دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

خريد فايل پايان نامه : دانلود پايان نامه ارشد: چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حس ...

پايان نامه فهرست

فصل اول : كليات تحقيق

1-1)مقدمه............. 1

1-2)بيان مسئله............. 3

1-3)اهميت و ضرورت تحقيق............. 6

1-4)هدف و سؤالات تحقيق............. 7

1-5)فرضيه هاي پژوهش............. 8

1-6)روش انجام پژوهش............. 9

1-6-1)روش تحقيق............. 9

1-6-2)روش هاي گردآوري اطلاعات............. 10

1-6-3)روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات............. 10

1-7)قلمرو تحقيق............. 11

1-7-1)قلمرو موضوعي............. 11

1-7-2)قلمرو زماني............. 11

1-7-3)قلمرو مكاني............. 11

1-8)جامعه ي آماري ، نمونه ي آماري و روش نمونه گيري............. 12

1-9)تعريف عملياتي متغيرها............. 12

1-10)متغيرهاي پژوهش............. 13

 

 

1-10-1)متغيرهاي مستقل............. 13

1-10-2)متغيرهاي وابسته............. 14

1-11)استفاده كنندگان از نتايج پايان نامه............. 14

1-12)ساختار تحقيق............. 15

فصل دوم : مباني نظري و پيشينه ي پژوهش

2-1)مقدمه............. 16

2-2)انواع سيستم هاي هزينه يابي............. 20

2-2-1)سيستم هاي هزينه يابي سنتي............. 21

2-2-2)سيستم هاي هزينه يابي نوين............. 22

2-2-2-1)سيستم هزينه يابي بر مبناي هدف............. 22

2-2-2-2)سيستم هزينه يابي بر مبناي فعاليت............. 23

2-3)طبقه بندي هزينه ها............. 25

2-3-1)ارتباط هزينه با حسابرسي............. 26

2-3-2)نقش مديريتي هزينه ها............. 26

2-3-2-1)هزينه هاي توليدي............. 26

2-3-2-2)هزينه هاي غيرتوليدي............. 27

2-3-3)سهولت در رديابي هزينه ها............. 27

2-3-3-1)هزينه هاي مستقيم(بدون واسطه)............. 27

2-3-3-2)هزينه هاي غيرمستقيم(با واسطه)............. 27

2-3-4)زمان بندي مسئوليتي هزينه هادر برابردرآمدهاي فروش............. 28

2-3-4-1)هزينه هاي محصولي............. 28

2-3-4-2)هزينه هاي دوره اي............. 28

2-3-5)شيوه ي هزينه ها براساس تغييرات فعاليتي............. 29

2-4)هزينه ي حسابرسي(حق الزحمه ي حسابرسي)............. 29

2-5)نرخ تورم............. 32

2-5-1)نظريه هاي تورم............. 33

2-5-2)انواع تورم از نظر شدت............. 34

2-6)علل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري............. 36

2-6-1)تصميمات سنجيده ي مديران............. 36

2-6-2)انگيزه ي شخصي مديران............. 37

2-6-3)علل چسبندگي هزينه ي حسابرسي............. 37

2-7)عوامل مؤثربر چسبندگي هزينه............. 39

2-8)پيشينه ي پژوهش............. 40

2-8-1)پيشينه ي پژوهش در مورد چسبندگي هزينه ي حسابرسي............. 40

2-8-2) پيشينه ي پژوهش در مورد چسبندگي هزينه ي حسابداري............. 41

فصل سوم : روش پژوهش

3-1)مقدمه............. 44

3-2)روش پژوهش............. 44

3-3)قلمرو تحقيق............. 46

3-4)جامعه ي آماري............. 46

3-5)نمونه ي آماري............. 47

3-6)فرضيه هاي پژوهش............. 51

3-7)مدل و متغيرهاي پژوهش............. 52

3-7-1)مدل هاي پژوهش............. 52

3-7-2)متغيرهاي پژوهش............. 55

3-8)روش آماري و نحوه ي تجزيه و تحليل داده ها............. 57

3-8-1)روش پانل ديتا(داده هاي پانل)............. 57

3-8-1-1)مدل اثرات مشترك............. 60

3-8-1-2)مدل اثرات ثابت............. 61

3-8-1-3)مدل اثرات تصادفي............. 63

3-8-1-4)آزمون F ليمر(F مقّيد)............. 64

3-8-1-5)آزمون هاسمن............. 65

3-8-2)آزمون معني دار بودن كل مدل............. 66

3-8-3)آزمون معني داربودن متغيرهاي تحقيق............. 67

3-8-4)آزمونهاي مربوط به مفروضات مدل رگرسيون خطي............. 68

3-8-4-1)آزمون فرض نرمال بودن متغيرها و باقيمانده ها............. 69

3-8-4-2)آزمون فرض مستقل بودن باقيمانده ها............. 70

3-8-4-3)آزمون فرض عدم وجود هم خطي بين متغيرهاي مستقل............. 71

3-8-5) تحليل همبستگي............. 72

3-9)تصميم گيري نهايي جهت پذيرش يا رد فرضيه ها............. 72

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها

4-1)مقدمه............. 74

4-2)آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش............. 74

4-3)آزمون نرمال بودن متغير وابسته............. 81

4-4)آزمون عدم وجود هم خطي بين متغيرهاي مستقل و ميزان همبستگي بين متغيرها............. 83

4-5)آزمون فرضيات............. 85

4-5-1)آزمون فرضيه ي اول............. 86

4-5-1-1)تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي اول............. 87

4-5-2) آزمون فرضيه ي دوم............. 89

4-5-2-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي دوم............. 90

4-5-3) آزمون فرضيه ي سوم............. 92

4-5-3-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي سوم............. 93

4-5-4)آزمون فرضيه ي چهارم............. 96

4-5-4-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي چهارم............. 97

4-5-5) آزمون فرضيه ي پنجم............. 99

4-5-5-1) تخمين مدل و تفسير نتيجه ي فرضيه ي پنجم............. 100

4-6)تحليل همبستگي............. 103

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه............. 105

5-2)نتايج تحقيق............. 106

5-2-1)نتايج فرضيه ي اول............. 107

5-2-2)نتايج فرضيه ي دوم............. 108

5-2-3)نتايج فرضيه ي سوم............. 109

5-2-4) نتايج فرضيه ي چهارم............. 110

5-2-5) نتايج فرضيه ي پنجم............. 111

5-3)نتيجه گيري كلي فرضيات............. 112

5-4)پيشنهادات............. 113

5-4-1)پيشنهادي در مورد استفاده از مدل ، متغير و نرم افزار آماري............. 113

5-4-2)پيشنهادات كاربردي پژوهش............. 114

5-4-3)پيشنهاداتي جهت پژوهش هاي آتي............. 114

5-5)محدوديتهاي تحقيق............. 115

پيوست آماري............. 117

منابع و مآخذ............. 125

 

متن كامل :

 دانلود پايان نامه بررسي و تحليل چسبندگي هزينه هاي حسابرسي و حسابداري شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران -دانلود پايان نامه ارشد

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۴۵:۵۱ | مدير
،

فروش فايل پايان نامه : پايان نامه نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مال ...

پايان نامهفهرست مطالب

فصل اول

1- 1  مقدمه. 2

1-2  بيان مسأله. 4

1-3  اهميت و ضرورت تحقيق.. 5

1-4 سوال تحقيق.. 6

1-5 فرضيه هاي تحقيق.. 6

1-6  اهداف اساسي پژوهش.... 7

1-7 متغير هاي تحقيق.. 8

1-7-1 متغير وابسته. 8

1-7-2 متغير مستقل.. 10

1-7-3 متغير هاي كنترلي.. 11

1-8 قلمرو تحقيق.. 12

1-8-1 قلمرو موضوعي تحقيق.. 12

1-8-2 قلمرو مكاني تحقيق.. 12

1-8-3 قلمرو زماني تحقيق.. 12

1-9 تعريف واژه ها و اصطلاحات تخصصي.. 12

1-10 ساختار كلي تحقيق.. 13

 

 

 

فصل دوم

بخش اول : سرمايه در گردش... 15

2-1-1 مقدمه. 16

2-1-2 تعريف سرمايه در گردش... 17

2-1-3  ماهيت سرمايه در گردش... 19

2-1-4 اهميت سرمايه در گردش... 20

2-1- 5  چرخه سرمايه در گردش... 23

2-1-6  اجزاي سرمايه در گردش... 27

2-1-7 ميزان سرمايه در گردش... 28

2-1-8 تغييرات سرمايه در گردش... 30

2-1-9 تجزيه و تحليل سرمايه در گردش... 30

2-1-10 مديريت سرمايه در گردش... 35

2-1-11 اجزاي مديريت سرمايه در گردش... 38

2-1-12 اهميت مديريت سرمايه در گردش... 45

2-1-13 كارايي مديريت سرمايه در گردش... 46

2-1-14 استراتژي هاي مديريت سرمايه در گردش... 52

2-1-15  سياست هاي مطلوب در مديريت سرمايه در گردش... 58

2-1-16 سياست سرمايه در گردش و ثروت سهامداران. 60

2-1-17 سياستهاي سرمايه در گردش و عملكرد مالي شركتها 61

 

 

بخش دوم : عملكرد مالي 62

2-2-1 مقدمه. 63

2-2-2  تعريف عملكرد 63

2-2-3 اندازه گيري عملكرد 65

2-2-4  مفهوم ارزيابي عملكرد 66

2-2-5  اهداف ارزيابي عملكرد 66

2-2-6 تشريح مفهوم عملكرد 67

2-2-7  معيارهاي ارزشيابي عملكرد 68

2-2-8   معيارهاي ارزيابي عملكرد مالي شركتها 69

2-2-8-1  معيارهاي حسابداري.. 69

2-2-8-1-1  معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري.. 69

2-2-8-1-2  معيارهاي مبتني بر اطلاعات حسابداري و اطلاعات بازار. 72

2-2-8-2 معيارهاي اقتصادي.. 73

2-2-9  مدل هاي اندازه گيري عملكرد 76

2-2-9-1مدل سينك و تاتل (1989) 76

2-2-9-2 ماتريس عملكرد (1989) 76

2-2-9-3 مدل نتايج و تعيين كننده ها (1991) 77

2-2-9-4 اهرم عملكرد   (1991) 77

2-2-9-5  كارت امتيازدهي متوازن  (1992) 78

2-2-9-6  فرايند كسب و كار (1996) 79

2-2-9-7  تحليل ذي نفعان (2001) 79

2-2-9-8  مدل تعالي سازمان. 80

2-2-9-9 چارچوب مدوري و استيپل (2000) 80

بخش سوم : تحقيقات انجام شده 82

2-3-1 تحقيقاتي انجام شده در داخل ايران 83

2-3-2 تحقيقاتي انجام شده در خارج از ايران 85

فصل سوم

3-1 مقدمه. 87

3-2 جامعه آماري.. 87

3-3 نمونه آماري 88

3-4 نوع تحقيق.. 89

3-4-1 نوع تحقيق بر مبناي هدف... 89

3-2-4 نوع تحقيق بر مبناي روش... 89

3-5 جمع آوري و طبقه بندي داده ها 89

3-6 روش تحقيق.. 90

3-7 متغير هاي تحقيق.. 90

3-7-1 متغير مستقل.. 91

3-7-2 متغير وابسته. 91

3-7-3 متغير هاي كنترلي.. 94

3-8 فرضيه هاي تحقيق 94

3-9 مسائل مورد توجه در تخمين مدل. 95

3-9-1 نرمال بودن. 96

3-9-2 ناهمساني واريانس.... 96

3-9-3 خود همبستگي.. 97

3-9-4 هم خطي.. 98

3-9-5 مانايي متغيرها 98

3-10تجزيه و تحيل داده ها 100

3-11 مزاياي استفاده از داده هاي تابلويي.. 101

3-12 تخمين مدل رگرسيون با داده هاي تابلويي.. 101

3-12-1نحوه عملكرد جمله AR.. 102

3-12-2 انتخاب مدل مناسب در داده هاي تلفيقي.. 103

3-13 خلاصه فصل 106

فصل چهارم

4-1 مقدمه. 108

4-2 مطالعه ي توصيفي داده هاي تحقيق. 108

4-3 آزمون نرمال بودن متغير وابسته و جمله خطا 112

4-4 نتايج آزمون ها و تخمين هاي انجام شده 114

4-4-1 آزمون چاو(chow) يا آزمون تغييرات ساختاري مربوط به فرضيه ها 115

4-4-2 آزمون هاسمن مربوط به فرضيه ها 115

4-5 ناهمساني واريانس... 116

4-5-1 روش‌هاي شناسايي ناهمساني واريانس... 117

4-5-2 روش‌هاي رفع ناهمساني واريانس... 118

4-6 بررسي وجود هم خطي.. 124

4-6-1 راه هاي تشخيص هم خطي.. 124

4-7 آزمون مانايي متغيرهاي تحقيق. 125

4-8 خلاصه فصل. 127

فصل پنجم

5-1 مقدمه. 129

5-2 فرضيات و نتايج بررسي مدل ها 129

5-3 محدوديت هاي تحقيق. 130

5-4 پيشنهادهاي كاربردي 131

5-5 پيشنهادات آتي.. 133

منابع و مآخذ

فهرست منابع فارسي 135

فهرست منابع انگليسي 137

 

 

فهرست جداول

جدول 2-1-1  نسيت هاي نقدينگي. 32

جدول 2-1-2 رابطه بين دارايي هاي نقد و روش هاي تامين مالي.. 59

جدول 2-2-1 تعاريف عملكرد 65

جدول 4-1 معرفي و تفكيك نمادهاي استفاده شده براي متغيرهاي مدل. 119

جدول 4-2 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق قبل از نرمال كردن   120

جدول 4-3 آمار توصيفي متغيرهاي تحقيق بعد از نرمال كردن. 123

جدول 4-4 نتايج آزمون چاو مربوط به مدل ها 125

جدول 4-5 نتايج آزمون هاسمن مربوط به مدل هاي تحقيق. 126

جدول 4-6 شناسايي ناهمساني واريانس در مدل هاي تحقيق. 127

جدول 4-7 نتايج بدست آمده از تخمين مدل اول. 129

جدول 4-8 نتايج بدست آمده از تخمين مدل دوم. 130

جدول 4-9 نتايج بدست آمده از تخمين مدل سوم. 131

جدول 4-10 نتايج بدست آمده از تخمين مدل چهارم. 132

جدول 4-11 نتايج بدست آمده از تخمين مدل پنجم. 133

جدول 4-12 آزمون هم خطي متغيرهاي مستقل. 135

جدول 4-13 آزمون مانايي فرضيه ها در طي دوره پژوهش... 136

 

 

فهرست  نمودارها

شكل 2-1-1 چرخه سرمايه در گردش... 23

شكل 2-1-2 چرخه سرمايه در گردش... 25

شكل 2-1-3 چرخه سرمايه در گردش... 26

شكل 2-1-4 دوره گردش وجه نقد 51

شكل 2-1-5 ساختاردارايي هاي جاري را با تامين مالي كوتاه مدت و بلند مدت 58

شكل 2-1-6 نتايج استراتژي هاي جسورانه و محافظه 60

شكل 2-2-1 چرخه عملكرد 67

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد-نقش سياست هاي سرمايه در گردش بر عملكرد مالي

 

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۰:۵۴ | مدير
،

پايان نامه دانلود پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل ...

پايان نامهفهرست

فصل اول: كليات تحقيق

مقدمه ......................................................  2

بيان مسأله ...............................................  4

اهميت و ضرورت پژوهش ..................  11

هدف‌هاي پژوهش ................................  13

فرضيه ها................................................. 14

تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها......... 15

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

پيشينه نظري............................................ 20

اشتياق شغلي ........................................  20

ابعاد اشتياق شغلي ................................  23

اشتياق شغلي و مفاهيم مرتبط ................ 25

محرك‌هاي اشتياق شغلي ....................... 28

پيشايندها و پيامدهاي اشتياق شغلي ....... 34

استراتژي هاي مناسب جهت افزايش اشتياق شغلي ..................................................... 35

مزاياي افزايش اشتياق شغلي كاركنان...... 39

اشتياق شغلي؛ معياري مهم در محيط....... 40

رهبري اصيل........................................... 41

تعاريف رهبري .....................................  41

رويكردها و تئوري هاي سنتي و نوين رهبري............................................................... 43

رهبري خدمت گزار ............................... 47

رهبري اصيل: پاسخي به چالش ها و ابهامات نظريه خدمت گزار.................................. 48

پيشينه و خاستگاه رهبري اصيل ............. 48

رهبري اصيل و توسعه رهبري اصيل....... 49

نظريه رهبري اصيل ................................ 53

مؤلفه هاي رهبري اصيل ........................ 54

اجزاي رهبري اصيل .............................  55

سرمايه مثبت روانشناسي .......................  56

ديدگاه مثبت اخلاقي .............................  57

خودآگاهي رهبر...................................... 58

خودتنظيمي رهبر ..................................  59

رفتارها/ فرايند هاي رهبر ....................... 60

سرمايه­ روانشناختي ...............................  66

اجزاي سرمايه روانشناختي ..................... 70

اميدواري................................................. 70

نظريه اميد............................................... 71

تاب آوري............................................... 78

مدل هاي تاب آوري............................... 82

مدل تاب آوري كامپفر............................ 82

مدل تاب آوري اورال و همكاران........... 84

خوش بيني.............................................. 87

انواع خوش­بيني ..................................... 88

خودكارآمدي........................................... 93

ابعاد خودكارآمدي ................................  93

منابع خودكارآمدي.................................. 94

سرمايه روانشناختي سازه اي متفاوت از ديگر سرمايه ها ...........................................  101

پيامدهاي سرمايه­هاي روانشناختي ........ 102

پيشينه تجربي تحقيق ..........................  104

رابطه ميان رهبري اصيل و اشتياق شغلي 104

رابطه ميان سرمايه روانشناختي و اشتياق شغلي .................................................  106

رابطه ميان رهبري اصيل و سرمايه روانشناختي ........................................  110

جمع بندي پيشينه و ارائه چارچوب نظري پژوهش ................................................ 113

 

 

فصل سوم : روش تحقيق

روش و طرح  تحقيق .........................  115

جامعه آماري پژوهش............................ 115

روش نمونه گيري و حجم نمونه............ 115

ابزار گردآوري داده ها .........................  116

مقياس اشتياق شغلي ............................. 116

قابليت اعتماد (پايايي) ..........................  117

اعتبار(روايي).......................................... 117

مقياس رهبري اصيل............................... 118

قابليت اعتماد(پايايي)............................... 118

اعتبار(روايي)............................................ 119

مقياس سرمايه روانشناختي ....................... 119

قابليت اعتماد(پايايي)............................... 120

اعتبار(روايي)............................................. 120

شيوه اجراي پژوهش ...............................  121

روش هاي آماري ..................................... 121

 

 

فصل چهارم: يافته هاي پژوهش

شاخص‌هاي آمار توصيفي متغيرهاي پژوهش............................................................. 123

ماتريس همبستگي................................. 124

تحليل مسير......................................... 125

اثرات مستقيم ....................................... 126

اثرات غير مستقيم.................................. 131

اثرات كلي............................................. 134

مقايسه اثرات مستقيم، غيرمستقيم و كل متغيرها بر اشتياق شغلي .....................  135

واريانس تبيين شده............................... 136

مشخصه‌هاي برازندگي مدل و مدل برازش شده...................................................... 137

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

فرضيه هاي مرتبط با اثرات مستقيم ...... 141

فرضيه هاي مرتبط با اثرات غيرمستقيم 149

نتايج ضمني پژوهش ..........................  153

پيشنهادهاي كاربردي پژوهش .............  154

پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آينده .  156

محدوديت هاي پژوهش .....................  156

موانع و مشكلات پژوهش..................... 157

منابع فارسي .......................................  158

منابع انگليسي ..................................... 7 16

 

 

فهرست جداول

جدول2-1 : رويكردها و تئوري هاي سنتي رهبري و مؤلفه هاي آن................................................ 44

جدول 4- 1: شاخص هاي آمارتوصيفي متغيرهاي پژوهش........................................................... 123

جدول 4- 2 : ماتريس همبستگي متغيرهاي پژوهش....................................................................... 124

جدول 4- 3 : برآوردهاي ضرايب اثر مستقيم. 127

جدول 4- 4 : برآوردهاي ضرايب اثر غيرمستقيم....................................................................... 132

جدول4-5 : ضرايب استاندارد شده اثرات مستقيم....................................................................... 135

جدول4-6 : واريانس تبيين شده متغيرهاي پژوهش....................................................................... 136

جدول4-7 : مشخصه‌هاي نكويي برازندگي مدل پيش‌بيني اشتياق شغلي.................................... 137

 

 

فهرست نمودارها وشكل ها

شكل1-1: نمودار مسير درونداد پژوهش 10

شكل 2-1: مدل محرك هاي شغلي........ 31

شكل 2-2 : سلسله مراتب اشتياق پنا(2007)............................................................... 32

شكل 2-3 :  اصل پايه اي در نظريه رهبري اصيل....................................................... 64

شكل 2-4 : مدل مفهومي رهبري اصيل.. 64

شكل 4-1 : نمودار مسير و برآورد پارامترهاي مدل برازش شده پيش بيني اشتياق شغلي............................................................. 138

شكل 4- 2 : نمودار مسير مدل برازش شده بر اساس مقادير t.................................. 139

متن كامل :

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )

پايان نامه ارائه مدل پيش بيني اشتياق شغلي با توجه به رهبري اصيل و سرمايه هاي روانشناختي ( مورد مطالعه: دبيران تربيت بدني شيراز )

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۸:۰۴ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد - دانلود پايان نامه فسخ نكاح در حقوق مدني ايران و مذاهب خم ...

پايان نامهفهرست مطالب

عنوان                                            صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

فصل اول: مباني و مفاهيم پژوهش

1-1-مباني پژوهش... 4

1-1-1- بيان مسئله. 4

1-1-2-پيشينه پژوهش... 5

1-1-3- اهداف و ضروريات تحقيق. 8

1-1-4-سوالات پژوهش... 8

1-1-5-فرضيات.. 8

1-1-6-روش تحقيق. 9

1-1-7- ساماندهي تحقيق. 9

1-2-مفاهيم. 9

1-2-1-1- مفهوم لغوي عقد. 9

1-2-1-2- مفهوم اصطلاحي عقد. 11

1-2-3- اهميت خانواده 11

1-2-4- تعريف نكاح. 12

1-2-5- موارد انحلال عقد نكاح. 13

1-2-6- مفهوم فسخ نكاح. 13

1-2-7-مفهوم طلاق. 13

1-2-8- وجود مشتركاني ميان فسخ نكاح وطلاق. 15

1-2-9- وجود تفاوت  هايي بين فسخ  نكاح وطلاق. 16

1-2-10- مفهوم عده 16

فصل دوم: بررسي علل فسخ نكاح از منظر قانون مدني

2-1- جنون زوجين.. 19

2-1-1- مفهوم جنون. 19

2-1-1-1-مفهوم لغوي و اصطلاحي.. 20

2-1-1-2- درجات جنون. 21

2-1-1-3- اقسام جنون. 21

2-1-1-3-1 مجنون دائمي.. 22

2-1-1-3-2 مجنون ادواري.. 22

2-1-2- جنون موجب فسخ نكاح. 23

2-1-3- تفاوت جنون زن و مرد 26

2-2-عيوب مختص مرد 27

2-2-1-عنن.. 28

2-2-1-1-طريقه اثبات عنن.. 29

2-2-2-خصاء 30

2-2-2-2-خصاء متأخّر. 30

2-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلي.. 31

2-3- عيوب مختص زن. 31

2-3-1-قرن. 32

2-3-2-جذام. 33

2-3-3-رص... 33

2-3-4- افضا 34

2-3-5-زمين گيري و نابينايي.. 34

2-4- صور مختلف عيوب زن. 35

2-5- جنون و عنن مرد پس از عقد. 35

2-6-سقوط خيار با علم به عيب.. 36

2-7-ابتلاء مرد به امراض مقاربتي.. 36

2-8-استنكاف شوهر از اداي نفقه يا عجز او. 37

2-9-طلاق به علت عسرو حرج. 38

2-10-خيار تدليس... 41

2-10-1-اركان تدليس... 43

2-10-2-مطالبه خسارت ناشي از تدليس... 43

2-11-خيار فسخ در فرض فقدان اوصاف.. 44

3-11-1-خيار تخلف از وصف در  نكاح منقطع ونكاح دائم. 45

2-11-2-خيار  فسخ در صورت تخلف از شرط.. 45

2-11-3-فوريّت خيار فسخ. 46

2-11-4- شرايط ايجاد حق فسخ. 46

2-11-5-خصوصيات  خيار فسخ. 47

2-11-6-اسقاط و انتقال خيار فسخ. 48

2-11-7-فسخ نكاح در زمان عده رجعي.. 48

فصل سوم: بررسي فسخ نكاح از منظر مذاهب خمسه

3-1- جنون. 50

3-2-عيوب مختص مرد 52

3-2-1-عنن از منظر مذاهب خمسه. 54

3-2-2-خصا از منظر مذاهب خمسه. 56

3-2-3-مقطوع بودن آلت تناسلي از منظر مذاهب خمسه. 57

3-3-عيوب مختص زنان از منظر فقه اماميه. 59

3-3-1-قرن. 59

3-3-2- بيماري جذام و برص... 61

4-4-محدود و محصور  بودن عيوب فسخ نكاح. 65

3-5-زمان اعتبار عيوب مستوجب فسخ نكاح. 66

3-5-1-زمان اعتبار عيوب موجود در مرد 67

3-5-2-زمان اعتبار عيوب موجود در زن. 68

3-6- نتيجه گيـري.. 70

منابع و مآخذ. 72

 

متن كامل :

فسخ نكاح در حقوق مدني ايران و مذاهب خمسه

دانلود پايان نامه :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۵:۱۶ | مدير
،

نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم ...

فهرست مطالب

 

عنوان                                                                                                           صفحه

چكيده 1

مقدمه. 2

الف – بيان مسآله. 3

ب- پيشينه تحقيق.. 6

ج- سئوالات تحقيق.. 9

سئوال اصلي :. 9

سئوالات فرعي :. 9

د- فرضيات تحقيق.. 9

فرضيه اصلي :. 9

فرضيات فرعي :. 9

ه- اهداف تحقيق.. 10

هدف اصلي :. 10

اهداف فرعي : 10

ز- روش تحقيق.. 10

فصل اول: آسيب شناسي عوامل اجتماعي مؤثر در پيدايش كجروي و جرم و پيشگيري از آن.. 11

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم. 12

گفتار اول- مفهوم انحرافات اجتماعي.. 12

بند اول- انحراف نخستين و ثانويه: 13

بند دوم- انحراف خاص: 13

بند سوم- انحراف فردي و انحراف گروهي :. 14

گفتار دوم- انواع جرائم.. 14

بند اول- تبيين كجروي.. 16

بند دوم- تبيين زيست شناسي انحرافات (تبيين جسماني). 16

بند سوم- تبيين زيست شناختي انحرافات زنان.. 16

بند چهارم- تبيين روان شناختي كژ رفتاري هاي اجتماعي... 18

گفتار سوم- نظريه هاي جامعه شناسي انحرافات... 18

بند اول- نظريه هاي آنومي.. 19

بند دوم- نظريه آنومي دوركيم: 19

بند سوم- نظريه آنومي رابرت مرتن.. 20

بند چهارم- نظرات رابرت آگينو و مسنرو روز نفلد: 21

بند پنجم- نظريه آنومي و ساختار خانواده ويليام گود. 22

الف) وظايف و كاركردهاي خانواده 22

بند هفتم- نظريه بر چسب زني يا انگ زني بكرولمرت: 24

بند هشتم- نظريه كنترل اجتماعي هيرشي.. 24

مبحث دوم- اقسام پيشگيري.. 27

گفتار اول- پيشگيري كيفري.. 27

گفتار دوم- پيشگيري اجتماعي... 28

گفتار سوم- پيشگيري وضعي... 28

گفتار چهارم- درآمدي بر پيشگيري از وقوع جرم.. 29

گفتار پنجم- جرم و پيشگيري از وقوع آن از ديدگاه اسلام.. 32

گفتار ششم- پيشگيري از وقوع جرم در قانون.. 33

گفتار هفتم- اهميت خانواده در پيشگيري از جرم.. 35

گفتار هشتم- نقش امر به معروف و نهي از منكر در پيشگيري از جرم. 39

جايگاه و مراتب امر به معروف و نهي از منكر.. 39

نقش مذاهب الهي در پيشگيري از وقوع جرم.. 40

فصل دوم: نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم. 43

مبحث اول- تعاريف و مفاهيم. 44

گفتار اول- شاخص اجتماعى بودن.. 44

گفتار دوم- مشخصه‌هاى گروه و جامعه. 45

گفتار سوم- مفهوم انسجام اجتماعي.. 45

گفتار چهارم- آثار انسجام اجتماعي.. 46

گفتار پنجم- علل انسجام از نظر قرآن.. 50

مبحث دوم - انسجام اجتماعي و بهره گيري مؤثر از آن در امر پيشگيري انتظامي از جرم.. 51

گفتار اول-  عنصر مفهومي انسجام اجتماعي... 51

گفتار دوم - كاركرد انسجام اجتماعي در پيش گيري از جرم.. 53

بند اول :   تأثير انسجام اجتماعي بر افراد جامعه. 54

1- تغيير نگرش افراد نسبت به جرم و مجرم.. 54

2- جلب مشاركت مردمي در مأموريت هاي پليس... 55

3- مشاركت عمومي براي كاهش بزهكاري.. 55

4- مشاركت عمومي براي كاهش بزهكاري... 56

5- مشاركت فعال بزه ديدگان در پي جويي جرايم.. 56

6- مراقبت هاي همسايگي... 57

7- بهره گيري از اطلاعات مردمي... 57

بند دوم :  تأثير انسجام اجتماعي بر مأموران پليس... 58

1- قلمروگرايي.. 58

2- افزايش احساس مسؤليت مأموران پليس... 58

3- جلب مشاركت ساير نهادها. 59

4- تقويت اخلاق حرفه اي پليس.... 59

5- نقش تعصبات قومي و قبيله اي در پيشگيري از جرم.. 59

6- رفع ناكارايي سازماني... 60

7- رفع تعارض ميان يگان هاي انتظامي... 60

8- كاهش فساد اداري... 61

بند سوم:  تأثير انسجام اجتماعي بر بزه كاران.. 61

1- كنترل احساسات ضد اجتماعي بزه كاران.. 62

2- تعديل تأثير پذيري بزه كاران از افراد ضد اجتماعي... 62

3- افزايش آگاهي بزهكاران.. 62

4- كاهش مشكلات اقتصادي بزهكاران.. 63

5- كنترل بزهكاران با مشاركت مردم.. 63

6- برنامه ريزي براي اوقات فراغت افراد مستعد بزهكاري... 64

7- تقويت ارزش هاي فرهنگي افراد مستعد بزهكاري... 64

مبحث سوم- بررسي ابعاد انسجام اجتماعي جهت  بهره گيري آنها در پيشگيري انتظامي از جرم.. 65

گفتار نخست- نقش بعد ساختاري انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم.. 65

گفتار دوم - نقش بعد ارتباطي انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم.. 67

گفتار سوم- نقش بعد شناختي انسجام اجتماعي  در پيشگيري انتظامي از جرم.. 69

مبحث چهارم - بررسي مولفه هاي انسجام اجتماعي جهت رسيدن به اهداف مورد نظر در امر پيشگيري انتظامي از جرم. 73

گفتار اول- نقش هر يك از شاخص هاي انسجام اجتماعي در پيشگيري انتظامي از جرم. 73

الف : اعتماد. 73

ب : شبكه اجتماعي.. 74

ج : ارتقاء سرمايه اجتماعي... 76

و : مشاركت... 77

گفتار دوم- انسجام اجتماعي و عملكرد امنيت پايدار پليس... 79

بند اول- انسجام اجتماعي و امنيت اجتماعي پايدار پليس.... 82

بند دوم- انسجام اجتماعي و اعتماد پايدار به پليس.... 84

نتيجه گيري و پيشنهادات.. 87

الف- نتيجه گيري.. 87

ب- پيشنهادات... 92

سياستهاي راهبردي... 95

الف) پيشگيري و مصون سازي... 95

ب) مقابله و مهار. 99

ج) باز پروري و اصلاح.. 101

منابع و ماخذ. 104

 

 

 

متن كامل :

دانلود پايان نامه : پايان نامه نقش انسجام اجتماعي در پيشگيري از جرم

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۲:۲۸ | مدير
،

تحقيق (پايان نامه) : مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريس ...

پايان نامهفهرست عناوين

چكيده 1

فصل اول.. 2

كليات پژوهش... 2

مقدمه. 3

1-1 بيان مساله. 5

1-2 اهميت و ضرورت تحقيق.. 6

1-3 اهداف تحقيق.. 6

1-3-1 هدف اصلي.. 6

1-3-2 اهداف فرعي.. 6

1-4 پيشينه پژوهش... 7

1-5 سوالات تحقيق.. 8

1-6 فرضيات تحقيق.. 8

1-7 روش تحقيق.. 9

1-7-1 تحقيق از نظر هدف.. 9

1-7-2 تحقيق از نظر نوع. 9

1-8 روش گردآوري اطلاعات.. 9

1-9 قلمرو تحقيق.. 10

1-10 جامعه و نمونه آماري.. 10

1-10-1 جامعه آماري.. 10

1-10-2 نمونه آماري.. 10

فصل دوم.. 11

مباني نظري پژوهش... 11

2-1 اهميت گردشگري.. 12

2-2 تاريخچه گردشگري.. 12

2-3 تعريف واژگان. 13

2-3-1 تعاريف فني گردشگري.. 14

2-4 انواع گردشگري.. 15

2-5 گونه شناسي گردشگران. 16

2-6 عناصر صنعت گردشگري.. 18

2-7 آثار گردشگري.. 19

2-8 عوامل بروز آثار گردشگري.. 20

2-9 فرهنگ وگردشگري.. 21

2-10 منشور بين المللي گردشگري فرهنگي. 22

2-11 اهداف گردشگران. 23

2-12 مديريت بازاريابي گردشگري.. 23

2-13 بخش بندي بازارگردشگري.. 25

2-14 پژوهش در گردشگري.. 25

2-15 گردشگري در قرن بيست و يكم 28

2-16 برنامه ريزي گردشگري.. 29

2-17 برنامه ريزي استراتژيك گردشگري.. 30

2-18 برنامه ريزي گردشگري در ايرانونمونه هايي از ساير كشورها 32

2-19 برنامه ريزي گردشگري در ايران. 34

2-20 تجربه كشورهاي خارجي در زمينه مديريت و برنامه ريزي گردشگري.. 37

2-21 پيشنهادات براي بهبود عمومي برنامه ريزي گردشگري در ايران. 41

2-22 تعريف گردشگري ساحلي. 42

2-23 انواع گردشگري ساحلي. 43

فصل سوم.. 45

معرفي منطقه مورد مطالعه. 45

3-1 معرفي استان بوشهر. 48

3-2 معرفي شهرهاي اصلي استان بوشهر. 52

3-2-1 شهرستانبوشهر–بندربوشهر. 52

3-2-2  شهرستانهاي كنگان و جم- بندر كنگان و شهر جم. 54

3-2-3 شهرستانهاي دير، گناوه، ديلم. 55

3-2-4 شهرستانهاي دشتستان، دشتي، تنگستان. 55

3-3 ويژگيهاي جمعيتي استان بوشهر. 60

3-4 جغرافياي سياسي استان بوشهر. 61

3-5 آب و هوا 61

3-5-1 چشمه ها 62

3-5-2 جنگل ها و مراتع. 63

3-5-3 مراتع. 63

3-5-4 چشم اندازهاي كوهپايه اي.. 64

3-5-5 بادهاي محلي.. 64

3-6 جغرافياي اقتصادي استان بوشهر. 65

3-6-1 وضعيت و جايگاه صنعت استان. 65

3-6-2 روند تغييرات سيرتوسعه صنعتي استان بوشهر. 66

3-6-3 وضع موجود محورهاي توسعه صنعتي.. 68

3-7 هنرهاي سنتي. 68

3-8  جاذبه هاي گردشگري استان بوشهر. 69

3-9  جاذبه‌هاي اجتماعي استان بوشهر. 71

3-9-1  بناي گور دختر تنگارم. 72

3-9-2 قلعه خورموج.. 72

3-9-3 بندر سيراف.. 73

3-9-4 قلعه نصوري.. 73

3-9-5 قلعه هلندي ها جزيرهخارك.. 74

3-9-6 عمارت ملك و پارك ساحلي آب شيرين كن ‌بوشهر. 74

3-10 گردشگري ساحلي در ايران. 74

3-11 گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 76

3-12 مشكلات گردشگري ساحلي استان بوشهر. 76

3-13 راهكارهاي توسعه گردشگري ساحلي استان. 77

3-14 ايجاد دهكده هاي گردشگري ساحلي در استان بوشهر. 79

فصل چهارم.. 81

يافته هاي تحقيق.. 81

مقدمه. 82

4-1 سن پاسخگويان. 83

4-2 جنس پاسخگويان. 84

4-3 ميزان تحصيلات پاسخگويان. 84

4-4 وضعيت اشتغال پاسخگويان. 85

4-5 تحليلرضايتگردشگران اززير ساخت ها و مجتمع هايگردشگري استان بوشهر. 88

4-5-1 ميزانرضايتازامكاناتتبليغيوراهنمايي.. 88

4-5-2 ميزانرضايتازامكاناترفاهيواقامتي.. 89

4-5-3 ميزانرضايتازامكاناتدسترسيوحملونقل.. 89

4-5-4 ميزانرضايتازامكاناتبهداشتي- درماني.. 89

4-5-5 ميزانرضايتازپاكيزگيمكانهايگردشگري.. 90

4-5-6 ميزانرضايتازنحوهمديريتمكانهايگردشگري استان بوشهر. 90

4-6 تجزيه و تحليل داده ها در مدلSWOT.. 90

4-6-1 ماتريس قوتها،ضعفها،فرصتها وتهديدها (SWOT) 92

4-6-1-1 ماتريس ارزيابي عوامل داخلي(IFE) 93

4-6-1-2 ماتريس ارزيابي عوامل خارجي 1(EFE) 95

4-6-2 راهبرد‌هاي طبقه‌بندي شده 97

4-7 نمودار راهبردي روش سوات.. 100

4-8 مهمترين موارد نظرسنجي. 100

فصل پنجم.. 101

بررسي فرضيات ، نتيجه گيري و پيشنهادات.. 101

5-1 مقدمه. 102

5-2 نتايج آزمون فرضيات.. 102

5-2-1 آزمون فرضيه اول. 103

5-2-2 آزمون فرضيه دوم. 105

5-2-3 آزمون فرضيه سوم. 106

5-3 نتيجه گيري.. 107

5-4 پيشنهادات.. 107

5-4-1 پيشنهادات در سطح ملي.. 108

5-4-2 پيشنهاداتي در سطح استاني.. 108

5-4-3 پيشنهادات مطالعاتي براي تحقيقات آينده 109

5-5 طراحي سايت پلان گردشگري و ورزشهاي ساحلي. 110

منابع.. 113

 

 

 

 

فهرست جدول ها

جدول 3-1 : خانوار و جمعيت استان بوشهر به تفكيك جنس در سال 1390. 59

جدول 3-3 : فهرست امكانات و زيرساخت هاي گردشگري در استان بوشهر. 79

جدول 4-1: توزيع پاسخگويان بر حسب سن.. 83

جدول 4-2: توزيع پاسخگويان بر حسب جنس.... 84

جدول 4-3: توزيع پاسخگويان بر حسب ميزان تحصيلات... 84

جدول 4-4: توزيع پاسخگويان بر حسب وضعيت اشتغال. 85

جدول4-5- توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: ( استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به گردشگري هاي ساحلي، آبي و تابستاني(قايقراني، شنا و شيرجه و غواصي، واليبال و فوتسال ساحلي و موج سواري و ديگر جاذبه هاي مرتبط با آن..) برخوردار است؟. 85

جدول4-7 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال: استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به ورزش هاي آبي برخوردار است؟. 86

جدول4-10 توزيع فراواني و درصد فراواني پاسخ آزمودني ها به سؤال : استان بوشهر به چه ميزان از توانمندي هاي مربوط به بيابان گردي و كوير نوردي برخوردار است؟. 88

جدول 4-11- ميزان رضايت گردشگران از امكانات تبليغي و راهنمايي.. 88

جدول 4-12- ميزان رضايت گردشگران از امكانات رفاهي و اقامتي استان بوشهر. 89

جدول 4-13- ميزان رضايت گردشگران از امكانات دسترسي و حمل و نقل.. 89

جدول 4-14- ميزان رضايت گردشگران از امكانات بهداشتي.. 90

جدول 4-15- ميزان رضايت گردشگران از پاكيزگي مكانهاي گردشگري استان بوشهر. 90

جدول 4-16- ميزان رضايت گردشگران از  نحوه مديريت مكانهاي گردشگري.. 90

جدول 4-17- آلفاي كرونباخ.. 91

جدول4-18- ماتريسقوتها،ضعفها، فرصتها و تهديدها (SWOT) 92

جدول 4-19- ماتريس ارزيابي عوامل داخلي نقاط قوت و ضعف (IFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 94

جدول 4-20- ماتريس ارزيابي عوامل خارجي(EFE) مديريت گردشگري استان بوشهر. 96

جدول 4-21- استراتژيهاي تدوين شده در راستاي توسعه گردشگري دريايي در استان بوشهر  با استفاده از ماتريس عوامل داخلي و خارجي.. 97

جدول 5-1 نتايج ازمون تك متغيره t. 104

جدول 5-2 رابطه بين ميزان درآمد با تمايل به مشاركت... 104

جدول 5-3 رابطه همبستگي بين توسعه توريسم ساحلي استان بوشهر و ايجاد مجتمع هاي گردشگري.. 105

جدول 5-4  تحليل واريانس رگرسيون(ANOVA) 106

جدول 5-5 رابطه همبستگي بين مديريت گردشگري و توسعه ورزش هاي آبي استان بوشهر. 107

 

 

فهرست شكل ها

شكل4-1-توزيع فراواني و درصد فراواني نمونه هاي آماري.. 83

تصوير 5-1 : نماي ماهواره اي از محل سايت پلان پيشنهادي.. 111

تصوير 5-2 : سايت پلان پيشنهادي به تفكيك... 112

 

 

 

فهرست نقشه ها

نقشه 3-1 : موقعيت جغرافيايي استان بوشهر در كشور. 46

نقشه 3-2 : استان بوشهر به تفكيك شهرستان ها 47

متن كامل :

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي

دانلود پايان نامه ارشد مديريت و برنامه ريزي توسعه گردشگري در بوشهر با تاكيد بر توريسم ساحلي (ورزشهاي آبي و  طراحي سايت پلان گردشگري)

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۹:۴۰ | مدير
،

پايان نامه ارشد - بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره ...

پايان نامهفهرست مطالب

عنوان                                                                                                             صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1) مقدمه. 3

1-2) بيان مسأله. 3

1-3) ضرورت و اهميت تحقيق. 5

1-4) اهداف تحقيق. 6

1-5) چارچوب نظري تحقيق. 6

1-6) فرضيه‌هاي تحقيق. 7

1-7) تعريف نظري و عملياتي متغيرهاي اصلي تحقيق. 7

1-7-1)  هوش هيجاني.. 7

1-7-2)  رابطه رهبر- عضو. 8

1-7-3) خلاقيت.. 8

1-8) قلمرو تحقيق. 9

فصل دوم: ادبيات نظري و پيشينه تحقيق

2-1) بخش اول: مبادله رهبر- عضو. 12

2-1-1) مقدمه. 12

2-1-2) تعريف و مفهوم رابطه رهبر- پيرو. 12

2-1-3) مبناي مطالعاتي رابطه رهبر- پيرو. 13

2-1-4) اهميت رابطه رهبر- پيرو. 14

2-1-5) ابعاد و مدل هاي رابطه رهبر- پيرو. 16

2-1-6) پيش فرض‌ها و عوامل موثر بر رابطه رهبر-پيرو. 18

2-2) بخش دوم: هوش هيجاني.. 21

2-2-1) مقدمه. 21

2-2-2) تعاريف و مفاهيم  هوش هيجاني.. 21

2-2-3) سير تحولي  هوش هيجاني.. 23

2-2-4) اهميت هوش هيجاني.. 24

2-2-5) رويكردهاي متفاوت به هوش هيجاني.. 26

2-2-6) مدلهاي هوش هيجاني.. 26

2-2-7) انواع هوش هيجاني (فردي و اجتماعي) 31

2-2-8) هوش هيجاني در سازمان و مديريت.. 32

2-2-9) ويژگي مدير با هوش هيجاني.. 33

2-3) بخش سوم: خلاقيت.. 36

2-3-1) مقدمه. 36

2-3-2) تعاريف و مفاهيم خلاقيت.. 36

2-3-3) سطوح خلاقيت.. 38

2-3-4) ديدگاه‌ها در مورد افراد خلاق. 39

2-3-5)  عوامل موثر بر خلاقيت.. 39

2-3-6)  مدلهاي خلاقيت.. 43

2-3-6-1)  الگوي كشش بازار. 43

2-3-6-2) الگوي فشار فناوري.. 43

2-3-6-3) الگوي تلفيقي.. 44

2-3-7) فرايند خلاقيت.. 45

2-3-8)  خلاقيت سازماني و عوامل كليدي موثر در موفقيت آن از ديدگاه صاحب نظران. 48

2-3-9) تفاوت خلاقيت با نوآوري.. 51

2-3-10) تكنيك‌هاي خلاقيت و نوآوري.. 53

2-3-11) ويژگي‌هاي سازمان خلاق. 59

2-3-12) نقش مدير در پرورش خلاقيت.. 60

2-4) بخش چهارم: پيشينه مطالعاتي.. 62

2-4-1) پيشينه مطالعاتي داخل كشور. 62

2-4-2) پيشينه مطالعاتي خارج از كشور. 64

فصل سوم: روش اجراي تحقيق

3-1) مقدمه. 68

3-2) روش اجراي تحقيق. 68

3-3) جامعه و نمونه  آماري.. 68

3-4) روش نمونه گيري و برآورد حجم نمونه. 69

3-5) روش ها و ابزار جمع آوري داده ها 69

3-5-1)پرسشنامه خلاقيت.. 69

3-5-2)پرسشنامه هوش هيجاني.. 70

3-5-3) پرسشنامه رابطه رهبر - عضو. 70

3-6) روايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-7) پايايي ابزار اندازه‌گيري.. 70

3-8) روش هاي آماري تجزيه و تحليل داده‌ها و اطلاعات.. 71

فصل چهارم: روش اجراي تحقيق

4-1) مقدمه. 73

4- 2) توصيف متغيرهاي سئوالات عمومي پرسشنامه. 74

4-3) توصيف متغيرهاي تحقيق. 78

4–4) بررسي نرمال بودن متغيرهاي اصلي تحقيق. 81

4-5) آزمون فرضيه‌هاي تحقيق. 82

فصل پنجم: نتيجه­گيري و پيشنهادات

5-1) مقدمه. 86

5-2) نتايج آمار توصيفي.. 86

5-2-1) توصيف پاسخ دهندگان. 86

5-2-2) توصيف متغير خلاقيت.. 86

5-2-3)  توصيف متغير هوش هيجاني.. 86

5-2-4) توصيف متغير مبادله رهبر- عضو. 86

5-3) نتايج آزمون فرضيه‌ها 87

5-4) پيشنهادات در راستاي نتايج تحقيق. 88

5-5) پيشنهاداتي براي محققين آينده 90

5-6) محدوديت‌هاي تحقيق. 90

منابع. 92

پيوست.. 97

چكيده لاتين.. 110

 فهرست جداول

عنوان                                                                                                               صفحه

جدول 2-1) ويژگي ها و عناصر تشكيل دهنده مدلهاي سه گانه هوش عاطفي. 30

جدول 3-1) آلفاي كرانباخ. 71

جدول 4- 1) توصيف متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

جدول 4-2) توصيف متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

جدول 4-3) توصيف سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

جدول 4-4) توصيف سن پاسخ دهندگان. 77

جدول 4-5) توصيف متغير خلاقيت.. 78

جدول 4- 6) توصيف متغير هوش هيجاني.. 79

جدول 4-7) توصيف متغير مبادله رهبر - پيرو. 80

جدول4-8) آزمون كولموگروف- اسميرنف براي متغير هاي تحقيق. 81

جدول 4-9) ضريب همبستگي بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 82

جدول 4-10) ضريب همبستگي بين مبادله رهبر پيرو و خلاقيت كاركنان اداره كل حمل و نقل و پايانه‌هاي استان گيلان. 83

جدول 4-11) آزمون رگرسيون سلسله  چندگانه مبادله رهبر پيرو در رابطه بين هوش هيجاني و خلاقيت كاركنان. 84

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                             صفحه

نمودار 4-1) ميله‌اي  متغير جنسيت پاسخ دهندگان. 74

نمودار 4-2) ميله‌اي  متغير ميزان تحصيلات پاسخ دهندگان. 75

نمودار 4-3) هيستوگرام  سابقه كار پاسخ دهندگان. 76

نمودار 4-4) هيستوگرام سن پاسخ دهندگان. 77

نمودار 4- 5) هيستوگرام  متغيرخلاقيت.. 78

نمودار 4- 6) هيستوگرام  متغير هوش هيجاني.. 79

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

فهرست اشكال

عنوان                                                           صفحه

شكل 1-1) مدل تحليلي تحقيق. 7

شكل2-1) مبادله رهبر- پيرو. 18

شكل2-2)  مدل كشش بازار. 43

شكل2-3) مدل فشار فناوري.. 44

شكل 2-4)  مدل تلفيقي فرايند خلاقيت 44

شكل 2-5) فرايند پنج مرحله‌اي معرفي خلاقيت در سازمانها 48

 

متن كامل :

  

دانلود پايان نامه ارشد بررسي تاثير هوش عاطفي و خلاقيت بر عملكرد شغلي كاركنان اداره كل بيمه سلامت استان تهران

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۶:۴۶ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد: رابطه آموزش و اثربخشي سازماني در شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت با توجه به نقش تعديل گر فرايند مديريت دانش

تعريف نظري و عملياتي

1-7-1)اثربخشي سازماني:

درادامه به تعريف مفهومي وعملياتي متغيراثربخشي سازماني به عنوان متغير وابسته تحقيق پرداخته مي شود:

تعريف نظري: رابينز[1](1990)اثربخشي سازماني را به عنوان ميزان كسب اهداف كوتاه مدت و بلند مدت با توجه به انتظارات ذي نفعان وارزيابي كنندگان تعريف مي كند. ففر و سالانسيك[2] (1978)اثربخشي سازماني را درجه و ميزاني كه سازمان نيازها را برآورده مي سازد يا برآوردن معيارهاي ارزيابي افراد خارج از سازمان تعريف مي كنند(سيفي وهمكاران، 1392). از نظر دفت[3] (1995)اثربخشي سازماني عبارت از ميزان دسترسي به اهداف تعين شده است (etal.,2010 Zheng ).

تعريف عملياتي: مبناي سنجش اثربخشي سازماني در اين تحقيق معيار هايي است كه گلد[4] وهمكاران در سال 2001 در نظر گرفته اندو شاخص هاي آن عبارتند از: نوآوري در ارايه خدمات يا محصولات جديد

شناسايي فرصت هاي جديد در كسب وكار، هماهنگي بالا تلاش واحدهاي مختلف، پيش بيني فرصت هاي بالقوه براي محصولات جديد / خدمات در كسب وكار، سرعت تجاري سازي نوآوري هاي جديد، تطبيق سريع با تغييرات پيش بيني نشده، توانايي پيش بيني بحران هاي احتمالي در كسب وكار، تطبيق پذيري سريع باتغييرات درصنعت  يا بازارو  وفق با اهداف و مقاصد جديد، كاهش زمان پاسخگويي به نياز هاي  بازارواكنش سريع به اطلاعات جديد در مورد صنعت يا بازار، كه با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

 

1-7-2) آموزش مهارت:

تعريف مفهومي وعملياتي متغيرآموزش مهارت به عنوان متغير مستقل تحقيق عبارت است از:

تعريف نظريآموزش فرايندي سيستماتيك و مداوم است كه از طريق ياددهي مهارت ها، مفاهيم و قوانين و ايجاد تغييردر نگرش كاركنان  منجر به بهبود عملكرد سازمان خواهد شد. افراد در اين فرايند به دنبال بهبود مهارت هاي فعلي خود و يادگيري مهارت هاي جديد  بوده وسازمان به دنبال بهبود عملكرد سازماني از طريق بهبود عملكرد كاركنان استAbd Rahman et al ,2013) ).

تعريف عملياتي: اموزش مهارت در اين تحقيق با استفاده از معيار هايي كه والدك و لفاكيس[5](2007) طراحي نموده اند سنجيده خواهد شد. اين معيار ها براي توسعه مهارت هاي فردي ،  مديريتي و فرايندي بوده و عبارتند از: آموزش مهارت هاي نظارت بر كار، آموزش مهارت هاي مديريت، آموزش توسعه اجرايي، آموزش مهارت هاي كامپيوتر، آموزش مهارت هاي فني، آموزش مهارت هاي پايه مانند رياضي ياانگليسي(بعد آموزش براي توسعه فردي ومديريتي). آموزش مهارت هاي خدمات به مشتري، آموزش مهارت هاي تيم سازي، آموزش مهارت هاي ارتباطي،آموزش مهارت هاي كيفيت مديريت (بعد­آموزش براي توسعه فرايند) كه با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

1-7-3) فرايند مديريت دانش:

تعريف مفهومي وعملياتي متغيرفرايند مديريت دانش به عنوان متغير تعديل گر تحقيق به شرح زير است:

 

تعريف نظري:

مديريت دانش فرايند كشف، كسب، توسعه و ايجاد، نگهداري، ارزيابي و بكارگيري دانايي متناسب در زمان مناسب توسط فرد مناسب در سازمان از طريق پيوند ميان منابع انساني، فناوري اطلاعات و ارتباطات و ايجاد ساختاري مناسب براي دستيابي به اهداف سازماني صورت پذيرد.( King, 2008) فرايند مديريت دانش از ديدگاه قابليت هاي سازماني داراي 4 بعد كسب دانش ، به كارگيري دانش ، تبديل دانش  و حفظ دانش است Abd Rahman et al.,2013) ).

كسب دانش: شامل جستجوي اطلاعات مورد نياز به منظور اتخاذ تصميمات،  حل مسائل يا نوآوري مي باشد. چالش امروز، يافتن اطلاعات فراوان نيست بلكه مديريت اطلاعات متنوعي است كه مي توانند كسب شوند(قليچ لي، 1389).

به كارگيري دانش: به كار گيري دانش در واقع ديدن آثار دانش در برنامه هاي كلان و فعاليت هاي روزمره سازمان وتجلي آن در مهارت اشخاص(ابزري وهمكاران، 1390).اينكه چگونه اطلاعات را به روش هاي جديد و جالب به منظور تقويت نوآوري سازمان تركيب كنيم. در اين مرحله تمركز ابتدا بر افراد و سپس بر گروه هاست(قليچ لي، 1389).

تبديل دانش : اشاره به فعاليت هايي دارد كه در ارتباط با جريان دانش از يك بخش يا يك نفر به بخش يا نفري ديگر را شامل مي شود و شامل ارتباطات ترجمه، تبديل،تفسير و تصفيه دانش مي شود(فاتحي، 1390). در اين موقع دانش شكل داده مي شود و بنابراين قابل انتقال به ديگران مي گردد و آن منشأ دانش جديد سازمان مي گردد.

حفظ دانش:  فعاليت هايي كه دانش را در سازمان ماندگار كرده و موجب تبديل دانش غيرمكتوب و ذهني به دانش مكتوب و مدون مي شود (ابزري وهمكاران، 1390).

تعريف عملياتي:

درادامه به شاخص هاي سنجش ابعاد چهارگانه فرايند دانش اشتاره مي گردد:

كسب دانش با سازه هاي توليد دانش جديد از دانش موجود، تبادل دانش با شركاي تجاري ، تبادل دانش بين كاركنان، كسب دانش در مورد محصولات جديد / خدمات درصنعت ، كسب دانش در مورد رقبا در ما صنعت و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

تبديل دانش با سازه هاي انتقال دانش سازماني به كاركنان، جذب دانش از كاركنان به سازمان، يكپارچه سازي منابع و انواع دانش هاي مختلف، سازماندهي دانش، جايگزيني دانش جديد به جاي دانش قديمي، تبديل دانش به طراحي جديد محصولات / خدمات و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

به كارگيري دانش  با سازه هاي به كار گيري دانش  در جهت اجتناب از اشتباهات قبلي، به كار گيري دانش در حل مسايل جديد،  قابليت دسترسي براي كساني كه به دانش نياز دارند، بهره برداري از دانش جديد، استفاده از دانش در توسعه محصولات / خدمات جديد و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

حفظ دانش با سازه هاي حفاظت از دانش در مقابل  مصرف نامناسب داخل سازمان، حفاظت از دانش در مقابل مصرف نامناسب خارج سازمان،  حفاظت از دانش در مقابل سرقت از درون سازمان، حفاظت از دانش در مقابل سرقت از بيرون سازمان،  ايجادانگيزه هايي براي  تشويق به حفاظت از دانش سازمان، وجود فن آوري هاي محدود كننده  دسترسي به برخي از منابع دانش، وجود سياست هاي مناسب براي حفظ اسرار تجاري شركت و با استفاده از طيف پنج گزينه ليكرت سنجيده خواهد شد.

1-8) قلمرو تحقيق

گستره اين تحقيق در سه قلمرو موضوعي ، زماني و مكاني قرار مي گيرد كه عبارتند از:

قلمرو موضوعي – قلمرو موضوعي اين تحقيق در حوزه مديريت منابع انساني و مديريت دانش مي باشد

قلمرو زماني – مطالعه در مورد تحقيق و جمع آوري داده ها و اطلاعات تحقيق در شش ماه  اول 1393 صورت گرفته است .

قلمرو مكاني – قلمرو مكاني شركت هاي توليدي شهرك صنعتي رشت مي باشد.

 

[1]  Robbins

[2] Pfeffer & Salancik

[3]  Daft

[4] Gold

[5]  Waldeck and Leffakis

متن كامل در سايت زير :

 پايان نامه ارشد : رابطه آموزش و اثربخشي سازماني

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۵:۲۳ | مدير
،

بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌هاي پذيرفته شده در بورس -خريد پايان نامه

امروزه شركت‌ها پايه فعاليت‌هاي اقتصادي بوده و بيشترين ميزان توليد ثروت و درآمد، ايجاد اشتغال و جذب سرمايه در آنها رخ مي‌دهد و در نتيجه مهم‌ترين عنصر در اقتصاد امروز محسوب مي‌شود. از مسايل مهمي كه در سال‌هاي اخير در پي‌ رسوايي‌هاي گسترده مالي در سطح شركت‌هاي بزرگ مورد توجه پژوهشگران قرار گرفته و به عنوان يكي از موضوعات مهم براي سرمايه‌گذاران مطرح شده، موضوع حاكميت شركتي است كه به لزوم نظارت بر مديريت شركت و به تفكيك واحد اقتصادي از مالكيت آن و در نهايت حفظ حقوق سرمايه‌گذاران و ذينفعان مي‌پردازد. حاكميت شركتي پيش از هر چيز درصدد است تا از  منافع سهامداران در مقابل مديريت سازمان‌ها حفاظت كنند. در واقع سيستم حاكميت شركتي به مجموعه قوانين، مقررات، ساختارها، فرآيندها، فرهنگ‌ها و سيستم‌ها و رويه‌هايي اطلاق مي‌گردد كه از طريق مكانيزم‌هاي مختلف تعيين مي‌كند شركت‌ها به چه نحو و در جهت منافع چه كساني اداره مي‌شود، لذا هدف از اعمال حاكميت شركتي اطمينان‌يافتن از وجود چارچوبي است كه توازن مناسبي بين آزادي عمل مديريت، پاسخگويي، شفافيت، عدالت و رعايت حقوق و منافع ذينفعان مختلف شركت فراهم مي‌آورد. تشكيل و تجميع سرمايه تاثير و نقش مهمي در توسعه و پيشرفت اقتصادي كشورها دارد و توسعه پايدار نيازمند جلب اعتماد سرمايه‌گذاران و تامين‌كنندگان مالي است.

در سال‌هاي اخير پيشرفت­هاي قابل‌ملاحظه­اي در استقرار نظام حاكميت شركتي از طريق قانونگذاري و نظارت و نيز اقدامات داوطلبانه شركت­ها در كشور­هاي توسعه‌يافته و در حال توسعه صورت گرفته است. سرمايه‌گذاران و سهامداران آگاهي بيشتري در مورد ضرورت و اهميت حاكميت شركتي يافته­اند و نسبت به پيگيري استقرار اين نظام در شركت­ها علاقه­مند شده‌اند. در يك بيان كلي حاكميت شركتي، سيستم كنترل و هدايت شركت است. سيستمي كه ارتباط بين شركت و ذينفعان آن را تعيين، كنترل و هدايت مي‌نمايد. حاكميت شركتي در سطح خرد دستيابي به اهداف شركت و در سطح كلان تخصيص بهينه منابع را دنبال مي­كند. تفاوت اصلي در نگرش­ها، گستره حوزه روابط شركت با ذينفعان است.

يكي از مهم‌ترين مسايل مالي شركت‌ها، اندازه‌گيري عملكرد آنها مي‌باشد.‌‌ اندازه‌گيري عملكرد مالي شركت‌ها از آنجا كه پايه بسياري از تصميم‌گيري‌ها در داخل و خارج از شركت مي‌باشد، داراي اهميت است. تصميم‌گيري مربوط به سرمايه‌گذاري‌ها، افزايش سرمايه شركت‌ها، رابطه نمايندگي و بسياري از تصميمات ديگر، همگي مبتني بر اندازه‌گيري عملكرد است. در واقع حاكميت شركتي نقش مهمي را در بهبود عملكرد شركت ايفا مي‌كند و ارتباط مستقيمي بين حاكميت شركتي و عملكرد شركت در بازارهاي مالي توسعه‌يافته و در حال توسعه وجود دارد.

در اين فصل مباحثي از حاكميت شركتي در بخش اول، عملكرد شركت‌ها در بخش دوم، سپس بخش سوم پيشينه پژوهش است كه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي بر عملكرد شركت‌ها را توسعه مي‌دهد.

متن كامل در سايت زير :

ايان نامه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۴:۵۱ | مدير
،

http://my-channels.ir/%d8%ad%d8%a7%da%a9%d9%85%db%8c%d8%aa-%d8%b4%d8%b1%da%a9%d8%aa%db%8c-%d8%a8%d8%b1%d9%88%d9%86%e2%80%8c%d8%b3%d8%a7%d8%b2%d9%85%d8%a7%d9%86%db%8c-%d9%85%d8%ad%db%8c%d8%b7%db%8c/

 

خريد فايل پايان نامه : حاكميت شركتي  برون‌سازماني (محيطي) – فروش پايان نامه

عبارت برون‌سازماني به نظام‌هاي تامين مالي و حاكميت شركتي اشاره دارد. در اين نظام‌ها، شركت­هاي بزرگ توسط مديران كنترل مي‌شوند و تحت مالكيت سهامداران برون‌‌سازماني يا سهامداران خصوصي قرار دارند. اين وضعيت منجر به جدايي مالكيت از كنترل (مديريت) مي‌شود كه توسط برل و مينز[1] (1932) مطرح شد. همان‌طور كه بعدها جنسن و مك‌لينگ[2] (1976) در نظريه نمايندگي مطرح كردند، مشكل نمايندگي مرتبط با هزينه‌هاي سنگيني است كه به سهامدار و مدير تحميل مي‌شود. اگرچه در سيستم­هاي برون‌‌سازماني، شركت­ها مستقيما توسط مديران كنترل مي‌شوند، اما به طور غيرمستقيم نيز تحت كنترل اعضاي برون‌‌سازماني قرار دارند. اعضاي مذكور، نهادهاي مالي و همچنين سهامداران خصوصي هستند. در آمريكا و بريتانيا، سرمايه‌گذاران نهادي بزرگ كه مشخصه نظام برون‌سازماني هستند، تاثير چشم‌گيري بر مديران شركت‌ها دارند (حساس‌يگانه، 1385). در واقع گفته مي‌شود كه سرمايه‌گذاران نهادي، اكثريت را دارا بوده و به اين وسيله بر مديريت شركت تاثير خواهند گذاشت و همواره اهداف شركت به سمت تامين منافع سهامداران اكثريت ميل خواهد كرد (بنويدي، 1385). مسئله نمايندگي در اين سيستم­ها به خوبي مشهود است. جدول زير ويژگي­هاي اين دو سيستم را به طور خلاصه نشان مي­دهد (سالمون و سالمون، 2004).

 

جدول (2-2) ويژگي‌هاي سيستم‌هاي درون‌سازماني و برون‌سازماني

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

درون‌سازماني برون‌سازماني
مديريت شركت عمدتا در اختيار سهامدارن درون‌سازماني بوده و آنها كنترل مديريت را برعهده دارند. شركت‌هاي بزرگ تحت كنترل مديران بوده اما مالكيتسهام آن با سهامداران برون‌سازماني  است.
مرز روشني بين مالكيت و كنترل مشاهده نمي‌شود و مسئله نمايندگي قابل‌ملاحظه‌اي وجود ندارد. مرز مالكيت و مديريت روشن است و مسئله نمايندگي اهميت مي‌يابد.
تملك اجباري[3] ندرتا وجود دارد. تملك‌هاي اجباري به عنوان مكانيزم  موثر بر مديريت شركت وجود دارد.
تمركز مالكيت در گروه‌هاي كوچك سهامداران (خانواده‌هاي موسس، دولت و شركت‌هايي كه ساختار هرمي دارند) . مالكيت گسترده است.
كنترل زياد از جانب گروه كوچكي از سهامداران درون‌سازماني اعمال مي‌شود. كنترل سهامداران محدود است.
انتقال ثروت از سهامداران اقليت به سهامداران اكثريت واقع مي‌شود. انتقال ثروت از سهامداران اقليت به سهامداران اكثريت واقع نمي‌شود.
در قانون شركت‌ها (تجارت) حمايت كمي از سرمايه‌گذاران مي‌شود. در قانون شركت‌ها (تجارت) حمايت زيادي از سرمايه‌گذاران مي‌شود.
احتمال سوء‌استفاده از قدرت توسط اكثريت وجود دارد. دموكراسي سهامداران حاكم است.
سهامداران عمده مي‌خواهند نفوذ بيشتري در

 

شركت‌هاي سرمايه‌پذير داشته باشند.

از طريق سهامداري نمي‌توان اعمال نفوذ در شركت‌هاي سرمايه‌پذير كرد.

 

ذكر اين نكته حائز اهميت است كه امروزه با توجه به موضوع جهاني شدن، اغلب خرده‌نظام­ها به سمت نوعي همگرايي در حركت­اند و سازمان­ها و نهادهاي مختلف براي محقق ساختن اين موضوع در تلاش‌اند. اين واقعيت مي‌تواند موجب يكسان‌سازي نسبي در مباني و نگرش­هاي حاكميت شركتي در آينده شود (بدري، 1387).

 

[1]. Berle & Means

[2]. Jensen & Meckling

[3]. Hostile

متن كامل در سايت زير :

ايان نامه بررسي تاثير كفايت حاكميت شركتي

 

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۰۹:۰۲ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان