دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه ارشد حقوق درباره:مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست ...

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
«فهرست مطالب»
عنوان                                       صفحه
چكيده: 1
مقدمه: 2
بيان مسئله: 2
اهميت وضرورت انتخاب موضوع: 4
ادبيات يا پيشينه تحقيق: 5
اهداف تحقيق: 8
سوالات تحقيق: 8
سوال فرعي: 8
فرضيه‏هاي تحقيق: 9
روش تحقيق: 10
تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي: 11
ساختار يا سازماندهي پژوهش: 12
فصل نخست: مفاهيم محيط زيست و جايگاه آن در فقه و حقوق 13
1-1- تعريف محيط زيست 14
1-1-1-طبيعت 16
1-1-2-اكولوژي 16
1-1-3-اكوسيستم 16
1-2- انواع محيط زيست 17
1-3- انواع آلودگي‌هاي زيست محيطي 18
1-4- نگاهي به وضعيت محيط زيست 18
1-5- ماهيت فقهي منابع زيست محيطي 19
1-6- مالكيت منابع زيست محيطي 19
1-7- آيات مربوط به مالكيت منابع زيست محيطي 20
1-8- اقسام مالكيت در حقوق اسلامي 21
1-8-1- انفال 22
1-8-2- حقوق و تكاليف مديريت با اموال عمومي 23
1-8-3- حفظ و صيانت جنگل‌ها و مراتع عمومي 24
1-8-4- درياها، سواحل و آبهاي عمومي 26
1-9- تفسير يك آيه قرآن در خصوص لطمه به محيط زيست 30
1-10- جمع بندي فصل نخست: 32
فصل دوم:مباني مسئوليت مدني دولت در فقه و حقوق 33
2-1- مباني مسئوليت مدني 34
2-2- نظرية تقصير 36
2-3- وحدت مسئوليت كيفري و مدني 37
2-3-1- اخلاق گرايي 37
2-3-2- گسترش مسئوليت‏هاي قراردادي 38
2-4-استفاده از اماره‌هاي قانوني و قضايي براي اثبات تقصير 39
2-5- تغيير در مفهوم تقصير 39
2-6- نظرية تضمين حق 40
2-7- نظرية خطر 42
2-8- قاعدة لاضرر 44
2-9- قاعدة اتلاف 46
2-10- مباني نظري مسئوليت مدني 47
2-11- فرضيه يا نظريه تقصير 47
2-12- فرضيه يا نظريه خطر 48
2-13- مباني فقهي مسئوليت مدني دولت 48
2-14- مباني و مستندات قانوني مسئوليت مدني دولت 49
2-15- طليعه جديد مسئوليت پذيري دولت: 55
2-16-مباني مصونيت مدني دولت با توجه به مباني مسئوليت مدني 56
2-16-1-مسئوليت حكومت 56
2-17- جمع بندي مطالب فصل دوم: 60
فصل سوم: بررسي انواع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي توسط دولت 62
3-1- زباله هاي راديو اكتيو 63
3-1-1-گردش مواد راديواكتيو در طبيعت(زباله هاي توليد شده در نيروگاه هاي هسته‌اي) 63
3-2- عايق‌سازي زباله‌هاي هسته‌اي 64
3-3- شكل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-4- محل دفع زباله‌هاي هسته‌اي 65
3-5- تعاريف و دسته بندي 66
3-6- منابع اصلي ضايعات هسته‌اي 67
3-7- روشهاي پردازش و دفع ضايعات هسته‌اي 68
3-8- زباله‌هاي هسته‌اي خطرناك‌تر از بمب هسته‌اي  72
3-9- آلودگي نفتي آب‌ها 74
3-10- جمع بندي فصل سوم 77
فصل چهارم:جبران خسارت و مرجع صالح به رسيدگي دعواي مسئوليت مدني 78
4-1- صلاحيت ديوان عدالت اداري 79
4-2- صلاحيت ديوان از نظر اركان دعوا 81
4-2-1- نظرية اول: نظرية صلاحيت مطلق ديوان در رابطه با شاكي (خواهان) 82
4-2-2- نظرية دوم: نظرية اختصاص جايگاه شاكي به «مردم» 83
4-2-3- نظرية سوم: جمع بين نظرية اول و دوم 84
4-3- شكايت از واحد‌هاي دولتي: 87
4-4- صلاحيت رسيدگي و نحوه جبران خسارت 89
4-5- صلاحيت و حدود اختيارات ديوان : 90
4-5-1- نحوه جبران خسارت 91
4-6- جمع بندي فصل چهارم 94
نتيجه‌گيري: 95
منابع و مآخذ: 97
چكيده انگليسي: 103
چكيده:
اگرچه امروزه دولت‌ها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو مي‌شود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان لطمه و آلودگي‌هاي زيست محيطي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. لطمه به محيط زيست و خسارت ناشي از آن، يكي از مشكلاتي است كه جامعه امروزي با آن مواجه است و اينكه روزانه محيط زيست به طرق گوناگون مورد ايراد خسارت و لطمه‌هاي جدي قرار گرفته، اما صرفنظر از اينكه اين خسارات متوجه شخص خاصي گردد، بدون‌جبران رها مانده و كسي اين مسئوليت را بر دوش نمي‌كشاند، لذا با توجه به لزوم جبران هر نوع ضرر يا زيان، در اكثر نظام‌هاي حقوقي، مطالعه، ارزيابي و بحث از مسئوليت مدني ناشي از لطمه به محيط زيست، از جايگاه ويژه‌اي در علم حقوق برخوردار خواهد بود. بر اين اساس، تلاش بر اين است كه مبناي اين مسئوليت با نگاه به ديدگاه‌هاي فقه اسلامي و حقوق ايران مورد تبيين و واكاوي قرار گرفته و مبناي مناسب و مسئولي مشخص براي اين خسارات در نظر گرفت. چرا كه، حقوق مسئوليت مدني، نسبت به تكليف عمومي حفاظت از محيط زيست و جبران خسارات ناشي از لطمه به زيست محيط، بيگانه نيست ولي قواعد مرسوم آن در پاسخگويي به اين موضوع و منافع و حقوق عمومي كارآمد نيست. بدين جهت در اين پژوهش تلاش گرديده تا ابتدا تعريف جامع و كاملي از محيط زيست توسط نويسنده ارايه گردد آنگاه ديدگاه‌هاي فقها و حقوقدانان در اين مورد تحليل و ارزيابي گردد و در ادامه به مبناي مسئوليت و اركان آن و دخيل بودن دولت در اين نوع خسارات و لطمه‌هاي زيست محيطي پرداخته شد سپس بررسي انتساب اين نوع مسئوليت، به دولت تبيين گرديد.
واژگان كليدي: مسئوليت مدني، مسئوليت مدني زيست محيطي، خسارات، لطمه، دولت.


مقدمه:
بيان مسئله:
خطر زباله هاي هسته اي و دستيابي ايران به فن آوري هسته اي ماه هاست در صدر اخبار دنيا قرار گرفته است. اما تاكنون كمتر كسي به موضوع زباله هاي هسته اي و به خطرات ناشي از آن توجه كرده است. موادي كه در خاك ايران دفن مي‌شوند و هيچ معلوم نيست چه تبعات و زيان هايي را در پي دارند. آژانس بين المللي انرژي اتمي مدتي پيش در گزارش خود به شوراي امنيت از دو منطقه، به عنوان محل دفن زباله هاي هسته اي ايران نام برد. يكي منطقه "آق اولر" در كوه هاي تالش و ديگري "سفيد تپه" بين مسير چابكسر به رامسر. اين خبر به هيچ وجه توسط جمهوري اسلامي ايران تاييد نشد. اصولا موضوع توليد زباله‌هاي هسته‌اي از زمان كشف مواد راديواكتيو مورد توجه قرار گرفت. ولي پس از كشف شكافت بود كه دانشمندان به خطرات زباله ها پي بردند چرا كه دريافتند كليه راكتورهاي شكافت هسته‌اي ايزوتوپ هاي راديواكتيو توليد مي‌كنند. ايزوتوپ هايي كه ميزان تابش شان براي حيات جانداران خطرناك است، بنابراين مسئله جداسازي و انبار كردن و دفن ايمن آنها با زياد شدن تعداد راكتورها و سطح انرژي آنها سال به سال، مباحث گسترده‌اي را دربر گرفته است.( محموديان، ١٣٧٠،11)
اگرچه امروزه دولت ها در قبال اعمال زيانبار خود مسئول هستند اما از آن جا كه در كشور ما مسئوليت مدني دولت بر مبناي تقصير استوار است، جبران بسياري از خسارات وارده به محيط زيست با مشكل روبرو مي شود. از اين رو بهتر بود كه براي عاملان آلودگي مسئوليت محض در نظر گرفته شود. بسياري از كشورها نيز براي جبران خسارت هاي زيست محيطي مسئوليت محض را پذيرفته‌اند يعني احراز رابطه ي سببيت بين عامل زيان و زيان وارده را كافي مي دانند. زماني كه دولت عامل زيان باشد، زيان ديده ممكن است براي طرح دعوي دچار مشكلاتي شود؛ مثلاً در انتخاب مرجع مناسب براي رسيدگي دچار ترديد شود. در اين جا دو حالت متصور است: اگر زيان ديده به طور مستقل عليه دولت طرح دعوي كند، ديوان عدالت اداري صالح براي رسيدگي است و اگر زيان ديده شكايت خود را به سازمان محيط زيست منتقل كند، سازمان بايستي در دادگاه هاي عمومي طرح دعوي كند. به هرحال تصميمات مرجع صالح ممكن است صدور دستور موقت يا اعاده ي وضع به حالت سابق و در نهايت حكم به جبران خسارت و يا مجازات آلوده كننده باشد.( نشريه بررسي آبزيان خليج‌فارس و تعيين ميزان اثرات مواد آلوده‌كننده بر روي آنها، جهاد دانشگاهي دانشگاه شهيد چمران، شماره ١٧٧)
مسئوليت مدني دولت در دوران معاصر با توجه به افزايش فعاليت هاي دولت در عرصه هاي مختلف اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و سياسي و ايراد لطمه به مردم از اهميت زيادي برخوردار شده است و لزوم پاسخگويي دولت در همه‌ي زمينه ها از جمله خسارات وارد بر اشخاص از اعمال و صلاحيت هاي دولت و كاركنان آن اصلي است كه همواره مورد تاكيد قرار گرفته است. يكي از وظايف دولت ها به عنوان عضوي از جامعه جهاني در سطح داخلي و بين المللي حفاظت از محيط زيست بوده و از آنجا كه خسارات و حوادث زيانبار ناشي از محيط زيست به ويژه آلودگي هوا و آلودگي هاي نفتي درياها و ايجاد كارخانه هاي بزرگ در كلان شهرها و به تبع آن بروز اختلالات زيست محيطي باعث لطمه به اشخاص خواهد شد و اين موضوع  روز به روز در حال افزايش است، لزوم وجود قواعد خاص و قاطع كه حقوق زيان ديدگان را به سهولت جبران نمايد، بيش از پيش احساس مي‌شود.پرسش اصلي در اين تحقيق اين است كه مسئوليت دولت در خصوص محيط زيست و ايراد لطمه به آن مثلاً، آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) آلودگي هوا  و دريا بر اساس كدام مباني و جبران خسارت به چه نحو صورت خواهد گرفت. اين پرسش ها و مجهولات ديگر باب تحقيق در اين زمينه را فراهم آورده است. در اين پژوهش از روش توصيفي- تحليلي به منظور بررسي اين بخش از مسئوليت دولت به مسائل مهمي همچون شرايط، اركان و آثار تحقق مسئوليت مدني دولت در قبال لطمه به محيط زيست و شيوه هاي جبران خسارت ناشي از آن با تكيه بر قواعد حقوقي داخلي و خارجي ، آيين نامه ها و پروتكل هاي بين المللي  خواهيم پرداخت. در اين پژوهش قصد داريم به اين مسئله كاملا بپردازيم البته ناگفته نماند كه اين موضوع را از ديدگاه فقهي هم مورد بررسي و تحليل قرار داده تا در اين خصوص به نتيجه مطلوبي برسيم.
اهميت وضرورت انتخاب موضوع:
اين موضوع از اين حيث اهميت داشته كه بروز لطمه هاي جدي به محيط زيست روز به روز افزايش داشته كه بعنوان مثال آلودگي هاي حاصل از احتراق، ضايعات صنعتي، مواد راديواكتيو، زباله شهري، صوت يا سروصدا، حرارت، مواد شيميايي، آلوده كننده هاي طبيعي (آتشفشان ها، آتش سوزي جنگلها، مرداب ها و...) مي‌توان به آلودگي هاي ناشي از كارخانه هاي بزرگ و آلودگي هاي و بيولوژيكي و ... اشاره كرد. تا اين تحقيق جنبه عملي به خود گرفته و گامي در جهت حقوق شهروندان ايراني باشد و از اين رو مي توان گفت كه اين موضوع چون با حيات مردم شريف ايران در ارتباط بوده از اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد.
 
ادبيات يا پيشينه تحقيق:
در خصوص موضوع فوق با توجه به تحقيقاتي كه صورت گرفته تاكنون با اين عنوان در داخل يا خارج از كشور پايان‌نامه‌اي انجام نگرديد. لذا در خصوص اين موضوع و موضوعات مشابه تحقيقاتي چند صورت گرفته كه به مختصر برخي را ذكر خواهيم كرد:
1- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: رويكرد اقتصادي به قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي با نگاهي به حقوق ايران و اتحاديه اروپا، به راهنمايي دكتر يداله دادگر توسط دانشجو: سيما برادران هاشمي، در دانشگاه علامه طباطبايي انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد: امروزه موضوع حفاظت از محيط زيست به يكي از مهمترين مسائل جهان تبديل شده است به نحوي كه ، مردم و افكار عمومي روز به روز نسبت به اين پديده حساسيت بيشتري نشان ميدهند. دولتها نيز متعاقب اين حساسيت، به جرم انگاري و برقراري ضمانت اجراهاي مدني مختلف در اين زمينه دست زده اند.اما در خصوص محيط زيست وضع قواعد و مقررات بايد با دقت بيشتري همراه باشد، زيرا كه منابع محيط زيستي نه تنها محدوديت داشته، بلكه به واسطه ارتباط عناصر زيست محيطي(هوا، خاك، آب) با يكديگر و بازگردان آن به پيش از وقوع حادثه بسيار پر هزينه و تقريبا غير ممكن قلمداد ميشود. تحليل اقتصادي يكي از اصلي ترين روشهايي است كه به سياستگذاران و قانونگذاران كمك ميكند كه قوانين كارآمد را شناسايي كنند.ابزارهاي اقتصادي به كمك حقوقدان ميآيند كه به واسطه آن آزمون و خطا را كنار بگذارند و قواعد و مقررات بهينه را وضع نمايند. زيرا كه در بسياري از موارد درنگ قانونگذار در وضع قوانين و يا وضع قوانين نادرست در يك برهه زماني ، موجب ورود خسارت هنگفت و جبران ناپذير زيست محيطي ميشود. در حقوق ايران بيش از 60 سال است كه محيط زيست طبيعي مورد توجه قرار گرفته است، اما متاسفانه نه تنها تخريب هاي زيست محيطي كاهش نيافته ،بلكه در دهه هاي اخير شاهدگسترش خسارات وارده به محيط زيست بوده ايم.قواعد ناكارآمد، مقررات مبهم و نظارت اندك را ميتوان عوامل اصلي ادامه دار بودن تخريبهاي زيست محيطي دانست.لذا در اين تحقيق بر آن شديم كه با استخراج قواعد و مقررات مسئوليت زيست محيطي در اتحاديه اروپا و حقوق ايران ، و تجزيه وتحليل آنها به وسيله ابزارهاي اقتصادي ، قواعد و مقررات كارآمد را شناسايي نماييم و راهكاري مناسب در حوزه مسئوليتهاي زيست محيطي در حقوق ايران ارايه نماييم.
2- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان:بررسي فقهي و حقوقي مسئوليت مدني ناشي از آسيب رساندن به محيط زيست به راهنمايي: محمد جواد حيدري خراساني توسط دانشجو : جبرييل بهنام ديزجي در  دانشكده علوم حديث،  انجام گرديد و خلاصه آن به اين شرح مي باشد:  گسترش جوامع انساني و توسعه شهرنشيني موجب پيدايش پديده‌هايي چون تخريب و آلودگي و آسيب به محيط زيست شده است و از آنجا كه موضوع آسيب رساندن به محيط زيست از مسائل مهم وجديد در عرصه فقه اسلامي و حقوق به شمار مي‌رود كه زواياي آن به خوبي براي جوامع علمي و ديني روشن نشده است بديهي است كه با معلوم نبودن حدود و اهميت موضوع نبايد انتظار عكس العمل مناسب از ماخذ تصميم گيري و صدور احكام شايسته را داشت. در اين نگارش به دنبال ارايه و تحليل مباني فقهي محيط زيست (به استناد كتاب وسنت و دليل عقلي و اصول و قواعد فقهي) و ارتباط آن با انفال كه از اشكال چهارگانه منطقي، عموم و خصوص مطلق است به ضرورت بحث مسئوليت مدني ناشي از آسيب به محيط زيست در مباني نظري حفاظت از محيط زيست و بازشناسي و ارايه نظريه فقه اماميه و حقوقدانان و تحليل دكترين مطلوب جهت حمايت از محيط زيست خواهيم پرداخت . به نظر بسياري از حقوقدانان مبناي مسئوليت مدني حقوق ايران بر تقصير مبتني است و در موارد خاص ،مسئوليت مدني بر اساس مسئوليت مطلق پيش بيني شده است در مورد مباني نظري مسئوليت در فقه وحقوق نظريات متعددي از جمله نظريه تقصير ، خطر، فرض تقصير، نظريه لاضرر و...مطرح گشته است كه اين نظريات بيانگر جامع مبناي مسئوليت مدني محيط زيست در فقه اماميه نيستند و تنها نظريه احترام پذيرفتني است كه جامع دو نظريه اتلاف ولاضرر است كه مطابق قاعده مادامي كه بتوان رابطه سببيت را ثابت نمود مسئول زيان طبق قاعده اتلاف مسئول جبران زيان است و براي استناد به رابطه سببيت نيز استناد عرفي زيان كافي است و در مواردي كه استناد بين زيان وزيان كار وجود دارد ولي رابطه سببيت به دليل دخالت فاعل مختار محقق نيست مسئول جبران ضرر فاعل مختار است و چنانچه واسطه بين عامل زيان و زيان ،چيزي غير از فاعل مختار باشد در چنين صورتي قاعده لاضرر حاكم خواهد بود تا زياني جبران نشده نباشد بنابر همين نظريه ،براي موارد خاص ،صرف تاثيرپذيري زيان براي فعل براي مسئوليت كافي است و مسئوليت مطلق در نظر است كه بر اين اساس از نظر فقه پذيرش مسئوليت بدون اثبات تقصير ،وضع مسئوليت مطلق براي آسيب رساننده گان محيط زيست بي مانع است .
3- پايان نامه كارشناسي ارشد با عنوان: مسئوليت مدني ناشي از آلودگي نفتي در حقوق ايران- دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران مركزي با  استاد راهنما : عليرضا باريكلو | استاد مشاور : محمد ساردويي نسب توسط دانشجو : زهرا سليمي كه نتايج آن به اين شرح مي باشد: جبران خسارت زيست محيطي ناشي از آلودگي نفتي را نمي توان به استناد مسئوليت مدني سنتي مطالبه نمود چرا كه مواد قانون مسئوليت مدني ناظر به حقوق خصوصي افراد است و حقوق عمومي را حمايت نمي كند(محيط زيست و مسائل مربوط به آن متعلق به حقوق عمومي است)همچنين مبناي مسئوليت در نظام سنتي،تقصير است ولي در خسارات وارده بر محيط زيست نمي‌توان قايل به تقصير شد. به نظر مي رسد با تغيير رويكرد مي توان اينگونه خسارات را بر

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۲:۵۴ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته مديريت : ارزيابي و رتبه بندي عوامل موثر بر كيفيت خدمات الكترونيك اداره پست ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان             صفحه
چكيده 1
فصل اول: كليات تحقيق
1-1-    مقدمه. 3
1-2-    بيان مسأله. 3
1-3-    اهميت و ضرورت انجام تحقيق.. 5
1-4-    اهداف تحقيق.. 7
1-5-    فرضيه هاي تحقيق.. 7
1-6-    سؤال هاي تحقيق.. 8
1-7-    مدل تحقيق.. 10
1-8-    تعاريف متغيرها و اصطلاحات تحقيق.. 11
1-9-    قلمرو تحقيق.. 11
1-10-    ساختار تحقيق.. 11
فصل دوم:  مباني نظري و پيشينه تحقيق
مقدمه    14
بخش اول: مباني نظري مديريت كيفيت خدمات الكترونيك... 15
2-1-    خدمات.. 15
2-2-    ويژگي هاي خدمات.. 16
2-3-    اهميت كيفيت خدمات.. 18
2-3-1- افزايش انتظارات مشتريان. 19
2-3-2- فعاليت رقبا 19
2-3-3- عوامل محيطي.. 19
2-3-4- ماهيت خدمات.. 19
2-3-5- عوامل درون سازماني.. 20
2-4-    شكل گيري انتظارات در مورد خدمت... 20
2-5-    شكل گيري ادراكات افراد در مورد خدمات.. 21
2-6-    مثلث بازاريابي خدمات.. 22
2-7-    ابعاد كيفيت خدمات.. 23
2-8-    دسته بندي مشتريان بانكي.. 36
2-9-    تعريف خدمات الكترونيكي.. 38
2-10-  عوامل كليدي كيفيت شبكه سايت ها 39
2-11-  مدل وب كوال. 41
2-11-1-                              پيشينة شكل‌گيري ابزار وب كوال. 42
2-12-  توسعة وب‌كوال. 43
2-13-  تعيين ابعاد وب كوال. 45
2-14-  الگوي مفهومي بهبود كيفيت خدمات اطلاع رساني شبكه ‌ها 49
بخش دوم- پيشينه تحقيق.. 52
2-15-  پيشينه داخلي.. 52
2-16-  پيشينه خارجي.. 55
فصل سوم: روش شناسي تحقيق
3-1-    مقدمه. 57
3-2-    روش شناسي تحقيق.. 57
3-3-    متغيرهاي تحقيق.. 58
3-4- روش و ابزار گرد آوري اطلاعات.. 58
3-5- جامعهآماري تحقيق.. 58
3-6- نمونهآماري.. 58
3-7-    روش نمونه گيري.. 60
3-8-    ابزار سنجش... 60
3-8-1- بخش سنجش مؤلفه هاي مورد نظر تحقيق.. 62
3-9-    روايي  و پايايي ابزار تحقيق.. 62
3-9-1- روايي پرسشنامه. 63
3-9-2- پايايي پرسشنامه. 63
3-10-  فرآيند تحقيق.. 64
3-11-  روش‌هاي تحليل اطلاعات.. 65
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
4-1-    مقدمه. 68
4-2-    آمار توصيفي.. 69
4-2-1- ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 69
4-2-2- شاخص هاي توصيفي مؤلفه هاي پژوهش... 71
4-3-    آمار استنباطي.. 72
4-3-1- آزمون  نرمال بودن امتيازات.. 73
4-3-2- بررسي وضعيت كيفيت خدمات الكترونيك اداره پست استان مركزي.. 74
4-3-3- بررسي اولويت ابعاد كيفيت خدمات الكترونيك اداره پست استان مركزي.. 74
4-3-4- بررسي وضعيت ابعاد كيفيت خدمات الكترونيك اداره پست استان مركزي.. 76
4-3-5- اولويت بندي عوامل مؤثر بر كيفيت خدمات الكترونيكي اداره پست استان مركزي بر اساس نتايج آزمون فريدمن   77
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
5-1-    مقدمه. 79
5-2-    كليات تحقيق.. 79
5-3-    نتيجه گيري.. 81
5-3-1- نتيجه گيري از فرضيه هاي اصلي.. 81
5-3-2- نتيجه گيري از فرضيه هاي فرعي.. 82
5-4-    محدوديت‌هاي پژوهش... 83
5-5-    پيشنهادات براي استفاده از نتايج پژوهش... 83
5-6-    توصيه براي تحقيقات آتي.. 84
منابع و ماخذ. 94
منابع فارسي.. 95
منابع انگليسي.. 97
پيوست ها 85
چكيده
كيفيت خدمات الكترونيك همواره در اعتماد سازي مشتريان برخط[1] شركت‌ها و ايجاد رضايتمندي در آنها موثر بوده اند و ارزيابي كيفيت اين خدمات از جمله عوامل اساسي در جهت حفظ مشتريان برخط مي باشد. تحقيق حاضر نيز به منظور ارزيابي و اولويت بندي ابعاد كيفيت خدمات الكترونيك دراداره پست استان مركزي مبتني بر مدل وب كوال انجام شده است. بدين منظور تعداد 384 نفر از مشتريان اين اداره به شيوه تصادفي انتخاب شده و پرسشنامه هاي تحقيق در اختيار ايشان قرار گرفت. با توجه به مدل تحقيق، ابعاد كيفيت خدمات الكترونيك مشتمل بر 12 بعد بوده اند كه پس از جمع آاوري اطلاعات توسط پرسشنامه و تاييد روايي و پايايي آنها، با استفاده از آزمون هاي تي-استودنت تك نمونه اي مورد ارزيابي قرار گرفتند. نتايج نشان داد كه كيفيت خدمات الكترونيك در اين سازمان، به طور كلي در وضعيت مطلوبي قرار دارد در حالي كه دو مولفه پاسخگويي و نوآورانه بودن از مدل كيفيت خدمات وب كوال در اين اداره وضعيت مطلوبي نداشتند. همچنين نتايج آزمون فريدمن نيز نشان داد كه متغير طراحي داراي بيشترين اولويت در بين ابعاد 12 گانه مدل كيفيت خدمات الكترونيك وب كوال بوده است.
واژگان كليدي: كيفيت خدمات الكترونيك، وب كوال، مشتريان، اداره پست.
1-1-      مقدمه
شركت ها براي موفقيت در محيط الكترونيكي، بايد بتوانند از طريق توسعه استراتژي متمايز سازي مناسب، از خود محافظت نمايند. يكي از اجزاي اصلي در چنين استراتژي اي تمركز بر خدمات و روابطي است كه نشان از توجه شركت به مشتريانش دارد(اسميت[2]، 2000). به خوبي مشخص شده است كه شبكه محيط خريد و يا دريافت خدمات كاملاً متفاوتي را در مقايسه با كانال سنتي فراهم مي آورد. بدين ترتيب، الگوها، نظريه ها و فعاليتهاي كلاسيك بازاريابي و نيز نگرشها و رفتارهاي مصرف كنندگان بايد در اين شرايط جديد مورد ارزيابي مجدد قرار گيرند، همانطور كه بسياري از محققين چنين نيازي را اعلام داشته اند. اين تحقيق تلاشي ديگر براي پاسخ به اين فراخوان تحقيقاتي است كه اين خلاء را پر كرده و باعث افزايش دانش در اين حوزه مي گردد.
در اين پژوهش قصد داريم تا به بررسي و ارزيابي وضعيت كيفيت خدمات الكترونيك در اداره پست استان مركزي بر اساس مدل وب كوال بپردازيم.
در اين فصل به بررسي كليات تحقيق پرداخته مي شود. ابتدا مساله اصلي تحقيق بيان مي گردد، سپس اهميت و ضرورت تحقيق مورد بررسي قرار مي گيرد و در ادامه به اهداف اساسي تحقيق، سوالات و فرضيه هاي تحقيق، مدل تحقيق و تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي تحقيق پرداخته شده و در انتها نيز ساختار تحقيق ذكر شده است.
1-2-      بيان مسأله
كيفيت، عنصري كليدي براي دستيابي به موفقيت در كسب و كار است(كاكس[3]، 2001). ارزيابي كيفيت خدمات، موضوع اصلي مطالعه­هاي تجربي و مفهومي متعددي در بازاريابي خدمات شده است(آكينسي[4]، 2010). كيفيت خدمات الكترونيكي نيز مفهومي است كه بسيار مطالعه شده است. با اين وجود، ابعاد تشكيل­دهنده­‌ي كيفيت اين خدمات و مواردي كه براي ارزيابي اين ابعاد به كار مي­روند در حال تغيير هستند(تات[5]، 2007). سنجش كيفيت خدمات الكترونيك يكي از راهكارهايي است كه به ما اين امكان را مي­دهد تا از كيفيت استقرار كاربردهاي مختلف فناوري اطلاعات و ارتباطات اعم از تجارت الكترونيك، دولت الكترونيك، بانكداري الكترونيك، آموزش الكترونيك و ... آگاه شويم (زاهدي، 1387، 93-118).
زيتمال و همكارانش، كيفيت خدمات الكترونيك را به عنوان حدي از يك شبكه سايت خريد كارا و مؤثر و تحويل كالاها و خدمات را تسهيل مي­كند، تعريف كردند(زيتمال[6]، 2000). مديران شركت­ها براي ارائه­‌ي كيفيت خدمات برتر با حضور در شبكه ، بايد درك كنند كه مشتريان چگونه خدمات برخط را برداشت و ارزيابي مي­كنند(پاراسورامان[7]، 2005؛ زيتمال، 2002). افزايش كيفيت خدمات آنلاين، اعتماد مشتريان را به همراه دارد و وجود اعتماد در مبادلات الكترونيكي، نه تنها انتظارات بالاي خريداران از انجام مبادلات رضايتبخش را برآورده مي­كند همچنين عدم اطمينان، ريسك درك­شده(پاولو[8]، 2003) و وابستگي­هاي متقابل در بيشتر مبادلات اينترنتي را نيز برطرف مي­كند و انتظاراتي را براي انجام مبادلات موفق فراهم مي­آورد(چار[9]، 1985).  افزون­براين، هر اندازه ميزان اعتماد مصرف كنندگان بيشتر باشد، قصد خريد آنها هم بيشتر بوده، حفظ آنها نيز براي شركت­ها آسان­تر خواهد بود. (ابزري، 1390) .
اداره كل پست استان مركزي با هدف دستيابي عموم مردم به خدمات پستي درعرصه ارتباطات، اجرا و  اعمال سياست ها و راهبردهاي كلان در زمينه برنامه ريزي، تاسيس، تجهيز و توسعه واحدهاي پستي و گسترش خدمات پستي به سراسر استان، در راستاي انطباق با روزآمدترين پيشرفت هاي فناوري ارتباطات، تحت نظارت و وابسته به وزارت ارتباطات و فناوري اطلاعات در حال گسترش حوزه ي خدمات الكترونيكي خود مي باشد. الكترونيكي شدن خدمات نياز به اعتماد دارد و كيفيت خدمات ارائه شده است كه اين اعتماد را در مردم نسبت به شركت پست به وجود مي آورد. برنامه‌هاي شركت پست استان مركزي در سال گذشته حول محور كيفيت پايدار و برنامه محوري در راستاي فراگيري كيفيت در خدمات الكترونيكي و افزايش رضايتمندي مشتريان بود و براي رسيدن به اين هدف برنامه‌هايي طراحي شده است.
با توجه به موارد گفته شده در اين پژوهش قصد داريم تا به اين پرسش اصلي پاسخ دهيم كه:
كيفيت خدمات الكترونيك اداره پست استان مركزي بر اساس مدل وب كوال چگونه است؟
1-3-      اهميت و ضرورت انجام تحقيق
تعبيري عملگرايانه از كيفيت، ميزان رضايت مشتري را بعنوان عامل مهم تاييدكننده سطح كيفي خدمات، توصيه مي كند. اما در تعبيري اصلاحگرايانه از مديريت كيفيت، دو عامل كيفيت اعلاني خدمات از سوي ارائه كنندگان آنها و ميزان رضايت اظهاري مشتريان استفاده كننده از خدمات دو شاخص كليدي براي سنجش ميزان ثمربخشي كيفيت خدمات است(ابطحي و مرات نيا، 1387). مفهوم كيفيت خدمات يكي از  مهمترين عناوين تحقيقاتي در بازاريابي به شمار مي رود زيرا با هزينه، عملكرد مالي، رضايت مشتريان،حفظ مشتريان و وفاداري آنها، و نيز مزيت رقابتي در ارتباط است با تشخيص نقش بسيار مهم كيفيت خدمات در موفقيت شركتها، توسعه مكاتب فكري مختلفي در رابطه با مفهوم سازي آن صورت گرفته است(گوناريس و همكاران[10]، 2010).  نيازهاي مشتريان تعيين كننده سطوح كيفيت مورد انتظار خدمات است و سطوح بالاي كيفيت خدمات مي تواند مزيت رقابتي تلقي شود. امروزه به موازات افزايش آگاهي مشتريان از خدمات قابل ارائه توسط سازمانها و استانداردهاي مرتبط با خدمات، انتظارات آنها از خدمات نيز افزايش يافته است (ابطحي و مرات نيا ، 1387).
به طور كلي، كيفيت خدمات به عنوان اختلاف ادراك شده ميان انتظارات مشتريان و ارزيابي آنها از آنچه بدست آورده اند، تعريف مي شود(پاراسورامان و همكاران[11]، 1988). ميزان استفاده از خدمات و اشتغال به كارهاي خدماتي در همه جوامع رو به افزايش است. هر چه امور تجارت و فعاليت ها پيچيده تر، تخصصي تر و رقابتي تر باشد، امور خدماتي رشد بيشتري مي يابد. كيفيت خدمات اغلب متفاوت و ناپيوسته است. خدمات وابسته به افرادي است كه آن را ارائه مي دهند، به همين دليل كيفيت آنها متغير است، چون افراد قابليتهاي گوناگون و حتي عملكردهاي متفاوت دارند (روستا و همكاران ، 1386) زيتمال و همكاران كيفيت خدمات الكترونيكي را به عنوان دامنه اي تعريف كرده اند كه شبكه سايت بر طبق آن سبب تسهيل خريد مؤثر و كارا، خريداري و تحويل محصولات و خدمات مي گردد(زيتمال و همكاران، 2000). در حقيقت، مروري بر ادبيات تجارت الكترونيك نشان از آن دارد كه تلاشهاي تحقيقاتي درباره اين موضوع موازي با شرايط سنتي صورت گرفته است(هاكمن و همكاران[12]، 2006). از اين رو تمركز اصلي تحقيقات درباره كيفيت خدمات الكترونيكي داراي ابعادي است كه تشخيص ابعاد كيفيت خدمات الكترونيكي مورد توجه محققين بازاريابي و خدمات اينترنتي بوده است. تحقيقات اوليه درباره چگونگي شكل گيري انتظارات مصرف كنندگان از كيفيت سلف سرويس مبتني بر فناوري نشانگر پنج مشخصه هستند: سرعت تحويل، سهولت كاربري، اطمينان دهي، لذت و كنترل. با استفاده از داده هاي ارزيابي  105 فروشنده اينترنتي، محققين توانستند پنج عامل كيفي را از ميان ده مشخصه اوليه استخراج كنند: اطمينان دهي، راحتي خريد، اطلاعات محصول، حمل و نقل(جابجايي) و قيمت گذاري(گوناريس[13] و همكاران، 2010).

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۳:۵۷ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته مديريت : تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي ...

توجه به كارآفريني در جامعه، سبب پويايي و افزايش بهره­وري شده و در سطوح مختلف، ارزش كار را افزايش داده و روحيه سعي و تلاش را در بدنه جامعه بالا مي­برد (سعيدي كيا، 1390). كارآفريني سازماني، يكي از مهم­ترين عوامل توسعه سازماني و اقتصادي است كه از مدت‌ها پيش، مورد توجه محققين و دولت مردان قرار گرفته است (Minniti, 2008). در نظر بسياري از پژوهش­گران، كارآفريني سازماني مفهومي راهبردي است كه مي­تواند زمينه رشد و دستيابي سازمان به مزيت رقابتي پايدار را فراهم سازد (Dess et al., 1997).
شرايط اقتصادي، صنعتي، اجتماعي و فرهنگي امروز كشور به­گونه­اي است كه حل مشكلات و تنگناها، الگوها و راه­حل­هاي جديد و متفاوتي را طلب مي­كند. تركيب جمعيتي جوان كشور­، ضرورت ايجاد فرصت­هاي شغلي، وابستگي به درآمدهاي نفتي، نوسان بهاي نفت در كنار مسائلي هم­چون لزوم رعايت الگوي مصرف، طرح هدف­مند كردن يارانه­ها، مقابله با تحريم‌ها، اصل 44 قانون اساسي و غيره، عواملي هستند كه نظر سياست­گذاران و تصميم‌سازان كلان كشور را به منابعي درآمدزا، سهل­الوصول و مستقل از نفت معطوف مي­سازد كه بي­شك دستيابي به اين منابع در سايه ابتكار، خلاقيت و نوآوري و در يك كلام كارآفريني نهفته است. به همين دليل با توجه به اينكه بخش­هاي دولتي و بخش­هاي خصوصي به علت مشكلات اقتصادي و اداري متعدد با چالش­هاي بزرگي در اداره­ي امور خود مواجه شده­ و در حال حاضر تشكيلات حجيم و بيش از حد بزرگ سازمان­هاي دولتي از كارايي لازم برخوردار نبوده و از هدف اصلي خود يعني خدمت­رساني به مردم دور ماندند، مفهوم جديدي از كارآفريني به وجود آمد و اين مفهوم چيزي جز كارآفريني سازماني نيست. كارآفريني سازماني يك فرآيند بنيادي براي توسعه­ي نوآوري است و دوام و بقاي سازمان­­ها به استفاده­ي بهتر از منابع انساني خلاق و كارآفرين آنها بستگي دارد. تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني مربوط به كارشناسان و كاركنان شاغل در سازمان و هم­سو نمودن ارتقاي دانش، مهارت و نگرش آنها با اهداف سازماني يكي از مهم­ترين اهداف در سازمان­ها بوده و لازم است در اين خصوص تحقيقات و مطالعات حرفه­اي به­خصوص با رويكرد بومي انجام شود.
با توجه به اهميت كارآفريني سازماني در كشور، تحقيقات زيادي در اين خصوص صورت پذيرفته است. بررسي‌هاي انجام شده از تحقيقات به­عمل آمده، نشان مي­دهد كه حيطه تحقيقات متمركز بر دو عامل 1- مفهوم و اهميت نيازها و ضرورت كارآفريني سازماني كه محققاني مانند، حيدري (1390)، عماني و رجبعلي­پور (1389)، صمدي و شيرزادي (1389)، مرزبان و همكاران (1389)، لعلي سرابي و همكاران (1391)، قهرماني و همكاران (1389)، در اين حوزه­ها اقدام به تحقيق نموده­اند و 2- بررسي موانع و محدوديت­ها، عوامل موثر بر كارآفريني سازماني نظير آموزش، خلاقيت، هوش، مديريت و سرمايه اجتماعي بوده است، كه محققاني هم­چون، كياكجوري و فاضلي ويسري (1389)، مدهوشي و همكاران (1387)، اهري و همكاران (1389)، قاسمي و اسدي (1389)، كاظمي و همكاران (1389)، هواسي (1389)، كرد نائيج و همكاران (1389)، مهينينان (1389)، عربيون و جوادي (1388)، در اين زمينه به تحقيق و پژوهش پرداختند.
انتظار مي­رود نتايج حاصل از تحقيق حاضر كه به­طور مشخص به بررسي و تحليل رفتار كارآفرينانه در بين كارشناسان جهاد كشاورزي استان گيلان مي­پردازد، مورد استفاده مديران،كارشناسان و كاركنان سازمان جهاد كشاورزي و تمامي كارشناسان دستگاه‌هاي اجرايي و دانشجويان و محققين قرارگيرد.
1-2 بيان مساله
كارآفريني و كارآفرين، مباحث نظري و راه­هاي عملي آن در عرصه­هاي اقتصادي، صنعتي، تجاري، اجتماعي و فرهنگي موضوع­هاي تازه­اي نيستند. در هر دوره­اي از تاريخ، مطالب و مسايلي از آن­ها مطرح شده و موضوع­هاي تازه­اي افزوده گرديده و نكاتي كليدي برجسته شده و محوري در آن قرار گرفته است و امروز جدي­ترين و اساسي­ترين موضوع اين عرصه­ها تنها يك عنوان دارد، كارآفريني سازماني. اين بدان معناست كه كارآفريني سازماني بسان پديده­اي نسبتا نوظهور در كشورمان نياز به شناسايي و تجزيه و تحليل دارد، تا هر چه كاراتر برنامه­هاي توسعه را پيش برد. اين موضوع مختص كشور ما و يا يك منطقه خاص جغرافيايي نيست، چرا كه اينك در سراسر جهان، كار و فعاليت شكل تازه‌اي به خود گرفته است، در حوزه اقتصاد خصوصي كارآفرينان، بنگاه­ها را به سوي خوداشتغالي و خودكارفرمايي پيش مي­برند و در حوزه سازماني، كارآفرينان سازماني، سازمان‌ها را از طريق ايجاد خدمات جديد و ارتقاي سطح رضايت به مشتريان، افزايش سطح وفاداري آنان به سازمان را فراهم ساخته و از سويي ديگر با به­دست آوردن مشتريان جديد باعث بقا و سودآوري در سازمان­ها مي‌شوند. اما بايد دانست كه در دنياي رقابتي و متغير امروز، كاميابي از آن سازمان­ها، جوامع و اتحاديه­هاي اقتصادي­اي است كه بين منابع كمياب و قابليت­هاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني­شان پيوندي عملي و كارا برقرار سازند. به عبارتي ديگر، سازمان و متعاقب آن، جامعه­اي مي‌تواند در مسير توسعه، حركتي مستمر و پرثمر داشته­باشد، كه هم­زمان با ايجاد بسترهاي لازم، منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد تجهيز كند كه آن­گاه آن­ها با استفاده از اين فرآيند مولد، ساير منابع سازمان و جامعه را به سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، هدايت و مديريت كنند. اين محدوديتي است كه جملگي بايد با آن كنار بياييم و كار كنيم. امروزه نيروي انساني به عنوان يك منبع نامحدود و محور هر نوع توسعه مطرح است. در اين بين كارآفرينان به‌طور خاص داراي نقشي موثرتر در فرآيند توسعه اجتماعي و اقتصادي‌اند. تحقيقات نشان داده كه بين توسعه و تعداد كارآفرينان در يك كشور همبستگي مثبت وجود دارد. زيرا كشوري كه داراي تعداد زيادي كارآفرين باشد، نه­تنها از قابليت­هاي بالفعل تجاري و اقتصادي، بلكه از محرك­هاي اجتماعي و پتانسيل فرهنگي قوي­تري براي توسعه پايدار برخوردار است. 
سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان با در اختيار داشتن 1291 نفر نيروي شاغل كه از اين تعداد 553 نفر از اين كاركنان داراي مدرك كارشناسي و بالاتر مي­باشند و به دليل جايگاه اقتصادي استان در كشور به عنوان استاني با ساختار اقتصاد كشاورزي و از سوي ديگر با توجه به وابستگان مراجعه­كنندگان اين سازمان از حيث اقتصادي، جايگاه مهمي در عرصه اقتصادي استان را دارا مي­باشد، اما براساس گزارش دبيرخانه برگزاري همايش امتنان از كارآفرينان برتر استان گيلان كه در سال 1390 برگزار گرديد، تنها تعداد 156 نفر ثبت نام شده داشته، كه از اين تعداد فقط 25 نفر (16 درصد)، مربوط به بخش كشاورزي بوده است. طي انتخاب كارآفرينان منتخب برتر استاني در سال 1390 از بخش صنعت پنج نفر (56 درصد)، از بخش خدمات سه نفر ( 33 درصد) و بخش كشاورزي يك نفر (11 درصد)، را به خود اختصاص دادند.
نكته حائز اهميت در آمارهاي موجود درخصوص كارآفرينان ثبت نام شده اين است كه با توجه به اهميت بخش كشاورزي در استان گيلان و حضور نيروهاي كارشناس و متخصص در سازمان جهاد كشاورزي استان و متقاضيان اين سازمان، تعداد افراد ثبت نام شده در بخش كشاورزي 25 نفر و تعداد كارآفرينان معرفي شده از سوي اين سازمان بطور مستقيم پنج نفر بوده است كه نسبت به تعداد پرسنل و فعالان شاغل در استان از درصد مناسبي برخوردار نمي­باشد كه اين موضوع مي­توان به نوعي با ميزان و سطح فرهنگ كارآفريني در سازمان مذكور مرتبط دانست.
بنابراين، تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان به عنوان هدف اين تحقيق مورد توجه قرار گرفت. از اين­رو سوال اساسي اين است كه آيا كارشناسان جهاد كشاورزي استان گيلان داراي رفتار كارآفرينانه­سازماني مي­باشند؟
1-3 اهميت و ضرورت تحقيق
امروزه سازمان­ها نمي‌توانند با تعداد اندكي افراد خلاق و كارآفرين و با اجراي چند طرح كارآفرينانه بر رقباي كوچك، چابك، منعطف، نوآور، فرصت­گرا، و كم­هزينه فايق آيند، آن­ها بايد شرايطي را فراهم كنند تا همه كاركنان روحيه كارآفريني پيدا كرده بتوانند به راحتي، مستمر و به­طور فردي يا گروهي فعاليت­هاي كارآفرينانه خود را به اجرا درآورند. سازمان­ها براي به اجرا درآوردن و بكارگيري كارآفريني در سازمان­هاي خود ابتدا بايد فرهنگ سازماني خود را با فرهنگ كارآفرينانه منطبق كنند، بدين معني كه سازمان­ها بايد فرهنگي را در ميان كاركنان خود رواج دهند كه به خلاقيت و نوآوري، درستي، صداقت، احترام گذاشته و آن­ها را تقويت كنند. در اين فرهنگ بايد به كاركنان فرصت داد تا طرح­هاي ابتكاري خود را به اجرا درآورند و در صورت شكست نيز از حمايت مديران خود برخوردار شوند، سازمان­هاي كارآفرين براي افزايش نوآوري سعي مي­كنند كه در تصميمات خلاقانه، سيستم عدم تمركز اعمال گردد، هم­چنين از سيستم ارتباطات باز افقي و عمودي استفاده مي­شود تا به يك ايده جديد اجازه دهند به سرعت در سازمان منتشر شود، در سازمان كارآفرينانه، به­دليل نقش محوري سيستم پاداش و افزايش اثربخشي آن معيارهاي تشويق و پاداش در سازمان به­طور روشن و واضح به اطلاع همه كاركنان مي­رسد، و اساسا مخاطره­پذيري، نوآوري، كارگروهي و رفتارهاي خلاقانه در اين سيستم مورد تشويق قرار مي­گيرد، در سازمان­هاي كارآفرين به كاركنان چنين القا مي­شود كه براي رسيدن به چشم­اندازهاي آتي موفقيت­هاي كوچك امروز را مانند پله­هاي ترقي رسيدن به چشم­اندازهاي روشن آتي سازمان در نظر بگيرند، به­همين دليل است كه در اين سازمان­ها به تحقيق و توسعه اهميت خاص داده مي­شود.
در كشورما نيز، اهميت كارآفريني و نقش كارآفرينان سازماني در پيش­برد اهداف تعيين شده احساس مي­گردد و به­همين دليل، تحقيقات زيادي نيز در اين خصوص انجام گرفته است، تا راه­حل­هايي موثر و راهكارهايي اصلاح كننده براي ايجاد، استمرار و ارتقاي فرهنگ كارآفريني برداشته شود. اين مهم انجام نمي­شود، مگر اين­كه سوالات و درخواست­هاي متنوع و مشكلات متعدد كارآفرينان را با كمك روش­هاي علمي معتبر شناخته و با درك پاره­اي از مسائل آن­ها از جمله عدم وجود فضايي خلاقانه در محيط­هاي كاري، سازماندهي كارآفرينان و مشكلات كارآفرينان اجتماعي، ما را به سوي راهكارهايي در اين زمينه بكشاند.
مطالعاتي كه در رابطه با موضوع مورد تحقيق انجام شد، بيانگر آن مي­باشد كه در ميان پژوهش­هاي انجام شده تا به امروز، تحقيقي در اين زمينه انجام نشده است. اين مطلب خود نشان دهنده و مؤيد تازه و بديع بودن پژوهش حاضر مي­باشد. در عين حال، پژوهش­هاي ديگري وجود دارند كه به نحوي به يكي از جنبه­هاي موضوع مورد تحقيق و آن هم به­طور غيرمستقيم پرداخته­اند. به­طور مثال، حيدري و همكاران (1390)، در پژوهش خود تحت عنوان «بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و مؤلفه­هاي كارآفريني سازماني» به بررسي رابطه ميان فرهنگ سازماني و مؤلفه­هاي كارآفريني در بين كارمندان ستادي سازمان جهاد كشاورزي شهرستان كرمانشاه پرداختند. در تحقيقي ديگر كه توسط عماني و رجب علي پور، (1389)، تحت عنوان «تحليل عاملي موانع توسعه مديريت دانش و كارآفريني در سازمان جهاد كشاورزي استان چهارمحال بختياري» ارائه گرديد، به شناسايي مهم­ترين عوامل مانع توسعه كارآفريني و مديريت دانش در سطح سازمان پرداخته شد.
بررسي پيشينه تحقيقات نشان داده است كه، تقويت و ايجاد رفتار كارآفرينانه در سازمان­ها متاسفانه، در كشور ما و در چند برنامه اخير توسعه، توجه خاص به اين مهم نشده و حتي مي‌توان گفت كه اين مفهوم براي بسياري از دست‌اندركاران و افراد جامعه ناشناخته و غريب است. شايد به همين دليل تاكنون برنامه‌ريزي و بسترسازي مناسبي در حوزه‌هاي اقتصادي، اجتماعي و نظام آموزشي كشور براي توسعه كارآفريني به­ويژه در دانشگاه‌هاي كشور صورت نپذيرفته است. به همين دليل نيز در كشورمان تحقيق و پژوهش دقيقي در اين خصوص انجام نشده است. تحقيقاتي كه تاكنون توسط محققين در اين حوزه ارائه گرديده، اغلب در حوزه­هاي توليدي و بخش‌هاي خصوصي بوده و پر واضح است كه عوامل تحريك و تحرك كارآفريني در سازمان­هاي خصوصي با سازمان­هاي دولتي از بسياري جهات متفاوت مي‌باشد. به عنوان نمونه، رستم بخش (1389)، ترابي (1389)، مدهوشي و بخشي (1382)، هواسي (1389)، قاسمي و اسدي (1389)، در تحقيقات خود كه در دانشگاه­ها انجام دادند به بررسي موانع كارآفريني سازماني و ارتباط آن با كارآفريني پرداخته و به تعدادي از موانع كارآفريني اشاره داشتند. اما در هيچ­كدام از اين تحقيقات و پژوهش­ها راهكارهاي عملي به منظور ارتقاي فرهنگ كارآفريني سازماني ارائه نگرديده است. در همين راستا، پژوهش­هاي ديگري نيز در بخش­هاي خصوصي انجام گرديد. بطور مثال، كرد نائيج و همكاران (1389)، مهينيان (1389)، به ترتيب در شركت صنعت چوب شمال و مجتمع صنعتي رفسنجان به بررسي موانع كارآفريني سازماني پرداخته و عوامل مهم موانع كارآفريني را مورد بررسي قرار دادند.
تحقيقات و پژوهش­هاي پيشين ، نشان­دهنده اين است كه وجود تحقيقات در حوزه كارآفريني سازماني توسط محققين ساير كشور‌ها با توجه به مغايرت‌هاي فرهنگي، گذشت زمان و تغيييرات مهم در ديدگاه­ها، نگرش­ها و ساختار مديريتي و تفاوت ماهيتي در بخش­هاي دولتي و خصوصي و از سوي ديگر عدم انجام تحقيق بطور اخص در مورد رفتار كارآفرينانه سازماني، مي‌تواند از دلايل مهم در اهميت اجراي تحقيات و مطالعات در حوزه كارآفريني سازماني و توسعه رفتارهاي كارآفرينانه سازماني كاركنان در ايران به خصوص در بخش­هاي دولتي باشد. طي بررسي به­عمل آمده به­طور مشخص تاكنون تحقيق و مطالعه علمي از سازمان­هاي دولتي استان گيلان در حوزه رفتار كارآفرينانه كارشناسان شاغل صورت نگرفته است كه اين امر نياز و ضرورت يك تحقيق علمي در اين خصوص را ايجاب مي­نمايد. شناسايي عوامل موثر در رفتار كارآفرينانه از يك سو و بسترسازي شرايط به منظور ايجاد و تقويت موارد مرتبط با اين حوزه از سويي ديگر ضرورت انجام چنين تحقيقي را اجتناب­ناپذير ساخته­است. در راستاي اين هدف، تحقيق حاضر به بررسي عوامل موثر در رفتار كارآفرينانه سازماني در بين كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان پرداخته است.
1-4 اهداف و سوالات تحقيق
الف- هدف اصلي تحقيق
هدف اصلي اين تحقيق تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني در بين كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان مي‌باشد.
ب- اهداف اختصاصي تحقيق
1- تحليل سطح دانش كارآفريني و كارآفريني سازماني در بين كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان.
2- تحليل سطح مهارت كارآفريني و كارآفريني سازماني در بين كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان.
3- تحليل سطح نگرش كارآفريني و كارآفريني سازماني در بين كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان.
4- شناسايي موا نع كارآفريني سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان.
ج- سوالات تحقيق
با توجه به موارد مذكور و هم­چنين ويژگي­هاي اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي استان گيلان، مطالعه حاضر به دنبال پاسخ­گوئي به سؤال­هاي زير است:
1- سطوح دانشي، نگرشي و مهارتي رفتار كارآفرينانه سازماني كارشناسان شاغل در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان چگونه است؟
2- موانع كارآفريني سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان كدامند؟
3- نقش و تاثير متغيرهاي زمينه­اي، در تحليل رفتار كارآفرينانه سازماني در سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان چگونه است؟
 1-5 محدوده تحقيق
الف- محدوده موضوعي
موضوع تحقيق حاضر، در خصوص تحليل رفتار كارآفريني سازماني در بين كارشناسان سازمان جهاد كشاورزي استان گيلان مي­باشد.
ب- محدوده زماني
تحقيق حاضر با توجه به زمان­بندي اعلام شده از ابتداي ارديبهشت ماه سال 1392 شروع و در پايان تير ماه 1392 به اتمام رسيده است.
ج- محدوده مكاني
تحقيق فوق در سطح سازمان جهاد كشاورزي استان و مختص كارشناسان اين سازمان انجام گرديده است.
1-6 واژه­هاي كليدي
1-6-1 كارآفريني[1]:كارآفريني فرآيند يا مفهومي است كه در طي آن فرد كارآفرين با ايده هاي نو، خلاق و شناسايي فرصت هاي جديد با بسيج منابع، به ايجاد كسب و شركت هاي نو ، سازمان هاي جديد و نوآور رشد يابنده مبادرت مي ورزد. اين امر توام با پذيرش خطرات است ولي اغلب منجر به معرفي محصول يا ارئه خدمات به جامعه مي شود. (احمدپور دارياني و مقيمي، 1386).
1-6-2 كارآفرين[2]: كارآفرين فردي است كه تركيبات جديدي را در توليد، ايجاد مي‌كند و كارآفريني عبارت است از عرضه كالايي جديد، روشي جديد در فرآيند توليد، ايجاد بازاري جديد، يافتن منابع جديد و ايجاد هرگونه تشكيلات جديد در كسب و كار(احمدپور دارياني و مقيمي، 1386).
1-6-3 كارآفريني سازماني: كارآفريني سازماني شامل پرورش رفتار كارآفرينانه در سازماني است كه قبلا تأسيس شده، و فرآيندي است كه محصولات و خدمات يا فرآيندهاي نوآورانه با خلق فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان ايجاد مي­شود (مقيمي، 1383). به بياني ديگر، كارآفريني سازماني يك مفهوم چند بُعدي است كه فعاليت­هاي شركت را متوجه نوآوري محصول، نو­آوري در فناوري، مخاطره­پذيري و پيشگامي مي­سازد (احمدي و درويش،1387).
1-6-4 رفتار كارآفرينانه[3]: رفتار كارآفرينانه در يك سازمان، مجموعه­اي از فعاليت­ها و اقداماتي است كه توسط افراد در سطوح مختلف انجام شده و تركيب تازه­اي از منابع را براي شناخت و پيگيري فرصت­ها به­كار مي­گيرد (Meyer,2002).
1-6-5 كارآفرين سازماني[4]: شامل پرورش رفتار كارآفرينانه در سازماني است كه قبلا تأسيس شده، و فرآيندي است كه محصولات و خدمات يا فرآيندهاي نوآورانه با خلق فرهنگ كارآفرينانه در يك سازمان ايجاد مي­شود.
1-6-6 دانش: ميلتون[5]، (2007) در يك تعريف جامع دانش را اين‌گونه تعريف نموده‌است: دانش عبارت است از توانايي انجام كار در زمان تعيين‌شده، مهارت در انتقال اطلاعات و تخصص در خلق ايده به‌منظور انجام ماهرانه وظايف محوله، تصميم‌سازي و حل مساله.
1-6-7 آگاهي[6]: آگاهي عبارت است از ميزان معلومات فرد كه از طريق آموزش در زمينه موضوعات مختلف كسب مي‌شود (پورهاشمي، 1383).
1-6-8 نگرش[7]: واژه Attitude معادل­هاي فارسي متعددي هم­چون واژه ، طرز تلقي، وجهه­نظر، بازخورد، وضع رواني، ايستار، گرايش و نگرش دارد. نگرش يك سازه فرضي است، زيرا به­صورت مستقيم قابل مشاهده نيست، و بيش­تر با اظهارات كلامي و به­لحاظ رفتاري همراه است (آذربايجاني و همكاران، 1385).
با از اين‌رو مي‌توان اذعان نمود، نگرش حالتي دروني است و عمل و رفتار نيست بلكه پيش‌شرط رفتار است.
1-6-9 شخصيت[8]: شخصيت مجموعه­اي از ويژگي­هاي رواني دو سويه است كه بدان طريق افراد طبقه­بندي مي‌شوند. خوددار- متجاوز، كم‌هوش - باهوش، احساساتي - پايدار، سلطه پذير- سلطه‌گر، كه با اين ويژگي­ها مي­توان رفتار فرد را در موقعيت­هاي خاص پيش­بيني كرد اما اين ويژگي­ها براي درك رفتار فرد در سازمان چندان روشن نيست (پارسائيان و اعرابي، 1385).
1-6-10 انگيزه[9]: ميل به تلاش فراوان در جهت برآورده ساختن اهداف سازمان به‌طريقي كه اين تلاش در مسير ارضاي پاره‌اي از نيازهاي فردي سوق داده شود. به‌طوركلي انگيزه را چرايي رفتار گويند (****ائيني، 1389).
1-6-11 انگيزش[10]: انگيزش به فرآيند يا جرياني اطلاق مي‌شود كه با احساس نياز يا كمبود و محروميت آغاز گرديده و از طريق آن قادر به ايجاد انگيزه در ديگران مي‌شويم. انگيزه به صورت بالقوه در وجود آدم‌هاست و ديگران آن را برانگيخته مي‌كنند. انگيزش عامل كلي مولد رفتار اما انگيزه را علت اختصاصي يك رفتار خاص مي‌توان به‌‌حساب آورد. با توجه به موارد ذكر شده مي توان نتيجه گرفت كه، انگيزش انسان منتج از نيازهايش مي‌باشد (****ائيني، 1389).
1-6-12 مهارت[11]: مهارت به توانايي‌هاي قابل پرورش شخص كه در عملكرد و بقاي وظائف منعكس مي‌شود. بنابراين منظور از مهارت توانايي به‌كار بردن مؤثر دانش و تجربه شخصي است. ضابطه اصلي مهارت داشتن، اقدام و عمل مؤثر در شرايط متغير است. به‌طوركلي مهارتهاي سه‌گانه مديريت به شرح ذيل مي‌باشد:
1-6-12-1 مهارت فني[12]: يعني دانايي و توانايي در انجام دادن وظايف خاص كه لازمه آن ورزيدگي در كاربرد فنون و ابزار ويژه و شايستگي عملي در رفتار و فعاليت است. مهارت‌هاي فني از طريق تحصيل، كارورزي و تجربه حاصل مي‌شوند.
1-6-12-2 مهارت انساني[13]: يعني داشتن توانايي و قدرت تشخيص در زمينه ايجاد محيط تفاهم و همكاري و انجام دادن كار به 

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۹:۳۰ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته مديريت: نقش ميزان توجه به اقدامات مديريت منابع انساني در ارتقاء عملكرد تعاوني ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فصل اول: كليات تحقيق
مقدمه:
امروزه منابع انساني، سرمايه اصلي سازمان محسوب مي­شوند. سازمان­ها با وجود داشتن نيروي انساني شايسته و لايق نيازمند توانمندي لازم در استفاده از اين منابع مي­باشند. در حقيقت با اتكا بر عملكرد كاركنان و مديريت سرمايه انساني و ارائه روش­هاي علمي و كاربردي، سازمان­ها به دنبال افزايش كارآمدي و اثربخشي خود هستند. وظايف مديريت منابع انساني به عنوان يكي از مهم­ترين مولفه­هاي اثرگذار بر عملكرد سازماني مورد توجه قرار گرفته­اند (Megginson, 2006, 115). در واقع، سازمان­ها مي­توانند از وظايف استراتژيك مديريت منابع انساني از قبيل كارمنديابي، آموزش و توسعه، مشاركت، ارزيابي عملكرد و پاداش به منظور بهبود عملكرد موثر استفاده كنند (Lauria & Duchessi, 2007: 239). وظايف استراتژيك منابع انساني نقش حياتي در تاثيرگذاري بر عملكرد سازمان ايفا مي­كنند (Chen & Huang, 2009: 108). زماني كه سازمان­ها فعاليت­هاي نوآورانه را بهبود مي­بخشند با عدم قطعيت بيشتر و تنوع در فرايندهاي كاري روبرو مي­شوند، در اين شرايط اين سازمان­ها به كارمندان خلاق و انعطاف­پذير، ريسك­پذير و با تحمل عدم قطعيت و ابهام بالا نياز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 490 ). از اين­رو، سازمان­ها بايد تأكيد بيشتري بر وظيفه كارمنديابي داشته باشند. هم­چنين توجه به دوره­هاي آموزشي، قرار­گرفتن كارمندان در معرض انواع دانش و ايده­هاي ابتكاري را تسهيل مي­نمايد (Chang, 2005: 528). سازمان­ها براي كارمندان، از برنامه­هاي گسترده و مختلف آموزشي به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­هاي جديد در انجام كار بهره مي­برند (Mumford, 2000: 33). علاوه بر اين، توجه به بازار به ميزان بالاي مشاركت كاركنان نياز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشاركت كاركنان را با حل مشكات و حضور در تصميم­گيري و تشويق كاركنان به منظور خلق ايده­هاي جديد بازار را تحت تاثير قرار مي­دهند (Glynn, 1996: 109). ارزيابي عملكرد مي­تواند انگيزه كاركنان را براي مشاركت در فعاليت­هاي نوآورانه و دست­يابي به نتايج مطلوب نوآوري افزايش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­هاي بيروني و دروني در بهبود انگيزه كاركنان به منظور انجام كار موثر هستند، هم­چنين اين پاداش­ها، انگيزه كاركنان را براي خلق ايده­هاي جديد در كسب بازار و توليد موفقيت­آميز محصولات جديد فراهم مي­آورند (Mumford, 2000: 34). مباحث قبلي نشان مي­دهند سازمان­ها مي­توانند از وظايف استراتژيك منابع انساني به منظور تاثيرگذاري بر رفتارها و تمايلات كاركنان استفاده نمايند. مديريت منابع انساني نه تنها رويكردي از روي سودآوري به كاركنان است بلكه رويكردي ويژه به روابط كاركنان با تأكيد بر داشتن تعهد و دو طرفه بودن ارتباط است (Noe et al, 2000, 55).
اگرچه اهميت مفهوم عملكرد و نيز مباحث گسترده­تري چون بهره­وري سازمان، به­طور وسيعي شناخته شده است؛ اما مباحث مربوط به عملكرد، يكي از پيچيده­ترين مسايلي است كه پيش­روي محققان اين امر قرار دارد (Liao & Wu, 2009: 70). پاسخ­گويي سازمان­ها به فرايندها از طريق گزارش ارزيابي عملكرد مشخص مي­شود. تحقيقات بسيار زيادي در سال­هاي اخير در مورد ماهيت و روش­شناسي اندازه­ گيري عملكرد در سازمان­ها انجام گرديده است. نتايج اين تحقيقات از اين جهت ارزشمند است كه مي­توان وضعيت فعلي سازمان­ها را درك نمود و هم­چنين چالش­هاي آينده اندازه­گيري عملكرد را از آن طريق مورد بررسي قرار داد (مهرگان و شاهبندازاده، 1384).
بيان مسأله:
يكي از مشخصه­هاي اساسي و نوين در مديريت سازمان­هاي امروزي وجود زير ساخت­هاي لازم براي سنجش و مديريت عملكرد و تحليل نتايج و دستاوردهاي آن است. به واسطه بروز و ظهور فناوري­هاي جديد، كشورهاي توسعه يافته با سرعت فراواني در حال پيشرفت و فاصله گرفتن از كشورهاي در حال توسعه و نيز كشورهاي در حال توسعه در پي راهكارهايي براي كاهش اين فاصله هستند. در كشور ايران نيز از مدتها قبل تلاش­هايي به منظور ايجاد توسعه پايدار و همگام شدن با ساير كشورهاي جهان در قافله ترقي و تعالي آغاز شده است، به طوري كه در چشم­انداز بيست ساله جمهوري اسلامي ايران آمده است كه جامعه ايراني در افق اين چشم­انداز چنين ويژگي­هايي خواهد داشت:
«برخوردار از دانش پيشرفته، توانا در توليد علم و فناوري، متكي بر سهم برتر منابع انساني و سرمايه اجتماعي در توليد ملي» و دست يافتن به جايگاه اول اقتصادي، علمي و فناوري در سطح منطقه آسياي جنوب غربي با تأكيد بر جنبش نرم­افزاري و توليد علم، رشد پرشتاب و مستمر اقتصادي، ارتقاي نسبي سطح درآمد سرانه و رسيدن به اشتغال كامل در اين ميان، متناسب نبودن عملكرد سازمان­ها، صنايع و تعاوني­هاي كشور، دشواري بزرگي بر سر راه پيشرفت آن­ها بوده است. نياز سازمان­ها و صنايع به ويژه تعاوني­ها به درك مفاهيم، اصول و نظام­هاي مديريت منابع انساني از اركان بنيادين عرصه بهبود و تعالي عملكرد سازمان محسوب مي­شوند، ضرورت توجه به مقوله مديريت منابع انساني را در اين سازمان­ها نشان مي­دهد (حاج كريمي و رحيمي، 1378: 16).
مديريت منابع انساني روشي برنامه­ريزي شده و منسجم براي مديريت سرمايه­هاي يك سازمان است، كه شامل افراد مشغول به كاري مي­شود كه، به­طور جداگانه و همچنين به صورت گروهي براي رسيدن به اهداف تلاش مي­كنند. به عبارت ديگر مديريت منابع انساني يعني، استخدام افراد، استفاده از آنها، سرويس­دهي به آن­ها طبق نيازهاي كار و سازمان و پرداخت حقوق آن­­ها است (vikipida, 2009، به نقل از گرجي و صيامي، 1391).
توجه به نيروي انساني به عنوان زيربناي توليد و ارائه خدمات در سازمان­ها يكي از راه­كارهاي اساسي در افزايش كارآيي و بهره­وري سازمان به شمار مي­رود (Bertschek et al., 2009: 9). منابع انساني در تمامي حوزه­ها نظير گزينش، استخدام، نگهداري نيروي انساني و در كل مديريت منابع انساني يكي از مواردي است كه دورانديشي، نوآوري سازماني و تحول­آفريني را تحت تاثير قرار مي­دهد. انديشه­هاي تازه و دگرگوني­هاي ريشه­اي كه در قلمرو مديريت منابع انساني پديد آمده است، بي­آن­كه با ايستادگي يا مقاومتي روبرو گردد، به آرامي و آساني پذيرفته شده و راه را براي بهره­گيري بالاتر از توان تخصصي كاركنان هموار كرده­اند. بسياري از تحولات سال­هاي كنوني كه در قالب نا­متمركز كردن نظام مديريت و رهبري، كاهش لايه­هاي سازماني، مشاركت كاركنان در فرايند تصميم­گيري و اموري از اين دست پديد آمده­اند، جملگي بدان دليل است كه نگرش سازمان­ها نسبت به نيروي كار دگرگون شده و كاركنان سازمان­ها از تعريف كهنه و نارساي دوره پس از انقلاب صنعتي رها شده و با تعريف تازه منابع پر­ارزش شناخته مي­شوند (Friedman, 2008: 103).
مديريت منابع انساني كارساز و اثربخش بر اين شناخت استوار است كه نيروي كار سازمان براي دستيابي به هدف­هاي سازمان اهميت حياتي و بنيادي دارد. مديريت منابع انساني براي اطمينان يافتن از اين كه منابع انساني در راه بهره­مندي افراد، سازمان و جامعه به گونه­اي اثربخش و عادلانه بكار گرفته مي­شود پنج وظيفه و فعاليت اصلي بر عهده دارد از جمله: برنامه­ريزي و پيش­بيني منابع انساني، جذب و تأمين نيروي انساني، آموزش و بهسازي، ارزيابي رفتار، جبران خدمات كاركنان و نگهداري نيروي كار (جزني، 1378؛ طوسي و صائبي، 1380؛ سيدجوادين، 1381؛ Wright et al., 2000: 703). جامعه مديريت منابع انساني[1] شش كاركرد اصلي را براي مديريت منابع انساني تعريف كرده است: (Byars, L.I & Rue, 2008: 61).
1)برنامه‌ريزي، انتخاب و به‌كارگماري منابع انساني
2)بهسازي منابع انساني                       3)حقوق و مزايا
4)ايمني و بهداشت                               5)روابط كارمند و نيروي كار                                             
6)پژوهش منابع انساني
مديريت منابع انساني بخشي از قلمرو گسترده علم و هنر مديريت است كه امر برنامه ريزي، سازماندهي، هدايت و كنترل عمليات جذب، آموزش و بهسازي، نگهداري و كاربرد منابع انساني سازمان را بر عهده دارد. به طوري­كه با تأمين نيازهاي كاركنان موجبات جلب رضايت شغلي و تعهد سازماني آنها فراهم شود و در نتيجه اهداف سازمان تحقق يابد و نهايتاً توقع يا انتظارات جامعه از سازمان برآورده گردد (بزازجزايري، 1387).
روند رشد سياست­ها و وظايف مديريت منابع انساني در جهان از استخدام و پرداخت مزد آغاز شد تا به امروز كه به تأمين و نگهداري نيروي كار كيفي و حرفه­گرايي اين مديريت تبديل شده است؛ بدين معني كه اكنون اين واحد سازماني جايگاه در خور توجهي همتراز با ساير واحدها در تصميم­گيري سازمان يافته است و بي­گمان در آتيه نيز دستخوش تحولات بيشتر خواهد شد، زيرا چالش­ها هميشه وجود دارند (Decenzo & Robbins, 1996: 54). به عبارتي، به دليل تغيير و تحولات و پيچيده­تر شدن محيط نقش مديريت منابع انساني در سازمان­ها گسترش يافته است. از مهم­ترين نقش­هاي اين حوزه تشخيص استعدادهاي بالقوه نيروي شاغل در سازمان­ها و فراهم آوردن امكانات براي شكوفايي آنها است. در صورت عدم توجه كافي به مديريت منابع انساني احتمال وقوع برخي از اشتباهات مانند استخدام افراد نامناسب براي مشاغل، افزايش شكايات از سازمان به خاطر اعمال تبعيض، صرف زمان زياد بر روي مصاحبه­هاي بي­حاصل، آموزش نامناسب پرسنل و ... بسيار بالا مي­رود. اين اشتباهات اهميت مديريت منابع انساني در سازمان­ها را نشان مي­دهند (Dessler, 2005: 31).
سازمانهاي تعاوني داراي هويت، شخصيت، ويژگيها و سازوكارهاي مديريتي متفاوتي هستند. اين تفاوتها حاصل از فرهنگ، نوع جذابيت كار در سازمان تعاوني، دارا بودن همزمان عضويت، مالكيت و شغل توام با تعهد است. سازمانهاي تعاوني در برگيرنده و نتيجه شبكه هاي انساني شهروندان هستند كه هويت مجدد به اجتماع، سازمان و شهروند مي­دهند (Davis et al., 2000: 56). فرهنگ سازماني تعاوني كه منبعث از فرهنگ اجتماع به هم مرتبط است حساسيت­هاي مديريتي و ملحوظات خاصي را براي مديران آنها ايجاد مي­كند. آنها بايد به جوانب متمايزكننده سازمان تعاوني در حيطه هاي مختلف مديريت توجه كنند. علاقه و مشاركت فراگير زنان، قشرهاي خويشاوندي، بازنشستگان و جوانان به روحيه تعاون و سازمانهاي تعاوني قوت مي بخشد و براي رفع نيازهاي جامعه از طريق سازمان تعاوني رويكردهاي مختلف مديريت در تعاونيها ارائه شده است (Flipp, 2004: 118).
اگر چه مطالعه پيرامون مديريت منابع انساني بر اساس برخي متغيرهاي سازماني، ساختاري، مالي، زير ساختي و بنيادي قابل توجه مي­باشد، ليكن پژوهش در رابطه با مديريت منابع انساني در سازمانهاي تعاوني داخل كشور كم رنگ بوده و داراي خلاء نظري و تجربي مي­باشد. از طرفي اهميت مفهوم عملكرد و نيز مباحث گسترده­تري چون بهره­وري سازمان، اگر چه به­طور وسيعي شناخته شده است؛ اما مباحث مربوط به عملكرد، يكي از پيچيده­ترين مسايلي است كه پيش­روي محققان اين امر قرار دارد (Liao & Wu, 2009: 61). پاسخ­گويي سازمان­ها به فرايندها از طريق گزارش ارزيابي عملكرد مشخص مي­شود. تحقيقات بسيار زيادي در سال­هاي اخير در مورد ماهيت و روش­شناسي اندازه­گيري عملكرد در سازمان­ها انجام گرديده است. نتايج اين تحقيقات از اين جهت ارزشمند است كه مي­توان وضعيت فعلي سازمان­ها را درك نمود و هم­چنين چالش­هاي آينده اندازه­گيري عملكرد را از آن طريق مورد بررسي قرار داد (مهرگان و شاهبندازاده، 1384).
مفهوم مالكيت در سازمانهاي تعاوني، اصل فداكاري (ديگرخواهي) در سازمانهاي تعاوني، استراتژي سازمانهاي تعاوني، فرهنگ سازماني، قوانين تاسيس، تداوم كار و انحلال شركتهاي تعاوني و مديريت عملكرد سازمانهاي تعاوني بنا به موارد فوق و سيستم ارزشيابي متفاوت مسائلي هستند كه پژوهش در حوزه مديريت منابع انساني و نقش آن در عملكرد سازمان را با رويكردي متفاوت از ساير سازمان­ها ضروري ساخته است. لذا مسئله پژوهش اينگونه مطرح مي‌شود كه آيا اقدامات مديريت منابع انساني در ارتقاي عملكرد سازمانهاي تعاوني اثربخش است؟
اهميت و ضرورت انجام تحقيق:
در عصر جهاني­شدن و پيشرفت سريع فن­آوري، سرمايه انساني به عنوان مهم­ترين سرمايه­ي سازمان­ها قلمداد شده است. سرمايه انساني مجموعه­اي از مهارت­ها، دانش و ويژگي­هاي عمومي افراد در سازمان است و مي­تواند نشان دهنده­ ظرفيت انجام كار امروز و پتانسيل كار فردا باشد (Hiit et al., 2006: 125). به منظور استفاده و مديريت بهينه­ي سرمايه انساني در سازمان­ها، از نخستين ربع سده بيستم، حوزه اداره امور كاركنان به عنوان مديريت منابع انساني متحول گرديد (بامبرگر و مشولم، 1384).
از آنجا كه قابليت­هاي مختلف كاركنان در ايجاد مزاياي استراتژيك و رقابت­جويي سازمان­ها اهميت متفاوتي دارد، شيوه­هاي جذب، به­كارگيري، انگيزش، آموزش، نظارت و رهبري آنان نيز بايد متفاوت باشد. با اتخاذ راهبردهاي ارتقاي مديريت منابع انساني متناسب با گروه­ها و سازمان­، سازمان مي­تواند منابع انساني را به منزله منبع استراتژيك براي كسب مزيت رقابتي مورد ملاحظه قرار دهند، رويكردي منسجم و منطقي نسبت به سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني (به منزله انسجام دروني) داشته باشند، سياست­ها و شيوه­هاي منابع انساني را با استراتژي سازمان (به منزله انسجام بيروني) منطبق سازند، در اعمال مديريت خود به جاي منفعل بودن در برابر ساير واحدها به صورت فعال ظاهر شوند، و باعث توجه بيشتر تصميم­گيران سطوح عالي سازماني به اهميت مسائل منابع انساني در سياست­گذاري­ها شوند (سيد جوادين و حسين­زاده، 1387). فعاليت­هاي مديريت منابع انساني مي­تواند جهت انگيزش منابع انساني، در راستاي توسعه و استفاده­ي بهينه از پتانسيل بشري، مورد استفاده قرار گيرد. آرتور از طريق تجزيه و تحليل چندگانه نشان داد كه فعاليت­هاي مديريت منابع انساني به طور قابل ملاحظه­اي بر روي عملكرد كاركنان تاثير دارد (Arthur, 1992: 144). تپسترا به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هاي بزرگ آمريكايي كه از راهبردهاي مديريت منابع انساني خاصي استفاده مي­كنند، به طور قابل ملاحظه­اي سود سالانه و بهره­وري بالاتري را در مقايسه با سازمان­هايي كه از اين راهبردها استفاده نمي­كنند، به دست مي­آورند (Terpstra, 1994: 11). نويسندگاني نظير ففر، مديريت منابع انساني را به عنوان ابزاري براي رسيدن به مزيت رقابتي تشريح كرده­اند. پففر به اين نتيجه رسيد كه سازمان­هايي كه از سياست­هاي مديريت منابع انساني زير تبعيت مي­كنند بيشتر از سازمان­هاي ديگر، از طريق كاركنان خود به مزيت رقابتي دست پيدا كرده­اند: 1. امنيت شغلي، 2. تسهيم اطلاعات، 3. مشاركت و توانمند­سازي، 4. پرداخت انگيزننده­ها (Pfeffer, 1994: 81). سازمان­ها مي­توانند از وظايف مديريت منابع انساني از قبيل كارمنديابي، آموزش و توسعه، مشاركت، ارزيابي عملكرد و پاداش به منظور بهبود عملكرد موثر استفاده كنند (Lauria & Duchessi, 2007: 240). وظايف استراتژيك منابع انساني نقش حياتي در تاثيرگذاري بر عملكرد سازمان ايفا مي­كنند (Chen & Huang, 2009: 109). زماني كه سازمان­ها فعاليت­هاي نوآورانه را بهبود مي­بخشند با عدم قطعيت بيشتر و تنوع در فرايندهاي كاري روبرو مي­شوند، در اين شرايط اين سازمان­ها به كارمندان خلاق و انعطاف­پذير، ريسك­پذير و با تحمل عدم قطعيت و ابهام بالا نياز دارند (Madsen & Ulhøi, 2005: 49). از اين­رو، سازمان­ها بايد تاكيد بيشتري بر وظيفه كارمنديابي داشته باشند. هم­چنين توجه به دوره­هاي آموزشي، قرار گرفتن كارمندان در معرض انواع دانش و ايده­هاي ابتكاري را تسهيل مي­نمايد (Chang, 2005: 527). سازمان­ها براي كارمندان، از برنامه­هاي گسترده و مختلف آموزشي به منظور توسعه دانش و بهبود مهارت­هاي جديد در انجام كار بهره مي­برند (Mumford, 2000: 34). علاوه بر اين، توجه به بازار به ميزان بالاي مشاركت كاركنان نياز دارد (Hurley & Hult, 1998: 45). سازمان­ها مشاركت كاركنان را با حل مشكات و حضور در تصميم­گيري و تشويق كاركنان به منظور خلق ايده­هاي جديد بازار را تحت تاثير قرار مي­دهند (Glynn 1996: 109). ارزيابي عملكرد مي­تواند انگيزه كاركنان را براي مشاركت در فعاليت­هاي نوآورانه و دست­يابي به نتايج مطلوب نوآوري افزايش بخشد (Jiménez-Jiménez & Sanz-Valle, 2005: 67). هر دو پاداش­هاي بيروني و دروني در بهبود انگيزه كاركنان به منظور انجام كار موثر هستند، هم­چنين اين پاداش­ها، انگيزه كاركنان را براي خلق ايده­هاي جديد در كسب بازار و توليد موفقيت­آميز محصولات جديد فراهم مي­آورند (Mumford, 2000: 34). اين مباحث نشان مي­دهند سازمان­ها مي­توانند از وظايف استراتژيك منابع انساني به منظور تاثيرگذاري بر رفتارها و تمايلات كاركنان به تبع ان عملكرد سازمان استفاده نمايند.

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۴:۲۷ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد رشته حقوق:رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز با تاكيد بر منشور انرژي ...

ايران با در اختيار داشتن ۲۸ ميدان مشترك هيدروكربوني شامل ۱۸ ميدان نفتي، ۴ ميدان گازي و ۶ميدان نفت و گاز با هفت كشور همسايه يكي از معدود كشورهاي جهان محسوب مي شود كه از اين تعداد ساختار مشترك هيدروكربوني برخوردار است. ايران دومين صادركننده نفت و عضو اوپك و برخوردار از ذخاير عظيم گاز است كه انتظار مي رود اين موقعيت موجب توليد ثروتي درخور، از آن كشور شود و اين ثروت در نظام اقتصاد سياسي بين الملل به بازتوليد قدرت و امنيت در سطح منطقه اي و بين المللي بينجامد. كشورهاي منطقه خليج فارس و درياي خزر درمجموع هفتاد درصد ذخاير گاز طبيعي و حدود ۶۴ درصد ذخاير نفت خام جهان را دارا هستند و اين نشان از فرصتي تاريخي براي كشورهايي دارد كه از اين منابع در تأمين انرژي جهان برخوردارند. صنعت نفت وگاز ايران ، به عنوان مهم ترين بخش اقتصاد كشور ، با بحران سر مايه گذاري روبرواست  به طوري كه ميزان تشكيل سر مايه در سلهاي پس از انقلاب اسلامي با كاهش شديدي نسبت به قبل از آن ، به وضعيت نگران كنند هاي رسيده است درياي خزر بزرگترين درياچه كره زمين است كه طولي بيش از 1200 كيلومتر و ميانگين پهنه اي 320 كيلومتري دارد. مساحت خزر 376 هزار كيلومتر مربع است. از كرانه هاي خزر، 1900 كيلومتر به قزاقستان، 820 كيلومتر به آذربايجان، 675 كيلومتر به ايران و 3220 كيلومتر نيز به روسيه و تركمنستان تعلق دارد. (البته سهم تركمنستان بيشتر ازروسيه است) ذخاير نفت خزر تاكنون تجارت يا دادوستد  به انگليسي انتقال مالكيت كالا و خدمات از يك شخص يا نهاد به ديگري به ازاي دريافت چيزي از خريدار است. به طور كلي هرگونه عملي (قابل سنجش و اندازه گيريمادي) را كه اشخاص در مقابل كالا يا خدمتي، كالا يا خدمتي را واگذار نموده و هر دو طرف به هنگام اين عمل راضي باشند تجارت گفته مي‌شود. تجارت به دو قسمت تجارت داخلي و تجارت خارجي تقسيم مي‌شود. بيش از 200 ميليارد بشكه تخمين زده شده است كه پس از خليج فارس و سيبري در رتبه سوم قرار دارد مقررات حمايت از سرمايه‌گذاري د‌‌ر بخش سوم معاهد‌‌ه منشور پيش‌بيني شد‌‌ه است. هد‌‌ف اين مقررات ايجاد‌‌ شرايط برابر براي سرمايه‌گذاري د‌‌ر بخش انرژي و د‌‌ر نتيجه كاهش ريسك‌هاي غير تجاري مرتبط با چنين سرمايه‌گذاري ها مي باشد‌‌. منشور حمايت‌هاي سرمايه‌گذاري را به د‌‌و بخش تقسيم كرد‌‌ه است: يكي مرحله قبل از شروع و تحقق سرمايه‌گذاري  و د‌‌يگري مرحله پس از استقرار سرمايه‌گذاري . مقررات منشور د‌‌ر مرحله قبل از استقرار سرمايه‌گذاري، عمد‌‌تاً نرم و انعطاف پذير هستند‌‌، اما د‌‌ر مقطع پس از تحقق سرمايه‌گذاري اين مقررات چهره سخت و الزام آور پيد‌‌ا كرد‌‌ه و از ضمانت اجرايي اجباري برخورد‌‌ار مي شوند‌‌ ، و حمايت‌هايي كه از آنها صحبت به ميان مي آيد‌‌ د‌‌ر اين مرحله محقق مي شوند‌‌.
واژگان كليدي:تجارت,نفت,گاز,سرمايه گذاري,منشور,انرژي.


فصل اول:كليات تحقيق


1-مقدمه:
پبمان منشور انرژي يك موافقتنامه بين المللي است.كه در دسامبر سال۱۹۹۴ امضاشد.ودر آوريل سال۱۹۹۸ قدرت اجرايي يافت.اين پيمان چارچوب حقوقي منحصر به فردي براي همكاري چندجانبه در زمينه انرژي در عين احترام به اصول توسعه پايدار و حاكميت بر منابع انرژي ارتقا مي دهد.پيمان منشور انرژي,تمامي انواع انرژي و فراورده  هاي نفت و گاز و...شامل مي شود.در اين انرژي و فراورده  هاي نفت و گاز و...شامل مي شود.در اين پيمان حقوقي براي سرمايه گذاران خارجي در كشور هاي ميزبان در نظر گرفته شده و اهن ها را در مقابل ريسك  هاي سياسي مهم از جمله رفتار تبعيض آميز,مصادره و ملي كردن,نقض قراردادهاي سرمايه گذاري,خسارات هاي ناشي از جنگ ورخدادهاي مشابه و محدوديت هايغير قابل توجيه نسبت به انتقال سرمايه و عوايد آن مورد حمايت قرار مي دهد.مقررات مربوط به حل و فصل اختلافات در پيمان كه هم شامل داوري بين دولت ها است,تضمين كننده  حقوق پيش بيني شده براي سرمايه گذاران شده است.
بررسي هاي موجود از سوي نهادهاي بين الملي ذي ربط,عمرذخاير نفت وگاز منطقه خزر بيش از ساير نقاط جهان استو اقتصادهاي بزرگ دنيا همچنان در دهه هاي آينده به منابع انرژي اين منطقه وابسته خواهند بود.
بدين ترتيب با توجه به اي موارد بر آن شديم تا در تحقيقي مجزا به بررسي اين مسائل و جوانب ديگر اين موضوع بپردازيم تا اين موارد و موارد ديگر پيرامون اين موضوع مشخص شود و موضوع مورد بحث تا حد امكان روشن گردد.
2-بيان مساله
امروزه صنعت نفت جهان در بخش بالادستي با چالش هاي متعددي از جمله نياز به افزايش توليد نفت ،دسترسي به ذخاير جديد نفتي ، مديريت سيرنزولي ذخاير ميادين قديمي،حفظ وارتقاي دانش فني با توجه به موج بازنشستگي نيروي انساني با تجربه در مناطق عملياتي،رو به روست. در اين ميان امكان بهره برداري حداكثري از امكانات موجود، تشويق ،جلب وحمايت از سرمايه گذاري خارجي در فعاليت هاي بالادستي نفت وگاز به ويژه در ميادين مشترك وپروژه هاي اكتشافي،از اهداف ويژه دولت در حوزه نفت وگاز به شمار مي رود.لذا جهت حفظ وصيانت هر چه بيشتر از مخازن نفت وگاز كشور و افزايش ضريب باز يافت ،انتقال و به كارگيري فن آوري هاي جديد در مديريت و بهره برداري بهينه از ميادين نفت وگاز،انعقاد قراردادهايي كه طي آن تعادل مناسبي ميان منافع مذكور برقرار سازد،حائزاهميت است.در قراردادهاي بين المللي نفتي،نوسانات زيادي در ماهيت شروط عمومي قراردادها مشاهده مي شود و شركت هاي برگزار كننده مناقصات،چهار چوب مستقل ومتفاوتي براي برخي از اين شروط در نظر مي گيرند.از اين رو ضروري است با بررسي علمي هر يك ازاين قراردادها در كنار درك جامع وصحيح از سياست هاي كلان اقتصادي كشوربه ويژه در صنعت نفت و همچنين مقتضيات و ضرورت هاي اقتصاد جهاني ، حركت نمود . بي شك با تبيين شروط عمومي قراردادها و شفاف سازي آنها، سرمايه گذاران و شركت هاي خارجي، سريع تر مي توانند در زمينه همكاري با پروژه هاي نفتي مهم، تصميم گيري كنند و مراحل مذاكرات قراردادي كه در عمل بسيار طولاني مي شوندرا به كمترين زمان ممكن كاهش داده ودر مجموع، بستر حقوقي مناسب تري رادر اين حوزه مهم اقتصادي فراهم آورند.بنابراين ،قرارداد مطلوب،قراردادي است كه به آساني اجرا شود واين امر هنگامي حاصل مي شود كه قرارداد به شيوه اي متوازن ومتعادل،حقوق ومنافع طرفين را تا مين وريسك هاي آنها را توزيع كرده باشد .عوامل مؤثر در انتخاب نوع قرارداد مناسب براي طرحهاي توسعه اقتصادي به ويژه در صنايع بالا دستي نفت را مي توان به دو دسته عوامل داخلي وبين المللي تقسيم كرد:الف )عوامل داخلي: از نظر عوامل داخلي بايد به دو نكته  اشاره كرد:1-محدوديت ها والزامات قانوني 2-الزامات ناشي از بر نامه كلان اقتصادي وبود جه اي كشور ميزبان در حوزه سرمايه گذاري خارجي ب )عوامل بين المللي: كه شامل قوانين و اصول حقوقي بين المللي حاكم بر قراردادها و همچنين مهم ترين تحولات نيمه اول قرن بيستم مي باشد كه،عبارت است از: 1-پيروزي انقلاب سوسياليستي سال1917 در روسيه تزاري 2-ملي شدن صنعت نفت در آمريكاي لاتين و كشورهاي خاور ميانه 3-شناسايي حق دولتها در ملي كردن منابع طبيعي در  قطعنامه هاي سازمان ملل در دهه هاي 1960  و 1970. حال با توجه به عوامل مذكور وانواع قراردادهاي متداول در صنايع بالادستي صنعت نفت وگاز ابتدا به تعريفي مختصر از انواع قراردادهاي نفت و گاز بسنده مي كنيم و سرانجام به بررسي اصول و قواعد حقوقي حاكم بر صنعت نفت وگاز ايران مي پردازيم . .ما در اين پايان نامه در صدد اين خواهيم بود تا بررسي همه جانبه اي رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز داشته باشيم.


3-سوابق تحقيق:
درارتباط با موضوعات مشابه رساله چندين مقاله و فارسي و  مقاله وكتاب عربي وجود دارد، كه هر كدام به جهاتي به موضوع مورد نظر اشاره كرده اند. در خصوص وجه تمايز تحقيق ما با كارهاي سابق در اين زمينه لازم به ذكر است كه در مقالات فارسي با  موضوع رژيم حقوقي حاكم بر تجارت نفت و گاز , بيشتر به بيان كليات مذكور در اين رابطه پرداخته شده  و  منابع خارجي نيز موضوع را به نحو جامع بررسي ننموده اند. از ديد ما فضاي بحث و بررسي بيشتري وجود دارد .[1]
از بررسي اصول وقواعد حقوقي حاكم بر دعاوي نفتي بين المللي،اين نتيجه به دست مي آيد كه اعمال اصول حقوقي ماهوي باعث شده تا نتايجي را كه منطقا مي بايست از اعمال اصول اوليه حقوقي به دست آيد ، حاصل نگردد . به عبارت ديگر قواعد حقوق داخلي كشور ميزبان با توجه به اين نكته كه ديوان نقش ويژه اي براي شرط ثبات در قرارداد قائل شده و اصل الزام آور بودن قرارداد را در پرتو آن محرز دانسته است ، مورد توجه قرار نگرفته است . با توجه به اين كه اصل الزام آور بودن قراردادها يكي از مهمترين عناصر مهم ارتباطي است، به نظر نگارنده تفاوتي كه بين اعمال اصول مذكور در معاهدات بين المللي و قراردادهاي نفتي وجود دارد، ازماهيت تحولات موثر در اين زمينه نشات مي گيرد . از همين رواست كه استناد به اين اصل، در معاهدات ، تحت شرايط استثنايي صورت مي پذيرد ودر قراردادهاي نفتي با توجه به ماهيت رابطه حقوقي اين تحولات ودرزمان طولاني رخ مي دهد .از طرفي تفكيك اختلافات، به اعتبار منشاء آن در چهارچوب مساله احراز قانون حاكم ،داراي آثار حقوقي متفاوتي مي باشند.از جمله مي توان به ارتباط بين اجزاء و آثار قرارداد با نظام حقوقي مناسب ومحدوده قواعد قابل اعمال اشاره كرد . مهمترين مساله در اين ارتباط، عدم شمول مقررات حقوق داخلي در خصوص شرايط مناسب مالكيت بيگانگان و پرداخت غرامت است كه الزاما با حقوق بين الملل ومقررات عرفي بين المللي ،مرتبط مي شود ودر واقع اعمال قانون ملي در اين خصوص،امكان پذير نمي باشد.به طور كلي آراي داوري اين دوره داراي يك تناقض وبه عبارتي دور حقوقي است .بدين معنا كه جهت احراز قانون حاكم وقابل اعمال بر قرارداد،نخست به شناخت ماهيت قرارداد متوسل مي شوند وبيشترين استدلال خود را در بيان ماهيت قراردادي از جمله شرط ثبات ، شرط ارجاع امر به داوري و محدوده حقوق وتعهدات طرفين در قرارداد بنا مي نهد . سپس براي همين شروطي كه مبناي تعيين ماهيت قرارداد ، واقع شده ، آثار حقوقي به اعتبار ماهيت قرارداد ، قائل مي شوند . در حاليكه ماهيت قرارداد ، از شروط قراردادي مستقل است ورابطه طولي با يكديگر دارند . به بيان ديگر شروط قراردادي در پرتو ماهيت قرارداد، قابل تفسير و تعبير هستند.[2]
4-اهميت وضرورت انجام تحقيق:


اين تحقيق علاوه بر جنبه ي تئوريك، بيشتر جنبه ي كاربردي دارد و مردم به شكل روزمره با تجارت و موضوع مانحن فيه، سروكار دارند.. با توجه به مزايا و كاركرد هاي تجارت در رونق بازار هاي سرمايه، از قبيل سرمايه گذاري و ريسك پذيريو..امروزه، استقبال از اين تجارت، دو چندان شده است.با عنايت به اين مطالب، طرفين توجه پيدا خواهند كرد كه از تجارت و منشور چه تعهداتي بر ذمه ي آن ها، خواهد بود .به دليل بديع بودن، و كاربردي بودن موضوع، مي توان گفت: اين تحقيق علاوه بر استفاده ي دانشگاهي مي تواند در جامعه نيز بكار گرفته شود.5-سوالات تحقيق
1- اصول حقوقي كه در قراردادهاي بين االمللي نفتي مورد استناد قرار مي گيرند چيست؟
2-آيا در حقوق ايران مالكيت مالكيت منابع نفتي مجاز مي باشد؟
3-آيا در زمينه جلب سرمايه گذاري خارجي در حقوق ايران اقدامي صورت گرفته است؟
6-فرضيه:
1-اهم اصول حقوقي كه در قراردادهاي بين االمللي نفتي مورد استناد قرار مي گيرند ،عبارت است از:1-اصل حاكميت دولت ميزبان بر منابع طبيعي  و گسترش آن 2-اصل مالكيت بر منابع طبيعي  (ممنوعيت اعطاي حق حاكميت آن به بيگانگان 3- اصل آزادي قراردادي (حاكميت اراده) 4- اصل سرمايه گذاري خارجي وايجاد رقابت سالم درحوزه نفت  و گاز
2-به نظر مي رسد فراد خصوصي مجاز به تملك معادن نفتي هستند.
3-به نظر مي رسد قانون جلب ،تشويق و حمايت از سرمايه گذاري خارجي مصوب 1380 از جمله اين قوانين است كه در راستاي جذب سرمايه نقدي خارجي در قالب ارز و همچنين سرمايه غير نقدي به صورت انتقال تكنولوژي و دانش فني ،نقش موثري در جذب سرمايه خارجي به ويژه در صنايع نفت و گاز ايفا كرده است.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۸:۱۷ | مدير
،

دانلود پايان نامه:توضيح درباره ي نحوه نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                   صفحه
چكيده 6
مقدمه. 7
فصل اول. 9
كليات تحقيق.. 9
1-1 طرح مسئله و تعريف موضوع. 9
1- ركن حل و فصل اختلاف.. 9
2 - تشكيل هيات حل و فصل اختلاف.. 9
3- تركيب اعضاء هيات رسيدگي. 10
4- وظيفه هيات رسيدگي. 10
5- ركن استيناف.. 11
تركيب اعضاء ركن استيناف.. 117- نحوه رسيدگي در ركن استيناف.. 12
8- شيوه هاي ديپلماسي و سياسي. 12
1- مشورت: 12
2- مساعي جميله: 13
3- ميانجي گري: 13
4- سازش: 13
9- روشهاي حقوقي حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 14
1-2 پرسش ها و فرضيه هاي پژوهش.. 15
1-3 اهداف تحقيق. 15
1-4 سوابق تحقيق. 16
1-5 داشتن هدف كاربردي و نام بهره برداران. 16
1-6 روش كار و مواد تحقيق. 16
فصل دوم. 17
حل و فصل اختلافات بين المللي. 17
2-1 مقدمه. 17
2- 2 تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي. 18
3-2 ماهيت اختلافات بين المللي و انواع آن. 48
4-2 روش هاي حل اختلافات سياسي. 50
4-3 روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي. 50
1 . مذاكره 50
انواع مذاكره 51
مساعي جميله (پاي مردي) 523 . ميانجيگري. 53
تعريف ميانجيگري: 54
انواع ميانجيگري. 55
تفاوت ميانجيگري با مساعي جميله : 55
4- تحقيق. 56
5- سازش (آشتي) 57
انواع كميسيون هاي سازش : 58
تفاوت ميانجيگري و سازش.. 58
فصل سوم. 60
نظام حل و فصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني. 60
3-1- تاريخچه گات.. 60
3-2 حل و فصل اختلافات تحت گات.. 60
3-3 موضوعات مطروحه در مذاكرات دوراروگوئه. 65
3-4 سازمان تجارت جهاني. 68
3-5 نظام حل وفصل اختلافات در سازمان تجارت جهاني. 69
1- مقدمه. 72
2 حل اختلاف در گات 1947. 73
3- ارزيابي نظام حل و فصل اختلافات گات 1947. 77
4- حل اختلاف در سازمان جهاني تجارت.. 77
5- رويه حل اختلاف.. 78
تشكيل هيات رسيدگي : 79
6- نكاتي چند در خصوص نظام حل و فصل اختلافات.. 84
3-3 مقايسه مزاياو معايب مكانيزم حل و فصل اختلاف در گات و سازمان تجارت جهاني  86
3-3-1 گات.. 86
مزايا 86
3-3-2 معايب.. 87
4-3 نظام حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 89
4-3-1 مزاياي سازمان تجارت جهاني. 90
الف:يكپارچگي رويه حل اختلاف.. 90
4- 3- 2 معايب.. 92
1- عدم برخورداري نظام از حمايت اعضا 92
2-اقدامات موقتي. 92
3-انتقادات مربوط به رسيدگي استينافي. 92
4-3-3 توسعه نظام حل اختلاف.. 93
4-3-3-1 اجباري بودن مكانيسم حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 93
4-3-3-2 كارآمدي نظام حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 95
5-3 امتيازات اركان حل و فصل اختلاف سازمان تجارت جهاني. 97
5-3-1 بند اول : ركن حل اختلاف.. 98
5-3-2 بند دوم : هيات رسيدگي به حل اختلاف.. 98
5-3 -3 بند سوم : ركن استيناف.. 100
6-3 گفتار سوم: ساير اشخاص دخيل در حل و فصل اختلافات.. 102
6-3-1 - بند اول: داوران. 102
6-3-2 بررسي علل رجحان داوري براي حل اختلافات تجاري بين المللي. 103
دادرسي قضايي : 104
6-3-3 داوري بهتر است يا دادرسي قضايي ؟ 105
6-3-4 بررسي قواعد داوري و قواعد سازش اطاق بازرگاني بين المللي (ICC) 107
6-3-5 اجراي آراء داوري در نظام هاي حقوق ملي: 111
6-3-6 بند دوم : كارشناسان. 114
7-3 گفتار چهارم: اجراي احكام و توصيه ها 115
7-3-1 بند اول : مهلت اجراي احكام و توصيه ها 116
7-3-2 بند دوّم : پي گيري و نظارت بر اجراي احكام و توصيه ها 116
7-3-3 بند سوم : جبران خسارت و تعليق امتيازات.. 117
8-3 نتايج حاصل از اين پژوهش نشان مي دهد كه : 119
فصل 4. 121
روش هاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي. 121
الف ) روش هاي غير حقوقي. 121
ب ) روش هاي حقوقي. 121
4-1 روش هاي غير حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي. 122
4-1-1 مذاكره : 122
4-1-2 مساعي جمليه : 122
مساعي جميله داراي چند مشخصه است: 122
4-1-3 ميانجيگري: 123
تفاوت ميانجيگري با مساعي جمليه 123
4-1-4 كميسيون سازش (آشتي:) 124
4-2 روش هاي حقوقي حل و فصل اختلافات بين المللي. 125
4-2-1 داوري بين المللي. 125
4-2-2 دادرسي يا حل و فصل از طريق فرآيند قضايي (دادگستري بين المللي) 125
تفاوت دادرسي قضايي بين المللي با داوري بين المللي: 126
بررسي تفصيلي روش‌هاي حل اختلاف در حقوق بين الملل. 126
4-2-3 دادرسي قضايي. 127
4-2-4 داوري.. 128
4-2-5 سازش.. 130
4-2-6 ميانجي‌گري.. 130
4-2-7 مذاكره 132
4-2-8 روش‌هاي تركيبي. 132
4-2-8-1 پيش مطالعه بي‌طرفانه 132
4-2-8-2 دادرسي اختصاري. 133
4-2-8-3 آمبودزمان. 134
4-2-8-4 ميانجي‌گري – داوري. 135
4-2-8-5 دادرسي اختصاري هيأت منصفه 135
4-2-9 مكانيزم حل و فصل اختلاف در سازمان تجارت جهاني. 136
4-2-9-1 مرحله اول : مشورت.. 136
4-2-9-2 مرحله دوم : رويه هاي اختياري. 137
4-2-9-3 مرحله سوم : تشكيل هيئت رسيدگي. 138
4-2-9-4 مرحله چهارم : استيناف.. 139
4-2-9-5 مرحله پنجم : غرامت و تعليق امتياز. 140
4-2-9-6 مرحله ششم : توسل به اقدامات متقابل. 140
الف : اقدام متقابل هم عرض... 141
ب : اقدام متقابل مشابه 141
ج: اقدام متقابل متفاوت.. 141
4-2-10 مذاكره: 141
4-2-11 مساعي جميله: 143
4-2-12 ميانجي گري. 145
4-2-13 سازش: 146
4-2-14تحقيق. 148
4-2-15 كارشناسي: 149
4-3 نتيجه‌گيري فصل. 150
الف:روش‌هاي غيرحقوقي. 150
ب:روش‌هاي حقوقي. 150
فهرست منابع. 153
چكيده
در اين پايان نامه در ابتدا پس از طرح كليات تحقيق به تاريخچه حل و فصل اختلافات بين المللي به طور كلي اشاره شده و در ادامه مطالب، به دو موضوع اصلي تحقيق يعني نظام حل و فصل اختلافات بين المللي در گات سابق و سازمان تجارت جهاني را بيان كرده و به طور مفصل در رابطه با حل و فصل اختلافات بين المللي تجاري بحث شده و سپس در انتها در خصوص روشهاي سياسي حل و فصل اختلافات بين المللي از جمله مذاكره- ميانجي گري- سازش- كارشناسي- تحقيق صحبت شده وراه هاي حقوقي و قضايي در سازمان تجارت جهاني نيز بيان گرديده و سعي شده تا مطالب مرتبط با موضوع كاملا بررسي و بيان شده باشد و در پايان از موضوع مورد بحث نتيجه گيري به عمل آمده و اين تحقيق در مقايسه با مطالب پراكنده در رابطه با موضوع نسبتا كامل مي باشد.
كليد واژه: حل و فصل اختلاف- گات- سازمان تجارت جهاني- نظام- روشها- حقوقي- سياسي- هيات رسيدگي- ركن- استيناف


مقدمه
براي آنكه يك سازمان بين المللي بتواند از كارآمدي خوبي برخوردار باشد بايد داراي يك نظام مناسب براي حل و فصل اختلافات باشد تا پس از تشكيل بتواند در رابطه با مسائل مختلف سازمان از جمله تفسير اساسنامه، توافقات، اصول و اهداف سازمان و موارد مشابه در بين اعضا بروز خواهد كرد. در مورد موافقت نامه هاي تجاري بين المللي علاوه بر مذاكراتي كه براي رسيدن به توافق و تعيين تعهدات مورد توافق به عمل مي آيد وابسته به اين خواهد بود كه اين تعهدات داراي قدرت اجرايي باشد. اين قدرت و توان اجرايي تا حدود زيادي بستگي به ابزارهايي دارد كه به عنوان ضمانت اجرايي در آن پيش بيني شده است و هر چه ساختار و چگونگي حل و فصل اختلافات در سازمان كامل‌تر و قوي‌تر باشد، پشتوانه اجراي تعهدات آن سازمان بين اعضاء محكم تر خواهد بود. بنابراين در سال 1986 در طول مذاكرات مرسوم به دور اروگوئه موضوع چگونگي و رسيدگي به حل و فصل اختلافات بين اعضاء گات بود. كه در ژانويه همان سال طرف هاي مذاكره كننده توافق نمودند در قالب 14 گروه تحت نظارت گروه مذاكرات كالا انجام شود اين گروه موظف شد گزارش نهايي خود را به كميته مركزي مذاكرات تجاري ارائه كند. گروه مذاكرات كالا 140 طرح را بررسي و انتخاب كرد و از آن جمله طرح گروه مذاكرات تدوين مقررات حل و فصل اختلاف بود. در طرح بدوي مذاكرات به مقررات ناظر بر حل و فصل اختلافات تاكيد شده بود كه هدف از آن توسعه و تقويت اصول و رويه هايي مربوط به حل و فصل اختلاف مي باشد، گروه فوق موظف بود با اخذ و بررسي نظرات اعضاي شركت كننده مقررات و رويه هاي گذشته را مرور كند و نسبت‌به ارائه طرح هاي مقدماتي راجع به موضوعات مذاكره شده اقدام نمايند و سرانجام نتايج مذاكرات در طول 7 سال به عنوان مصوبه نهايي در 15 دسامبر سال 1993 پذيرفته و منتشر گرديد كه از آن جمله ضمائم مربوط به حل و فصل اختلافات بود و طرف هاي مذاكره كننده در يك تفاهم نامه جداگانه كه ضميمه مصوبه نهايي است اين مقررات را پذيرفته اند كه از اول ژانويه سال 1995 به اجرا در آورده اند. در سال 1994 در كنفرانس وزيران در مراكش به دولتهاي عضو سازمان تجارت جهاني ماموريت داده شد تفاهم نامه حل و فصل اختلافات را در ظرف 4 سال پس از لازم اجرا شدن موافقت نامه هاي سازمان مورد بررسي مجدد قرار دهد. ركن حل و فصل اختلافات بررسي خود را در سال 1997 آغاز كرد و مباحث غير رسمي را بر مبناي طرح ها و موضوعاتي كه اعضاء ارائه داده بودند به انجام رساند. و بسياري از اعضاء اعتقاد به اصلاح تفاهم نامه داشتند و در اعلاميه دوحه تصريح دارد تا مذاكرات با هدف دستيابي به توافق تا پايان ماه مه سال 2003 خاتمه يابد و در حال حاضر مذاكرات بدون جدول زماني ادامه دارد و اين مذاكرات در نشستهاي ويژه ركن حل و فصل اختلاف صورت مي پذيرد.[1]


متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۵۳:۰۷ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع بررسي ميزان فرسودگي بين مشاوران ...

فصل 1
موضوع : بررسي ميزان فرسودگي بين مشاوران ناحيه 4 شيراز
مقدمه
هدف  هرانساني اگر بالاتر از منافع شخصي بوده و تنها براي نجات خود نباشد وبه فكر كمك ودستگيري همنوع باشد كه تكليف وامر وجداني  وراه اولياء الله وهاديان اهم بوده ، به انسان توانايي ومعنويت و استقامت فوق العاده مي بخشد وبه حيات معني و هدف مي دهد ( بهاري – 1372 ، ص 198 )
اكثر مردم در طول زندگي دچار مشكلات و هيجانات ، تعارضها و ترديد هاي مي شوند كه خود به تنهاي قادر به رفع آنها نيستند بنابراين نياز به مشورت با افراد متخصص وآگاهي دارند تا به كمك آنها اقدام به رفع موانع نمودند و از طريق شور و مشورت با اين افراد به عمل مشكلات خود بپردازند روند مشاوره رابطه و مبناي ارتباطي را  فراهم مي كند  كه به واسطه آن امكانات و شناخت خود را كشف مي كند در چنين شرايطي عناصري مانند دانش ، مهارت ، تجربه ، آرامش خاطر مشاور است كه نتايج مثبت را ممكن مي سازد و عدم يا ضعف در هر يك از عناصر مذكور نتيج منفي به بار آورده وسبب هرسودگي شغلي مشاور مي شود ( ثنايي ، 1373 )
بنابراين موضوع آسودگي خاطر و آرامش فكري وسلامت جساني مشاوران و تاثير آن بر نحوه رفتارشان درمحيط كار و موثر واقع شدن آنها درافزايش يا كاهش نتايج بهينه مقوله اي است كه اكثر متخصصان  وروان شناسان بدان اشاره نموده  وبر اهميت آن اتفاق نظر داشته ومعتقدند كه اگر مشاور از آرامش و رضايت خاطر برخوردارنباشد نمي تواند براي ديگران عامل اثر باشد
اگر مشاور به سبب كار مشاوره از لحظار هيجاني فرسوده شود احساس نا اميدي و درماندگي خواهد نمود و بتدريج از لحاظ عاطفي ، ذهني و جسمي تحليلفي رفته وخسته مي شود و احساس مي كند كه رويه شدن با مراجع بسيار مشكل است رفته رفته اشتياقش كم مي شود و علائم خستگي جسمي ماننداختلات پوستي ، سردرد ، دل درد و عدم تعادل فشار خون و دردهايي مرموز كمر و گردن به سراغش خواهد آمد و در اثر ضعف جسمي مستعد ابتلا به بيمري هاي ويروسي و عفونتي مختلف خواهد شد و يبر وآن خستي رواني حادث خواهد شد و مجموعه اين فرسودگي شغلي را به همراه خواهد آورد ( گلدارد – ترجمه حسينيان 1376 )
با توجه به اين كه مشاوره يك جايگاه حساس درجامعه و ر وند كاركردهاي افراد دارد نيازمندي به وجود مشاوره و مشاوره فعال يك امر بارز است
مشاوران هم همدلاني براي دانش آموزان هستند هم راهنماياني براي اوليا  آنان تا با آشنا ساختن به نيازهاي و خصوصيات فرزندانشان و همفكري و ارتباط با آنان در حل مشكلات دانش اموزان گام بردارند وبه همين جهت مناسب است نسبت به آنها توجه كافي مبذول گردد بنابراين هر نقطه نظر وحركتي كه سبب جلوگيري از فرسودگي شغلي و رواني آنها مشاوران شود اقدامي  در پيشبرد جامعه بويژه جوانان و نوجوانان و استفاده بهينه از وجود اين افراد مي باشد
لذا اين پژوهش قصد آن دارد تا به بررسي ميزان فرسودگي شغلي در بين مشاوران ناحيه 4 شيراز بپردازد .
اهميت وضرورت پژوهش
همه انسانها درزندگي روزمره در معرض انواع فشارهاي رواني قرار دارند معلي كه در كلاس درس به تعليم وتعلم مشغول است دانش اموزي كه ضمن يادگيري دروس ، خود را براي زندگي آينده وقبول مسئوليت و اشتغال آماده مي كند وبالاخره قربانيان وقايع آسيب زا مثل : سيل ، زلزله ، وغير همگي بارويدادهاي استرس انگيزي روبه رو هستند كه بهداشت  رواني و جسمي آدمي را تهديد مي كنند بنابراين نظريه كه تجزيه جزء لاينفك زندگي بشر است لزوم آموزش افراد جامعه در سطح وسيع با هدف كاهش استرس و پيشگيري از آن مطرح مي شود
وجود مشكلات عديده شخصي ، خانوادگي ، اجتماعي ، شغلي ، مدرسه اي و غيره ايجاب مي كند تا فعاليتهاي حرفه تخصصي مشاوره براي تامين رفع اين نيازها رشد وگسترش يابد اگرچه مشاوره حرفه اي جوانان است وارد رشد خود را ادامه مي دهد اما تاثير كلي آن بر جوامع به سرعت روبه افزايش است تعداغد زيادي از افراد جهت ياري خواستن از مشاوران در مورد رفع مشكلات زندگي خود از قليل : مشكلات خانوادگي ، بي كاري ، اختلاف و مشكلات زناشويي ، عدم اعتماد به نفس ، ضعف در تصميم گيري ها ، اختلاف جسمي رواني ، طلاق ، مشكلات تحصيلي ، مشكلات برقراري روابط انساني و  هزاران مشكل ديگر به مشاوران مراجعه مي كنند اينجاست كه نقش مشاور مشخص مي وشد بنابراين حرفه مشاوره اكنون درحال سرزندگي وتوسعه و هب سرمي برد وروز به ورزجوامع مختلف بويزه در مدارس به آن احساس نياز شده و اهميت و ضرورت آن بيشتر نمايان مي شود
حال با توجه به مقدمه فوق لزوم اهميت مشاوره و نقش ار مشاور درجامعه مشخص و محرز مي شود و با عنايت به اين كه صادر كشوري اسلامي زندگي مي كنيم و دستورات قرآن كريم و اسلام را از جان ودل پذيرا هستمي بايد ضرورت امر مشاوره كه تا اين حدود درمورد آن سفارش گرديده است توجه كنيم با اينكه مشاوره تنها مختص مدارس نيست و جامعه در زمينه هاي مختلف بدان نياز دارد ولي بخوبي وروشن است كه مشاوره بخصوص در مدارس نظام جديد متوسطه امري بسيار ضروري است واز وجود مشاوران در زمينه هاي مختلف از قبل امور تحصيلي ، شغلي ، تربيتي ، عاطفي و حتي خانوادگي استفاده مي شود ورسالت ايشان بسيار سنگين و دقيق است بطوريكه چرخانيدن مدارس نظام جديد بدون وجود مشاوران مشكل است لذا با توجه به حساسيت كار مشاوران وبا در نظر گرفتن نتيجه كار كه بايد ؟ ثمر ونتيجه  بخش باشد لازم است به آنها كارشان  توجه شو دزيرا در صورتي به هدف هايي مستقر در نظام جديد و نتيجه بهينه رسالت اين افراد دست مي يابيم كه آنها بتوانند با آرامش خاطر كار كنند و بايد در حد امكان از فرسودگي شغلي ايشان در اين حرفه پيشگيري به عمل آيد ( خاكپور – 1376 )
بيان مسئله :
اگر مشاور فرسوده شود ممكن است در او نگرشي منفي نسبت به مراجعاتش ايجاد گردد بطوريكه در بعضي مواقع به بهانه مبيان مشكلات ، آنها را مورد ملامت قرار دهد و كم كم روابط مشاوره اي آزار دهنده گرديده وبه جاي اين كه رابطه ي همدلانه و ياورانه ، شوق انگيز، صميمي ، مسئولانه و خلاق حكمفرما باشد فضايي بسيار سرد و خسته كننده ساخته مي تشود كه در چنين جوي مشاور از كار خود راضي نخواهد بود ظهور چنين علائمي در مشاور  روشن ترين نشانه فرسودگي شغلي خواهد بود و او غالبا خود را در كارها ناموفق مي پندارد و عدم موفقيت وي در انجام كار براي مراجع و احساس ناتواني، او را دچار سرخوردگي ، درماندگي ، دل سردي  و خود ناباوري و نهايتا كاهش عزت نفس مي گرداند
عدم رضايت شغلي به غيبت و كاهش كارآيي ، ترك خدمت ، بيمارهاي رواني – جسماني وكاهش عزت نفس مي انجلامد با توجه به اين مطالب اين پژوهش به منظور بررسي ميزان فرسودگي شغلي بين مشاوران ناحيه  شيراز مي باشد لذا با توجه به اين كه پژوهشهاي معدودي در زمينه رابطه فرسودگي ورضايت شغلي در كشورمان انجام نشده است محقق برآن نشده تا رابطه فرسودگي و رضايت شغلي مشاوران دبيرستان هاي ناحيه  شيرازرا بررسي نمايد .
اهداف پژوهش :
هدف كلي : پژوهش شناخت ميزان فرسودگي شغلي مشاوران مشغول به كار در  نظام متوسطه ، ناحيه   شيراز مي باشد

 

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۱:۴۰ | مدير
،

پايان نامه درباره رابطه بين سخت رويي و نااميدي بين دانشجويان رشته كشاورزي و روانشناسي ...

فهرست
عنوان                               صفحه
 
فصل اول : كليات تحقيق                                                                 5  
مقدمه                                  6
بيان مساله                                                 6
فرضيه هاي تحقيق                                    10
ضرورت و اهداف پژوهش                         10
تعاريف مفاهيم واژگان                        12
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق                 14                            
مقدمه                                15 
تعريف سخت رويي                       16
فلسفه وجودي                          19
مطالعات نظري                         23
تعريف نا اميدي                       32
زمينه نا اميدي در دوران كودكي و جنيني               36
شبه خانواده                          39
پژوهشهاي مربوطه                      40
فصل سوم : تعيين روش تحقيق                   45
طرح پژوهش                            46
جامعه و نمونه پژوهش                  46
روش نمونه گيري                       47
ابزار هاي اندازه گيري                    48
شيوه اجرا                            49
تجزيه و تحليل داده ها                    50
فصل چهارم : يافته ها و تجزيه و تحليل ها             51
فصل پتجم : بحث و نتيجه گيري                     82
خلاصه ، بحث و نتيجه گيري                     83
محدوديتها و تنگنا هاي پژوهش                     84
پيشنهادات                            85
منابع
 
     فصل اول
كليات تحقيق
 
مقدمه :
تاريخچه مفهوم نابهجاري . همچون ساير مفاهيم  مربوط به پديده هاي انساني يك مسير منطقي و هموار را پشت سر نگذاشته است ، بلكه طي قرن هاي متمادي دستخوش فراز و نشيب هاي فروان بوده است .
تعاريف نسبتا ابتدائي تبيين هاي جسماني كه در آرا ء نخستين يونانيان در مورد هستيري مشهور بود و يا همسان دانستن بيماران رواني با حيوانات ، به تدريج جاي خود را به رويكردهاي پيچيده تر داد. با توسعه طب نوين ، بسياري از پزشكان پذيراي اين انديشه شدند كه با يد در مورد آسيب شناسي و درمان پريشاني هاي رواني به مثابه بيماري هاي جسماني  برخود كرد (سارافيو 1990 )
نظريه پردازاني  چون گالن با ارائه انديشه هاي تازه درمورد علل روانشناختي " نابهنجاري ها "  شكل گيري و گسترش مستمر يزم مداخلات در ماني شاركو همگي زمينه محكمي را براي استقرار تبيين هاي روان شناختي نوين فراهم ساخت . سرانجام فضا براي ظهور نظريه پردازي هاي نوين مهيا شد و نظام روان تحليلي زيگموند فرويد حاكميت يافت .
موقعيت هاي فشارزاي زندگي  همواره ميتواند بر ميزان توانايي افراد در كنار آمدن با شرايط گوناگون موثر باشد و تداوم شرايط دشوار ، به نوبه خود ، موجب بروز يا تشديد نابساماني هاي ، جسماني و رواني  مي شود . در چنين فضايي انسان ناگريز است تا براي مقابله با پيامدهاي ناشي از فشارهاي زندگي به جستجوي راه كارهاي موثرتري باشد . از اين رو وجود  سبك خاص شناختي يا كسب صفاتي كه بتواند شدت عوامل فشارزاي زندگي را كاهش دهند ، اهميت ويژه اي مي يابد ( شفر ، مارتين ترجمه بلوچه  1375 ).
از سوي ديگر با توجه به وقايعي كه در چند سال اخير در كشور ما رخ داده است از قبيل جنگ ، زلزله هاي متعدد ( ايران جرء ده كشور حادثه خيز جهان است ) و عواملي نظير فقر ، طلاق ، اعتياد  و عوامل ديگر رقم كودكان و نوجوانان نيازمند به اقامت در سازمانهاي حمايتي نظير اماكن شبه خانواده بهزيستي ( مراكز شبه خانواده مراكزي هستند كه از كودكان و نوجواناني كه به دلايلي بدونه سرپرست مانده اند يا اينكه از سرپرست مناسب محروم شده اند نگهداري ميكنند ) را در جامعه ما بالا برده است .
 
عنوان تحقيق :     
بررسي و مقايسه ميزان سخت رويي برنا اميدي در دانشجويان مقطع كارشناسي رشته هاي كشاورزي و روان شناسي دانشگاه آزاد اسلامي واحد ساوه در سال تحصيلي 87 ـ 86
بيان مسئله :
طبق نظر  بر نا اميدي حالت تكان دهندايست كه با احساس عدم امكان و احساس ناتواني و بي علاقگي به زندگي آشكار ميشود و فرد در اثر نااميدي بشريت غير فعال شده و نمي تواند موقعيت هاي زندگي را بسنجد در نتيجه اين مشكلات قدرت تطبيق يا تغييرات زندگي را ندارد مشكلات زندگي و عدم سازگاري با عوامل فشار آورنده ( استرس ) فرد را در زندگي گرفتار مي نمايد و با گذشت زمان فرد از جريان يك زندگي طبيعي همواره بيشتر فاصله گرفته در پاره اي از موارد حتي به خود كشي كشيده ميشود .
از سوي ديگر يك عامل مهم در انسان كه او را به كوشش و پيشرفت وا مي دارد اميد است .
اميد يعني احساس امكان داشتن و ممكن بودن هر چيز غير ممكن . ( مارسل ، 1962 )
نا اميدي انسان را از درون مي پوساند و راه را براي كوشش و پيشرفت مسدود ميكند ( نا اميدي شاخص مهم افسردگي مي باشد ). ( گلمن ، دانيل ، 1995 ) .
فرد در اثر نا اميدي بشدت غير فعال شده و نمي تواند موقعيت هاي مختلف خود را بسنجد و تصميم بگيرد . نا اميدي شخص را سريعا در هم شكسته و او را در برابر عوامل فشار آور بي دفاع و گرفتار مي كند .
يكي از متغيير هايي كه ارزيابي آن در تبيين تغيير پذيري گرايش به نا اميدي به نظر ميرسد ، سخت رويي است . اولت كوبا سا (1979 ) سخت رويي را ويژگي شخصيتي پيچيده اي معرفي مي كند كه از سه مولفه چالش ، كنترل و تعهد تشكيل شده است . فردي كه ميزان خصيصه چالش در او بيشتر است رويدادهاي زندگي را به منزله فرصتي براي پويايي و سازگاري مجدد و ميداني براي تحقيق و ارتقاء خويشتن تلقي مي نمايد و در برابر اين رويدادها تسليم منفعلانه را انتخاب نمي كند . فردي كه مولفه كنترل در او زياد است ، احساس تاثير گذاري بر زندگي خويشتن را دارد و غالبا خود را در تغيير و دگرگوني شرايط توانا و مسئول مي بيند . فردي كه از تعهد بيشتري برخوردار است ، نه تنها خود را واجد ارزش مي بيند ، بلكه در زندگي به چيز هايي بسيار با ارزش معتقد است كه اهميت و معناي زيستن را براي وي برجسته مي سازد ( مدي ، اولت ( كوبا سا ) 1984 ص 31 )
طي سه دهه اخير نقش تعديل كننده يا محافظت كننده سخت رويي در قلمرو بيماريهاي مختلف جسماني به وفورمورد پژوهش قرار گرفته است( به عنوان مثال : لامبرت همكاران،1990 ) . به نظر مي رسد كه سخت رويي از طريق شيوه خاص ارزيابي رويدادها و استفاده از روش هاي مقابله با آنها مكانيزم محافظت كننده اي را در ساختار جسمي و رواني انسان به جريان مي اندازد .
پژوهش حاضر رابطه بين سخت رويي و نااميدي را مورد بررسي قرار مي دهد .
فرضيه هاي تحقيق :
1 ـ بين سخت رويي و نااميدي در دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد .
2 ـ بين چالش و نا اميدي در دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد .
3 ـ بين تعهد و نا اميدي در دانشجويان رابطه معنا دار وجود دارد .
4

 

 

متن كامل در سايت

متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه

40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۵:۳۳ | مدير
،

دانلود پايان نامه:انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد ايران ـ مورد مطالعه تعميرات، ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فصل اول : كليات تحقيق
 1 1ـ1 مقدمه.......................................................................................................................................................................1 2ـ1 بيان مساله...............................................................................................................................................................2 3ـ1 اهميت و ضرورت تحقيق......................................................................................................................................2 4ـ1 هدف هاي تحقيق يا نتايج مورد انتظار.............................................................................................................3 5ـ1 گزاره هاي تحقيق..................................................................................................................................................3    1ـ5ـ1 پرسش اصلي...................................................................................................................................................3    2ـ5ـ1 پرسش هاي فرعي..........................................................................................................................................3 6ـ1 روش كلي تحقيق...................................................................................................................................................4 7ـ1 روشهاي گردآوري داده ها و ابزار مورد استفاده براي آن................................................................................4 8ـ1 روش هاي تحليل داده ها.....................................................................................................................................4 9ـ1 قلمرو مكاني تحقيق...............................................................................................................................................4 10ـ1 قلمرو زماني تحقيق............................................................................................................................................4 11ـ1 جامعه آماري و روش نمونه گيري....................................................................................................................5 12ـ1 موانع و محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................................5 13ـ1 نقشه راه..................................................................................................................................................................5 14ـ1 شرح واژه ها و اصطلاحات تحقيق...................................................................................................................7 15ـ1 جمع بندي ..........................................................................................................................................................
 
فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق
 8 1ـ2 مقدمه........................................................................................................................................................................8 2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي......................................................................................................................9    1ـ2ـ2 طبقه بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................19    2ـ2ـ2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در اين مطالعه..................................................................................20 3ـ2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش هاي سرمايه گذاري............................................................................................24    1ـ3ـ2 معيارهاي مهم انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد..............................................29 4ـ2 ادبيات مربوط به انتخاب روش مناسب...............................................................................................................29    1ـ4ـ2 مطالعه ي اگروال و راماسوامي (2199)....................................................................................................30    2ـ4ـ2 مطالعه ي ايندانون (2000)........................................................................................................................32    3ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو و سامهاريا (2004).........................................................................................................33    4ـ4ـ2 مطالعه ي الانگو  (2005)............................................................................................................................34    5ـ4ـ2 مطالعه ي مير و همكاران (0920).............................................................................................................35    6ـ4ـ2 مطالعه ي گراند و تكزيرا (2011)..............................................................................................................44    7ـ4ـ2 مطالعه هنگ كنگ و وي هانگ (2013)..................................................................................................46    8ـ4ـ2 مطالعه ي ام ويتي (2013).........................................................................................................................47 5ـ2 نيازمندي ها و پروژه هاي صنعت بالگرد............................................................................................................47    1ـ5ـ2 نيازمندي هاي كشور به خدمات بالگردي.................................................................................................49    2ـ5ـ2 پروژه هاي سرمايه گذاري خارجي در حوزه بالگردهاي تجاري ايران.................................................50 6ـ2 جمع بندي................................................................................................................................................................
 
فصل سوم:روش شناسي تحقيق
 52 1ـ3 مقدمه.........................................................................................................................................................................52 2ـ3 روش تحقيق.............................................................................................................................................................52 3ـ3 جامعه آماري............................................................................................................................................................53 4ـ3 روش جمع آوري داده ها و اطلاعات...................................................................................................................53 5ـ3 ابزار اندازه گيري تحقيق........................................................................................................................................53    1ـ5ـ3 مراحل تهيه پرسشنامه..................................................................................................................................54    2ـ5ـ3 روايي پرسشنامه.............................................................................................................................................54    3ـ5ـ3 پايايي پرسشنامه............................................................................................................................................55 6ـ3 روش هاي آماري به كار رفته در تحقيق............................................................................................................56    1ـ6ـ3 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف (KS)......................................................................................................56    2ـ6ـ3 آزمون تي استيودنت......................................................................................................................................57    3ـ6ـ3 مدل هاي تصميم گيري چند شاخصه و منطق فازي............................................................................58       1ـ3ـ6ـ3 ارزيابي وزن شاخص ها........................................................................................................................59          1ـ1ـ3ـ6ـ3 تكنيك آنتروپي............................................................................................................................59       2ـ3ـ6ـ3 حل مسائل تصميم گيري چندشاخصه.............................................................................................60          1ـ2ـ3ـ6ـ3 تكنيك تاپسيس...........................................................................................................................61       3ـ3ـ6ـ3 منطق فازي.............................................................................................................................................61          1ـ3ـ3ـ6ـ3 سيستم فازي.................................................................................................................................62          2ـ3ـ3ـ6ـ3 مجموعه هاي فازي......................................................................................................................62          3ـ3ـ3ـ6ـ3 نمايش عددي (اعداد فازي و تبديل آن به اعداد قطعي)....................................................63       4ـ3ـ6ـ3 كاربرد اعداد فازي در تحقيق..............................................................................................................64 7ـ3 جمع بندي و نتيجه گيري....................................................................................................................................
 
فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها
 65 1ـ4 مقدمه.........................................................................................................................................................................65 2ـ 4 متغيرهاي جمعيت شناختي................................................................................................................................66 3ـ4 تجزيه و تحليل داده ها .........................................................................................................................................66    1ـ3ـ4 تعيين شاخص هاي مؤثر .............................................................................................................................67       1ـ1ـ3ـ4 آزمون كولموگروف ـ اسميرنوف .......................................................................................................68       2ـ1ـ3ـ4 آزمون ميانگين تي استيودنت............................................................................................................69    2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها و اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي........................................69       1ـ2ـ3ـ4 تعيين وزن شاخص ها.........................................................................................................................70       2ـ2ـ3ـ4 اولويت بندي روش هاي سرمايه گذاري خارجي............................................................................73 4ـ4 نتيجه گيري.............................................................................................................................................................
 
فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات
 75 1ـ 5 مقدمه.......................................................................................................................................................................75 2ـ 5 تحليل نتايج............................................................................................................................................................78 3ـ 5 پيشنهادات...............................................................................................................................................................
 
منابع و مآخذ
 I منابع فارسي......................................................................................................................................................................II منابع لاتين........................................................................................................................................................................
 
پيوست
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
ليست اشكال و نمودارها
 5 شكل 1ـ1 فرآيند انجام پژوهش....................................................................................................................................9 شكل 1_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي (سلامي و همكاران، 1390).......................................................18 شكل 2_2 چارچوب پروژه هاي BOT (جمالي و همكاران، 1389).....................................................................20 شكل 3_2 عوامل مؤثر بر انتخاب حالت ورود به بازار خارجي (چند، 2013)...................................................30 شكل 4_2 فاكتورهاي مهم مؤثر بر نحوه ورود (اگروال و راماسوامي، 1992)....................................................34 شكل 5_2 تأثير ويژگي هاي واحدهاي صنعتي بر انتخاب روش مناسب ورود (الانگو، 2005).....................34 شكل 6_2 انتخاب استراتژي ورود (مير و همكاران، 2009)..................................................................................35 شكل 7_2 دسته بندي روش هاي ورود (گراند و تكزيرا، 2011).........................................................................44 شكل 8_2 انتخاب روش ورود ـ گرايش سرتاسري..................................................................................................45 شكل 9_2 تأثيرات محيط سرمايه گذاري بر حالات ورود (هنگ كنگ و وي هانگ، 2013)........................57 شكل 1ـ3 مدل هاي تصميم گيري چندشاخصه (آذر و رجب زاده، 1381)......................................................62 شكل 2_3 سيستم فازي (عطائي، 1389).................................................................................................................63 شكل 3_3 نمايش عدد فازي (رمضاني، 1389).......................................................................................................64 شكل 4ـ3 مراحل اجراي تحقيق...................................................................................................................................               ليست جداول 21 جدول 1_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش ورود (ژائو، 2005).................................................................................22 جدول 2_2 عوامل مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (فريبرگ و لاون، 2007)...........................22 جدول 3_2 شاخص هاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي (محبي، 1389).........................................27 جدول 4_2 انواع مختلف ريسك براي يك بنگاه (محبي، 1389)........................................................................36 جدول 5_2 فاكتورهاي مهم هزينه اي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)......36 جدول 6_2 فاكتورهاي مهم مالكيتي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........38 جدول 7_2 فاكتورهاي دروني سازي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).........38 جدول 8_2 فاكتورهاي مكاني (گراند و تكزيرا، 2011)..........................................................................................40 جدول 9_2 فاكتورهاي نهادي مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011).....................43 جدول 10_2 فاكتورهاي مهم ديگر مؤثر بر تعيين روش ورود به يك بازار (گراند و تكزيرا، 2011)............50 جدول 11_2 روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي.......................................................................................50 جدول 12_2 روش هاي سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد.......................................................................51 جدول 13_2 معيارهاي مؤثر بر انتخاب روش سرمايه گذاري خارجي................................................................63 جدول 1ـ3 اعداد فازي متناظر با واژه هاي بياني......................................................................................................65 جدول 1_4 متغيرهاي جمعيت شناختي جامعه آماري تحقيق............................................................................67 جدول 2ـ 4 آزمون كولوموگروف ـ اسميرنوف داده هاي تحقيق...........................................................................68 جدول3ـ 4 آزمون ميانگين تي استيودنت داده هاي تحقيق..................................................................................69 جدول 4ـ4 ماتريس تركيبي حاصل از نظرات پاسخ دهندگان با استفاده از ميانگين حسابي.........................69 جدول 5ـ4 محاسبه ي وزن معيارها............................................................................................................................70 جدول 6ـ 4 وزن معيارها به ترتيب..............................................................................................................................71 جدول 7ـ 4 داده هاي نرمال شده ماتريس تصميم گيري......................................................................................71 جدول 8ـ 4 ماتريس بي مقياس موزون تصميم گيري............................................................................................72 جدول 9ـ 4 راه حل ايده آل مثبت و منفي...............................................................................................................72 جدول 10- 4 فاصله گزينه هاي تصميم از ايده آل مثبت و منفي.......................................................................72 جدول 11ـ 4 ميزان نزديكي نسبي گزينه هاي تصميم به راه حل ايده آل........................................................73 جدول 12ـ 4 رتبه بندي گزينه هاي تصميم.............................................................................................................78 جدول 1ـ 5 درجه اهميت شاخص هاي تحقيق........................................................................................................1ـ1 مقدمه
اغلب كشورهاي در حال توسعه براي رونق اوضاع اقتصادي، ايجاد اشتغال و دستيابي به رشد و توسعه اقتصادي پايدار با مشكل كمبود منابع در جهت سرمايه گذاري روبرو هستند. در اين حال كشورهاي در حال توسعه با جذب سرمايه هاي خارجي و سرازير شدن منابع مالي كافي، قادر به بهره گيري از فرصت رشد و توسعه با ايجاد زيرساخت هاي لازم خواهند شد و اگر كمي هوشمندانه تر در اين شرايط رفتار كنند، فرصت بهره گيري از فناوري و دانش روز ناشي از آن را نيز به دست خواهند آورد. جذب سرمايه هاي خارجي و مشاركت سرمايه گذاران خارجي در فعاليت هاي توليدي و صنعتي يكي از مهمترين روش هاي تأمين منابع لازم در پيشرفت كشورهاي در حال توسعه و كمتر توسعه يافته، قلمداد مي شود. بنابراين با توجه به اهميت مقوله سرمايه گذاري خارجي به عنوان يكي از ابزارهاي اصلي توسعه، آشنايي با انواع روش هاي سرمايه گذاري خارجي مهم و ضروري به نظر مي رسد. در اين مطالعه سعي شده است تا روش هاي مختلف مورد استفاده در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري[1] ايران، مورد بررسي قرار گيرند و سپس با توجه به انواع شاخص هاي بيان شده از سوي كارشناسان اين صنعت، روش اصلي جذب سرمايه گذاري خارجي تعيين گردد.
2ـ1 بيان مسئله
بالگرد در دنياي امروز يكي از مهم‌ترين و پراستفاده‌ترين وسايل حمل و نقل به شمار مي‌آيد. به علت كاراكترهاي پروازي بي رقيب بالگردها، اين وسيله كاربردهاي گسترده اي پيدا كرده است كه از جمله آنها مي توان به مواردي چون مسافربري هوائي، حمل پست و كالاهاي بازرگاني،كمك به پليس هنگام بروز حوادث و كنترل ترافيك و كمك به آتش نشاني براي خاموش كردن آتش، حمل و نقل و نشر روزنامه و مجله، نقشه برداري و مساحي از اراضي و باغ ها و ساختمان ها و خدمات پزشكي در زمان بروز اتفاقات ناگوار، اشاره كرد. البته در موارد اندكي نيز جابجايي وسايل سنگين وزن مانند سازه هاي ساختماني و راديويي با برخي از اين بالگردها صورت مي پذيرد. با افزايش نياز كشور به اين وسيله، لزوم تأمين آن و اجراي خدمات مربوط به تعميرات و نگهداري از آنها در داخل كشور، روز به روز بيشتر احساس مي شود. از سويي به دليل كمبود منابع مالي داخلي، ضعف بخش خصوصي براي تأمين سرمايه گذاري هاي بلند مدت، محدوديت هاي مختلف بر سر راه وارد كردن تكنولوژي هاي مورد نياز (شامل تحريم هاي خارجي عليه ايران، ...) از كشورهاي صاحب تكنولوژي توسط سرمايه گذاران داخلي، امكان


سرمايه گذاري از منابع داخلي كاهش يافته و لزوم تأمين سرمايه از منابع خارجي در اولويت قرار مي گيرد (هادي زنور، 1379). به علاوه اين كه سرمايه گذار خارجي از مزيت رقابتي نيز برخوردار است؛ به اين معني كه او با داشتن اطلاعات بيشتر در مورد بازارها، عوامل توليد، قيمت كالاها و خدمات و بازاريابي، مهارت در مديريت و تخصص هاي فني، توان توليد با هزينه كمتر، تكنولوژي برتر و در نهايت منابع مالي بيشتر، از مزيت بيشتري نسبت به سرمايه گذار داخلي برخوردار است (تدبير اقتصاد، 1384)، كه اين خود دليل ديگري بر لزوم سرمايه گذاري خارجي در صنعت بالگرد كشور مي باشد. تأمين سرمايه از منابع خارجي به روش هاي مختلفي صورت مي پذيرد و شناسايي اين روش ها و انتخاب روش مناسب سرمايه گذاري يكي از مهمترين تصميماتي است كه كشورها يا شركت هاي سرمايه پذير با آن مواجه اند، به طوري كه بقاء و ماندگاري آن ها را در دنياي واقعي امروزي تحت تأثير قرار مي دهد.
اين تحقيق با هدف شناسايي روش هاي مختلف سرمايه گذاري خارجي، اولويت بندي و نهايتاً انتخاب بهترين روش مناسب در حوزه ي تعميرات، نگهداري و خدمات پروازي بالگردهاي تجاري كشور، تعريف و انجام شده است. به منظور انجام اين اولويت بندي و انتخاب روش مناسب، از تكنيك هاي تصميم گيري چندمعياره فازي استفاده شده است.
3ـ1 اهميت و ضرورت موضوع
صنعت بالگرد كشور، از جمله صنايعي است كه براي توسعه نيازمند صرف هزينه هاي فراوان مي باشد. به علاوه اينكه توسعه اين صنعت نيازمند تكنولوژي هاي پيشرفته نيز مي باشد. ارتباط با شركت هاي خارجي ممكن است نسبت به ارتباط با شركت هاي داخلي ارزش افزوده محلي كمتري ايجاد كند، با اين حال پر اهميت هستند، به خصوص در كشورهايي كه توانمندي هاي داخلي در مراحل ابتدايي رشد هستند (آنكتاد[2] ،a2007). به منظور دستيابي به تكنولوژي روز در صنعت مربوطه نياز به برقراري ارتباط با منابع تكنولوژي و استفاده از روش هاي مناسب سرمايه گذاري خارجي براي انتقال تكنولوژي از آنها احساس مي شود. روش هاي گوناگوني براي سرمايه گذاري خارجي وجود دارد كه مي تواند شامل سرمايه گذاري مشترك، ادغام، اكتساب، قرارداد ليسانس، قرارداد فرانشيز، قرارداد مديريتي، بيع متقابل و ... باشد. بي شك يافتن بهترين و مناسب ترين روش كه فراخور صنعت موردنظر، حداكثر منافع ملي كشور ميزبان را به ارمغان بياورد، از اهميت فوق العاده اي برخوردار است.
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۵۳:۵۰ | مدير
،

پايان نامه رابطه بين الگوهاي كسب و كار با عملكرد شركتهاي فعال در شهركهاي صنعتي استان گيلان ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده ...........................................................................................................................................................1
فصل اول : كليات تحقيق ..............................................................................................................................2
1-1)مقدمه.................................................................................................................................................... 2
1-2 )بيان مسئله .......................................................................................................................................... 3
1-3 )اهميت و ضرورت تحقيق..................................................................................................................  7
1-4 )اهداف تحقيق.................................................................................................................................... 8
1-5 )چهارچوب نظري تحقيق..................................................................................................................... 8
1-6 ) فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................. 9
1-7 )تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق ................................................................................... 9
1-8 )قلمرو تحقيق..................................................................................................................................... 14
فصل دوم : مباني نظري تحقيق................................................................................................................... 15
2-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 15
2-2  ) تعريف عملكرد سازماني................................................................................................................ 16
2-2-1 ) سير تاريخي مطالعه تفكر مبتني بر عملكرد................................................................................. 17
2-2-2 ) ابعاد عملكرد سازماني .................................................................................................................18
2-2-3) عوامل موثر بر عملكرد سازماني................................................................................................... 20
2-2-4) اهميت عملكرد سازماني ..............................................................................................................21
2-2-5 )ارزيابي عملكرد و مدلهاي سنجش آن ........................................................................................ 22
2-3) تعريف مدل كسب وكار................................................................................................................... 28
2-3-1) ابعاد مدل كسب و كار...................................................................................................................29
2-3-2) چهارچوبهاي توصيف  مدل كسب وكار...................................................................................... 31
2-3-3 )الگوهاي طراحي كسب وكار........................................................................................................ 34
2-3-4 )نوآوري در مدل كسب وكار......................................................................................................... 40
2-3-5 )الگوهاي كسب وكار كارايي محور............................................................................................... 47
2- 4 )پيشينه تحقيق................................................................................................................................... 48
فصل سوم : روش اجراي تحقيق............................................................................................................... 52
3-1 )مقدمه................................................................................................................................................ 52
3-2 )فرايند اجراي تحقيق......................................................................................................................... 52
3-3 )روش تحقيق..................................................................................................................................... 52
3-4 )نمونه و جامعه آماري ...................................................................................................................... 53
3-5 )روش ها و ابزار جمع آوري داده ها................................................................................................. 54
3-6 )روايي و پايايي ابزار اندازه گيري ..................................................................................................... 55
3-7 )روشهاي آماري تجزيه و تحليل داده ها ................. ........................................................................ 57
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها ........................................................................................................58
4-1 )مقدمه ................................................................................................................................................58
4-2 ) توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان ....................................................................59
4-3 ) توصيف متغيرهاي تحقيق.................................................................................................................60
4-4 )آزمون فرضيه ها.................................................................................................................................62
فصل پنجم : نتايج تحقيق و پيشنهادات........................................................................................................69
5-1 )مقدمه.................................................................................................................................................69
5-2 ) نتايج آمار توصيفي............................................................................................................................70
5-3 ) نتايج آمار استنباطي...........................................................................................................................73
5-4 ) پيشنهادات بر اساس يافته ها و فرضيه هاي تحقيق...........................................................................74
5-5) محدوديت هاي تحقيق.......................................................................................................................75
5-6 )پيشنهادات براي تحقيقات آتي...........................................................................................................75
منابع فارسي................................................................................................................................................76
منابع انگليسي...............................................................................................................................................80
فهرست جداول
جدول( 2-1 ) ابعاد كسب و كار ................................................................................................................30
جدول (2-2) نه سنگ بناي مدل كسب وكار..............................................................................................33
جدول (2-3) الگوهاي طراحي مدل كسب و كار صاحبنظران مختلف.......................................................39
جدول( 2-4)ميزان وابستگي هر يك از مدلها به نظريه هاي مديريت راهبردي .........................................42
جدول (2-5) مدل مفهومي كسب و كار.....................................................................................................43
جدول (3-1)توزيع پرسشنامه بر اساس مولفه هاي بكار گرفته شده ..........................................................55
جدول(3-2) ضريب آلفاي كرونباخ و منابع پرسشنامه................................................................................57
جدول (4-1)توصيف زمينه فعاليت شركتها.................................................................................................59
جدول (4-2)توصيف متغير سابقه شركت ..................................................................................................59
جدول (4-3) توصيف متغير تعداد پرسنل...................................................................................................60
جدول (4-4)توصيف متغير عملكرد ..........................................................................................................60
جدول (4-5) توصيف متغير نوآوري...........................................................................................................61
جدول (4-6)توصيف متغير كارايي..............................................................................................................61
جدول (4-7)ضريب همبستگي بين كارايي و عملكرد................................................................................62
جدول (4-8)ضريب همبستگي بين نوآوري و عملكرد .............................................................................63
جدول (4-9)آزمون رگرسيون متغيره هاي مستقل بر عملكرد ....................................................................64
جدول (4-10) آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به سابقه شركت ....................................65
جدول (4-11) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به سابقه شركت ......................................66
جدول (4-12)آزمون رگرسيون بين نوآوري و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل........................................67
جدول (4-13) آزمون رگرسيون بين كارايي و عملكرد با توجه به تعداد پرسنل.........................................67
جدول (4-14)آزمون تي تست متغيرهاي تحقيق با توجه به زمينه فعاليت .................................................68
جدول (5-1) توصيف مولفه هاي عملكرد شركت ....................................................................................70
جدول( 5-2) توصيف مولفه هاي الگوي كسب و كار نوآوري محور.........................................................71
جدول( 5-3) توصيف مولفه هاي الگوي كسب و كار كارايي محور..........................................................72
فهرست اشكال و نمودارها
شكل (1-1) مدل تحقيق ..............................................................................................................................6
نمودار(4-1) ميله اي زمينه فعاليت شركت ها.............................................................................................96
نمودار (4-2) هيستوگرام متغير سابقه شركت..............................................................................................96
نمودار(4-3)هيستوگرام متغير تعداد پرسنل.................................................................................................97
نمودار (4-4) هيستوگرام عملكرد ..............................................................................................................97
نمودار (4-5)هيستوگرام متغير نوآوري ......................................................................................................98
نمودار (4-6)هيستوگرام متغير كارايي.........................................................................................................98


پيوست ها / ضمايم
پيوست الف : پرسشنامه ..............................................................................................................................82
پيوست ب : خروجي آزمون هاي آماري ....................................................................................................86
چكيده لاتين ...............................................................................................................................................99


چكيده:
تحقيقات مديريتي بر اهميت نقش الگوهاي كسب و كار در ارتقاي عملكرد سازماني تاكيد دارد . در سالهاي اخير شاهد رقابتي تر شدن عرصه كسب و كار در صنايع مختلف بوده ايم . بنابر نظر محققان عرصه كسب و كار ، دستيابي به جايگاه رقابتي مناسب براي يك شركت ، تنها با كمك يك الگوي مناسب كسب و كار امكان پذير است . يك مدل كسب و كار موفق ، نشان دهنده يك راه بهتر نسبت به گزينه هاي موجود مي باشد كه مي تواند ارزش بيشتري را به يك گروه مجزا از مشتريان پيشنهاد كرده و منافع بيشتري را به شركت بازگرداند . از آنجا كه مطالعات نظري و تجربي بسيار اندكي در زمينه ي عوامل موثر بر عملكرد شركتها در بخش صنايع توليدي صورت گرفته است در پژوهش حاضر ، رابطه بين الگوهاي كسب و كار نوآوري محور و كارايي محور و عملكرد شركت ، در شركتهاي فعال صنايع غذايي و فلزي بررسي شده است . داده ها از طريق پرسشنامه از 151 شركت فعال صنايع غذايي و فلزي در شهركهاي صنعتي استان گيلان جمع آوري شده اند . روش تحقيق به كار گرفته شده در اين پژوهش ، ضريب همبستگي پيرسون مي باشد . نتايج تحقيق نشان مي دهد كه الگوهاي كسب و كار نوآوري محور و كارايي محور با عملكرد شركت رابطه معناداري دارد و به نظر مي رسد در اين خصوص تغيير در الگوي كسب و كار ،عملكرد را به ميزان بالايي متاثر مي كند .متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۶:۲۷ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان