دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

سازش و داوري در امور حسبي - فروش پايان نامه

مجلس در تصويب اساس‌نامه شركت‌هاي دولتي و مؤسسات عمومي غير دولتي به اركان تصميم‌گيري شركت‌ها اجازه داده است كه براي حل و فصل اختلافات و دعاوي خود از طريق صلح و سازش با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي اقدام نمايند از بابت نمونه به دو مورد آن اشاره مي‌گردد.

يك- در ماده ٢۶ اساس‌نامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان آمده است: هيئت مديره نماينده قانون شركت است و به جز مواردي كه به موجب لايحه قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت ١٣۴٧ اختيارات آن محدود شده است. بدون محدوديت مجاز به انجام كليه اقدمات زير است:

انتخاب داوران يا كارشناسان، ادعاي جعل، تعيين وكلا و تصويب حق توكيل غير و اختيارات ضروري به آنان و عزل آنان و حل و فصل كليه دعاوي از طريق سازش يا داوري با رعايت اصل ١٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران (اساسنامه شركت كشتيراني ايران و پاكستان، مصوب ٨/١١/٧۴)

دو- اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران و بهسازي شهري ايران در بند ١١ ماده ١٣ كه وظايف مجمع عمومي عادي را بيان مي‌كند، آورده است. اتخاذ تصميم نسبت به رفع اختلافات شركت با سايرين از نظر ارجاع موارد به داوري يا صلح و سازش با آن‌ها با رعايت قوانين و مقررات مربوطه از جمله اصل ١٣٩ قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران ( اساسنامه شركت مادر تخصصي عمران، مصوب ١٩/١١/ ٨٢)[1]

 

٢- حقوق بين‌المللي

كميسيون حقوق تجارت بين الملل سازمان ملل متحد(آنسيترال) در 17 دسامبر 1966 ميلادي به موجب قطعنامه شماره 2205 مجمع عمومي تاسيس شد. اين كميسيون در آغاز مركب از 29 عضو بود ولي در سال 1973 به 36 عضو افزايش يافت و نهايتا از سال 2004 به اينطرف به 60 عضو رسيده است.اعضاء توسط  مجمع عمومي  سازمان ملل براي مدت 6 سال تعيين ميگردند و هرسـه سال، نيمي از اعضاء تغيير مي يابند.

در طول مدت 42 سالي كه ازتشكيل اين كميسيون مي گذرد، آنسيترال به تهيه و تدوين چندين معاهده بين المللي تجاري وچند  قانون نمونه {Model Law } پرداخته و به اين وسيله قواعد و عرفهاي جديدي در تجارت بين المللي ايجـاد كرده است.

هدف اصلي آنسيترال، تنظيم و يكنواخت كردن قواعـــد و مقررات تجارت بين المللي است؛نحوه عملكرد آن نيزبـــــه صورت تنظيم و تدوين و در نهايت تصويب قوانين نمونه است. قانون نمونه درمورد حواله اعتبارات بين المللي (مصوب 1992) وقانون نمونه در مورد تجارت الكترونيكي (مصوب 1985 ) از اين قبيل مصوبات آنسيترال مي باشند.همچنين  بخش ديگري از كار آنسيترال مشتمل برتهيه پيش نويس معاهداتي است كه پس از بررسي به تصويب اعضاي كميسيون رسيده و براي تصويب دولتها ارائه مي گردد.

يكي از مهم ترين اقدامات آنسيترال تهيه قواعد سازش آنسيترال است،كــــه مــــجمع عمومي سازمان ملل در 4 دسامبر 1980 پيروي از آن  الگو را به كليه دول عضو خود توصيه نموده است.بايستي توجه داشت كه اين قواعد فقط هنگامي اعمـــال مي شود كه طرفين اختلاف،قبلا تبعيت از آن قواعد را در مواقع اختلاف پذيرفته باشند.

يكي ديگر از كارهاي اثرگذار آنسيترال  تهيه و تدوين قواعد داوري آنسيترال در سال 1976 است؛قواعدي كه مجمع عمومي سازمان ملل در همان سال استفاده از آنها را به دول عضو ملل متحد اكيدا توصيه كرده است .اتفاقا اين قواعد مورد توجه و مقبوليت اكثـــر دولـــتـها قرار گرفته است. آنسيترال بـــراي كمك بـــــه قوه مجريه و پارلمان دولت هائي كه از قواعد داوري آنسيترال استفاده مي كنند،راهنماي چگونگي اجراي اين قانون نمونـــــــــه را نيز منتشر نموده است. راهنماي حقوقي آنسيترال در مورد قراردادهاي بين المللي براي كارهاي صنعتي ساختمانيكه در ماه فوريه سال 1988 به شش زبان رسمي سازمان ملل متحد منتشر شد،يكي از اين موارد مي باشد. اين راهنما مسائل حقوقي در ارتباط با كارهاي صنعتي ساختماني را مطرح مي سازد و شامل موارد قبل ازانعقاد قرارداد و بعد از زمان قرارداد نيز مي شود وراه هاي احتمالي براي طرفين در رويايي بــا اين مسائل را مشخص مي سازد. همچنين اين راهنما مسائل ويژه خريداران جهان سوم را درنظر گرفته است. آنسيترال يك راهنماي ديگر تحت عنوان راهنمــاي حقوقي آنسيترال در خصوص حواله هاي اماني الكترونيكي تهيـه نموده است كه درسال 1987 در خصوص مسائل حقوقي ناشــــــي ازحواله هاي اماني الكترونيكي منتشر نموده است. راهنماي  معاملات متقابل بين المللي و راهنماي ورشكستگي برون مرزي را نيز بايد به اين مجموعه افزود.

دبيرخانه آنسيترال نقش مهمي در گردآوري  و انتشار اطلاعات در خصوص تصميمات و آراء دادگاهها وداوري هائي كه بر مبناي معاهدات و قوانين نمونه آنسيترال اتخاذمي گردد، داشته و از اين رهگذر،نظام خاصي را بوجود آورده است .هدف اين نظام توسعه آگاهي بين المللي نسبت به متون حقوقي آنسيترال در جهت تسهيل تفسير يكسان و اجراي  هماهنگ قوانين آنسيترال است.[2]

آموزش حقوق تجارت بين الملل از طريق برگزاري همايشهاي مــلي و منطقــــــه اي به منظور توســــــعه اطلاعات درخصوص كار آنسيترال بخصوص دركشورهاي درحـــال توســــــعه،با هدف ترويج استفاده از متون آنسيترال در ايــــن گونه كشورها يكي ديگر از فعاليتهاي آنسيترال است. آنسيترال  براي محققين و وكلاي جوان ،همزمــــــان بــا اجلاس ساليانه كميسيون در وين ،ميزگردي شامل برنامه هاي تعليمـــاتـي درزمينه حقوق تجارت بين الملل ترتيب مي دهد.درمواردي نيز بورس هاي آموزشي (كه دربرگيرنده هزينه هاي مسافـــرت نيز مي باشد) بـه برخي شركــــت كنندگان اعطاء مي گردد.

كليه اسناد مهم و اساسي آنسيترال كه درارتباط با  كار كميسيون و گروه هاي كاري آن است، در سالنامــه  آنسيترال منتشر مي شود. سالنامه همچنين شامل گزارش سالانــه كار آنسيترال نيز مي شود. هر سالنامه ظرف يك يا دو سال بعد از كاركميسيون،منتشر مي شود. سالنامه آنسيترال نقش مهمي در زمينه تبادل تجربــــيات و نيز اطلاع رساني در خصوص مصوبات قانوني و قراردادهاي تجاري بين المللي دارد؛ بگونه اي كه اين سالنامه هر ساله علاوه بر گزارش فعاليتهــاي آنسيترال به فعاليتهاي اكثر سازمانهاي بين المللي از جمله آنكتاد،وايپــــــــــو،يونيدو، كميسيون اقتصادي اروپا،مركز همكاريهاي بين المـــــللي و چند سازمان بين المللي ديگرمي پردازد و از اين وادي در استحكام قراردادهاي بين المللي و كمك به توسعه  همكاريهاي منطقه اي و بين المللــــي ميان كشورهاي انتقال دهنده و كشورهاي پذيرنده فن آوري ،نقشي موثر ايفا مي كند.[3]

در طول بيست سال گذشته، نياز به وضع قانون در جهت توسعه و تشويق حل و فصل اختلافات از طريق سازش و ميانجيگري مورد نظر كشورهاي گوناگون قرار گرفته است. در سال 1998 تهيه مقررات متحدالشكل در خصوص سازش تجاري بين‌المللي در دستور كار آنسيترال قرار گرفت و بر اين اساس در سال 2002 قانون نمونه سازش تجاري بين‌المللي به تصويب آنستيرال رسيد.

[1]. رهگشا، اميرحسين، نگاهي به شوراهاي حل اختلاف، تهران، انتشارات دانشور، چ دوم، 1383، ص 43.

[2]. اسدي نژاد، محمد،ويژگي هاي مقررات داوري سازمان جهاني مالكيت فكري و مقايسه آن با قانون داوري تجاري بين المللي، مجله حقوق، شماره١، ١٣٨٠.، ص ۴٣.

[3]. همان، ص ۶۵.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۳:۳۸ | مدير
،

پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي

رابطه ميان يكپارچه­سازي سيستم­ها در سازمان با توسعه توان رقابتي

اگرچه رويكرد بازاريابي ارتباط تا حدودي موجب يكپارچگي و ادغام پروسه معامله مشتري و شركت مي­شود، اما در بالاترين سطوح، نياز به رويكرد همكاري خواهيم داشت. ارتباط با مشتري استراتژي جامع كسب و كار و بازار يابي است كه فناوري ، فرايندها و تمام فعاليت­هاي كسب و كار را حول محور مشتري يكپارچه مي­سازد تا به ايجاد و حفظ ارتباطات بلند مدت و سود آور با مشتريان منجر شود (سيگالا[1]، 2006).

1-6- مدل مفهومي تحقيق

مدل مفهومي زير برگفته از پژوهش وظيفه­دوست و همكاران (2012) و كوتا و وادلاماني (1995) مي­باشد. در واقع، براي سنجش مديريت ارتباط با مشتري از مدل وظيفه­دوست و براي سنجش مزيت رقابتي نيز از مدل كوتا و وادلاماني استفاده خواهد شد. بنابراين در اين تحقيق، مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن شامل (مديريت دانش، تكنولوژي، مديريت ارشد، پرسنل، شخصي­سازي خدمات و يكپارچگي سيستم­ها در سازمان) به عنوان متغيرهاي مستقل و توان رقابتي نيز به عنوان متغير وابسته در نظر گرفته خواهد شد.

[1] . Sigala

نمودار 1-1- مدل مفهومي پژوهش (وظيفه دوست و همكاران، 2012؛ سعيدي و همكاران، 2012)
نمودار 1-1- مدل مفهومي پژوهش (وظيفه دوست و همكاران، 2012؛ سعيدي و همكاران، 2012)

متن كامل : پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۱:۱۴ | مدير
،

دانلود پايان نامه - سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي

راهبرد مشتري محور

عقيده اساسي در راهبرد مشتري محور، توجه به مشتري و تلاش براي ايجاد فرصتهاي مزيت آفرين براي هر دو طرف ( شركت و مشتريان ) است. آنچه اهميت  دارد ارائه كردن چيزي به مشتريان است كه در حال حاضر خواهان آن هستند و پيش بيني آنچه در آينده ممكن است تقاضا كنند. اين امر از طريق چندين كانال دسترسي سنتي همچون پست الكترونيكي، تلفن و فكس و آماده شدن براي استفاده از كانالهاي آتي مثل ابزارهاي بدون سيم صورت مي گيرد. اين گونه مشتريان از حق انتخابي گسترده برخوردار مي شوند و مي توانند زمان و نحوه ي تماس خود با شركت و تماس شركت با خود را برگزينند.

هدف از اين سيستم، هوشمند كردن رقابتي سازمان است. اطلاعات از تمامي سيستمها جمع آوري مي گردد وسپس اين اطلاعات از بهترين و آسانترين راهي كه محصولات و خدمات مي تواند در معرض ديد و انتخاب مشتريان قرار گيرد سازماندهي مي شود (فيرمستاد و همكاران، 2003).

CRM در راه اندازي خطوط جديد محصولات و خدمات نيز مي تواند موثر واقع شود. افزودن محصولات جديد براي رقابت با رقبا و تامين خواسته ها ي پنهان يا جديد مشتريان ضروري است.  با CRM مي توان مشخص كرد كه مشتريان خواهان چه محصولات و خدماتي هستند و كداميك از محصولات جديد موفق خواهند شد.

پيش از گسترش، اضافه كردن يا اصلاح خطوط محصول، ابتدا مديريت بايد مشتريانش را بشناسد و مسلما CRM به علت توانمنديهايي كه در ايجاد رابطه ي نزديك با مشتريان و شناخت خواسته ها و نيازهاي آنان دارد مي تواند به عنوان يكي از بهترين سيستمها در تصميم گيري براي ارائه ي محصولات جديد مورداستفاده قرار گيرد.

10.2. حوزه هاي كاربردي مديريت رابطه با مشتري

كاربردهاي  CRM را مي توان در سه حوزه ي عمده طبقه بندي كرد : خدمات و پشتيباني از مشتري، استقلال نيروي فروش و استقلال بخش بازاريابي موسسه (كريگ[1]، 2000). هر يك از اين سه كاربرد مي تواند زيرساخت CRM خاص خود را بطلبد. ضمن آنكه هر يك از اينها را مي توان جداگانه يا در كنار يكديگر به اجرا  در آورد.

10.2.1. خدمات و پشتيباني از مشتري

خدمات و پشتيباني يكي از مهمترين و حياتي ترين فرايندهاي كسب و كار براي سازمانها است كه با استفاده از اين فرايند مي توان روابط بلندمدت با مشتريان را مديريت كرد و رشد داد. اين بخش موضوعاتي چون نحوه ي ارسال، بسته بندي، شرح محصول، صورت حساب، نصب، تعمير، بازسازي و بازطراحي را دربرمي گيرد.

واقعيت اين است كه چه در بخش توليد و چه در بخش خدمات، تمايز رقابتي بر اساس خدمات و پشتيباني ارائه شده به نحو فزاينده­اي افزايش يافته است. مطابق با تحقيقات موسسه برنامه­ريزي استراتژيك[2]، شركت­هايي كه از بخش خدمات و پشتيباني قدرتمندي برخوردار بوده­اند به سهم بازار، بازده سرمايه­گذاري  (ROI) و بازده فروش ((ROS بالاتري نسبت به شركت­هاي با خدمات پايين­تر دست يافته­اند (ميچل[3]، 1998).

اينترنت نيز رسانه­اي است كه به سازمانها اجازه داده دامنه ديد، قابليت دسترسي و فروش به پايگاه در حال رشد مشتريان را افزايش دهند. خواسته بنيادين اين رسانه تعاملي وب، قابليت خشنودسازي سريع بينندگان و مخاطبان است. اين كار از طريق دسترسي 24 ساعته در 7روز هفته، حذف مرزهاي جغرافيايي، سهولت سفارش­دهي، ارسال به موقع و خدمات و پشتيباني مسئولانه صورت مي­گيرد (باتلر[4]، 2000).

در نتيجه سازمانها با اين حقيقت مواجهند كه در اقتصاد نوين تمركز اصلي بايد بر مشتريان باشد. اغلب سازمان­ها راهبرد كسب و كارشان را مبتني بر مشتريانشان بنا نهاده­اند. هدف آنها كاهش زمان پاسخگويي به خواسته­هاي مشتريان، حل مشكلات مشتريان با كاركنان كمتر در بخش خدمات و پشتيباني و كاهش نياز به كاركنان پشتيباني از طريق خودخدمتي است.

[1] . Craig

[2] - Strategic Planning Institute

[3] . Mitchel

متن كامل : پايان نامه سنجش رابطه ميان مديريت ارتباط با مشتري و ابعاد آن بر توسعه توان رقابتي

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۸:۵۱ | مدير
،

پايان نامه بررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي

مفهوم هوش تاريخي طولاني دارد شايد به اندازه خود انسان قدمت داشته باشد حتي قديميترين داستانها در تاريخ بشري مثل حماسه گيلگاميش بعضي قهرمان داستان را عاقل وبعضي ديگر را براي اينكه مودب باشيم كمتر توصيف كرده اند .داستانهاي انجيل از باهوش نمونه هاي واضحي ارائه مي دهند مثل حضرت سليمان  نمونه هاي حماقت را هم آورده اند مثل حماقت حماسه نوح .به نظر مي رسد كه ما انسانها مدتهاست اين عقيده را پذيرفته ايم كه بعضي مردم در تصميم گيري بهتر از بقيه هستند اين افراد احتمالا همان اطلاعات را در اختيار دارند كه ديگران دارند اما وقتي به ارزيابي و پردازش اطلاعات مي پردازند به نتايجي مي رسند كه بهتر از نتايج ديگران است با اينكه در كل پذيرفته شده كه هوش به عنوان يك ويژگي فردي وجود دارد تنها از اواخر قرن نوزدهم بود كه براي اندازه گيري رسمي آن تلاشهاي جدي شروع شد اولين كسي كه در اين مورد اقدام كرد گالتون بود اما آلفرد بينه بود كه درسال 1905نمونه اوليه آزمون هوش واقعي را تهيه كرد آزمون بينه براي اين ساخته شد تا آموزش وپرورش فرانسه بتواند كودكاني را با تواناييهاي زير حد معمول شناسايي كند وبه آنها تعليمات ويژه ارائه دهد بااين حال با گذشت زمان و بويژه هنگامي كه همين آزمون انگليسي ترجمه شد ودر ايالات متحده آمريكا بكارگرفته شدروي اين موضوع تغيير جهت دادكه هوش همه كودكان اندازه گيري شود تهيه وسيله براي اندازه گيري هوش پرطرفدارومحبوب شد وچنين آزموني گسترش يافت بويژه در ايالات متحده آمريكا از انجا كه نمره هوش در روش بينه از تقسيم سن عقلي بر سن تقويمي بدست مي آيد نمره بدست آمده به ضريب هوش يا معروف شد.در نتيجه هوش به معناي توان بيولوژيكي براي تحليل نوع خاصي از اطلاعات به روشي معين است (گاردنر ، ۲۰۰۰، ص ۳۲).

طبق اظهار ماير (۲۰۰۰) هوش به توانايي استدلال انتزاعي و محاسبات ذهني گفته مي‌شود كه طبق قواعد خاصي انجام مي‌گيرد. استرنبرگ (۱۹۹۷) با در نظر گرفتن ديدگاهي متفاوت، بر جنبه‌هاي بيولوژيكي و تكاملي تاكيد مي‌كند و اظهار مي‌دارد كه هوش به معناي توانايي‌هاي ذهني لازم براي تطابق، گزينش و شكل‌دهي در هر زمينه محيطي است و موجب انعطاف‌پذيري در موقعيت‌هاي چالشي مي‌شود.

تعريف نهايي هوش كه در اين نوشتار مدنظر مي‌باشد عبارت است از قابليت تفكر، برنامه‌ريزي، خلق، تطبيق، حل‌مسأله، عكس‌العمل، تصميم‌گيري، و يادگيري (نوبل ، ۲۰۰۰) . هوش معنوي نيز از اين ويژگي‌ها برخوردار است؛ و نقش هماهنگ‌كننده آن در تحليل اطلاعات و حل مسأله امروزه بسيار مورد توجه قرار گرفته است.

دانلود متن كامل پايان نامه  :  بررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي  با كيفيت زندگي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گرمسار

از آن زمان تاكنون استفاده از آزمون هوش گاهي بحث برانگيز بوده است بااين حال يكي از فرضيه هاي اساسي روش هوش بهره  هرگز بطور واقعي زير سوال نرفته است .اينكه هوش به ما اجازه ميدهد تا بدانيم مردم چگونه اطلاعات انتزاعي راپردازش مي كنند.يعني هوش هميشه بصورت چيزي تلقي ميشود كه مردم از طريق آن افكار وعقايد را بررسي مي كنند از منطق استفاده مي كنند وشناختي وعقلي قرار دارند وهنگامي كه آزمونها مردم رادراين نوع مهارتها ارزيابي مي كنند نمره اي ارائه مي دهند كه براساس تواناييهاي شناختي است در اكثر مواقع اين آزمونها قسمت بزرگي از تجربه انسان را كه احساسات تمايلات و انگيزه هاي اورانشان مي دهند كاملا ناديده مي گيرند.بنابراين مقياس هوش همواره روي جنبه معيني از تجربه انسان متمركز كرده انداين جنبه هوش مطمئنا جنبه مهمي است اما تنها جنبه مهم نيست ومشكلي وجود دارد كه همه چيز را خراب مي كند .به رغم محبوبيت فراگيري آزمونهاي هوش ورشدتصاعدي  جنبش ازمون سازي معلوم شده است كه در بعضي وضعيتها هوش آن طور كه ما فكر ميكنيم تعيين كننده قدرتمندي براي نحوه رفتار نيست.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۶:۲۷ | مدير
،

مقاله (پايان نامه) : بررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي

هوش معنوي موضوع جالب و جديدي است كه مطالب نظري و نيز يافته هاي پژوهشي و تجربي درباره آن بسيار اندك است اين موضوع جزء عرصه هايي است كه تحقيقات چندان منسجم و نظام مندي براي شناخت و تبيين ويژگي ها و مؤلفه هاي آن در حد و اندازه انواع ديگر هوش صورت نپذيرفته است با اين حال، تازگي ها اين موضوع نظر بسياري از صاحبنظران و محققان را به خود جلب كرده است. از جمله اين تحقيقات ٬ در سال 2003 و 2004 م ٬ بر روي 5490 نفر از مردم سراسر جهان نشان داد كه هم بستگي قويي ميان عملكرد هوش معنوي و سن افراد وجود دارد.اين بدان معناي نيست كه دستيابي به مهارت هاي هوش معنوي به صورت خود به خود و با افزايش سن صورت مي گيرد، بلكه گوياي اين مطلب است كه افراد، با افزايش سن مي توانند مهارت هاي هوش معنوي را برگزينند و فراگيرند. به سخن ديگر،با گذشت زمان و بالا رفتن سن، افراد مي توانند به سطوح بالاتري از SQ دست يابند. همچنين نتايج تحقيقات نشان داد كه زنان نسبت به مردان نمرده بالاتري براي هوش معنوي دارند و مسيحيان و پروتستان ها نسبت به كاتوليك ها از SQبالاتري برخوردارند و همين طور سفيدپوستان در مقايسه با نژادهاي ديگر، نمرات بهتري داشتند(ويلكس ورث (2004

دانلود متن كامل پايان نامه  :  بررسي رابطه هوش معنوي و بهزيستي معنوي  با كيفيت زندگي معلمان مقطع ابتدايي شهرستان گرمسار

پژوهش هاي گوناگون نشان داده است كه ميان هوش معنوي و هدف زندگي، رضايت از زندگي و سلامت ٬ هم بستگي بالايي وجود دارد.المر و همكارانش در بررسي تحقيقات انجام گرفته در مورد آثار معنويت بر سلامت فرد، دريافتند معنويت با بيماري كمتر و طول عمر بيشتر همراه است و افرادي كه داراي جهت گيري معنوي هستند ٬ هنگام رويارويي با جراحت ٬ به درمان بهتر پاسخ مي دهند و به شكل مناسب تري، با آسيب ديدگي و نقص عضو كنار مي آيند(به نقل از: امنز( 2000  همچنين شواهد نشان مي دهد تمرين هاي معنوي، افزايش دهنده برخي ويژگي هاي فردي است كه براي بهره گيري از هوش معنوي سودمندند.اين ويژگي ها عبارت اند از خردمندي ٬ تماميت(كامل بودن)٬ دلسوزي، ديدگاه كل نگر داشتن، ذهن باز و انعطاف پذيري(زهر و مارشال، 2000).

جورج (2006) در پژوهشي با نام(استفاده عملي از هوش معنوي در محل كار) دريافت كه مديران با هوش معنوي مي توانند روش متفاوت در اداره افراد و هدايت آنها بيابند او ويژگي هاي مهم هوش معنوي را اطمينان فردي ٬ اثرگذاري ٬ برقراري ارتباطات ٬ درك بين فردي ٬ اداره تغييرات و حركت از مسيرهاي دشوار برشمرد. او معتقد است كه استفاده از هوش عقلاني ٬ منطق و تجزيه و تحليل ٬ براي تصميم گيري هاي مهم و همچنين به كارگيري هوش هيجاني، براي درك و كنترل هيجانات و احساسات فردي و احساسات ديگران نيزالزامي است.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۴:۰۳ | مدير
،

پرش به محتواي اصليرفتن به نوارابزار درباره وردپرس چطور 61 بروزرساني وردپرس, 5 بروزرساني پوسته 00 ديدگاه در انتظار مديريت است تازه نمايش نوشته Clear Cache Howdy, مدير سايت مقاله بيرون رفتن راهنما تنظيمات صفحه وردپرس 4.9.8 دردسترس است! لطفا هم‌اكنون بروزرساني نماييد. ويرايش نوشته افزودن نوشته يك ذخيره‌ي خودكار از اين نوشته وجود دارد كه جديدتر از نگارش زير است. ديدن ذخيره خودكار. عنوان را اينجا وارد كنيد قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا پيوند يكتا: http://my-channels.ir/قواعد-حاكم-بر-تن…اردادهاي-تجاري-ب/ ‎ويرايش افزودن پرونده چندرسانه‌ايVisualمتن بند p تعداد واژه‌ها: 596 آخرين ويرايش به‌دست مدير سايت مقاله در مهر 18, 1397 ساعت 1:22 ق.ظ تغيير وضعيت پنل: انتشار پيش‌نمايش تغييرات وضعيت: منتشر شده ويرايش ويرايش وضعيت نماياني: عمومي ويرايش تغيير ميدان ديد رونوشت‌ها: 2 كاوش مرور رونوشت‌ها منتشرشده در:مهر 18, 1397 @ 01:22 ويرايش ويرايش تاريخ و زمان انتقال به زباله‌دان تغيير وضعيت پنل: Show Hide Author Name Select whether to display or not the author's name, independently of the settings in Show Hide Author plugin. Use Settings in Show Hide Author plugin Show Author Name Hide Author Name سپاسگزاريم از اينكه سايت خود را با وردپرس ساخته‌ايد. دريافت نگارش 4.9.8

قانون محل اقامت خوانده

قانون ديگري كه در مبحث قانون حاكم بر قرارداد هاي خارجي مطرح است، قانون محل اقامت خوانده دعوي مي باشد. اين تئوري مبني بر اين ادله است كه قانون محل اقامت خوانده كه پاسخ گوي دعواست زيرا خوانده قادر و ملزم نيست براي پاسخگويي به ادعاي خواهان به دادگاه و قانوني غير از محل اقامت خود پاسخ دهد.

با اينكه اين تئوري در دعاوي داخلي كارايي دارد اما هيچ دليلي بر ارجحيت اين قانون ندارد و محل اقامت خوانده نمي تواند ملاك باشد. تعيين محل اقامت بسيار مشكل است. زيرا اقامتگاه تجاري و يا اقامتگاه مسكوني و اقامتگاه اتفاقي گاه معارض است. به ويژه در شركت هاي تجاري كه در بسياري از كشورها فعاليت دارند تعيين محل اقامت مشكل است.

شايد در رابطه با صلاحيت محكمه قانون محل اقامت دادگاه كه همان قانون مقر دادگاه است ملاك باشد اما الزاماً كشور مقر دادگاه نمي تواند قانون خود را بر طرفين دعوي تحميل نمايد و ممكن است به هيچ عنوان مورد نظر طرفين قرارداد نباشد. اقامتگاه زمان انعقاد و با اقامتگاه فعلي خوانده است فرق داشته باشد و دليلي ندارد كه در قرارداد قانون محل اقامت حاكم باشد.

دانلود پايان نامه رشته حقوق :قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

 

بند دوم: قانون محل انعقاد قرارداد

امروزه اين تئوري از ساير تئوري ها طرفداران بيشتري دارد و در مواردي كه قانون حاكم بر قرارداد توسط متعاملين معلوم نگرديده است چون كشور محل انعقاد قرارداد است كه به قرارداد جنبه قانوني مي دهد بايد كه در مورد آثار و دعاوي و اختلاف قانون اين كشور حاكم گردد. اين تئوري نيز در قراردادها سابقه طولاني دارد و بسياري از كشورها همين ضابطه را به كار برده اند  و امروزه بيشترين طرفدار را دارد.

محل انعقاد عقد به عنوان يك عامل مشخص ارتباط از قديم الايام مورد توجه بوده و بر اساس آن قانون حاكم بر قرارداد را تعيين مي كرده اند. شايد دليل توجه خاص به اين عامل ارتباط و قبول صلاحيت قانون محل انعقاد عقد اين بوده است كه اصولاً طبق قاعده عرفي معروف حقوق بين الملل خصوصي اسناد از لحاظ طرز تنظيم در همه كشورها تابع قانون محل تنظيم خود تلقي شده اند (ماده 969 قانون مدني ايران) و طبيعي است كه حكومت قانون محل انعقاد قرارداد قاضي را از وظيفه شاق تفكيك مسائل شكلي و ماهوي رهايي مي دهد و حكومت قانون واحدي را بر قرارداد امكان پذير مي سازد، (البته لازم بذكر است مسائل شكلي صرفا" مربوط به اسناد نبوده بلكه مسائل آئين دادرسي را هم در بر مي گيرد اين درحاليست كه دادگاه يك كشور، آئين دادرسي بيگانه را اجرا نمي نمايد حتي اگر سند در آن كشور تنظيم شده باشد.) معذلك اين عامل ارتباط از دو لحاظ مورد انتقاد واقع شده است يكي از لحاظ جنبه تصادفي بودن آن و ديگري از لحاظ مشكلات مربوط به تعيين محل انعقاد عقد(در مورد عقد غايبين)زيرا قوانين كشورهاي مختلف در خصوص زمان انعقاد عقد درقراردادهاي مكاتبه اي با يكديگر تفاوت دارند. در بعضي كشورها (در نظام حقوق انگليسي - آمريكايي) قرارداد به محض پست كردن قبولي (پذيرش) منعقد شده تلفني مي گردد در حالي كه در بعضي كشورهاي ديگر (در نظام حقوق نوشته) انعقاد عقد را موكول به وصول قبولي به محل اقامت ايجاب كننده (پيشنهاد كننده) دانسته و يا حتي احتياط را بيشتر كرده و قرارداد را زماني منعقد شده تلقي مي كنند كه ايجاب كننده از قبولي قابل مطلع شده باشد . بدين ترتيب محل انعقاد عقد بسته به تشخيص زمان انعقاد عقد بوده و قاعدتاً بايد اين نكته فرعي بررسي شود كه براي روشن كردن محل انعقاد عقد چه راه حلي را بايد انتخاب كرد.[1]

[1]  ماده 968 قانون مدني ايران.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۱۱:۴۱ | مدير
،

قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

نقش پيشنهاد در تشكيل قرارداد

نقش ايجاب و ميزان تاثير آن در تشكيل عقد، به رغم بداهت و شهرتي كه پيدا كرده است محل بحث است. نظر رايج و پرآوازه بر آن است كه هر قرار داد متشكل از چند عنصر اساسي است كه ايجاب فقط يكي از آنهاست. به عنوان مثال در اصول موسسه[1] آمده كه: قرارداد ممكن است با قبول يك ايجاب يا رفتار طرفين آن چنان كه براي نشان دادن توافق كافي باشد، منعقد شود.[2] و يا اينكه؛ بر اساس اين نظريه كه در كنوانسيون بيع بين المللي كالا[3] پذيرفته شده است، مي توان چنين گفت كه ايجاب يك موجود ناقص اعتباري است كه از سوي گوينده آن به وجود ميآيد. به بيان ديگر ايجاب يك وجود اقتضايي دارد كه در صورت عدم پيدايش موانع، قبول مخاطب، آنرا كامل كرده و داراي اثر حقوقي ميكند[4] مقصود از موانعي كه پيدايش آنها ايجاب را نابود ميكند همان مواردي است كه به عنوان عوامل زوال ايجاب مطرح مي باشد.

 

گفتار دوم: اقسام ايجاب

ايجاب را از جهات گوناگون ميتوان تقسيم بندي كرد. يكي از جهت مخاطب يا مخاطبان ايجاب و ديگري از جهت زمان و مهلت تعيين شده براي قبول.

 

بند اول: از جهت مخاطب ( ايجاب عام و خاص )

در تعريفي كه در ابتداي اين بخش از ايجاب ارائه شد به اين نكته اشاره شد كه گوينده ايجاب ممكن است آن را ناظر به شخص معين يا عموم مردم واقع سازد. لذا  نكته جالب توجه اين است كه به رغم پذيرش ايجاب عام درحقوق داخلي كشورهاي ديگر، اين مسئله دركنوانسيون بيع بين المللي كالا پذيرفته نشده است اين كنوانسيون مقررمي دارد كه [5]:«پيشنهاد جز درموردي كه خطاب به يك يا چند فرد معين است، صرفا دعوت براي ايجاب محسوب ميگردد مگر درصورتي كه پيشنهاد كننده خلاف آن را بوضوح اعلام نمايد.»

چنانكه ملاحظه مي شود ماده مذكور «اصل را برخاص بودن ايجاب نهاده و ايجاب عام را جز در صورت تصريح نپذيرفته است.» مفسرين دليل وضع اين قاعده راعدم وجود قصد التزام درچنين مواردي مي دانند[6] و لذا درصورتي كه گوينده ايجاب تصريح به وجود قصد التزام نسبت به عموم كند، استتثنائا ايجاب عام مانعي ندارد.

 

بند دوم: از جهت مدت اعتبار (ايجاب ساده ومهلت دار)

پيش ازاين گفته شد كه ايجاب موجودي است اعتباري كه مخلوق اراده گوينده آ ن است، بنابراين مي توان اين را نيز افزود كه مدت حيات واعتبار آ ن هم بستگي به خواست واراده موجب دارد. اما با توجه به اينكه اين اراده تا موقعي كه به اطلاع مخاطب نرسد ارزش و تاثير حقوقي پيدا نمي كند. ايجاب از چهت مهلت تعيين شده براي قبول داراي اقسامي خواهد شد. معقول، مدت اعتبار ايجاب خواهد بود كه به تناسب مورد معامله نوع گفتگو و ساير اوضاع و شرايط معامله تفاوت مي كند.[7]

كنوانسيون بيع بين المللي كالا ضمن قبول اين مطلب تعيين مهلت معقول را به عهده عرف نهاده است، در كنوانسيون مزبور اينچنين آمده است: «هرگاه اعلام رضا… درصورت عدم تعيين مدت، ظرف يك مدت متعارف به وي (گوينده ايجاب) واصل نگردد، قبول نافذ نخواهد بود.»[8]

همچنين ممكن است گوينده از مخاطب بخواهد قبولي خود را فوري اعلام كند اين فرض نيز همانند فرض نخستين بوده و فوريت با توجه به اوضاع و شرايط مربوط به قرارداد تفسير مي شود. احتمال ديگر دراين زمينه آن است كه براي اعتبار ايجاب مدت معيني تعيين شده و براي قبول مهلت خاصي در نظر گرفته شود. باتوجه به اينكه ايجاب را موجود اعتباري و مخلوق اراده گوينده آن دانستيم قهرا تعيين مدت براي اعتبار و تاثير آ ن نيز مانعي نداشته و تابع خواست خالق آن است و لذا براي صحت چنين فرضي مانعي وجود ندارد.[9]  لذا تعيين مدت براي ايجاب مورد پذيرش است و اين نشان دهنده آن است كه تازماني كه ايجاب عرفا داراي اعتباراست قبول موثر خواهد بود.

تنها پرسش مهمي كه درمورد ايجاب مهلت دار مطرح است، امكان رجوع وعدول گوينده ايجاب از آن طي مهلت تعيين شده است، آيا تعيين مدت براي قبول به معناي التزام به عدم رجوع ازايجاب است؟ اين پرسشي است كه در مباحث بعدي پاسخ داده خواهد شد.

دانلود پايان نامه رشته حقوق :قواعد حاكم بر تنظيم قراردادهاي تجاري بين المللي فروش كالا

     تاكيد براين نكته ضرورتي ندارد كه تعيين مهلت براي ايجاب دركنوانسيون بيع بين المللي كالا[10] و درساير كشورها نظير آمريكا[11]، انگليس[12] مورد قبول قرارگرفته و به همين دليل، چنانكه خواهيم ديد انقضاي مهلت درتمام نظامهاي حقوقي مورد بحث يكي از عوامل زوال ايجاب به شمار مي رود.

[1] ماده 1-1-2 از اصول موسسه.

[2]  كاتوزيان، جلد اول، ص 336-335.

[3]  ماده 23كنوانسيون.

[4]  جعفري لنگرودي، محمدجعفر؛ تاثير اراده در حقوق مدني، ص 52.

[5]  بند 2 از ماده 14 كنوانسيون.

[6] Honnold ,john 1980. p.161

[7]  اسنهوري،عبدالرزاق؛الوسيط في شرح القنون المدني الجديد 294/1 و خان عدل، سيد مصطفي (منصور السلطنه)؛ حقوق مدني، ص 112.

 

[8]  بند 2 ماده 18 كنوانسيون.

[9]  جعفري لنگرودي، محمدجعفر، تاثير اراده در حقوق مدني، ص 53.

[10]  بند 2 از ماده 18 كنوانسيون وين.

[11] American jurisprudence vol. 67, p. 76.

[12] Anson's Law of contract p.52.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۹:۲۰ | مدير
،

Error 521 Ray ID: 470cec5e1286ae3e • 2018-10-28 11:04:44 UTC Web server is down You Browser Working Boston Cloudflare Working my-channels.ir Host Error What happened? The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying. What can I do? If you are a visitor of this website: Please try again in a few minutes. If you are the owner of this website: Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information. Cloudflare Ray ID: 470cec5e1286ae3e • Your IP: 104.237.252.188 • Performance & security by Cloudflare

Error 521 Ray ID: 470cec5e1286ae3e • 2018-10-28 11:04:44 UTC

Web server is down

  
You

Browser

Working
 
Boston

Cloudflare

Working
my-channels.ir

Host

Error

What happened?

The web server is not returning a connection. As a result, the web page is not displaying.

What can I do?

If you are a visitor of this website:

Please try again in a few minutes.

If you are the owner of this website:

Contact your hosting provider letting them know your web server is not responding. Additional troubleshooting information.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۶:۵۲ | مدير
،

فروش فايل پايان نامه : تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي

بايد توجه داشته باشيم كه معمولاً اختلالاتي همراه اختلال نافرماني هستند. اين اختلالات عبارتند از اختلال نقص توجه- بيش فعالي، اختلال خلق، اضطراب و افسردگي(باري، 2001). زمينه و ماهيت اين ارتباط به درستي مشخص نشده است. مطالعات جامعي از كودكان داراي اختلال نقص توجه- بيش فعالي نشان مي دهد كه 40 درصد از كودكان داراي اين اختلال به اختلال نافرماني مبتلا بوده اند. كودكاني كه هر دو اختلال را دارند، پرخاشگرتر هستند، مشكلات رفتاري بيشتري دارند و افت تحصيلي شديدتري را نشان مي دهند  نيز از طرف همسالان بيشتر طرد مي شوند.به نظر مي آيد اختلال نقص توجه- بيش فعالي بروز نافرماني را تسهيل مي بخشد(گرين و بيدرمن[1]، 2002). در يك مطالعه جامع از كودكان داراي علائم اختلال نافرماني 14 درصد اختلال نقص توجه- بيش فعالي، 14 درصد اضطراب و 9 درصد هم افسردگي داشتند. در مطالعه ديگري محققان دريافتند كه كودكان داراي علائم اختلال نافرماني به احتمال زياد در برابر گروه مرجع افسردگي ماژور شديد يا اختلال دو قطبي داشتند. در مورد اختلالات يادگيري و اختلال زبان همراه با اختلال نافرماني مطالعات كمي وجود دارد.(اسكالز، 1999) يكي ديگر از اختلالات همراه، اختلال سلوك است با اينكه نمي توان با قطع و يقين گفت كه اختلال نافرماني به اختلال سلوك منجر مي شود اما تقريباً همه كودكان داراي علائم اختلال سلوك يك تشخيص اختلال نافرماني زودتر داشته اند(باركلي، 1997). ارتباط بين سطوح اختلال نافرماني شديد و اختلال سلوك در مطالعات بيان شده است. اختلال نافرماني مي تواند يك پلكان براي ايجاد وتشديد علائم اختلال سلوك باشد. نوجواناي كه هم اختلال نافرماني و هم اختلال سلوك داشته اند، اختلالات خلق و آسيب هاي اجتماعي بيشتري نسبت به نوجواناني كه فقط اختلال نافرماني داشته اندف نشان داده اند(باري، 2001)

2-2-6 پيش آگهي

درمان اختلال نافرماني بستگي به شدت، فراواني، اختلالات همراه و سن بروز اختلال دارد. در زمينه پيش آگهي اختلال مزبور اتفاق نظر وجود ندارد. عده اي معتقدند كه اكثريت كودكان داراي علائم اختلال نافرماني در آينده يك نمونه با ثبات از اختلال نافرماني، اختلال عاطفي، اختلال نافرماني همراه با اختلال نقص توجه- بيش فعالي را خواهد داشت(كن[2]، 2004). كودكاني كه تشخيص نافرماني را دريافت كرده اند ممكن است بعداً به تشخيص اختلال نقص توجه- بيش فعالي، اضطراب و افسردگي تغيير يابند. در مطالعه اي ديگر كانر (2002) و لابر(2000) مطرح كرده اند كه حدود 67 درصد از كودكان داراي علائم اختلال نافرماني سه سال بعد تشخيص اين اختلال را دريافت نخواهند كرد و در طيف نرمال قرار مي گيرند. حدود 30 درصد كودكاني كه اختلال نافرماني را در سنين پايين تر نشان مي دهند با افزايش سن احتمال ابتلا به اختلال سلوك، اختلال نقص توجه- بيش فعالي، اضطراب و اختلال خلق در آنها افزايش مي يابد. اندرسن و كازدين(1997) نيز اين مطلب را تاييد كرده اند و معتقدند 30 درصد از كودكان داراي علائم اختلال نافرماني بعداً ملاك هاي اختلال سلوك را دريافت خواهند كرد. ياتس و استيوارت[3] (1998) بيان كرده اند كه اختلال نافرماني به عنوان يك عامل پيش گويي كننده قوي اختلالات اجتماعي در بزرگسالي است مقطع نظر از اينكه منجر به اختلال سلوك شود (كندلر[4]، 2005). باركلي(1997) نيز اختلال نافرماني را به عنوان عامل پيش گويي كننده افت تحصيلي و مشكلات اجتماعي بعدي مطرح كرده است. بروز اختلال نافرماني در سنين پايين تر و با شدت بيشتر، پيش آگهي طولاني مدت خواهد داشت. گرينبرگ(1999) اشاره كرده است كه بعضي فاكتورها مانند هوش كودك خلق و خوي او، كيفيت ارتباط كودك در جمع با معلمان و همسالان مانع پيشرفت علائم اختلال نافرماني مي شود. (مايلر، 2005).

2-2-7 علت شناسي

هيچ پيوند علّي مستقيم ميان عوامل زمينه ساز و مسائل رفتاري آتي در كودكان خردسال وجود ندارد. تنها چيزي كه مي توان گفت اين است كه برخي عوامل به مسائل رفتاري مربوط اند. بر همين بنا چند ديدگاه نظري در مورد علت نافرماني مطرح شده است.

بررسي تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي

2-2-7-1 ديدگاه زيستي    

تعيين دقيق مباني زيست شناسي براي اختلال نافرماني هنوز ناشناخته است ولي مطالعاتي در اين زمينه انجام گرفته است. طبق مطالعات انجام شده، تاثير ژنتيك در مواردي كه اختلال نافرماني همراه اختلال ديگري مانند اختلال نقص توجه- بيش فعالي است آشكارتر است(ديك، ويكن و كاپريو[5]، 2005). راين[6](2002) به نقل از مايلر، 2005) مطرح ساخته كه به نظر مي رسد كه اگر كودك در معرض توكسين و نيكوتين قرار بگيرد و يا كمبود ويتامين داشته باشد به احتمال زياد به اختلال نافرماني مبتلا خواهد شد. در همين راستا مطالعه اي ديگر نشان مي دهد كودكاني كه مادرانشان در دوران بارداري سيگار مصرف مي كرده اند و يا سوء تغذيه داشته اند در خطر ابتلا به اين اختلال هستند(سارت[7]، 2002). پژوهش ها نشان داده اند كه اختلال نافرماني به علت آسيب در انتقال دهنده هاي عصبي مانند دوپامين، سرتونين و نوراپي نفرين است. افرادي كه در هر سه انتقال دنده مشكل داشته اند علائم اختلال نافرماني را شديدتر نشان داده اند. آنهايي كه در يك يا دو انتقال دهنده آسيب ديده اند علائم اين اختلال را خفيف تر نشان داده اند(باري، 2001). در مطالعه اي كه توسط راين(2002) انجام گرفته است به اين نتيجه رسيده اند كه آسيب به كرتكس پيشاني، اشكال در عملكرد انتقال دهنده هاي عصبي آدرنالين، دوپامين و سرتونين، ميزان كم كورتيزول و سطوح بالاي تستسترون در كودكان داراي علائم اختلال نافرماني ديده مي شود. مدنيك و تونين[8](2002) نيز تركيبات ژنتيك را در اختلال مورد نظر موثد دانسته اند (مارتا و مكوارد[9]، 2001).

2-2-7-2 ديدگاه روان تحليل گري

روان تحليل گران معتقدند كه تعارضات حل نشده مرحله مقعدي اين اختلال را ايجاد مي كند (لطفي كاشاني و وزيري، 1376). دلايل ديگري كه مي توان گفت در اين ديدگاه مطرح مي شوند عبارتند از:

الف- بي توجهي والدين و اطرافيان

ب- محروميت ها

ج- نيازهاي شديد

د- فشار بر خود

خ- ولادتي جديد

ممكن است برخي كودكان به طور ذاتي، استعداد نشان دادن قدرت و اظهار وجود در برابر اطرافيان را داشته باشند كه اين امر موجب كشمكش بين او و صاحبان قدرت مي شود(لطفي كاشاني و وزيري، 1376).

شكل گيري هويت در خانواده اي كه نسبت به رفتار فرزند خود كنترل شديد دارد و براي همين كودك براي مشخص كردن هويت و جايگاه خود مجبور است با خواسته هاي آنها مقابله كن(فرقاني رئيسي، 1376)

[1]- Green & Biederman

[2]- Kane

[3]- Yats & Stivart

[4]- Chandler

[5]- Dick & Viken &Kaprio

[6]- Rain

[7]- Surette

[8]- Madnik & Tonin

[9]- Martha & Markward

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۴:۲۹ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد: تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان

برنامه آموزش والدين باركلي براي كودكان 12-2 ساله داراي علائم اختلال نافرماني مقلبه اي در سال 1987:

اين برنامه از فرمت اصلي برنامه هاي هانف(1969) و مك ماهون و فورهند(1981) استفاده كرده است. اين برنامه شامل دو قسمت است كه در آن روشهاي مؤثرتري جهت رفتار با كودك به والدين آموزش داده مي شود. در قسمت اول والدين يك روش مؤثر براي توجه مثبت به رفتارهاي مناسب كودك را مي آموزند و در قسمت دوم استفاده از روشهاي تنبيهي را والدين ياد مي گيرند. تحقيقات اثر بخشي اين برنامه را كاهش علائم نافرماني نشان داده است و علاوه بر آن باعث افزايش مهارت والدين در توجه انتخابي به رفتارهاي كودك، بيان دستورات صحيح و واضح و به كارگيري تمرينات انضباتي مؤثر شدهدا ست . تعميم اثرات آموزش از شرايط كيلينيكي به خارج از كلينيك نيز گزارش شده است(كانر، 2002).

2-3-9-5 برنامه آموزش والدين باركلي براي والدين كودكان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله اي در سال 1997.

بررسي تاثير آموزش كنترل پرخاشگري والدين بر كاهش علائم نافرماني در كودكان مبتلا به نافرماني مقابله اي

اين برنامه براي والدين كودكان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله اي تدوين شده است و يك برنامه اصلاح شده از برنامه قبلي است. باركلي پروفسور دانشگاه ماسوچوست است كه روش درماني آموزش والدين را هم براي كودكان داراي علائم اختلال نقص توجه- بيش فعالي و هم كودكان داراي علائم اختلال نافرماني مقابله اي به كار برده است و به نتايج قابل قبولي در بهبود رفتار كودكان و تعاملات بين والدين و كودك منجر شده است.

برنامه باركلي بر 5 اصل استوار است:

1.ارائه تقويت بلافاصله بعد از اينكه كودك كار مثبتي انجام مي دهد. باركلي معتقد است بسياري والدين رفتار خوب كودك را بالافاصله تقويت نمي كنند، در حالي كه بايد سريعاً بعد از انجام كار مثبت، كودك توجه و تقويت مثبت را دريافت كند.

  1. والدين بايد مشخص كنند كه كدام رفتار كودك تقويت مي شود.
  2. ارائه نتيجه يا اثر قاطع محكم، والدين بايد به گونه اي عمل كنند كه كودك بتواند رفتار آنها را پيش گويي كند.
  3. ايجاد انگيزه در كودك براي انجام كارهاي مثبت قبل از اينكه از تنبيه استفاده كنند.
  4. پيش بيني و برنامه ريزي جهت استفاده از تنبيه در مواقعي كه كودك كار بدي را انجام مي دهد( باري، 2001)

2-3-9-5-1 توضيح برنامه باركلي

باركلي در برنامه خود به والدين آمزش مي دهد كه فرايندهاي تعاملي ناقص خود را به تعاملات مناسب تر و مؤثرتر تغيير دهند. او معتقد است كه هر برنامه آموزش والدين بايد چگونگي استفاده از تنبيه مناسب و ملايم را دربربگيرد و بايد به والدين آموزش داد كه چگونه عمل كنند تا كودك دستوراتشان را اطاعت كند(باري، 2001). باركلي(1997) در كتاب خود تحت عنوان "شناخت و كنترل كودك نافرمان" توضيح داده است كه والدين كودكان داراي علائم اختلال نافرماني به ندرت شايستگي اجتماعي كودكشان را فوراً تقويت مي كنند. يك دليل كه والدين براي تقويت نكردن رفتار مثبت كودك مي آورند اين اعتقاد غلط است كه ممكن است بروز رفتار منفي را در كودك افزايش دهد. دليل ديگر در كوتاهي كردن والدين از شناخت و تقويت رفتارهاي مثبت اين است كه آنها دوست ندارند با كودك تعامل پيدا كنند و آنها به هر بهانه اي از تعامل با كودك اجتناب مي كنند. والدين ممكن است همچنين مقدار زماني را كه با كودك مي گذرانند آنقدر كاهش دهند كه با رفتارهاي غير قابل قبول كودك مواجه نشوند و نهايتاً اينكه والدين نمي توانند به طور مناسب از تنبيه استفاده كنند. براي مثال (( والد از كودك مي خواهد كه در يك محدوده زماني اتاقش را تميز كند)) كودك داراي علائم اختلال نافرماني به ندرت كاري را با اولين دستور يا خواهش انجام مي دهد. والدين معمولاً بايد يك دستور را 5 تا 15 مرتبه و حتي بيشتر تكرار كنند. سپس والدين به كودك اخطار مي دهند و يا اورا تهديد مي كنند كه اگر كار مورد نظر را انجام ندهد تنبيه خواهد شد. اما كودك درخواست والدين را اجرا نمي كند زيرا او مي داند والدين به جاي اينكه او را تنبيه كنند مجدداً تهديد را تكرار خواهند كرد. اين طرز برخورد به ندرت منجر به ايجاد انضباط در كودك مي شود. معمولاً والدين يا از درخواست خود صرف نظر مي كنند و كودك در انجام ندادن كار موفق مي شود و يا اينكه خود والدين درخواست خود را انجام مي دهند و فقط به ارزيابي كودك در زمينه انجام ندادن كار مورد نظر مي پردازند. اگر اين اتفاق بيفتد كودك نه تنها موفق شده است از انجام كار سرپيچي كند بلكه به طور مثبت تقويت شده است تا در پاسخ به تقاضاهاي بعدي نافرماني كند(باري، 20001) باركلي(1997) در كتاب خود اصولي را كه زيربناي اداره كردن رفتارهاي نافرماني است و روشهاي خاص براي مديريت مؤثر رفتارهاي نافرماني را ارائه مي دهد. فراهم كردن نتايج مناسب، مخصوص و فوري براي بدرفتاري كودك يك اصل مهم در مديريت رفتار نافرماني است. چه رفتار مثبت باشد و چه منفي، والدين بايد اثرات فوري را فراهم كنند. نتايج براي رفتارهاي منفي به ويژه نتايج شفاهي بايد مستقيم نسبت به رفتار باشد و نه نسبت به كودك. سرانجام، نتايج بايد هميشگي و در همه مكانها باشد و هد دو والد از آن استفاده كنند. توجه به شايستگي هاي كودك، يكي از اصول باركلي براي مديريت كودك نافرمان است. اغلب والدين يك دستور مي دهند و سپس منطقه را ترك مي كنند تا به كارهي ديگر بپردازند، در عوض، باركلي توصيه مي كند كه والدين نزديك كودك بمانند تا پاداش و توجه مثبت را فراهم كنند.

روش دستور دادن نيز مهم است. دستور بايد به صورت بيان قاطع ارائه شود نه به صورت درخواست و يا خواهش. دستور بايد ساده و واضح باشد و تكرار نشود. تعيين محدوده زماني براي كارهايي كه طول مي كشد بايد واقعي باشد. والدين بايد هميشه آماده باشند كه نتيجه انجام يا عدم انجام دستور رابه كودك برگردانند.

ادامهـ مطلبـ
| ۶ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۰۲:۰۶ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان