي 77
4-2 تحليل توصيفي وضعيت فرايندها بر اساس مديريت دانش 78
4-3 تحليل استنباطي 79
4-3-1 آزمون فرضيه اصلي اول 80
4-3-2 آزمون فرضيه اصلي دوم 89
4-3-3 مدل نهايي تحقيق 99
4-3-4 تحليل تكميلي 134
فصل پنجم:  نتايج تحقيق  
مقدمه 112
5-1 نتايج 112
5-1-1 نتايج حاصل از فرضيه اصلي اول 112
5-1-2 نتايج حاصل از فرضيه اصلي دوم 114
5-2 مقايسه اين تحقيق با تحقيقات قبلي 115
5-3 پيشنهادات 115
5-3-1 پيشنهادات كاربردي 115
5-3-2پيشنهاداتي براي تحقيقات آتي 116
فهرست منابع 117

  فصل اول : 

مقدمه و كليات طرح تحقيق

 مقدمه

همانند هر فعاليت ديگر انجام تحقيق نياز به برنامه ريزي و تعيين چارچوب است . در اين فصل به عنوان نخستين بخش از تحقيق، مساله تحقيق، اهداف و كاربردهاي متصور از آن و محدوديتهاي آن، در بخش‌هاي مختلف، تشريح گرديده است.

1-  1 بيان مساله

در زمينه مهندسي مجدد و توسعه آن بر مبناي فن آوري اطلاعات و يا مديريت دانش كارهاي متعددي انجام شده است، ولي خلا وجود رويكردي مبتني بر توجه همزمان به اين موارد خصوصا در سطح صنعت نفت و گاز كشور انگيزه اي براي بررسي و ارائه مدلي در بيان ارتباط مولفه هاي مديريت دانش–فناوري اطلاعات در توسعه مهندسي مجدد در يكي از زمينه هاي صنعت نفت و گاز بسيار ضروري به نظر مي رسد.

مديريت دانش مبحث جديدي است كه كمتر از دو دهه از مطرح شدن آن ميگذرد و متاسفانه تاكنون جايگاه موثري در صنايع نفت و گاز ايران نداشته است. اغلب متخصصيني كه در زمينه نفت و گاز در ايران فعال بوده اند بدون اينكه موفق به انتقال دانش ضمني خود به جايگاه مناسبي در كشورگردند در حال فعاليت در پروژه هاي داخلي و خارجي هستند و شايد بسياري از آنان هيچگاه به كشور باز نگردند.

در زمينه فن آوري اطلاعات نيز از آنجايي كه همواره افزايش توان توليد مدنظر بوده در توسعه مهندسي مجدد به نقش مهم توجه به استفاده از تجارب متخصصين اين صنعت همگام با استفاده از فن آوري اطلاعات كمتر توجه شده است.

نظر به تحليل هاي بررسي شده با مدلهاي مختلفي براي توسعه مهندسي مجدد مبتني بر فن آوري اطلاعات و همچنين مديريت دانش درسازمانها مواجه مي شويم، ولي فقدان مدل تركيبي اين دو مدل را ميتوان به خوبي احساس كرد.

در تحليل هاي مديريت دانش و فن آوري اطلاعات، مؤلفه هاي نظام استقرار فن آوري اطلاعات                  مي تواند در راستاي استقرار نظام مديريت دانش باشد. پس آنچه در اين تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد، بررسي تحليلي رويكرد مديريت دانش - فن آوري اطلاعات است و سعي در طراحي اين مدل براي فرآيندهاي BPR در طراحي و بهسازي سكوهاي گاز فلات قاره مي باشد.

متأسفانه عليرغم سابقه حدود يكصد ساله استخراج نفت در ايران، مجموعه شركتهاي فعال در زمينه نفت و گاز در ايران به علت مسائل سياسي و جنگ هشت ساله و همچنين تحريم هاي گوناگون در سالهاي اخير با تكنولوژي روز دنيا در زمينه طراحي, ساخت و  نگهداري پالايشگاه و سكوهاي گاز فاصله نسبتا" زيادي دارند.

با توجه به پيشرفت روزافزون تكنولوژي اطلاعات و همچنين گسترش فعاليت در زمينه استخراج گاز در مناطق فلات قاره و توسعه ميادين مختلف نفت و گاز علي الخصوص فازهاي پارس جنوبي، واضح است كه طراحي، ساخت و بهسازي سكوهاي نفت و گاز آينده در روند كنوني كه از فناوري اطلاعات بدون توجه به تجربيات يكصد ساله استخراج و توليد نفت در كشور استفاده مي شود به بهره وري كمك قابل توجهي نخواهد شد. باري سامان دادن به اين فرآيند به ديدي سيستمي و به چيزي بيش از اطلاعات صرف نياز است. اين سيستم مي بايد بتواند دانش فردي و جمعي را در سطح صنعت خاص جهت رسيدن به اهداف استراتژيك شناسائي كند (Choo, 1996) و باعث افزايش يادگيري در سطح سازمان، مديريت مؤثر سرمايه هاي ذهني افزايش كارآمدي و اثربخشي عملكردها و پيشرفت مستمر شود. (Demarest 1997)

هزينه سرسام آور لجستيك هوايي و دريايي در پروژه هاي استخراج و بهره برداري (نفت و گاز) فلات قاره در خدمت رساني مؤثر به سكوهاي نفت و گاز، هزينه دستمزد بالاي پرسنل شاغل در پروژه هاي فوق از يك طرف و ريسك بالاي حضور دائمي پرسنل بر روي سكو هاي فوق كه در صورت بروز حادثه باعث ايجاد تلفات جاني مي شود از طرف ديگر، همچنين پيشرفت سريع فناوري اطلاعات و ارتباطات دسترسي به فناوري هاي جديدتر، ارزانتر و در عين حال با قابليت اطمينان بيشتر به صحت كار آنها و بسياري عوامل ديگر از جمله مواردي هستند كه بررسي توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر فن آوري اطلاعات و مديريت دانش درمورد سكوهاي نفت و گاز را قابل طرح مي نمايد.

اين تحقيق به دنبال تبيين رابطه بين مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر فن آوري اطلاعات و مديريت دانش مي باشد.

1-2         سوالات اصلي تحقيق:

 • مدل توسعه مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر فن آوري اطلاعات و مديريت دانش چگونه مدلي است؟ و مولفه هاي اصلي آن كدامند؟
 • ارتباط بين چرخه مهندسي مجدد فرايندها و چرخه مديريت دانش چگونه مي باشد؟
 • ارتباط بين چرخه مهندسي مجدد فرايندها و فناوري اطلاعات چگونه مي باشد؟
 • الگوريتم اجرايي مدل چگونه است؟

1-3          اهداف تحقيق

هرتحقيق براي دستيابي به اهداف خاصي طراحي مي شود. اين اهداف مي تواند به صورت كلي و يا خاص عنوان گردد.  اهداف اين تحقيق عبارتند از : 

 • توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر فن آوري اطلاعات و مديريت دانش
 • ارتقاء مدل هاي باز مهندسي فرايند كسب و كار با استناد به تحليل هاي مديريت دانش و فن آوري اطلاعات
 • طراحي مدلي براي مهندسي مجدد بر اساس مديريت دانش و فن آوري اطلاعات

1-4          قلمرو زماني، مكاني تحقيق

بيان قلمرو زماني تحقيق از آن جهت اهميت مي يابد كه خواننده در نهايت با توجه به مقطع زماني كه تحقيق انجام شده است، مي تواند در رابطه با تحليل ها و استنتاج هايي كه پيرامون فرضيه ها صورت گرفته است، ارزيابي مطلوب تري داشته باشد. با ذكر اين نكته يادآور مي شود كه زمان اين تحقيق سال 1387 و محدوده مكاني آن گروه شركتهاي پتروفك (پارس- ايران – بين الملل) اولين پيمانكار نگهداري سكو هاي فاز هاي 1-2 -3 گاز پارس جنوبي ميباشد.

1-5         محدوديتهاي تحقيق

حركت به سوي هر هدفي توسط محدوديتها به عنوان يك واقعيت انكارناپذير دچار كندي و در مواردي محدود شدن تحقيق مي گردد. در اين تحقيق نيز محدوديتهايي در سر راه محقق قرار داشت كه مهمترين آن شروع تحريم همه جانبه جمهوري اسلامي ايران از سوي شركت هاي نفتي بين المللي در طول سال گذشته و به دستور آمريكا بوده، از آنجا كه شركت پتروفك يك شركت چند مليتي ثبت شده در ايالت تگزاس آمريكا مي باشد، سال گذشته و در پايان قرارداد سه ساله خود ديگر حاضر به تمديد قرارداد خود با شركت گاز پارس جنوبي نشد و نگهداري سكو هاي گاز به يك شركت ايراني واگذار گرديد بنابراين پرسشنامه هاي اين پژوهش را مديران و سرپرستان شركت پتروفك كه در سالهاي 1384 و 1385 و 1386 عهده دار مسئوليت نگهداري سكو هاي  فاز هاي  1- 2- 3  بوده اند و براساس اطلاعات سالهاي فوق ولي در سال 1387 پاسخ داده اند.

در اكثر پژوهش هايي كه از طريق پرسشنامه، اطلاعات مورد نياز براي اثبات فرضيه هاي آماري را جمع آوري مي كنند، مشكل دسترسي و برقراري ارتباط با پاسخ دهندگان و ايجاد اعتماد در آنها به منظور ارائه پاسخ دقيق و درست به سوالات و از بين بردن ترس و اضطراب آنها وجود دارد كه اين پژوهش نيز از اين قضيه مستثني نبوده است.

1-6         تعريف واژگان كليدي

 • مهندسي مجدد : مهندسي مجدد را با نامهاي متفاوتي مي توان شناخت، نامهايي از قبيل طراحي مجدد فرآيندهاي اصلي (كالپان و مورداك) نوآوري فرآيندي (داونپورت)، طراحي مجدد فرآيندهاي كسب و كار (داونپورت و شورت، ابلنسكي)، مهندسي مجدد سازمان (لوونتال، هامر و چمپي)، طراحي مجدد ريشه اي (جوهاتسون) و معماري مجدد سازمان (تالوار) همگي از نامهايي هستند كه مقوله مهندسي مجدد را معرفي مي كنند. از آنجا كه نظريه مهندسي مجدد، نظريه نسبتاً جديدي براي بهبود كسب و كار است، روشها و رويكردهاي آن همچنان در حال توسعه است. در ضمن از آنجا كه كاربرد مفاهيم مهندسي مجدد مي تواند فرم هاي مختلفي به خود بگيرد، متدولوژي هاي آن نيز از يكديگر متمايزند، زيرا تاكيد روي برخي فاكتورها از يك پروژه مهندسي مجدد تا پروژه ديگر فرق خواهدداشت. رويكردها و متدولوژي هاي متفاوتي توسط محققان براي مهندسي مجدد ارائه شده است كه مي توان دسته بنديهاي مختلفي براي آنها در نظر گرفت. يك روش براي دسته بندي پروژه هاي مهندسي مجدد، چگونگي تاكيد و تمركز آنها روي فاكتورهايي از قبيل فناوري اطلاعات، استراتژي، مديريت كيفيت، عمليات و منابع انساني است.

در حوزه دانش و زيرساخت هاي مديريت دانش پژوهشگران و انديشمندان مختلفي، تعاريف، روشها و الگوها و فن آوري هاي گوناگوني در اين رابطه ارائه كرده اند از جمله آنها مي توان به موارد زير اشاره نمود.

(Noraka & Takevchi 1995), (Tsoukas 1996), (Polyni, 1996), (Weberetal, 2002), (Bell, 1978), (Haermas, 1972), (Kuhn, 1970), …

همچنين در زمينه طراحي پروژه هاي تخصصي نظريات و تعاريف مختلفي مطرح شده است:

(Metaxiotis & Psarvas 2003), (Tyndale 2002, (MC Adam & Reid 2001),                 (Rowley 2000), (Courtney 2001), (Bolloyuetal 2002), (Liebowitz 2001),                      (Fowler 2000), (Davenport etal 1998), …

 • فرايند: مجموعه اي از فعاليت ها كه به يكديگر وابسته اند و هدف همه آنها تامين رضايت و نياز مشتري است. هر فرايند با يك تامين كننده مواد اوليه آغاز و با يك مشتري پايان مي يابد.
 • مديريت دانش: مديريت دانش فرآيند بدست آوردن، تسخير، تسهيم و بكار بردن دانش، هرجايي كه وجود داشته باشد براي افزايش يادگيري و عملكرد در سازمانهاست. (Swan, 1999)

مديريت دانش فرآيندي است كه طي آن سازمان به توليد ثروت از دانش و يا سرمايه فكري خود مي پردازد.

(Takeuchi & Nonaka, 1995)

تكنولوژي اطلاعاتي: به طور خاص به معني شبكه هاي كامپيوتري در سازمان است كه هدف آنها مكانيزه كردن كارها، سريعتر شدن اطلاع رساني، دستيابي آسان و سريعتر به اطلاعات بازخورد، كاهش اتلاف منابع انساني و افزايش سرعت در انجام كارها مي باشد.

مقدمه

در اين فصل ابتدا ادبيات نظري تحقيق در سه بخش، مهندسي مجدد فرايندها، مديريت دانش و فناوري اطلاعات بيان شده و سپس ارتباط اين سه مولفه بيان گرديده و در انتهاي فصل يك نتيجه گيري كلي بعمل آمده است.

2-1- مهندسي مجدد فرايندها

2-1-1- مقدمه و تاريخچه مهندسي مجدد

بكارگيري فرآيندها و نظام‌هاي عملياتي و اطلاعاتي منسجم و مرتبط در سازمانها كه بر پايه بررسي‌ها، شناخت و درك نيازهاي سازمان طراحي و پياده مي‌شوند، ضامن پايداري و رشد و توسعه مي‌باشند. بهسازي، افزايش بهره‌وري و اصلاح نظام‌ها از جمله مواردي هستند كه بايد همواره مد نظر باشند. در اين راستا گاهي اصلاح بنيادي يا مهند

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه توسعه مدل مهندسي مجدد فرايندها مبتني بر مديريت دانش و فناوري اطلا...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۰۳ | مدير
،

پايان نامه جايگاه فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني و شناسايي عوامل توسعه ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

 (M.A)

مديريت بازرگاني – گرايش بازرگاني بين الملل

عنوان :

جايگاه فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني و شناسايي عوامل توسعه بازار

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر حسين بوجاري

تابستان – 1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول : كليات تحقيق

عنوان                                                                                                         صفحه

چكيده.......................................................................................................................................................1

مقدمه........................................................................................................................................................2

1-1- بيان مساله.......................................................................................................................................5

1-2- سوالات تحقيق...............................................................................................................................7

1-3- فرضيه هاي تحقيق.........................................................................................................................7

1-4- چارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................8.

1-5- اهميت و ضرورت تحقيق.............................................................................................................12

1-6- اهداف تحقيق...............................................................................................................................13

1-7- قلمرو مكاني.................................................................................................................................13

1-8- قلمرو زماني تحقيق.......................................................................................................................13

1-9- مدل تحقيق..................................................................................................................................14

1-10- واژه هاي  كليدي  تحقيق...........................................................................................................15

فصل دوم : ادبيات تحقيق

مقدمه.......................................................................................................................................................18

بخش اول................................................................................................................................................19

عنوان                                                                                                               صفحه

مقدمه.......................................................................................................................................................19

2-1- 1- مفهوم فرش و فرش دستباف..................................................................................................19

2-1-2- تاريخچه فرش..........................................................................................................................20

2-1- 3- بررسي فرش ايران از لحاظ زماني..........................................................................................22

2-1-3-1- قاليبافي در عهد هخامنشي...................................................................................................22

2-1-3-2- قاليبافي در عهد اشكاني.......................................................................................................23

2-1-3-3- قاليبافي در عهد ساساني......................................................................................................24

2-1-3-4- قاليبافي در دوران امويه........................................................................................................25

2-1-3-5- قاليبافي در دوران عباسيان....................................................................................................26

2-1-3-6- قاليبافي در دوران صفويان...................................................................................................26

2-1-3-7- قاليبافي بعد از صفويه تا به امروز........................................................................................27

2-1-4- مفهوم توسعه و توسعه بازار.....................................................................................................28

2-1-4-1- توسعه جغرافيايي.................................................................................................................29

2-1-4-2- توسعه قسمت هاي جديد بازار...........................................................................................29

2-1-5- توسعه بازار فرش.....................................................................................................................30

2-1-6- دلايل توسعه بازار فرش...........................................................................................................32

2-1-6-1- گسترش بازار و ايجاد اشتغال..............................................................................................32

2-1-6-2- توسعه بازار فرش موجب رونق اقتصاد ملي كشور مي شود................................................33

عنوان                                                                                                               صفحه

2-1-6-3- اشباع بازار...........................................................................................................................34

2-1-6-4- آسيب پذيري اقتصاد فرش بدليل وابستگي به بازارهاي سنتي و ثابت.................................34

2-1-6-5- پيشگيري از كاهش قيمت فرش و حفظ ارزش واقعي آن در نتيجه توسعه بازار فرش است.......................................................................................................................................................35

2-1-6-6- رهبري بازار و كنترل رقبا....................................................................................................36

2-1-7- روش توسعه بازارفرش...........................................................................................................37

2-1-7-1- حفظ بازار فعلي...................................................................................................................38

2-1-7-2- بررسي و مطالعه ظرفيت بازار جديد....................................................................................38

2-1-8- تبليغات در بازار فرش..............................................................................................................39

2-1-9- تبليغات حلقه مفقوده صنايع دستي ايران.................................................................................41

2-1-10- تبليغات و القاي احساس نياز مخاطب به كالا........................................................................42

2-1-11- شيوه هاي تبليغات موثر.........................................................................................................44

2-1-12- نقش تبليغات در توسعه بازار................................................................................................49

2-1-13- مفهوم تجارت الكترونيك.......................................................................................................50

2-1-14- تاريخچه تجارت الكترونيك..................................................................................................51

2-1-15- مدلهاي تجارت الكترونيك.....................................................................................................52

2-1-16- اهميت تجارت الكترونيك در عرصه تجارت خارجي...........................................................53

2-1-17- مزاياي بهره گيري از تجارت الكترونيكي در توسعه صادرات................................................55

عنوان                                                                                                               صفحه

2-1-18- مزاياي كاربرد تجارت الكترونيك براي جامعه.......................................................................56

2-1-19- مزاياي استفاده از تجارت الكترونيك براي مصرف كنندگان..................................................56

2-1-20- مزاياي استفاده از تجارت الكترونيك براي سازمانها...............................................................57

2-1-21- تنگناهاي گسترش و توسعه تجارت الكترونيكي در زمينه صنعت فرش دستباف...................59

2-1-22- نقش تجارت الكترونيك در توسعه بازار................................................................................60

2-1-23- نياز و خواسته هاي مصرف كنندگان......................................................................................62

2-1-24- اهميت درك خواسته هاي مصرف كنندگان...........................................................................65

2-1-25- بررسي سلايق مشتريان فرش دستباف ايران..........................................................................67

2-1-25-1- كشور انگلستان..................................................................................................................67

2-1-25-1-1- سليقه يابي بازار انگلستان..............................................................................................68

2-1-25-2- كشور ايرند........................................................................................................................72

2-1-25-2-1- سليقه يابي بازار ايرلند...................................................................................................73

2-1-26- مفهوم برند.............................................................................................................................78

2-1-27-علت علاقه مصرف كنندگان به نامهاي تجاري........................................................................79

2-1-27-1- ايجاد انتخاب.....................................................................................................................79

2-1-27-2- تصميم گيري آسان............................................................................................................80

2-1-27-3- ارائه دهنده ضمانت كيفي و كاهش خطر...........................................................................80

2-1-27-4- ارائه دهنده دوستي و رضايت...........................................................................................80

عنوان                                                                                                               صفحه

2-1-28- دلايل اهميت برند.................................................................................................................81.

2-1-28-1- مصرف كننده....................................................................................................................81.

2-1-28-2- توليدكنندگان....................................................................................................................83.

2-1-29- پيشينه تحقيق..........................................................................................................................84

بخش دوم................................................................................................................................................88

مقدمه.......................................................................................................................................................88

2-2-1- اصالت و پيشينه فرش دستباف ايران........................................................................................88

2-2-2- جايگاه فرش در اقتصاد ملي و اشتغا ل زايي............................................................................89

2-2-3- مشكلات، موانع و تنگناهاي صنعت فرش دستباف در كشور...................................................90

2-2-3-1- از لحاظ اقتصاد....................................................................................................................91

2-2-3-2- از لحاظ توليد......................................................................................................................91

2-2-3-3- از لحاظ صادرات.................................................................................................................92

2-2-3-4- از لحاظ بازاريابي و فروش..................................................................................................94

2-2-3-5- از لحاظ حقوق مالكيت.......................................................................................................95

2-2-3-6- ساير موارد...........................................................................................................................96

2-2-4- مرور بر تحولات صنعت فرش دستباف در بازار هاي جهان....................................................96

2-2-5- بررسي روند صادرات فرش ايران طي سال هاي 1391-1380................................................98

2-2-6- جايگاه فرش دستباف در صادرات غير نفتي ايران.................................................................105

عنوان                                                                                                               صفحه

2-2-7- بررسي وضعيت صادرات رقباي اصلي فرش دستباف در مقايسه با ايران..............................108

2-2-8- وضعيت جهاني بازار فرش....................................................................................................111

2-2-8-1- وضعيت بازار جهاني فرش دستباف در بعد عرضه بازار....................................................111

2-2-8-2- وضعيت بازار جهاني فرش دستباف در بعد تقاضاي بازار.................................................112

فصل سوم: روش تحقيق

مقدمه....................................................................................................................................................123

3-1- روش اجراي تحقيق....................................................................................................................125

3-2- مدل تحقيق................................................................................................................................125

3-3- فرضيه هاي تحقيق......................................................................................................................126

3-4- متغييرهاي تحقيق........................................................................................................................127

3- 5- جامعه و نمونه آماري...............................................................................................................131.

3-6- تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري......................................................................................131

3-7- روش گردآوري اطلاعات...........................................................................................................132

3-7-1- روش كتابخانه اي..................................................................................................................132

3-7-2- روش ميداني..........................................................................................................................133

3-8- ابزار گردآوري اطلاعات.............................................................................................................133

3-9- روايي پرسشنامه.........................................................................................................................135

عنوان                                                                                                               صفحه

3-10- پايايي پرسشنامه.......................................................................................................................135

3-11- روش تجزيه و تحليل داده ها...................................................................................................137

3-11-1- آمار توصيفي........................................................................................................................137

3-11-1-1- تهيه و تنظيم جدول توزيع فراواني و ترسيم نمودار........................................................137

3-11-2- آمار استنباطي......................................................................................................................138

3-11-2-1- آزمون كولمو گروف-اسميرنف(KS).............................................................................138

3-11-2-2- آزمون T.........................................................................................................................139

3-11-2-3- آزمون فريدمن.................................................................................................................139

3-11-2-4- آزمون كروسكال-واليس(آزمونH).................................................................................140

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه....................................................................................................................................................142

4-1- تجزيه و تحليل داده ها..............................................................................................................143

4-1-1- آمار توصيفي ........................................................................................................................144

4-1-1-1- تحليل جداول فراواني سوال هاي هر متغيير.....................................................................144

4-1-1-1-1- تحليل جدول فراواني سوال هاي متغير شناسنامه دار كردن فرش.................................144

4-1-1-1-2- تحليل جدول فراواني سوال هاي متغير تبليغات...........................................................149

4-1-1-1-3- تحليل جدول فراواني سوال هاي متغير شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان..........153

عنوان                                                                                                               صفحه

4-1-1-1-4- تحليل جدول فراواني سوال هاي متغير آشنايي صادركنندگان با تجارت.....................158

4-1-1-1- 5- تحليل جدول فراواني سوال هاي متغير برند .............................................................163

4-1-1-2- تحليل جداول شاخص هاي عددي سوال هاي هر متغيير................................................168

4-1-1-2-1- تحليل جدول شاخص هاي عددي سوال هاي متغيير شناسنامه دار كردن................... 168

4-1-1-2-2- تحليل جدول شاخص هاي عددي سوال هاي متغيير تبليغات ....................................169

4-1-1-2-3- تحليل جدول شاخص هاي عددي سوال هاي متغيير شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان ..............................................................................................................................................170.

4-1-1-2-4- تحليل جدول شاخص هاي عددي سوال هاي متغيير آشنايي صادركنندگان باتجارت الكترونيك ...........................................................................................................................................171

4-1-1-2-5- تحليل جدول شاخص هاي عددي سوال هاي متغيير برند .........................................171

4-1-1-2-6- تحليل جدول شاخص هاي عددي براي كل سوالات .................................................172

4-1-2- آمار استنباطي........................................................................................................................173

4-1-2-1- آزمون فرضيات تحقيق......................................................................................................173

4-1-2-1-1- فرضيه اول....................................................................................................................173

4-1-2-1-2- فرضيه دوم....................................................................................................................174

4-1-2-1-3- فرضيه سوم...................................................................................................................176

4-1-2-1-4- فرضيه چهارم...............................................................................................................178

4-1-2-1-5- فرضيه پنجم..................................................................................................................180

عنوان                                                                                                               صفحه

4-1-2-1-6-  مقدار آماره T براي كل پرسشنامه................................................................................181

4-1-2- 2- رتبه بندي زيرعاملهاي موثر بر عوامل توسعه بازار فرش.................................................182

4-1-2-2-1- عامل اول: شناسنامه دار كردن.......................................................................................182

4-1-2-2-2- عامل دوم: تبليغات........................................................................................................183

4-1-2-2-3- عامل سوم: شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان......................................................184

4-1-2-2-4- عامل چهارم: آشنايي صادركنندگان با تجارت الكترونيك.............................................185

4-1-2-2-5- عامل پنجم: وجود يك برند..........................................................................................186

4-1-2-2-6- آزمون فريدمن كل متغير ها..........................................................................................187

4-1-3- بررسي عوامل دموگرافي........................................................................................................188

4-1-3-1- آمار توصيفي.....................................................................................................................188

4-1-3-1-1- تحصيلات.....................................................................................................................188

4-1-3-1-2- جنس...........................................................................................................................189

4-1-3-1-3- شغل............................................................................................................................190

4-1-3-1-4-  رشته تحصيلي............................................................................................................190

4-1-3-1-5-  سن.............................................................................................................................191

4-1-3-1-6- سابقه............................................................................................................................192

4-1-3-2- آمار استنباطي....................................................................................................................193

4-1-3-2-1- تاثير عامل تحصيلات روي متغيرها..............................................................................193

عنوان                                                                                                               صفحه

4-1-3-2-2- تاثير عامل سابقه روي متغيرها....................................................................................195

4-1-5-3- تاثير عامل جنس روي متغيرها...........................................................................................197

4-1-3-2-4-  تاثير عامل شغل روي متغيرها......................................................................................198

4-1-3-2- 5- تاثير عامل رشته تحصيلي روي متغيرها.......................................................................199

4-1-3-2-6- تاثير عامل سن روي متغيرها.........................................................................................200

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

مقدمه...................................................................................................................................................204

5-1- فرايند تحقيق..............................................................................................................................205

5-2- نتيجه گيري ..............................................................................................................................205

5-2-1- نتايج فرضيات......................................................................................................................205

5-2-1-1- فرضيه اول........................................................................................................................205

5-2-1-2- فرضيه دوم........................................................................................................................206

5-2-1-3- فرضيه سوم........................................................................................................................207

5-2-1-4- فرضيه چهارم....................................................................................................................207

5-2-1- 5- فرضيه پنجم.....................................................................................................................208

5-2-2- نتايج آزمون فريدمن كل متغيرهاي تحقيق.............................................................................209

5-3- نتايج يافته هاي جانبي تحقيق.....................................................................................................210

عنوان                                                                                                               صفحه

5-4- پيشنهادات براي اين تحقيق........................................................................................................211

5-5- پيشنهاد براي تحقيقات آتي.........................................................................................................212

5-6- محدوديت هاي تحقيق..............................................................................................................213

پيوست ها.............................................................................................................................................214

منابع فارسي..........................................................................................................................................249

منابع انگليسي........................................................................................................................................258

چكيده انگليسي.....................................................................................................................................259

چكيده :

هدف از اين تحقيق بررسي جايگاه فرش دستبافت ايران در بازارهاي جهاني و شناسايي عوامل توسعه بازار و رتبه بندي اين عوامل مي باشد. كلا" 120 نفر از خبرگان فرش، و اعضاء اتحاديه صادركنندگان فرش در برآورد شركت داشتند. كه روش تحقيق از نظر هدف كاربردي و از نظر روش علي از شاخه پيمايشي مي باشد كه ابزار گرد آوري پرسشنامه و نمونه گيري از نوع تصادفي ساده و براي تعيين حجم نمونه از فرمول كوكران استفاده شده است. اين تحقيق با استفاده از آمار توصيفي(جدول توزيع فراواني، نمودار، شاخص هاي آماري) و آمار استنباطي(آزمون كولموگروف- اسميرنف[1]، آزمون T، آزمون فريدمن، آزمون كروسكال واليس) به بررسي ارتباط ميان متغيرها پرداخته و ضمناً براي تجزيه و تحليل اطلاعات و انجام آزمون هاي فوق از نرم افزار spss استفاده شده است. نتايج نشان مي دهد كه: شناسنامه دار كردن فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف مي گردد. افزايش تبليغات رابطه مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد. شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف مي گردد. آشنايي صادر كنندگان با تجارت الكترونيك رابطه ي معني داري با توسعه بازار فرش دستباف دارد. وجود يك برند براي فرش دستباف سبب توسعه بازار فرش دستباف  مي گردد. و همچنين  مشخص شد كه اهميت متغيرهاي پژوهش به ترتيب عبارتند از: تبليغات، شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان، وجود يك برند، آشنايي صادركنندگان با تجارت الكترونيك، شناسنامه دار كردن.

واژگان كليدي: فرش دستبافت ، بازار، توسعه بازار،توسعه، جايگاه محصول

مقدمه

فرش در دنياي امروز به عنوان يك كالاي تجاري داراي ارزش و اعتبار خاصي مي باشد. در ايران نيز فرش مهم ترين كالاي صادراتي غير نفتي بشمار مي آيد كه درصد بالايي از سهم صادرات را در برگرفته است. امروزه عرصه رقابت در بازارهاي جهاني فرش بسيار فشرده و نزديك بهم مي باشد. كشورهاي عمده توليدكننده فرش مانند چين، تركيه، پاكستان، هند و..... سهم بسيار زيادي از بازارهاي جهاني فرش را در اختيار گرفته اند. بي گمان علت اصلي موفقيت اين كشورها در عرصه ي فرش، شناخت دقيق نيازهاي جامعه بشري امروز مي باشد. همانگونه كه نياز انسان نخستين موجب پيدايش فرش شد، آگاهي و شناخت دقيق از نيازهاي جامعه بشري امروز مي تواند، موجب شكوفايي و رونق اين كالا گردد و فرش ايران از اين قاعده كلي مستثني نيست. بدين ترتيب اگر خواسته باشيم كه همچون گذشته در عرصه جهاني فرش از قافله عقب نمانيم، نيازمند آنيم كه اولا" با استفاده از شيوه هاي علمي و تخصصي، پروسه توليد فرش در كشورمان را مورد ارزيابي قرارداده و نواقص، كمبودها، تنگناها و مشكلات آنرا شناسايي و برطرف نماييم. ثانيا" با بررسي موشكافانه و كارشناسانه، نسبت به نيازهاي جامعه بشري امروز شناخت و آگاهي كامل پيدا كنيم. تا نه تنها از اين قافله جهاني عقب نمانيم، بلكه با هوشياري بازارهاي جهاني فرش را در اختيار گرفته و هدايت كنيم و اين امر ميسر نخواهد شد، مگر اينكه مسئولان، صاحب نظران، كارشناسان و كليه ي دست اندركاران فرش گردهم آيند، تا با بررسي و تحقيق دقيق، راه حل مناسبي را براي اين مهم جستجو كنند(چيت سازيان، 1379، ص141).

فصل اول

كليات

مقدمه

فرش دستباف به عنوان يك كالاي هنري - صنعتي از دير باز توسط ايرانيان توليد مي شده و به شكل زيرانداز و يا برخي مصارف ديگر مورد استفاده قرار مي گرفته است. فرش دستباف كه آميخته با هنر و فرهنگ ايراني و اسلامي است به دليل كيفيت و جذابيت خود جايگاه وي‍‍ژه اي را در اذهان ايرانيان و حتي جهانيان داشته و دارد(چيت سازيان، 1379، ص 130). فرش دستباف هنري اصيل و صنعتي فراگير است كه به مدد دستان هنرمند و پرتوان طراحان، رنگرزان و بافندگان ايراني ضمن به ارمغان آوردن اعتباري سترگ براي اين مرزو بوم، سهمي بسزا در ارتزاق و اشتغال انبوهي از مردم كشورمان دارد(چيت سازيان، 1379، ص 11).

1-1- بيان مساله

فرش دستباف ايران متأثر از ويژگي هاي برجسته فرهنگي و هنري آن در سده ها و دهه هاي گذشته، همواره به عنوان يكي ازكالاهاي برجسته در سبد صادرات غيرنفتي ايران مطرح بوده و مي باشد. و براي صادرات در سطح بين المللي، توليد و عرضه مي شود. به طوري كه طي سال هاي متمادي اولين و بالاترين رديف ارز آوري در صادرات ايران و حدود 7 درصد اشتغال كل كشور و معيشت چند ميليون نفر را به خود اختصاص داده است. متاسفانه به دليل فقدان اساسي در ابعاد سازماني، ساختاري، مديريتي، توليدي و به ويژه تجاري و بازرگاني، فرش ايران دوران افول و ركود شكننده اي را در عرصه رقابتهاي جهاني پيموده و اكنون در شرايط بحراني خاصي به سرمي برد. از طرفي، بي توجهي به اصول و مباني بازاريابي و تجارت كه دربرگيرنده فرآيند توليد آن نيز مي شود، مزيتهاي رقابتي فرش دستباف را در داخل و به ويژه در سطح جهاني با مخاطرات جدي مواجه نموده است. تجربه موفق ديگر كشورها حاكي از توجه آنها به واقعيتهاي محيط تجارت و ديگر عوامل تاثيرگذار است(شم آبادي و همكاران،1386، ص3). جايگاه و نقش تعيين كننده و همچنين هدايتگر بازاريابي صادراتي و بين الملل براي ارتقاي كيفيت و انطباق آن برخواست، نياز و ترجيحات مشتريان و خريداران امري است كه از آن غفلت شده است(صبوري، 1382). متأسفانه چنين به نظر مي رسد كه در توليد حجم عمده اي از فرش دستباف ايران (جز در مواردي معدود و انگشت شمار) معيارها، نگاه كلان و فرايندي براي توليد با مزيت رقابتي مبتني بر اصول بازاريابي بين الملل در نظر گرفته شده است و مورد توجه كافي توليدكنندگان نمي باشد و عموماً پس از توليد، در گرداب مشكلات عديده اي از عوامل داخلي قرار مي گيرند و در سطح رقابت بين المللي نيز اقدام به صادرات و رقابت با رقبايي مي شوند كه در نقطه مقابل توليدكنندگان و صادركنندگان ايراني با تكيه بر آخرين دستاوردهاي علمي و فناوري قرار دارند و ضمن بهره گيري از برجستگي هاي هنري فرش ايران، توليدات خود را با موفقيت بيشتر به فروش مي رسانند(شم آبادي و همكاران،1384، ص83).

با توجه به توضيحات بالا اين سوال مطرح مي شود كه فرش دستباف ايران در سطح جهاني چه جايگاهي دارد و چه عواملي باعث توسعه بازار اين صنعت مي شود.

 -2- سوالات تحقيق

سوالات تحقيق به شرح ذيل مي باشد.

الف) سوال اصلي تحقيق

فرش دستباف ايران در سطح جهاني چه جايگاهي دارد و چه عواملي باعث توسعه بازار اين صنعت مي شود.

ب) سوالات فرعي تحقيق

1-  آيا شناسه دار كردن فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف مي شود؟

2-  آيا افزايش تبليغات باعث توسعه بازار فرش دستباف مي شود؟

3- آيا شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان يا خريداران باعث توسعه بازار فرش دستباف مي شود؟

4- آيا آشنايي صادر كنندگان با تجارت الكترونيك باعث توسعه بازار فرش دستباف مي شود؟

5- آيا وجود يك برند مشخص براي فرش باعث توسعه بازار فرش دستباف مي شود؟

1-3- فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اول: شناسنامه دار كردن فرش ارتباط مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضيه دوم: افزايش تبليغات رابطه مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضيه سوم: شناسايي خواسته هاي مصرف كنندگان يا خريداران رابطه مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضيه چهارم: آشنايي صادر كنندگان با تجارت الكترونيك رابطه مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

فرضيه پنجم: وجود يك برند مشخص براي فرش رابطه مثبتي با توسعه بازار فرش دستباف دارد.

1-4- چارچوب نظري تحقيق

در ادبيات صنايع دستي، منظور از فرش دستباف عبارتند از: آنچه بوسيله دست از تار و پود به هم بافته و پرزدار باشد(پاسبان، 1378، ص 58). فرش دستباف ايران با داشتن بالاترين ارزش افزوده، بيشترين سهم را در صادرات غير نفتي دارد. فرش دستباف ايران، نام آشناترين محصول نزد اهل هنر و مصرف كنندگان كشورهاي جهان بوده و در زمره يكي از مزيتهاي صادراتي كشور در بسياري از سالها، در صدر اقلام صادراتي كشور، موجب ورود مقادير معتنابهي ارز به كشور شده و از سوي ديگر اشتغال و معيشت قشر گسترده اي از خانوارهاي ايراني را تامين كرده است. متاسفانه در سالهاي اخير شاهد تنزل جايگاه اين صنعت در عرصه جهاني بوده ايم كه بالتبع آثار ضد اشتغال آن نيز حائز توجه مي باشد(غلامي نتاج اميري و همكاران،1382، ص 376). يكي از مهمترين پارامترهايي كه سبب موفقيت رقباي فرش ايران در بازارهاي جهاني شده است دسترسي بافندگان آنها به نقشه ها و طرح هاي فرش ايران است. به علاوه رقيبان ايران فرشهاي خود را به نام فرش ايران عرضه مي كنند(شجري و همكا

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه جايگاه فرش دستباف ايران در بازارهاي جهاني و شناسايي عوامل توسعه ب...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۹:۰۱ | مدير
،

پايان نامه  رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشكده علوم انساني

گروه مديريت

 پايان نامه كارشناسي ارشد رشته‌ي مديريت -گرايش بيمه

 رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي

نمايندگان بيمه

(مطالعه ي موردي: بيمه آسيا استان اصفهان)

 استاد راهنما:

دكتر محمدرضاعسگري

  زمستان 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                   صفحه

 فصل اول: كليات تحقيق ..3

1-1- بيان مساله 4

2-1) اهداف تحقيق 5

3-1) اهميت وضرورت تحقيق 6

4-1) فرضيه هاي تحقيق 7

5-1) متغيرهاي تحقيق 8

6-1)قلمروتحقيق 8

1-7) روش شناسي تحقيق 9

8-1) تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق.......... 10

فصل 2: مروري بر ادبيات و پيشينه‌ي تحقيق

مقدمه 14

1-2 ) چارچوب تحقيق   15

2-2) ادبيات تحقيق 15

3-2 ) تاريخچه سرمايه اجتماعي 17

4-2 ) انواع سرمايه هاي سازماني و ارتباط متقابل آن ها 17

1-4-2) سرمايه طبيعي 18

2-4-2) سرمايهفيزيكي 18

3-4-2) سرمايه انساني 18

4-4-2)سرمايه فرهنگي 19

5-4-2) سرمايه مادي يا اقتصادي 19

6-4-2) سرمايه نمادين 19

7-4-2)سرمايه اجتماعي 20

8-4-2) سرمايه فكري 20

5-2 )تعاريف سرمايه اجتماعي 21

6-2) بررسي تفاوت ها و شباهت هاي موجود در ديدگاه ها ي سرمايه اجتماعي 22

7-2 )سرمايه اجتماعي از ديدگاه بورديو 24

8-2) سرمايه اجتماعي از ديدگاه ناهاپيت و گوشال 26

9-2) سرمايهاجتماعي و سطوح تحليل آن 29

10-2) رويكردهاي مفهومي عمده در مورد سرمايه اجتماعي 30

11-2) نقش سرمايه اجتماعي در تئوري هاي سرمايه فكري 31

1-11-2) مدل يك(CL1)............................... 31

2-11-2) مدل دو(CL2) 31

3-11-2) مدل سه(CL3) 32

12-2 ) ابعادسرمايه اجتماعي 31

1-12-2) وابستگي 33

2-12-2 )اعتماد:  33

13-2) كاركردهاي سرمايه اجتماعي 33

14-2)مدل هاي اندازه گيري سرمايه اجتماعي........... 34

15-2) مطالعه اندازه گيري سرمايه اجتماعي در پنج گروه اجتماعي در استراليا 35

16-2)تئوريهاي سرمايه اجتماعي 38

1-16-2 ) تئوري پيوندهاي ضعيف 38

2-16-2)تئوري شكاف ساختاري 39

3-16-2 )تئوري منابع اجتماعي 39

2-17) مزاياي سرمايه اجتماعي 39

18-2) اثرات احتمالي منفي سرمايه اجتماعي........... 40

19-2 )نمودهاي اختاپوس وار سرمايه ي اجتماعي درحوزه هاي زندگي 41

1-19-2) سرمايه ي اجتماعي و مداراي اجتماعي 42

2-19-2) سرمايه ي اجتماعي وسلامت رواني 42

3-19-2 )سرمايه ي اجتماعي و شادماني و رضايت از زندگي 31

4-19-2 ) سرمايه ي اجتماعي و جرم و بزهكاري 33

5-19-2 )سرمايه ي اجتماعي و خانواده  44

6-19-2) سرمايه ي اجتماعي و مشاركت هاي زنان 33

7-19-2) سرمايه اجتماعي و آموزش.................... 45

20-2) توضيح بيشتر در مورد سرمايه ي اجتماعي 46

21-2 ) موفقيت شغلي 48

22-2 )تعريف موفقيت شغلي 49

23-2 )حالت هاي گوناگون موفقيت شغلي 50

1-23-2 ) تعريف غير رواني 50

2-23-2)تعريف رواني 51

3-23-2 )تعريف عمومي............................... 40

24-2 ) ملاك هاي موفقيت شغلي 51

25-2 ) ابعاد موفقيت شغلي 52

1-25-2 )تحليل عوامل موفقيت شغلي  52

2-25-2) تفاوتها و شباهتها در ابعاد موفقيت شغلي     31

26-2 ) تحليل تاثير انواع سرمايه ( سرمايه اجتماعي ، انساني ، عاطفي ) 53

27-2 ) ارتباط اشكال سرمايه باموفقيت شغلي 32

28-2 ) موفقيت شغلي و انگيزه پيشرفت 55

29-2 ) تاثير رضايت شغلي در موفقيت سازماني   33

30-2 ) توضيح بيشتر در مورد موفقيت شغلي  57

31-2 ) جمع بندي مطالب 58

فصل سوم: روش تحقيق

 3-1-مقدمه 62

3-2 روش پژوهش 62

3- 3 جامعه آماري پژوهش 63

3-5  روش نمونه گيري 64

4-3 ) روش و ابزار گردآوري اطلاعات 64

5-3 ) انواع پرسشنامه 67

6-3 ) روايي پرسشنامه.............................. 67

7-3 ) پايايي پرسشنامه 67

8-3 ) روش اجرا 69

9-3 ) روش ها و تكنيك هاي مورد استفاده 69

فصل چهارم: نتايج و تفسير آنها

مقدمه 71

4-1:توصيف ويژگي هاي  جمعيت شناختي نمونه پژوهش. 71

قسمت اول: بررسي سوالات و فرضيه هاي پژوهش 76

بررسي پيش شرط : 76

4-1- فرضيات پژوهش 77

فرضيه ي جانبي 81

فصل پنجم: جمع‌بندي و پيشنهادها ....

 مقدمه 88

1-5 ) خلاصه تحقيق.................................. 88

2-5) نتايج تحقيق 89

3-5 ) محدوديت هاي تحقيق 93

چكيده

هدف پژوهش حاضر رابطه ي بين سرمايه ي اجتماعي و موفقيت شغلي نمايندگان بيمه آسيا استان اصفهان در سال 1393 بود. بنابراين از نظر هدف كاربردي و از نظر روش توصيفي –همبستگي بود.جامعه آماري اين پژوهش كليه نمايندگان بيمه آسيا استان اصفهان با تعداد 200 نفر در نظر گرفته شد. در اين پژوهش براي پيش بيني حجم نمونه، از نمونه گيري تصادفي ساده استفاده شد.ابزار پژوهش پرسشنامه ي استاندارد شده سرمايه ي اجتماعي كه سه جنبه شامل سرمايه ي ساختاري، ارتباطي و شناختي و پرسشنامه محقق ساخته موفقيت  شغلي را مي سنجد. به منظور تعيين روايي پرسشنامه ها از روش صوري و محتوايي، سازه استفاده شد. چند مرتبه متوالي در اختيار اساتيد متخصص قرار گرفت كه در هر مرحله اصلاحات پيشنهادي لازم در پرسشنامه اعمال گرديد.پايايي پرسشنامه 89/0 تعيين گرديد كه نشان دهنده ي پايايي مناسب ابزار اندازه گيري بود.پس از جمع آوري داده ها،تجزيه و تحليل آن ها در دو سطح توصيفي و استنباطي با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.در سطح توصيفي مشخصه هاي آماري نظير فراواني، درصد،ميانگين،انحراف معيار و در سطح استنباطي متناسب با سطح داده ها و فرضيه ها، آزمون هاي آماري تي و آزمون تحليل واريانس يك راهه مورد استفاده قرار گرفت.در ادامه فصل حاضر هر كدام از فرضيه ها به طور جداگانه مطرح و نتايج حاصله مورد تحليل قرار گرفتند. نتايج يافته ها نشان داد كه بين سرمايه ي اجتماعي و افزايش موفقيت شغلي رابطه ي مثبت و معنا داري وجود دارد.

بين بعد ارتباطي با حقوق و مزايا ، روابط مافوق رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد ولي با مولفه ي ماهيت شغل،روابط با همكاران و تركيب پرتفوي مناسب و ضريب خسارت كمتر رابطه ي معناداري وجود ندارد.بين بعد شناختي با حقوق و مزايا، روابط مافوق  و تركيب پرتفوي مناسب رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد ولي با مولفه ي ماهيت شغل،روابط با همكاران و ضريب خسارت كمتر رابطه ي معناداري وجود ندارد. بين بعد ساختاري با حقوق و مزايا ، ماهيت شغل، روابط با و روابط مافوق (رابطه ي مثبت و معنادار وجود دارد ولي با مولفه ي تركيب پرتفوي مناسب و ضريب خسارت كمتر رابطه ي معناداري وجود ندارد.

واژه هاي كليدي: سرمايه ي اجتماعي، ساختاري، ارتباطي ، شناختي، موفقيت شغلي

 مقدمه

 سرمايه اجتماعي مفهومي جامعه‌شناسي است كه در تجارت، اقتصاد، علوم انساني و بهداشت عمومي جهت اشاره به ارتباطات درون و مابين گروهــي از آن استفاده مي شود. اگرچه تعاريف مختلفي براي اين مفهوم وجود دارد، اما در كل سرمايه اجتماعي به عنوان نوعي (علاج همه مشكلات) جامعه مدرن تلقي مي شود . منابع انساني در همه سازمانها مانند بيمه به عنوان عامل كليدي هستند، از اين رو موفقيت نيروي انساني در تحقق هدف هاي سازمان حايز اهميت مي باشد. توجه به عوامل انگيزشي كاركنان و نيازهاي آن ها و توجه به تفاوت هاي فردي هر يك از كاركنان يكي از مهم ترين عواملي است كه در بهره وري نيروي انساني ميتوان به آن دست يافت و يكي از شرايط مهم و اساسي براي رسيدن به هدف در هر كاري برانگيختن و ايجاد انگيزه در افرادي است كه آن كار را انجام مي دهند.امروزه همگامي سرعت تغييرات اجتماعي با تغيير در سازگاري كاركنان با مشاغل موجب شده است كه برخي از تغييرات در محيط كار موجب از خود بيگانگي كاركنان از شغل خود و درنتيجه بروز رفتار خاصي در سازمان گردد كه اغلب با كاهش انگيزه در محيط كار همراه است. در اين راستا شناخت نيازهاي كاركنان و نقشي كه نيروي انساني در بهره وري و محيط كار ايفا مي كند ، توجه بسياري از روان شناسان و مديران كارآمد از جمله مديران سازمانهايي بزرگي مانند بيمه را به خود جلب كرده است پژوهش حاضر با هدف بررسي تاثير سرمايه هاي اجتماعي در موفقيت هاي شغلي نمايندگان بيمه استان اصفهان انجام مي شود

1-1) بيان مسأله :

نظريه هاي مختلف اقتصادي، انقلابي در عمليات سازماني در دهه گذشته ايجاد كرده است. اين انقلاب شكل هاي سنتي سرمايه اي  مانند: ساختمانها و تجهيزات را تحت تأثير قرار داده ، سرمايه هاي جديدي را مطرح كرده است.اين سرمايه هاي غيرملموس نقش زيادي در رشد و پيشرفت سازمان دارد. اصطلاح سرمايه،روز  به روز متغيرهاي بيشتري راشامل مي شود برخي از آنها شامل سرمايه انساني، سرمايه مشتري، سرمايه هوش و سرمايه سلامتي است. امروزه در كنار سرمايه هاي انساني، مالي، اقتصادي سرمايه ديگري به نام سرمايه اجتماعي مورد بهره برداري قرار گرفته است . اين مفهوم به پيوندها وارتباطات ميان اعضاي يك شبكه به عنوان منبع با ارزش اشاره دارد كه با خلق هنجارها واعتماد متقابل موجب تحقق اهداف مي شود (الواني، 1382)  سرمايه اجتماعي را به چهار دسته 1) سرمايه اجتماعي رسمي و غيررسمي 2) متراكم و غيرمتراكم 3)  درون نگر و برون نگر  و 4) گسسته و پيوسته تقسيم مي كندو اعتقاد دارد كه اين انواع مختلف سرمايه اجتماعي داراي تمايزات منحصر به فرد نيستند، بلكه مكمل يكديگرند.

درواقع ميتوان گفت سرمايه اجتماعي فرايندهاي خاصي ميان افراد وسازمان ها را شامل مي شود كه مبتني برجوي از اعتماد مي باشد كه منجربه رسيدن به اهداف ازطريق بدست آوردن منافع مشترك مي شود. سرمايه اجتماعي با متغيرهاي شناخته شده جامعه شناسي همچون اعتماد ، آگاهي ، نگراني درباره ديگران ومسائل عمومي ، مشاركت درمسائل عمومي انسجام وهمبستگي گروهي وهمكاري ارتباط دارد)تاجبخش.1385) .

اكنون مسئله اين است كه سرمايه اجتماعي چه تاثيري بر موفقيت شغلي سازمانها دارد و كلا موفقيت شغلي به چه معناست ؟ طبيعتا در هر سازماني كه سرمايه اجتماعي در حد بالايي باشد رضايت شغلي و به دنبال آن موفقيت شغلي پيشرفت قابل ملاحظه اي خواهد داشت . موفقيت شغلي پديده ايست نسبتا پيچيده و چند بعدي. از يك سو با سطح عملكرد و توان شغلي فرد سر و كار دارد و از سوي ديگر با قدرت سازگاري و شيوه مقابله با تنش ها و بحرانهاي سازماني داشته از آن با عوامل و متغيرهاي مختلفي رابطه دارد موفقيت ياعدم موفقيت شغلي در سازمانها ، ارتباط  تنگاتنگي باعملكرد كاركنان دارد. در سال هاي اخير سازمانها سعي كرده اند از طريق ايجاد انگيزش درنيروي انساني آنها را به مشاركت مفيد و سازنده درطرح هايي كه به وسيله سازمان رو به گسترش است وادارند(عسگريان، 1387)ارضاي نياز هاي رواني اجتماعي همچون اعتبار ، مسوليت و مشاركت و ارضاي نيازهاي شناختي مانند چالش ها ، خلاقيت و در نهايت عوامل مادي هم درگروه عوامل انگيزشي يا نيروي پيش برنده درحرفه و شغل قلمداد مي شوند( هاگمن ،1992). تحقيق حاضر، بر آن است تا تاثير آموزش ابعاد سرمايه اجتماعي : ارتباطي،ساختاري،شناختي را برموفقيت شغلي مورد بررسي قرار دهد.

2-1) اهداف تحقيق :

اين پژوهش داراي يك هدف اصلي و پنج هدف فرعي به شرح زير مي باشد

1-2-1 ) هدف اصلي

رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه (مطالعه موردي  بيمه آسيا استان اصفهان)

2-2-1 ) اهداف فرعي

1-2-2-1) شناخت سرمايه اجتماعي و ابعاد آن ) ارتباطي ، شناختي ، ساختاري (

2-2-2-1) شناخت موفقيت شغلي و عوامل موثر بر آن

3-2-2-1) رابطه بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه

4-2-2-1) رابطه بعد شناختي سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه

5-2-2-1) رابطه بعد ساختاري سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه

3-1) اهميت و ضرورت تحقيق:

با توجه به اينكه موضوع پژوهش داراي دو  بخش سرمايه اجتماعي وموفقيت شغلي است و با وجود تنوع ديدگاه ها و نظريات مختلف ، سعي شده است كه از نظريه هايي استفاده شود كه با اين مفاهيم ارتباط بيشتري دارند و به نوعي قادر به تبيين موضوع مورد مطالعه باشند. سرمايه اجتماعي يا بعد معنوي و اجتماعي سلامت يك جامعه، بعدي است كه مي تواند از طريق تشويق افراد به همكاري و مشاركت در تعاملات اجتماعي، به حل آسيب هاي اجتماعي جامعه كمك كند و حركت جامعه به سوي رشد وتوسعه اقتصادي، سياسي وفرهنگي را امكان پذير سازد)الواني و سيدنقوي،1381) .

امروزه سرمايه اجتماعي، نقش بسيار مهم تري از سرمايه فيزيكي و انساني در جوامع ايفا نموده و بدون وجود سرمايه اجتماعي، ساير سرمايه ها اثربخشي خود را از دست مي دهند و پيمودن راه هاي توسعه و تكامل فرهنگي و اقتصادي دشوار مي گردد (بيكر،1382).

نظريه پردازان علوم اجتماعي، تعاريف متفاوتي را از سرمايه اجتماعي ارائه  نموده اند پاتنام، سرمايه اجتماعي را شامل شبكه هاي اجتماعي، ارتباط متقابل، اعتماد و قابليت اطمينان مي داند كه مي توانند با ايجاد و تسهيل امكانات هماهنگ، كارآيي جامعه را بهبود بخشند. كلمن، آن را تسهيل كننده كنش هاي فردي و جمعي درون جامعه، و فوكوياما، توانايي هاي افراد جامعه براي كار كردن افراد با يكديگر به منظور دستيابي به اهداف مشترك مي داند (پاتنام[1]،2002).

با آموزش سرمايه اجتماعي در سازمانها به خاطر بهتر شدن جو سازمان و بالا رفتن ميزان اعتماد ميان كاركنان مي توان به پيشرفت و موفقيت سازمان اميدوار بود. كاواچي وديگران درتحقيقات خود نتيجه مي گيرند اعتمادي كه درشبكه هاي رسمي وغير رسمي وجود دارد به مردم كمك مي كند تا به آموزش و اطلاعات دسترسي يابند و نظام هاي بهتري را طراحي كنند.با بالا رفتن ميزان اعتماد و دسترسي به اطلاعات از طريق آموزش ، كاركنان به سوي هدف خود كه همان موفقيت شغلي و در نهايت پيشرفت سازمان است گام بر  مي دارند . انگيزه موفقيت شغلي در كاركنان موجب افزايش توانايي وكارايي آنان شده و در كل موجب بالارفتن بازدهي مي شود. همچنين باعث افزايش كارآيي، بروز خلاقيت و احساس رضايت فردي مي گردد يكي از پايدارترين يافته ها حاكي از اين است كه هر چه سطح شغل بالاتر باشد رضايت شغلي و در نتيجه موفقيت شغلي (ارتقاي شغلي) بيشتر مي شود  .

4-1) فرضيه هاي تحقيق :

اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي وسه فرضيه فرعي به شرح ذيل مي باشد:

1-4-1 ) فرضيه اصلي :

 بين سرمايه اجتماعي و موفقيت شغلي رابطه ي معناداري وجود دارد.

2-4-1 ) فرضيه هاي فرعي:

1- بين بعد ارتباطي سرمايه اجتماعي و موفقيت شغلي نمايندگان بيمه رابطه ي معناداري وجود دارد.

2- بين بعد شناختي سرمايه اجتماعي و موفقيت شغلي نمايندگان بيمه رابطه ي معناداري وجود دارد.

3- بين بعد ساختاري سرمايه اجتماعي وموفقيت شغلي نمايندگان بيمه  رابطه ي معناداري وجود دارد.

5-1) متغيرهاي تحقيق:

در اين تحقيق 2 متغير مستقل و وابسته وجود دارد كه هر يك از آنها به شرح ذيل است:

1-5-1)متغير مستقل

سرمايه اجتماعي متغير مستقل مي باشد و تعريف ناهاپيت و گوشال مبنا قرار مي گيرد بدين ترتيب سه متغير مستقل داريم :

1- بعد ارتباطي 2- بعد شناختي 3- بعد ساختاري

2-5-1) متغير وابسته

موفقيت شغلي متغير وابسته است.

 6-1) قلمرو تحقيق :

1-6-1) قلمرو زماني تحقيق :

منظور از قلمرو زماني اين است كه تحقيق در چه فاصله زماني صورت مي گيرد و از آن جهت ضروري است كه بررسي كننده يا خواننده تحقيق ، با توجه به اين دوره زماني، در مورد بكارگيري مي تواند تصميم گيري كند. محدوده زماني اين تحقيق تابستان و پاييز 93 مي باشد.

 2-6-1) قلمرو مك

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه  رابطه بين ابعاد سرمايه اجتماعي با موفقيت شغلي نمايندگان بيمه...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۴:۵۸ | مدير
،

پايان نامه رابطه بين حجم نقدينگي و بازده سهام در  شركت هاي بورس اوراق بهادار ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد يزد

 دانشكده مديريت

رشته : مديريت

گرايشمالي

 عنوان:

رابطه بين حجم نقدينگي و بازده سهام در  شركت هاي بورس اوراق بهادار تهران

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده :

در اين تحقيق به بررسي ارتباط بين حجم نقدينگي و بازده سهام در اقتصاد  ايران براي داده هاي فصلي در بازه زماني 1392-1380 بر اساس مدل اقتصاد سنجي VAR و OLS پرداخته ايم. متغيرهاي حجم نقدينگي، بازده سهام، نرخ ارز، تورم، رشد توليد ناخالص داخلي و درجه باز بودن اقتصاد به صورت فصلي وارد مدل شده اند.پس از بررسي مانايي متغيرها و اثبات وجود ارتباط بلند مدت در داده ها،وقفه بهينه جهت تخمين الگوي VAR تعيين گرديد.سپس ارتباط علي بين متغيرها با استفاده از آزمون عليت گرنجر انجام شد و ارتباط علي بين متغيرهاي مستقل و بازده سهام مورد تاييد قرار گرفت.پس از اطمينان از وجود ارتباط علي بين متغير ها با استفاده از الگوي OLS ميزان اثرگذاري متغير مستقل بر وابسته شناسايي شد . همچنين در اين تحقيق نشان داده شد كه ارتباط معنادار بين حجم نقدينگي و شاخص بازده سهام وجود دارد.

كلمات كليدي: حجم نقدينگي ، بازده سهام

   مقدمه

چالش تورم هواره يكي از دغدغه هاي سرمايه گذاران و فعالان اقتصادي به عنوان بخش فعال اقتصاد بوده به طوريكه تغييرات در شاخص تورم به طور مستقيم و غير مستقيم بر سودآوري و بازده سهام اثر ميگذارد.

در سالهاي اخير علاوه بر تورم واقعي و قابل پيش بيني در اقتصاد بحران ارز و تحريم هاي اقتصادي غرب به طور مستقيم بر تورم و در نتيجه نقدينگي در بخش هاي هاي مختلف اقتصادي از جمله تحريك نقدينگي در بازار بورس اوراق بهادار تاثير گذاشته است.به طوري كه نا اطميناني و تهديد سرمايه گذاري در مقطعي به عنوان يك اسيب خارجي در بخش هاي مختلف اقتصادي قلمداد مي شد.

در همين راستا و با توجه به نوسانات شديد نقدينگي در بخش بازار سرمايه و اثر مستقيم و غير مستقيم ان بر بازده سهام در اين پژوهش به دنبال تبيين ارتباط بين اين دو متغير مي باشيم.

 بيان مسئله

سرمايه‌گذاران به عنوان تامين‌كنندگان منابع مالي مورد نياز واحدهاي اقتصادي با انگيزه هاي مختلفي سرمايه‌گذاري مي كنند كه مي تواند شامل بهره‌گيري از سود و مزاياي نقدي و نيز مالكيت در اين واحدها باشد. از طرف ديگر واحدهاي اقتصادي نيز به دلايل مختلفي به منابع مالي نيازمند هستند، ولي آنچه بيش از همه براي سرمايه‌گذاران و واحدهاي اختصاصي مهم به نظر مي‌رسد، افزايش ثروت سهامداران است.

با توجه به موضوع تحقيق حاضر، يكي از مهمترين تصميمات مديران يك شركت، اخذ تصميم در مورد افزايش سرمايه و استفاده از موثرترين روشهاي افزايش سرمايه است؛ زيرا اين اقدام علاوه بر تاثير سريع خود بر قيمت سهام و بازده سهامداران ممكن است بر ساير فعاليت هاي شركت نيز اثرگذار باشد. البته بايستي اذعان داشت كه افزايش سرمايه، يكي از بهترين روشهاي كسب نقدينگي در جهت توسعه فعاليتها و اجراي طرحهاي آتي هم به لحاظ هزينه سرمايه و هم سهولت انجام آن است. ليكن پس از افزايش سرمايه، سهامداران از لحاظ رواني كاهش قيمت سهامشان را كاهش ثروت خود تلقي مي كنند و مديران شركت را مسئول اين امر مي دانند..

بازده سهام يكي از فاكتور هاي مهم در انتخاب بهترين سرمايه گذاري است. سرمايه گذاران علاوه بر اينكه بسياري از عوامل درون و برون شركتي را براي پيش بيني و تصميم گيري در نظر مي گيرند، با آگاهي از عوامل مؤثر بر بازده سهام مي توانند با كيفيت ودقت بيشتري سرمايه گذاري كنند. يكي از مهمترين عوامل اثرگذار بر بازده سهام، نقدينگي شركت است. نقدينگي وجه نقد مي تواند به ادامه حيات شركت ها در زمان پريشاني هاي اقتصادي يا شوك غيرمنتظره كسب و كار كمك كند و كمبود نقدينگي يا ناكافي بودن وجه نقد منجر به حركت شركت به سمت ورشكستگي مي شود و البته اگر شركت ها به منظور مواجه نشدن با كمبودوجه نقد و جلوگيري از خسارت هاي احتمالي ناشي از آن اقدام به نگهداري بيش از حد وجه نقد بنمايند؛ به دليل راكد ماندن وجه نقد متضرر مي شوند. به طور معمول، مديران به دنبال سطحي از نقدينگي هستند كه با توجه به مزايا و معايب نگهداري موجوديهاي نقدي حالت بهينه داشته باشد. بنابراين تحقيق حاضر در جهت فراهم آوردن شواهدي در خصوص بررسي رابطه بين ميزان نقدينگي با بازده سهام به عنوان يكي از مهمترين شاخص هاي ارزيابي عملكرد آينده شركت مي باشد.

اهداف پژوهش

اهداف اين تحقيق عبارت است از:

اهداف علمي: هدف اصلي تحقيق بررسي رابطه بين نقدينگي و بازده سهام مي باشد.

هدف نهايي شناسايي محرك هاي نقدينگي و تاثير غير مستقيم بر بازده سهام

هداف كاربردي: شناسايي چگونگي اثر گذاري نقدينگي بر بازده سهام و كانال هاي اثر گذار نقدينگي بر بازده

پرسش‏هاي پژوهش

آيا بين حجم نقدينگي و شاخص بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آيا بين تغييرات نرخ ارز و شاخص بازده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آيا بين شاخص تورم و شاخص بارده سهام ارتباط معنادار وجود دارد؟

آيا بين رشد توليد ناخالص داخلي واقعي و بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد؟

آيا بين درجه باز بودن اقتصاد و بازده سهام ارتباط معناداري وجود دارد؟

 تعاريف مفهومي و عملياتي پژوهش

شاخص بازده سهام:

بازده كل و يا بازده دوره نگهداري، قابل مقايسه ترين معيار سنجش نتيجه يك سرمايه‌گذاري، صرف نظر از نوع دارائيهاي مورد سرمايه گذاري است.

بازده سهام از دو قسمت تشكيل مي شود:

 • بازده ناشي از دريافت سود سهام( سود نقدي)
 • بازده ناشي از تغييرات قيمت سهام(سود سرمايه‌اي)

نرخ بازده هم براي دوره‌هاي گذشته و هم براي دوره هاي آينده قابل محاسبه است. چنانچه شما سهمي را درابتداي يك دوره زماني خريداري نمائيد، بازده دوره نگهداري يا بازده كل از فرمول زير استخراج مي گردد.

اگر Dt سود نقدي سهم در يك دوره مالي و Pt و Pt-1 قيمت سهم  در ابتدا و انتهاي دوره مالي يادشده باشد آنگاه درامد سهم(E) برابر است با:

Et = Dt + (Pt - Pt-1)

با تقسيم اين معادله بر Pt-1 ، بازده سهم(Y) در طول دوره به دست مي‌آيد:

Yt = (Dt/ Pt-١) + (Pt - Pt-١) / Pt-١

 

چنانكه پيداست، بازدهي سهم هميشه مثبت نيست؛ و بسته به ميزان تغييرات قيمتي در دوره

نگهداري و ميزان پرداخت سودنقدي در پايان دوره مالي ممكن است مثبت،  صفر يا حتي منفي شود.

حجم نقدينگي:

به مجموعه پول (سپرده‌هاي ديداري بخش غيردولتي نزد بانك‌ها و اسكناس و مسكوك در دست اشخاص) و شبه پول (سپرده‌هاي سرمايه‌گذاري مدت‌دار، سپرده‌هاي قرض‌الحسنه پس‌انداز و سپرده‌هاي متفرقه) نقدينگي گفته مي‌شود.(ر.ك : تعاريف و مفاهيم استاندارد ، مركز آمار ايران) در يك تعريف ساده، مجموع اسكناس و مسكوكات و منابع اعتبارات بانكي، مهم ترين اجزاي تشكيل دهنده نقدينگي هستند. و يا به عبارت بهتر نقدينگي عبارت است از مجموع اسكناس و مسكوكات در دست مردم به علاوه سپرده هاي كوتاه مدت (پول) و سپرده هاي بلند مدت (شبه پول).

 متغيرهاي تحقيق

كه در آن:

Rit:بازده سهام

Liquidityit:حجم نقدينگي

Fundamentalsit:متغيرهاي كنترل كه شامل متغيرهاي كلان اقتصادي از جمله نرخ ارز حقيقي،نرخ رشد واقعي سرانه،تورم،درجه باز بودن اقتصاد،سهم تجارت از بازار سرمايه،سهم تجارت از توليد ناخالص داخلي مي باشد.

 مراحل و طرح كار

 • روش كلي تحقيق

روش به كاررفته در تحقيق حاضر از نوع توصيفي – تحليلي مي باشد كه به منظور تطبيق تئوري هاي مالي با واقعيت جوامع ، روابط علي بين متغيرها با استفاده از آمار و ارقام مورد بررسي قرار ميگيرد و پس از تطبيق با تئوري ها با استفاده از آمار استنتاجي و روش هاي اقتصادسنجي رد يا اثبات فرضيه هاي ارائه شده مورد آزمون قرار ميگيرد.

 • روش گردآوري داده­ها و اطلاعات

اطلاعات موردنياز در اين تحقيق از طريق منابع مختلف گردآوري شده است.داده هاي موردنياز از وب سايت هاي مختلف (سازمان بورس اوراق بهادار تهران ) و صورت هاي مالي شركت هاي مورد مطالعه  گردآوري شده است و همچنين كتابها و مقالات مختلف مرتبط با اين موضوع مورد استفاده قرار گرفته است.

 • جامعه آماري

جامعه اماري شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران  در طي سال هاي 1380 الي 1392 مي باشد.وبا استفاده از روش نمونه‌گيري تصادفي ساده، تعداد عناصر مورد نياز از هر گروه انتخاب خواهد شد. در زير فرمول تعيين نمونه آورده شده است .

   

= تعداد نمونه، = تعداد كل جامعه آماري، p= نسبت موفقيت در جامعه و از آنجايي كه مي‌خواهيم n يعني تعداد نمونه حداكثرباشد p معادل يك دوم است.، = دقت برآورد، = مقدار متغير  نرمال متناظر با سطح اطمينان  درصد

روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده­ها

در اين تحقيق اين تحقيق از نوع كاربردي  است و در اين تحقيق از روش اقتصاد سنجي پانل ديتا يا داده هاي تابلويي استفاده خواهد شد كه توضيح مختصر ان به شرح ذيل است:

روش پنل ديتا:

انواع داده¬هايي كه عموماً براي تحليل¬هاي تجربي به كار برده مي¬شوند، در سه گروه مورد بحث و بررسي قرار مي¬گيرند:

 • داده¬هاي سري زماني
 • داده¬هاي مقطعي
 • داده¬هاي تلفيقي سري زماني و مقطعي

در داده¬هاي سري زماني مقادير يك يا چند متغير را طي يك دوره زماني مشاهده مي¬كنيم (براي مثال GDP طي چند فصل يا چند سال) در داده¬هاي مقطعي، مقادير يك يا چند متغير براي چند واحد يا مورد نمونه¬اي در يك زمان يكسان جمع¬¬آوري مي¬شود (براي مثال نرخ¬هاي جرم و جنايت براي  سي استان ايران  در در يك سال معين).

داده¬هاي تابلويي تركيبي از داده¬هاي مقطعي و سري زماني مي¬باشد، يعني اطلاعات مربوط به داده¬هاي مقطعي در طول زمان مشاهده مي¬شود. بدين¬صورت كه چنين داده¬هايي داراي دو بعد مي باشند كه يك بعد آن مربوط به واحدهاي مختلف در هر مقطع زماني خاص است و بعد ديگر آن مربوط به زمان مي¬باشد. براي براورد مدل هايي كه از اين متغير ها در انها استفاده مي شود از روش پنل ديتا استفاده مي شود.

به طور كلي مي­توان گفت مزيت استفاده از داده­هاي تلفيقي نسبت به سري­هاي زماني و داده­هاي مقطعي آن است كه داده­هاي تلفيقي، با تركيبي از سري­هاي زماني و مقطعي، اطلاعات بيشتر، تنوع يا تغييرپذيري بيشتر، همخطي كمتر بين متغيرها، درجات آزادي و كارآيي بيشتر را فراهم مي­كند. سري­هاي زماني معمولاً دچار همخطي هستند در حالي‌كه در داده‌هاي تلفيقي، بعد مقطعي داده­ها موجب افزايش تغييرپذيري يا تنوع بسيار زيادي مي­شود كه با در دست داشتن اين اطلاعات مي­توان برآوردهاي معتبرتري انجام داد. در ضمن اين روش امكان بيشتري براي شناسايي و اندازه­گيري اثراتي را فراهم مي­كند كه به وسيله فقط آمارهاي مقطعي و يا فقط سري زماني به سادگي قابل شناسايي نيست. براي آشنايي بيشتر مدل پانل ديتاي زير را در نظر بگيريد:

Yit = αi + βit Xit + Uit                                                                      

كه در آن:

αi عرض از مبدأ،

β = (β1, β2, … ,βk) بردار ضرايب يا پارامترها،

Xit شامل k متغير توضيحي است،

Uit جمله اخلال مدل مي باشد كه از فروض كلاسيك رگرسيون خطي پيروي مي­كند،

i = 1, 2, … ,N تعداد مقاطع و

t = 1, 2, … ,T دوره زماني است.

در اين صورت تخمين معادله فوق به فروض ما درباره عرض از مبدأ، ضريب شيب و جمله خطاي Uit بستگي دارد. روش‌هاي متداول براي تخمين معادله فوق با استفاده از داده‌هاي تركيبي عبارتند از:

1- روش مدل اثرات مشترك[1]

2- روش مدل اثرات ثابت[1]

3- روش مدل اثرات تصادفي[1]

براي انتخاب هر يك از اين روش ها از ازمون هاي تشخيصي بصورت ذيل استفاده خواهد شد.

براي تعيين نوع مدل مورد استفاده در داده­هاي تركيبي از آزمون­هاي مختلفي استفاده مي‌شود. رايج­ترين آن‌ها آزمون چاو[1] براي استفاده از مدل اثرات ثابت در مقابل مدل برآوردي داده­هاي تلفيق شده(Pooled) است. آزمون هاسمن[1] براي استفاده از مدل اثر ثابت در مقابل مدل اثر تصادفي است.

1-2-مقدمه

جريان هاي نقدي در بسياري از تصميمات مالي، مدل هاي ارزش گذاري اوراق بهادار، روش هاي ارزيابي طرحهاي سرمايه اي و غيره، نقش محوري دارند. اطلاعات مربوط به جريان هاي نقدي همچنين از لحاظ درون سازماني نيز اداره امور را در كاراترين شكل خود امكان پذير مي سازد و منجربه اتخاذ تصميمات بهينه در زمينه هاي عملياتي، سرمايه گذاري و تأمين مالي مي شود.

در چارچوب نظري حسابداري مالي كه تأمين كننده ي هدف هاي گزارشگري مالي است توجه خاصي به جريان هاي نقدي و امكان پيش بيني ان مبذور شده است. شركت بايد بتواند وجوه نقد كافي براي ايفاي تعهداتش به هنگام سررسيد و ساير عمليات نقدي و از جمله سود نقدي سهام ايجاد نمايد.

جريان نقد عملياتي[1] (CFO)، وجه نقدي است كه از فعاليت هاي عملياتي واحد تجاري جاصل مي شود. اما جريان هاي نقد آزاد[2] (FCF) وجوهي است كه بعد از تعديلاتي بر روي جريان نقد عملياتي به دست مي آيد. نظريه ي جريانهاي نقد آزاد كه در سال 1986 براي اولين بار توسط جنسن[3] مطرح شد و به تدريج توسعه يافت. يكي از مباحث جديد در ادبيات مالي اتسك ه رفتار شركتهايي را توصيف مي كند كه با نظريه هاي قبلي اقتصادي قابل توجيه نبود.

جريان هاي نقد آزاد يكي از معيارهاي اندازه گيري عملكرد واحد تجاري است و وجه نقدي را نشان مي دهد كه شركمت پس از انجام مخارج لازم براي نگهداري يا توسعه دارايي ها در اختيار دارد. جريانهاي نقد آزاد مي تواند كاربردهاي مهمي براي سهامداران در ارزيابي سلامت مالي واحد تجاري داشته باشد. همچنين مديران نيز مي توانند با استفاده كارآمد از منابع تحت مالكيت خود جريان هاي نقد آزاد را در طرحهايي با ارزش فعلي خالص[4] (NPV) مثبت سرمايه گذاري كرده و باعث افزايش ارزش شركت گردند.

اما نكته اي كه در اين

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه بين حجم نقدينگي و بازده سهام در  شركت هاي بورس اوراق بهادار ...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۰:۵۶ | مدير
،

پايان نامه رابطه بين خويشتن­شناسي مديران با ترفندهاي آنان در مديريت تعارض در ش ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

عنوان:

رابطه بين خويشتن­شناسي مديران با ترفندهاي آنان در مديريت تعارض در شركت بهره­برداري نفت و گاز گچساران

 پايان نامه براي دريافت درجۀ كارشناسي ارشد در رشته مديريت اجرايي

پاييز 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

هدف پژوهش حاضر بررسي رابطه بين خويشتن­شناسي و ترفندهاي مديريت تعارض بود. جامعه پژوهش عبارت است از كليه مديران شركت بهره­برداري نفت و گاز گچساران كه تعداد آنها 150 نفر مي­باشد كه در سال 1393 در اين شركت و ادارات مربوطه مشغول به كار مي باشند. براي تعيين نمونه پژوهش از روش سرشماري كامل استفاده شد. جهت گردآوري اطلاعات از دو پرسش­نامه مقياس خويشتن­شناسي(SCS) و پرسش­نامه ترفندهاي مديريت تعارض  پوتنام و ويلسون استفاده شد. داده­هاي بدست آمده با روش هاي تحليل عاملي تأييدي،ضريب همبستگي پيرسون و تحليل رگرسيون مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. نتايج نشان مي­دهد كه وضعيت موجود خويشتن­شناسي به طور كلي و ابعاد مختلف آن (خويشتن­شناسي خصوصي، خويشتن­شناسي عمومي و اضطراب اجتماعي) در سطح متوسط است. به علاوه وضعيت موجود ترفندهاي مديريت تعارض مديران به طور كلي و دو استراتژي عدم مقابله و كنترل در وضعيت نسبتاً مطلوب قرار دارد. همچنين،  استراتژي راه­حل­گرايي مديران شركت نفت و گاز گچساران در وضعيت متوسط است. همچنين نتايج نشان داد كه رابطه معني­داري بين خويشتن­شناسي مديران شركت نفت و گاز گچساران با راهبرد عدم مقابله و  راهبرد كنترل وجود ندارد اما رابطه خويشتن­شناسي با راهبرد راه­حل­گرايي معنادار است اما در كل اگر چه رابطه مستقيمي بين  خويشتن­شناسي مديران شركت نفت و گاز گچساران با ترفندهاي مديريت تعارض  وجود دارد اما، اين رابطه معني­دار نيست.

 فهرست مطالب

فصل اول: كليات پژوهش

1-1. مقدمه.. 10

1-2.بيان مساله.. 10

1-3. اهميت و ضرورت انجام پژوهش.. 11

1-4. اهداف تحقيق.. 12

1-5. سوالات تحقيق:.. 12

1-6. فرضيه هاي تحقيق.. 13

1-7. تعريف متغيرهاي تحقيق.. 13

1-7-1. تعريفهاي نظري:.. 13

1-7-2. تعريفهاي عملياتي:.. 15

1-8. قلمرو تحقيق.. 16

1-8-1. قلمرو موضوعي تحقيق.. 16

1-8-2. قلمرو زماني تحقيق.. 16

1-8-3. قلمرو مكاني تحقيق.. 16

فصل دوم: ادبيات و پيشينه پژوهش

2-1. مقدمه.. 18

2-2. بخش اول: خويشتن شناسي.. 18

2-2-1. تعريف مفهوم خويشتن شناسي.. 18

2-2-2. ابعاد خويشتن شناسي.. 20

2-2-3. جنبه هاي خويشتن شناسي.. 20

2-2-4.خويشتن شناسي در عرصه مديريت.. 21

2-2-5. خويشتنشناسي در روانشناسي انسان گرايانه.. 24

2-2-6. مراحل خويشتن شناسي.. 26

2-2-7. مراحل خويشتنشناسي از منظر روانشناسي رشد.. 26

2-2-8. راه­هاي پرورش خويشتنشناسي.. 28

2-2-9. عوامل تاثير گذار بر خويشتن شناسي.. 29

2-2-10. ديدگاههاي مختلف در خصوص مفهوم "خود" :.. 29

2-2-11. مدل­هاي توصيفگر خود:.. 31

ž2-2-12. تغيير در محتواي خود :.. 32

2-2-13.تغيير در ساختار خود :.. 32

2-3. بخش دوم: مديريت تعارض.. 33

2-3-1. مقدمه:.. 33

2-3-2. تعريف تعارض.. 33

2-3-3. ديدگاه­هاي معروف در زمينه تعارض.. 34

2-3-4. انواع تعارض.. 36

2-3-5. سطوح‌ تعارض‌.. 38

2-3-6. منابـع‌ ايجاد تعارض‌.. 39

2-3-7. مراحل‌ تعارض‌.. 40

2-3-8.. مديريت‌ تعارض‌ و ترفندهاي‌ آن‌.. 41

2-3-9. ترفندهاي سه­گانه مديريت تعارض.. 43

2-3-10. ترفندهاي مديريت تعارض در موقعيت­هاي مختلف.. 43

2-3-11. فنون‌ و راهبردهاي‌ مديريت‌ تعارض‌.. 45

2-3-12. ارزيابي منشأ تعارضات سازماني.. 47

2-3-13. استراتژي­هاي ايجاد تعارض سازنده در سازمان.. 48

2-4. پيشينه پژوهش.. 49

2-4-1. پيشينه خارجي.. 49

2-4-2. پيشينه داخلي.. 50

2-4-3. جمع­بندي پيشينه مورد بررسي.. 52

فصل سوم: روش­شناسي پژوهش

3-1. مقدمه.. 54

3-2. روش تحقيق.. 54

3-3.  مدل مفهومي متغيرهاي پژوهش.. 54

3-4. جامعه آماري ونمونه مورد مطالعه.. 55

3-5. ابزار گردآوري اطلاعات:.. 55

3-6. روش تجزيه و تحليل اطلاعات :.. 58

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده­ها

4-1. مقدمه.. 60

4-2. توصيف جمعيت شناختي نمونه.. 60

4-2-1.وضعيت افراد پاسخ­دهنده از نظر سن.. 60

4-2-2. وضعيت افراد پاسخ­دهنده از نظر سطح تحصيلات.. 61

4-3.  بررسي پايايي و روايي متغيرهاي پژوهش.. 63

4-3-1. متغير خويشتن­شناسي.. 64

4-3-2. متغير ترفندهاي مديريت تعارض.. 67

4-4. آمارههاي توصيفي متغيرهاي پژوهش.. 72

4-5.  بخش استنباطي پژوهش.. 72

4-5-1. سوال اول پژوهش.. 73

4-5-2. سوال دوم پژوهش.. 74

4-5–3. سوال سوم پژوهش.. 76

4-5-4 .سوال چهارم پژوهش.. 78

4-5-5. سوال پنجم پژوهش.. 80

4-5-6. سوال ششم پژوهش.. 81

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1. مقدمه.. 83

5-2. بحث و نتيجه گيري.. 83

5-3. پيشنهاد­هايي براي پژوهش­هاي آينده.. 85

5-4. پيشنهادهاي كاربردي.. 86

5-5. محدوديت­هاي پژوهش.. 86

فهرست منابع.. 87

پيوست­ها.. 94

مقدمه

در اين فصل به كليات پژوهش پرداخته مي­شود. مواردي چون بيان مساله، اهميت و ضرورت پژوهش، اهداف پژوهش، تعريف مفهومي و عملياتي متغير­هاي پژوهش، سؤالات پژوهش و... در اين فصل مورد بحث قرار مي­گيرد. بطور كلي اين فصل مختص ترسيم نقشه كلي پژوهش مي­باشد.

1-2.بيان مساله

سازمان­ها ركن اصلي اجتماع را تشكيل مي­دهند و  مديريت عاملي است كه باعث رشد و بالندگي و يا عدم بهره­وري سازمان ها را باعث مي شود. وظيفه مدير حركت سازمان از وضع موجود به سوي وضع مطلوب است. در اين راستا نيروي انساني به­عنوان يك منبع با ارزش مي­تواند مدير را در تحقق اهداف مورد نظر كمك كند. بنابراين مديران بايد بتوانند ضمن شناخت ويژگي­هاي شخصيتي خود درك صحيحي از كاركنان خود داشته باشند و بتوانند ارتباط موثري با آنان برقرار كنند. به اين ترتيب اولين گام در شكل دهي ارتباط موثر با ديگران، آگاهي از خود و وقوف به توانايي هاي خويش است. خويشتن شناسي پيش نياز روابط موثر اجتماعي و بين فردي است و در ايجاد همدلي با ديگران نقشي اساسي ايفا مي كند. در ادبيات مديريت از مهارت «خويشتن شناسي» به عنوان پيش شرط بهداشت رواني و توانايي شناخت ديگران ياد شده است. درك و بينش و آگاهي مدير موجب بهره­وري، تخصص و بهبود در روابط عمومي او مي­شود. بنابراين بايد مديران را ياري كرد تا ويژگي هاي اصلي شخصيت و نقاط ضعف و قوت خود را بشناسند (طارميان و همكاران، 1378). به عقيده مازلو[1]، در سازمان هاي امروزي به نيازهاي خوديابي كاركنان كمتر توجه مي شود و همين امر مانعي براي رشد شخصيت و خويشتن شناسي محسوب مي شود. و در نتيجه تعارض و ناسازگاري بين نياز رواني فرد به خوديابي از يك سو، و نياز سازمان ها به افزايش كارايي از سوي ديگر، ظاهر مي شود (ايزدي يزدان آبادي،1379). همان گونه كه مازلو بيان مي كند، عدم شناخت خويشتن، بروز مسائل مختلفي همچون تعارض را باعث مي شود. به عبارت ديگر يكي از مسائل اساسي مديريت سازمان­ها، رويارويي با تفاوت­ها و اختلاف­هاي سازماني است كه هر مدير وقت قابل ملاحظه اي را براي حل آن ها اختصاص مي دهد. بايد توجه داشت اختلاف­هايي كه حل نشده باقي مي مانند به تدريج موجب مقاومت افراد مي شوند و حل آن­ها در فرصت هاي بعدي مشكل­تر خواهد بود و هنگامي كه كاملا سركوب شوند، موجب عكس العمل هاي توأم با پرخاشگري مي­گردند (احمدي، 194:1383). از آنجا كه مبحث مديريت تعارض، به رويارويي افراد با تفاوت ها و اختلاف سليقه­ها در سازمان مي پردازد و از سوي ديگر اهميت خويشتن شناسي افراد در  چگونگي اين رويارويي، در ادبيات موضوع مورد توجه قرار گرفته است؛ مساله اساسي اين پژوهش با در نظر داشتن اهميت موضوع خويشتن شناسي و رابطه آن با راهبرهاي حل تعارض در سازمان ها (ايزدي يزدان آبادي،1379؛ كرامتي و روشن، 1384؛ نيستاني و منفردي راز، 1388)، بررسي رابطه بين خويشتن شناسي مديران با راهبردهاي آنان در مديريت تعارض در شركت بهره برداري نفت و گاز گچساران است.

1-3. اهميت و ضرورت انجام پژوهش

ضرورت و اهميت اين پژوهش را مي توان دست كم از سه ديد مورد توجه قرار داد. اول اينكه به دلايل مختلفي بين افراد و گروه­ها تعارض پيش مي­آيد. تفاوت­هاي اداركي، شخصيتي، اعتقادي، سياسي و مانند آن ها از يك طرف و استنباط­هاي مختلف درباره هدف­هاي فرد، سازمان و جامعه از سوي ديگر، در محيط­هاي كار دسته جمعي تعارض­هاي گوناگوني ايجاد مي كند. مديريت مناسب تعارض­ها، تضاد هاي سازماني را در راستاي اهداف سازماني قرار مي­دهد و با به كارگيري شيوه­هاي مناسب از جنبه هاي غير كاري آن مي­كاهد. مديران آشنا با اين زمينه مي­توانند ماهيت، ويژگي­ها و موقعيت تعارض­هاي مختلف را شناسايي كنند، شرايط و علل بروز يا تشديد آنها را تشخيص دهند و كنترل نمايند، تعارض را پيش بيني كرده و از بروز تعارض­هاي زيان آور جلوگيري كنند، شيوه مناسب براي حل و كنترل را برگزينند، اختلاف نظر­ها را به مسير سازنده و خلاق سوق دهند و با درك و آگاهي لازم و با نگرش مناسب و عملكرد آگاهانه خود، بازدهي و بهره­وري سازمان را افزايش دهند. برخي معتقدند آگاهي از اين موضوع كه چگونه تعارض را خود را مديريت كنيم، به اندازه اينكه بدانيد چگونه بخوابيد، بنويسيد و صحبت كنيد مهم است (موسسه آلندآيلند پيس[2]، 2002). مديريت تعارض، فرايند برنامه ريزي و سازماندهي است براي پرهيز از تعارض در موقعيت­هايي كه امكان بروز تعارض وجود دارد (انصاري و همكاران، 1389). دوم اينكه، همانگونه كه اشاره شد خويشتن شناسي مي تواند در بهبود رفتار آدمي در موقعيت هاي تعارض زا موثر باشد (ايزدي يزدان آبادي،1379). چنان كه شناخت خود، مي تواند در ارتباطات انساني كارگشا باشد. ارتباطاتي كه بين افراد و گروه ها انجام مي پذيرد گاهي موجب ايجاد تعارض­هايي مي شود كه در اين راستا در سازمان ها يكي از مهم ترين وظايف مدير، برخورد مناسب با اين تعارض­ها است. تعارض اگر به نحو مطلوب مورد كنترل قرار گيرد، مي­تواند مسائل نهفته ي سازماني را آشكار كند، كيفيت تصميم گيري را بهبود بخشد و موجب نوآوري در سازمان شود(نيستاني و منفردي راز،1388). سوم اينكه در جستجوي كليد واژه هاي اين پژوهش در پايگاه هاي اطلاعاتي، مشخص مي شود كه پژوهش هاي انگشت شماري در اين زمينه(رابطه خويشتن شناسي و مديريت تعارض) در خارج و داخل كشور انجام شده است و اين امر ضرورت بررسي اين موضوع را نشان مي دهد.

1-4. اهداف تحقيق

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه بين خويشتن­شناسي مديران با ترفندهاي آنان در مديريت تعارض در ش...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۳۶:۵۳ | مدير
،

پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

واحد نراق

پايان نامه

براي دريافت مدرك كارشناسي ارشد

عنوان پايان نامه:

رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه قم

تابستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده

ماهيت سازمان، به گونه اي است كه زمينه مناسبي براي رشد و پرورش تعارض ها مي باشد.در مديريت امروز، وجود تعارض يك واقعيت سازماني است و مديران وظيفه دارند كه اين تعارض ها را در جهت تحقق اهداف سازمان و حيات و پيشرفت آن هدايت كنند.اما چنين امري به شناخت مديران نسبت به جوانب اين موضوع بستگي دارد.بنابراين، بررسي زمينه هاي تعارض، ضرورت دارد. پژوهش حاضر از ميان علل و عوامل مرتبط و مؤثر بر پديده تعارض، رابطه فرهنگ واستراتژي هاي حل تعارض را دربانك هاي سپه شهر قمبررسيمي كند.اين تحقيق از نظر هدف، تحقيقي كاربردي و از نظر شيوه گردآوري اطلاعات، تحقيقي پيمايشي از گروه تحقيقات توصيفي مي باشد. جامعه آماري اين پژوهش كليه كاركنان شعب بانك سپه قم بودند كه از طريق نمونه گيري طبقه اي، تعداد 166نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوري داده ها پرسشنامه بود. به منظور سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه دنيسون (2000) و به منظور سنجش سبك هاي حل تعارض از پرسشنامه رابينز استفاده شد كه در آن 5 سبك همكاري، مصالحه، اجتناب، اجبار و تسليم مورد سنجش قرار گرفت. نتايج تحقيق نشانگر ارتباط فرهنگ سازماني با سبك هاي حل تعارض بود. فرهنگ مشاركتي و انطباق پذير بيشترين همبستگي را با سبك همكاري و كمترين همبستگي را با سبك تسلط و اجبار داشتند. بيشترين همبستگي فرهنگ مأموريتي با سبك تسليم و كم ترين همبستگي آن، با سبك تسلط و اجبار بود. و در نهايت فرهنگ بوروكراتيك بيشترين همبستگي را با سبك تسلط و اجبار و كمترين همبستگي را با سبك همكاري داشت.

واژگان كليدي: فرهنگ سازماني، استراتژي هاي حل تعارض

فهرست

سرفصل ........................................................................................................................ شماره صفحه
جكيده ................................................................................................................ 5
فصل اول كليات پژوهش .............................................................................................. 9
1-1 مقدمه      ........................................................................................................................... 10
1-2 بيان مسئله    ....................................................................................................................... 10
1-3 اهميت و ضرورت     ......................................................................................................... 12
1-4 اهداف تحقيق ................................................................................................................... 12
1-5 چارچوب نظري تحقيق...................................................................................................... 13
1-6 فرضيات تحقيق.................................................................................................................. 14
1-7 روش تحقيق..................................................................................................................... 14
1-8 روش گردآوري اطلاعات................................................................................................. 14
1-9 ابزار گردآوري................................................................................................................. 14
1-10 قلمرو تحقيق..................................................................................................................... 15
1—11 جامعه آماري.................................................................................................................... 15
1-12 واژگان كليدي تحقيق...................................................................................................... 15
فصل دوم مباني نظري.................................................................................................................. 16
بخش اول فرهنگ سازماني ............................................................................................................. 17
2-1 مقدمه ............................................................................................................................. 18
2-2 مفهوم لغوي فرهنگ......................................................................................................... 19
2-3 ريشه هاي فرهنگ سازماني............................................................................................... 21
2-4 شيوه هاي خلق فرهنگ   .................................................................................................. 22
2-5 فرهنگ سازماني .............................................................................................................. 23
2-6 تاريخچه فرهنگ سازماني   .............................................................................................. 25
2-7 تفاوت فرهنگ سازماني و جوّ سازماني ............................................................................. 28
2-8 انواع فرهنگ    ............................................................................................................... 29
2-9 كاركرد هاي فرهنگ سازماني ......................................................................................... 29
2-10 چارچوب فرهنگ سازماني   ............................................................................................ 30
2-11 سطوح و لايه هاي فرهنگ سازماني  ................................................................................ 32
2-12 ابعادفرهنگسازماني.......................................................................................................... 34
2-13 دسته بندي انواع پژوهش هاي فرهنگ سازماني............................................................... 35
2-14 تئوري هاي فرهنگ سازماني........................................................................................... 37
بخش دوم تعارض سازماني ........................................................................................................... 52
2-15 تعارض........................................................................................................................ 52
2-16 انواع تعارض............................................................................................................... 55
2-17 سير تطور نگرش ها به تعارض (سير تكاملي انديشه تعارض).......................................... 57
2-18 سطوح تعارض (انواع تعارض بر حسب طرف‌هاي تعارض)........................................... 61
2-19 منابع تعارض..................................................................................................................... 64
2-20 پيامدهاي تعارض.............................................................................................................. 64
2-21 مديريت تعارض............................................................................................................... 66
بخش سوم پيشينه تحقيق.................................................................................................................... 77
2-22 پيشينه............................................................................................................................... 77
بخش سوم چارچوب تحقيق.............................................................................................................. 80
فصل سوم روش شناسي تحقيق................................................................................................... 83
3-1 مقدمه.............................................................................................................................. 84
3-2 روش تحقيق................................................................................................................... 84
3-3 جامعه آماري................................................................................................................. 85
3-4 روش نمونه گيري و حجم نمونه..................................................................................... 85
4-5 ابزار و روش جمع آوري اطلاعات................................................................................. 87
3-6 روايي و پايايي پرسشنامه  .............................................................................................. 90
3-7 روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمونهاي آماري مورد استفاده..................................... 91
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات و داده ها....................................................................... 93
4-1 مقدمه............................................................................................................................. 94
4-2 تجزيه و تحليل توصيفي داده ها...................................................................................... 94
4-3 تجزيه و تحليل استنباطي داده‌ها....................................................................................... 99
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات.......................................................................................... 111
5-1 مقدمه............................................................................................................................ 112
5-2 نتايج بدست آمده از آمار توصيفي................................................................................. 112
5-3 نتايج بدست آمده از آمار استنباطي................................................................................ 113
5-4 بحث و نتيجه گيري....................................................................................................... 116
5-5 ارائه پيشنهادات بر مبناي يافته‌هاي تحقيق...................................................................... 117
5-6 ارائه پيشنهادات براي تحقيقات آتي............................................................................. 119
5-7 محدوديتهاي تحقيق.................................................................................................... 119
5-8 منابع  فارسي ............................................................................................................... 120
5-9 منابع لاتين ................................................................................................................. 124
5-10 پيوست ....................................................................................................................... 128

 

)  مقدمه

هرتحقيق علمي باطرح سؤال يامسأله­اي آغازمي شودكه تحقيق براي  پاسخگويي به آن انجام مي­گيرد؛ مسأله وموضوع تحقيق عبارت است ازشرايطي كه وجود دارد و در ذهن پژوهشگر ايجادسؤالمي­كند و پژوهشگر رابرمي­انگيزدكه درآن كندوكاوكند. در اين فصل ابتدا مسأله اصلي پژوهش ارائه مي­گردد. پس از مشخص شدن و تشريح مسئله به اهميت و ضرورت موضوع پژوهش پرداخته خواهد شد، اهميت وضرورت موضوع پژوهش عبارت است ازمجموع اطلاعاتي كه مشخص مي­كند نتايج اين تحقيق، تاچه حد براي محقق و نيز تاچه حد براي ديگران مفيد و مثمر مي­باشد.

پس از بيان ضرورت پژوهش سؤال، اهداف و فرضيات پژوهش ارائه مي­گردد. هدف عبارت از منظور و مقصود نهايي از انجام پژوهش است. هدف كلي مستقيماً از مسأله پژوهش مشتق مي­شود؛ اهداف فرعي تحقيق اصولاً ازمسأله پژوهش وهدف كلي نشأت مي­گيرند.  فرضيه نيز يك بيانيه  ظنّي و حدسي و مبتني بر دانش و آگاهي­هاي گذشته محقق مي­باشد كه در محك آزمايش عملي سنجيده مي­شود؛ بعبارت ديگر فرضيه حدسي است علمي و عقلائي درباره چگونگي روابط بين دو يا چند متغير.

در قسمت­ انتهايي فصل اول به روش­شناسي پژوهش پرداخته مي­شود در اين حوزه به مسائلي چون روش تحقيق،قلمرو تحقيق، جامعه آماري، ابزار گردآوري اطلاعات و مسائلي از اين دست پرداخته مي­شود.  اين فصل با ارائه تعاريفي از متغيرهاي اصلي پژوهش به پايان مي­رسد.

1-2 )  بيان مسأله

تعارض، ويژگي تعيين كننده و مهم ارتباطات(كراچر،60:2011) و يكي از ابعاد معمولي و رايج در زندگي روزمره ما مي باشد(كاشال و كواِنس[1] ،580:2006).در واقع،  مبادلات رابطه اي،  نقطه آغاز و محمل قوي براي تعارض هستند (تاسلك[2] و ديگران،341:2006) . از آنجايي كه اكثر مشاغل نيازمند درجه اي از تعامل با افراد ديگر هستند، تعارض بين فردي، ويژگي اجتناب ناپذير و ذاتي محيط كاري و سازمان در نظر گرفته مي شود (چانگ­يان و مولر[3]،388:2010).«برنز» معتقد است كه تعارض بالقوه بر روابط في مابين انسانها در سازمانها حاكم است و اين نيرويي بالقوه براي سلامتي، رشد و پيشرفت سازمان و يا مانعي بزرگ و سدي در مقابل رشد و پيشرفت است(ديجيكسترا و ديگران[4] ،88:2005).بنابراين، ازجمله مسأله هايي كه مديران سازمانها به طورمعمول باآنها مواجه هستند، تعارض­هايي است كه ميان كاركنان آنها روي مي دهد. درحالي كه ذهن مدير سازمان رادغدغه­هاي بسياري مشغول مي كند،  روبه رو شدن او باتعارض ميان دوياچندتن ازكاركنان، استرس دوچنداني را براوتحميل مي كند (افشار و ديگران،46:1390). ولي هر مديري مي­داندكه ازآن گريزي نيست وتصورنبودن تعارض درمحيط كار و انكارو طرد وجود تعارض ، برفرض هاي غيرواقع بينانه پايه دارد، زيرا محيط هاي كارسازماني محل گرد آمدن انسانهايي با هويت­هاي گوناگون، ودرپي آن ،ترجيح­هاي گوناگون است (لم و چين[5]،762:2005). اين هويت­ها وترجيح­ها رامدير بايد درجهاني بامنابع وامكانات محدود سازش دهدو باكمك آنها به هدف­هاي اعلام شده يا تلويحي سازمان برسد (ولاسكيو[6] و ديگران،140:2008). زماني كه تعارض، علت­ها و ريشه­هاي به وجود آورنده آن، نظرها، سليقه هاوشخصيت­هاي گوناگون كارمندان به خوبي شناسايي و بررسي شوند، راه حل قانع كننده اي براي آن حاصل خواهد شد. تعارض ريشه در روابط فردي، اجتماعي، سازماني و فرهنگي دارد(نير[7]،359:2008). به طور خاص، فرهنگ هر سازمان، بخشي ضروري از تعارض و پيشگيري و حل آن مي باشد، چراكه فرهنگ هر سازمان، تعريف كننده هويت افراد، طرز فكر آنها، باور و ارزش هاي آنها، چيزهايي كه براي آنها اهميت دارد،نحوه معنادهي و ارزش گذاري آنها و تعيين كننده نحوه ارتباط افراد با يكديگر است(كاشال و كواِنس580:2006)، در واقع هر فرهنگ به روش خودش تعارض را مديريت نموده و از استراتژهاي خاصي براي حل آن استفاده مي كند(كيم[8]،23:2007). بانك نيز مانند هر سازمان ديگري از اين قائده مستثني نيست. كاركنان بانك بر اثر تعامل با يكديگر و به دليل انجام وظايف خود ممكن است با يكديگر و با مدير خود دچار تعارض شوند، و در اين ميان با توجه به فرهنگ سازماني خود از سبك خاصي براي حل تعارض پيش آمده استفاده مي كنند. با توجه به جوّ حاكم بر بانك سپه كه در اكثر مواقع جوي بوروكراتيك است  كاركنان در هر كاري بايد از يك سري قوانين خاص پيروي كنند ودامنه اختيارات و تصميم گيري هاي كاركنان كاملاًمشخص و محدود مي باشد اين امر امر باعث به وجود آمدن مشكلاتي براي كاركنان گشته است.  زماني كه تعارضي به وجود مي آيد، بدون توجه به تعارض به وجود آمده از يك سري قوانين و رويه هاي از پيش تعيين شده بايد استفاده كنند. تحقيق حاضر به دنبال بررسي رابطه فرهنگ سازماني(فرهنگ مأموريتي، فرهنگ انطباق پذير، فرهنگ مشاركتي و فرهنگ بوروكراتيك) و استراتژي هاي حل تعارض(تسلط، همكاري، تسليم، اجتناب و مصالحه) است.

1-3 ) اهميت و ضرورت تحقيق

با وجود تمام پيشرفتهايي كه در عصر حاضر در جهان فناوري و صنعت بدست آمده است ، مسئله فرهنگ سازماني به عنوان يك پديده غير قابل اغماض اجتماعي جايگاه خود را به عنوان عامل كليدي موفقيت سازمان باز كرده است . به عبارت ديگر برنامه ريزان و مديران سازمانها در اتخاذ تصميمات و تدوين خط مشي سازماني نسبت به مقوله فرهنگ سازماني با حساسيت و دقت نظر برخورد مي كنند . آنان سعي مي كنند تا ضمن پرهيز از تبعات منفي ناشي از بي توجهي به باورهاي فرهنگي اعضاي سازمان، از آن به عنوان پشتوانه اي براي پياده سازي تصميمات و تعالي سازمان استفاده كنند ( فرهي بوزنجاني و زارع اشكذري،11:1385) . به عبارت ديگر ، فرهنگ ، نوعي تشخص به همراه مي آورد به طوري كه فرد يا سازمان را از نظر بينش ، گرايش و رفتار تدارك كرده و از او موجودي قابل پيش بيني و محاسبه مي سازد ( الحسيني،240:1380). مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني بر رفتار فردي ، انگيزش ، رضايت شغلي ، خلاقيت و نوآوري ، نحوه تصميم گيري و ميزان مشاركت كاركنان در امور سازماني ، ميزان فداكاري و تعهد كاري ، انضباط ، سخت كوشي ، سطح اضطراب و مانند آن تأثيرگذار است ( حمدي و ديگران،22:1386). اُگونيمي[9](2000) بيان مي كند كه تضاد در روابط و تعاملات انساني به دليل تفاوت در ايدئولوژي، نيازها، منافع، فرهنگ و ارزش ها و اهداف، امري عادي و اجتناب ناپذير است. فرهنگ هاي مختلف با ارزش ها و باورهاي متفاوت، باعث برخوردهاي مختلف با پديده تعارض خواهند شد.

1-4 ) اهداف تحقيق

1-4-1 )  هدف اصلي

تعيين و شناسايي ارتباط فرهنگ سازماني و استراتژيهاي حل تعارض

1-4-2 ) اهداف فرعي

 • تعيين و شناسايي ارتباط فرهنگ مأموريتي و استراتژيهاي حل تعارض
 • تعيين و شناسايي ارتباط فرهنگ انطباق پذير و استراتژيهاي حل تعارض
 • تعيين و شناسايي ارتباط فرهنگ مشاركتي و استراتژيهاي حل تعارض
 • تعيين و شناسايي ارتباط فرهنگ بوروكراتيك و استراتژيهاي حل تعارض

1-6 ) فرضيات تحقيق

1-6-1) فرضيه اصلي

بين فرهنگ سازماني و استراتژيهاي حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.

1-6-2) فرضيات فرعي

 • بين فرهنگ مأموريتي و استراتژيهاي حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
 • بين فرهنگ انطباق پذير و استراتژيهاي حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
 • بين فرهنگ مشاركتي و استراتژيهاي حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.
 • بين فرهنگ بوروكراتيك و استراتژيهاي حل تعارض ارتباط معنادار وجود دارد.

1-7 ) روش تحقيق

از نظر جمع آوري داده ها، تحقيق پيمايشي از نوع تحقيقات توصيفي ( غير آزمايشي ) و از نظر هدف، تحقيق كاربردي است .از تحقيق پيمايشي به منظور توزيع ويژگيهاي يك جامعه آماري به كار مي رود. اين نوع تحقيق مي تواند براي پاسخ به سؤالهاي پژوهشي از نوع اينكه چه رابطه اي ميان رويدادها وجود دارد به كار رود.

1-8 ) روش گرد آوري اطلاعات

جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري، تدوين ادبيات تحقيق، شناسايي شاخص ها و تعاريف مربوط به آنها از روش مطالعه كتابخانه اي و اينترنت استفاده خواهد شد .

1-9 ) ابزار گرد آوري اطلاعات

ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه مي‌باشد. براي سنجش فرهنگ سازماني از پرسشنامه استاندارد دنيسون (2003) و پرسشنامه استفاده شده به منظور سنجش سبك هاي حل تعارضات سازماني، پرسشنامه استاندارد رابينز (1996) مي‌باشد.

10-1 ) قلمرو تحقيق

1-10-1)قلمرو موضوعي

با توجه به اين‌كه بررسي رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارضمحور اصلي تحقيق مي‌باشد، قلمرو موضوعي جزء مباحث رفتار سازماني مي‌باشد. فرهنگ سازماني و تعارض از مسائل ديرينه ي رفتار سازماني مي باشند.

2-10-1)قلمرو زماني

 داده هاي جمع آوري شده در اين تحقيق مربوط به مرداد ماه 1393مي باشد  .

3-10-1)قلمرو مكاني

اين تحقيق در شعب بانك سپه استان قم انجام مي‌پذيرد.

11-1 ) جامعه آماري

جامعه آماري اين تحقيق كاركنان بانك سپه مي‌باشند.

12-1 ) واژگان كليدي تحقيق

1-12-1) فرهنگ سازماني :فرهنگ الگويي است از پيش فرض هاي بنيادين كه گروهي خاص در راه حل مسائل، براي انطباق خود با محيط و دستيابي به يكپارچگي و انسجام، خلق، كشف يا ايجاد كرده است. هر كسي بيانگر فرهنگ خود است و فرهنگ هر كسي در وجودش خلاصه شده است (رضائيان،290:1387).

2-12-1) سبك هاي حل تعارض: شامل توسعه و انتخاب استراتژيهاي مؤثر براي حداقل سازي پيامدهاي غير كاركردي تعارض و حداكثر سازي كاربردهاي مفيد تعارض در جهت افزايش يادگيري و اثر بخشي در درون سازمان مي باشد(تاسلك و ديگران،341:2006).

2-1 ) مقدمه

يكي ازبخش­هاي مهم تحقيق ،بخش مربوط به پيشينه و ادبيات تحقيق است؛  يعني يكي ازكارهاي ضروري در هر پژوهشي، مطالعه منابع مربوط به موضوع تحقيق است؛ زيرا سر چشمه علوم را مي­توان در پيشينه آنها كاوش كرد. جان ديوئي اعتقاد دارد مطالعه منابع، به محقق كمك مي­كند تابينش عميقي نسبت به جنبه­هاي مختلف موضوع تحقيق پيدا كند. پژوهش­گرنيازداردكه با مراجعه به مدارك و اسناد، پيرامون موضوع و مسأله­اي كه براي تحقيق انتخاب كرده است، آگاهي خود را گسترش دهد تابتواند در پرتو اطلاعات به دست آمده مسأله تحقيق  و  متغيرهاي خود را دوباره تعريف ومعين كند وكرانه هاي آنها را مشخص سازد.  اين امركمك مي­كند تا تحقيقات را در راستاي مجموعه پژوهش­هاي هم خانواده قراردهد و آنرا با دستاوردهاي تحقيقاتي ديگران هماهنگ كند.

در  اين فصل مباني نظري پژوهش ارائه مي­گردد. اين فصل بطور كلي در سه بخش تقسيم بندي شده است. در بخش اول از اين فصل مروري بر ادبيات فرهنگ سازماني خواهيم داشت. اين بخش مشتمل بر مواردي چون مفهوم لغوي فرهنگ، تاريخچه فرهنگ سازماني، تعاريف موجود از فرهنگ سازماني، كاركردهاي آن، چارچوب­هاي موجود، سطوح و لايه­هاي فرهنگ سازماني، ابعاد آن، دسته­بندي انواع پژوهش­هاي انجام شده در اين حوزه و تئوري­هاي ارائه شده در اين زمينه است. در دومين بخش مروري بر مبحث تعارض و استراتژيهاي مديريت تعارض خواهيم داشت.  در اين بخش مواردي چون انواع تعارض، سير تطور نگرش ها به تعارض، سطوح تعارض، منابع تعارض، مديريت تعارض و استراتژيهاي حل تعارض مورد بررسي قرار مي­گيرند. در بخش نهايي نيز پيشينه تحقيق ارائه مي گردد.

بخش اول: فرهنگ سازماني

 در اوايل سالهاي 1980 فرهنگ سازماني[10] محور مطالعات رفتار سازماني قرار گرفت . صدها محقق در اين زمينه شروع به تحقيق و مطالعه كردند . كتابهاي متعددي منتشر شد . نشريات دانشگاهي مشهور ، بسياري از شماره هاي خود را به بحث درباره فرهنگ اختصاص دادند و تقريباً يك شبه ، آن دسته از كتابهاي رفتار سازماني كه فاقد فصلي درباره فرهنگ سازماني بودند ، بدون استفاده ماندند( مورهد و گريفين،510:1374) . ابراز علاقه به فرهنگ سازماني منحصر به محققان نبود . در كسب و كار نيز آنچنان به موضوع فرهنگ سازماني توجه نشان داده شد كه به مراتب فراتر از توجه به ساير مباحث رفتار سازماني بود . نشريات مهم تجاري مقالاتي را به چاپ رساندند كه در آنها فرهنگ ، كليد موفقيت مديران معرفي مي گرديد . عقيده بر آن بود كه مديران موفق كساني هستند كه مي توانند بر فرهنگ سازمان خود اعمال مديريت كنند  هر چند اكنون آن شور و شوق كاهش يافته است ، ليكن مطالعه فرهنگ سازماني كماكان اهميت خود را حفظ كرده است . در همين راستا مطالعات و تحقيقات نشان مي دهد كه فرهنگ سازماني بر رفتار فردي ، انگيزش ، رضايت شغلي ، خلاقيت و نوآوري ، نحوه تصميم گيري و ميزان مشاركت كاركنان در امور سازماني ، ميزان فداكاري و تعهد كاري ، انضباط ، سخت كوشي ، سطح اضطراب و مانند آن تأثيرگذار است . لذا سازمان ها بايد فرهنگي را حاكم كنند كه در آن ، افراد انگيزه و توانايي لازم براي فعاليت را داشته باشند و با احساس تعلق نسبت به سازمان خود بتوانند موجبات اثربخشي سازمان را فراهم آورند و ضامن بقاي سازمان باشند(حمدي و ديگران،22:1386) .

2-2)مفهوم لغوي فرهنگ

واژه فرهنگ به اين علت استفاده مي شود كه آن بر الگويي هماهنگ و نظام يافته از رفتار انسان شامل تفكرات ، ارتباطات ، اعمال ، آداب و رسوم ، اعتقادات ، ارزشها و نهادهايي از يك گروه نژادي ، قومي و محلي ، مذهبي يا اجتماعي ، اشاره دارد . فرهنگ اغلب به عنوان كليت روشهايي كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي شود ، اشاره مي شود(ميزراهي و ميدن[11]،9:2001).

فرهنگ مجموعه اي است از تمامي باورهاي مشترك به جان پذيرفته شده كه گروهي در طول حياتش مي آموزد . فرهنگ پس ماند موفقيت است(شاين،55:1383) .

فرهنگ يكپارچه يا ثابت نيست ، بلكه متغيّر و پوياست[12] و به همين علت فرهنگ نمي تواند به عنوان اينكه به طور يكنواخت و يكپارچه پخش و توزيع شده است و يا اينكه تأثير يكنواخت و يكپارچه اي روي همه اعضا دارد ، ديده شود(كربين[13]،2002: 638) .

بنابراين فرهنگ زائيده يادگيري جمعي است . طرز فكرها و رفتارهايي كه مشتركند و كاميابي مي آورند عناصري از فرهنگ مي شوند . ملاك مناسب بودن يا نبودن عناصر فرهنگ اين است كه تا چه حد در ميدان عمل به كاميابي سازمان در انجام وظايف بنيادينش كمك مي كند(شاين،239:1383).

بايد در نظر داشت كه فرهنگ سازي مناسب يك هنر است و بايد هنرمندانه به آن پرداخته شود . ويژگي  و مباني فرهنگي بايد باور شوند و به باور افراد برسند تا در زندگي فردي و در سطح جامعه و سازمان نمود داشته باشند(ويلي­نس[14]،2006: 44).

به طور كلي فرهنگ به سه روش اصلي به هويتمان كمك مي كند :

اول ، فرهنگ ما را با توجه به چهارچوبي ، جهت تفسير دنياي بيروني و ارتباط با آن آماده مي كند .

دوم ، فرهنگ به ما كمك مي كند بفهميم كه چه اتفاقي براي ما افتاده است .

سوم ، فرهنگ به عنوان يك تسهيل كننده در زمانهاي خاص -  زماني كه ما شديداً به تكيه كردن روي احساسات و ارتباطاتمان نياز داريم -  عمل مي كند(سوربن[15]،2004: 697).

هيچگاه در ادبيات فارسي به طور مستقيم به مفهومي كه برخاسته از ريشه كلمه باشد نيامده است. از لحاظ لغوي فرهنگ، واژه‌اي فارسي است كه از دو جزء مركب «فر» و «هنگ» تشكيل يافته است. «فر» به معني جلو و «هنگ» از ريشه اوستايي «تنگنا» و به معني كشيدن و بيرون كشيدن گرفته شده است. در زبانهاي انگليسي و فرانسوي واژه Culture بكار مي‌رود و نيز معناي آن كشت و كار يا پرورش بوده است (مشبكي،1377: 436). مفهومCultureبه ظاهر پس از سال 1750 ميلادي و  براي اولين بار در زبان آلماني به كار رفته است.              در لغت نامه ي دهخدا، فرهنگ مركب از فر كه پيشاوند است و هنگ كه از ريشه "ثنگ" اوستايي به معناي كشيدن و فرهيختن و هر دو مطابق است با ريشۀ ادوكاوادور در لاتين كه به معناي كشيدن و نيز به معناي تعليم و تربيت است. در زبان لاتين نيز لغت Culture از كلمۀ  Cult(Kult) وCultivate به معني: وسيعتر، پرورش، رشد و نمو ، آداب و رسوم و قواعد يك ملت و پرورش گياهان و زمين است. كلمه فرهنگ از دو جزء "فر" و "هنگ"  به معناي تعليم و تربيت مي باشد؛ در زبان هاي انگليسي و فرانسوي واژه Culture به كار مي رود و معني آن كشت و كار و يا پرورش بوده و هنوز هم در اصطلاحات كشاورزي[16] و باغداري[17] به همان معنا به كار مي رود و در زبان هاي رومانيايي و انگليسي تا دير زماني واژه تمدن[18] را به جاي فرهنگ به كار مي بردند و از آن معناي پرورش، بهسازي، تهذيب يا پيشرفت اجتماعي را استنباط مي كردند. فرهنگ پديده اي است كه از درون شماري خاستگاه هاي طبيعي و نيرو هاي اجتماعي سرچشمه مي گيرد(طوسي،1372: 5).

2-3) ريشه هاي فرهنگ سازماني

درك اينكه فرهنگ از كجا مي آيد در واقع يك بخش كليدي از درك اين واقعيت است كه فرهنگ چيست ؟ فرهنگ سازماني از بنيانگذاران ،  محيط و اعضاي سازمان نشأت مي گيرد(بچتلد،1997: 5)

2-3-1) بنيانگذاران سازمان

مؤسسان و بنيانگذاران يك سازمان هستند كه درباره هويت و موجوديت سازماني كه تأسيس مي كنند و اين كه سازمانشان به دنبال چه هدفهايي باشند و به چه نحوي بايد حركت كنند، تصميم مي گيرند. به همين دليل نقش آنان اساسي و حياتي مي باشد.

2-3-2)محيط

محيط به طور غيرمستقيم در شكل دادن فرهنگ سازماني نقش بسزايي داشته و تعريف كننده ي سياست سازماني و نحوه دستيابي به آن است. سازمانهايي كه نتوانند فرهنگ خود را مطابق و همسو با مقتضيات خارج سازمان و محيط پيرامون سازمان بنمايند هرگز موفق نخواهند شد و سرانجام نيز از بين خواهند رفت.

2-3-3)كاركنان سازمان

 انتخاب افرادي كه با فرهنگ سازمان، روش و عملكرد اوليه اي كه توسط مؤسسان ايجاد شده است هماهنگ نباشند و همسو و هم جهت با آن حركت نكنند، همچنين فرهنگ اوليه ي سازمان را نپذيرند، بويژه اگر از افراد رده بالاي سازمان و جزء مديران سازمان باشند مي تواند فرهنگ سازمان را تغيير داده و جزء ريشه ها و منابع فرهنگ جاري سازمان قرار گيرند. به همين دليل لازم مي باشد افرادي كه براي كار در سازمان و فعاليت در جهت اهداف سازمان انتخاب مي شوند در خود سازمان باشند (حقيقي، 1380: 531).

 2-4)شيوه هاي خلق فرهنگ

فرهنگ به چندين شيوه مي تواند درون سازمان خلق شود :

1- سهيم شدن در يادگيري :

اساساً ايجاد فرهنگ يك فرآيند است كه به عنوان نتيجه يادگيري گروه از طريق دو نيرو روي مي دهد : لطمه روحي[19] يا تقويت مثبت[20] .

سالهاي اول در تاريخچه سازمان احتمالاً براي كاركنان غير قابل اطمينان و آسيب زا است ، تا اينكه آنها به پيدا كردن راه حل هايي براي مشكلات و مسائل تمايل پيدا مي كنند كه كاهش دهنده اضطراب و نگراني ها نيز است . كاركنان ياد مي گيرند كه از هر دو بازخور مثبت و منفي[21] كه آنها به عنوان نتيجه اعمالشان دريافت مي كنند ، استفاده كنند ؛ اما آنها معمولاً رفتاري را تكرار مي كنند كه از تقويت مثبت توسعه پيدا مي كند و در نهايت بخشي از فرهنگ سازمان مي شود .

2- تجربه و مهارت منحصر بفرد[22] :

پاسخ گروه به رويدادهاي بحراني معمولا ً هنجاري[23] را خلق مي كند كه اين فرض را توسعه مي دهد كه گروه چطور بايد به يك رويداد مشابه در آينده پاسخ دهد .

3- مؤسس ( بنيانگذار )[24] :

 فرهنگ ممكن است از طريق مدل سازي[25] چشم انداز و نگرش رهبران يا مؤسسان گذشته سازمان بوسيله اعضاي گروه ايجاد شود ، به عنوان اينكه آنها ارزشها و فرضيات مؤسس را به عنوان ارزشها و فرضيات خودشان اتخاذ مي كنند .

4- فرهنگ اجتماعي[26] :

منبع مهم ديگر فرهنگ سازماني ، فرهنگ ملي يا اجتماعي محل جغرافيايي است كه سازمان تأسيس شده است . اين پيشينه فرهنگ افرادي است كه استخدام مي شوند تا اعضاي سازمان شوند.

5- جوّ محيطي[27] :

ماهيت فعاليتي كه يك سازمان به عهده گرفته و نوع محيطي كه در آن فعاليت مي كند ، ممكن است به عنوان منبع فرهنگ شامل سطح رقابت ، انواع مشتريان و مقررات دولتي عمل كند(دونت[28]،2007: 39) .

2-5) فرهنگ سازماني

فرهنگ يك سازمان مينياتوري از فرآيندهاي كلان فرهنگي محيط سازمان است و حد و مرز چنين فرهنگي توسط اين فرآيندها تعيين مي شود . هر سازمان جنبه هايي از فرهنگ

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه فرهنگ سازماني و استراتژيهاي مديريت  تعارض در شعب بانك سپه ...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۳۳:۲۴ | مدير
،

پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رفتارهاي كاري معكوس و رفتار شهروندي سازماني ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

واحد نراق

دانشكده تحصيلات تكميلي، گروه مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

گرايش مالي

موضوع:

رابطه هوش هيجاني و رفتارهاي كاري معكوس و رفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هتل هاي ستاره دار استان اصفهان

استاد مشاور:

دكتر حميدرضا بهرامي

 (زمستان 92)

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول :كليات تحقيق

1-1- مقدمه........................................... 3

1-2- شرحوبيانبيان مسأله.............................. 4

1-3- اهميت وضرورت انجام تحقيق ....................... 5

1-4- اهداف تحقيق..................................... 8

1-5- مدل مفهومي تحقيق................................ 8

1-6- فرضيه­  تحقيق.................................... 9

1-7- تعاريفمفهومي وعملياتيواژه‌هايتحقيق.............. 10

1-8- قلمرو مكاني وزمانيتحقيق........................ 11

فصل دوم:مروري بر ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه.......................................... 13

بخش اول رفتار شهروندي

2-1-1- مفهوم وتعاريف رفتار شهروندي سازماني.......... 14

2-1-2-بررسي ساختار رفتار شهروندي سازماني............ 15

2-1-3- پيامدها  ونتايج  بالقوه رفتارشهروندي......... 19

2-1-4- ابعاد رفتار شهروندي سازماني.................. 20

2-1-5- انواع رفتار شهروندي در سازمان از ديد گراهام... 22

2-1- 6- مدل رفتارهاي شهروندي پادساكف................ 24

2-1-7 - رابطه ميان هوش هيجاني و رفتار شهروندي سازماني 25

بخش دوم :هوش هيجاني

2-2-1-ارتباطات عاطفي ونظريه هاي مربوط به آن......... 26

2-2-2- عواطف........................................ 30

2-2-3- عواطف و هوش هيجاني........................... 30

2-2-4- مفهوم وتعاريف هوش هيجاني..................... 31

2-2-5- ابعاد هوش هيجاني از ديدگاه گلمن.............. 32

2-2-6- مهارت هاي خود مديريتي........................ 38

2-2-7 - مهارت‌هاي خودآگاهي........................... 40

2-2-8- مؤلفه‌هاي خودآگاهي ........................... 40

2-2-9- فوايد خودآگاهي............................... 40

2-2-10-شناسايي و كنترل احساسات...................... 41

2-2-11- هوش هيجاني از ديدگاه مايروسالووي............ 41

2-2-12- هوش هيجاني در محل كار....................... 46

2-2-13- هوش هيجاني و رضايت شغلي..................... 47

2-2-14- هوش هيجاني و ارزيابي عواطف  درمحيط كار...... 48

2-2-15- هوش هيجاني و توانمند سازي................... 50

2-2-16- هوش هيجاني و تعهد سازماني................    51

بخش سوم :رفتارهاي كاري معكوس

2-3-1- رفتارهايكاريمعكوس............................ 52

2-3-2- رابطه ميان هوش هيجاني و رفتار شهروندي معكوس.. 52

بخش چهارم:پيشينه تحقيق

4-2- پيشينه تحقيق................................... 55

فصل سوم روش اجراي تحقيق

3-1- مقدمه.......................................... 63

3-2- روش تحقيق...................................... 63

3-2-1-از نظر هدف.................................... 63

3-2-2- ازنظر روش.................................... 63

3-3 - فرآيند اجراي تحقيق............................ 64

3-4- جامعه آماري ،نمونه وتعيين حجم نمونه............ 64

3-5- روشهاي گردآوري داده ها ........................ 68

3-6- ابزارگرداوري اطلاعات............................ 65

 

 

3-7- روايي و پايايي................................. 66

3-8- روش تجزيه و تحليل داده‌ها.....................   69

3-9- آزمون‌هاي برازندگي مدل كلي...................... 70

3-9-1- شاخص مجذور كاي............................... 70

3-9-2- جذر برآورد واريانس خطاي تقريب (RMSEA )...... 70

3-9-3- شاخص برازندگي تطبيقي (CFI)................... 70

3-9-4- شاخص برازندگي (GFI) و شاخص تعديل شده برازندگي (AGFI)  70

فصل چهارم تجزيه وتحليل داده ها

4-1- مقدمه ......................................... 73

4-2- ارزيابي مدل هاي ساختاري تحقيق.................. 73 

4-3- ارزيابي متغيرهاي تحقيق ........................ 75

4-4- بررسي فرضيات تحقيق............................. 80

4-4-1- آزمون فرضيه اول.............................. 80

4-4-2- آزمون فرضيه دوم.............................. 80

4-4-3- آزمون فرضيه سوم.............................. 81

4-4-4- آزمون فرضيه چهارم............................ 81

4-4-5-آزمون فرضيه پنجم.............................. 82

4-5-6- آزمون فرضيه ششم.............................. 82

4-5-7- آزمون فرضيه هفتم............................. 83

4-5-8- آزمون فرضيه هشتم............................. 83

فصل پنجم نتيجهگيريوپيشنهادات

5-1- مقدمه.......................................... 89

5-2- يافته هاي تحقيق................................ 89

5-2-1- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه اول................. 89

5-2-1- 1- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه دوم.............. 90

5-2-1-3- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه سوم............... 91

5-2-2- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه  چهارم.............. 91

5-2-1- 1- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه پنجم............. 92

5-2-1-3- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه ششم............... 93

5-2-2- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه  هفتم............... 94

5-2-2- نتايج تجزيه وتحليل فرضيه  هشتم............... 95

5-3- پيشنهاد هاي كاربردي............................ 96

5-4- پيشنهاداتي براي محققان آينده................... 97

5-5- موانع ومحدوديت هاي پژوهش....................... 98

پيوست ها

پيوست الف :پرسشنامه ............................... 100

پيوست ب :جدول هاي آماري. .......................... 103

منابع وماخذ

منابعفارسي. ....................................... 113

منابع انگليسي...................................... 115

چكيده

چالش عمده اي كه سازمانهادر قرن بيست و يك با آن روبرو هستند اين است كه چگونه از توانايي هاي بالقوه افراد استفاده كنند.با پيچيده ترشدن روزافزون سازمان ها وافزايش كارهاي غيراخلاقي، غيرمنصفانه وغيرمسئولانه در محيط هاي كاري توجه مديران را به بحث هاي رفتارهاي كاري مناسب كه مبرم ترين نياز سازمان هاست و همچنين رفتار شهروندي كه مي تواند مرز بين رفتارهاي خلاق و داوطلبانه را خوب توصيف كند، معطوف ساخته است.. درچنين شرايطي سازمانهابايداهميت  هوش هيجاني را برايكاركنان مشخص نمايند، تاآنان بتوانند باتمام توان وبهره وري هرچه بيشتركاركنند.اين امر، نيازمندوجود عدم رفتارهاي كاري معكوس ورفتار شهروندي سازماني است.

هدف ازتحقيق حاضر بررسي رابطه هوش هيجاني ورفتارهاي كاري معكوس ورفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هتلهاي ستاره دار استان اصفهان مي باشد.اينپژوهشيكمطالعهتوصيفيوهمبستگياست، جامعهآماريشامل كليه كاركنان هتلهاي ستاره دار استان اصفهاناست.برايتعييننمونهازنمونهگيريتصادفياستفادهشدهاستوحجمنمونه 370نفرتعيينشدهاست.روش‌گردآوريدادههاميدانيوابزاراندازه‌گيريپرسشنامهمي‌باشد.رواييآنباروش‌محتوائي،سازهوصوريدرحدقابلقبولتائيدگرديدهاستوپايايياندازه‌گيري،ازطريقفرمول‌آلفايكرونباخ(0.885)تائيدشدهاست.برايجمعآوريدادههاازپرسشنامهاستانداردشدهاستفادهشدهاست،برايتجزيهوتحليلاطلاعات،ابتدابهبررسيقابلقبولبودنمدلنظريازطريقنرمافزارليزرلپرداختهشدهاستوسپستجزيهوتحليلدادههابهكمكضريبمسيروآزمونتيمشخصشدهاست،نتايجنشانميدهدكهمدلبرايجامعهآماريقابلاستفادهوبرازشمدلقابلقبولميباشد،نتايجتجزيهوتحليلدادههانشانميدهد.بين ارزيابي هيجانات ديگران ورفتار كار معكوس رابطه منفي وجود دارد.بين استفاده از هيجانات  ورفتار كار معكوس رابطه منفي وجود دارد.بين ارزيابي هيجانها در خود(خودآگاهي) ورفتار كار معكوس رابطه منفي وجود ندارد.بين تنظيم  هيجانات و رفتار كار معكوس رابطه منفي وجود دارد.بين ارزيابي هيجانات ديگران ورفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه مثبت وجود دارد.بين استفاده از هيجانات  ورفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه مثبت وجود دارد. بين ارزيابي هيجانها در خود(خودآگاهي)ورفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه مثبت وجودندارد.بين تنظيم هيجانات ورفتار شهروندي سازماني كاركنان رابطه مثبت وجوددارد.

كليدواژه:هوش هيجاني ،رفتارشهروندي،رفتاركار معكوس.

1-1- مقدمه

با توجه به اينكه هيجانات وعواطف تاثير زيادي روي زندگيهايمان دارند توجه به آنها در محل كار نيز اهميت زيادي براي ما دارد. فيشر[1] و اشكنازي (2000) بحث كردند كه مطالعه عواطف در محيطهاي سازماني بسيار مهمتر است اما سالهاست مورد غفلت قرار گرفته است آنها چندين عامل هيجاني پيدا كردند كه مي توانند در محل كار به ظهور برسند از نظر آنها هيجانات ارتباط زيادي با فرايندها در سطح سازماني سطح گروهي سطح تيمي و سطح فردي دارند)رياض[2] وخان،90،2012).

موچينسكي[3](2000)مطرح كرد كه عواطف در محل كار هم استلزامات نظري و هم عملي دارند يك محل كار يك ارائه چشمگير، براي انسانها به منظور ابراز عواطفشان چه منفي و چه مثبت مي باشد اوبعداً بيان كرد كه شيوه اي كه بدان طريق به عواطفمان در محل كار رسيدگي مي كنيم مي تواند عامل تاثير گذار قاطعي در مديريت استرسمان باشد خطا نيست كه بگوييم مطالعه عواطف در محل كارمان نقش اصلي را در كمال در رابطه با خود و عواطفمان دارند(موچينسكي،801،2000).

توسعه  عواطف وهيجانات در محل كار به اين معناست كه تصديق كنيم عواطف هميشه موجودند و كاري هوشمندانه با آنها انجام دهيم افرادي از نظر مهارت استفاده از عواطفشان و واكنش به عواطف ديگران تفاوت قابل توجهي دارند و اين مي تواند تفاوت بين يك مدير خوب و مدير بد را مشخص كند روشن است كه منصفانه نيست بگوييم اغلب كارشناسان مديران و مديران اجرايي افراد نسبتا هوشمند هستند البته استثناهاي درخشاني مي تواند وجود داشته باشد.اما آنها در چگونگي كار با افراد مي توانند تفاوت عظيمي داشته باشند يعني مدير دپارتمان ممكن است در دانش فني محصول يا خدمات نبوغ داشته باشد و از نظر مهارتهاي مردمي نمره قبولي بدست نياورد(كومار[4] وروپاري،4،2009).

در اين تحقيق يك مدل براي بررسيرابطه هوش هيجاني ورفتارهاي كاري معكوس ورفتار شهروندي سازماني در بين كاركنان هتلهاي ستاره دار استان اصفهان ارائه شده است.دراينفصل ابتدابيانمسالهواهميتوضرورتموضوعتوصيفشدهوسپساهداف،چارچوبنظريومدلمفهومي،فرضياتتحقيقواصطلاحاتكليديبيان شده اند .

 1-2- شرحوبيانمسألهتحقيق

نظريه هوش هيجاني به تبع بالا رفتن ارزش ارتباطات انساني، رشد بالايي را داشته و يكي از مباحث پرطرفدار براي سازمانها و شركتهاي تجاريوخدماتي مي باشد (صفيرمردانلو،1384). امروزه هوش هيجاني به عنوان موضوعي منحصر به فرد در زمينه تفاوت هاي فردي مطرح شده است بدين معنا كه هوش هيجاني، زيربناي مجموعه اي از رفتارهاي متفاوت افراد است(خسروجري،7،1383).استفاده از هوش هيجاني در تجارت ايده‌اي نوين مي باشد كه براي بسياري از مديران و تجار جانيفتاده است. در واقع بيشتر مديران كماكان ترجيح مي‌دهند براي انجام كارها از مغزشان استفاده كنند تا از قلبشان. نگراني اصلي آنها آن است كه احساس همدلي و دلسوزي با همكاران و مشتريان آنها را از پرداختن به اهداف سازمان دور نمايد. در هر صورت همه بايستي قبول كنند كه قواعد بازي در دنياي پست مدرن متفاوت است و بايستي طبق قاعده روز عمل كرد(نواكا[5]وآهيزو ،869،2009).هوش هيجاني بعنوان يكي از مهمترين مهارتهاي انساني نقش مهمي را در موفقيت مديران  وكاركنان ايفا مي كند مخصوصاً در قرن حاضر كه شاهد تغييرات چشمگيري نيز در دنياي تجارت و كسب وكارمي باشيم(حيدري،4،1387).

هوش هيجاني كاربردمناسب هيجانها در روابط انساني ،درك احوال خود و ديگران،خويشتنداري، همدلي با ديگران واستفاده مثبت از هيجانها در تفكر و شناخت اين عنصرمي باشد ،هوش هيجاني در نحوه برخورد كارشناسان با ديگران تأثير بسزايي خواهد داشت(حميدي،2،1389)هوش هيجاني جديدترين تحول در فهم ارتباط تعقّل وهيجان است كه به رغم ديدگاههاي اوليه، نوعي نگاه واقع بينانه تر از انسان ميدهد. انسان نه منطق صرف و نه احساس و هيجان صرف است، بلكه تركيبي از هر دو است. توانايي شخص براي سازگاري و چالش درزندگي به عملكرد منسجم قابليتهاي هيجاني و منطقي وي بستگي دارد. هوش هيجاني اصطلاح فراگيري است كه مجموعه گستردهاي از مهارتها و خصوصيات فردي را در بر گرفته و معمولا به آن دسته مهارتهاي درون فردي وبين فردي اطلاق ميگردد كه فراتر از حوزه مشخصي از دانشهاي پيشين، چون هوش ومهارتهاي فنيياحرفهاي است(كمالي فرد،12،1390)

همچنين  مي توان افرادي را به ياد آورد كه داراي هوش تحليلي (مهارتهايي كه بوسيله اغلب آزمونهاي هوشي سنجيده مي شوند) قابل ملاحظه اي هستند لاكن عليرغم بهره مندي از اين توانايي ، مشكلات عديده در ارتباطات شخصي يا در كار و حرفه خود دارند.امروزه تحقيقات بر اهميت هيجانات  در رابطه با توانايي هاي فكري به ويژه در سازمانهايي كه توانايي كاركنان از لحاظ هيجانات به جاي شناخت ارزيابي  مي شود تمركز زيادي نموده اند(براكت[6] و همكاران، 781،2006). زيرا روابط انساني در سازمان ها بر عوامل هيجاني  تاثير  توسط عوامل عقلاني تأثير مي گذارند. دراكت[7] و ولف (2001) ادعا كرد ه اند كه  عوامل تاثيرگذار بر اثربخشي فردي درسازمان ،بهره هوشي به همان اندازه مهم است  كه هوش هيجاني اهميت دارد(جانگ[8] ويون،369،2012).

گلمن بيان مي كند هوش هيجاني عبارت است از قدرت درك و نمايش احساسات ، هماهنگ ساختن عواطف درك و فهم ودليل آوردن بااحساسات ومنظم كردن عواطف با خود و ديگران(گلمن ،67،1380).گلمن  چهار بعد رادرباره هوش هيجاني به عنوان متغيرهاي پيش بيني كننده مشخص نموده است كه عبارتنداز : خود آگاهي ، خود مديريتي، آگاهي هاي  اجتماعي وروابط مديريت  . هوش هيجاني افراد  در انجام وظايف نقش اساسي در اطمينان از نتايج وپيامدهاي  سازماني بازي ميكند  است .بنابراين، سازمان هاي موفق نياز به كارمنداني  دارند كه به طور موثر مي تواند در ارتباط باشند وبر هيجانات كنترل  دارند وداراي توانايي هاي فني هستند(جانگ [9]ويون،369،2012). مايروسالووي( 2000) هوش هيجاني به اين صورت تعريف كرده اند ظرفيت پذيرش اطلاعات عاطفي به صورت دقيق و موثر، كه شامل اطلاعات مرتبط با بازشناسي، ساخت و مرتبط كردن هيجان در يك شخص و سايرين است، و اين مولفه هر روزه در زندگي سازماني ما وجود دارد(مايروسالووي،2000).

توانايي به كارگيري هيجاناتيا توليد هيجانها براي تسهيل حل مسئله در كارآيي اعضاي گروه نقش مهمي را ايفا مي كند. گسترش هيجانهاي مثبت در داخل گروهها، همكاري و مشاركت اعضاي گروه را تسهيل كرده، تعارض را كاهش داده و ميزان كارآيي اعضاي گروه را بهبود مي بخشد(اسدپور،5،1389). هوش هيجاني به نظر مي‌رسد مي‌تواند شكل تكامل يافته‌اي از توجه به انسان در سازمان‌ها باشد و ابزاري نوين و شايسته در دستان مديران تجاري و تئوريسين‌هاي بازار براي هدايت افراد درون سازمان و مشتريان برون سازمان و تأمين رضايت آنها مي باشد.

باتوجه به اهميت هوش هيجاني درمديريت وسازمان ،تحقيقات كميدرمورد بررسي وارزيابي تأثير هوش هيجاني برروي اثربخشي سازمانها صورت گرفته است واغلب تحقيقات تا كنون برروي جنبه هاي مثبت هوش هيجاني متمركزشده اند،وبرپيامدهاي منفيهوش هيجاني درميان رفتارهاي غيروظيفهاي مربوط به كاركنانهيچ مطالعه اي صورت نگرفته است.دراين تحقيق متغيرهاي رفتارشهروندي كاركنان درسازمان ورفتاركارمعكوس درصنعت هتلداري استفاده ميشوند.اين دومتغيربه رفتارهاي داوطلبانه غيررفتاري مربوط به كاركاركنان ظاهر مي شوندوكاهشوافزايش هوش هيجانيميتواند برروي انها موثر باشد.

علاوه بر اين، در كسب و كارهاي خدمت گرا  مانند هتل ها، كاركنان، ارائه دهندگان خدمات در تماس مستقيم ورودرروبا مشتريان هستند در نتيجه، هوش هيجاني نقش مهمي در كنترل احساسات  دارد. با اين حال، مطالعات انجام شده برروي كاركنان هتلها در رابطه با اثر هوش هيجاني بسيار نادر است.  درسازمانهاي خدمت گرا براي كارمندانحفظ شرايط عاطفي سالم در برخوردهاي خدمات در هتل ها و نتايج مداوم مثبت، ايجاد توانايي خودبراي كنترل هيجانات دراولويتقرار دارد ،درواقع، هوش هيجاني است كه كاركنان بايد درك كنند  و باكنترل هيجانات  خود و با مشتريانروابط عاطفي خوبي ايجاد نمايند(جانگويون،369،2012).بنابراين، مي توان فرض كرد كه هوش هيجاني كاركنان همچنين مي تواند به كاهش عوارض جانبيرفتارهاي معكوس دركار در ميان كاركنان بي انجامد.به عبارتي هوش هيجاني كاركنان مي تواند رفتار شهروندي معكوس را كاهش دهد. در نتيجه كاركناني كه هوش هيجاني ندارند سطح بالاي رفتار شهروندي معكوس را دارند. در اين رابطه، اينتحقيق  با هدف بررسيهوش هيجاني كاركنان دررابطه بادومتغير رفتارشهروندي سازمان و رفتارهاي مثبت  ومنفي در سازمان ها مي پردازد. با مطالب بيان شده ،باتوجه به اهميت هوش هيجاني  و نو بودن استفاده و كاربرد آن درمباحث سازمان هاي خدماتي  محقق سعي دارد با موشكافي تجربي حقيقي در قالبمطالعهپژوهشي سعي دارد تا ابعاد نظارتي و نقاط مثبت و منفي آن را در عملكرد هتلها تحليل نمايد.

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق

تحقيقات اخير براهميت عواطف دررابطه باتواناييهاي فكري بويژه درسازمانهايي متمركز شده اند كه تواناييهاي كاركنان را براساس عواطف ارزيابي مي كنندنه براساس شناخت (براكتوهمكاران،2006). اهميت هوش هيجاني مورد تاكيد قرار دارد چون روابط انساني در سازمانها بيشتر تحت تاثير عوامل هيجاني قرار مي گيرند تا عوامل منطقي. دراسكر[10] و ولف (2001 )ادعا كردند كه در رابطه با عوامل تاثير گذار بر تاثير بخشي فردي، بهره عاطفي به اندازه بهره هوشي اهميت دارد. در واقع هوش هيجاني افرادي كه وظايف را اجرا مي كنند و نقشهاي اساسي در تضمين پيامد هاي سازماني ايفا مي كنند كاملا معنا دار است. بنابراين سازمانهاي موفق نيازمند كاركناني هستند كه به صورت موثر ارتباط برقرار مي كنند، عواطفشان را كنترل مي كنند و تواناييهاي فني شان را نشان مي دهند(دراسكر و ولف،2001،81،).

اسپنسر[11] واسپنسر(1993) شايستگيهاي شغلي را تجزيه وتحليل كرده ودريافتند كاركناني كه نتايج قوي نشان مي دهند عموما شايستگيهاي هيجاني عالي نيز نشان مي دهند ،بنابراين مشخص مي شود در مقايسه

با شايستگيهاي عقلي، شايستگيهاي هيجاني بسيار دقيق تر بودند(جانگ[12] ويون،369،2012).

هوش هيجاني به عنوان يك موضوع جالب درتحقيقات ظاهرشده است وبسياري از مطالعات چگونگي تاثيرگذاري هوش هيجاني را بر تاثير بخشي سازماني و رفتارهاي غيرمرتبط با وظيفه كاركنان بررسي كرده اند (كارت[13] رايت و پاپاس،150،2008).رفتارهاي غيرمرتبط باوظيفه رفتارهاي داوطلبانه واختياري هستندكه مي توانند به رفتارهاي شهروندي سازمانيو رفتارهاي شغلي معكوسبراي سازمانها تقسيم بندي شوند.رفتارهايكاريمعكوسبر خلاف رفتار شهروندي، معكوس فرمهايي از سوء رفتار سازماني، رفتار اختلال زا و رفتار انحرافي در محل كار هستند(فوكس[14]و همكاران، 2001،292).رفتارهاي شغلي معكوس، رفتارهاي ويرانگري هستند كه به صورت بالقوه هم براي سازمانها و هم براي كاركنان مضر هستند (پني[15] و اسپكتور، 2005،778). اگرچه تفاوت مفهومي بين رفتار شهروندي سازماني و رفتارهايكاريمعكوس به راحتي شناسايي مي شود شواهد تجربي نشان داده اند كه بهتر است رفتارهايكاريمعكوس را به عنوان فرمهايي از انحراف در سازمان ورفتار شهروندي سازماني را به عنوان مفاهيم مستقلي در نظر بگيريم كه هر دو روابط و پيامدهاي ويژه خودشان را دارندو دو انتهاي مخالف يك پيوستار واحد نيستند (نورمن[16]وهمكاران، 2010،380). در تحقيق حاضر، رفتار شهروندي سازماني و رفتارهايكاريمعكوس را به عنوان پيامدهاي مستقل در نظر گرفته شده است. واغلب تحقيقات بر ابعاد مثبت هوش هيجاني در ميان رفتارهاي غير مرتبط با وظيفه كاركنان متمركز بوده اند. وهيچ مطالعه اي پيامد متغيرهاي مورد مطالعه را در بعد منفي بررسي نكرده است.از آنجا كه رفتارهايكاريمعكوسبه عنوان رفتارهاي داوطلبانه و رفتارهاي غير مرتبط با وظيفه هستند كه با افت هوش هيجاني كاركنان ظهور مي كنند، آنها به عنوان متغيرهاي پيامد معنا دارترند و اهميت بيشتري دارند. به علاوه در كسب و كارهاي خدماتي مثل هتلها كاركنان ارائه دهنده خدمات در تماس مستقيم ورودر رو با مشتريان هستند بنابراين هوش هيجاني كه نقشهاي مهمي در كنترل عواطف ايفا مي كند تاثير گذارتر است. در هر حال مطالعات كاركنان هتل در رابطه با هوش هيجاني بسيار نادرند. در نتيجه براي اينكه كاركنان شرايط سالم از نظر هيجاني را در برخوردهاي خدماتي در هتلها حفظ كنند و پيامدهاي مثبت را به صورت پيوسته ايجاد كنند، توانايي آنها براي كنترل عواطفشان بايد در اولويت قرار داده شوند. در واقع هوش هيجاني براي كاركناني كه بايد عواطفشان و همچنين عواطف مشتريان را در جريان انجام كار هيجاني ادراك و كنترل كنند لازم است . بنابراين ميتوان فرض كرد كه هوش هيجاني كاركنان نيز مي تواند تاثيرات نا مطلوب رفتارهايكاريمعكوس را در ميان كاركنان كاهش دهد( جانگ [17]ويون،370،2012).در اين راستا درتحقيق حاضر سعي شده است .كه تأثيرنقش هوش هيجاني كاركنان بر رفتار شهروندي سازماني كه رفتارهاي مثبت در سازمان هستند ،و هم رفتارهايكاريمعكوس كه رفتارهاي منفي هستند بررسي شود، همچنين جزئيات عوامل فرعي هوش هيجاني بررسي مي شود كه آيا تاثير معناداري بر رفتار شهروندي سازماني و رفتارهايكاريمعكوس دارنديا خير؟ بنابراين اين مطالعه پيوند هاي ميان هوش عاطفي، رفتارهايكاريمعكوس و رفتار شهروندي سازماني را شناسايي مي كند كه دربخش  خدمات هتلداري به طور كامل بررسي نشده اند.

1-4- اهداف تحقيق

هدفكليبررسيرابطههوشهيجانيورفتارهايكاريمعكوسورفتارشهرونديسازمانيدربينكاركنانهتلها

 • بررسيرابطهبينارزيابيهيجاناتديگرانورفتاركارمعكوس.
 • بينرابطهاستفادهازهيجاناتورفتاركارمعكوس .
 • بررسينقشارزيابيهيجانهادرخود(خودآگاهي) ورفتاركارمعكوس .
 • بررسينقشتنظيمهيجاناتدررفتاركارمعكوس .
 • بررسينقشارزيابيهيجاناتديگرانورفتارشهرونديسازمانيكاركنان.
 • بررسينقشاستفادهازهيجاناتورفتارشهرونديسازمانيكاركنان .
 • بررسينقشارزيابيهيجانهادرخود(خودآگاهيورفتارشهرونديسازمانيكاركنان .
 • بررسينقشتنظيمهيجاناتورفتارشهرونديسازمانيكاركنان.

1.بينارزيابيهيجاناتديگرانورفتاركارمعكوسرابطهمنفيوجوددارد.

 1. بيناستفادهازهيجاناتورفتاركارمعكوسرابطهمنفيوجوددارد.
 2. بينارزيابيهيجانهادرخود(خودآگاهي) ورفتاركارمعكوسرابطهمنفيوجوددارد.
 3. بينتنظيمهيجاناتورفتاركارمعكوسرابطهمنفيوجوددارد.
 4. بينارزيابيهيجاناتديگرانورفتارشهرونديسازمانيكاركنانرابطهمثبت وجوددارد.
 5. بيناستفادهازهيجاناتورفتارشهرونديسازمانيكاركنانرابطهمثبتوجود دارد.
 6. بينارزيابيهيجانهادرخود(خودآگاهي)ورفتارشهرونديسازمانيكاركنانرابطهمثبتوجوددارد.
 7. بينتنظيمهيجاناتورفتارشهرونديسازمانيكاركنانرابطهمثبتوجوددارد.

  1-7- تعاريفمفهومي وعملياتيواژههايتحقيق

هوش هيجاني[19]:هوش هيجاني به عنوان "توانايي ادراك دقيق، ارزيابي و بيان عاطفه، توانايي دسترسي به و/يا ايجاد عواطف در زماني كه تفكر را تسهيل مي كنند، توانايي درك عاطفه و دانش هيجاني و توانايي تنظيم عواطف براي تقويت رشد عاطفي و فكري " تعريف شده است (جانگ[20] ويون،370،2012).

رفتارشهروندي سازماني[21]:رفتارهاي شهروندي سازماني"حفظ و تقويت شرايط اجنماعي و رواني پشتيبان انجام وظيفه" هستند(جانگ ويون،370،2012).اين متغير شامل مولفه هايي همچون ،تلاشدرحلمشكلاتسازمانيپيروي ازقوانينوفرايندهايسازمان،پيروي ازدستورالعملكارفرمايانوسرپرستان،آمادگي برايكمكبهاطرافيان، كمكبهديگران در محيطكارمي باشد .كه درپرسشنامه ،با سوالات 22تا26 سنجيده مي شود.

رفتارهايكاريمعكوس[22]:رفتارهايكاريمعكوس به اين صورت تعريف مي شوند: " رفتار اختياري اعضاي سازمان كه نقض كننده هنجارهاي سازماني مهم است كه رفاه سازمان و/يا اعضايش را تهديد مي كند (بنت [23]و رابينسون، 2000، 359).اين متغير شامل مولفه هايي همچون ،هدردادن عمدي مواد،منابعوتجهيزاتسازمان،ترك سازمان بدوناجازه ازسرپرست درساعتهايآخر،استفاده ازساعاتكاري اضافي بيشترازواقعيت،شروع بحثباهمكاران،عدمهمكاريباهمكاران مي باشد،كه درپرسشنامه ،با سوالات 17تا21 سنجيده مي شود

ارزيابي هيجانات خود(خوداگاهي)[24]:عبارت است ازدرك عميق از احساسات يك شخص كه بيانگر قدرت و محدوديتهاي مشخصي و محرك ها و ارزشهاي شخصي مي باشد (نواكا[25]وآهيزو ،870،2009) .اين متغير شامل مولفه هايي همچون احساسخوب داشتن،موقع داشتن احساساتوهيجانات، دركخوباز احساساتخود ،احساس آنچهواقعادركميشود، دانستن موقعخوشحاليوموقعناراحتي مي باشد كه درپرسشنامه ،با سوالات 9تا12 سنجيده مي شود.

استفاده ازهيجانات[26]ا: كاربردهيجانها،توانايياستفادهازهيجانهادركمكبهكسبنتايجمطلوب،حلمسايلواستفادهازفرصتهاست. اينمهارتشاملتواناييمهمهمدليوبينشسازمانياست.اين متغير شامل مولفه هايي همچونتعييناهدافموسپسسعيبهدستيابياهداف شايستهبودن،انگيزش داشتن،تشويق خودمبرايدستيابيبهبهترينهامي باشد كه درپرسشنامه ،با سوالات 5تا8 سنجيده مي شود

ارزيابيهيجاناتديگران:اين متغير شامل مولفه هايي همچون ،دركاحساساتدوستان، شاهدخوببراياحساساتديگران،حساسيت به  احساساتوعواطفديگران،درك احساساتافراداطرافخود مي باشد كه درپرسشنامه ،با سوالات 1تا4 سنجيده مي شود .

كنترلوتنظيمهيجانات:اين متغير شامل مولفه هايي همچون، كنترلخلقوخويورسيدگيبهمشكلاتعقلاني،كنترلاحساساتوهيجانات،دستيابي بهآرامش،موقع عصبانيت، كنترلخوباحساساتوهيجاناتمي باشد ،كه درپرسشنامه ،با سوالات 13تا16 سنجيده مي شود .

1-8- قلمرو مكاني وزمانيتحقيق

اينتحقيقبه بررسيرابطههوشهيجانيورفتارهايكاريمعكوسورفتارشهرونديسازمانيدربينكاركنانهتلهايستارهداراستاناصفهانميپردازد. دراينتحقيقمحققبهدليلقلمرومكانيبرايجمعآوريدادههاتصميمداردكهاينتحقيقرادرهتلهايستارهداراستاناصفهانبررسي نمايد.

محدودهزماني :قلمروزمانيدورههايتوزيعپرسشنامهطي1ماهدرآبانماه 1392 مي باشد.

2-1- مقدمه

امروزه هوش هيجاني به عنوان نوعي هوش تبيين شده است كه هم شامل درك دقيق هيجانهاي خود شخص وهم تعبير دقيق حالات هيجاني ديگران است .هوش هيجاني ،فرد رااز نظرهيجاني ارزيابي مي كند، به اين معني كه فرد به چه ميزاني ازهيجانها واحساسهاي خود آگاهي دارد وچگونه آنها راكنترل واداره مي كند. نكته قابل توجه درراستاي هوش هيجاني اين است كه تواناييهاي هوش هيجاني ذاتي نيستند، آنها مي توانند آموخته شوند (گلمن ،65،1380) . دراين زمينه هوش هيجاني موضوعي است كه سعي در تشريح و تفسير جايگاه هيجانها و احساسات در توانمنديهاي انساني دارد. رهبران ،مديران وكاركنان  برخوردار از هوش هيجاني، افراد مؤثري هستند كه اهداف را با حداكثر بهره وري ، رضايتمندي و تعهد كاركنان محقق مي سازند.

نتايج حاصل از بررسي هاي صورت گرفته حاكي از نقش قابل ملاحظه هوش هيجاني در زندگي و به خصوص در رهبري وكاركنان سازمانها است .تا حدي كه برخي پژوهشگران نقش ه

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه هوش هيجاني و رفتارهاي كاري معكوس و رفتار شهروندي سازماني...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۹:۲۱ | مدير
،

پايان نامه رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه  در بورس اور ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

 پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

 گرايش مديريت بازرگاني ( مديريت مالي )

 عنوان :

رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه  در بورس اوراق بهادار تهران

  استاد مشاور:

مهندس حسن اكبري

  تابستان 1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده  1

مقدمه  2

فصل اول: كليات تحقيق

1-1 مقدمه 4

2-1 بيان مسئله 4

3-1 اهداف تحقيق 6

4-1 فرضيه تحقيق   7

5-1 اهميت و ضرورت  تحقيق 8

6-1 قلمرو تحقيق 9

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان كليدي 10

فصل دوم: مروري بر ادبيات تحقيق

1-2 مقدمه 13

2-2 ادبيات  نظري تحقيق 14

3-2 مباني نظري تحقيق 14

1-3-2 هزينه سرمايه    14

2-3-2تعيين هزينه هاي بخشهاي تركيب سرمايه 15

3-3-2مدلهاي هزينه سرمايه 18

4-3-2 اهرم مالي و ارزش گذاري شركت ها 20

5-3-2مفهوم ساختار سرمايه 21

6-3-2عوامل مؤثر بر ساختار سرمايه 22

7-3-2عوامل داخلي مؤثر بر ساختار سرمايه 24

8-3-2عوامل خارجي مؤثر بر ساختار سرمايه 26

9-3-2ضرورت توجه به پارامترهاي داخلي 28

10-3-2 ديدگاه‌ي مؤثر بر ساختار سرمايه 29

11-3-2انتقادهايي بر الگوي ميلر و الگوي ميلر و موديلياني 39

12-3-2 تئوري توازي ايستا : 39

13-3-2تئوري سلسله مراتبي(تئوري ترجيحي): 40

14-3-2فرضيه جريان نقدي آزاد 41

15-3-2 نظريه ساختار سرمايه در چارچوب مدل قيمت گذاري دارايي سرمايه اي 42

16-3-2ماليات و ساختار سرمايه 43

17-3-2ماليات بر درآمد شركت 43

18-3- 2 اثر هزينه هاي ورشكستگي 44

19-3-2ماليات و هزينه هاي ورشكستگي 46

20-3-2ساير نواقص بازار سرمايه 47

21-3-2 اهرم شخصي و اهرم شركتي  جايگزين كاملي نيست 48

22-3-2تفاوت هزينه هاي وام گيري 48

23-3-2هزينه هاي نمايندگي 49

24-3-2 سيگنال هاي مالي 50

25-3-2 تئوري اطلاعات نامتقارن يا تئوري هشدار دهنده 51

26-3-2ساختار مطلوب در عمل 52

27-3-2 تعبير ميلر از تئوري ساختار سرمايه 53

28-3-2 انعطاف پذيري مالي 54

4-2 تاريخچه مطالعاتي    55

فصل سوم: روش‌ اجراي تحقيق

1-3 مقدمه 61

2-3روش تحقيق 62

3-3جـامـعه آمـاري 62

4-3 مدل تحقيق   63

5-3 نمونه آماري 63

6-3 نحوه جمع آوري اطلاعات  64

7-3 روش تجزيه و تحليل اطلاعات  64

8-3 نرمال بودن داده ها 64

9-3 تصميم گيري براي رد يا پذيرش فرضيه ها 65

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده‌ها

1-4 مقدمه‏ 67

2-4 تجريه و تحليل توصيفي 67

3-4 بررسي نحوه توزيع داده ها   69

4-4 جدول همبستگي بين متغيير ها   70

5-4 نتايج آزمون فرضيه ها    71

فصل پنجم: نتيجه‌گيري و پيشنهادها

1-5 مقدمه 77

2-5 نتايج تحقيق: 77

3-5 محدويت 79

4-5 پيشنهاد‌هايي مبني بر نتايج تحقيق 80

پيوست ها

پيوست الف) نام شركت ها 83

پيوست ب) جداول  و نمودارهاي آماري 86

منابع و ماخذ

منابع فارسي 93

منابع لاتين 96

چكيده انگليسي 99

چكيده

هدف از اين تحقيق بررسي ارزش نهايي وجه نقد براي سرمايه گذاران و بررسي رابطه ي انعطاف پذيري مالي و ساختار سرمايه و همچنين تاثير انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه است. در اين تحقيق اطلاعات 57 شركت طي 3 سال از سال 88تا 90 براي شركتهاي توليدي مورد آزمون قرار گرفت .روش تحقيق به صورت همبستگي است واز نظر هدف، از نوع كاربردي است

داده هاي مربوط  به شركتهاي توليدي بورس اوراق بهادار از نرم افزار ره آورد نوين استخراج شده است . براي آزمون فرضيات از نرم افزار SPSS  استفاده شده است . نتايج فرضيات تحقيق نشان مي دهد كه اولاً عامل انعطاف پذيري  مالي بر هزينه هاي سرمايه اي اثر گذار بوده و ثانياٌ بين گردش وجه نقد و هزينه سرمايه اي در سطح كل شركتها رابطه مثبت و معناداري وجود دارد.

واژه هاي كليدي: ارزش نهايي وجه نقد ، انعطاف پذيري مالي ، ساختارسرمايه

 مقدمه

شركت براي اينكه بتواند تاسيس شود به سرمايه نياز دارد وبراي توسعه به مبلغ بيشتري سرمايه نياز خواهد داشت .وجوه مورد نيازازمنابع گوناگون وبه شكل هاي مختلف تامين      مي شوند ولي همه سرمايه راميتوان در دو گروه  اصلي قرارداد:  وام و سهام

يكي ازپيچيده ترين مساله هايي كه دامن گير مديران مالي كنوني است ،رابطه بين اجزاي تشكيل دهنده ساختار سرمايه است وآن عبارت است از آميزه اي از اوراق قرضه وسهام براي تامين مالي وقيمت سهام شركت .

تصميم گيري درمورد ساختارسرمايه به معني نحوه تامين مالي شركت ،همچون ساير تصميمات مديران مالي برروي ارزش شركت تاثير مي گذارد .ارزش شركت ،مانند هردارائي سرمايه اي  برابرارزش فعلي بازدهي هاي آتي آن براساس يك نرخ تنزيل معين است . اين نرخ تنزيل براي بدست آوردن ارزش شركت ، همان هزينه سرمايه است . مديران به عنوان نمايندگان صاحبان سهام مي بايست تلاش نمايند، ساختار سرمايه شركت رابه گونه اي تنظيم نمايند كه هزينه سرمايه شركت حداقل و درنتيجه ارزش شركت وثروت سهامداران حداكثر گردد .

وجوه تشكيل دهنده ساختار سرمايه دوگونه اند :دسته اول ، برجريانات نقدي حاصل ازشركت ادعائي ثابت داشته و بدهي ها ناميده مي شوند و دسته دوم ، در باقيمانده اين جريانات سهيم مي شوند كه حقوق مالكانه نام دارند.

وجوه دسته اول به دليل تامين يك بازدهي ثابت براي طلبكاران ،ارزانترازوجوه           دستـــه دوم هستند،لكن هرچه بدهي شركت بيشترشود ريسك ورشكستگي آن افزايش            مي يابد وسهام داران كه تامين كننده وجوه دسته دوم مي باشند ودرصورت ورشكستگي تحمل كننده هزينه هاي آن هستند ، بازدهي بيشتري طلب مي كنند.

1-1 مقدمه

 تصميم دررابطه با تعيين ساختار سرمايه هرشركت نه تنها تشكيل دهنده شخصيت شركت                     مي باشد. بلكه برروي نتايج عملكرد مديران شركتها تاثير به سزائي دارد. در واقع در اين تحقيق با    بررسي ارزش نهايي وجه نقد به عنوان معياري از ارزش نهايي انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري است، رابطه آن با نسبت اهرمي (ساختار سرمايه) مشخص مي شود. 

مديران مالي مي بايست روشهاي مختلف تامين مالي را با توجه به ميزان ريسك وبازده شركت مورد بررسي قراردهند تا ازاين طريق تاثير ساختارهاي مختلف مالي بر ثروت سهامداران را بسنجند.           اين تحقيق در تلاش است اين خلاء را پر نمايد همچنين شناخت سياستهاي مالي و اميد است كه نتايج حاصله مفيد بوده و موجب بهبود شيوه هاي تصميم گيري، ‌تصميم گيرندگان وسرمايه‌گذاران و ساير استفاده كنندگان از اطلاعات مالي قرار گيرد

2-1 بيان مسئله   

مسئله اي كه در اين پژوهش درصدد پاسخ آن بر آمده ايم آنست كه  مديران بيان كرده اند                        كه انعطاف پذيري نقش مهمي در توانمند ساختن آنها در خصوص سرمايه گذاري در آينده ايفا مي كند                         (2004 bance&mitoo  ) بر مبناي بحثهاي صورت گرفته توسط موديگلياني و ميلر1(1963) و                 ميرز  2(1984) مشكلات بازار سرمايه ، حفظ انعطاف پذيري را براي شركتها جهت استفاده از فرصتهاي سود آور الزامي كرده است  .

ميرز (1977) نشان داد كه چگونه تهديدات ناشي از بدهي شركتها ممكن است كه مانع استفاده آنها از فرصتها سود آور شود ، حتي هنگامي كه مديران و سهامداران علاقمند به استفاده از اين فرصتها هستند.

شركتهاي داراي انعطاف پذيري مالي ميزان قدرت استقراض ذخيره اي براي خود نگه مي دارند تا بتواند در سالهاي بعد از سياست محافظه كاري سرمايه گذاري بيشتري كنند . طبق مطالب فوق انعطاف پذيري مالي بايد رابطه مستقيم و تاثير مهمي بر مخارج سرمايه اي داشته باشند .

همچنين شركتهاي منعطف مي توانند بعد از يك دوره سياست اهرمي پايين ، راحت تر وجود خود را براي تامين مالي پروژه هايشان بكار گيرند . و توانايي سرمايه گذاري آنها بايد كمتر وابسته به وجوه داخلي باشد . در نتيجه بايد انتظار داشته باشيم كه يك رابطه منفي بين سرمايه گذاري و عامل گردش وجوه نقدي وجود داشته باشد .

بدليل ابهامات زياد در استفاده از اين واژه ، قضاوت در مورد انطاف پذيري ، معمولا ذهني و غير رسمي هستند و ميزان انعطاف پذيري نيز به ندرت بررسي و اندازه گيري مي شود . انعطاف پذيري مالي نشانگر توانايي يك شركت براي رويارويي براي مواجه شدن با اتفاقات آينده است .

انعطاف پذيري مالي بعنوان درجه گذاري از ظرفيت يك شركت است كه مي تواند منابع مالي خود را در جهت فعاليتهاي واكنشي تجهيز كند تا ارزش شركت را به حداكثر برسا ( 2007 souk byoun  ) تمام استفاده هاي انعطاف پذيري در ادبيات مالي وابسته به جنبه هاي ماهيت واكنشي و محافظتي آن مي باشد.

گامبا و تريانتيس (2005) در تحقيق خود براي تدوين مدلي براي اندازه گيري انعطاف پذيري مالي ، انعطاف پذيري مالي را توانايي  يك شركت براي دستيابي وتجديد ساختار  كردن تامين مالي كم هزينه تر تعريف كردند . آنها بيان كردند شركتها داراي انعطاف پذيري مالي داراي توان اجتناب از درماندگي                 مالي 3 در مواجهه با شوكهاي منفي مي باشند و هنگاميكه فرصتهاي سود آور افزايش مي يابد با هزينه پايين سرمايه گذاري مي كنند .

دو نالد سيون (1971، 1969 )  از اصطلاح پويايي مالي 4 استفاده مي كند و آنرا اينگونه توضيح                        مي دهد :  ظرفيت هاي استفاده از منابع مالي در راستاي اهداف مديريت كه منجر به اطلاعات جديد در مورد شركت و شرايط محيطي مي باشد . دونالدسيون به ويژه پويايي مالي را هنگاميكه هدف شركت يافتن نقطه بهينه تركيب منابع مالي مي باشد در ارتباط با تصميمات ساختار سرمايه مي داند .

هيث (1978) انعطاف پذيري  مالي شركت را توانايي اقدام اصلاحي براي برطرف كردن مازاد پرداختي وجوه نقد بر در يافتهاي نقدي پيش بيني شده با حداقل تاثير بر در آمد فعلي و آينده يا ارزش بازار سهام شركت توضيح مي دهد . 

  انجمن حسابداران خبره آمريكا ( 1993) ديدگاه هيث را در مورد تعريف انعطاف پذيري مالي را اينگونه مي پذيرد :   

 انعطاف پذيري مالي توانايي براي انجام اقداماتي است كه مازاد نياز و پرداختهاي نقدي بر منابع                پيش بيني شده را حذف مي كند .

در مفاهيم نظري استاندارهاي حسابرسي ايران انعطاف پذيري مالي عبارت است از توانايي واحد تجاري مبني بر اقدام موثر جهت تغيير ميزان و زمان جريانهاي نقدي آن مي باشد به گونه اي كه واحد تجاري بتواند در قبال رويدادها و فرصتها غير منتظره واكنش نشان دهد . انعطاف پذيري مالي واحد تجاري را قادر مي سازد تا از فرصتها غير منتظره سرمايه گذاري به خوبي بهره گيرد در دوراني كه جريانها ي نقدي حاصل از عمليات مثلاً بدليل كاهش غير منتظره در تقاضا براي محصولات توليدي واحد تجاري در سطح پايين و احتمالاٌ منفي قراردارد به حيات خود ادامه دهد  .                  

  با توجه به اينكه شناخت كمي در مورد انعطاف پذيري مالي و تاثير آن در بالا بردن توانايي        سرمايه گذاري وجود دارد ، لذا اين تحقيق در تلاش است اين خلاء را پر نمايد همچنين شناخت سياستهاي مالي و رابطه آنها با ميزان سرمايه گذاري شركتها مي تواند كمك زيادي در برنامه ريزيهاي مالي در شركتهاي بورس اوراق بورس بهادار تهران بنمايد .

بدين ترتيب هدف اصلي اين تحقيق بررسي اين موضوع مي باشد كه آيا شركتها داراي انعطاف پذيري مالي توانايي انجام هزينه هاي سرمايه اي بيشتري نسبت به شركتهاي  غير منعطف مالي را دارند و آيا شركتها در هنگاميكه داراي انعطاف پذيري مالي مي باشند ، از وجوه نقد داخلي خود جهت          سرمايه گذاري استفاده مي كنند .

3-1 اهداف تحقيق

     مهمترين هدف ازسياستهاي تعيين ساختار سرمايه ،مشخص كردن تركيب منابع مالي به منظور به حداكثررساندن ثروت سهامداران است ، گرچه اين امربه عوامل متعددي بستگي دارد كه ساختار سرمايه يكي ازآنهاست .بعنوان مثال اگر شركتي اوراق قرضه بيشتري منتشر نمايد، نقطه سربه سرمالي ودرجه اهرم مالي آن افزايش مي يابد .                                                                                        

 مديران مالي بايستي توجه خود را به تاثير روشهاي مختلف تامين مالي بر ميزان ريسك وبازده شركت معطوف نمايند تا ازاين طريق اثر ساختارهاي مختلف مالي را بر ثروت سهامداران بسنجند.  

    باتوجه به اينكه استفاده از اهرم مالي موجب مي شود بازده مورد انتظار سهامداران افزايش يابد  ، ولي ازسوي ديگر،موجب افزايش ريسك آنها نيز مي گردد. بنابراين ، درك تئوري ساختار سرمايه به مديران كمك مي كند كه ساختار سرمايه مطلوب شركت را تعيين كنند .

در اين تحقيق به دنبال اين هستيم كه آيا انعطاف پذيري مالي بر تصميمات ساختار سرمايه  تاثير گذار است در واقع در اين تحقيق با  بررسي ارزش نهايي وجه نقد  به عنوان  معياري از ارزش نهايي     انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي  سرمايه گذاري است، رابطه آن با  نسبت اهرمي(ساختار سرمايه) مشخص شود. 

بررسي رابطه بين ارزش نهايي انعطاف پذيري و اهرم شركت

بررسي نقش ارزش نهايي انعطاف پذيري بر تصميمات ساختار سرمايه

4-1 فرضيه هاي تحقيق

   بيان مسئله تنها به صورت كلي، پژوهش را هدايت مي كندو تمام اطلاعات ويژه پژوهشي را            در بر ندارد. از طرف ديگر در صورتي كه كليه اطلاعات پژوهشي را در مسئله مطرح كنيم            مسئله پر حجم مي شود، به گونه اي كه تدبير و هدايت آن امكانپذير نيست. بنابراين، مسئله هرگز به صورت علمي حل نخواهد شد، مگر اينكه به فرضيه يا فرضيه هايي تبديل شود. فرضيه عبارت است از يك قضيه شرطي يا غير شرطي كه توسط پژوهشگر، (تنها به اين منظور كه نتايج منطقي آن كشف يا استخراج گردد، بدون اعتقاد به آن)، پذيرفته مي شود. نقش فرضيه در تحقيق علمي عبارت است           از پيشنهاد تبيين هايي براي برخي از واقعيت ها و هدايت پژوهشگر (دلاور،1375،ص96).

فرضيه هاي تحقيق :

فرضيه اصلي

 فرضيه اول : هزينه هاي سرمايه اي در شركت هاي داراي انعطاف پذيري مالي در مقايسه با شركت هاي داراي عدم انعطاف پذيري مالي متفاوت است.

 فرضيه دوم : بين  گردش وجوه نقد و هزينه هاي سرمايه اي رابطه وجود دارد.

5-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق

تصميم دررابطه با تعيين ساختار سرمايه هرشركت نه تنها تشكيل دهنده شخصيت شركت مي باشد بلكه برروي نتايج عملكرد مديران شركتها تاثير به سزائي دارد.

مديران مالي مي بايست روشهاي مختلف تامين مالي با توجه به ميزان ريسك وبازده شركت را مورد بررسي قراردهند تا ازاين طريق تاثير ساختارهاي مختلف مالي بر ثروت سهامداران را بسنجند.

تصميم گيري دررابطه با ساختار سرمايه وتجزيه وتحليل تجربي آن وانتخاب بين بدهي وحقوق صاحبان سهام بستگي به مشخصات خاص موسسه دارد وامري بسيارمشكل است كه درك تئوري ساختار سرمايه مي تواند به مديران اين امكان را بدهد تا به ساختار سرمايه مطلوب به منظور به حداكثر رساندن               ثروت سهامداران دست يابند.

سياست ساختار سرمايه ، موازنه بين ريسك وبازده رابرقرارمي كند.ازيك طرف استفاده از بدهي      بيشتر، ريسك جريان سودآوري شركت رابيشترمي كندواز طرف ديگر به نرخ بازده مورد انتظار بيشتري منجرمي گردد. ريسك مربوط به استفاده ازبدهي بيشــترباعث كـاهش قيمت سهام مي گردد واز طرف ديگر نرخ بازده موردانتظاربيشترآن ،باعث افزايش قيمت سهام مي شود.

درنتيجه ساختار سرمايه بهينه ساختار سرمايه اي است كه قيمت سهام شركت رابه حداكثررسانده واين امرهمواره وقتي واقع مي شود كه نسبت بدهي كمتردرزماني باشد كه سود مورد انتظار هرسهم را به حداكثر رساند وتعادل بهينه اي را بين ريسك وبازده ايجاد كند تا باعث به حداكثر رساندن قيمت سهام گردد.

مديران براي تصميم گيري در مورد ساختار سرمايه شركتها بايستي معيار هاي زيادي را مد نظر داشته باشند تا بتوانند ثروت سهامداران را حداكثر نمايند. انعطاف پذيري معياري است كه در صورتي كه مديران شركتها نسبت به آن بي توجهي نمايند مي تواند باعث بروز مشكلات نقدينگي و از دست رفتن فرصتهاي سرمايه گذاري و در نهايت در شرايطي بسيار حاد باعث عدم رشد شركتها شود. لذا مديران بايستي براي رشد شركتها به انعطاف پذيري به عنوان يك خروجي نگريسته و تمامي تصميمات ساختار سرمايه جهت حفظ و يا ارتقاء انعطاف پذيري شركت باشد.

6-1 قلمرو تحقيق

هر تحقيقي بايد داراي قلمرو مشخصي باشد تا محقق در تمامي‌مراحل تحقيق، ‌بر موضوع تحقيق احاطه كافي داشته باشد و بتواند نتايج حاصل از نمونه را به جامعه تعميم دهد.

1-6-1 قلمرو زماني تحقيق                                                                   

به منظور عينيت بيشتر و به واقعيت نزديكتر بودن نتايج تحقيق قلمرو زماني اين تحقيق محدود                     به 3 سال خواهد شد يعني سال  1388 تا 1390 را در بر خواهد گرفت .

 2-6-1 قلمرو موضوعي تحقيق                                                               

اين تحقيق به بررسي  ارزش نهايي وجه نقد به عنوان معياري از ارزش نهايي انعطاف پذيري كه آن نيز معياري از توان شركت در استفاده از فرصتهاي سرمايه گذاري است، رابطه آن با نسبت اهرمي                     (ساختار سرمايه) شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي‌پردازد.

3-6-1 قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني اين تحقيق شركتهاي توليدي منتخب(از طريق حذف سيستماتيك)پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشند.

7-1 تعريف مفاهيم و واژگان كليدي

انعطاف پذيري مالي: توانايي واحد انتفاعي در تامين وجه نقد در فاصله كوتاهي از دريافت اطلاعات در باره نيازمندي هاي مالي پيش بيني نشده يا پيدا شدن فرصت مناسب براي سرمايه گذاري است (شباهنگ،1384،ص154)1.

ساختار سرمايه:  ساختار سرمايه تركيبي از بدهي‌ها و حقوق صاحبان سهام است كه شركت‌ها با آن تأمين مالي دارايي‌هاي خود را انجام مي‌دهند. شركت‌ها از دو منبع بدهي و حقوق صاحبان سهام در تركيب ساختار سرمايه خود استفاده مي‌كنند. انتخاب بين بدهي و يا حقوق صاحبان سهام به عنوان يك منبع تأمين مالي جديد تحت تأثير عوامل داخلي و خارجي است كه بر ساختار سرمايه شركت                       تأثير مي‌گذارند(فريدوني و شريعت پناهي،1386،ص38)2.

ارزش نهايي وجه نقد:  واكنش سرمايه گذاران به يك ريال تغيير در وجه نقد در قالب بازدهي          غير عادي را ارزش نهايي وجه نقد گويند (كلارك،برايان،2010،ص8)3.

اهرم مالي:  عبارت است از درصد تغييرات سود خالص نسبت به درصد تغييرات سود عملياتي يعني            با يك درصد تغيير در سود عملياتي، سود خالص چقدر تغيير مي­كند. (فريدوني، شريعت پناهي، 1386،ص34)4.

تئوري نمايندگي:  اين نظريه مربوط به مواردي است كه يك نفر مسئوليت تصميم گيري را در خصوص توزيع منايع مالي و اقتصادي و يا انجام خدمتي را طي قرارداد به شخص ديگر واگذار مي نمايد. شخص اول را صاحب كار و شخص دوم را نماينده گويند (نمازي،محمد، 1384،ص1)5.

بورس اوراق بهادار تهران:  بازار بورس اوراق بهادار، بازاري متشكل است از اوراق بهادار كه در آن توسط كارگزاران و يا معامله‌گران طبق ‏مقررات، مورد داد و ستد قرار مي‌گيرد . بورس اوراق بهادار تهران در بهمن‌ماه سال 1346 بر پايه قانون مصوب ارديبهشت‌ماه 1345 تأسيس ‏شد2.

هزينه سرمايه : هزينه سرمايه بازدهي است كه بايستي براي استفاده از وجوه سرمايه گذار تهيه شود. اگروجوه به صورت قرض تامين شوند ، هزينه سرمايه، هزينه بهره اي است كه بايستي براي وام پرداخت شود. اگروجوه از طريق صاحبان سهام تامين شوند، هزينه سرمايه، هزينه بازدهي است كه سرمايه گذار چه ازقيمت سهام و چه از سود تقسيمي انتظار دارد . از ديدگاه سرمايه گذار هزينه سرمايه همان نرخ مورد انتظار بازده مي باشد .

  1 -2 مقدمه

يكي از اصلي ترين تصميمات مديران مالي در شركت هاي سهامي عام، تعيين تركيب بدهي و سهام است كه اين تصميمات بايد در راستاي به حداكثر رساندن ثروت سهامداران، اتخاذ شوند.

ديدگاه سنتي در ساختار سرمايه، بر اين نظريه استوار بود كه مي توان با استفاده از اهرم، ارزش شركت را افزايش داد. اما آغاز نظريات مدرن ساختار سرمايه را مي توان مقاله اوليه موديلياني و ميلر(1958) دانست كه اظهار كردند،  تحت شرايط خاص (وجود بازار رقابت كامل، نبود ماليات بر درآمد، عدم وجود    هزينه هاي ورشكستگي و نمايندگي، وجود تقارن اطلاعاتي بين فعالان بازار سرمايه)، ارزش شركت مستقل از ساختار سرمايه است. اندكي بعد درسال1963، اين دو انديشمند، با افزودن معافيت هاي مالياتي بدهي براي شركت هايي كه از بدهي استفاده مي كنند، ايجاد اهرم مالي را باعث افزايش ارزش شركت دانستند. سپس، ميلر در سال1977، با افزودن ماليات بر درآمدهاي شخصي به مدل، دريافت كه مزاياي مالياتي به وسيله ماليات بر درآمدهاي شخصي از بين مي رود.

با اين وجود، شواهد حاصل از مطالعات تجربي نشان داد كه رفتار واقعي تامين مالي شركت ها، با ادبيات نظريه هاي ساختار سرمايه سازگاري ندارند. بنابراين، متعاقب انتشار نظريات موديلياني و ميلر درسال هاي 1958 و 1963 و رفتار متناقض شركت ها، تئوري هاي نويني مانند توازي ايستا و ترجيحي ارائه شدند. در تئوري توازي ايستا فرض مي شود، شركت يك نسبت بدهي مطلوب را تعيين كرده و به سوي آن حركت مي كند. در تئوري ترجيحي، شركت ها تامين مالي داخلي را به تامين مالي خارجي ترجيح مي دهند و نسبت بدهي مطلوب و مشخصي براي شركت هاوجود ندارد .                                (قاليباف و ايزدي،1388،ص106-105)1.

در ادامه فصل مباني نظري تحقيق به صورت مبسوط ارائه مي گردد، مباني نظري شامل هزينه سرمايه، بخشهاي ساختار سرمايه، مدلهاي ساختار سرمايه، اهرم مالي و ارزش گذاري شركت، مفهوم ساختار سرمايه، عوامل موثر بر ساختار سرمايه، ديدگاه هاي موثر بر ساختار سرمايه، تئوري هاي ساختار سرمايه، ماليات و ساختار سرمايه، ساختار سرمايه و ورشكستگي و در نهايت انعطاف پذيري مالي مي باشد كه در ادامه توضيح داده خواهد شد. همچنين در ادامه فصل به پيشينه تحقيق نيز اشاره شده است.

2- 2 ادبيات نظري تحقيق

در نظريه هاي سنتي تر ساختار سرمايه همچون نظريه توازي  ايستا، شركت سعي مي كند يك نسبت بدهي مطلوب را براي خود انتخاب كند و به آن دست يابد ، طبق اين نظريه فرضيه نسبت بدهي بهينه يك شركت بر اساس توازي هزينه ها و منابع استقراض تعيين مي گردد . به عبارت ديگر از ديدگاه اين فرضيه شركت سعي دارد تا بين ارزش صرفه جويي هاي مالياتي بهره و هزينه هاي مختلف ورشكستگي تعادل برقرار سازد. در تئوري مجلاف و مير[1] كه بنانگذار تئوري سلسله مراتبي بودند، شركت ها در تامين منابع مالي مورد نياز، سلسله مراتب معيني را طي مي كنند. شكل گيري اين سلسله مراتب، پيامد عدم تقارن اطلاعات است . در مواردي كه بين مديران و سرمايه گذاران، تقارن اطلاعاتي وجود نداشته باشد  مديران تامين مالي دروني را ترجيح مي دهند. اين تئوري ها به علت اينكه انعطاف پذيري را     مد نظر قرار نمي دهد با انتقادهاي زيادي مواجه شده اند(دي آنجلو ، 2007، 61)[2]. اين نظريه ها فرصتهاي سرمايه گذاري و توان شركتها در سرمايه گذاري ناديده مي گرفتند. و اصولاً توجهي به عمر شركت و تمايل شركتها به حفظ ظرفيت بدهي در  شركتهاي جوان وبا رشد بالا  نداشتند. در صورتي كه طبق تحقيقات صورت گرفته شركتهاي جوان و با رشد بالا تمايل بيشتري دارند تا ظرفيت بدهي خود را حفظ نمايند و به عبارتي بهتر داراي انعطاف پذيري بيشتري باشند تا در مواجهه با فرصتهاي                   سرمايه گذاري جديد واكنش مناسب نشان دهند و رشد شركت را تضمين نمايند.

3-2 مباني نظري تحقيق

1-3-2 هزينه سرمايه

هزينه سرمايه بازدهي است كه بايستي براي استفاده از وجوه سرمايه گذار تهيه شود. اگروجوه قرض شوند هزينه بهره اي است كه بايستي براي وام پرداخت شود. اگروجوه حقوق صاحبان سهام هستند، هزينه بازدهي است كه سرمايه گذار چه ازقيمت سهام و چه سود تقسيمي انتظار دارد. از ديدگاه              سرمايه گذار هزينه سرمايه همان نرخ مورد انتظار بازده مي باشد .

نرخ مورد انتظار بازده براي سرمايه گذاري و ارزش به هم پيچيده مي باشد. اگر شما اوراق قرضه بخريد شما انتظار دريافت بهره و باز پرداخت اصل رادر آينده داريد. قيمتي كه شما پرداخت مينماييد نرخ مورد انتظار بازده شمارا منعكس ميسازد . چه چيزي نرخ مورد انتظار شمارا تعيين مي نمايد؟                             هزينه فرصت ، بازدهي است كه شما مي توانيد در يك سرمايه گذاري با ريسك مشابه بدست بياوريد. فرض كنيد پس از اينكه شما اين اوراق قرضه را خريديد نرخهاي بهره بازار افزايش بيابد. نرخ مورد انتظار بازده شما نيز افزايش مي يابد. زمانيكه نرخ بازده مورد نياز شما افزايش مي يابد ارزش بهره ،   بهره آتي  واصل اوراق قرضه شما بانرخ تنزيل افت ميكند نرخي كه شما جهت افزايش جريان نقد آتي به ارزش روز استفاده مي كنيدافزايش مي يابد . هزينه سرمايه يك واحد تجاري هزينه منابع بلند مدت وجوه آن است : بدهي،  سهام ممتاز و سهام عادي . و هزينه هر منبع ريسك داراييهايي كه واحد تجاري در آن سرمايه گذاري نموده است را منعكس مي نمايد .  واحد تجاري كه در داراييها يي كه ريسك كمي دارند سرمايه گذاري مي كند قادر به تحمل هزينه سرمايه پايين تري نسبت به واحد تجاري كه در داراييهايي كه ريسك بالايي دارند سرمايه گذاري مي كنند خواهد بود. براي مثال يك عمده فروشي ريسك كمتري نسبت به يك واحد تجاري حفر چاههاي نفت دارد .  براي واحد تجاري توصيف شده  بدهي ريسك كمتري نسبت به سهام ممتاز دارد و سهام ممتاز ريسك كمتري نسبت به سهام عادي      دارا مي باشد. بنابراين سهامداران ممتاز به بازده بيشتري نسبت به بستانكاران و سهامداران عادي به بازده بيشتري نسبت به سهامداران ممتاز نيازمند ميباشند(ثقفي و عثماني ،1381، ص34)1.

2-3-2تعيين هزينه هاي بخشهاي تركيب سرمايه

 1-2-3-2هزينه خاص بدهي

تامين مالي از طريق بدهي كه موجبات افزايش اهرم مالي را فراهم مي سازد هزينه هايي به دنبال دارد كه بارزترين آن بهره پرداختي به تامين كنندگان است. هزينه بهره و هزينه عقد قرارداد بدهيهاي بلند مدت با بهره از جمله هزينه هاي قابل قبول ماليـــاتي هستند كـه اين موضوع جذابيت افزايش اينگونه بدهيها را بيشتر نموده است(رحيمي دستجردي و ايزدي نيا،1386،ص34)1.

هزينه خاص بدهي شركت براساس فرمول زيرمحاسبه مي شود:

هزينه بدهي

هزينه موثر بدهي قبل از كسر ماليات بر مبناي نرخ ساليانه

نرخ هزينه ايجاد و فروش بدهي

ارزش بدهي

ميزان بهره متعلق به بدهي

 ماليات

 2-2-3-2هزينه خاص سهام ممتاز

هزينه سرمايه تامين شده از محل سهام ممتاز تابعي از سود است كه طبق قرارداد بـراي آنهاتعيين شده است. نرخ بـــازده مورد انتظار سهامداران ممــتازاصولا بيش از نرخ مورد انتـظار تامين كنندگان بدهيهاي بلند مدت است چون ريسك پذيرفته شده توسط آنها بيشتر است.

بديهي است كه سهام ممتاز سپر مالياتي ايجاد نمي كند و از اين نظر نســبت به بدهي با بهره ازجذابيت كمتري برخوردار است.

 هزينه خاص سهـــام ممتاز بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد:

نرخ هزينه خاص هر برگ از سهام ممتاز

سود پرداخـــــتي ساليانه هر سهـــم

   پول دريافتــــي از فروش هر سهــم

3-2-3-2هزينه خاص سهام عادي

يكي از مهمترين منابع تامين مالي واحدهاي اقتصادي،سهام عادي وحقـــوق متعلق به آنها است. صاحبان سـهام عــــادي نسبت به ساير تـــامين كنندگان منابع مالي واحد اقتصادي، بيشترين ريسك را متحمل مي شوند، لذا طبيعي است كه نرخ بازده مورد انتظار آنها بيشترين نرخ بازده مورد انتظار باشد.

هزينه خاص سهام عادي بر اساس فرمول زير محاسبه مي گردد:

نرخ هزينه خاص سهام عادي

ارزش بازار سهام عادي

سود هر سهم

4-2-3-2هزينه خاص سود انباشته

زماني كه شركت سود را انباشته مي كند به اين منظور است كه اين سود را براي صاحبان سهام در شركت سرمايه گذاري كند. بازده مورد انتظار سهامـداران نسبت به وجوه انباشته شده برابربا تعداد سهامي از شركت است كه اگر سود انباشته بـه صورت سود تقسيمي به آنها پرداخت شده بود            مي توانستند با اين وجوه آن تعداد سهام را خريداري كنند كه به آن هزينه خاص سود انباشته                    مي گويـند(كراكن،2004، 64) [3]. بنحو معمول روشهاي تأمين مالي از محل سود انباشته مشابه روشهاي محاسبه هزينه سهام عادي مي باشد با اين تفاوت كه درمحاسبه آن هزينه انتشار سهام در نظر گرفته               نمي شود(رحيمي دستجردي و ايزدي ن

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رابطه ي بين انعطاف پذيري مالي و تصميمات ساختار سرمايه  در بورس اورا...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۵:۱۹ | مدير
،

پايان نامه رتبه بندي شعب بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذير از آموزش ضمن خ ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشكده علوم انساني

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد ((M.A

رشته مديريت دولتي

گرايش مالي

عنوان :

رتبه بندي شعب بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذير از آموزش ضمن خدمت

با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره TOPSISوSAW

 استاد مشاور:

آقاي دكتر بهرامي

 زمستان 1390

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب                                                                                                              صفحه

چكيده ................................................................................... ...................................................................1                                                    

فصل اول : كليات تحقيق

 • مقدمه.............................................................................................................................................3
 • بيان مساله.......................................................................................................................................4
 • اهميت و ضرورت تحقيق...............................................................................................................5
 • اهداف تحقيق................................................................................................................................6
 • سوال تحقيق...................................................................................................................................7
 • فرضيات تحقيق..............................................................................................................................7
 • چارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................8
 • قلمرو تحقيق..................................................................................................................................9
 • تعريف واژه ها...............................................................................................................................9
 • جمع بندي فصل...........................................................................................................................10

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه...........................................................................................................................................13

2-2- تعريف آموزش ضمن خدمت......................................................................... .............................13

2-3- تاريخچه آموزش نيروي انساني در جهان...............................................................................................14

2-4- فلسفه آموزشي: سنتي، مدرن، پست مدرن.............................................................................................15

2-5- برنامه ريزي جهت اجراي دوره هاي آموزشي.......................................................................................16

2-6- تشريح اهداف آموزش..........................................................................................................................19

2-7- دلايل نياز به آموزش كاركنان .................................................................................................................22

2-8- طبقه بندي نيازهاي آموزشي.....................................................................................................................22

2-9- مسوول تعيين نيازهاي آموزشي .......................................................................................................23

2-10- مسوول رفع نيازهاي آموزشي..........................................................................................................24

2-11- روشهاي آموزش و توسعه ..............................................................................................................24

2-12- مزاياي آموش در توسعه نيروي انساني...........................................................................................25

2-13- فرايند آموزش...............................................................................................................................27

2-14- انواع فنون  آموزش ......................................................................................................................28

2-15- كاركردهاي ويژه آموزش در سازمان.............................................................................................33

2-16- خط مشي ها و مسئوليت آموزشي..................................................................................................37

2-17- سرمايه‌گذاري در آموزش..............................................................................................................37

2-18 - اهداف آموزش نيروي انساني......................................................................................................41

2-19- انواع آموزش ضمن خدمت...........................................................................................................42

2-20- روش هاي آموزش ضمن خدمت كاركنان.....................................................................................44

2-21- اهميت و فوايد آموزش ضمن خدمت............................................................................................46

2-22- نتايج حاصله از آموزش ضمن خدمت............................................................................................49

2-23- مقاصد آموزش ضمن خدمت........................................................................................................50

2-24- ارتباط تواناسازي كاركنان و آموزش.............................................................................................52

2-25- توانمندي كاركنان از طريق آموزش ضمن خدمت.........................................................................53

2-26- رابطه آموزش و افزايش بهره وري در سازمان ها............................................................................54

2- 27- آموزش و كارايي........................................................................................................................55   

2-28- تصميم گيري چند معياره ..............................................................................................................57

2-29- طبقه‌بندي فنون تصميم‌گيري با توجه به نوع مدلسازي....................................................................58

2-30- طبقه‌بندي فنون تصميم‌گيري بر اساس معيار تصميم‌گيري ..............................................................58

2-31- فنون تصميم‌گيري MADM........................................................................................................60

2-32- انواع روش‌هاي حل فنون تصميم‌گيري چند شاخصه ......................................................................66

2-33- روش SAW .............................................................................................................................70

2-34- روش TOPSIS........................................................................................................................70

2-35- فرآيند تحليل سلسله مراتبي (AHP)...........................................................................................72

2-36- اصول فرآيند تحليل سلسله مراتبي..................................................................................................73

2-37- مزاياي فرآيند تحليل سلسله مراتبي.................................................................................................74

2-             38- مراحل استفاده از فرايند سلسله مراتبي...................................................................................75

2-39-  محاسبه نرخ سازگاري و ناسازگاري تصميم..................................................................................76

2-40- پيشينه تحقيق.................................................................................................................................77

2-41-  جمع بندي فصل.............................................................................................................................80

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه................................................................................................................................................82

3-2- روش تحقيق .....................................................................................................................................82

3-3- جامعه آماري  ....................................................................................................................................83

3-4- نمونه و روش نمونه گيري..................................................................................................................83

3-5- روش گردآوري اطلاعات..................................................................................................................84

3-6- روايي پرسشنامه...............................................................................................................................87

3-7- پايايي پرسشنامه...............................................................................................................................88

3-8- روش تجزيه و تحليل آماري داده ها...................................................................................................91

3-9- متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................................91

3-10- جمع بندي فصل...............................................................................................................................92

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1-  مقدمه...............................................................................................................................................94

 • - توصيف داده ها...........................................................................................................................94
 • – تحليل داده ها.............................................................................................................................97
 • – جمع بندي فصل.......................................................................................................................120

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

5-1- مقدمه..............................................................................................................................................122

5-2- نتايج و يافته هاي تحقيق...................................................................................................................122

5-3-محدوديتهاي تحقيق .........................................................................................................................125

5-4-پيشنهادات.........................................................................................................................................125

  پيوست ها ...............................................................................................................................................126

منابع وماخذ

فهرست منابع فارسي .................................................................................................................................133

فهرست منابع غير فارسي............................................................................................................................138

چكيده انگليسي.........................................................................................................................................140

چكيده:

سوابق نمونه هاي موفق در سازمان هاي يادگيرنده و پيشرو نشان مي دهد كه توجه به نيروي انساني و ايجاد بستري مناسب جهت آموزش نيروي انساني در قالب يك نظام مديريت منابع انساني كارا توانسته به خوبي اهداف مد نظر سازمان را محقق نمايد. براي داشتن يك آموزش اثر بخش و مناسب مي بايست به سمت آموزشهاي انعطاف پذير، ايجاد مسئوليت در قبال آموزش ها ، برنامه هاي خود آموزشي حركت نمود كه در برنامه آموزش ضمن خدمت و استفاده همزمان از آموزش هاي ديده شده در محيط كار و استفاده از نيازمنديهاي محيط كار در تدوين برنامه هاي آموزشي مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد. از طرفي آموزش ضمن خدمت براي سازمانهايي همچون بانك ها و موسسات مالي كه اصلي ترين خدمات را بصورت رابطه مستقيم مشتري با كاركنان ارائه مي دهند از اهميت زيادي برخوردار است و بنابراين سنجش اينكه كدام شعب در زمينه اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت موفق تر بوده اند به الگوگيري براي ساير شعب، افزايش كارايي و بهره وري انها خواهد انجاميد.

اين تحقيق قصد داشت تا 4 شعبه بانك ملي ايران در شهرهاي منتخب استان مركزي را به لحاظ شاخص هاي تاثيرپذير از آموزش ضمن خدمت رتبه بندي نمايد بنابر اين ابتدا عوامل تاثير پذير بر كاركنان با اجراي دوره هاي آموزش ضمن خدمت را با مطالعه ادبيات تحقيق شناسايي نموده( 8 شاخص) سپس به كمك پرسشنامه يك و با كمك تحليل هاي آمار استنباطي معني داري شاخص ها را مورد بررسي قرار داديم كه از اين ميان 5 شاخص اصلي استخراج گرديدند. در اين ميان شاخص رضايت شغلي از اهميت بيشتري برخوردار بوده است.. در پرسشنامه دوم ابتدا ماتريس مقايسات زوجي شاخص هاي فيلتر شده ارز پرسشنامه يك، به منظور وزن دهي و با استفاده از تكنيك  AHP صورت گرفت.  همچنين ماتريس تصميم گيري خبرگان تشكيل گرديد . سپس با استفاده از بردار وزن ها و ماتريس تصميم گيري، دو تكنيك  SAW و TOPSIS اعمال گرديد تا 4 گزينه مورد نظر رتبه بندي گردند. نهايتا نتايج حاصله نشان داد كه رتبه بندي هر دوتكنيك يكسان بوده است .

 كلمات كليدي:

آموزش ضمن خدمت ، تصميم گيري چند معياره، AHP، SAW ،TOPSIS

 

1-1- مقدمه

هزاره سوم ميلادي عصري كه در آن زندگي مي كنيم ، عصر تغيير و تحولات شتابنده است. در چنين فضايي سازمانها بايد به طور مداوم آماده تحولات و روياروئي با تغييرات باشند و بر پايه اين نظريه كه هر نظام و سيستمي متاثر از نظام برين خود مي باشد، خود را با تحولات آن هماهنگ سازند،زيرا جز اين راهي براي دوام بقاء وجود ندارد. نياز به مديريت و رهبري مديراني كه از عهده حل مسائل سازماني در اين عصر شتابان برآيند به طور كامل محسوس مي باشد.لذالازم است كه مديران و كاركنان از دانش و تجربه كافي برخوردار باشند.يعني مديران علاوه بر داشتن تعهد و شايستگي هاي فردي و اجتماعي بايد به علم و دانش روزمجهز باشند و خود را با تحولات همپا سازند(بهرنگي ،1371).

امروزه حيات موثر سازمانها از طريق كارائي مديران و كاركنان آگاه ، ماهر ، خلاق و توانا ميسر مي گردد. پيتر دراكر در مورد اهميت مديران در سازمانها مي گويد:"مديران كمياب ترين و در عين حال با ارزش ترين سرمايه سازمانها مي باشند(دراكر، 1954).

ياد گيري  وآموزش انسان فرايندي مستمر است واين پديده  ، به دليل افزايش سرعت تغيير در جوامع امروزي اهميت بيشتري يافته است(جارويس ،  1983)آموزش روندي است كه از طريق آن انسان براي داشتن دنيايي بهتر تلاش مي كند. واژه آموزش از ريشه لاتين"Educate"به معني استخراج كردن يا بيرون آوردن ،  گرفته شده است. بنابراين هدف نخستين آموزش ،  استخراج وبه ظهور رساندن توانايي هاي ذاتي ياد گيرنده مي باشد. هدف آموزش بهبود سطح زندگي است و تمامي تلاش هاي انسان به خاطر داشتن زندگي موفق و مطلوب استحيات سازمان تا حدود زيادي بستگي به مهارتها و آگاهيهاي عمومي و تخصصي نيروي انساني آن دارد. هر چه اين زمينه ها به روز و بهينه باشد، قابليت سازگاري سازمان با محيط متغير نيز بيشتر  مي شود. لذا آموزش و توسعه منابع انساني نه تنها در ايجاد دانش و مهارت ويژه در كاركنان نقش بسزايي دارد، بلكه باعث مي شود تا افراد در ارتقاء سطح كارآيي و اثربخشي سازمان  مشاركت بيشتري نمايند و خود را با فشارهاي متغير محيطي وفق دهند(ولي زاده حقي ، 1385  ( .

1-2- بيان مساله

در حال حاضر رشد نيروي انساني از طريق آموزش و پرورش بيش از پيش مورد توجه و تاكيد سازمانها قرار گرفته است. يادگيري يك فرايند داخلي است كه جوهره آن مي بايست از درون خود سازمان و به صورت يك حركت مستمر در گروههاي كاري پيش آهنگ آغاز و به تمام سطوح سازمان تسري يابد(Seng, 1999). در دنياي پيچيده و پوياي امروز، يادگيري از اهميت ويژه اي برخوردار است. آموزش بنيان همه يادگيري ها و يكي از مهمترين عوامل در بهسازي نيروي انساني است (گلابي، 1364).

در تمام اين مراحل نيروي انساني جزء جدايي ناپذير اين حركت به حساب آمده و يادگيري سازماني ، با يادگيري نيروي انساني آغاز شده، ادامه پيدا كرده و به كمال مي رسد. سوابق نمونه هاي موفق در سازمانهاي يادگيرنده و پيشرو نشان مي دهد كه توجه به نيروي انساني و ايجاد بستري مناسب جهت آموزش نيروي انساني در قالب يك نظام مديريت منابع انساني كارا توانسته به خوبي اهداف مد نظر سازمان را محقق نمايد(Regani, 2007) .براي داشتن يك آموزش اثر بخش و مناسب مي بايست به سمت آموزشهاي انعطاف پذير، ايجاد مسئوليت در قبال آموزش ها، برنامه هاي خود آموزشي حركت نمود كه در برنامه آموزش ضمن خدمت و استفاده همزمان از آموزشهاي ديده شده در محيط كار و استفاده از نيازمنديهاي محيط كار در تدوين برنامه هاي آموزشي مي تواند بسيار مثمر ثمر باشد(Yeo, 2006) .

رسيدن به اهداف سازماني موضوعي بوده كه مورد توجه پژوهشگران بسياري قرار گرفته است و بر روي عوامل مختلف تاثير گذار بر اهداف سازماني مطالعات زيادي صورت گرفته است. در ميان اهداف متعدد، كارايي كاركنان نكته بسيار حائز اهميتي است كه مي توان در افزايش بهره وري و رضايت كاركنان بسيار با اهميت باشد(Cheverie, 2008).

بنابراين هدف از اين تحقيق اولويت بندي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذيرازآموزش ضمن خدمت  با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره  ،TOPSIS وSAW است.

1-3- اهميت و ضرورت پژوهش

براي دستيابي به سطح قابل اطمينان از ارايه خدمات متناسب با نياز و خواست مشتريان در بازارهاي پررقابت، سازمانها ناگزير به انجام برنامه ريزي ، بهسازي و آموزش كاركنان مي باشند. بدون ترديد يكي از مهمترين عناصر اساسي چنين فرايندي كاركنان و نيروي انساني سازمان هستند كه توانائيها و شايستگي هاي حرفه اي و تخصصي آنها در كنار عوامل قوانين و مقررات ، فرهنگ سازمان و ساير ساز و كار مربوطه مي تواند نقش بسزايي در تحول سازمان داشته باشد. مهمترين طريق توسعه نيروي انساني از طريق فرايند آموزش كاركنان ميسر مي شود. به عبارت ديگر مديران مسئوليت دارند براي  اينكه كاركنان بتوانند از عمده خواسته هاي  جديد مشتريان برآيند، انگيزه هاي بهسازي و آموزش كاركنان را بر مبناي فرصت پيشرفت طوري تعيين نمايند كه امكان استفاده از تمام استعدادهاي خويش را داشته باشند.

وجود نظام آموزشي كه به آموزش افراد بطور مداوم در طول زندگي و مشاغل گوناگون بپردازد براي كساني كه در سازمان ها مشغول كار هستند و همواره در معرض تغييرات و دگرگوني هاي دائمي محيط مي باشند ضرورت دارد. ضرورت آموزش نيروي انساني شاغل در سازمان و نقش آن در رشد و توانائي هاي شغلي و آماده نمودن آنان براي انجام هر چه بهتر وظايف ايجاب مي كند كه به آموزش ضمن خدمت كاركنان توجه اساسي مبذول گردد (كيخائي، 1386).

سالانه سازمانهاي مختلف پول هنگفتي را براي آموزش مهارت هاي خاصي صرف مي كنند بدون اينكه اثربخشي بطور مناسب اندازه گيري شود يا سيستم بازخورد مناسبي  وجود داشته باشد همچنين اين سازمان ها  نه تنها نمي توانند هزينه آموزش خود را تخمين بزنند بلكه نمي توانند اثرات رشد و توسعه آن را نيز تعيين كنند. بسياري موارد در سيستم، اثربخشي آموزشي وجود ندارد و يا بسيار پراكنده و بي نظم است.

اصولا پيشرفت و تحولات سريع علوم و تكنولوژي همراه با تحولات سريع فرهنگي ، اجتماعي و اقتصادي ايجاب مي كندكه نيروي انساني شاغل در سازمان ها بعنوان مهمترين عامل توسعه يك سازمان به منظور همگامي و همراهي با تحولات مذكور نقش لازم را ايفا كند. كاركنان از طريق استفاده از فرصتها و شركت در دوره هاي آموزش ضمن خدمت و آموزش مداوم مي توانند بعنوان عناصري موثر و فعال در جهت تحقق اهداف خود و سازمان باشند(ابيلي،1377).

بر اين اساس مي توان به اهميت و ضرورت اين تحقيق پي برد كه به دنبال آن هستيم تا با اجراي اين پژوهش رتبه بندي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي  به لحاظ شاخصهاي آموزشي ضمن خدمت  با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره  TOPSIS وSAW است.

1-4- اهداف تحقيق

هد ف كلي: رتبه بندي شعب مركزي بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثيرپذير ازآموزش ضمن خدمت با استفاده از تكنيك هاي تصميم گيري چند معياره TOPSIS وSAW.

هدف اختصاصي 1: شناسايي متغيرهاي شاخصهاي تاثيرپذير از آموزش ضمن خدمت در سرپرستي شعب مركزي بانك ملي استان مركزي.

هدف اختصاصي 2:  سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر افزايش خدمات.

هدف اختصاصي 3: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر كاهش اتلاف منابع.

هدف اختصاصي 4: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر بهبود روشهاي انجام كار.

هدف اختصاصي 5: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر تقليل غيبت .

هدف اختصاصي 6: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر كاهش ترك خدمت .

هدف اختصاصي 7: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر تقليل شكايات .

هدف اختصاصي 8: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر فراهم آمدن امكان ارتقاي شغلي .

هدف اختصاصي 9: سنجش تاثيرآموزش ضمن خدمت كاركنان بانك بر رضايت شغلي .

هدف اختصاصي 10: تشكيل ماتريس مقايسات زوجي بين شاخصها و استفاده از تكنيك AHP براي وزن دهي شاخصها.

هدف اختصاصي 11: تشكيل ماتريس تصميم گيري در رتبه بندي با استفاده از تكنيك هاي TOPSIS وSAW.

هدف اختصاصي12 : مقايسه بين رتبه بندي تكنيك هاي TOPSIS وSAW.

1-5- سوال تحقيق

سوال اصلي اول:

...


در اين سايت فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده
ادامه در سايت منبع :پايان نامه رتبه بندي شعب بانك ملي به لحاظ شاخصهاي تاثير پذير از آموزش ضمن خ...

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۲۱:۱۷ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان