دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه ارشد: بررسي رابطه ميان هوش معنوي و خودكنترلي دانشجويان پيام نور واحد بهشهر ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
1-1-مقدمه..............................................................................................................2
1-2-بيان مساله........................................................................................................3
1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.........................................................................................6
1-4- اهداف تحقيق ..................................................................................................7
1-5-فرضيه هاي تحقيق ..........................................................................................8
1-6-تعريف واژه هاي كليدي تحقيق..............................................................................8
1-7-تعاريف عملياتي.................................................................................................13
1-8-قلمرو تحقيق .................................................................................................14
فصل دوم : ادبيات و پيشينه تحقيق
2-1-مقدمه ........................................................................................................16
2-2-هوش معنوي.................................................................................................18
2-2-1-تاريخچه هوش معنوي..................................................................................21
2-2-2-تعريف هوش............................................................................................22
2-2-3-تعاريف هوش معنوي از ديدگاه هاي مختلف......................................................23
2-3- معنويت.........................................................................................................30
2-3-1-معنويت و مذهب..........................................................................................32
2-3-2-همپوشي بين معنويت ومذهب.........................................................................34
2-3-3-انواع معنويت..............................................................................................35
2-3-4-اسلام و معنويت..........................................................................................38
2-3-5ويژگي اصلي انسانهاي معنوي............................................................................41
2-3-6-ابعاد ارادي انسانهاي معنوي.........................................................................42
2-3-7-مدل هوش معنوي كينگ............................................................................47
2-4-خودكنترلي..................................................................................................48
2-4-1-مراحل خودكنترلي براي رسيدن به منبع كنترل دروني.......................................52
2-4-2-پنج مهارت افزايش خود كنترلي...................................................................54
2-4-3-خود كنترلي و مراقبه..................................................................................57
2-4-4-واگير دار بودن توانايي خود كنترلي...............................................................57
2-4-5-نقش و ضرورت خود كنترلي.......................................................................59
2-4-6-خود كنترلي در سازمان..............................................................................59
2-4-7-ماهيت و هدف خود كنترلي........................................................................60
2-4-8-مرز بين كنترل و خود كنترلي......................................................................62
2-4-9-عواقب نداشتن كنترل بر خود..........................................................................63
2-4-10-ريشه كنترل بر خود..................................................................................64
2-4-11-مدل خود كنترلي تانجي..............................................................................66
2-5ادبيات و پيشينه  تحقيق...................................................................................67
فصل سوم : روش شناسي تحقيق
3-1-مقدمه .......................................................................................................77
3-2-روش تحقيق ...........................................................................................78
3-3-جامعه آماري..................................................................................................78
3-4-تعيين حجم نمونه و روش نمونه گيري...................................................................79
3-5-روش جمع‌آوري اطلاعات......................................................................................80
3-6-ابزار جمع آوري اطلاعات...................................................................................81
3-6-1-پرسشنامه بررسي رابطه هوش معنوي و خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر....81
3-6-1-1-پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...............81
3-6-1-2-پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر...................82
3-6-3-مولفه هاي جمعيت شناختي.................................................................83
3-6-4-ابعاد پرسشنامه هوش معنوي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر.................84
3-6-5-ابعاد پرسشنامه خود كنترلي دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر..................84
3-6-6-روايي پرسشنامه..............................................................................85
3-6-6-1-اعتبار و روايي  پرسشنامه هوش معنوي................................................85
3-6-6-2-اعتبار و روايي  پرسشنامه خودكنترلي....................................................85
3-6-7-پايايي آزمون..........................................................................................85
3-6-7-1-ضريب آلفاي كرونباخ............................................................................86
3-6-8-روش­هاي تجزيه و تحليلي......................................................................88
فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده ها
4-1-مقدمه ..................................................................................................91
4-2-بررسي شاخص هاي جمعيت شناسي........................................................91
4-3-شاخص جنسيت:.....................................................................................92
4-4-شاخص  تاهل..........................................................................................93
4-5-شاخص سن...............................................................................................94
4-6-آمار استنباطي  ......................................................................................95
4-7-يافته هاي مربوط به فرضيه اصلي تحقيق.......................................................95
4-8-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اصلي تحقيق .........................................96
4-9-يافته هاي مربوط به فرضيه اول فرعي تحقيق.................................................98
4-10-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه اول فرعي ................................................99
4-11-يافته هاي مربوط به فرضيه دوم  فرعي تحقيق...............................................101
4-12- يافته هاي مربوط به فرضيه سوم فرعي  تحقيق............................................103
4-13-آزمون رگرسيون  براي تحليل فرضيه سوم فرعي تحقيق..................................104
4-14-يافته هاي مربوط به فرضيه چهارم فرعي تحقيق.........................................106
4-15-آزمون رگرسيون براي تحليل فرضيه جهارم فرعي..........................................107
فصل پنجم
5-1-مقدمه ..............................................................................................111
5-2-نتايج آمار توصيفي...............................................................................111
5-3-تايج فرضيه اصلي تحقيق........................................................................112
5-4-نتايج فرضيه اول فرعي تحقيق..................................................................114
5-5-نتايج فرضيه دوم فرعي تحقيق................................................................116
5-6-نتايج فرضيه سوم فرعي تحقيق...............................................................117
5-7-نتايج فرضيه چهارم فرعي تحقيق..........................................................118
5-8-مقايسه نتايج اين پژوهش با ساير تحقيقات................................................120
5-9-محدوديت هاي تحقيق.........................................................................121
5-10-پيشنهادها درراستاي نتايج تحقيق.........................................................121
5-10-1-پيشنهادهاي پژوهشي....................................................................122
5-11-1-منابع فارسي.................................................................................123
5-11-2-منابع لاتين.......................................................................................126
چكيده:
خودكنترلي، مراقبتي دروني است كه بر اساس آن،بي آنكه نظارت يا كنترل خارجي در بين باشد، وظايف محول شده انجام و رفتارهاي ناهنجار و غير قانوني ترك مي شود.
هنگامي كه كسي بي توجه به كنترل خارجي،تلاش خود را مصروف انجام دادن كاري كه بر عهده او واگذار شده است،كند و مرتكب خلافي از قبيل كم كاري و سهل انگاري نشود،از كنترل دروني بهره مند است.
از طرف ديگر، هوش معنوي بيانگر مجموعه اي از توانايي ها، ظرفيت ها و منابع معنوي مي باشد كه بكار بستن آنها در زندگي روزانه مي تواند موجب افزايش انطباق پذيري فرد شود.
 هدف از پژوهش تحليل و بررسي رابطه  ميان هوش معنوي و خودكنترلي در بين دانشجويان پيام نور واحد بهشهر مي باشد. به اين منظور تعداد 357 نفر از دانشجويان دانشگاه پيام نور بهشهر به عنوان نمونه ، به روش تصادفي انتخاب و داده هاي مورد نياز با استفاده از پرسشنامه جمع آوري شده است.
 با استفاده از تحليل آزمون پيرسون ورگرسيون تلاش شده است تا صحت فرضيه هاي پژوهش مورد آزمون قرار گيرد.
 يافته هاي پژوهش بيانگر آن است كه برخي از ابعاد هوش معنوي، داراي رابطه معناداري با خود كنترلي دانشجويان و برخي نيز  فاقد رابطه مي باشند.
نتايج پژوهش نشان مي دهد كه بين خود كنترلي و هوش معنوي ارتباط معنادارو متوسطي وجود دارد .
بين تفكر وجودي نقادانه، آگاهي متعالي و گسترش خودآگاهي با خود كنترلي دانشجويان، رابطه ي معناداري وجود دارد.
 همچنين موئلفه معنا سازي شخصي با خود كنترلي، فاقد رابطه مي باشد.
فصل اول: كليات تحقيق
1-1- مقدمه
دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند. آگاهي و اطلاع از ميزان هوش معنوي و خودكنترلي آنان و دانستن نوع ارتباط آن با نحوه تعريف و برداشت آنان از جنبه هاي اجتماعي هويتي خويش، براي هر نوع برنامه ريزي اجتماعي و فرهنگي آنان لازم و ضروري است.
 فضاي ساختاري دانشگاه مي تواند منتقل كننده ايده ها، ارزش ها و هنجارها با ضمانت هاي اجرايي مؤثر به دانشگاهيان باشد. از اين رو، دانشگاه و نظام آموزش عالي به عنوان يكي از كانون هاي اصلي ايجاد، توليد و ظرفيت سازي هوش معنوي در جهت خودكنترلي در سطح جامعه، مسئول است.
اما رابطۀ هوش معنوي افراد بر خودكنترلي، مقوله اي است كه مورد بررسي قرار نگرفته است(تابان و همكاران،1391).
فرد باهوش معنوي بالا داراي انعطاف، خودآگاهي و ظرفيت براي روبرو شدن با دشواريها، سختي ها مي باشد و ظرفيتي براي الهام، شهود، نگرش كل نگر به جهان هستي، جستجوي پاسخ براي پرسش هاي مبناي زندگي، نقد سنت ها و آداب و رسوم پيدا مي كند.
 از زمانهاي قديم، معنويت جزء لازمي از زندگي انسانها بوده و هركس استعداد توسعه ي هوش معنوي را داشته است. زيرا هركس توانايي حس، تفكر، شهود و احساس را دارد.(واگان ، 1979).
درواقع هوش معنوي يكي از جنبه هاي كاربردي براي مفهوم معنويت است و استفاده از توانايي ها و منابع معنوي است بطوريكه افراد بتوانند تصميمات معناداري اتخاذ كنند(سالاري فر و همكاران، 1384).
تفاوت هاي مهم فردي و قابل سنجش ويژگي هاي رفتاري را خودكنترلي مي نامند. خودكنترلي بيانگر ميزان مطابقت ويژگي هاي رفتاري خود با شرايط و موقعيت موجود است(كريتنر وكينيكي[1] ۱۳۸۴،ص ۱۷۴ ).
همچنين انعكاس تفاوت هاي فردي در تمايلات است كه شكل مشخصي در مديريت احساسات و عواطف به خود مي گيرد(اشنايدر[2]،1974).
در اين فصل به تعريف مساله تحقيق پرداخته و در ادامه  اهميت و ضرورت اين پژوهش را بيان مي شود. سپس فرضيهات، جامعه و نمونه آماري تحقيق را بيان كرده و در آخر نيز مدل مفهومي مورد نظر را پياده مي شود.
2-1- بيان مسئله تحقيق
عدم شناخت معناي زندگي يكي از مهمترين عواملي است كه باعث بيهودگي در زندگي شخصي و اجتماعي افراد شده است. دليل اصلي اهميت هدفمندي آن است كه افراد داراي معناداري در زندگي قادر به حل مسائل پيچيده، ارزشي و چالشي در زندگي فردي، گروهي و سازماني هستند.
براي شناخت معناي زندگي و حل مسائل ارزشي نمي توان فقط از هوش منطقي و عاطفي استفاده كرد بلكه بايد از هوشي وراي هو شهاي متعارف استفاده نمود كه اين موضوع در قالب مفهوم هوش معنوي  بيان مي شود.
يكي از صاحب نظران در مورد تعريف هوش معنوي مي گويد: هوش معنوي، ظرفيت انسان است براي جستجو و پرسيدن سئوالات غايي درباره معناي زندگي و  به طور همزمان تجربه پيوند يكپارچه بين هر يك از ما و جهاني كه در آن زندگي ميكنيم.
از طريق اين هوش، با توجه به جايگاه، معنا و ارزش مشكلات به حل آنها ميپردازيم. با توجه به جايگاه و اهميت هوش معنوي و عدم توجه جدي به اين مقوله، پرداختن ومفهوم سازي آن ضروري به نظر مي آيد.
چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد باهوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.
 اسلام براي نظارت و خودكنترلي اهميت زيادي قائل است. در قرآن كريم در آيات زيادي، موضوع نظارت وخودكنترلي مطرح شده است. علاوه بر آن، آياتي هست كه در آنها خداوند، خود- حسابرسي را مطرح مي فرمايد(تابان و همكاران،1391).
خودكنترلي يعني فرد كنترل رفتارها، احساسات و غرايز خود را با وجود برانگيختن براي عمل داشته باشد.
 يك كودك يا نوجوان با خودكنترلي زماني را صرف فكركردن به ، انتخاب ها و نتايج احتمالي مي كند و سپس بهترين انتخاب را مي كند(فرايز و هوفمن[1]،2009).
ماير و سالووي[2] ، خودكنترلي را تحت عنوان كاربرد صحيح هيجان ها معرفي مي نمايند و اعتقاد دارند كه قدرت تنظيم احساسات موجب افزايش ظرفيت شخصي براي تسكين دادن خود، درك كردن اضطراب ها، افسردگي ها يا بي حوصلگي هاي متداول مي شود.
افرادي كه به لحاظ خودكنترلي ضعيف اند، دائماً با احساس نااميدي، افسردگي، بي علاقگي به فعاليت دست به گريبان اند، در حالي كه افراد با مهارت زياد در اين زمينه با سرعت بيشتر مي توانند ناملايمات را پشت سر گذاشته و ميزان مشخصي از احساسات را با تفكر همراه نموده و مسير درست انديشه را بپيمايند(صفري،1387).
در دهه هاي اخير مفهوم معنويت و كاربردهاي آن در دنيا، به ويژه در دنياي غرب اهميت زيادي يافته است، به طوري كه مفاهيمي همچون خدا، مذهب، معنويت و غيره كه موضوعاتي خصوصي قلمداد مي شدند وارد تحقيقات علمي و مباحث آكادميك در حوزۀ علوم انساني شدهاند.
 البته ورود مفهوم و واژۀ هوش معنوي را به ادبيات علمي روانشناسي و مديريت بايد به زوهر و مارشال[3](2000) و ايمونز[4](2000) نسبت داد.
با توجه به مطالب فوق در اين تحقيق پژوهشگر در پي آن است كه اين موضوع را (با توجه به اينكه دانشجويان مهم ترين سرمايه هاي انساني و آينده سازان جامعه اند) بررسي نمايد كه چه رابطه اي بين هوش معنوي و خودكنترلي دانشجويان وجود دارد.
3-1- اهميت و ضرورت تحقيق
هوش معنوي، زيربناي باورهاي فرد و نقشي است كه اين باورها و ارزش ها در كُنش هايي كه فرد انجام مي دهد و به زندگي خود شكل مي دهد، ايفا مي كند. به ديگر سخن؛ هوش معنوي به دليل پيوندش با معنا، ارزش و پرورش تخيل، مي تواند به انسان توان تغيير و تحول بدهد.
يكي از ويژگي اساسي هوش معنوي، خودآگاهي عميق است كه شامل آگاهي تدريجي از لايه ها و ابعاد خويشتن است. در آيين اسلام به اين موضوع توجه ويژه اي شده است كه فرد خود را بشناسد و موقعيت خويشتن را در جهان آفرينش تشخيص دهد.
 اين همه تأكيد در قرآن در مورد"خود" انسان براي اين است كه انسان خويشتن را آنچنان كه هست بشناسد و مقام و موقعيت خود را در عالم وجود درك كند و هدف از اين شناختن و درك كردن اين است كه خود را به مقام والايي كه شايستۀ آن است برساند(مطهري،1386).
با توجه به مطالب پيش گفته، چنين به نظر مي رسد كه يكي از ويژگي هاي افراد با هوش معنوي بالا، برخورداري از روحيۀ خودكنترلي است.
 يكي از فنون اساسي بهبود در زندگي فردي و اجتماعي، استفاده از فن خودكنترلي است؛ يعني انسان هر لحظه با كنترل فكر و عملكردش، بهترين راه ها را در زندگي انتخاب مي كند. فردي داراي خود كنترلي است كه بتواند انگيزه ها و هيجانات آني خود را مديريت كند.
خودكنترلي، ايجاد حالتي است درون فرد كه او را به انجام وظايفش متمايل مي سازد، بدون آنكه عامل خارجي او را در كنترل داشته باشد(الواني،1382).
هدفي كه در خودكنترلي، دنبال مي شود، ارائۀ يك شخصيت سالم است كه به بلوغ فكري رسيده است، در برابر انواع مشكلات از خود مقاومت نشان مي دهد و علاوه بر محيط كار، در زندگي شخصي خويش نيز خودكنترل مي شود و اين امر از طريق بسترهاي مناسب، نهادينه خواهد شد(خيري،1382).
با اين وصف پژوهشگر درانجام اين پايان نامه به دنبال اين مسأله است كه با توجه به اينكه عوامل بسيار زيادي بر خود كنترلي افراد  تأثير گذ
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۳۷:۴۹ | مدير
،

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : بررسي تطبيقي جرم تخريب در حقوق ايران و حقوق ...

تكه هايي از متن به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
تخريب مال به معني از بين بردن يا ناقص كردن عمدي اموال مادّي متعلّق به ديگران است، كه برابر مقرّرات قانوني قابل مجازات باشد. در حقوق اسلامي براساس قاعده اتلاف، حكم به جبران خسارت (مسئوليت مدني) متلف مي شود و نظر به اينكه خسارت زدن به مال ديگري فعل حرامي است، عمل مرتكب تخريب مستوجب مجازات تعزيري است. در حقوق كيفري ايران، جرم مذكور علاوه بر اركان عمومي و مشترك تمام جرايم، داراي عناصر اختصاصي است ركن قانوني آن نه تنها در قانون مجازات اسلامي، بلكه در قوانين و مقرّرات متفرّقه اي كه قانون گذار به منظور جلوگيري از اتلاف عمدي برخي اموال مقرّر داشته، وجود دارد .
در حقوق انگلستان نيز قانون تخريب جزايي مصوّب 1971، شامل يك جرم اصلي، يك جرم مشدّده و دو جرم فرعي مي شود جرم اصلي به موجب بند (1) مادّه 1 عبارت است از انهدام يا تخريب عمدي يا ناشي از بي مبالاتي هر گونه مال متعلّق به ديگري، بدون عذر قانوني.
رفتار مرتكب تخريب در صورتي مشمول مقرّرات فوق قرار مي گيرد كه به شكل فعل مثبت مادّي بروز كند و لازم است كه موضوع جرم اعم از اموال، اسناد، ابنيه و آثار باستاني، از جمله موضوعاتي باشد كه قانون گذار منع تخريب آنها را در قوانين به صراحت پيش بيني كرده است در جرم مذكور نه فقط لازم است كه مال به مرتكب تعلّق نداشته باشد بلكه نتيجه عمليات وي به صورت اتلاف يا ناقص كردن، بايد موجب ضرر مادي صاحب مال شود و در غير اين صورت به دليل مقيّد به نتيجه بودن جرم، عمليات ارتكابي متهم فاقد وصف كيفري است بنابراين به محض تحقّق رابطه سببيّت بين فعل مرتكب و نتيجه حاصله (ضرر)، عمل متّهم جرم بوده و در آن حال تفاوتي ندارد كه مرتكب از چه وسيله اي استفاده كرده است ولي استفاده از برخي وسايل ، موجب تشديد مجازات اوست .
در حقوق انگلستان امكان وقوع جرم تخريب به وسيله ترك فعل پذيرفته شده است. در حقوق انگلستان مانند ايران بايد مال متعلّق به ديگري باشد ولي در يك مورد به طور استثنا تخريب مال خود فرد هم جرم تخريب تلقّي مي شود، در انگلستان نيز استفاده از برخي ابزارها براي تخريب موجب افزايش مجازات خواهد شد .
ركن رواني جرم تخريب مال، جز در موارد خاص، به صورت عمدي است و لازم است كه سؤنيّت خاص، و عام مرتكب به موضوع و تعلّق مال منجّزاً به ديگري، احراز گردد. نهايتاً اينكه شروع به ارتكاب جرم مذكور در صورتي كه مشمول عناوين مجرمانه ديگري نباشد، جرم نبوده و قابل تعقيب نيست مجازات مرتكب برحسب مورد متفاوت است مانند جزاي نقدي، شلّاق، حبس، اعدام.
در انگلستان عنصر رواني خسارت كيفري در قانون انگلستان سوء نيت مستقيم يا غير مستقيم يا بي احتياطي عيني است كه توسط مجلس لردها تعريف شده است. مجازات مرتكب نيز براي هر مورد خاص متفاوت است .
كليد واژگان : تخريب، اموال، اشيا، اضرار، اتلاف، تسبيب.
       مقدمه :
الف - بيان موضوع :
جرم تخريب از جمله قديمي ترين جرايم مي باشد و علت آن اهميّتي مي باشد كه انسانها به اموال خود مي‌دهند و نمي گذارند اموال آنها بيهوده ازبين برود ودر مقابل هرمهاجمي كه قصد تخريب اموال آنها را داشته باشد ازخود عكس العمل نشان مي دهند.
اين جرم در دنياي امروز نيز به همان دلايل قديمي خود داراي اهميّت ويژه اي است و هميشه يكي از مهمترين مباحث كيفري را به خود اختصاص داده.‌‌‌‌ امروزه با گسترده‌تر شدن اموال و همين طور شيوه هاي تخريب مال كه درگذشته وجود نداشت براهميّت بررسي اين جرم نيز افزوده شده و شناسايي دقيق اين جرم نيازمند بررسي اموال جديد و همينطور شيوه هاي جديد تخريب در دنياي امروز مي باشد كه درگذشته وجود نداشتند، تا با بررسي اين موارد بتوان جلوي اين موارد تخريب را گرفت و امنيّت جامعه را حفظ كرد.
ازجهات ديگري نيز بررسي اين جرم داراي اهميّت مي باشد و آن اين است كه اين جرم در مواردي مي‌تواند يك جرم عليه امنيّت كشور محسوب شود و بايد با بررسي شيوه هاي ارتكاب آن از وقوع اين حوادث جلوگيري كرد.
ب- سابقه تحقيق
درباره جرم تخريب نويسندگان كتب حقوقي معمولاً نگاهي مجمل به اين جرم در مباحث جرايم عليه اموال و يا در مباحث مربوط به جرايم عليه امنيّت كرده‌اند و كتبي كه به طور كامل به بررسي اين جرم پرداخته باشد محدود مي‌باشد. درمورد پايان نامه هاي مربوط به اين جرم نيز مواردي درسالهاي بسيار دور كار شده ولي هيچكدام ازاين كتب و پايان نامه ها به بررسي تطبيقي جرم تخريب با حقوق انگلستان نپرداخته است.
سوالات تحقيق :
با توجّه به اين كه قانونگذار تخريب اموال ديگران را جرم دانسته و مرتكب آن را قابل مجازات مي داند، سوالاتي مطرح مي شود :
جرم تخريب مطلق اموال را در بر مي گيرد يا تنها اموال منقول را و يا تنها اموال غير منقول؟آيا جرم تخريب با ترك فعل امكان وقوع دارد ؟آيا تخريب در اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب واقع شود؟آيا جرم تخريب اموال درحقوق كيفري ايران، با حقوق انگلستان متفاوت است؟ت- فرضيه هاي تحقيق :
فرضيه اول : درجرم تخريب مطلق اموال مورد حكم قانونگذار قرار گرفته است.
فرضيه دوم: امكان جرم تخريب با ترك فعل وجود دارد .
فرضيه سوم: تخريب اموال مشاع مي تواند موضوع جرم تخريب باشد .
فرضيه چهارم: در بيشتر موارد ميان حقوق ايران و انگلستان مشابهت وجود دارد .
ح – اهداف و كاربردهاي تحقيق :
علمي :شناخت دقيق و تخصّصي اركان و عناصر جرم تخريب و مقايسه اين عناصر و اركان با حقوق انگلستان .
كاربردي : شناخت قوانين و رويه قضايي مرتبط با جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و مقايسه آن با حقوق انگلستان براي رفع نواقص.
ضرورت هاي خاص : شناخت نقاط ضعف قانوني اين جرم در حقوق ايران به منظور ارائه پيشنهاد براي برطرف كردن آن .
خ – روش تحقيق :
تحقيق ما در موضوع مورد پژوهش بيشتر جنبه تئوري و نظري دارد، به اين صورت كه با ارائه نظرات و تجزيه و تحليل آنها و استفاده از روش‌هاي توصيفي تلاش مي شود تا اطلاعات و داده‌هايي را در موضوع مورد پژوهش جمع آوري نموده و سپس با بررسي و تجزيه و تحليل آنها به حل سؤال اصلي مبحث پرداخت. بنابراين روش تحقيق ما جنبه مطالعه كتابخانه‌اي به خود گرفته است، به اين صورت كه با مراجعه به نظرات فقهي و حقوقي و رويه هاي قضايي و با تجزيه آنها به بررسي و تحقيق مي پردازيم .
چ – معرفي ساختار و پلان تحقيق :
اين پايان نامه شامل دو بخش مي‌باشد، بخش اول آن شامل واژه شناسي، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان است. و در بخش دوم شامل واكنش كيفري در قبال جرم تخريب در حقوق كيفري ايران و انگلستان است. و هر بخش شامل دو فصل مي‌باشد، كه فصل نخست از بخش اول شامل واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب است و در فصل دوم از بخش اول شامل اركان و عناصر جرم تخريب مي‌شود. و در فصل نخست از بخش دوم به واكنش كيفري سركوبگر پرداخته شده و در ادامه در فصل دوم از بخش دوم به واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته شده. فصل نخست از بخش نخست شامل سه مبحث مي‌باشد كه در مبحث اول كه از دو گفتار تشكيل شده به واژه شناسي پرداخته است و در مبحث دوم از فصل نخست از بخش اول به سابقه تاريخي جرم تخريب پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. و در ادامه در مبحث اول از فصل دوم از بخش نخست به ركن قانوني پرداخته و خود شال دو گفتار مي‌باشد. در مبحث دوم از فصل دوم از بخش اول نيز به ركن مادي پرداخته شده و شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل دوم از بخش نخست نيز به بررسي ركن معنوي پرداخته كه شامل دو گفتار مي‌شود. مبحث اول از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات اصلي پرداخته وشامل دو گفتار مي‌شود .در مبحث دوم از فصل نخست از بخش دوم به مجازات هاي تكميلي و تبعي پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد. در مبحث سوم از فصل نخست از بخش دوم نيز به مجازات شروع به جرم، معاونت و مشاركت پرداخته و خود شامل دو گفتار مي‌باشد و در مبحث اول از فصل دوم از بخش دوم به بررسي واكنش هاي كيفري مخفّفه پرداخته است و خود شامل دو گفتار مي‌شود. و در نهايت مبحث دوم از فصل دوم از بخش دوم شامل واكنش‌هاي كيفري ارفاقي مي‌شود كه شامل دو گفتار مي باشد.
 بخش نخست :
واژه شناسي ، سابقه تاريخي و اركان جرم تخريب در حقوق ايران و انگلستان
 فصل نخست: واژه شناسي و سابقه تاريخي جرم تخريب
مبحث اوّل: واژه شناسي
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۳۲:۴۲ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد:جايگاه داوري تجاري بين الملي در دعاوي بين المللي حوزه نفت و گاز ...

4- سوابق پژوهش...
5- اهداف تحقيق..
6- روش شناسي پژوهش...
7- ضرورت انجام تحقيق.
8- ساماندهي تحقيق.
فصل اول- كليات و مفاهيم.
1-1-تعاريف.
1-1-2-موجر و مستاجر در قراردادهاي نفت و گاز.
1-1-3-تعريف روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...
1-1-4-انواع روشهاي حل اختلاف...
1-1-4-1-روش‌هاي سنتي حل اختلافات...
1-1-4-2-روشهاي مدرن حل و فصل اختلافات...
1-1-5-روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات و مزاياي آن.
1-2-انواع روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات...
1-2-1-مذاكره
1-2-2-مساعي جميله.
1-2-3-ميانجيگري..
1-2-4-كارشناسي..
1-2-5- مذاكره
1-2-6-سازش...
1-2-7-داوري..
1-2-1-تعريف داوري.
1-2-2-داوري بين المللي.
1-2-3- داوري تجاري بين المللي.
1-3- انواع اختلاف هاي نفت وگاز.
فصل دوم- سازوكارهاي داوري در حوزه نفت و گاز.
2-1-طرفين اختلاف...
2-2-شروع جريان دادرسي..
2-3-قانون حاكم.
2-3-1-انتخاب صريح قانون حاكم بر قرارداد.
2-3-2-لزوم يا عدم لزوم ارتباط قانون منتخب با قرارداد.
2-3-3-قانون حاكم بر مذاكرات پيش از انعقاد قرارداد.
2-4-1-كنوانسيون ايكسيدبراي حل مجادلات سرمايه گذاري..
2-4-2-قوانين بين المللي حاكم بر اقدام توافق نامه ها و آراء داوري..
2-4-3-اتخاذ قانون مدل آنسيترال.
2-4-4- اصلاحات ايكسيد در كشورهاي آمريكاي لاتين..
2-4-5- ارتباط ايكسيد با مقوله انرژي..
2-5-راه حل‌هاي جايگزين براي حل اختلاف (اي دي آر)
2-5-1-تعيين كارشناس...
2-5-2-مذاكره
2-6-روش هاي مدرن حل اختلاف در حوزه نفت و گاز.
2-6-1-ميانجي‌گري..
2-6-2- گوناگوني روشهاي حل اختلاف...
2-6-2-1-اهداف حل اختلاف طرفين..
2-6-2-1-1-اهداف موجر.
2-6-2-1-2-اهداف مستاجر.
2-6-2-2-داوري اختلافات اجاره نامه.
2-6-2-2-1-الزامات ساختاري..
2-6-2-2-2-شناخت اختلاف...
2-7-مديريت فرايند حل اختلاف...
2-8-آشكار كردن جريان فكري داور.
2-9-نگراني‌هاي هزينه‌اي..
2-10- صدور راي در اختلافات حوزه نفت و گاز.
3-11-اجراي آراي داوري..
نتيجه گيري و پيشنهادها
فهرست منابع و مآخذ


    چكيده:
آنچه در اين پايان نامه مورد بررسي قرار گرفته بررسي قوانين و مقررات و اصول مربوط به داوري در حوزه قراردادهاي نفت و گاز مي باشد. مذاكره، مساعي جمليه، ميانجيگري، كارشناسي، مذاكره و سازش و در نهايت داوري، مي توانند به بهترين شكل حق هاي قانوني طرفين را تضمين نموده و در بر اين اساس آنان را به اهداف اقتصادي خود نيز نزديك نمايد. بسياري از اين روشهاي حل و فصل اختلافات امروزه با روش هاي سنتي كه پيش بيني آن در قوانين و رويه ها موجود بود متفاوت شده و از اين رو بحث از روش هاي مدرن حل و فصل اختلافات در حقوق موضوعه و رويه قضايي راجع به نفت و گاز مطرح شده است. كشور ايران نيز با توجه به اينكه از لحاظ سياسي و اقتصادي نفت و گاز يكي از شريان هاي اصلي حياتش محسوب مي شود مي تواند با رويكرد هزينه منفعت به اين موضوع از مزاياي آن در حل و فصل اختلاف هاي مربوط به نفت و گاز استفاده نمايد.
واژگان كليدي:
داوري،  مذاكره، نفت و گاز، دادرسي،  روشهاي جايگزين حل و فصل اختلافات
 
مقدمه
يكي از چالشهاي مهم در حوزه صنعت نفت و گاز با توجه به اختلاف هاي وسيعي كه در آن به وجود مي آيد مقوله داوري در اين حوزه است. از آنجا كه نفت و گاز هر ساله حجم كلاني از سرمايه كشورهاي نفت خيز را به خود اختصاص مي دهد و كشورهاي مرتبط با اين منبع، همواره با چالش هاي تجارت جهاني در اين مورد درگير مي باشند؛ درصدند كه بهترين راه حل را براي اختلاف جستجو نمايند.
شايد اولين راه حل و قديمي ترين راه حل ها، حل اختلاف از طريق دادگاه ها باشد. در اين شيوه اما به دليل زمان بر بودن و طولاني شدن فرآيند رسيدگي و همچنين به علت آنكه بعضاً هزينه زيادي را براي طرفين درگير در اختلاف به همراه دارد نقدهايي وجود دارد كه بحث در مورد آن از حيطه اين پايان نامه خارج است. امروزه مساعي دولتها و حتي سازمانهاي بين المللي در اين جهت بوده است كه بهترين، سريعترين و شايد ارزانترين روش يعني داوري را در حوزه نفت و گاز انتخاب نمايند.
استفاده از شيوه داوري با توجه به قدمت آن و مزايايي از جمله، سريع بودن، ارزان بودن، مبتني بر آراء دموكراتيك طرفين بودن و همچنين اصالت به نظرهاي مختلف مد نظر قرار گيرد. اما بايد در نظر داشت كه با توجه به تخصصي شدن جوامع، استفاده از شيوه داوري خود تابع معيارهاي تخصصي شده است. تخصصي شدن اين موضوع نياز به تبيين حوزه هاي علمي مربوط به موضوع و شناخت دقيق تر جنبه هاي مبهم آن دارد. در اين راستا استفاده از آموزه هاي حقوق تطبيقي و به خصوص كشورهايي كه نه از حيث نظام حقوقي، بلكه به دليل درگير بودن با موضوع و داشتن منابع نفت و گاز با اين حوزه درگير بوده اند را مي توان وارد كارزار پژوهش نمود. در اين پايان نامه نيز نگارنده درصدد است تا با يك نگاه حداقلي در پرتو حقوق كشورهايي كه در اين خصوص كار كرده اند موضوع را تحليل و ارزيابي نمايد.
1- بيان مساله
نفت و گاز از عمده ترين منابع ارضي ايران هستند كه مهمترين بخش وابسته به سرمايه گذاري خارجي است. قراردادهاي دولت با اشخاص حقوقي مهمترين ابزار روابط اقتصادي بين المللي مي باشد كه به ويژه پس از پيروزي جنگ جهاني دوم جهت توسعه و تحكيم اين روابط مورد استفاده قرار گرفته اند. اين امر به خصوص در كشور تك محصولي ايران نيز واجد اهميت است كه در صورت اختلاف بر سر اين منبع مهم چگونه به حل و فصل آن پرداخته شود. دولتها من جمله ايران از اين ابزار جهت توسعه اقتصادي خود بهره مي گيرند. راه هاي توسعه از طريق محصولات كشور، دولتها را با مسائل حاشيه اي آن نيز درگير ساخته است؛ چرا كه ايده ها و نظرها در اين حوزه ممكن است تا حدي پيش رود كه كار را به اختلاف بكشاند. اختلاف نظر در حوزه هاي مختلفي مجال ظهور و بروز مي يابد. يكي از مهمترين و بحث برانگيز ترين اين قراردادها، قراردادهاي نفتي است كه به ويژه در كشورهاي جهان سوم و صاحب نفت از اهميت حياتي برخوردار مي باشد و عامل تعيين كننده اي در حيات سياسي و اقتصادي مردم اين كشورها بوده و خواهد بود. كشورهاي صاحب نفت كه جهت استخراج و بهره برداري از اين منابع حياتي نيازمند سرمايه گذاري و فن آوري كشورهاي پيشرفته و شركت هاي معظم نفتي بودند با انعقاد قراردادهايي در اسلوب هاي مختلف در جهت استفاده و بهره برداري از اين منابع بر آمدند.
يكي از مقوله هاي مهم در عصر حاضر براي حل و فصل هر گونه اختلافي بحث داوري مي باشد. استفاده از اين روش در اسناد و در قوانين مختلف كشورها توصيه شده و قوانيني در اين حوزه به تصويب رسيده‌اند. از يك سو اصل آزادي اراده در حقوق طرفين را به انتخاب قانون حاكم و شيوه رسيدگي بر دعوا كه به شكل رسيدگي رسمي و از طريق دادگاه باشد سوق مي دهد و از سوي ديگر الزامات مطرح شده در قالب قوانين بر طرفين رابطه بار مي شود. اما به هر حال آنچه در اين ميان مهم است حل و فصل اختلافات ما بين اين شركت ها و دولت هاي طرف قرارداد از طريق داوري مي باشد. «داوري روشي است كه با استفاده از آن دو يا چند شخص ذي نفع حل و فصل مسئله اي را به يك يا چند شخص ديگر محول مي كنند كه اختيارشان را از قرارداد خصوصي و نه مقامات يك دولت اخذ كرده اند و بر اساس اين قرارداد بايد مسئله مزبور را پيگيري نمايند و نسبت به آن تصميم بگيرند. در بيشتر قراردادهاي تجاري بين المللي مربوط به حوزه نفت وگاز امروزه شرط رجوع به داوري بين طرفين به امضاء مي رسد. رد حقوق خصوصي طرفين اختلاف حق دارند اختلافات ناشي از تفسير و يا اجراي معاهده را به داوري ارجاع دهند. اختلاف هاي ناشي از اجراء يا تفسير قرارداد في مابين را در حدي كه مخالف قانون نباشد با داروي ارجاع داده و ممنوعيت ها و محدوديت هاي آن نيز در قوانين يا در قراردادهاي بين طرفين وضع مي شود. در قراردادهاي بين المللي نفت گاز نيز امروزه دولتها به دلايل گوناگون به داوري متوسل شده اند. در واقع مزاياي استفاده از داوري است كه امكان استفاده از آن را در قراردادهاي نفت و گاز ممكن و ضروري مي سازد. از اين ميان مي توان به سرعت در رسيدگي، تخصصي شدن حل و فصل اختلاف هاي نفت و گاز و ... اشاره كرد.
2- سوالات تحقيق
1-در دعاوي حوزه نفت و گاز چرا گرايش به داوري تجاري بين المللي زياد شده است؟
2-مزاياي اين روش حل اختلاف  نسبت به ساير روشها چيست؟
3-اسناد بين المللي در مورد حل و فصل دعاوي نفت و گاز چه روشي را توصيه مي كنند؟
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۲۵:۱۷ | مدير
،

دانلود پايان نامه:اوقات فراغت معلمان شهريزد با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي و ارتباط آن با فرسودگي ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
چكيده
هدف ازپژوهش حاضر نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان شهريزد با تاكيد بر فعاليت هاي ورزشي و ارتباط آن با فرسودگي شغلي در سال تحصيلي 93-92 مي باشد. اين پژوهش از نوع توصيفي بياني بوده و شيوه ي جمع آوري داده ها و اطلاعات، مطالعات اسنادي و كتابخانه اي و مطالعات ميداني و همچنين ابزار جمع آوري داده ها، پرسشنامه اي، شامل دو بخش كه بخش اول شامل پرسشنامه ي چندگزينه اي محقق ساخته داراي 17 گويه است .جهت به دست آوردن نظر معلمان شهريزد كه روايي پرسشنامه توسط 12 نفر از اساتيد تربيت بدني سنجيده و پايايي آن 81% به دست آمده است،و بخش دوم آن، پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ كه داراي 22 گويه كه ضريب آلفاي كرونباخ مورد محاسبه قرار گرفت و پايايي آن  به ميزان 81% محاسبه شد.جامعه آماري تحقيق حاضر كليه معلمان شهر يزداست كه تعداد آنها 3934 نفر مي باشد، از طريق جدول مورگان و بر حسب نسبت تعداد معلمان هر منطقه و به صورت خوشه اي تعداد 600 نفر(300 زن و مرد300) به عنوان نمونه تحقيق انتخاب شدند. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش آمار توصيفي(جداول فراواني و نمودار ميله­اي) و آمار استنباطي خي2  و فريدمن استفاده شده است. يافته هاي تحقيق نشان داد كه زمان فراغت معلمان بين 2 تا 3ساعت در روز بوده است. به ترتيب اولويت تماشاي تلويزيون،مطالعه ورسيدگي به فرزندان جزوه فعاليت هاي فراغتي معلمان قرار داشت. معلمان علت عدم پرداختن به ورزش را كمبود وقت ،بي انگيزگي و بي حوصلگي بيان كردند. اكثر معلمان در اوقات فراغت خود به فعاليت هاي ورزشي مي پردازند.انگيزه اصلي معلمان از پرداختن به ورزش،سلامتي جسماني، تناسب اندام  وسلامت روان بود.محل انجام ورزش باشگاه و منزل است . نتايج در مورد فرسودگي شغلي نشان داد معلمان شهر يزد تنهادر زير مقياس كفايت شخصي در پرسشنامه فرسودگي شغلي ماسلاچ ارتباط معني داري وجود دارد.ولي زير مقياس هاي خستگي هيجاني و مسخ شخصيت در پرسشنامه فرسودگي ارتباط معني داري وجود ندارد. همچنين تفاوتي بين فرسودگي شغلي زن و مرد وجود نداشت .


واژگان كليدي: اوقات فراغت، تربيت بدني، معلمان، فرسودگي شغلي، شهر يزد.


فصل اول
كليات تحقيق


1-1- مقدمه
دسترسي فزاينده انسان به فن آوري جديد و يافتن راهكارهاي ساده تر باعث شده است ،از حدود 140سال پيش تاكنون،اوقات بي كاري تا حدود دو برابر افزايش يابد.از سوي ديگر،آلودگي هاي محيط،پيچيدگي هاي ارتباطات اجتماعي،افزايش عامل هاي فشارهاي شغلي و تنگناهاي اقتصادي زندگي مدرن،سلامتي جسمي و روحي انسان را آسيب پذير ساخته است.(كريميان ،1387)
زندگي ماشيني به عنوان يكي از مشكلات اصلي بشريت قلمداد مي شود، چرا كه نتيجه آن كاهش تحرك و فعاليت افراد است. از جمله مفاهيم نويني كه معناي واقعي خود را با پيدايش انواع تكنولوژي و صنعتي شدن جوامع در زندگي مردم پيدا نموده است، اوقات فراغت و نحوه ي گذراندن آن است. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسب ترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذران اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان،1387)
فراغت مي تواند نقش نيرومند و در عين حال دوگانه در تحول سطح فرهنگي جامعه داشته باشد، به اين معنا كه مي تواند در ارتباط با نيازهاي فكري و عملي انسان، سازگاري يا ناسازگاري اجتماعي و پيشرفت يا واپسماندگي فرهنگي باشد . فعاليت هاي فراغتي مي تواند با رفع خستگي، صدمات جسمي و رواني ناشي از هيجانات مداوم كار و انجام وظايف اجتماعي را جبران نمايد و با تفريح از كسالت ناشي از يكنواختي كار روزمره رهايي يابد و فرصتي براي پرورش استعدادهاي ذهني و رواني، جسمي و عاطفي خود فراهم  سازد لذا فعاليت فراغتي مي تواند باعث ارتقاء فرهنگ جامعه يا سقوط آن گردد. همان گونه كه كار جوانان را از گناه و افسردگي مي رهاند، فراغت نيز بر نشاط، شادي و طراوت آنان مي افزايد و اراده آنان را براي تداوم زندگي تقويت مي بخشد.پس به جاي پر كردن اوقات فراغت بايد به پر بار كردن آن انديشيد.)آبكار،1388)
بهره گيري شايسته از اوقات فراغت منوط به برنامه ريزي دقيق و متناسب با نيازها است . در غير اينصورت خواه ناخواه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان در وادي پوچي از بين خواهد رفت . امروزه در نتيجه بخش هايي از عمر پر ارزش انسان، همچنين در نتيجه افزايش ميزان اوقات فراغت در زندگي افراد به ويژه جوانان، نوعي اخلاق تفريح بروز نموده وبحران هويت را تشديد كرده است. لذا مديران بايد آگاه باشند كه بايد اوقات فراغت را درجامعه هدفمندكنند. ورزش هاي تفريحي با ورزش هاي مربوط به اوقات فراغت از مناسبترين و شايد ضروري ترين گونه هاي گذراندن اوقات فراغت در عصر حاضر است.(كريميان و همكاران،1387).در حقيقت ،گذراندن اوقات فراغت با انجام فعاليت هاي ورزشي از متداولترين روشهاي موجود در جهان است.تحقيقات متعددي ،ارتباط همبستگي بين سطح آمادگي هاي عمومي بدني با سلامت رواني ،سلامتي جسماني،تنيدگي،تحليل رفتگي شغلي و عامل هاي تشديد كننده آنها را به دست آورده اند.(اميرتاش،1387)
در دهه هاي اخير پيشرفت قابل ملاحظه  فناوري و صنعت، موجي از استرس را به ارمغان آورده كه سبب كاهش سلامت جامعه شده است .استرس بر فعاليت هاي انسان در زمينه هاي گوناگون همچون روانشناختي، جسماني و خانوادگي تاثير سوء مي گذارد.كاهش توليد نارضايتيهاي حرفه اي، افزايش تصادف ها و خطاها و كاهش سلامت عمومي افراد از جمله نشانه هاي استرس اند.هر چند بسياري از مشاغل همراه با فشار رواني هستند اما افراد شاغل در اين حرفه ها مي دانند كه چگونه با فشار هاي تنش زا مقابله كنند با وجود محرك هاي تنش زا كه روزانه با آن مواجه اند روش هاي اجتناب از آثار زيان بار اين محرك ها را مي دانند.اما بعضي از اين افراد تا اين حد توانايي و امكان لازم را براي مقابله و فرار از محرك هاي تنش زا را ندارند و همواره در معرض محرك هاي تنش زا هستند.ساعتچي(1376).همچنين توجه به استرس شغلي و مطالعه روي اين مقوله گسترش روزافزون يافته است زيرا شيوع استرس شغلي بروز بيماري هاي روان تني، مانند فشارخون و مشكلات گوارشي شده است .
سازمان بهداشت جهاني(1987) اعلام كرد كه 90 درصد از كارمندان از شغل خود ناراضي اند و معتقدند كه شغل شان در جهت اهداف زندگي آنان نيست و 75 درصدكساني كه به مشاوره هاي روان پزشكي نيازمندند به دليل عدم رضايت شغلي و عدم توانايي در انجام دادن كارشان است.هر شغل با استرس همراه است،اما برخي مشاغل به سبب حساس بودن نوع وظايف و مسئوليت هاي آن بسيار پراسترس هستند.كه حرفه معلمي و تدريس نيز ازجمله مشاغل پراسترس ويژه ذكر شده است.فرسودگي شغلي يكي از نتايج استرس هاي گوناگوني است ،كه به صورت علائم جسماني (سردرد، زخم معده)،علائم رواني(افسردگي، خشم) و علائم رفتاري(افت كاري و غيبت)ظاهر مي شود.(روشن،1390)
مفهوم فرسودگي شغلي براي اولين بار از سوي فرودنبرگر در سال 1974 معرفي شد. وي فرسودگي شغلي را حالتي از خستگي و ناكامي مي داندكه ناشي از ارتباطات و روابط شغلي است كه به وصول نتيجه دلخواه منجر نمي شود.(محمدي و همكاران،1391)
فرسودگي شغلي يكي از نشانگان روان شناختي است و بيشتر باشغل هايي كه ساعات زيادي با انسانها در ارتباط هستند  ديده مي شود. فرسودگي شغلي سندرمي روان شناختي مشتمل بر سه محور خستگي هيجاني، مسخ شخصيت،احساس عدم كفايت شخصي و داراي عوارضي مانند : خستگي مزمن، اختلالات خواب، علا ئم جسمي مختلف، تمايلات منفي و بدبينانه نسبت به همكاران و مراجعين،احساس گناه، كاهش عملكرد شغلي مي باشد.(خمرنيا وهمكاران،1389)
همه ما ساعت هاي خسته كننده و طولاني كار را به اميد روزهاي تعطيل و اوقات فراغت سپري مي‌كنيم. اوقات فراغت، به معناي فراغت از كار و زمان راحتي از دل مشغولي هاست. روز تعطيل آخر هفته، روزهايي به ياد ماندني است كه دست كم شاغلان سراسر جهان انتظار رسيدن آن را دارند. فراغت تجربه اي است كه فرد هنگام رهايي از الزامات كار روزانه براساس نيازها و علاقه هاي شخصي، داوطلبانه و متناسب با نياز و ذوق خود آن را انتخاب مي كند تا جسم، فكر و شخصيت او فرصت رشد و پرورش پيدا كند. فراغت اين امكان را به فرد مي دهد تا با بازسازي انرژي وتوان از دست رفته، با قدرت و توان حركتي مضاعف شروع به فعاليت كند. به همين علت است كه چگونه گذراندن اوقات فراغت، يك نياز ضروري تلقي مي شود و نهادهاي مختلف جامعه براي اين كه آن را به فرآيندي هدفمند، اصولي و برنامه ريزي شده تبديل كنند، در تلاشند. برنامه ريزي هاي عملي سازنده براي گذران اوقات فراغت مي تواند همه افراد جامعه، بخصوص معلمان رادرجهت انرژي بيشتر،روحيه ي شاداب ترونيروي خلاقانه پيش برد.درعين حال، بي توجهي به اين امرنيز ممكن است سبب ، كاهش انرژي انگيزه ودرنتيجه به فرسودگي شغلي بينجامد.
اوقات فراغت بايد نيازهاي دروني انسان رابرآورده كند واورا از قيد وبندها رهاسازد. انسان در اوقات فراغت، ازتعيين نوع فعاليتش توسط ديگران آزاد است كه اين موجب تمايزآن از كارمي شود.به نحوي كه انسان به معناي واقعي كلمه، آن گونه كه مايل است رفتارمي كند.
باعنايت به مطالبي كه گفته شد اوقات فراغت يكي ازمسائل حياتي درپويايي فرآيند آموزش  وپرورش است وپرداختن به اين موضوع مي تواند گره گشاي تنگناها وكليدي براي حل مسائل آن ودرنهايت راهبردي براي برنامه ريزي در جهت پركردن اوقات فراغت آنهابه نحو مطلوب وشايسته مي باشد.
1-2- بيان مساله
با پيچيده تر شدن روز افزون جوامع امروزي ،رسالت سازمان ها براي برآوردن انتظارات جوامع،حساس تر و مهمتر مي شود.به طوري كه مي توان اذعان كرد كه دنياي ما دنياي سازمان هاست و آنچه امروز بين اهل فن و به اتفاق نظر به يقين تبديل شده ،نقش اساسي نيروي انساني به عنوان عامل گرداننده اصلي سازمان هاست.به عبارت ديگر،انسان ها به كالبد سازمان جان مي دهند.بي ترديد نيروي انساني كارآمد و خودانگيخته براي رشد خود و توسعه و دستيابي به هدف برنامه ريزي شده سازمان ،بيشترين كارايي را داشته باشد.با توجه به حساسيت سازمان آموزش و پرورش ،براي دستيابي و اجراي موفقيت آميز هر فعاليت آموزشي ،افزون بر منابع مالي ،وسايل و فناوري،وجود نيروي انساني سالم و متعهد،نقش اساسي را ايفا مي‌كند. به عبارت ديگر تعهد كاري و واكنش عاطفي فرد نسبت به كار وهمچنين بالا بودن سلامت رواني،ميزان توليد و قابليت كار رابالا مي برد.(زارع،1391)
پژوهش هايي كه در دهه هاي 1980تا1990صورت گرفته است ، تاييد نموده اند كه مشكلات رواني و اجتماعي همگي در ايفاي نقش اجتماعي به عنوان يك عامل بازدارنده تلقي مي شود.در غالب اين پژوهش ها ضمن التفات به آثار مخرب مشكلات مذكور، بر ضرورت كشف و شناخت علل و عوامل موثر از جمله فرسودگي شغلي كه در سطح معناداري مي توانند شاخصي براي ارزيابي ميزان سلامت عمومي باشند،به وضوح ديده مي شوند.(تويتز،1995)
سازمان بهداشت جهاني(1998)،درتعريف فرسودگي شغلي اظهار داشته است كه فرسودگي شغلي عبارت است از يك فرآيند روانشناختي كه شرايط استرس شغلي شديد حادث مي شودو خود را به صورت فرسودگي عاطفي،مسخ شخصيت،كاهش انگيزه و پسرفت(تضعيف عملكرد)نشان مي دهد.همچنين،همين سازمان،سلامت عمومي را برخورداري از آسايش كامل جسمي ،رواني و اجتماعي و نه فقط نداشتن بيماري ونقص عضو تعريف كرده است.(لست،1367 )
به جرات مي توان گفت از زماني كه انسان پا به عرصه حيات نموده است تمام فعاليت هايش در جهت تامين رفاه بيشتر در زندگي بوده است.بدون ترديد انجام فعاليت هاي ورزشي و تفريحي در زمان فراغت اگر به روش صحيح و با رعايت مصالح جامعه توام باشند، داراي كاركردهاي فردي و اجتماعي مفيدي هستند.دراين ميان فعاليت هاي ورزشي به سبب اثرات مثبت و مطلوبي كه در ارضاي نيازمندي هاي رواني و جسمي افراد دارد حائز اهميت بسياري بوده و به نحوه مطلوبي مي تواند مفيد وسازنده واقع شود.افراد شاغل با توجه به فشار عصبي شديد ناشي از ماهيت ،نوع يا وضعيت نامناسب كاربه پيدايش حالتي منجر مي شوند كه فرسودگي شغلي ناميده مي شود.در اين حالت كار ماهيت خود را از دست مي دهد.به اين ترتيب بيماري هاي روان پزشكي ناشي از استرس هاي شغلي و محيط شغلي و همچنين تحليل رفتگي افراد مي تواند باعث كاهش كارايي افراد در سازمان گردد. متاسفانه شواهد نشان مي دهد كه با همه نقش و اهميتي كه معلمان در توسعه فرهنگي، اجتماعي و اقتصادي جامعه از طريق تربيت و هدايت صحيح نوجوانان و جوانان جامعه دارند،بنا به عللي از جمله مشكلات اقتصادي،اجتماعي نه تنها اوقات فراغت بلكه بخش عمده اي از وقت روزانه خويش را صرف تامين نيازهاي مادي و اقتصادي مي نمايند به طوري كه كه عملا فرصت لازم براي رشد علمي و معنوي و مهارتي و تامين سلامت جسمي و رواني.آنها وجود ندارد.با اين حال از اوقات فراغت معلمان  مي توان به عنوان يك پتانسيل در رسيدن به اهداف آموزشي وتربيتي و همچنين كاهش فرسودگي شغلي  آنان استفاده نمود و با مساعدت آموزش و پرورش زمينه لازم را دراين راستا با ارائه راهكارهاي مناسب فراهم نمود. با توجه به اهميت موضوع،ضرورت داشت كه نحوه ي گذراندن اوقات فراغت معلمان با تاكيد برفعاليت هاي ورزشي و ارتباط ان با فرسودگي شغلي مورد تحقيق و بررسي قرار بگيرد.


1-3- ضرورت و اهميت تحقيق
امام رضا (ع) مي فرمايند:
كوشش كنيد اوقات روز شما چهار ساعت باشد.ساعتي براي عبادت و خلوت خدا،.ساعتي براي تامين معاش، ساعتي براي آميزش و مصاحبت برادران مورد اعتماد و كساني كه شما را به عبوديتتان واقف مي كنند و در باطن نسبت به شما خلوص و صفا دارندو ساعتي را به تفريحات و لذائذ خود اختصاص بدهيدتا از مسرت و نشاط ساعات تفريح نيروي انجام وظايف ساعات ديگر را تامين كنيد.(نجفي،1376)
تحولات ودگرگوني هاي سريع صنعتي با پيامدهاي اجتماعي واقتصادي فراواني همراه بودوتأثيرات مهمي بر چگونگي اوقات فراغت مردم برجاي گذاشت به عنوان مثال، مكانيزه شدن صنايع وايجاد امكانات رفاهي ونظاير آن موجب تغيير سبك زندگي مردم از قبيل كوچك تر شدن ابعاد خانواده وتغييرروابط همبستگي افراد بايكديگرشد، درحالي كه در گذشته، روابط همبستگي وخانوادگي افراد بايكديگر نقش بارزي درگذراندن اوقات فراغت مردم داشت.علاوه بر اين، مكانيزه شدن وسايل رفت وآمد،ظهور سينما واختراع تلويزيون نيز اوقات فراغت انسان ها را متاثر ساخت.گرچه پيشرفت تكنيك تنها عامل نبوده واحتياجات اجتماعي، روابط ميان قدرت هاي اجتماعي زمان ومحيط اجتماعي واقتصادي هم برميزان زمان آزاد وانتخاب نوع امكانات فراغتي به شدت اثر گذاشته است.تحول ديگر اهميت خاصي است كه درحيات فردي واجتماعي احراز كرده است،چنان كه زمان كار از زمان فراغت به كلي جدا شده واوقات فراغت ارزشي ذاتي پيداكرده است.بدين ترتيب از مشخصات اساسي فراغت در جهان كنوني آن است كه ديگر تنها به طبقات ممتاز اختصاص ندارد وبه طبقات ديگر هم تعميم يافته است.(آقازاده،1385)
در سازمان هاي آموزشي نيز مانند ساير سازمان ها هرفرددر نخستين تماس حرفه اي خود با محيط كار اميدوار است كه با جوي مناسب مواجه شود، تا بتواند نيازهاي اقتصادي، اجتماعي و رواني خود را به نحوي مطلوب برآورده سازد.
يكي از اقشار جامعه كه بايد به سلامت رواني آن انديشيد،معلمعين و دبيران هستند. معلمعين و دبيران در رشد و توسعه هر كشور و تعليم و تربيت و پرورش آينده سازان آن نقش بسيار حساس و بنيادين دارد. به وجود آوردن شرايط آرماني فرهنگي كه زمينه تفكر و پژوهش در آن فراهم شود و فرآيند ياددهي و يادگيري به طور مطلوب صورت پذيرد ، مستلزم آن است ، كه معلمين و دبيران از روحيه شاداب و قوي برخوردار باشند و حداقل مشكلات و سختي ها را در زندگي شغلي و اجتماعي داشته باشند .
معلمين و دبيران با استرس هاي گوناگون مواجه اند. از نتايج اين استرس ها بروز فرسودگي شغلي در ميان آنان است كه تاثير نامطلوب در سازمان خانواده و زندگي اجتماعي و فردي بر جاي مي گذارد.از مهمترين آن ها مي توان غيبت كاركنان از كار ،تاخير متوالي، شكايت هاي مختلف روان تني، كشمكش و تضاد در محيط كار، تغيير شغل و در نهايت ترك خدمت را مي توان نام برد.هنگامي كه فرسودگي شغلي رخ مي دهد ، فقدان روزافزون واقع بيني،كاهش انرژي در ادامه فعاليت هاي سودمند، از دست دادن فلسفه نهايي زندگي و فقدان احساس همدردي و اختلالات روحي و جسمي ظهور پيدا مي كند.براي فائق آمدن بر اين مشكلات بايد با استرس هاي رواني وفرسودگي مقابله كرد. راهبردهاي متفاوتي براي پيشگيري و درمان فرسودگي شغلي در منابع گوناگون پيشنهاد شده است. اهميت اين پژوهش دراين است كه ابعاد گوناگون فرسودگي را در جامعه فرهنگيان روشن مي كند وروشهاي مقابله اي موثر در برابر استرسهاي شغلي و رواني و فرسودگي شغلي را نشان ميدهد.
معلمان به واسطه ماهيت شغلي خود ،با مشكلات عديده اي مواجه هستند،مشكلاتي مانند پرحجمي كار، افت تحصيلي دانش اموزان، حقوق و مزاياي ناكافي، عدم علاقه دانش اموزان به تحصيل ،ناديده گرفتن نيازهاي آنها از طرف سازمان هاي آموزشي و كلاس هاي پرجمعيت، اين مشكلات همگي بر سلامت آنها تاثير گذار بوده و با استمرار اين مشكلات آسيب گريزي آنها را بالا برده ونهايتا ممكن است منجر به فرسودگي شغلي در ميان آنان شود.(هاكانن جي،2004: گريسن،2008)
ازسوي ديگر ،شواهد تحقيقاتي نشان مي دهد كه فرسودگي شغلي با غيبت هاي مكرر بازنشستگي زودرس، عملكرد نامناسب و كاهش كيفيت تدريس، عزت نفس پايين و از لحاظ روان شناختي از قبيل افسردگي، اضطراب و مشكلات جسماني از همبستگي مثبت و بالايي برخورداراست.(رستمي و همكاران،1387).همچنين،نابه ساماني و سرگرداني انسان در اوقات فراغت،به ويژه در محيطهايي كه آكنده از عاملهاي تنش آور است زندگي شخصي و شغلي انسان هارابا بحران هاي متفاوتي روبرو مي سازد،همچنين روشن ساخته اندكه پرداختن به تفريحات سالم در اوقات بي كاري ،به ويژه فعاليت هاي ورزشي،آثارمثبت و فراواني در بهبود اين وضعيت دارد.نتايج اين تحقيقات باعث شدند،سازمان ها و ارگان هاي گوناگون،برنامه ريزي هاي وسيعي براي گذراندن اوقات فراغت كاركنان خود انجام دهند.اين توجه جهاني،موجب پيدايش صنعت عظيمي شدكه هدف مستقيم آن ،فراهم آوردن امكانات براي گذراندن اوقات فراغت است. (اميرتاش،1383)
متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۱۷:۲۶ | مدير
،

آموزش كامل فن بيان ، مذاكره، آداب معاشرت و سخنراني

نقشه ذهني چيه؟
نقشه ذهني (Mind Map) طبق كاركرد مغز طراحي شده و به خاطر همين درك اون واسه ما بسيار ساده تره.
نقشه ذهني چيزي مثل به درختچه حافظهه و به ما كمك مي كنه كه بتونيم موضوعات رو دسته بندي كنيم و از موضوع كلي تر به موضوع جزئي تر برسيم.

علاوه بر اين، نقشه ذهني در خلاصه نويسي مطالب، يادداشت كردن ايده ها و درك بهتر اون به ما كمك مي كنه.

خصوصيات نقشه ذهني در سخنراني
يه نقشه ذهني واسه اينكه درك بهتر و تند تري رو واسه ما بسازه بايد يه سري خصوصيات داشته باشه كه اونو با هم بررسي مي كنيم.

رنگ
به كار گيري رنگاي جور واجور واسه هر شاخه اصلي به ما كمك مي كنه تا تند تر موضوعات رو از هم ديگه جدا كنيم و تو يه نگاه بتونيم به موضوع مورد نظر دسترسي داشته باشيم.
هم اينكه وقتي ما از رنگاي جور واجور در نقشه ذهني سخنراني خودمون به كار گيري كنيم، درك مغز نسبت به دريافت اون اطلاعات بهتر هستش.

به كار گيري بُعد در نقشه ذهني سخنراني
در نقشه ذهني سخنراني ما ميتونيم به تصاوير و يا متنايي كه داريم بُعد بديم.
بُعد هم يكي از آن موارديه كه ذهن ما مي تونه تند تر اونو درك كنه و يادش باشه.
پس بنا به كاركرد مغز، داشتن بُعد در تصاوير و يا متنا مي تونه بسيار اثر داشته باشه.

تصوير نقشه ذهني در سخنراني
تو يه آزمايش و تحقيقي كه در يكي از دانشگاهاي معتبر جهان انجام شده، محققان به افراد چند تصوير و متن نشون مي دادن و بعد از يه مدت از اونا مي خواستن كه تصاوير و متنا راه به خاطر بيارن،
در اين آزمايش افراد تونستن تعداد عكس بيشتري رو نسب به متن به خاطر بيارن، پس به كار گيري عكسا و يا حتي نقاشيايي كه خودمون كشيديم باعث مي شه كه ما بتونيم موضوعي رو راحت تر به ياد بياريم.
پيشنهاد محققان اينه كه به جاي به كار گيري تصاوير آماده اي كه از اينترنت دريافت مي كنيم، از تصاويري كه خودمون اونا رو كشيده ايم به كار گيري كنيم.
مثلا ميتونيم واسه هر كدوم از موضوعات اصلي يا فرعي يه نقاشي در نظر بگيريم تا وقتي كه به اون نگاه مي كنيم بتونيم تو يه لحظه مواردي كه مربوط به اينه رو به ياد بياريم.
اصلا هم نياز نيس كه يه نقاش حرفه باشيم، چون اين نقشه ذهني واسه ماست و فقط قرار هست كه ما ازش به كار گيري كنيم.
علاوه بر اين وقتي كه ما نقاشي مي كشيم طرف راست مغز ما فعال تر ميشه، به عبارت ديگه، خلاقيت ما بيشتر مي شه، حافظه ما قوي تر مي شه و هم اينكه پيوند طرف راست مغز با طرف چپ مغز ما قوي تر مي شه كه اين موضوع خيلي در كاركردِ بهترِ مغز اثر داره.
پيشنهاد مي كنم كه كشيدن نقاشي واسه نقشه هاي ذهني خودتون رو شروع كنين و بعد از يه مدت مي بينين كه چقدر از اين كار حال مي كنين.

كلمات كليدي
كلمات كليدي نقشه ذهني در سخنراني مي تونن همون موضوعات و پايين موضوعاتي باشن كه مي خوايم ارائه بديم.
بهتره كه از جملات در نقشه ذهني به كار گيري نكنين، چون اگه از جملات به كار گيري كنيم اين اشكالات رو واسه ما همراه داره:
۱- خطي خواني
۲- كوچيك شدن اندازه نوشته
۳- گم كردن خط و جملات

چون در زمان سخنراني، آدرنالين در بدن ما بيشتر ترشح مي شه و به خاطر همين هيجان، مردمك چشمامون گشاد تر مي شه و اين موضوع باعث مي شه كه ما نتونيم نوشته هاي كوچيك رو كه به شكل جمله نوشته شدن ببينيم.
يعني در اين زمان ما دور رو خيلي بهتر از نزديك ميتونيم ببينيم.
پس به كار گيري جملات به خاطر اينكه فونت اون كوچيك مي شه اصلا در نقشه ذهني سخنراني پيشنهاد نمي شه.
به جاي نوشتن جمله بهتره كه از كلمات كليدي به كار گيري كنيم. و بهتره كه اين كلمات كليدي هم داراي بٌعد باشن و يا اينكه توپور (Bold) باشن تا راحت تر ديده شن.

گروه بندي (از كل به جزء)
همونطور كه در اول خدمتتان گفتم، گروه بندي مطالب و از كل به جزء رسيدن جزو يكي از اصول نقشه ذهني در سخنرانيه.
چون كه اگه قرار باشه ما در مورد موضوعي صحبت كنيم و بعد بپريم سر موضوع ديگه و از هر دري يه سخن بگيم اصلا قابل فهم نميشه.
كاركرد مغز ما طوري طراحي شده كه مي تونه از كل به جزء برسه.
مثلا اگه ما بخوايم آدرسي رو پيدا كنيم بايد از كل به جزء برسيم.
مثلا: تهران – بلوار ميرداماد – بعد از مسجد الغدير – پلاك … طبقه … واحد …

پس اگه اين خصوصيات رو در نقشه ذهني رعايت كنيم، ميتونيم يه نقشه ذهني خوب واسه سخنراني خودمون آماده كنيم تا يه صحبت كامل رو ارائه بديم.

اگه بخوايم به اين سئوال كه گفتگو چيه جواب روشن و ساده اي بديم، ميتونيم بگيم كه:

گفتگو به گفتگويي كه بين دو يا چند نفر در مورد موضوع خاصي انجام مي شه مي گن.

گفتگو به انگليسي Negotiation مي شه.

اگه هم دقت كرده باشين ما روزانه با بقيه در حال گفتگو هستيم و داريم تلاش مي كنيم كه يا امتياز بگيريم يا امتيار بديم، در نظر داشته باشين وقتي مي گيم امتياز منظور اين نيس كه بايد پولي رد و بدل شه.

منظور از امتياز مي تونه به شكل مادي، احساسي، الهي، دادن يا گرفتن يه فرصت از شخصي، يا هر چيز ديگه اي كه هدف از گفتگو در اون صحبت هست باشه.

در مذاكرات و مراودات روزمره اي كه با افراد داريم شايد اينكه امتياز بديم يا بگيريم زياد مهم نباشه.

اما زمانيكه در حال صحبتا و مذاكرات جدي تر و حرفه اي تر هستيم، اينكه ما چقدر در گفتگو ميتونيم خوب و حرفه اي عمل كنيم مي تونه روي كيفيت گفتگو ما اثر بذاره و تعيين كننده اين باشه كه ما گفتگو رو بريم يا باختيم، يعني نتيجه اين گفتگو “برد – برد” بوده يا “برد – باخت” يا شايد هم “باخت – برد”

به نظر من داشتن يه فن بيان قوي مي تونه پايه هاي يه گفتگو كننده خوب باشه.

پس داشتن فن بيان خوب مي تونه روي خيلي از مسائل زندگي ما اثرات خوب و مثبتي بذاره.

مذاكرهاي روزمره:
شايد باحال باشه براتون كه بدونين اين موارد هم در زندگي ما يه جور گفتگو حساب ميشه:

چاني زني بر سر قيمت
صحبت در مورد افزايش حقوق در سال جديد
مطرح كردن خواسته هاي خود در خواستگاري
درخواست كردن مرخصي از مدير
درخواست كردن وام از مدير شركت
يا خيلي از موارد ديگه كه ما در روز با اونها سر و كار داريم مي تونه يه جور گفتگو باشه.
گفتگو يا درخواست كردن؟
البته درخواست كردن هم راه و روش خاص خودشو داره كه اگه بتونيم به شكل صحيحي از طرف مقابلمون درخواست كنيم بيشتر بله مي شنوين.

چگونگي جواب به سوالات مخاطبان در سخنراني و پرزنتيشن به احتمال زياد يكي از نگرانياي سخنرانان تازه كاره.
و اگه هم سخنران يا مدرس نخواد اين سئوال رو بپرسه معمولا مخاطبان به اين طرف مي رن كه بخوان از مدرس سوالاتي رو سئوال كنن و به زور يه جلسه سئوال و جواب به وجود مياد.
خيلي از مدرسين و سخنرانان رو مي شناسم كه وقتي به انتهاي جلسه مي رسن صحبت رو جمع بندي مي كنن و تند از كلاس يا سالن بيرون مي شند (به عبارت ديگه از دست مخاطبين در مي رن)
اين اصلا راه حل درستي واسه روبرو شدن نشدن با سئوال مخاطبين نيس و شخص مدرس يا سخنران رو خيلي غيرحرفه اي و يا بهتره بگم ترسو نشون مي ده كه از دست سوالات مخاطبان در مي ره.

اصلا به چه دليل مخاطبين سئوال مي پرسن
به نظر من دليل اينكه مخاطبين از ما سئوال مي پرسن اين هست كه:
۱- واقعا يه سئوال ذهن شون رو مشغول كرده و مي خوان كه با پرسيدن سئوال از ما راه حل و جواب اون سئوال رو پيدا كنن.
اين سوالات، سوالاتي هستن كه هم ما از آن استقبال مي كنيم و هم مخاطبين ديگه، چون كه ممكنه سئوال خيلي از مخاطبين ديگه هم باشه.
اگه سئوال در بخش تخصصي ما بود و جواب اونو مي دونستيم كه چه عالي، اما اگه سئوال در بخش تخصصي ما هست و جواب رو نمي دونيم بايد به مخاطب بگيم كه جواب رو نمي دونيم اما تحقيق مي كنيم و جواب سئوال شما رو در جلسه آينده ميگم يا با هر روش ديگه به سئوال شما جواب ميدم.

۲- ميخوان شخصيت و علم ما رو به رقابت بكشن.
اگه اينطور باشه كه بايد اونو مديريت كنيم، معمولا مخاطبا در اين جور مواقع متوجه مي شن كه طرف مقابل قصدش از پرسيدن سئوال چيه و اينجا ما بايد به شكل قاطعانه برخورد كنيم.
جالبه بدونين كه وقتي با شخص خطاكار به شكل قاطعانه برخورد مي كنيم معمولا مخاطباي ديگه از اين طرز برخورد ما حال مي كنن.

يادم ميآد كه چار يا پنج سال پيش در جايي واسه سخنراني رفته بودم در انتهاي جلسه شخصي دستش رو بلند كرد واسه سئوال كردن.
همينطور كه داشت سوالش رو مي پرسين به طور كامل احساس كردم كه قصد تخريب منو داره و از طرفي هم سوالش هيچ ربطي به مبحث اون كلاس نداشت.
اجازه دادم كه سوالش كامل تموم شد و در آخر بهش گفتم كه سئوال خيلي خوبي پرسيديد اما مربوط به موضوع جلسه ما نيس و از اونجا كه فرصت مون واسه اتمام اين جلسه كم هست در انتهاي اين جلسه باهم صحبت مي كنيم.
اين يه صحبت قاطعانه واسه برخورد كردن با اين فرد بود.
از اونجا كه اون فرد ميخواس منو در بين جمع تخريب كنه و نتونست اين كار رو بكنه در انتهاي جلسه هم واسه صحبت كردن حاضر نشد و رفت.
پس ما ميتونيم در اين جور مواقع به شكل قاطعانه صحبت كنيم و اختيار جلسه رو در دست بگيريم، موقع قاطعانه صحبت كردن نه به طرف مقابل بي احترامي شده و نه ما پايين سئوال مي ريم.

پيش بيني سوالات مربوطه
بديش اينه خيلي از مدرسين و سخنرانا رو مي بينم كه با وجود اينكه هر سري به خاطر يه سري سوالات به رقابت كشيده مي شند بازم دست به هيچ كاري نمي زنن.
اين ربطي به حرفه اي بودن يا نبودن نداره.
اگه سوالي واقعا در بخش تخصصي ما باعث مي شه كه ذهن مخاطب ما رو درگير خودش كنه ما بايد بريم و اين سوالات رو پيدا كنيم و از طرفي هم جواب خوب و واضحي براش پيدا كنيم.
و اگه هم نياز هست كه ما خودمون رو به روز نگه داريم، حتما حتما بايد اين كار رو از راه مطالعه و يا آموزشاي تكميلي انجام بديم.
اين كه هر سري از يه سوارخ گزيده بشيم اصلا باحال نيس و ما به عنوان يه سخنران يا مدرس بايد سوالات احتمالي رو در بخش تخصصي خودمون پيدا كنيم و به آونها جواب واظحي بگيم.
اگه پيدا كردن اين سوالات كمي سخت هست مي تونين از دوستان و هم رشته هايي خودمون كمك بگيريم تا سوالات اين چنيني رو استخراج كنيم.
به شما قول مي دم اگه واسه هر سوالي كه پيدا مي كنين ده تا پونزده دقيقه زمان بزاريد واسه پيدا كردن راه حلش مي تونين اين رقابت رو به يه فرصت واسه خودتون تبديل كنين و ديگه هم از اين حراس نداشته باشين كه اگه ازم فلان سئوال رو سئوال كنن و نتونم جواب بدم چي ميشه.
شايد يه سري سوالات باشه كه ما از اونها متنفر باشيم، به هر حال بايد سراغ اين جور سوالات هم رفت تا خيلي قوي ظاهر بشيم.
پس فقط كمي زمان بزاريد و جواب يه سري سوالات رو واسه خودتون در بيارين. 🙂
علاوه بر اين ممكن هست كه مخاطبا كاراي عجيب و غريبي انجام بدند. ما حتي مي تونيم پيش بيني اين كاراي عجيب و غريب هم انجام بديم.
البته در بيشتر مواقع ثابت شده، هيچ وقت بدترين چيزي كه فكر مي كنيم، اتفاق نمي افته.
مثلا تا حالا چند بار ديديديا واسه شما اتفاق افتاده كه مخاطبا به سخنران گوجه فرنگي پرت كنن؟ (اينا ساخته ذهن ماست و از طرفي هم توي اين فيلما زياد اين موضوع رو مشاهده كرديم)
به هر حال ما بايد يه سري اتفاقات پيش بيني نشده رو واسه خودمون مشخص كنيم و يه راه حل براش پيدا كنيم.

به جواب دادن تمايل نشون بديم
توي خيلي از كلاسا ديدم كه وقتي مدرس مي چرخ، كسي سوالي نداره؟
همچين با يه اخم و زبون بدن بسته اي مي چرخ كه اگه واقعا كسي سوالي داشته باشه جربزه نكنه سوالش رو بپرسه.
پس اين كه اصلا تمايلي به جواب دادن به سوالات نداشته باشيم اصلا خوب نيس و باعث مي شه كه مخاطب رضايت كافي رو از كلاس نداشته باشه.
ما در وقتي كه مي خوايم اين سئوال رو پرسيم كه كسي سوالي نداره؟
بهتره كه چهرمون يه چهره گشاده و زبون بدني باز داشته باشيم نه اينكه مثل بُرج زهر مار سئوال كنيم كسي سوالي نداره؟
اگه هم واسه تدريس يا سخنراني پشت ميز نشسته ايم خوبه كه از پشت ميز پاشيم و يا از روي سن بياييم پايين و واسه جواب دادن به سوالات خودمون رو آماده كنيم.
اين طرز زبون بدن و رفتار به مخاطب نشون مي ده كه من آماده واسه پاسخگويي هستم.

به سئوال كننده احترام بذاريم
بديش اينه خيلي از مدرسين و سخنرانا رو مي بينم كه به مخاطبين در زمان پرسيدن سوالات (به خاص سوالاتي كه خيلي روشن هست و يا در مورد اون موضوع به طور مفصل در اون جلسه صحبت كردن) بي احترامي مي كنن.
مثلا با اين كار ميخوان به مخاطب بگن كه ما جواب اين سوالي كه پرسيدي رو چند دقيقه قبل داديم و اين تو بودي كه خوب گوش ندادي.
توي اين جور مواقع بهتره كه عالي و روشن به سئوال مخاطبمون جواب بديم و طرف رو پايين سئوال نبريم.
شايد در ظاهر ما طرف مقابل رو با تحقير كردنمون برديم پايين سئوال اما در واقع ما خودمون رو با تحقير كردن طرف مقابل كوچيك مي كنيم.
اين يه اصل هست كه ممكنه مخاطبين تو يه سري زمانا حواسشون از صحبتامون پرت بشه و به يه چيز ديگه فكر كنن و صحبتامون رو در چند لحظه نشنوند.
پس اين كه بخوايم مخاطب رو پايين سئوال ببريم اصلا خوب نيس.

طرح بندي سخنراني
اصلا به چه دليل بايد سخنراني خودمون رو طراحي كنيم؟
طرح بندي و يا طراحي سخنراني واسه اينه كه ما محتواي خودمون رو به طوري منظم و قابل درك ارائه بديم و به قولي صحبتامون يه صحبت بي سروته نشه.
سخنرانان و مدرسين زيادي رو ديدم كه عالي صحبت مي كردن، اما وقتي كه سخنراني شون به پايان مي رسين مخاطبا هيچ چيزي از صحبت هاشون نميفهميدن و در كل يه صحبت بي سروته رو شنيده ان كه هيچ فايده اي براشون نداشته و در آخر نمي دونستن كه بايد چه كاري بكنن.

پس واسه اينكه روش سخنراني خودمون رو به دست بياريم بايد صحبت و سخنراني خودمون رو طراحي كنيم تا يه صحبت منظم بگيم.
به عبارت ديگه بايد شروع، بدنه و پايان رو واسه خودمون مشخص كنيم و اگه لازم بود در آخر سخنراني به مخاطباي خودمون بگيم كه كاري رو بكنن.

يه روش سخنراني عادي
معمولا يه روش سخنراني كه در خيلي از جاها ميبينم به اين صورته كه:

مقدمه يا معرفي
يه معرفي و تعريف كلي از مواردي كه قراره در مورد اون صحبت شه رو ميگن تا مخاطبا با اون موضوع آشنا شن، به عبارت ديگه واسه صحبتايي كه قراره بگن يه مقدمه مي گن تا افراد با اون موضوع آشنا شن تا بتونن اونو بهتر بفهمن.
حالا اين مقدمه يا معرفي مي تونه هر چيزي باشه.
مثلا ميتونيم در مورد اينكه به چه دليل بايد به يه همچين كلاسي بياييد و به چه دليل بايد اين موضوع رو بدونين صحبت كنيم و اهميت اون موضوع رو واسه مخاطب بگيم.
وقتي كه مخاطب بدونه اگه صحبتامون رو گوش نكنه ممكنه موارد مهم و زيادي رو از دست بده خيلي راحت تر ما و صحبتامون رو موردپذيرش قرار ميده.

در خيلي از موارد اگه ما چرايي چيزي رو به افراد بگيم راحت تر اونو قبول مي كنن.

ما در شروع ميتونيم اهميت سيستم سازي رو روي كسب وكارمون بگيم و بگيم اگه سيستم سازي نكنين ممكنه چه مواردي در آينده رخ دهد.

بيان صحبتاي اصلي (بدنه)
حالا بعد از بيان مقدمه و معرفي ميتونيم بريم سروقت صحبتاي اصلي يا (بدنه).
بدنه سخنراني معمولا ۸۰ درصد زمان ما رو در بر ميگيره.
به هرحال صحبت يا مواردي كه قراره آموزش بديم رو در اين قسمت ميگيم.
من هميشه روي ساده سازي محتوايي كه قراره بيان شه تأكيد مي كنم.
هميشه به دانشجويانم مي گم اگه قراره صحبتي رو بگيد بهتره اونو، هم از ديد محتوا و هم از ديد لغات ساده سازي كنين.
اگه صحبتاي مشهورترين سخنرانان ايران و جهان رو بشنوين ميفهميد كه چقدر روان و ساده صحبت مي كنن.
اينكه ما در زمان سخنراني از لغات دهن پُر كن و واژه هاي سخت به كار گيري كنيم اصلا خوب نيس و پيشنهاد نمي كنم، مگه اينكه تموم افراد اون جمع لغات تخصصي، مخفف و سختي كه بيان مي شه رو بدونن و موضوع شما به طور كامل تخصصي باشه.
وقتي كه ما تو يه سخنراني و يا صحبتاي روزمره از كلمات خيلي سخت به كار گيري كنيم، اتفاقي كه ميفته اينه:

صحبتامون واسه بار اول و دوم خوب و جذاب و با كلاسه.
اما واسه دفعات بعدي چون افراد صحبتا و واژه هايي كه به كار مي بريم رو نميفهمند تلاش مي كنن از ما دوري كنن.

پس پيشنهاد اكيد مي كنم تا اونجا كه ممكنه صحبتاي خودمون رو ساده سازي كنيم و از كلمات دهن پُبخش به كار گيري نكنيم.
يه مورد كه در واژه هايي كه به كار مي بريم بايد دقت كنيم اينه كه واژهامون بايد قابل تصوير سازي باشه.
به اين جمله دقت كنين:

يكي از موارد بسيار مهم در كار نصيحت و سخنوري، خاص و خاص جلوه كردن سخنوره.
در اصل تموم تشخص طبق ويژگيه، يعني شما تا وقتي كه ويژگي آفرين نباشين و ويژگيايي در خودتون ايجاد نكنين، تشخص به ارمغان نمياد.
به تمثيل بخوام واسه شما بگم …

در اين جمله از واژه هايي به كار گيري شده كه اصلا توانايي تصوير سازي رو ندارن و يا خيلي سخت و قلمبه سلمبه هستن:

تشخص
ويژگي آفرين
ارمغان
تمثيل
بيان مثال و يا نشون دادن كاراي عملي
در آموزش روش سخنراني و طراحي سخنراني اولين مرحله معرفي و مقدمه بود، دومين مرحله بدنه سخنراني و صحبتامون بود و سومين مرحله كه بيان مثال و يا نشون دادن با كاراي عمليه.

شايد لازم باشه در سخنراني و يا تدريسي كه انجام مي ديم از كاراي عملي واسه بهتر درك كردن آدما به كار گيري كنيم.
هرچقدر مثالامون ساده تر باشه و افراد با اون در روزمره برخورد داشته باشن دركش هم براشون راحت تره.
اصلا اجباري نيس كه ما بدنه صحبت مون رو كامل بگيم و بعد بريم سراغ بيان مثال، ميتونيم مثالاي خودمون رو هم در لابه لاي صحبتا بگيم و يا به شكل عملي كاري رو نشون بديم.

جمع بندي
بعدازاين مرحله ميتونيم صحبتا و مثالايي رو كه گفتيم جمع بندي كنيم و تموم اونو يه بار مرور كنيم.
جمع بندي باعث مي شه كه ما يه مرور كلي روي محتواي كه ارائه شده داشته باشيم.
ما وقتي كل داستان رو يه بار از بالا نگاه كنيم و موضوعاتي كه بيان شده رو يه بار مرور كنيم خيلي راحت تر ميتونيم اونو درك كنيم و ترتيب اونو بفهميم.
پس جمع بندي كردن واسه داشتن يه روش سخنراني مي تونه بسيار به درد بخور باشه.

سئوال و جواب
و همونجوريكه گفتم در خيلي از سخنرانيا و آموزشايي كه مدرسين برگزار مي كنن در آخر جلسه، سئوال و جواب هست.
معمولا واسه يه سري از افراد پرسشايي به وجود مياد كه ممكنه ذهن شون رو درگير كنه و تمايل داشته باشن كه سئوال شون رو مطرح كنن.
پس خوبه كه سخنران و يا مدرس در آخر كلاس يا جلسه به سوالات مخاطبان جواب دهد.

خراب شدن لوازم
شايد خراب شدن لوازم در زمان سخنراني يكي از بدترين اتفاقاتي باشه كه پيش مياد. اما اين موضوع عالي قابل مديريته و شايد خيلي كم واسه شما اين اتفاقات پيش بياد.
مثلا خيلي كم پيش مياد كه لامپ دستگاه ويديو پروژكتور بسوزد (مگه اينكه به خاطر نوسانات برق باشه كه باز اونم راه حل داره و ميتونيم از محافظاي برقي به كار گيري كنيم) چون طول عمر لامپاي ويديو پروژكتور معمولا بالاي ۵۰۰۰ ساعته. پس احتمالش خيلي خيلي كمه كه بخواد در زمان سخنراني با يه همچين مسئله اي روبه رو شيم. اما به هرحال روزي عمر اين دستگاه به سر خواهد.
خراب شدن لپ تاپ هم مي تونه يكي از اين مسائل باشه كه خيلي كم اتفاق مي افته.
يادم مياد كه در زمان دانشگاه يه لپ تاپ خيلي قديمي داشتم كه اصلاحا مي گفتم با زغال كار مي كنه، هميشه منتظر بودم كه منو وسط ارائه ام تنها بزاره و خراب شه.
اما حالا خوبيش اينه تابه حال يه همچين مسئله اي واسه من و خيلي از دوستان من و يا افراد ديگه پيش نيامده.
من رد نمي كنم كه دستگاه هاي الكترونيكي هيچ وقت خراب نمي شن و اصلا نياز به نگراني يا نياز به پيدا كردن راه حل نيس، اتفاقا من پيشنهاد مي كنم كه هميشه واسه دستگاه هايي كه خيلي لازمن يه زاپاس داشته باشيم.
مثلا زاپاس و جانشين لپ تاپ در زمان برگزاري كلاساي خودم، به كار گيري جزوه هاييه كه واسه همه هنرجويان پرينت گرفته شده و يا حتي اگه هم جزوه اي نداشته باشم يه لپ تاپ زاپاس با خودم همراه دارم.
پس تا اونجا كه مي شه واسه يه سري از لوازم زاپاس جفت و جور كنين.

مي دونم شايد جفت و جور يه ويديو پروژكتور كار جوري به صرفه اي نباشه، اما اگه صحبت ما خيلي مهمه و داشتن ويديو پروژكتور هم اهميت بالايي داره حداقلش اينه كه يه دستگاه ديگه واسه زمان سخنراني خودمون اجاره كنيم.
واسه اجاره ويديو پروژكتور هم فقط نيازه كه يه جستجوي ساده در اينترنت انجام بديم.
مثلا در گوگل جستجو كنيم “اجاره ويديو پروژكتور”
پس مي شه گفت با اين شرايط احتمال اينكه دستگاه بخواد سخنراني ما رو پريشون كنه وجود نداره.
به هرحال اگه هركدوم از لوازم ما با مشكل فني روبه رو شد اصلا احتياجي نيس كه دست وپايمان رو گم كنيم.
از شما مي خوام كه خيلي خونسرد به ادامه صحبتاي خودتون ادامه بدين، اگه سيستم صوتي سالن با مسئله اي روبرو شدن شد به مخاطب هاتون نزديك تر شيد و تُن صداي خودتون رو هم زياد كنين و يا در بين صندلي اونا قدم بزنين.

پس اصلا نياز به هول شدن و معذرت خواهي كردن در مورد چيزي كه اتفاق افتاده نيس.
چون با اين كار توجه مخاطب رو به طرف اون مسئله جلب مي كنين و از طرفي هم نبود مديريت بحران خودتون رو به نمايش درخواهيد بياره كه اصلا واسه ما باحال نميشه.

بررسي سالن و لوازم
بررسي سالن و لوازم و به خاص اگه سالن و لوازم قبل از شروع سخنراني يكي از واجبات قبل از شروع سخنرانيه.
به خاص اگه در يا كلاسي كه واسه اولين با در اونجا اجرا داريم مهم بودن اين موضوع چند برابر مي شه.
پيشنهاد من اينه كه دست كم يكي دو روز قبل از شروع سخنراني خودمون سالن رو چك كنيم و لوازم رو كامل امتحان كنيم تا اول اينكه از سالم بودن اونا مطمئن شيم، دوم اينكه اگه قلق خاصي داره اونو كشف كنيم و يا از مسئول سالن سئوال كنيم.

اشتباه تايپي در اسلايد
امكان داره كه اسلايدامون داراي اشتباه تايپي باشه.
قبل اينكه مخاطبان بخوان كه به ما گوشزد كنن بهتره كه خودمون حواسمون رو به اين موضوع جمع كنيم و علاوه بر اينكه خودمون اسلايدا رو چك مي كنيم از يه شخص ديگه هم بخوايم كه اين كار رو واسه ما انجام دهد تا مطمئن باشيم كه هيچ اشتباه تايپي در اسلايد وجود نداره.
دليل اينكه مي گم يه نفر ديگه اين كار رو انجام دهد اينه كه ما چشممون به محتوايي كه تايپ كرديم آشنا شده و عادت كرده و اگه بخوايم اشتباه تايپي خودمون رو كشف كنيم احتمال داره بازم از دستمون در بره.
اما به هرحال اگه به هر دليلي در اسلايد ما هنگام سخنراني اشتباه تايپي وجود داشت و يكي دو نفر از حضار اين مسئله رو يادآوري كردن اصلا نياز نيس كه بهم بريزيم، معذرت خواهي كنيم و يا هزارتا كار اشتباه ديگه انجام بديم.
خيلي قابل احترام و با لحني خوب از آن طرف به خاطر يادآوري كه انجام دادن تشكر مي كنيم و ادامه صحبت مون رو از سر مي گيريم. 🙂

زنگ خوردن گوشي موبايل حضار
خيلي از مدرسين و سخنرانان رو ديده ام كه خيلي روي اين موضوع حساس هستن و هميشه هم سر كلاس و صحبت هاشون تلفن يكي دو نفر از حضار زنگ مي خوره و شديدا عصباني مي شن.
به هرحال اين موضوع يكي از عوامل و مسائلي هست كه ممكنه صحبت و سخنراني ما رو با مشكل روبه رو كنه.
من خودم معمولا زياد روي اين موضوع حساس نيستم و حالا خوبيش اينه مخاطبان من هم هميشه افراد بافرهنگ و باشخصيتي بودن و در زمان كلاس با گوشي موبايل خودشون صحبت نمي كنن يا اينكه اونو روي حالت بي صدا (Silent) قرار ميدن.
اما اگه به هر دليلي (مثل فراموش كردن قرار دادن روي حالت بي صدا يا داشتن كار واجب) تلفن شون زنگ بخوره و بخوان در كلاس صحبت كنن من چيزي نمي گم.
چون در خيلي از مواقع نگاه افراد ديگه باعث مي شه كه يا به بيرون از كلاس يا سالن واسه صحبت كردن بره و يا اينكه صحبت اش رو خيلي تند تموم مي كنه.
و در موارد زيادي خيلي كمي بوده كه من بخوايم اين موضوع رو به شخصي تذكر بدهم.
پس پيشنهاد من واسه مديريت يه همچين مسئله اي اينه كه اول اينكه اصلا براتون مهم نباشه دوم اينكه اگه اين موضوع از طرف شخص يا اشخاصي تكرار شد خيلي قابل احترام از حضار بخواين كه يا تلفن شون رو روي حالت بي صدا بذارن و يا اينكه واسه صحبت كردن با تلفن به بيرون از كلاس تشريف ببرن.
شايد در جايي نياز به يه صحبت با لحني قاطع باشه و يا شايد هم با يه لحن عادي بيان شه كفايت كنه.

آموزش روش سخنراني و يا بهتره بگم كه آموزش روشاي سخنراني چيزيه كه يه سخنران بايد اونو بدونه و در سخنراني خودش اونو اجرا كنه.
به احتمال خيلي زياد يه روش سخنراني نتونه واسه هر سخنراني اثر داشته باشه و اگه قرار باشه كه همه از يه روش سخنراني در صحبتا و ارائه هايي كه دارن به كار گيري كنن، صحبتا و مواردي كه ميگيم با روش سخنراني كه ما ازش به كار گيري مي كنيم جور درنيآيد.
پس خيلي خوبه كه فقط به يه روش سخنراني اكتفا نكنيم و با الهام گرفتن و ديدن سخنراني افراد ديگه، يه روش سخنراني واسه خودمون بوجود بياريم.
اما چيزي كه هست اينه كه ميتونيم تموم آموزش روش سخنراني رو به مواردي كه در اين نوشته ميگم گسترش بديم و با همين موارد كلي يه سخنراني خوب واسه خودمون طراحي كنيم (البته با كمي خلاقيت)

در رابطه چشمي موثر دقيقا به كجا نگاه كنيم
واسه اين منظور يه اصول ساده هست.
در رابطه چشمي موثر اگه ما صورت طرف مقابل رو با خطاي فرضي از چشما به دهن وصل كنيم يه مثلث ساخته ميشه.
پس ما ميتونيم موقع نگاه كردن به طرف مقابل به اين نقاط نگاه كنيم و البته هم ميتونيم چشم مون رو در زماناي جور واجور در اين نقاط عوض كنيم.

تايم نگاه مستقيم در چشم
تايم نگاه مستقيم در چشم طرف مقابل بستگي به صميميت ما با طرف مقابل داره.
شايد ما با همسرمون يا يكي از اعضاي نزديك خونواده يمان بتونيم چند دقيقه بهم زل بزنيم. اما تايم اين رابطه چشمي با افراد ديگه مثل همكارها و يا مشتريان بايد كمتر باشه.
اما به هر حال ما در گفتگواي روزمره بايد به طرف مقابل به يه اندازه متعادل نگاه كنيم.
نه زيادتر از اندازه رابطه چشمي برقرار كنيم و نه اين رابطه چشمي رو از بقيه بدزديم و به اونا نگاه نكنيم.
پس تايم نگاه مستقيم در چشم طرف مقابل بايد به يه اندازه متعادل باشه.

رابطه چشمي با دختر يا پسر (با جنس مخالف)
رابطه چشمي با دختر يا پسر (منظور اين كه اگه جنس مخالف ما باشن) به دليل حجب و حيا ممكنه كه كمي كمتر از حالت عادي باشه و بخاطر موذب بودن يكي از دو طرف يا دو طرف رابطه چشمي به اندازه خيلي كمتري ايجاد بشه.
دليل اين موضوع به طور كامل مشخصه و اينجا معمولا افراد ميفهمن كه بخاطر حجب و حيا چشما از هم ديگه دزديده مي شه و دليلش بي احترامي نيس.
شايد همونطور كه ميدونيد اگه كسي نگاش رو از ما بدزده يا در طول گفتگو به ما نگاه نكنه يه نوع بي احترامي تلقي مي شه، اما در رابطه چشمي با دختر يا پسر، همونطور كه خدمتتان گفتم، اين موضوع به طور كامل توجيح داره و قبول كردنيه.
پس اگه شخصي از جنس مخالف ما، با ما رابطه چشمي موثري برقرار نكرد دليلش بي احترامي نيس (البته در خيلي از مواقع ما خودمون متوجه اين موضوع ميشيم.)

توجه به حالت صورت و چشما
در وقتي كه با بقيه رابطه چشمي برقرار مي كنيم بايد حواسمون به حالات صورت و چشم هامون باشه تا از نوع نگاه ما برداشت اشتباه انجام نگيرد.
همونطور كه ميدونيد چشماي افراد هم با ما صحبت مي كنن و البته برعكس هم صادق هست.
پس بايد حواسمون به نوع نگاهمون باشه.

چيجوري رابطه چشمي خود رو تقويت كنيم
واسه تقويت رابطه چشمي موثر بايد يه سري تمرينات رو انجام بديم كه در زمان گفتگواي واقعي بتونيم يه رابطه چشمي موثر و خوبي رو با بقيه برقرار كنيم.
در ادامه دو مورد از قدرتمندترين تمرينات رو كه ميتونيم در منزل واسه تقويت رابطه چشمي خودمون انجام بديم خدمتتان معرفي مي كنم.

تمرين نگاه كردن به اجسام
در اين تمرين ميتونيم از اجسام كمك بگيريم و فرض كنيم كه اون اجسام مثل يه شخص هستن و به اونا نگاه مي كنيم.
مثلا ميتونيم چندين نمكدان رو با فاصله روي ميز بذاريم و تصور كنيم كه اونا چشم هستن و تلاش كنيم كه به تموم اين نمكدانا نگاه كنيم و با اونا رابطه چشمي موثر برقرار كنيم.
شاگردي داشتم كه از ايجاد رابطه چشمي با مردان خيلي موذب مي شد، پيشنهاد دادم كه روي سي دي عكس سيبيل بكشه و تصور كنه كه اون سي ديا مرد هستن و بايد تلاش كنه كه با اونا رابطه چشمي موثري برقرار كنه.
اين تمرين رو يه مدت انجام داد و بعد از حدود يكي دو هفته اين مسئله براش حل شد و تونست خيلي راحت با مرداني كه به عنوان ارباب مراجعه در محل كارش حضور پيدا مي كنه و يا در جلساتي كه شركت مي كنه رابطه چشمي خوب و موثري برقرار كنه و تو يه كلام اينكه تونست رابطه چشمي خودشو با بقيه تقويت كنه.

تمرين نگاه كردن به عكسا
ما علاوه بر به كار گيري اجسام ميتونيم از عكساي بريده شده مجلات يا پوسترها هم به كار گيري كنيم.
به اين صورت كه ميتونيم اون عكساي بريده شده رو روي ديوار يا صندلي بچسبونيم و تلاش كنيم كه موقع صحبت كردن با تموم اونا رابطه چشمي خوب و موثري برقرار كنيم.
به كار گيري اين دو فوت وفن مي تونه نتيجه فوق العاده اي رو داشته باشه و واسه تقويت رابطه چشمي ميتونيم از اين موارد به كار گيري كنيم.

شايد تا الان هنوز هيچ اجرا و سخنراني انجام نداده باشين و يا شايد هم تجربه صحبت در جمع و سخنراني رو داشته باشين.
شايد بدونين كه ممكنه موقع سخنراني مشكلاتي به وجود بيآيد.
از طرفي هم بعضي مواقع به يه مشكلاتي فكر مي كنيم كه رخ دادنش يه در ميليون هستش.
در بيشتر مواقع مواردي پيش مياد كه بهترين برنامه ريزيا هم غلط از آب در بين.
با هم مي خوايم يه سري مشكلات احتمالي رو كه موقع سخنراني ممكنه به وجود بيآيد رو بررسي كنيم.

البته من پيشنهاد مي كنم به جاي به كار گيري واژه “مشكل” بگيم “مسئله”، چون مشكل حل يا بر طرف كردن شدني نيس و مثل يه مانعه اما مسئله ها هميشه قابل حل بودن و حتي اگه مثل شاگردان تنبل كلاس هم باشين مسائلتون رو به بقيه مي دين تا حل كنن 🙂

جواب به چار سئوال اساسي قبل از سخنراني
قبل اينكه ما بخوايم سخنراني خودمون رو طراحي كنيم بهتره كه به اين چار سئوال واسه خودمون جواب بديم.

۱- مخاطباتون چه كسائي هستن؟
ما بايد مخاطباي خودمون رو بشناسيم تا بتونيم صحبتايي رو كه آماده مي كنيم طبق اون افراد باشه.
ما اگه مخاطب خودمون رو نشناسيم نمي تونيم صحبتاي خوبي رو بگيم. بهتره كه رده سني، شغل، تحصيلات، جنسيت و موارد ديگه رو در مورد مخاطب خودمون بدونيم تا بتونيم سخنراني خوبي رو طراحي و اجرا كنيم.

۲- هدف شما از اين صحبت چي هست؟
بايد بدونيم كه دقيقا هدف ما از اين سخنراني و صحبت چي هست؟
اگه ندونيم به احتمال زياد سخنراني باارزش و قدرتمندي رو طراحي نمي كنيم. مثلا ممكنه هدف ما از سخنراني اين موارد باشه:
• دادن اطلاعات عمومي
• بيان كردن يه ديدگاه جديد
• عوض كردن ديدگاه و نگاه افراد
• آموزش يه مهارت يا دانشي خاص

اگه هدف از سخنراني خودمون رو ندونيم دقيقا مثل اينه كه با يه قايق لوكس بريم وسط دريا و بدون هيچ نقشه و هدفي پيش بريم و در آخر هم به هيچ جا نرسيم و يا به جايي كه نبايد برسيم.

۳- چقدر زمان دارم؟
اينكه چقدر زمان دارم مي تونه مشخص كنه كه من چه مواردي رو بايد بگم و چه مواردي اولويت كمتري داره و بايد اونو حذف كنم.
بديش اينه خيلي از سخنرانان رو مي بينم كه مي گن:
واقعيش كنين فرصت كم بود و اين موضوع هم خيلي گسترده بود و در اين تايم كم نمي شد تموم زواياي اين موضوع رو گفت.

به نظر من اين جمله يعني اينكه من قادر نيستم كه طبق اولويت مطالب و وقتي كه داريم صحبتاي خودمو طرح بندي كنم.

فيلما و صحبتاي يه دقيقه اي كه در شبكه هاي اجتماعي هست اين موضوع رو ثابت مي كنه كه ما حتي تو يه دقيقه هم ميتونيم يه صحبت منظم داشته باشيم.
پس ازتون مي خوام كه روي صحبتاي خودتون و حذف و اضافه كردن موضوعات دقت كنين و زمان رو در نظر داشته باشين تا بتونين در مدت وقتي كه در اختيار دارين يه صحبت خوب و منظم داشته باشين.

موضوع صحبت من چي هست؟
و واسه سئوال آخر هم از خودمون سئوال كنيم كه موضوع صحبت من چي هست؟
هدف از سخنراني من به موضوع صحبت من مربوط مي شه يا نه؟
ما طبق هدفي كه واسه صحبت خودمون مشخص كرديم بايد موضوع سخنراني و صحبت خودمون رو مشخص كنيم.
موضوع صحبت ما هست كه مشخص مي كنه چه موارد و موضوعاتي بايد بيان شه و طبق زمان، هدف و مخاطب بايد مشخص شه.

به صحبتاي خودمون اطمينان داشته باشيم
اگه ما به صحبتاي خودمون اطمينان و ايمان نداشته باشيم شك نداشته باشين در چگونگي صحبت كردنمون تاثير داره.
وقتي كه ما به حرف خودمون اطمينان نداشته باشيم چيجوري ميتونيم توقع داشته باشيم كه بقيه هم به حرفامون اطمينان پيدا كنن؟
اگه بهرام به حرفايي كه در آخر به كامران مي زد اطمينان نداشت و محكم صحبت نمي كرد هنوزم به دنبال پول و سندش بود.
فرض كنين مي خوايد كه مبلغ ۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومن در شركتي سرمايه گذاري كنين.
۱- وقتي با مدير اون مجموعه صحبت مي كنين اون شخص خيلي شل و ول به شما ميگه:
اگه پول تون رو اينجا سرمايه گذاري كنين شايد در آينده اي نزديك مبلغ شما چند برابر مي شه.

۲- حالا فرض كنين همين مدير خيلي محكم و با اطمينان در مورد اين موضوع صحبت مي كرد و مي گفت:
ما با برنامه ريزهاي كه انجام داديم و با در نظر گرفتن تجربيات قبلي مطمئن هستيم كه اگه در شركت ما سرمايه گذاري كنين طي شش ماه آينده مبلغ شما سه برابر مي شه.

شما با كدوم چگونگي صحبت كردن مجاب مي شديد كه پولتون رو در اونجا سرمايه گذاري كنين؟
با صحبت اول يا صحبت دوم.
روشنه كه با صحبت دوم شما خيلي مطمئن تر اين كار رو انجام مي دادين.
چون در صحبت اول هيچ حس اطمينان و اعتمادي از طرف مقابل دريافت نمي كردين.

پس اينكه ما به صحبتاي خودمون ايمان و اطمينان داشته باشيم مي تونه خيلي در محكم و قاطعانه صحبت كردن ما تاثير داشته باشه.

داشتن صداي رسا واسه محكم صحبت كردن
داشتن صداي رسا يكي از پايه هاي اساسي واسه خوب صحبت كردن در هر موقعيتيه.
بارها اين موضوع رو در مقالات و كلاساي حضوري و غيرحضوري ام گفتم كه اگه مي خواين صحبت شما شنيده شه بايد يه صداي رسا داشته باشين.
ما هرچقدر هم از واژگان خوب و عالي در صحبتاي خودمون به كار گيري كنيم، اگه صداي رسايي نداشته باشيم انگار كه هيچ كاري انجام نداده ايم.
واسه داشتن صداي رسا و قوي مي تونين يه كتاب رو وردارين و هر روز دو مرتبه يه صفحه از آن كتاب رو بلند بخونين.
به اين فوت وفن بلندخواني مي گن.
نكته اي كه اينجا هست اينه كه نبايد زياد از حد به حنجره و تارهاي صوتي خودمون فشار وارد كنيم تا آسيب ببينه.
اين تمرين دقيقا مثل روخواني كردن از كتاب در زمان مدرسهه.
اگه يادتون باشه در زمان مدرسه روخواني كردن از روي كتاب رو به كسي كه صداي خيلي رسا و قدرتمندي داشت مي دادن.

پس داشتن يه صداي رسا مي تونه در بهتر و محكم صحبت كردن ما نقش اساسي داشته باشه.

يادم مياد كه وقتي اين تمرين رو به بهرام گفتم، بهرام در هر زمان كه فرصت مي كرد اين تمرين رو انجام مي داد. مثلا وقتي پشت فرمون نشسته بود با صداي بلند شروع به صحبت كردن مي كرد.

داشتن زبون بدن مناسب و با اعتمادبه نفس
داشتن زبون بدن مناسب و با اعتمادبه نفس در محكم صحبت كردن يكي از موارد اساسي ديگه س.

شايد ازنظر خيلي افراد اگه زبون بدن خوبي موقع صحبت كردن نداشته باشيم مسئله خاصي پيش نمياد.
اما مي خوام خودتون قضاوت كنين!

۱- شخصي كه خيلي محكم صحبت مي كنه و زبون بدنش حس خاطر جمع نبودن به ما ميده و موقع صحبت كردن همش سرش رو مي خاراند، به زمين و هوا نگاه مي كنه، شك رو نسبت به صحبت كردنش با نگاش به ما ميده، دست وپايش رو موقع صحبت كردن خيلي بدون كنترل به اين ور و اون ور پرت مي كنه.
۲- شخصي كه خوب در چشمامون نگاه مي كنه و صحبتش رو خيلي محكم ميگه، از زبون بدن خودش آشنايي داره و حس اطمينان رو با زبون بدن به ما ميده و ما هنگام موقع صحبت كردن نگاش مي كنيم به طور كامل ميدونيم كه طرف مقابل ما به صحبت هاش اطمينان و ايمان داره و الكي صحبت نمي كنه.

حالا نظرتون در مورد داشتن يه زبون بدن متناسب و با اعتمادبه نفس چيه؟
دوست دارين كه خوب و با اطمينان صحبت كنين اما با زبون بدنتون به طرف مقابلتون بگيد من به صحبت ام اطمينان ندارم؟

يا اينكه مي خواين، هم كلامتون و هم زبون بدن تون به طرف مقابل بگه من به طور كامل به صحبت ام اطمينان دارم و مي دونم كه چه مي گيم و خيلي هم روي حرفم محكم وايس تادم؟

رابطه چشمي از آن جمله ارتباطات غيركلاميه كه اگه در صحبتا و مراوات روزمره رعايت نشه ممكنه كه خيلي از موقعيتاي خوب ما از دست بره.
واسه تقويت رابطه چشمي و داشتن يه رابطه چشمي موثر بايد يه سري از اصول رو رعايت كنيم و در زمان صحبتاي روبرو به اونا عمل كنيم تا يه گفتگو و ملاقات عالي رو داشته باشيم.
پس منظور از تقويت رابطه چشمي اينه كه بتونيم در زمان گفتگواي دو نفر، چند نفره و يا حتي در زمان سخنرانيايي كه داريم يه رابطه چشمي خوب و موثر با بقيه برقرار كنيم. شايد به نظر نرسه، اما برقرار كردن يه رابطه چشمي خوب به اندازه اي مي تونه قوي باشه كه طرف شما تصميم ميگيره به صحبتاتون گوش دهد يا نه.
پس قدرت يه رابطه چشمي موثر رو دست كم نگيريد.

با لحن مثبت حرف بزنيم
اگه مي خوايم كه مثبت حرف بزنيم شايد اولين چيزي كه بايد به اون توجه كنيم چگونگي بيان و لحن صحبت مائه.
ما هرچقدر هم از جملات و كلمات مثبت در صحبتاي خودمون به كار گيري كنيم، اگه لحن خوب و مثبتي نداشته باشيم هيچ تاثيري بر مثبت حرف زدن ما نداره.

لطفا اين جمله رو يه بار با لحن بد و خشن و يه بار هم با لحن خوب و مثبت بخونين:
واي، اين لباس چقدر قشنگه

فرق در لحن رو در زندگي روزمره خودمون از افراد زيادي مي شنوين و در بيشتر موارد از آن افراد مي پرسيم داري شوخي مي كني يا جدي ميگي؟ واقعا اين رو دوست داري يا نداري؟ طعنه مي زني يا واقعي هست؟

فرق لحنه كه باعث مي شه يه جمله مثبت شه و يا منفي

پس حتما روي لحن خودتون كار كنين و تلاش كنين كه لحن صحبت كردن خودتون رو مثبت تر كنين.
وقتي كه صحبتاي مثبتي ميگيم و احساس مثبت به اون اضافه مي كنيم واقعا به دل طرف مقابلمون مي شينه.

چشم هامون هم بايد مثبت باشه
شايد سئوال كنين كه چشمامون چه ربطي به سئوال چيجوري مثبت حرف بزنيم داره؟
ربطش اينه كه چشمامون روشن تر از بيان ما با طرف مقابل صحبت مي كنه.
حتما اين جمله رو شنيدين كه “با دست پس ميزنه با پا پيش ميكشه”.
اين دقيقا نمونه طرز نگاه مائه.
طرز نگاه ما هم دقيقا مثل لحن صحبت ما مي مونه.
اگه جمله مثبت و با لحن مثبتي بگيم اما طرز نگاه ما منفي باشه به احتمال زياد مخاطب از نگاه ما ميفهمه كه يا ما دروغ مي گيم يا اينكه اون موضوعي رو كه گفتيم بهش اطمينان نداريم.

پيشنهاد مي كنم كه بريد جلوي آينه و به شكل نگاه خودتون توجه كنين، ببينين كه چيجوري مي تونين حس خوبي از نگاه خودتون داشته باشين.
جملات مثبت رو با لحن مثبت بگيد و به چشماي خودتون نگاه كنين.

تلاش كنين كه حالات صورت و نگاه خودتون رو به اشكال جور واجور در بيارين، بهترين اونو انتخاب كنين و بعد هر روز اون حالت صورت و نگاه و لحن رو جلوي آينه با خودتون تمرين كنين.

از جملات و واژگان مثبت به كار گيري كنيم
به كار گيري كردن از واژگان مثبت واسه اينكه مثبت حرف بزنيم جزو اصلي اين موضوعه.
شايد اگه تموم موارد رو در مثبت حرف زدن رعايت كنيم اما از واژگان مثبت به كار گيري نكنيم يه پاي اين موضوع بلنگد.

مثبت حرف زدن در مورد خواسته هامون
در صحبتاي روزمره خودمون ممكنه خواسته و يا ناخواستهايي داشته باشيم.
معمولا ناخواستهامون چيزها منفي هستن و خواستها ما موارد خوب و مثبت.
هيچ كسي چيز بد رو واسه خودش نمي خواد. پس در خيلي از موارد ناخواستها همون چيزاي منفي هستن و خواستها چيزاي مثبت.
حالا واسه اينكه مثبت حرف بزنيم، به جاي اينكه روي ناخواستهاي خودمون تمركز كنيم و در مورد ناخواستهاي خودمون صحبت كنيم بهتره در مورد خواسته هاي خودمون صحبت كنيم.
وقتي در مورد خواسته هاي خودمون صحبت مي كنيم حداقلش اينه كه به خودمون احساس خوبي مي ديم.

اگه خواستي داريم،
به جاي اينكه بگيم: من اين موبايل قديمي و كهنه رو نمي خوام.
بگيم: من يه موبايل جديد و خوشگل مي خوام.

به جاي اينكه بگيم: من نمي خوام كه چاق باشم
بگيم: من مي خوام تناسب اندام داشته باشم.

به جاي اينكه بگيم: من از اين ماشين لعني كه همش خرابه خسته شده ام.
بگيم: من يه تويوتا ياريس آخرين مدل مشكي رنگ مي خوام.

به جاي اينكه بگيم: تو پسر بدي هستي چون نمره رياضي ات كم شده.
بگيم: تو پسر عالي و باهوشي هستي، اما بايد توي درس رياضي بيشتر تمرين و تلاش كني.

و خيلي مثالاي ديگه.

همين موارد روزانه منفي كوچيك هستن كه روز ما رو ميسازن، ما با همين نكات منفي كوچيك كم كم به يه آدم منفي نگر تبديل ميشيم.
اما اگه ديدمون رو نسبت به موضوعاتي كه دور و بر ما در حال اتفاق افتادن هستن عوض كنيم و اونو از طرف مثبتش نگاه كنيم باعث مي شه كه ما كم كم و به مرورزمان مثبت تر حرف بزنيم، مثبت تر نگاه كنيم و انرژي كه از خودمون پخش مي كنيم هم مثبت تر باشه.

مثبت حرف زدن در مورد بقيه
اگه در مورد بقيه مي خوايم صحبت كنيم خوبه كه از اونا مثبت صحبت كنيم و به قولي ذكر نه اونا رو بگيم.
كسي كه غيبت مي كنه نكته منفي اون شخص رو مي بينه.

هممون آدم هستيم و هيچ كدوم از ما بي اشكال نيستيم. تنها بي عيب و مشكل خداس.

غُر نزنيم
غٌر زدن در مورد هر چيزي واقعا يه اخلاق بسيار بده و دقيقا يكي از نقاط مقابل مثبت حرف زدنه.

در تاكسي مي شينيم راننده تاكسي در مورد ترافيك غُر مي زنه.
باران مياد و خيابونا رو آب ميگيره به شهرداري غٌر مي زنيم.
نمك يا ليوان سر سفره نيس غٌر مي زنيم.
هوا سرد مي شه غٌر مي زنيم.
هوا گرم مي شه غٌر مي زنيم.
اجناس گران مي شن غٌر مي زنيم.
تا دلتون بخواد غٌر زدن در مورد هر چيزي زياده.
اگه ميتونيم راهي واسه بر طرف كردن اون موضوع و حل كردن اون مسئله پيدا كنيم، پس چه عاليست، راه حلش رو پيدا مي كنيم و انجامش مي ديم.
اما اگه كاري از دست ما برنمياد انجام بديم، (مثلا در مورد ترافيك هيچ كاري نمي شه انجام داد يا در مورد آب وهوا چيزي نيس كه دست ما باشه) پس غٌر زدن به هيچ دردينمي خوره.

بهتره دنبال راه حل باشيم تا پيدا كردن مقصر و غٌر زدن.

مثلا در ترافيك ميتونيم روي رانندگي خودمون دقت كنيم، بين خطوط حركت كنيم، به چيزاي خوب فكر كنيم و ذهن مون رو از ترافيك بيرون كنيم.
اگه چيزي قرار بود با غٌر زدن درست شه تا الان همه چيز عالي بود.
در مورد مسائلي كه كاري از دست ما برنمياد بهتره كه اصلا به اون فكر نكنيم.

گله و شكايت و انتقاد نكنيم
گله و شكايت و انتقاد كردن هم دقيقا نقطه مقابل مثبت حرف زدنه.
اين مورد هم چيزي مثل به موضوع قبليه (غٌر زدن).
به جاي اينكه از بقيه انتقاد كنيم بهتره كه روي نقاط خوب اون افراد تمركز كنيم و در مورد نقاط مثبت طرف مقابلمون حرف بزنيم.
به نظر من اصلا بهتره كه انتقاد نكنيم. اما اگه خواستيم كه از بقيه انتقاد كنيم بهتره در مورد چگونگي انتقاد كردن بدونيم كه چيجوري اين كار رو انجام بديم.

انتقاد كردن و گله و شكايت كردن از بقيه هم باعث مي شه ما يه آدم منفي نگر شناخته بشيم و كم كم اين منفي نگري و اين ديد انتقادي روي خودمون هم تاثير ميذاره و ما به مرورزمان يه شخص منفي نگر، باانرژي منفي، غمگين و مضطرب ميشيم.

به زيبايياي دور و برمون توجه كنيم
بياييم از اين به بعد به زيبايياي دور و برمون بيشتر توجه كنيم.
اين كار رو خودم هرروز انجام ميدم و باحال اينجاس

ادامهـ مطلبـ
| ۱۴ آبان ۱۳۹۷ | ۰۵:۲۶:۵۵ | مدير
،

دانلود پايان نامه: ارزيابي توانها وقابليت هاي عناصر بافت قديمي در توسعه صنعت گر...

متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته :جغرافيا و برنامه ريزي شهري

عنوان : ارزيابي توانها وقابليت هاي عناصر بافت قديمي در توسعه صنعت گردشگري   

دانشگاه آزاد اسلامي واحد سمنان

 

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (      ( M.A

رشته : جغرافيا و برنامه ريزي شهري

 

عنوان پايان نامه :

ارزيابي توانها وقابليت هاي عناصر بافت قديمي در توسعه صنعت گردشگري                                

مطالعه موردي:

(شهر سمنان)

استاد راهنما :

آقاي پروفسور عباس بخشنده نصرت

 

استاد مشاور :

آقاي دكتر عباس ارغان

 

 

زمستان 90-89

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول: كليات تحقيق

چكيده................................................................................................................................................... 1

پيشگفتار............................................................................................................................................... 2

مقدمه.................................................................................................................................................... 3

1-1- طرح مسئله.............................................................................................................................. 6

2-1- اهداف تحقيق......................................................................................................................... 11

3-1-سؤالات اصلي تحقيق............................................................................................................. 13

4-1- فرضيات تحقيق...................................................................................................................... 13

5-1- پيشينه تحقيق........................................................................................................................ 13

5-1-1-مجموعه مقالت(پيشينه تحقيق)...................................................................... 15

6-1- روش تحقيق............................................................................................................................ 16

فصل دوم: مباني نظري تحقيق

1-2-تعريف و مفهوم گردشگري.................................................................................................... 19

2-2-توريست...................................................................................................................................... 19

3-2-تعريف لغوي بافت فرسوده و قديمي.................................................................................. 19

4-2-مفهوم بافت قديم شهري....................................................................................................... 20

5-2-تعريف انواع بافت..................................................................................................................... 20

6-2-نظريه هاي گردشگري در ايران و جهان............................................................................ 21

7-2-نگرش ها و ديدگاه ها در موردبافت قديم.......................................................................... 22

7-2-1-نگرش موزه اي.................................................................................................................... 22

7-2-2-نگرش سلولي....................................................................................................................... 23

7-2-3-نگرش ارگانيستي(ارگانيكي)............................................................................................ 24

8-2- مكاتب و نظريات در مورد بافت قديم............................................................................... 25

8-2-1-نظريه اوژن ويوله سودو..................................................................................................... 25

8-2-2-نظريه جان راسكين........................................................................................................... 25

8-2-3-نظريه محافظه كاران.......................................................................................................... 25

8-2-4-نظريه راديكال...................................................................................................................... 26

8-2-5-نظريه عقلاني....................................................................................................................... 26

9-2-صنعت گردشگري در جهان.................................................................................................. 26

10-2-اولويت هاي گردشگري و گردشگرها در ايران.............................................................. 27

11-2-تجارب جهاني در مورد بافت قديم................................................................................... 28

11-2-1-كشور ايتاليا....................................................................................................................... 29

12-2-تجارب ايراني در مورد بافت قديم.................................................................................... 29

12-2-1-بافت يزد............................................................................................................................. 29

12-2-12-تجربه منطقه 12 تهران.............................................................................................. 29

13-2-جايگاه ايران در گردشگري جهاني................................................................................... 30

14-2-بافت قديمي شهرهاي ايران............................................................................................... 30

15-2-توسعه درون شهري............................................................................................................. 31

16-2-انواع گردشگري..................................................................................................................... 31

17-2-جاذبه هاي گردشگري......................................................................................................... 32

18-2 گردشگري و توسعه پايدار................................................................................................... 32

19-2-موانع اجتماعي و خدماتي،اجرايي در بخش گردشگري............................................ 34

20-2-تأثيرات اقتصادي-اجتماعي توريسم(توريسم و ايجاد اشتغال)................................. 34

21-2-شهرهاي خشك ايران و قابليت هاي توريستي آن...................................................... 35

22-2-نومونه اي از عناصر مشخص و اصلي شهر در دوره ايراني-اسلامي........................ 35

22-2-1-مسجد................................................................................................................................. 35

22-2-2-بازار...................................................................................................................................... 37

22-2-3-ارگ و بارو......................................................................................................................... 38

22-2-4-كاروانسراها........................................................................................................................ 39

22-2-5-محله ها.............................................................................................................................. 40

22-2-6-آب انبارها.......................................................................................................................... 40

23-2-بررسي جايگاه بافت تاريخي در سازمان فضايي و ساختار كالبدي شهر امروز..... 41

24-2-شناخت عناصر، ومحوطه هاي با ارزش تاريخي-فرهنگي،كالبدي-مذهبي.......... 42

25-2-تدقيق اهداف كلي ساماندهي و مداخله در بافت قديم............................................. 43

26-2-نقاط­ضعف و راهكارهاي احياء بافت قديم...................................................................... 45

27-2-روش هاي مرمت شهري..................................................................................................... 45

28-2-نقاط ضعف.............................................................................................................................. 46

29-2-راهكارها جهت تجديد حيات و باز زنده سازي............................................................. 46

30-2-گردشگري شهري و آثار آن بر سيما و فضاي شهري................................................. 47

31-2-ضمانت توسعه پايدار گردشگري شهري با حفاظت بافت هاي قديمي.................. 50

32-2-بافت قديمي فرهنگ نامه آموختني يا واژگان دور ريختني..................................... 53

33-2-اجزا و عناصر شهري بافت قديمي................................................................................... 54

33-2-1-چگونگي تغيير و تحولات بافت قديم........................................................................ 57

34-2-مدلSWOT ...................................................................................................................... 59

 

فصل سوم: منطقه مورد مطالعه

1-مطالعات جغرافيايي شهر سمنان.............................................................................................. 63

1-3-موقع جغرافيايي شهرستان سمنان..................................................................................... 63

2-3-موقع جغرافيايي شهر سمنان............................................................................................... 65

3-3-زمين شناسي منطقه مورد مطالعه..................................................................................... 65

3-3-1-گسل ها................................................................................................................................. 66

3-3-1-1-گسل سمنان.................................................................................................................. 66

3-3-2-ناهمواري ها......................................................................................................................... 66

3-3-2-1-عوارض زمين................................................................................................................. 66

3-3-2-2-شيب................................................................................................................................. 66

3-3-3-توپوگرافي............................................................................................................................. 67

4-3- مطالعات اقليمي..................................................................................................................... 67

5-3-بررسي پارامترهاي اقليم شناسي در شهر سمنان.......................................................... 67

5-3-1-دما.......................................................................................................................................... 68

5-3-2-يخبندان................................................................................................................................ 68

5-3-3-ميزان بارندگي..................................................................................................................... 69

5-3-4-رطوبت نسبي....................................................................................................................... 70

5-3-5-وضعيت باد........................................................................................................................... 72

5-3-5-1-گلباد سمنان................................................................................................................... 72

6-3-طبقه بندي اقليمي.................................................................................................................. 73

7-3-پوشش گياهي.......................................................................................................................... 74

8-3-منابع آب.................................................................................................................................... 74

8-3-1-منابع آب زيرزميني........................................................................................................... 74

8-3-1-1-قنات................................................................................................................................. 74

8-3-1-2-چاه.................................................................................................................................... 75

8-3-1-3-چشمه.............................................................................................................................. 75

8-3-2-منابع آب سطحي............................................................................................................... 75

9-3-معادن.......................................................................................................................................... 76

2-ويژگي هاي انساني منطقه مورد مطالعه................................................................................. 76

10-3-تغييرات و تحولات جمعيتي در شهرستان و شهر سمنان....................................... 76

11-3-بررسي ساختار سني جمعيت شهر سمنان.................................................................. 77

11-3-1-بعد هرم سني.................................................................................................................. 78

12-3-تركيب جمعيت در بافت قديم......................................................................................... 79

12-3-1-تركيب سني و جنسي بافت قديم شهر سمنان..................................................... 80

13-3-ساختمان جنسي جمعيت................................................................................................. 80

14-3-بررسي تعداد و بعد خانوار در شهر سمنان................................................................... 81

15-3-ويژگي هاي كيفي جمعيت................................................................................................ 81

15-3-1-زادو ولد.............................................................................................................................. 81

15-3-2-مرگ و مير........................................................................................................................ 81

15-3-3-مهاجرت............................................................................................................................. 81

15-3-4-ازدواج و طلاق.................................................................................................................. 82

16-3-نظام استقرار ساكنين بافت قديم شهر سمنان............................................................. 82

16-3-1-روند جابجايي جمعيت درون شهري در بافت قديم............................................... 82

17-3-تحولات جمعيتي.................................................................................................................. 83

3-ويژگي انساني منطقه مورد مطالعه........................................................................................... 84

18-3-بررسي­وضعيت درصد اشتغال در بخشهاي مختلف اقتصادي................................... 84

19-3-ساختار اقتصادي سمنان..................................................................................................... 85

20-3-نسبت جمعيت فعال و بيكاران شهر سمنان................................................................. 86

21-3-ويژگي بخش هاي اقتصادي............................................................................................... 87

21-3-1-كشاورزي............................................................................................................................ 87

21-3-2-صنعت و معدن................................................................................................................ 89

21-3-3-خدمات............................................................................................................................... 89

22-3-گردشگري در شهر سمنان................................................................................................. 90

22-3-1-تعداد جهانگردان خارجي استفاده كننده از هتل ها در استان سمنان............ 90

23-3-بررسي ميزان و انواع مشاغل دربافت قديمي سمنان................................................. 91

23-3-1-بررسي مشاغل و اصناف قديمي در بازار سمنان.................................................... 93

24-3-وجه تسميه شهر سمنان.................................................................................................... 94

25-3-شناخت و تحليل ساختار كالبدي بافت قديم در برابرجديد(شهر سمنان)........... 96

26-3-جاذبه هاي تاريخي و فرهنگي شهر سمنان.................................................................. 97

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

مقدمه.............................................................................................................................................. 103

1-4-معرفي داده ها.................................................................................................................... 103

2-4-پيدايش شهر سمنان........................................................................................................ 103

2-4-تعيين محدوده بافت بافت قديمي شهر سمنان....................................................... 105

3-4-شناخت و معرفي ساختار بافت قديمي شهر سمنان.............................................. 105

4-4-شناخت عناصر،فضاها و محوطه هاي با ارزش­تاريخي-فرهنگي،كالبدي ومذهبي................... 109

4-4-1-ارزشمندي بناها بر اساسفرهنگي و اجتماعي...................................................... 110

4-4-2-ارزشمندي بناها به دليل دارا بودن جنبه هايي از مهارتهاي ويژه در ساخت بنا................ 110

4-4-3-ارزشمندي بنا به دليل تعلقات آييني و نمادين و ارتباط با آداب و سنن ملي و مذهبي... 110

4-4-4-ارزشمندي بناهاي قديمي به دليل قابليت استفاده از آن براي عملكرد امروزي................. 110

5-4-عناصر ارزشمند بافت قديمي از نظر باستان شناسي و علمي.............................. 111

5-4-1-قلعه ها............................................................................................................................ 111

5-4-2-برج................................................................................................................................... 114

5-4-3-آتشگاه............................................................................................................................. 115

5-4-4-كاروانسراها و رباط­ها................................................................................................... 115

5-4-5-تيمچه ها........................................................................................................................ 117

5-4-6-دارالحكومه...................................................................................................................... 118

5-4-7-ارگ.................................................................................................................................. 118

5-4-8-مساجد............................................................................................................................ 120

5-4-9-مدارس قديمي............................................................................................................. 125

5-4-10-امامزاده و بقاع متبركه............................................................................................. 125

5-4-11-آرامگاه­ها و معابر........................................................................................................ 134

5-4-12-بازارها........................................................................................................................... 137

5-4-13-حمام­ها........................................................................................................................ 142

5-4-14-آب انبارها.................................................................................................................... 145

5-4-15-آسياب هاي آبي........................................................................................................ 150

5-4-16-ميادين و راسته هاي شهر سمنان........................................................................ 150

5-4-17-معابر بافت قديم........................................................................................................ 151

5-4-18-محله ها........................................................................................................................ 153

5-4-19-نمونه اي از خانه هاي قديمي............................................................................... 153

5-4-19-1-خانه هاي قديمي فاميلي................................................................................... 153

5-4-19-2-خانه قديمي دكتر معتمد.................................................................................. 154

5-4-19-3-خانه قديمي رنجبران.......................................................................................... 154

5-4-19-4-خانه قديمي كلانتر............................................................................................. 155

5-4-19-5-خانه قديمي تدين............................................................................................... 155

6-4-گذرهاي محله اي.............................................................................................................. 155

7-4-شكل توده ساختماني خانه هاي قديمي.................................................................... 158

8-4-بررسي چگونگي پراكنش مكان هاي با ارزش در ساختار كالبدي شهر ديروز وامروز.............. 160

9-4-محيط طبيعي و آثار آن بر كالبد بافت قديمي......................................................... 163

9-4-1-محيط طبيعي و مصالح ساختماني بافت قديم.................................................... 164

9-4-2-محيط طبيعي و شبكه معابر بافت قديم............................................................... 164

10-4-بررسي نقش و عملكرد اقتصادي،اجتماعي و فرهنگي بافت قديم در ارتباط با شهر............. 165

10-4-1-بررسي نقش اقتصادي بافت قديم........................................................................ 165

10-4-2-بررسي نقش اجتماعي-فرهنگي بافت قديم...................................................... 165

11-4-چرخه احياء و بهسازي بافت قديمي سمنان.......................................................... 166

12-4-ميزان تأسيسات و تجهيزات و امكانات رفاهي موجود در بافت قديم.............. 167

13-4- تعداد بازديد كنندگان از موزه حمام پهنه(حمام حضرت)................................ 169

2-تجزيه و تحليل يافته ها........................................................................................................ 169

14-4-بررسي اثرات گردشگري عناصر بافت قديم............................................................ 169

14-4-1- بررسي اثرات اقتصادي گردشگري عناصر بافت قديم................................... 169

14-4-2- بررسي اثرات اجتماعي،فرهنگي و مذهبي پتانسيل هاي گردشگري عناصر بافت قديم. 171

15-4-تحليل با بهره گرفتن از SWOT .................................................................................. 173

15-4-1-عوامل داخلي مؤثر بر گردشگري در بافت مطالعه شده................................. 173

15-4-2- عوامل خارجي مؤثر بر گردشگري در بافت مطالعه شده.............................. 174

16-4-تحليل نقاط قوت،ضعف، فرصت ها و تهديدها....................................................... 183

17-4-اولويت بندي نهايي........................................................................................................ 187

فصل پنجم: آزمون فرضيات،پيشنهادات و نتيجه گيري

1-5- آزمون فرضيات ...................................................................................................................... 193

2-5-تنگناها ومشكلات..................................................................................................................... 195

3-5- پيشنهادات.............................................................................................................................. 196

نتيجه گيري...................................................................................................................................... 200

فهرست جداول

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2- كانون ها و قطبهاي عمده توريستي جهان..................................................................... 27

2-2-اولويت هاي گردشگري در ايران.......................................................................................... 27

3-2-اولويت گردشگران در ايران................................................................................................... 28

4-2-انواع مكان هاي گردشگري................................................................................................... 28

5-2-اثارت مثبت و منفي فرهنگي و اجتماعي گردشگري................................................... 35

فصل سوم

1-3- تقسيمات سياسي شهرستان سمنان سال 1387......................................................... 63

2-3-مشخصات ايستگاه شهر سمنان........................................................................................... 67

3-3-ميزان دماي شهر سمنان در طولاني مدت(2005-1965).......................................... 68

4-3-ميانگين و آستانه هاي بارندگي ماهانه سمنان در طولاني مدت(2005-1965).. 69

5-3-ميزان رطوبت سمنان(2005-1965)................................................................................ 70

6-3-ساعات آفتابي در شهر سمنان سال 1387...................................................................... 71

7-3-طبقه بندي اقليمهاي مختلف در طبقه بندي دمارتن................................................... 73

8-3-تعداد و ميزان تخليه سالانه قناتهاي دشت سمنان در سال 53الي72.................... 75

9-3-تغييرات جمعيت شهرستان و شهر سمنان طي سالهاي 85-1335........................ 76

10-3-جمعيت به تفكيك گروه هاي عمده سني شهر سمنان85-1375........................ 77

11-3-گروه هاي سني پنج ساله شهر سمنان سال 1385.................................................... 78

12-3-درصد تركيب سني جمعيت كشور و شهرستان در سال 1385گروه سني به درصد   78

13-3-روند تغييرات جمعيتي بافت قديمي در مقايسه با كل شهر در فاصله سالهاي75-1365        79

14-3-درصد تركيب سني جمعيت كشور،استان و شهرستان و شهر سمنان در سال1385  80

15-3-تعداد و بعد خانوار شهر سمنان طي 1385-1365................................................... 81

16-3-وضعيت مهاجران شهرستان سمنان طي دهه 1385-1365................................... 82

17-3-مقايسه تحولات جمعيت شهرستان سمنان طي سالهاي1385-1345................ 84

18-3-تعداد شاغلين بر حسب گروه هاي فعاليت اقتصادي1385-1355......................... 85

19-3-تركيب جمعيت فعال و غير فعال شهر سمنان در سال 1385.............................. 86

20-3-سطح زير كشت اراضي كشاورزي شهرستان سمنان و مقايسه آن با استان در سال 1386-1385.....87

21-3-سطح زير كشت توليد زراعت سالانه شهرستان سمنان و مقايسه با سال 1385........... 87

22-3-سطح زير كشت و ميزان توليد و عملكرد محصولات دائمي استان و شهرستان سمنان سال85          88

23-3-مقايسه سطح زير كشت،ميزان توليد محصولات دائمي شهرستان سمنان با استان در سال85 88

24-3-تعداد بهره برداري انواع دام سمنان و شهرستان در سال1385............................. 89

25-3-وضعيت ناحيه شهرك صنعتي سمنان در سال 1388............................................. 89

26-3-تعداد پروانه هاي ساختماني صادر شده براي احداث بنا بر حسب نوع استفاده در نقاط شهري سمنان......100

27-3-تعداد گردشگران خارجي در طي سالهاي 1387-1380.......................................... 90

28-3-ويژگي هاي مشاغل رايج در بازار سمنان سال 1387............................................... 91

29-3-وضع موجود كاربري هاي بافت قديم به درصد............................................................ 93

30-3-منابع و پتانسيل هاي موجود گردشگري شهر سمنان............................................... 98

فصل چهارم

1-4-ميزان تأسيسات و امكانات رفاهي موجود در بافت قديم سال1388........................ 168

2-4-تعداد بازديدكنندگان در موزه حمام پهنه(حمام حضرت)........................................... 169

3-4-تعداد فعالان و غيرفعالان شهر سمنان در سال 1385................................................. 170

4-4-ماتريس عوامل داخلي مؤثر بر گردشگري عناصر بافت قديم...................................... 174

5-4-ماتريس عوامل مؤثر بر گردشگري عناصر بافت قديمي................................................ 180

6-4-عوامل اصلي تأثيرگذار بر توريسم بافت قديم عناصر و اجزا فرصتها،تهديدها در توسعه توريسم از ديدگاه دو گروه مشاركت كنندگان................................................................................................................................................ 183

7-4-اولويت بندي نهايي عوامل مؤثر(نقاط قوت،ضعف)......................................................... 187

فهرست نمودارها

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2- عوامل مؤثر در ساختار گردشگري..................................................................................... 22

فصل سوم

1-3- بارندگي طولاني مدت شهر سمنان(2005-1965م)................................................... 70

2-3-وضعيت رطوبت نسبي ايستگاه سمنان(2005-1965م)............................................. 71

3-3-ساعات آفتابي ماهيانه شهر سمنان سال 1387............................................................. 71

4-3-گلباد شهر سمنان در سال 1387...................................................................................... 72

5-3-تغييرات جمعيتي شهر سمنان طي سالهاي 1385-1335........................................ 76

6-3-درصد شهرنشيني شهرستان سمنان در سال 1385..................................................... 77

7-3-درصد جمعيت به تفكيك گروه هاي سني سال 1385-1375.................................. 77

8-3-هرم سني در سال 1385..................................................................................................... 79

9-3-تعداد شاغلان شهر سمنان به تفكيك بخشهاي اقتصادي در سال 1385............... 84

10-3-نسبت درصد اشتغال شاغلان در بخشهاي مختلف اقتصادي 1385...................... 85

فهرست اشكال

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل اول

1-1- گونه شناسي گردشگري شهري......................................................................................... 9

فصل دوم

1-2-ابعاد گردشگري........................................................................................................................ 22

2-2-عناصر تشكيل دهنده گردشگري........................................................................................ 33

3-2-ماتريسSWOT و نحوه تعيين استراتژي...................................................................... 60

4-2-ارزيابي دروني و بيروني مدلSWOT ............................................................................ 60

5-2-شماي برنامه ريزي استراتژيك با بهره گرفتن از SWOT ............................................... 61

فصل چهارم

1-4-نمودار چرخه احياء و بازسازي بافت قديمي.................................................................... 167

فهرست نقشه ها

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل سوم

1-3-نقشه موقعيت شهرستان سمنان در استان....................................................................... 64

2-3-نقشه وجه تسميه شهر سمنان در سال 1334.............................................................. 95

فصل چهارم

1-4-نقشه ناحيه بندي شهر سمنان............................................................................................ 104

2-4-نقشه شهر سمنان ومحدوده بافت قديم در شهر سمنان.............................................. 107

3-4- نقشه موقع عناصر موجود در بافت قديم(شهر سمنان)............................................... 157

4-4-نقشه محدوده پراكنش با ارزش بافت قديم شهر سمنان و بازار(ستون فقرات)..... 163

 

فهرست عكسها

 

عنوان                                                                                                                                               صفحه

 

فصل دوم

1-2-نمونه اي از مرمت يكي از عناصر بافت قديمي در نياسر............................................. 37

2-2-نمونه اي از استفاده كاروانسرا جهت جذب گردشگر..................................................... 39

3-2-استفاده از حمام كرناسيون به عنوان موزه مردم شناسي(دزفول)جهت جذب گردشگر................. 40

4-2-نمونه اي از ساباط هاي محلي در نياسر............................................................................ 42

5-2-مرمت مقبره حاج كمال در نياسر....................................................................................... 46

6-2-نمونه اي از مرمت آسياب آبي در نياسر به منظور جذب گردشگر........................... 47

7-2-احياء آتشكده زرتشتيان در نياسر....................................................................................... 47

8-2-نمونه اي از مرمت آسياب آبي در نياسر........................................................................... 48

9-2-نمونه اي از بهسازي خانه قديمي در نياسر...................................................................... 49

فصل چهارم

1-4-نماهايي از بافت قديم شهر سمنان..................................................................................... 111

2-4-نمايي از دز چرمنه.................................................................................................................. 112

3-4-نمايي از قلعه شرقي پاچنار.................................................................................................. 112

4-4- نمايي از قلعه غربي پاچنار.................................................................................................. 112

5-4- نماهايي ازداخل و خارج برج چهل دختر........................................................................ 114

6-4- نمايي از محل خراب شده آتشگاه سمنان...................................................................... 115

7-4-نماهايي از سر در و داخل كاروانسراي ناسار(نيمه مخروب و در حال مرمت)........ 117

8-4-نمايي از تيمچه سلطاني........................................................................................................ 117

9-4-نمايي از دارلحكومه سمنان(خانه كلانتر).......................................................................... 118

10-4-نمايي قديمي و جديد دروازه ارگ سمنان و قسمت هاي مختلف آن.................. 120

11-4-تصوير جديد از قسمت وضوخانه و سقف آن و تصوير قديمي از مسجد امام سمنان.................. 122

12-4-نمايي از مسجد جامع شهر سمنان................................................................................. 123

13-4-نمايي از منار سلجوقي........................................................................................................ 124

14-4-نمايي از مسجد جامع زاوغان............................................................................................ 125

15-4-نمايي از امامزاده يحيي....................................................................................................... 127

16-4-نمايي از امامزاده علي بن جعفر........................................................................................ 128

17-4نمايي از امامزاده اشرف......................................................................................................... 129

18-4-نمايي از بقاع متبركه علويان............................................................................................. 130

19-4-نمايي از سردرهاي بقعه متبركه پير علمدار................................................................. 132

20-4-نمايي از بقعه متبركه سيد مرسلين................................................................................ 133

21-4-نمايي از آرامگاه پيرنجم الدين.......................................................................................... 135

22-4-نمايي از آرامگاه حكيم الهي.............................................................................................. 136

23-4-نمايي از جايگاه قديمي مقبره طوطي(هيئت حضرت ابوالفضل فعلي).................. 137

24-4-نمايي از بازار عمومي و بازار مرده هاي سمنان........................................................... 139

25-4-نمايي از بازار شمالي سمنان............................................................................................. 140

26-4-نمايي از بازار جنوبي سمنان............................................................................................. 141

27-4-نمايي از بازار جلوخان سمنان........................................................................................... 141

28-4-نمايي از حمام حضرت........................................................................................................ 143

29-4-نمايي سر در حمام نخست................................................................................................ 144

30-4- نمايي سر در حمام ناجي................................................................................................. 145

31-4-نمايي از قسمت هاي مختلف يك آب انبار................................................................... 146

32-4-نمايي از آب انبار ناسار........................................................................................................ 147

33-4-نمايي از آب انبار كارخانه................................................................................................... 147

34-4-نمايي از آب انبار توكلي..................................................................................................... 148

35-4-نمايي از آب انبار پاچنار..................................................................................................... 149

36-4-نمايي از آسياب آبي............................................................................................................. 150

37-4-نمايي از ميدان شريعتي(تيرانداز سابق)......................................................................... 151

38-4-نمايي از سر در و ايوان از خانه قديمي فاميلي............................................................ 154

39-4-نمايي از خانه قديمي فاميلي(در حال تخريب)............................................................ 154

 

 

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۳:۰۵ | مدير
،

پايان نامه بررسي نحوه استفاده از يك ابزار اندازه گيري و روش مديريتي استراتژيك قاب...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت 

دانشگاه آزاد اسلامي 

عنوان 

بررسي نحوه استفاده از يك ابزار اندازه گيري و روش مديريتي استراتژيك قابل قبول

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

فصل اول: كليات تحقيق   6

1-1 اهميت و ضرورت موضوع  6

1-2 بيان مسئله  7

1-3 اهداف تحقيق   8

1-4 مدل تحقيق   9

1-5 سوالات تحقيق   10

1-6 فرضيه هاي تحقيق   10

1-7 روش تحقيق   12

1-8 روش و ابزار گرد آوري اطلاعات 14

1-9 تعريف عملياتي متغير ها 15

1-9-1 خانواده به عنوان مالك     15

1-9-2 خانواده به عنوان كارمند   15

1-9-3 خانواده به عنوان خانواده  15

1-9-4 خانواده به عنوان عضوي از جامعه  15

1-9-5  مالي   15

1-9-6 مشتري   15

1-9-7  فرايندهاي داخلي   15

1-9-8  نوآوري و رشد   15

1-10 روش تجزيه و تحليل داده ها  17

1-11 قلمرو تحقيق(زماني.مكاني.موضوعي)  18

1-12 جامعه آماري و روش نمونه گيري 18

1-13روش نمونه گيري و حجم نمونه  18

فصل دوم: ادبيات تحقيق   20

فصل دوم: بخش اول  21

مقدمه  22

2-1-1 اهميت و ضرورت تحقيق   22

2-1-2 جايگاه كسب و كارهاي خانوادگي در اقتصاد كشور ما  23

2-1-3  كسب و كارهاي خانوادگي در ديگر كشورها  23

2-1-4 تعريف موضوع و بيان مسئله  24

فصل دوم: بخش دوم  28

2-2-1 مفاهيم و تعاريف     29

2-2-1-1 كسب  كار خانوادگي   29

2-2-1-2 شناخت كسب و كار خانوادگي   31

2-2-1-3 مزاياي رقابتي كسب وكارهاي خانوادگي                                                                       35

2-2-1-4 نقش آفرينان در كسب و كار هاي خانوادگي   38

2-2-1-5 راهكارهاي مناسب جهت موفقيت در كسب و كارهاي خانوادگي   41

2-2-1-6 كارت امتيازي متوازن   49

2-2-1-7 ابعاد كارت امتيازي متوازن   52

2-2-1-7-1 وجه مالي   54

2-2-1-7-2 وجه مشتري   54

2-2-1-7-3 وجه فرآيند داخلي   55

2-2-1-7-4 وجه رشد و يادگيري   55

2-2-1-8 طراحي و اجراي كارت امتيازي متوازن   58

2-2-1-9 موانع اجراي روش كارت امتيازي متوازن   64

2-2-1-10 مزايا و نتايج اجراي كارت امتيازي متوازن                                                                    68

2-2-1-11 نقد هاي وارده و محدوديت هاي استفاده از كارت امتيازي متوازن   75

فصل دوم: بخش سوم  77

2-3 پيشينه تحقيق   78

فصل دوم: بخش چهارم 82

2-4 مدل مفهومي   83

فصل سوم: روش تحقيق   85

3-1 مقدمه  86

3-2 روش شناسي تحقيق   86

3-3 متغيرهاي تحقيق   86

3-4 ابزار جمع آوري داده ها  87

3-5 تعريف و اندازه گيري متغيرها  87

3-6 تشريح پرسشنامه تحقيق   89

3-7 جامعه آماري پژوهش     90

3-8 روش نمونه گيري و حجم نمونه  90

3-9 قلمرو تحقيق   91

3-10 روايي و پايايي پرسشنامه  91

3-11 روش هاي تجزيه و تحليل داده ها  92

3-12 خلاصه  93

فصل چهارم: تحليل يافته ها 94

4-1 مقدمه  95

4-2 آمار توصيفي   95

4-2-1 متغير هاي جمعيت شناختي   96

4-2-1-1 جنسيت پاسخ دهندگان   96

4-2-1-2 سن پاسخ دهندگان   97

4-2-1-3 تحصيلات پاسخ دهندگان   98

4-2-1-4 نسل   99

4-2-1-5 سمت سازماني پاسخ دهندگان   99

4-2-2 آمار توصيفي متغيرها  100

4-3 آمار استنباطي   106

4-3-1 ميانگين متغيرها در ابعاد عملكرد  107

4-3-2 همبستگي بين متغيرها  111

4-7 خلاصه  112

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات   113

5-1 مقدمه  114

5-2 نتايج تحقيق   116

5-3 محدوديت هاي پژوهش     118

5-4 پيشنهادهاي كاربردي   118

5-5 پيشنهادهاي تحقيقات آتي   120

منابع   121

ضميمه : پرسشنامه  128

1 اهميت و ضرورت موضوع:

هدف اصلي اين تحقيقات پاسخ به اين پرسش است كه آيا عملكرد  شركت هاي خانوادگي   از شركت هاي غير خانوادگي متمايز است و يا خير و اگر تفاوت وجود دارد ، بررسي چرايي ونقش اين تفاوت در عملكرد اين گونه شركتها مورد بررسي قرار خواهند گرفت .بر اساس نظرات بسيار ي از محققين و تحقيقات  آنها، شركت هاي خانوادگي از كار آيي مزيت هاي زيادي  برخوردارند.(اندرسون و همكاران،2003)[1]؛ (مك كونافي و همكاران، 1998)[2].

 بايد توجه داشت كه عليرغم  تحقيقات گسترده اي كه بنا به منظور توسعه و رفع موانع پيشاروي در كسب وكارهاي مدل خانوادگي، در دهه هاي اخير صورت گرفته است، تحقيقات در زمينه كسب و كار هاي خانوادگي همچنان موضوع جديدي است و نياز به  جايگاهي خاص و توجه ويژه در تحقيقات مديريت است.(هوي،2003)[3] و هنوز راه زيادي در پيش دارد(كريسمن و همكاران، 2003)[4].

1-2 بيان مسئله:

به گفته مك كان[5]، (1996)  دليل بازگشت قوم و خويش گرايي به جوامع امروز اين است كه، تنها نهادي كه در دنياي پر تلاطم امروز ابدي است خانواده است.

كسب و كارهاي خانوادگي بخش حياتي اقتصاد جهان هستند، تخمين زده مي شود كه 90% كسب وكارها در آمريكاي شمالي خانوادگي هستند و بيش از نيمي از نيروي كار بخش خصوصي در كسب و كار هاي خانوادگي استخدام شده اند.

وقتي در مورد كسب وكار خانوادگي سخن به ميان مي آيد، اولين نكته اي كه به ذهن افراد خطور مي كند كاركردن "پدر ومادر" است، ولي كسب وكارهاي خانوادگي ميتوانند بسيار بزرگتر و فعال تر از آن باشند. تقريبا 35% شركتهاي فهرست فرچون 500[6]  تحت مالكيت، مديريت و كنترل خانواده هستند. (مثل ليوايز، جانسون اند جانسون و وال مارت).

 كسب وكارهاي خانوادگي معمولا عمر كوتاهي دارند، فقط 30% آنها از موسسين به نسل بعد منتقل مي شوند و فقط 10% اين تعداد به نسب سوم مي رسند. ميانگين عمر مورد انتظار براي اين نوع كسب وكار 24 سال است، در نتيجه محققان به دنبال يافتن راهي براي افزايش عمر و كارايي اين بخش مهم اقتصاد و كار آفريني هستند.

1-3 اهداف تحقيق:

هدف از اين تحقيق نشان دادن نحوه استفاده از يك ابزار اندازه گيري و روش مديريتي استراتژيك قابل قبول ، يعني كارت امتيازي متوازن (BSC) در جهت همسو  كردن اهداف سيستم خانواده و كسب و كار و كاهش تضاد هاي چالش بر انگيز نظام هاي" خانواده" و" كسب و كار" در كسب و كارهاي خانوادگي و تلاش براي هم راستا سازي اين دو ساختار  است تا جايي كه بتوان به آنها به عنوان يك ساختار يكپارچه و هم افزا نگاه كرد.

1-4 مدل تحقيق:

در اين تحقيق تلاش ميشود تا با استفاده از وجوه 4گانه كارت امتيازي متوازن، الزامات كسب وكار و انتظارات خانواده كه به دليل تفاوتهاي ساختاري يكي از دلايل عمده تعارض در كسب وكارهاي خانوادگي هستند، يكپارچگي و هماهنگي ايجاد كنيم.

 

1-5 سوالات تحقيق:

1-5-1 آيا اولويت هاي نظام خانواده و نظام كسب وكار با يكديگر متفاوت هستند؟

1-5-2 آيا اين تفاوت ها چالش آفرين هستند؟

1-5-3  آيا اين اولويت ها قابليت هم سو شدن را دارند؟ در صورت پاسخ مثبت آيا اين هم سو سازي منجر به عملكرد بهتر سازمان مي شود؟

 • آيا ميتوان با استفاده از تكنيك ها مديريتي به هم سو سازي اين اولويتها پرداخت؟

1-6 فرضيه هاي تحقيق:

1-6-1 علايق و اولويتهاي نظام خانواده و نظام كسب و كار با يكديگر تفاوتهاي مشخص و شناخته شده اي دارند.

1-6-2 در كسب و كارهاي خانوادگي، تفاوت بين نظام خانواده و نظام كسب و كار منجر به بروز چالش هاي  ويژه و متفاوت  ميشود.

1-6-3 هم راستا سازي اين ساختار ها در كسب و كار هاي خانوادگي ميتواند باعث بهبود عملكرد كسب و كار شود.

1-6-4 امكان هم راستا سازي  ساختار هاي مذكور با تكنيك هاي مديريتي  وجود دارد.

1-6-5 بين ابعاد چهارگانه كارت امتيازي متوازن و چالش هاي منحصر به فرد كسب و كارهاي خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.

1-6-5-1 بين "بعد مالي" اهداف راهبردي و چالش هاي منحصر به فرد كسب و كارهاي خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.

1-6-5-2 بين "بعد مشتري" اهداف راهبردي و چالش هاي منحصر به فرد كسب و كارهاي خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.

1-6-5-3 بين "بعد فرايند هاي داخلي "اهداف راهبردي و چالش هاي منحصر به فرد كسب و كارهاي خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.

1-6-5-4 بين" بعد يادگيري و رشد" اهداف راهبردي و چالش هاي منحصر به فرد كسب و كارهاي خانوادگي رابطه مستقيم و معني دار وجود دارد.

1-6-6 با استفاده از تكنيك كارت امتيازي متوازن، ميتوان درجهت هم راستا سازي ساختار هاي متفاوت خانواده و كسب و كار اقدام كرد و از آن نتيجه گرفت.

1-7 روش تحقيق:

كاربردي – توصيفي پيمايشي

- تحقيق كاربردي:  اين پژوهش با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق كاربردي توسعه دانش كاربردي در يك زمينه خاص است. در اينجا نيز اگرچه سطح گفتمان انتزاعي و كلي است  اما مربوط به  يك زمينه خاص است. براي

 

 

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۹:۱۳ | مدير
،

پايان نامه كارشناسي ارشد علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي: نقش فاصله قدرت...

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي

گرايش : مديريت آموزشي

عنوان : نقش فاصله قدرت در پيش­بيني سبك رهبري معنوي مديران: مطالعة موردي دانشگاه فردوسي­ مشهد

دانشگاه فردوسي مشهد

دانشكده علوم تربيتي و روانشناسي

پايان­ نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي

گرايش مديريت آموزشي

عنوان:

نقش فاصله قدرت در پيش­بيني سبك رهبري معنوي مديران: مطالعة موردي دانشگاه فردوسي­ مشهد

استاد راهنما:

دكتر محمدرضا آهنچيان

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: مقدمه                                                                        

بيان مسأله..............................................................................................................................2

اهداف تحقيق.......................................................................................................................7

فرضيه و سسؤالات تحقيق.......................................................................................................7

فرضيه اصلي.........................................................................................................................7

سؤالات فرعي.......................................................................................................................8

تعاريف عملياتي ...................................................................................................................8

 

فصل دوم: پيشينه تحقيق                                                                    

الف : مرور مباني نظري پژوهش..........................................................................................................11

طبقه بندي هافستد.............. ......................................................................................................11

تعاريف رهبري.........................................................................................................................15

نظريه­هاي رهبري......................................................................................................................16

رهبري اخلاقي ........................................................................................................................19

چگونگي شكل­گيري مفهوم معنويت.........................................................................................21

رهبري معنوي...........................................................................................................................23

رهبري قانوني: الگويي از رهبري معنوي.....................................................................................27

رهبري معنوي در سازمان­هاي آموزشي.......................................................................................29

رهبري معنوي شخصي(الگويي براي سازمان­هاي آموزشي)........................................................30

مرور تحقيقات انجام شده..........................................................................................................32

استنتاج از پيشينه و الگوي نظري پژوهش....................................................................................39

 

فصل سوم: روش اجرا

روش تحقيق.........................................................................................................................42

جامعه مورد مطالعه.............................................................................................................. .42

حجم نمونه و روش نمونه­گيري.............................................................................................. 42

ابزار جمع آوري داده ها........................................................................................................ 44

روش بررسي پايايي و روايي ابزار تحقيق.............................................................................. ...46

شيوه جمع آوري داده ها........................................................................................................49

روش تحليل داده ها..............................................................................................................50

 

فصل چهارم: تحليل داده­هاي تحقيق و ارائه يافته­ها

فرضيه اصلي پژوهش.............................................................................................................58

سؤال فرعي اول.............................................................................................................63

سؤال فرعي دوم........................................................................................................ ....65

سؤال فرعي سوم................................................................................................... ........66

سؤال فرعي چهارم............................................................................................... .........69

سؤال فرعي پنجم.............................................................................................. ............72

سؤال فرعي ششم.............................................................................................. ............75

 

فصل پنجم: نتيجه­گيري و بحث

مقدمه.................................................................................................................................81

نتيجه­گيري و بحث................................................................................................ .............82

فرضيه اصلي پژوهش................................................................................................... .........83

سؤال فرعي اول................................................................................................. ........85

سؤال فرعي دوم................................................................................................... ........86

سؤال فرعي سوم...........................................................................................................88

سؤال فرعي چهارم............................................................................................. ..........90

سؤال فرعي پنجم................................................................................................... ......92

سؤال فرعي ششم............................................................................................. ............95

محدوديت­ها.................................................................................................................96

پيشنهادات....................................................................................................................97

فهرست منابع........................................................................................... .....................99

       پيوست­ها:

الف : پرسشنامه فاصله قدرت

ب : پرسشنامه سنجش سبك رهبري معنوي

چكيده انگليسي

صفحه عنوان انگليسي

فهرست جداول و نمودارها

نمودار(2-1) : مدل علي تئوري رهبري معنوي..........................................................................................26

نمودار(2-2) : مدل رهبري معنوي شخصي...............................................................................................32

جدول (2-3) :ويژگيهاي جوامع با فاصله قدرت كم-زياد.......................................................................38

جدول (3-1) :توصيف نمونه مورد پژوهش از حيث نوع دانشكده، نوع استخدام، و جنسيت....................43

جدول (3-2) :عبارات مربوط به فاصله قدرت در پرسشنامه.....................................................................45

 

 

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۵:۲۰ | مدير
،

پايان نامه با موضوع افراز منافع و ديون در حقوق ايران و فقه اماميه...

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد(M.A)

گرايش حقوق خصوصي

عنوان:

افراز منافع و ديون در حقوق ايران و فقه اماميه

استاد راهنما:

جناب آقاي دكتر محمدعلي خادمي كوشا

استاد مشاور:

جناب آقاي دكتر عليرضا انتظاري

تابستان 1392 

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                      صفحه

مقدمه………………………………..….....……….…………………………………………1

     فصل نخست: كليات..........................................................................................…….....................................…6

مبحث نخست :مفهوم منفعت ، افراز ديون و مفهوم ماهيت مالكيت مشاعي و چگونگي تصرف در آن .....…….....……8

گفتار نخست :مفهوم منفعت وچگونگي تصرف در آن…...…………………………....……..….……8

بند نخست : مفهوم منفعت …..............……....…..……………...……………………..…....9

بند دوم : مفهوم افراز ديون.............................................................................................................................................11

بند سوم : مفهوم تصرف ……………..................……...……………………………..……14

گفتار دوم: مفهوم مالكيت مشاعي و ماهيت آن ……....……………………….....….........….…...…...21

بند نخست : مفهوم مالكيت مشاعي………..………………....….………....................................….22

بند دوم: ماهيت فقهي و حقوقي مالكيت مشاع...… ………........………….……..…...…… ……23

مبحث دوم : مفهوم تقسيم و افراز  و بررسي عناوين همسو……........................................................……...….25

گفتار نخست: مفهوم تقسيم……...……...………......……..……..………………..……………..26

بند نخست :تعريف تقسيم….....…..…….……………...……..….………………....………26

بند دوم :انواع تقسيم……..……....…………….………..……………..……..………...….27

بند سوم:روش تقسيم………..……...……….…………....………………...…..………….27

بند چهارم :شرائط اساسي تقسيم…........…..……..…….…………...…...……………..……........29

گفتار دوم:مفهوم افراز منافع و مهايات...….........................................................…..…………..................……..........35

بند نخست :مفهوم افراز و تفكيك....…….....…….............................................................................................……....35

الف- مفهوم تفكيك ….....………...………...….....…………………..…..…………...…....35

ب- مفهوم افراز ……...………...…………………..........…………..…....……………….36

عنوان                                                                                                                             صفحه

ج-تفاوت افراز وتفكيك….....……………...……...….....…..................................................................…..38

د- چگونگي افراز و تفكيك…….……..………....………………...................................……39

بند دوم : مفهوم و اقسام مهايات................................................................................................................................................40

الف- مفهوم مهايات..…..……….....……...…… …..........……..............................................................…40

ب- اقسام مهايات....………...……….… …............……………...........................……..……….42

    فصل دوم: ماهيت حقوقي افراز و انطباق آن ­بر ساير نهادهاي حقوقي مشابه .............................44

مبحث نخست: ماهيت افراز در حقوق و فقه اماميه ………....………………………………………….46

گفتار نخست: ماهيت افراز در فقه اماميه…..……………........…………....…………….………..46

گفتار دوم: ماهيت افراز در حقوق ايران ............……………....................................………..................……..54

بند نخست: افراز منافع در حقوق………….......……..…………….…...………………….56

بند دوم: بررسي آرا حقوقدانان در مورد افراز منافع  ….……………..........……………..…….. 58

مبحث دوم: افراز منافع و انطباق آن با نهادهاي حقوقي مشابه………........………......…………………….60

گفتار نخست: انطباق افراز با مالكيت زماني …………......………...............................…………………60

بند نخست : مفهوم مالكيت زماني……...……….......…….…………....…………..…….........61

بند دوم : تاريخچه مالكيت زماني ……………………......…….………....……………...........62

بند سوم : ماهيت مالكيت زماني..........................................................................................................................................64

گفتار دوم: انطباق افراز با اجاره و ساير نهادهاي حقوقي……………......……………..........………..........67

بند نخست: انطباق افراز با اجاره ………...……………………….........................................................68

بند دوم: انطباق افراز منافع با نهادهاي حقوقي مشابه …........…................................................………..........80

الف  -افراز منافع وحق انتفاع…………………….……………………...............................................................81

ب- افراز منافع و مهايات  ……………........………….........................................................................85

ج- افراز منافع با عقد بيع………..........….…........……………………........................................87

 

 

عنوان                                                                                                                                        صفحه

د- افراز منافع با عقد صلح....................................................................................................................89

بند سوم : افراز ديون.............................................................................................................................................91

فصل سوم : احكام و آثار افراز منافع ……………….................................…………..................................................94

مبحث نخست: آثار و شرايط......................................................................................................................................................95

گفتار نخست :شرائط  انعقاد قرارداد افراز منافع...........................................................................................................................................95

بند نخست :شرائط عمومي......................................................................................................................................................................95

بند دوم :شرايط اختصاصي ......................................................................................................................................................................96

گفتار دوم : آثار قرارداد افراز منافع................................................................................................................................................................98

بند نخست: اثر عقد نسبت به طرفين....................................................................................................................................................99

بند دوم :اثر عقد نسبت به اشخاص ثالث .........................................................................................................................................101

گفتار سوم :انحلال قرار داد افراز منافع........................................................................................................................................................102

بند نخست :اسباب انحلال.....................................................................................................................................................................102

بند دوم :اقاله ...........................................................................................................................................................................................103

 

 

 

 

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۱۰:۵۱:۲۱ | مدير
،

پايان نامه ارشد صنايع : بررسي اثر پيش فرايند هاي اسمز و ميدان هاي الكتريكي پالسي...

چكيده

آب گيري اسمزي فرايندخارج سازي آب براساس قرارگرفتن موادغذايي درمحلول هيپرتونيك است دراين پژوهش تركيب فرايند آب گيري اسمزي براي قطعات هويج به ضخامت 5/0سانتيمتردردماي60درجه سانتيگرادودرفواصل زماني120دقيقه(6بازه زماني20دقيقه)و180دقيقه(6بازه زماني30دقيقه)ودرغلظت هاي مختلف ساكارزوگلوكزومخلوط ان هادر3سطح20و30و40درصددرحالت استاتيك دردماي25درجه سانتيگرادانجام گرفت نسبت محلول اسمزي به ميوه درسطح5به1انتخاب گرديد.

نتايج نشان دادميزان حذف آب وجذب موادجامدوكاهش وزن باافزايش غلظت وزمان درمعرض بودن فراصوت ارتباط مستقيم داردمحلول اسمزي گلوكزداراي بيشترين ميزان دفع آب وجذب قند ومحلول اسمزي ساكارزداراي كمترين ميزان دفع آب بوده است محلولهاي اسمزي حاوي هردوقندساكارزوگلوكزداراي جذب قندودفع آب مابين محلول گلوكزوساكارزاست.

همچنين نتايج نشان دادبه كاربردن فراصوت ميزان حذف آب وجذب قندوافت وزن رانسبت به نمونه هاي بدون تيمار(شاهد)بافراصوت افزايش مي دهد.

 واژه هاي كليدي:

آب گيري اسمزي- فراصوت- كاهش آب- جذب موادجامد

مقدمه

مشخص نيست كه ازچه زماني خشك كردن براي نگه داري موادغذايي استفاده مي شداما تاريخ گوياي اين واقعيت است كه پيشينيان ما نحوه خشك كردن مواد غذايي راباآزمون وخطاآموختند خشك كردن مواد غذايي علمي است مبتني بر محيط پيرامون اين علم امكان ايجاد يك صنعت جهاني را فراهم مي كند كه قادر به تهيه مواد غذايي مناسب و مغذي است.                                                              

خشك كردن حذف حداكثر آب ازمحصول با هدف افزايش مدت ماندگاري يا به عبارتي فرايندي است كه در آن آب ماده غذايي جهت توقف يا كاهش رشد ميكروارگانيسم هاي فاسد كننده و وقوع واكنش هاي شيميايي گرفته مي شود.

خشك كردن ازقديمي ترين روشهاي نگهداري مواد غذايي ومحصولات كشاورزي به شمارمي رودسالانه ميليون ها تن فراورده هاي زراعي باغي ودامي وشيلاتي وغيره توسط انواع روشهاي خشك كردن خشك مي شوند كه ضمن ايجاد تنوع در محصول وافزايش ماندگاري موجب كاهش قابل توجه درهزينه هاي انبارداري مي شود .

اولين گزارش خشك كردن مواد غذايي مربوط به سبزي هااست كه به قرن 18ميلادي بر مي گردد(وان ارس دل وكوپلي 1963)بعدهاگسترش صنعت خشك كردن رابطه نزديكي باسناريوي جنگ درسراسرجهان پيدا كردسربازان بريتانيادرجنگ كريمه (1854-1856)ازكشورشان سبزي خشك دريافت مي كردنددر طول جنگ بوئر(1899-1902)كانادايي هاسبزي خشك رابه آفريقاي جنوبي مي فرستادند ودر حدود4500تن سبزي خشك از ايالات متحده آمريكادرطول جنگ جهاني اول حمل شده بودفرايندخشك كردن به ويژه براي مقاصدنظامي به دليل صرفه جويي درفضاووزن مناسب است ايران سابقه تاريخي در توليد وعرضه خشكباردرپهنه جهاني داردبخش قابل توجهي ازخشكبارايران توسط روشهاي سنتي به ويژه خشك كردن آفتابي توليد مي شوددراين روش گرچه از نظر اقتصادي مقرون به صرفه است ولي به دليل عدم كنترل پارامترهاي خشك كردن وتماس محصول باآلاينده هاي محيطي داراي كيفيت پاييني مي باشدعلاوه بر اين عدم بسته بندي مناسب نيز باعث از دست دادن بازارهاي صادرات محصولات كشور شده است اكثر ميوه ها و سبزيجات زمان برداشت معين و ماندگاري محدودي دارند و به دليل فعاليت هاي ميكروبي و بيوشيميايي به سرعت خراب مي شوند. با اين حال روش هاي نگهداري مختلف براي گسترش ماندگاري چند هفته، يك سال و يا بيشتر استفاده مي شوند، اين روش ها شامل: كنسرو كردن، انجماد، خشك كردن، تخمير، افزودني هاي شيميايي، بسته بندي و تابش اشعه و پاستوريزاسيون هستند. قابل توجه ترين روش به كار برده شده در مقياس صنعتي كنسرو كردن، انجماد و خشك كردن است. انتخاب روش حفاظت اغلب به مواد خام بستگي دارد.                  

1-2.پيش زمينه

مصرف زياد سبزي ها و ميوه ها در سرتاسر جهان، باعث ابداع روش هاي گوناگون براي فراوري و نگهدراي آنها شده است. يكي از عمومي ترين اين روش ها، فرايند خشك كردن است كه باعث تسهيل حمل و نقل (به دليل حجم كمتر ماده غذايي)، افزايش قابليت نگهداري و كاهش واكنش هاي شيميايي و ميكروبي (به دليل كاهش فعاليت آبي محصول) مي گردد. در سال هاي اخير، تلاش هاي گسترده اي در جايگزين نمودن روش هاي نوين با روش هاي متداول خشك كردن، كه موجب بروز اثرات نامطلوب در فراورده هاي نهايي (مانند كاهش كيفيت رنگ و بافت، از دست دادن عطر و طعم، كاهش دانسيته و از دست ندادن مواد مغذي) مي شوند، صورت گرفته است.

همچنين امروزه تقاضاي بازار براي سبزي ها و ميوه هاي فرايند شده اي كه شبيه نوع تازه آنها بوده و حرارت كم يا متوسطي را طي فرايند متحمل شده باشند، رو به افزايش است از جمله مهمترين اين روش ها فرايند آبگيري اسمزي است.

علاوه بر عمل نگه داري اهداف ديگر فرايند خشك كردن:

 • كاهش هزينه يا مشكل بسته بندي
 • تسهيل انبارداري و حمل و نقل
 • كاهش وزن و گاهي تقليل حجم
 • حفظ اجزاي مطلوب

اما با توجه به اثرات منفي روش هاي متداول خشك كردن مانند: كاهش كيفيت رنگ و بافت، از دست دادن عطر و طعم و از دست دادن مواد مغذي، تقاضا براي سبزي ها و ميوه هايي كه شبيه نوع تازه آنها بوده و حرارت كم يا متوسطي تحمل كرده باشند، افزايش يافته است. بنابراين تلاش هاي گسترده اي براي جايگزين كردن روش هايي كه فاقد ايرادهاي فوق باشند، صورت گرفته است يكي از اين روش ها آب گيري اسمزي است. آب گيري به روش اسمزي به عنوان يك مرحله پيش فرايند براي روش هاي مختلف خشك كردن مانند خشك كردن با هوا، خشك كردن در معرض خورشيد خشك كردن انجمادي، خشك كردن تحت خلاء استفاده مي­شود.

1-3.بيان مساله

1-محلولهاي هيپرتونيك قادر به جداسازي آب از بافت ميوه در طي يك مدت زمان معين هستند.

2- عوامل مختلف از جمله غلظت محلول اسمزي، دما، زمان تماس... مي تواند بر سرعت و كيفيت آبگيري محصول به روش فرآيند اسمزي تاثيرگذار باشد.

3-استفاده از فرآيند آبگيري اسمزي بعنوان پيش فرآيند خشك كردن تكميلي مي تواند باعث بهبود خصوصيات محصول خشك شده از لحاظ شاخص هاي كيفي و ماندگاري آن شود.

4-تركيب آبگيري اسمزي با يك روش خشك كردن ملايم مانند خشك كردن با التراسونيك، راهكاري جديد است كه احتمالا مي تواند منجر به بهبود كيفيت كلي محصولات خشك شده و كاهش زمان خشك كردن نسبت به روش هاي ديگر شود.

5- التراسونيك مي تواند بر زمان و كيفيت محصول نهايي تاثير داشته باشد.

 1-4.اهميت موضوع

نگهداري مواد غذايي يكي از قديمي ترين تكنولوژي هاي مورد استفاده انسان مي باشد. ميوه­ها و سبزيجات به علت مقدار رطوبت بالا به شدت فاسد شدني هستند و بايد به سرعت بعد از برداشت فراوري شوند.

خشك كردن، يك فرآيند حذف رطوبت ناشي از انتقال همزمان گرما و جرم، يكي از فرآيندهاي مورد استفاده براي نگهداري است.

فرايند خشك كردن نه تنها آب ماده غذايي را تقليل مي دهد، بلكه خواص فيزيكي، بيوشيميايي و شيميايي چون فعاليت آنزيمي، فساد ميكروبي، تردي، ويسكوزيته، سفتي، طعم و رايحه و لذيذي ماده غذايي را دست خوش تغيير قرار خواهد داد.

كيفيت محصول غذايي به ميزان تغييرات فيزيكي و بيوشيميايي كه در طول فرايند خشك كردن در آن رخ مي دهد بستگي دارد. درجه ي حرارت، زمان و فعاليت آبي[1] در حين فرايند

خشك كردن بر روي كيفيت محصول نهايي تاثير مي گذارد. دماهاي پايين اثر مثبتي بر روي كيفيت محصول دارد، ولي زمان فرايند را نيز طولاني تر مي كند.

1-5.اهداف تحقيق                                                                                                  

الف- كيفيت محصول

 • به حداقل رساندن واكنش هاي تجزيه ي شيميايي و بيوشيميايي
 • انتخاب شرايط به صورتي كه در طول خشك كردن فقط آب از ماده غذايي جدا شود و مواد ديگر مانند نمك ها و مواد مولد عطر فرار و طعم دهنده، حذف نشود.
 • ساختار محصول حفظ شود.
 • ماده ي غذايي در طول مدت انبار شدن، پايدار بوده، به سرد كردن و بسته بندي نياز كمتري داشته باشد.
 • ماده ي غذايي خشك شده رنگ مطلوبي داشته باشد.
 • از آلودگي و تقلبات مبرا باشد.

ب- اقتصاد فرايند

 • اتلاف محصول به حداقل برسد.
 • جداسازي آب سريع صورت گيرد.
 • منبع انرژي ارزان باشد.
 • مشكلات حمل و نقل مواد جامد حداقل شود.
 • تا حد ممكن عمليات خشك كردن به صورت پيوسته باشد.
 • از دستگاه هاي ساده و غير پيچيده استفاده شود تا هزينه هاي تعميرات و نگهداري به حداقل كاهش يابد.

تاثيرات مخرب برمحيط زيست حداقل باشد

 • ارائه محصولي به صورت ميوه­هاي خشك و پاستيلي به عنوان جايگزين هايي براي ساير خوراكي ها و تنقلات
 • ارائه راهكاري براي فرآوري ميوه هاي درجه 2 و 3
 • توليد محصولات خشك از ميوه هاي فصلي به منظور دسترسي آنها در تمام فصول سال براي مصرف
 • استفاده از ميوه­هاي خشك و پاستيلي شكل در فرآورده­هاي نانوايي، كيك ها و شيريني ها
 • استفاده از ميوه­ها، پس از آب گيري اسمزي در فرآورده­هاي لبني و نوشيدني­ها

1-6.محدوديت هاي تحقيق

مشكلات استفاده از فرآيند آب گيري اسمزي در صنايع غذايي

1-6-1.كيفيت حسي محصولات

افزايش شوري يا شيريني يا كاهش اسيديته در محصول ممكن است در برخي موارد نامطلوب باشد. اين را مي­توان به وسيله كنترل نفوذ جسم حل شده و بهينه سازي فرآيند براي بهبود ارزيابي حسي در محصول اجتناب كرد

2-1.هويج

هويج گياهي است دو ساله داراي ريشه راست و ساقه بي كرك كه نوع پرورش يافته آن در اكثر نقاط زمين كشت مي شود . قسمت مورد استفاده گياه هويج ،‌ريشه ،‌ميوه و تخم آن است .

تركيبات شيميايي:

هويج داراي 87% آب ، 1/5 مواد ازته ، 0/02 % چربي ، 8% مواد گلوسيدي ، حدود 1/5% سلولز و مقداري ماده رنگي كاروتن (ويتامين A ) و دياستازهاي مختلف و ويتامين هاي A,B,C,D,E مي باشد .

خواص داروئي:

در هويج يك نوع انسولين گياهي وجود دارد كه اثر كم كننده قند خون را دارا مي باشد بنابراين اين عقيده قديمي كه هويج براي مبتلايان به بيماري قند خوب نيست كاملا غلط است وبيماران ديابتي مي توانند به مقدار كم از اين گياه استفاده كنند . هويج با داشتن مواد مقوي و ويتامين ها يكي از مهمترين و مفيدترين مواد براي بدن مي باشد . خوردن هويج مقاومت بدن را در مقابل بيماريهاي عفوني بالا مي برد .

مصرف هويج در برطرف كردن بيماريهاي آب آوردن انساج بدن ، عدم دفع ادرار ،‌تحريك مجاري هضم و تنفسي ، سرفه هاي مقاوم ، آسم ،‌اخلاط خوني و دفع كرم اثر معجزه آسائي دارد.

از هويج مي توان در موارد زير استفاده كرد:

1)براي برطرف كردن يبوست يك كيلو هويج را رنده كنيد و در مقداري آب دو ساعت بجوشانيد تا مانند ژله در آيد صبح ناشتا چند قاشق بخوريد.

2)سوپ هويج براي كودكان شير خوار كه معده حساس دارند : ابتدا 200 گرم هويج رنده شده را در ديگ بريزيد و روي آن يك ليتر آب اضافه كنيد و بجوشانيد تا كاملا هويج ها له شود . سپس آنرا صاف كرده و به نسبت مساوي باشير مخلوط كرده و در شيشه شير بچه ريخته و به او بدهيد .

3)تخم هويج را به مقدر يك قاشق غذا خوري در يك ليوان آب جوش ريخته و آنرا بمدت 5 دقيقه دم كنيد . اين دم كرده اثر نيرو دهنده، اشتها آور و مدر ، زياد كننده شير خانم هاي شير ده مي باشد.

4)برگ هويج را با آب بجوشانيد اين جوشانده را غرغره كنيد براي آبسه مخاط دندان و دهان موثر است بعلاوه مي توان براي رفع ترك و خراش پوست استفاده كرد.

5)هنگاميكه كودك شروع به دندان درآوردن مي كند يك قطعه هويج باريك را براي دندان زدن به او بدهيد

6)آب هويج را اگر روي صورت بكشيد باعث روشن شدن و جلوه پوست صورت مي شود .

7)اگر بخواهيد لاغر شويد همه روزه با غذا هويج خام بخوريد .

8)اگر مي خواهيد چاق شويد بعنوان صبحانه بايد آب هويج بخوريد .

9)هويج ويياز را با هم بجوشانيد و به آن آب ليمو اضافه كنيد داروي موثري براي درمان بيماريهاي عصبي ،‌امراض كليوي و همچنين جوان كننده پوست مي باشد.

10)خوردن هويج براي بيماريهاي بواسير موثر است .

11)خوردن هويج در بهبود جوشهاي صورت موثر است.

12)براي تقويت قواي جنسي و تحريك كبد و روده ها هويج داروي موثري است.

13)در فرانسه بيمارستان معروفي وجود دارد كه براي درمان بيماريهاي كبدي فقط از سوپ هويج استفاده مي كنند و دستور تهيه اين سوپ بشرح زير است :

حدود 750گرم هويج را رنده كنيد و آنرا در ظرفي كه مقدري آب نمك دارد بريزيد سپس به آن يك قاشق چايخوري جوش شيرين و يك قاشق سوپخوري كره اضافه كنيد آنرا بجوش آورده و با آتش ملايم بپزيد تا آب بخارشود و هر روز يك بشقاب از آن را ميل كنيد .

14)هويج اعمال روده ها را منظم مي كند و كمبود الياف غذاهاي گوشتي را جبران مي كند بنابراين آنهايي كه گوشت زياد مصرف مي كنند حتما بايد هويج بخورند تا مشكل يبوست نداشته باشند .

15)براي برطرف كردن اسهال بچه ها بهترين دارو سوپ هويج است . براي اين منظور بايد 500 گرم هويج را رنده كرده و آنرا در يك ليتر آب بجوشانيد تا آنكه هويج كاملا پخته و نرم شود سپس آنرا در آسياب برقي ريخته تا آنكه بصورت شربت در آيد بعد بآن آّ اضافه كرده تا آنكه حجم آن يك ليتر شود .

براي بچه هايي كه معده حساس دارند سوپ هويج بهترين دارو است بدين ترتيب كه مي توان يك يا دو بار در روز بجاي شير به بچه سوپ هويج داد حتي براي بچه هايي كه كمتر از سه ماه دارند مي توان بطور متناوب سوپ هويج به طفل داد يعني يك وعده شير و يك وعده سوپ هويج و بعد از سه ماهگي اين روش تبديل به يك وعده سوپ و دو وعده شير مي شود .

16)آب هويج در صبح ناشتا مواد سمي را از خون خارج مي كند.

17)اگر آسم يا گرفتگي صدا داريد آب هويج بخوريد.

18)خانم هايي كه پوست حساس دارند حتما بايد پوست صورت و گردن خود را با آّب هويج پاك كنند .

19)دم كرده تخم هويج و يا جويدن تخم هويج گاز معده را خارج كرده و فعاليت روده ها را زياد مي كند .

2-2. ضرورت و كاربرد خشك كردن ميوه در صنايع غذايي

حفاظت ماده غذايي دليل اصلي خشك كردن آن محسوب ميشود. اما تنها دليل براي انجام عمل خشك كردن نميباشد. كاهش وزن و حجم نيز از دلايل درخور توجه مي باشند. ماده غذايي در حالت خشك شده به فضاي كمتر براي حمل و نقل و مقدار كمتري از مواد لازم جهت بسته بندي نياز دارد و دليل ديگر سهولت استفاده از مواد غذايي خشك است.

اثر حفاظتي خشك كردن بر مواد غذايي اساساً ناشي از كاهش فعاليت آبي در آن ميباشد.

بطور كلي وجود آب در يك ماده غذايي عامل اصلي براي رشد و نمو و فعاليت ميكروب ها و مواد شيميايي است. در واقع ميزان فعاليت آبي در يك ماده غذايي نشان دهنده موجوديت يا در دسترس بودن آب براي انجام واكنش هاي نامطلوب و زمينه ساز در آن ماده ميباشد.

وقتي يك ماده غذايي در محيطي با يك رطوبت خاص قرار مي گيرد، بر حسب ميزان رطوبت و ويژگيهاي اجزاء تشكيل دهنده خود ممكن است با محيط تبادل رطوبت كند تا به يك حالت تعادل با رطوبت برسد.يعني ديگر از محيط رطوبت جذب نكند و يا رطوبت خود را به محيط ندهد. اين رطوبت ماده غذايي را رطوبت (Equilibrium Humidity)متعادل و رطوبت محيط را رطوبت نسبي متعادل (Equilibrium Relative Humidity)مي گويند.

مقدار عددي aw هميشه بين 0 و 1 ميباشد. در شرايط رطوبت

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۲۴:۲۴ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان