دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

http://naubahar.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8روانشناسي هويت و رويكردها و نظريهاي ان%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/

هويت

ويليلم جيمز هويت رو معني مشخصي مي دونه كه فرد از خود به عنوان يه شخص داره و اين معني از تجربه موندگاري و تفاوت حاصل مي شه: يعني خود درزمان زمان برابر باقي مي مونه و در عين حال از بقيه متمايزه ( محسني، 1383).

موضوع خود شناسي يكي از مسائل مورد توجه بشر در طول تاريخ بوده. بحث خود شناسي از زمان هاي قديم در بخش فلسفه، عرفان و اديان مطرح بوده و آخر سر در روان شناسي جديد مورد بحث قرار گرفته. علم روان شناسي، موضوع خودشناسي رو با اصطلاحاتي مثل خود و جنبه هاي جور واجور اون و هم اصطلاح "هويت" روش زوم كرده. اختصاص يه مرحله مهم تغيير "من" با عنوان "هويت در برابر پريشوني" نقش جايگاه اين معني رو در تشكيل شخصيت برجسته مي سازه (رحيمي نژاد، 1380)؛ اريكسون هويت رو به اين اين دليل بر واژه هايي مثل خود و من بهتر مي دونه كه تاكيد اون بر فرد و جنبه هاي داخلي شخصيته.

هويت مثل موضوعاتيه كه اين روزا مورد توجه روان شناسا، جامعه شناسا و سياست مدارانه كه هر كدوم به دنبال رابطه خود با اين موضوع به اون مي پرازن. واسه روان شناسا اون چه اهميت داره، ثبات هويت افراد و كسب هويت موفق و گذر موفقيت آميز از بحران هويته ( گيدنس، 2001).

اريك فروم در مورد اهميت موضوع هويت اعلام ميكنه: هر انساني دوست داره هويت خاصي داشته باشه، به خاطر اين تلاش مي كنه كه خود رو دريابد و بشناسه. در عين حال مي خواد فردي باشه ممتاز و واسه رسيدن به به اين مقام خود رو به شخص يا گروهي از افراد تقريبا ممتاز در رابطه مي كنه و يا به اصطلاح، خودمون رو با اونا مثل مي سازه تا به دليل امتياز شخصي كه اون فرد يا اون گروه ها دارن تا حدي صاحب تشخيص و امتياز شه (شرفي، 1381).

ديدگاه برزونسكي

طبق ديدگاه برزونسكي، هويت تو يه عمل متمادي با جهان فيزيكي و اجتماعي رشد مي كنه و اين مراحل رشدي به شكل ساختاي شناختي ظاهر مي شه. طبق نظر برزونسكي هويت از پايه يه نظريه راجبه خويشتنه كه شامل فرضيات، ساختارا و قياساي منطبق با افراده. نظريهاي خودمون عمكردي كاركردگرايانه دارن، از اين نظر كه اونا به عنوان چارچوب حل موضوع و تفسيري عمل ميكنن كه بايد هنگام مواجه شدن با مسائل زندگي جهت حفظ مفيد بودن فرد مورد نظارت قرار گرفته، آزمايش شن و در صورت نياز اصلاح شن. افراد در چگونگي آزمايش، به كار گيري و اصلاح هويتشون متفاوتند. اين روشاي متفاوت برخورد و هدايت موضوعات مربوط به هويت به عنوان سبكاي هويت معرفي مي شن (فيليپس[1]، 2008)

برزونسكي الگويي رو مطرح كرده كه به فرق در فراينداي شناختي - اجتماعي جوانان در ساخت، نگهداري و برابري هويت خودشون تاكيد داره (برزونسكي[2] و كوك[3]، 2005). اين الگوي شاختي

-  اجتماعي به فرق برجسته در درگيري و يا دوري ادما از تكاليف جور واجور چون تصميم گيري، حل مسائل شخصي و موضوعات هويت اشاره ميكنه. اين سبك هويت داراي سازه كارهاييه كه اطلاعات و تجارب مربوط به خود رو كد گذاري، پردازش و منظم و مرور مي كنه. فراينداي متفاوت فرض شده دست كم در سه سطح (اطلاعاتي، هنجاري و سردرگم – اجتنابي) به كار ميره. اكثرا اجزاي اساسي اونا شامل پاسخاي شناختي – رفتاري خاصيه كه افراد در زندگي روزمره خود به كار گيري مي كنن. انتظار شكست، رفتاراي نا مناسب و راهبرداي خود معلوليتي با عزت نفس پايين، خود فكر بي ثبات و سطح بالاي واكنشاي افسردگي ربط داره (برزونسكي و كوك، 2000).

برزونسكي اشاره ميكنه كه همه نوجوانان عادي ( 18 سال به بال) از ديد شناختي آمادگي به كار گيري هر سه روش شناختي – اجتماعي رو دارن و تفوت معناداري بين كاركرد هوشي و آزمون تحصيلي پيدا نشده. فرق موجود در به كار گيري راهبرداي جور واجور به عوامل انگيزشي افراد مثل تقاضاهاي محيطي، پيامده اي گذشته و قابل پيش بيني، اندازه درگيري شخصي، انتظارات فرهنگي و اجتماعي، ترجيحات سبك شناختي، خود فكر و خود مفيد بودن اونا برميگرده ( برزونسكي و كوك، 2005).

در مدلاي سبك هويت برزونسكي به سه سبك هويت جدا اشاره شده، سبك اطلاعاتي، هنجاري، سبك سردرگم – اجتنابي، كه اين سبكا به وجود اومده توسط روش هدف دار حل موضوع يا مكانيسماي مقابله ايه. اين نظريه عنوان مي كنه كه ادما از يكي از اين سبكا جهت اداره كردن موقعيتاي روزانه استفده مي كنن. برزونسكي (2003)، باور داره كه آدما به طور فعال قادر به انتخاب يكي از اين سه سبك هستن:

سبك هويت اطلاعاتي، سازگارانه ترين سبكه و يه روش هدف دار حل موضوع و يا عملكرد كنار اومدن واسه اداره موقعيتاي روزانه س. يه كشف فعال و تعهد منعطف، نياز واسه شناخت و سطح بالايي از خود پنداريه.

سبك هنجاري، طبق تقليد و پيروي از افراد مهم در زندگي فرد بنا شده و شامل يه ديدگاه بسته ذهني، غير منعطف و يه خود پنداري ثابت و سركوب كننده اكتشافه. اين افراد تمايل به درخواست كمك و مشاوره از افراد برجسته و مهم زندگي خود و حركت روي استانداردا دارن و اونا از برخورد با اطلاعاتي كه با خود فكر شون اختلاف داره، دوري كرده و حد الامكان در مقابل تغييرات مقاومت مي كنن.

سبك سردرگم  اجتنابي، سمبل برخورد طفره آميز و مسامحه در مشكلاته، يه روش هدف دار متمركز بر هيجان كه با سطح پاييني از تعهد و اعتماد به نفس و بي ثباتي خود فكر همراهه. اين افراد معمولا توجه كمي به آينده و يا يافته هاي دراز مدت انتخاب هاشون دارن، شايد بشه گفت كه اونا درگير يه كشف سازمان نا يافته و تصادفي هستن ( شوارتز، 2001).

راه و روش ساختن گرايي

راه و روش ساختن گرايي خود، ريشه در ديدگاه "فرد مثل دانشمند" داره كه در اين ديدگاه افراد با جستجوي اطلاعات و حل موضوع به شكل انتقادي، فرضيه هايي رو درباره جهان دور و بر خود ايجاد كرده و آزمايش مي كنن (كورتينر، برمن، ايتيل و ويليامسون، 2001).

در ديگاه ساختن گرايي، كشف[4] هويت به عنوان فرايندي شناخت محور، شامل بررسي و توجه بي غرضانه و مستدل شقاي جور واجور ارائه شده خارجيه (برمن و همكاران، 2001؛ برزونسكي و كوك، 2005). در اين راه و روش كشف موثر هويت هم شامل سبك شناختي – اجتماعي و هم كفايت در حل موضوع س. سبك شناختي – اجتماعي به راه و روش يه جور فرد در برابر انتخاباي مربوط به هويت در زندگي اون اشاره داره، كه افراد جور واجور داراي تمايل نسبي به سه سبك زير هستن:

كشف: تمايل به مشخص كردن و منظم كردن از بين راه هاي جورواجور مربوط به آينده.

تماميت[5]: تمايل به انتخاب يه راه حل آسون در سريع ترين حالت ممكن.

دوري[6]: تمايل به طفره رفتن كلي از مراحل تصميم گيري ( برزونسكي و كوك، 2005).

طبق ديدگاه ساختن گرايي، افراد مقش فعالي در تشكيل هويت خودشون از راه اعمال، تفسيرا و تفكرات و هماهنگي خودشون دارن. يه ساختن گرايي افراطي اين ديدگاه رو به اين شكل قبول مي كنه كه امكان وجود هر نوع خود واقعي رو رد كنه و در نتيجه خلق يه هويت رو به عنوان يه عمل واقعي اراده آزاد مي بينه (احمدزاده، 1386).

در ديدگاه هم ساختن گرايي كرتينز ( شوارتز و كرتينز، 2005)، افراد فعالانه از بين شكاف ها جور واجور هويت يكي رو بر انتخاب مي كنن و در برابر انتخاب خود و يافته هاي اون مسئوليت دارن. پس افراد ايجاد كننده تغيير خودمون هستن.

راه و روش كشف هويت

طبق ديدگاه واترمن[7]، جستجوي شخص واسه هويت، تلاش واسه شناسايي توانايي هاست كه با خود واقعي مطابقه. اين كنايه كه اينجا واسه رشد هويت به كار رفته، يه «كنايه كشف» است تا يه «كنايه ساخت».

طبق كنايه كشف، هر شخص تواناييايي داره، گر چه ممكنه نا شناخته باشه، اما نياز به رو شدن و عمل روي اونا رو داره. واسه خيلي از افراد كار شناسايي و عمل روي اين تواناييا كار آسوني نيس، چون كه با بحران هويت رو به رو هستن ( احمد زاده، 1386).

راه و روش كشف خود ريشه در نظريه مازلو[8] (1986) درباره خود شكوفايي داره. در اين راه و روش هويت شامل سه سطح پردازش فعاله كه اين سطح به شكل پيوسته رشد كرده و با سطح قبلي تركيب گرديده و يكي م شه. سه سطح كشف خود شامل جريان، كشف شخصي و خود شكوفايي هستن (شوارتز، 2001؛ به نقل از خباز، 1389).

ديدگاه اريكسون

اريكسون يكي از روانكاوانيه كه معمولا به "روان شناسا خود" معروفند. اين روان شناسا واسه فعاليت و كاركرد "ايگو" كه در فارسي به "خود" ترجمه شده، اهميتزيادي قائلند و مثل خصوصيات روشن نظريه اريكسون توجه به حساسيت و اهميت «هويت خود» در انسانه (شاملو، 1390).

از نظر اريكسون هويت يه سازه روان- اجتماعيه كه شامل طرز فكر، عقايد فرد و چگونگي رابطه با ديگرونه. اريكسون هم جنبه هاي اجتماعي، هم جنبه هاي فردي رو در مبحث هويت روش زوم مي كنه (شوارتز، 2002).

كلا تحقيقات اريكسون در سالاي 1959، 1968 و 1980 و نوشتهش در باره تشكيل هويت در پهنا نظريه عمر شخصيت اون، دو جنبه فعال درباره آدما به دست ميده: اولين جنبه به يه احساس هويت فردي روشن به وسيله فرد اشاره داره، كه اين جنبه از تشكيل هويت در نوجوون شامل سه امر اساسيه:

الف) نوجوون احساس ثبات و موندگاري كنه، يعني درك كنه كه در طول زمان همون شخصيه كه قبلا بوده.

ب) مردم و بقيه اون رو شخصي با ثبات بشناسن، يعني نوجوون بايد بتونه تصور با ثباتي از خود به محيط ارائه بده.

ج) اون بايد طبق دلايل عيني و اطلاعات ملموسي كه از محيط دريافت مي كنه به ثبات شخصيت خود و موندگاري اون اطمينان پيدا كنه (شاملو، 1390).

اريكسون، هويت منظم رو حاصل تلاش بر روري هويت از زمان كودكي تا به امروز مي دونه. در هويت موفق، فرد به شناسايي ايده آل هاش مي رسه، در حالي كه در هويت سردرگم، فرد توانايي رشد و توليد يه مجموعه از ايده آلا رو كه جزء اساسي هويت بزرگساليه رو نداره. طبق نظر اريكسون در تشكيل هويت فرد، عوامل زيادي در طول يه مدت كه فرد به بزرگسالي مي رسه، نقش دارن. از بين عوامل جور واجور، اون نقش اشتغال و ايده سياسي در تشكيل هويت فرد رو برجسته مي دونه. به نظر اون با در نظر گرفتن چگونگي اشتغال و ايده سياسي در افراد ميشه فهميد كه فرد هويت بوجود اومده و محكمي داره يا نه و اين همون كرد رفتاري هويته (بهبودي، 1388).

خانواده

معني ديگري كه در بخش هويت به وسيله اريكسون مطرح مي شه، تعهده. اون تعهد رو ظرفيت پيگيري بي كم و كاست ارزشا، آرمانا و روابط پايدار مي دونه. پس افراد با هويت محكم فعالانه خود رو با حيطهاي اجتماعي و مشكلات رشي منطبق كرده و در تلاشند تا در قبال تصميمات مهم زندگي فعالانه تلاش كنه تا به تصميم گيري درست برسن و نسبت به اون هم احساس تعهد نشون ميده (اريكسون، 1993؛ به نقل از خباز، 1389).

ديدگاه مارسيا

به دنبال اريكسون (1964)، جيمز مارسيا (1993) حالات هويت خود رو به عنوان سبكا و راهبردايي واسه تجارت نوجوانان در مورد جستجوي هويت مطرح كرد. مارسيا اين ساختاراي پويا واسه ايجاد تفاوت رو به كمك دو معني اساسي در نظر گرفت. يكي اينكه يه جستجوي فعال واسه انتخاب هويت وجود داشته يا داره و ديگه اينكه درصدي از احساس تعهد نسبت به هويت هست يا نه؟ مارسيا طبق فهمي كه از چگونگي جواب دادن به سوالات به دست مياد قضاوت مي كنه كه فرد در چه منزلتي از بين منزلتاي چار گانه گرگيجگي، دنباله روي، بحران زدگي و هويت يافتگي قرار داره. علاوه بر اين، بخش هاي مختلفي چون شغل، مذهب، سياست، نقشاي جنسي و روابط بين فردي در آزمايش حالات هويت به كار گيري ميشن. از طرف ديگر بخش هاي ديگري چون خونواده و والدين، تقدم و برتري خونواده در مقابل هدف فردي هم اضافه شدن (شكرايي، 1380).

خانواده

به باور جيمز مارسيا هويت، سازمان داخلي، خود جوش و پوياست كه از سائقا، تواناييا، باورا و تجارب گذشته فرد سر ميگيره.

همونجوريكه گفته شد مارسيا با الهام از نظريه اريكسون، چار نوع هويت دست پيدا كرده. هويتاي چار گانه اون حتما مراحل مختلفي از يه زنجيره رشدي نيستن، ولي در عين حال وجود ثابتي نداشته و ممكنه به مرور در معرض تغيير شند ( احدي و جمهري، 1384).

چار منزلت هويتي به ترتيب ضعيف ترين سطح قدرت من عبارتند از:

 • گرگيجگي هويت: افراد با هويت سردرگم، عزت نفس، خود فرماني و خود كنترلي پايين تري نسبت به وضعيتاي ديگه نشون ميدن. بر خلاف نوجوانان با هويت موفق كه اطلاعات جديد رو جستجو مي كنن، نوجوانان با هويت سردرگم از اطلاعات به هر يك جور كه شده، دوري مي كنن و در مورد مسائل و مشكلات، تصميم گيري رو به تاخير ميندازن و بدون احساس مسئوليت هستن ( دوريز[9]، 2004).

مثال) وقتي از مهري پرسيدن در مورد نقشاي جنسي غير سنتي چه نظري داره، جواب داد: نمي دونم، اين واسه من اهميت چنداني نداره (قره گوزلو، 1388).

 • دنباله روي (هويت پيش رس): گروه دنباله دار از نظر تعهد به اهداف و برنامه هاي زندگي در سطح بالايي قرار داره ولي بدون تجربه بحران هويته. منزلت دنباله رو واسه خيلي از افراد نقطه شروع تغيير هستش. اونقدر كه فرد درصدد كشف يا تجربه بحران هويت بر آيد. به هر حال منزلت دنباله رو از يه نظام آموزشي و اهداف واحدي پيروي مي كنن كه معمولا بر گرفته از نظام ارزشي والدين اوناس (آرچر[10]، 1994؛ به نقل از رحيمي نژاد، 1379).

مثال) وقتي از ليلا پرسيدن تا كنون عقايد سياسي خود رو مورد بررسي قرار داده، در جواب گفت: نه، واقعا خونواده ما در اين مسائل خيلي اتفاق نظر ندارن (قره گزلو، 1388).

خانواده

 • بحران زدگي (هويت زود رس): بحران زدگي يه منزلت هويتيه كه فرد در اون به يه راه حل شخصي دست نيافته و ممكنه چند سال در اين منزلت به سر برد. در اين منزلت هويتي، فرد تلاش مي كنه تا با انتخابات و تعهد نسبت به شغل، نوع رابطه با بقيه و مكتب عقيدتي از بين انتخاباي ممكن به هويت خود شكل بده (آرچر، 1994؛ به نقل از رحيمي نژاد، 1379).

مثال) وقتي از مريم پرسيدن تا حالا در مورد عقايد مذهبي خود دودلي كرده، جواب داد: بله، حدس مي زنم حالا مشغول همين كار هستم و نمي تونم بفهمم با اين همه موجودات شرور در اين جهان چيجوري ممكنه خدايي وجود داشته باشه (قره گزلو، 1388).

 • هويت يافتگي (كسب هويت): هويت يافتگي بالاترين سطح از نظر صلح يافتگي و قدرت منه، افراد داراي اين سبك هويتي، خود فرمون بوده و از اعتماد به نفس بيشتري نسبت به وضعيتاي ديگه دارن، تقريبا اضطراب كمتري دارن، ديد مثبت و احساس خوبي در مورد اون چه مي تونن و ميخوان با زندگي اشان بكنن دارن (برزونسكي و كاك، 2005).

مثال) وقتي از مينا مي پرسيم اگه شرايط بهتري جفت و جور شه، چقدر دوست داره شغل خود رو رها كنه؟ جواب ميده: ممكنه اين كار رو بكنم، اما من به طور كامل اطمينان دارم اين شغل واسه من مناسبه (قره گزلو، 1388).

در بررسي دقيق نظريه مارسيا و برزونسكي ميشه هم پوشاني موجود بين اين دو نظريه رو دريافت، برزونسكي به سه سبك هويت اطلاعاتي، هنجاري و سردرگم – اجتنابي اشاره ميكنه كه ويژگياي هر كدوم از اين سبكا با يكي از منزلتاي هويتي كه مارسيا بر شمردهه هماهنگه. با در نظر گرفتن توضيحات مطرح شده به نظر مياد سبك هويت سردرگم- اجتنابي با منزلت اول نظريه مارسيا كه گرگيجگي هويته، سبك هويت هنجاري با هويت پيش رس (دنباله روي) نظريه مارسيا و سبك هويت اطلاعاتي با آخرين و قوي ترين سطح منزلت هويت ديدگاه مارسيا (هويت يافتگي يا كسب هويت) هماهنگ و هم جهته.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۵:۱۵ | مدير
،

http://naubahar.ir/%d8%b9%d9%88%d8%a7%d9%85%d9%84-%d9%85%d8%a4%d8%ab%d8%b1-%d8%af%d8%b1-%d8%aa%d8%b4%d8%af%db%8c%d8%af-%d9%81%d8%b4%d8%a7%d8%b1-%d8%b1%d9%88%d8%a7%d9%86%db%8c/

پايان نامه آماده :  لوله بازكني فوري

در اين قسمت  لوله بازكني فوري  با پمپ تراكم هوا كه از هواي فشرده براي از بين بردن گرفتگي از طريق انفجار هوا تشريح ميگردد؛ اين دستگاه گرفتگي و آشغالهاي درون لوله را با فشار هوا به حركت... متن كامل

Read More 

انواع و اقسام ماشين‌هاي اصلاح صورت -پايان نامه ارشد

  انواع و اقسام ماشين‌هاي اصلاح صورت در بازار يافت مي‌شود و در برخورد اول، انتخاب يكي از آن‌ها واقعاً دشوار است، به همين دليل در اين‌جا اصول اساسي  انتخاب صحيح ماشين اصلاح صورت... متن كامل

Read More 

بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران

يكي ازعوامل مؤثر در رشد و توسعه جوامع پيشرفته وجود بازارهاي پول و سرمايه فعال است، مؤسسه هاي پولي و مالي با استفاده از روش ها و ابزارهاي متنوع، واسطهٔ پويا و كارآمدي بين صاحبان وجوه... متن كامل

Read More 

پايان نامه بررسي موانع رشد بانكداري اسلامي در ايران-دريافت پايان نامه

بهره پديده اي است كه در اقتصاد متعارف و فعاليت هاي بانكي به شكل قانون اقتصادي مطرح است و نرخ بهره در محاسبات بانكي و اقتصادي به عنوان يك شاخص ملاك عمل قرار مي گيرد. در يك تعريف كوتاه و... متن كامل

Read More 

پايان نامه – محصول و خدمت- بررسي عوامل موثر بر ترجيح مشتريان در انتخاب يك بانك

محصول و خدمت محصول و خدمت چيزهايي هستند كه افراد بدان وسيله نيازها و خواسته­هاي خود را تامين مي­كنند. محصول چيزي است كه براي تامين يك نياز يا يك خواسته به بازار عرضه مي­شود. معمولا... متن كامل

Read More 

رابطه بين هوش هيجاني با تعهد سازماني و رضايت شغلي

الگوي هوش­هيجاني گلمن گلمن روانشناس و نويسنده­اي كه قبلاٌ در رابطه با تحقيقات مغز و رفتار براي روزنامه نيويورك تايمزمي­نوشت، از كار ماير و سالووي در سال 1990 مطلع شد. وي ترغيب شد  تا... متن كامل

Read More 

پژوهش(پايان نامه) : رابطه‌ رفتار شهروندي سازماني با كيفيت خدمات

سرمايه فرهنگي در راستاي تقويت سازمان : مي توان سرمايه فرهنگي را مجموعه اي از روابط ، معلومات ، اطلاعات و امتيازات فرض كرد كه فرد براي حفظ كردن يا بدست آوردن يك موقعيت اجتماعي از آن... متن كامل

Read More 

پايان نامه ارشد: تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش در زمينه محصولات لبني-دسترسي به متن پايان نامه هاي فارسي

بسته‌بندي به‌عنوان تبليغات جديد تحقيقات مختلف بازاريابي نشان داده‌اند كه طراحي بسته‌بندي، جزء مؤثرترين ابزار بازاريابي براي فروش است. محرّك و عامل نهايي موفقيّت، طراحي... متن كامل

Read More 

پايان نامه : تاثير عوامل آميخته بازاريابي بر افزايش فروش در زمينه محصولات لبني

تقسيم­بندي بازار عبارت است از فرايند تقسيم بازارها به زيرمجموعه­هاي مشخص كه در آنها، مشتريان داراي رفتارها و نيازهاي يكساني هستند و هريك از اين زيرمجموعه­ها را مي­توان به‌عنوان يك... متن كامل

Read More 

پژوهش(پايان نامه) : تاثير جو اخلاق سازماني برمديريت دانش در سازمان اموراقتصادي و دارايي-دسترسي پايان نامه ها

سازمان ها از جو يكساني برخوردار نيستند. همانگونه كه اعضا متفاوتند، جو نيز از سازمان به سازمان ديگر متفاوت است.جو موجب تمايز سازمانها از يكديگر ميگردد و در نتيجه نتايج كارها و فعاليت... متن كامل

Read More 

راهبري نوشته‌ها

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۱:۴۷ | مدير
،

ويژگيخريد فايل پايان نامه : بررسي ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني هاي اختلال اضطراب اجتماعي

چكيده

امروزه در كشورهاي لرزه­خيز جهت اتلاف انرژي لرزه­اي وارد بر سازه به استفاده از انواع ابزار مستهلك كننده انرژي توصيه شده است. يكي از اين ابزارها، ميراگرهاي اصطكاكي دوراني مي باشد. به دليل اينكه در آيين نامه­هاي كنوني مقداري براي ضريب رفتار قاب­هاي مجهز به اين ميراگر­ها ارائه نشده، در اين پايان­نامه سعي شده تاثير استفاده از آنها بر روي ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي مورد ارزيابي قرار گيرد. به همين منظور چندين قاب خمشي فولادي با شكل­پذيري متوسط با تعداد طبقات مختلف طبق ضوابط استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملي ايران، طراحي شده است. سپس با استفاده از تحليل­هاي استاتيكي و ديناميكي غيرخطي افزايشي و به كمك نرم­افزار Sap2000-V15، ضريب رفتار و پارامترهاي آن براي قاب­هاي اوليه و مجهز به ميراگربدست آمده و با يكديگر مقايسه شدند.

تغييرات ضرايب مقاومت­افزون و شكل­پذيري با­توجه به نتايج آناليز قاب­هاي با و بدون ميراگرنشان مي­دهد كه تاثير ميراگرهاي اصطكاكي دوراني برضريب مقاومت­افزون سازه­هاي كوتاه بيشتر از ضريب شكل­پذيري آنها است. در طبقات بلندتر شرايط عكس آن است به صورتي كه تاثير ميراگر بر ضريب شكل­پذيري به نسبت مقاومت­افزون بيشتر است. در مجموع ميراگر سبب افزايش ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي به مقدار 60/7 و 23/55 درصد، به ترتيب تحت آناليز استاتيكي و ديناميكي غيرخطي مي­گردد.

 

واژگان كليدي: ضريب رفتار، ميراگرهاي اصطكاكي دوراني، تحليل استاتيكي غيرخطي، تحليل ديناميكي غيرخطي افزايشي، قاب­هاي خمشي فولادي

 

 

1         فصل اول

مقدمه

(كليات تحقيق)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

امروزه مبناي طراحي لرزه­اي سازه­ها به گونه­اي است كه سازه مقداري امكان تغيير شكل پلاستيك داشته باشد(مثلاً به كمك ايجاد مفاصل پلاستيكدر تيرها و سپس در ستون ها). اين عمل باعث اتلاف مقدار زيادي از انرژي ورودي به سازه شده و در نهايت ايمني مورد نياز را تامين مي كند. اعمال اين خصوصيت براي سازه­ها علاوه­بر غيراقتصادي بودن ميزان صدمات سازه­اي و غيرسازه­اي را افزايش مي­دهد. به جهت از­ بين­ بردن و كاهش خسارت وارده به اعضاء اصلي سازه(تيرهاوستون­ها)دستگاه­هاي خاصي باداشتن قابليت­هايي نظير استهلاك انرژي ورودي سازه، تغييرشكل پلاستيك و ... درمكان­هاي معيني نصب مي­شوند. يكي از اين نوع دستگاه­ها، سيستم­هاي اصطكاكي مي­باشند كه به دليل پتانسيل بالا در جذب و اتلاف انرژي وارده بر سازه و همچنين هزينه پايين در نصب و نگهداري آنها امروزه كاربردهاي متنوع­اي در مهندسي عمران بخصوص سازه مورد استفاده قرار گرفته اند.

باتوجه به گرايش بيشتر طراحان به سمت تحليل و طراحي سازه ها به روش استاتيكي معادل به­دليل سهولت و كم­هزينه بودن آن، بيشتر آيين­نامه­هاي كنوني نيز اين روش را مبناي طراحي قرار داده­اند. هر چند كه در آيين­نامه­هاي كنوني بخصوص استاندارد 2800 ايران نگاهي اجمالي به روش طراحي غيرخطي شده و مي­خواهند كاربران را به سوي طراحيغيرخطي راهنمايي كنند. به­هرحال مبناي طراحي لرزه­اي كنوني براي سازه­هاي متعارف قبل از تحليل­هاي غيرخطي، تحليل الاستيك مي باشد.

در طراحي الاستيك  نيروي طراحي خطي ساختمان را از يك طيف خطي كه وابسته به پريود طبيعي ساختمان و شرايط خاك محل احداث ساختمان است، بدست مي­آورند و براي ملحوظ كردن اثر غيرخطي و اتلاف انرژي در اثر رفتار هيسترتيك، ميرايي و اثر مقاومت­افزون سازه، اين نيروي خطي را بوسيله ضريب اصلاح رفتار سازه(ضريب رفتار) به نيروي طراحي تبديل مي كنند.

1-1. ضرورت تحقيق

در آيين­نامه­هاي كنوني كه بر مبناي تحليل خطي استوارند(مانند استاندارد 2800 ايران) ضريب رفتار براي انواع ساختمان­هاي متعارف ارائه شده است اما به ضريب رفتار ساير سيستم­هاي سازه­اي بالاخص سازه­هاي موضوع اين تحقيق (سازه­هاي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني) اشاره­اي نشده است. شايد دليل اين امر اين است كه اصول طراحي چنين سازه­هايي با­توجه­به كاربردشان متفاوت مي­باشد. مثلاً ميراگرهاي اصطكاكي، با افزايش ميرايي و اتلاف انرژي ورودي به سازه، منجر به كاهش نياز سازه مي­شوند. همچنين با افزايش سختي جانبي آن موجب افزايش ظرفيت سازه مي­گردند. به همين دليل روش طراحيسازه­هاي مجهز به اين ميراگرها معمولا به روش طيف ظرفيت و روش­هاي غيرخطي انجام مي­شود. البته به كمك طراحي الاستيك، با تعيين سختي موثر ميراگر با يك آزمون سعي و خطا نيز مي­توان اين چنين سازه­هايي را طراحي نمود.بنابراين به نظر مي رسد با داشتن معيار اوليه­اي همچون ضريب رفتار، به طراح اين امكان را فراهم مي­كند تا بتواند ارزيابي سريع و اوليه­اي از سازه­هاي جديدالاحداث مجهز به ميراگر، براي تعيين مقاطع اوليه آن داشته باشد. همچنين در بحث مقاوم­سازي ساختمان­هاي موجود نيز به منظور كنترل تاثير ميراگر بر ظرفيت مقاطع داشتن چنين معياري كاربردي به نظر مي رسد.

 

 

1-2. اهداف

همانطور كه در بالا اشاره شد، در آيين­نامه­ها و تحقيقات كنوني ضريب رفتاري براي سازه­هاي مورد بحث ارائه نشده است.هرچند كه ضرايب رفتار پيشنهاد شده براي سازه­هاي متداول نيز از دقت كافي برخوردار نمي باشد. مسئله مهم در اين بحث پس از محاسبه و تخمين مقادير شكل­پذيري و مقاومت­افزون (به­عنوان پارامترهاي مهم ضريب رفتار) و همچنين ضريب رفتار سازه­هاي مجهز به ميراگر اصطكاكي دوراني، مقايسه آن با مقادير ضرايب بدست آمده براي قاب­هاي اوليه مي­باشد. به­طور كلي نمي­توان براي يك نوع سازه و براي تمام محدوده­هاي پريودي آن يك ضريب مقاومت­افزون و شكل­پذيري يكسان درنظر گرفت. اين مقادير به نوع سازه و خصوصيات قاب آن بستگي دارد.

دانلود متن كامل پايان نامه رشته عمران با فرمت ورد :بررسي ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي مجهز به ميراگرهاي اصطكاكي دوراني

در سازه­هاي مجهز به وسايل اتلاف انرژي به­دليل اينكه از ميراگرها با ظرفيت­هاي مختلفي باتوجه به نياز آنها در ساختمان استفاده مي­گردد، تاثير آنها بر ميرايي و جذب و اتلاف انرژي و رفتار هيسترتيك سازه نيز متغير بوده و در نتيجه مقادير ضرايب شكل­پذيري و مقاومت­افزون متغيري نيز بدست مي­دهند.

در اين تحقيق سعي شده ضريب رفتار قاب­هاي خمشي فولادي با شكل پذيري متوسط مجهز به اين ميراگرهاي اصطكاكي دوراني با ظرفيت متعارف(توصيه شده آيين­نامه­ها) محاسبه شده و با ضريب رفتار سازه­هاي اوليه مقايسه و تاثير اين ميراگرها بر پارامترهاي حاكم بر ضريب رفتار سنجيده شود.

 

 

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۸:۱۸ | مدير
،

ويژگي هاي اختلال اضطراب اجتماعي

اضطراب اجتماعي

مفهوم فوبي اجتماعي، اواخر دهه 60 مطرح شد. اختلال اضطراب اجتماعي نيز با عنوان اختلال هاي فوبيك از اوايل دهه 80 وارد متون علمي شد. در ميانه دهه 80 از اختلال اضطراب اجتماعي با عنوان اختلال اضطراب غفلت شده ياد كردند. از آن پس تحولات زيادي در خصوص اين اختلال رخ داده است. هم اكنون توافق عموم با عنوان اختلال اضطراب اجتماعي بوده است تا اين عنوان گوياي تمايز و فراگير بودن اين اختلال و دلالتي بر آسيب زا بودن اين اختلال باشد (محمدي و همكاران، 1392).

اضطراب اجتماعي با ترس افراطي از تحقير[1] و خجالت[2] مشخص مي شود(استين و استين[3]،2008).در پنجمين طبقه بندي اختلالات رواني(DSM5،2013،ترجمه سيدمحمدي)،ملاك هاي تشخيصي زير براي اضطراب اجتماعي در نظر گرفته شده است:

1.ترس يا اضطراب محسوس در مورد يك يا چند موقعيت اجتماعي كه در آن ها فرد با احتمال  بررسي دقيق ديگران مواجه شود.از جمله نمونه هاي آن عبارتند از: تعاملات اجتماعي(مانند گفتگو داشتن، ملاقات با افراد نا آشنا)، مورد مشاهده قرار گرفتن(مانند خوردن و نوشيدن) و عمل كردن جلوي ديگران (مانند ايراد سخنراني).

2.فرد مي ترسد كه طوري عمل كند يا نشانه هاي اضطراب بروز دهد كه به صورت منفي ارزيابي شوند(يعني، خجالت آور يا تحقيرآميز باشند؛ به طرد يا دلخوري ديگران منجر شوند.

3.موقعيت هاي اجتماعي تقريبا هميشه ترس يا اضطراب را برانگيخته مي كنند.

4.از موقعيت هاي اجتماعي اجتناب مي شود يا اين موقعيت هاي با ترس يا اضطراب شديد تحمل مي شوند.

5.ترس يا اضطراب با تهديد واقعي كه توسط موقعيت هاي اجتماعي ايجاد مي شود و با زمينه اجتماعي-فرهنگي بي تناسب است.

6.ترس،اضطراب،يا اجتناب مداوم است، معمولا شش ماه يا بيشتر ادامه مي يابد.

7.ترس، اضطراب، يا اجتناب ناراحتي يا اختلال قابل ملاحظه باليني در عملكرد اجتماعي، شغلي يا زمينه هاي مهم ديگر عملكرد ايجاد مي كند.

 1. ترس، اضطراب،يا اجتناب ناشي از تاثيرات فيزيولوژيكي مواد (مثل سوءمصرف مواد مخدر،دارو) يا بيماري جسماني ديگر نيست.
 2. ترس، اضطراب، يا اجتناب با نشانه هاي اختلال رواني ديگر، مانند وحشتزدگي،اختلال بدشكلي بدن، يا اختلال طيف اوتيسم بهتر توجيه نمي شود.

10.اگر بيماري جسماني ديگري (مثل بيماري پاركينسون، چاقي، بدشكلي ناشي از سوختگي ها يا جراحت) وجود داشته باشد،ترس،اضطراب،يا اجتناب آشكارا نامربوط يا بيش از حد است.

2-2-2- ويژگي هاي اختلال اضطراب اجتماعي

ويژگي اصلي اختلال اضطراب اجتماعي، ترس يا اضطراب محسوس يا شديد از موقعيت هاي اجتماعي است كه در آن ها ممكن است فرد مورد بررسي دقيق ديگران قرار بگيرد(DSM5،2013،ترجمه سيدمحمدي).افراد مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي از موقعيت هايي چون سخنراني در حضور ديگران،ترس بسيار دارند.آنها مي ترسند كاري انجام دهند يا چيزي بگويند كه شرمنده شوند،مي ترسند كه ذهنشان تهي شود، نگرانند كه نتوانند به سخنراني ادامه دهند، مطلب بي معني يا احمقانه اي بگويند.حتي اگر ترس هاي اين افراد تاييد نشود و عملكرد آنها به آرامي صورت گيرد،نسبت به توانايي خود در عملكرد مناسب در اين موقعيت ها ترديد دارند، در نتيجه مي ترسند كه ديگران در آينده توقع بيشتري از آنها داشته باشند(استين و همكاران،1996؛به نقل از عبدالمحمدي،1389).افراد مبتلا به اين اختلال مي دانند كه ترسشان غيرمنطقي است، با اين حال نمي توانند جلوي نگراني خود را از اينكه ديگران مشغول بررسي دقيق آنها هستند،بگيرند.با اينكه افرا مضطرب اجتماعي به صورت افراطي از اين موقعيت ها اجتناب مي كنند، اما موقعيت هايي وجود دارند كه در آن ها چاره اي ندارند. وقتي اين حالت روي مي دهد،در اثر اضطراب ناتوان مي شوند (بهرامي،1390). موقعيت هاي اجتماعي تقريبا هميشه ترس يا اضطراب ايجاد مي كنند.بنابراين، فردي كه فقط گاهي در موقعيت هاي اجتماعي مضطرب مي شود،مبتلا به اختلال اضطراب اجتماعي تشخيص داده نخواهد شد(DSM5،2013،ترجمه سيدمحمدي).

2-2-3-شيوع اختلال اضطراب اجتماعي

برآورد شيوع 12ماهه اختلال اضطراب اجتماعي براي ايالات متحده تقريبا 7درصد است.برآوردهاي شيوع كمتر از 12ماهه در خيلي از مناطق دنيا با استفاده از ابزار تشخيصي يكسان،پيرامون5/0 تا 0/2 درصد است؛شيوع توسط در اروپا 3/2 درصد است.ميزان شيوع 12ماهه در كودكان و نوجوانان با ميزان شيوع در بزرگسالان برابر است.ميزان شيوع با افزايش سن كاهش مي يابد.در مجموع،ميزان اختلال اضطراب اجتماعي در كل جمعيت،در زنان بالاتر از مردان است(با نسبت احتمال 5/1 تا 2/2)،و تفاوت جنسيت در شيوع،در نوجوانان برجسته تر از جوانان است(DSM5،2013،ترجمه سيدمحمدي).

[1] humiliation

[2] embarrassment

[3] Stein & Stein

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۴:۵۱ | مدير
،

مشكلات وابسته به مواد

مشكلات وابسته به مواد

2-6-1 حشيش و مشكلات وابسته به اون

مصرف دراز مدت حشيش، تغييراتي در سطح آگاهي شخص به وجود مي‌بياره كه در آخر مي‌تونه علايم نوروز ، سايكوز، و يا مشكلات شديد و پايدار رو بسازه . مشكل سايكوز به وجود اومده توسط حشيش بسيار كميابه، اما افكار پارانوئيدي گذرا شايع هستن و آدمايي كه به مدت طولاني‌تر از فراورده‌هاي قوي‌تر حشيش به كار گيري كرده‌ان، ممكنه به دوره‌هاي سايكوز به نام «جنون شاهدانه[2]» گرفتار شن.

از خيلي بد‌ترين اثرات رواني به وجود اومده توسط مصرف حشيش مي‌توان اضطراب، احساس مردن، دل‌تنگي، پانيك، آسيب در شناخت ، كندي رواني حركتي و افزايش نشونه‌هاي مرضي سايكوز رو نام برد (هال، 1999،به نقل از نعيمه بزمي 1390).

از مشكلات عادي مربوط به مصرف دراز مدت حشيش سندرم از دست دادن انگيزه[3] مي‌باشه منظور از سندرم از دست دادن انگيزه، يعني بي ميلي شخص در ادامه انجام دادن كار و يا انجام تكاليف تحصيلي در علم‌آموزان و دانشجويان مي‌باشه. اينجور مريضي بدون نيرو وبي حاله ، بيشترً فرد ً تنبل به نظر مي‌رسد (نعيمه بزمي، 1390).

 

 

2-6-2 كوكائين[4] و مشكلات وابسته به اون

كوكائين داروي اعتياد آور بسيار قويست و به عنوان  تقويت‌كننده مثبت رفتاري حساب مي‌شه و مي‌تونه وابستگي رواني بسيار شديدي رو بسازه.

مصرف مقادير زياد كوكائين به مدت طولاني مي‌تونه عوارضي چون تحريك‌پذيري و نوسان خلق، رفتار خشونت‌بار، تنهايي اجتماعي يا پارانويا و علائم مثل مانيا، از دست دادن علاقه و لذت و افسردگي ايجاد مي‌كنه .

مصرف‌كنندگان مقادير زياد كوكائين، دچار نشونه‌هاي ديوونگي مي‌شن.مثلا امكان داره اون‌ها در معرض توهم و هذيون شن و احساس گيجي، سوءظن و سراسيمگي كنن كه حالت‌هاي شبه ديوونگي بسيار ناراحت كننده و حتي وحشتناكي هستن.

وقتي كه اثر كوكائين از بين مي‌رود مصرف‌كننده «احساس فروريزي[5]» يا «سقوط» مي‌كنه و به خلق دپرس، مشكل خواب، بي‌قراري، اشتياق مبرم و خستگي دچار مي‌شه. مصرف كنندگان هم اينكه در بلندمدت عوارضي چون لرزش بدن، افسردگي رواني، بي‌اشتهايي، لاغري و آسيب به بافت بينيا رو نشون مي‌بدن.  مشكلات كلي ترك كوكائين، شامل افسردگي، خستگي و بي‌خوابي هستن .

2-6-3 مواد توهم زاLSD و مشكلات وابسته به اون

اثرات روان‌شناختي شامل

 • توهم و هذيون پارانوئيد
 • مشكل در قضاوت
 • مشكل در تفكر و استدلال ذهني
 • مشكل در كاركرد شناختي چون توجه، دقيق شدن و فوكوس كردن ودقت
 • مسخ شخصيت
 • پريشوني ادراكي

2-6-4 كافئين و مشكلات وابسته به اون

طبق DSM.IV.TR مشكل اضطرابي به وجود اومده توسط مصرف طولاني و دوز بالا ممكنه علاوه بر مسموميت كافئين ظاهر شه. اضطراب مربوط به مصرف كافئين شديد مشكل اضطراب فراگيره و مريض گرفتار به لوسمي چون عصبانيت، پرحرفي، ، تحريك‌پذيري رو نشون مي‌بده و از كمبود انرژي و بي‌خوابي رنج مي‌برد. مشكل خواب يكي از مشكلات ديگريست كه در جريان مسموميت با كافئين ظاهر مي‌شه .

طبق  DSM-IV-TR مسموميت با كافئين مي‌تونه با تأخير در خواب رفتن، ناتواني واسه موندن در خواب (خوابهاي منقطع) و زود بيدار شدن در رابطه باشه (APA، 2000).

2-6-5 نيكوتين و مشكلات وابسته به اون

اثرات روان‌شناختي به وجود اومده توسط مصرف نيكوتين، شامل اثرات خوب ابتدايي مثل احساس آرامش عضلاني و سرخوشي از نظر رفتاري، اثرات تحريكي و مثبت ابتدايي سيگار موجب بهبود و افزايش توجه، تمركز، يادگيري و توانايي حل مسئله مي‌شه . هم اينكه كشيدن سيگار موجب بالا رفتن خلق ، كاهش نا آرومي و كاهش احساس افسردگيه.

آرامش

از نظر مياتا ويانا گيتا (2001)، يكي از احساساتي كه پيش از تأثيرگذاري نيكوتين در سيگاري‌ها به وجود مي‌آيد، احساس خارش در پشت گلويشانه.

البته، اين احساس به خودي خود لذت چنداني نداره، اما افراد سيگاري از آن لذت مي‌برند يا اينكه دليل اين لذت رو نمي‌دانند، اما دليل بروز اون رابطه نزديكي با آثار پاداش نيكوتين داره .

2-6-6 آمفتامين و مشكلات وابسته به اون

اثرات روان‌شناختي به وجود اومده توسط مصرف آمفتامينا عبارتند از : احساس سرخوشي، توهمات پارانوئيدي، عزت نفس، اعتمادبه‌نفس، بيش فعالي، پرحرفي، رفتاراي قالبي و تكراري و احساسات بزرگ نمايي‌آميز نسبت به خود (احساس برتري و يا داشتن توانايي‌هاي خارق‌العاده‌) (نعيمه بزمي، 1391).

از علائم جسمي و روان‌شناختي طولاني به وجود اومده توسط مصرف پي‌به دنبال آمفتامينا مي‌توان از مواردي چون سكته، پارگي عروق ، مشكل كليه، ضايعه قلبي و عروقي، ضايعه كبدي، سوءتغذيه، كاهش وزن، مشكل در خواب، فلج موقت، تشنج و اغماء، توهمات شنيداري، ديداري يا لامسه، حركت‌هاي قالبي چهره، خشونت، عكس العمل‌هاي سايكوز مثل به اسكيزو فرني، پارانويا، پانيك و افسردگي نام برد.

طبق DSM-IV-TR مشكلات به وجود اومده توسط وابستگي به آمفتامينا عبارتند از :

- مشكلات سايكوز

- مشكل خلقي

- مشكل اضطرابي

- كژكاري جنسي

- مشكل خواب (كاپلان و سادوك، 2000).

وقتي كه مصرف دارو قطع مي‌شه مشكلات ديوونگي بهبود مي‌يابد ولي با مصرف زياد ممكنست افسردگي شديد به خفگي بيش از اندازه ظاهر شه . در بعضي موارد، مصرف شديد و طولاني كابوس رو به دنبال داره

2-6-7 مشكلات به وجود اومده توسط مصرف بلندمدت مواد استنشاقي

آسيب‌هاي كبدي و كليوي برگشت‌ناپذير ، آتروفي مغزي، صرع لوب تمپورال، كاهش IQ، درد قفسه سينه، دردهاي عضلاني و مفاصل، خستگي، كاهش اشتها، تهوع، استفراغ  ، اسهال، گرفتگي مجراي تنفسي ، زخم‌هاي داخل بيني و دهن، خونريزي ديني، نابودي عقل پايدار يا دمانس،مشكلات سايكوز چون حالات پارانوئيدي، مشكل خلق چون افسردگي از خود بي‌خود شدن، حمله‌هاي غش مثل ، مشكلات جنسي، مشكلات اضطرابي چون پانيك، و اضطراب فراگيررا مي‌توان نام برد (ميلر1983  به نقل از فريبرزپويان1386).

2-6-8  مشكلات وابسته به داروهاي بيحالي زا، خواب آور و يا ضد اضطراب

مشكلات وابسته به گروه‌هاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب در DSM-IV-IR عبارتند از:

- وابستگي، سوءمصرف، مسموميت و علايم ترك داروهاي بيحالي زا، خواب آور ، ياضد اضطراب

- دليريوم مسموميت، دليريوم ترك به داروهاي بيحالي زا، خواب آور و يا ضد اضطراب

- نابودي عقل پايدار به وجود اومده توسط مصرف دراز مدت داروهاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب

- مشكل سايكوز به وجود اومده توسط مصرف داروهاي بيحالي زا، خواب آور و يا ضد اضطراب همراه با هذيون يا توهم

- مشكل خلقي به وجود اومده توسط داروهاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب

- مشكل اضطراب به وجود اومده توسط داروهاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب

- كژكارياي جنسي به وجود اومده توسط داروهاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب

- مشكل خواب به وجود اومده توسط داروهاي بيحالي زا، خواب آور يا ضد اضطراب (ApA، 2000).

[1] Cannabis

[2] Hempinsanity

[3] Amotivation

[4] Cocaine

[5] Crash

[6] Amphetamine

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۸:۰۷ | مدير
،

دانلوددانلود پايان نامه ارشد اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايرانمعماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني -شيوه هاي سكونت پايان نامه ارشد بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

برا ي تبيين مفهوم اختيار در مسئوليت كيفري به بيان سه نظريه عمده در باب مباني مسؤوليت كيفري و توجيه مجازاتها مطرح گشت مي پردازيم . نظريهاول كه توسط مكتب كلاسيك و نئوكلاسيك حقوق جزا بيان گرديد، مبناي مسؤوليت كيفري را برتئوري اختيار و آزادي انسان، با هدف نفع اجتماعي و عدالت، استوار نمود. آنان بر اين باور بودند كه انسان ها داراي ذهني عقلاني هستند و لذا اراده آزاد براي انتخاب خوب از بد دارند اين دو مكتب، انسان را صاحب عقل و اراده و قوه تشخيص خوب و بد و نهايتا قابل مؤاخذه و اخلاقا مسؤول مي شناسند. نظريه دوم كه از سوي مكتب تحققي حقوق جزا ابراز گرديد، اختيار و آزادي اراده و مسؤوليت اخلاقي انسان را بكلي انكار نمود. اين مكتب رفتار انسان و جرم را نشأت گرفته ازعوامل زيستي ، عوامل رواني و عوامل اجتماعي و جبرهاي دروني و بيروني مي داند. اختلاف اين دو نظريه، موجب پيدايش نظريه سو م در قالب مكاتب التقاطي حقوق جزا، همانند مكتب دفاع اجتماعي در قرن بيستم گرديد. طرفداران اين مكاتب جديد، ضمن اعتقاد به مسؤوليت اخلاقي انسان، ازدست آوردهاي تازه مكتب تحققي استقبال نمودند وعلوم جنايي را توسعهتازه اي بخشيدند .[1]

 

 

دانلود متن كامل در لينك زير :

wq

پايان نامه اصول و ضوابط حاكم بر تعيين سن مسئوليت كيفري اطفال در حقوق ايران

 

[1]  -  فرانك پي . ويليامز ،1946 ، ماري لين دي . مك شين ، نظريه هاي جرم شناسي ، ترجمه ي حميدرضا ملك محمدي نوري ، تهران ، نشر ميزان ،چاپ اول ، بهار 1383 ، صص 35 و 47

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۴:۳۸ | مدير
،

دانلودمعماري پايدار در زمينه هاي طراحي مسكوني -شيوه هاي سكونت پايان نامه ارشد بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

شيوه هاي سكونت

سكونت بيانگر برقراري پيوندي پرمعنا بين انسان و محيطي مفروض مي باشد. در مقدمه ي مذكور آمد كه اين پيوند از تلاش براي هويت يافتن يعني، به مكاني احساس تعلق داشتن ناشي گرديده است. بدين ترتيب، انسان زماني بر خود وقوف مي يابد كه مسكن گزيده و در نتيجه هستي خود در جهان را تثبيت كرده باشد. از سوي ديگر، انسان موجودي است يرگردان. او با در اختيار گرفتن عنوان مرد ره پيوسته در راه بوده و از اين رو مكان گزينش را براي خود فراهم مي آورد. او مكان خود و از اين طريق نوعي قابل اعتماد از همدمي با انسان هاي ديگر را بر مي گزيند. اين مناظره ي كلامي بين عزيمت و بازگشت، يا بين مسير و هدف، عصاره و گوهر آن "فضائيت" وجودي است كه به واسطه معماري در قالب اثر مي آيد(كريستفر ، 1376).

 

3-2-7- چهار شيوه سكونت

آبادي نخستين مكاني است كه در بررسي خود مورد مداقه قرار خواهيم داد . از آنجا كه وقوف بر هر آبادي تنها در ارتباط با حول و حوش آن امكان پذير مي شود بديهي است كه اين مقوله  مي بايد محيط طبيعي مفروضي را در بر گيرد . بدين ترتيب ، آبادي را مي توان صحنه رخداد سكونت طبيعي خواند .

لازم به ياد آوري است كه فرصت جهت آبادي گزيدن در سرزمينهاي بكر براي انسان امروزين بسيار به ندرت دست داده و چنين رويدادي را مي بايد از وقايع صرفا تاريخي به شمار آورد . در دوران معاصر از بدو تولد به درون محيط از پيش آماده و مصنوع افكنده شده و غالبا بدون آنكه امكان چنداني براي گزينش داشته باشيم ناچار از خو گرفتن با آن مي باشيم . در صحت گفته اخير ترديدي نيست ، اما حتي مكان در حال حاضر موجود را نيز مي توان به عنوان آبادي يعني راه حلي براي مسئله بنيادين يافتن جاي پا در جهاني مفروض انگاشت . علاوه بر اين و به يقين ، احداث بناي نو بر زمين كهن را نيز مي توان عمل آبادي گزيدن به شمار آورد .

هنگامي كه كار آبادي گزيدن به انجام رسد ، ديگر شيوه هاي سكونت كه به اشكال مقدماتي همبستگي آدميان مرتبط مي شوند پاي به گود مي نهند . مي دانيم آبادي به عنوان مكان براي چهره به چهره شدن عمل مي كند ، جايي كه انسانها در آن به مبادله فراورده هاي مصنوع ، انديشه ها و احساسات خود با يكديگر مي پردازند . از روزگاركهن ، فضاي شهر و آبادي صحنه ملاقات و ديدار انسانها بوده . ديدار الزاما بيانگر توافق نبوده و در اصل به معناي گرد هم امدن مردم با تمامي اختلافات ايشان مي باشد . از اين رو فضاي شهري ضرورتا مكاني مي شود ، براي مكاشفه يا به عبارتي « حيطه امكانات» گوناگون . در فضاي شهري ، انسان با احساس ازمودن آن چه كه به يك جهان غنا مي بخشد مسكن مي گزيند . با بهره جويي از واژه « تجمع » با مفهوم ريشه اي ان كه گرد آمدن و انجمن كردن مي باشد ، مي توان اين شيوه را سكونت مجتمع خواند .

هنگامي كه گزينشها  در حيطه امكانات به انجام رسيد ، چارچوب هاي « توافق » كه بالاتر از نمايش ديداري صرف و ساده و نشانگر نوعي پيچيده و جامع از عضويت اجتماعي است نهاده مي شود . بدين ترتيب ، توافق بيانگر ارزشها و منافع مشترك بوده و بنيادهاي عضويت اجتماعي و جامعه را مي افكند . علاوه بر اين ، توافق مي بايد نيت دستيابي به يك ديدار كرده عمومي يا مكاني كه ارزشهاي مشترك در آن نگهداري شده و به منصه ظهور مي رسند را نيز در خود بگنجاند . چنين جايي را معمولا نهاد يا بناي عمومي ناميده اند . از اين رو ، شيوه سكونتي را كه در خدمت آن قرار مي گيرد مي توان به ياري واژه « عمومي » مبني بر آنچه كه جامعه و عموم در آن سهيم اند ، سكونت عمومي خواند .از انجا كه بناي عمومي مجموعه اي از باورها و ارزشها را در خود مي گنجاند بايد در قالب « توضيحي » كه روشنگر جهان عام و مشاع است  ظاهر گردد .

به هر صورت ، گزينشهاي خصوصي تر نيز وجود داشته و وجود هر فرد از جرياني ويژه و مختص به خود پيروي مي كند . لذا سكونت ، آن گوشه گيري كه لازمه شكل گيري و پرورش هويت ويژه فردي است را نيز شامل مي شود . شيوه اخير را مي توان با عنايت به فعاليتهايي كه مي بايد از دخالت ديگران دور نگه داشته شوند سكونت خصوصي ناميد . لازم به ياد اوري است كه زندگي خصوصي نيز از چهارچوب هاي وضع شده از جانب عموم پيروي كرده و درنتيجه ي گوشه گيري دراينجا مبادرت ورزيدن به عملي نا متعارف به شمار نيامده بلكه معرف عقب نشيني و در حاشيه قرار گرفتن مي باشد . صحنه اجراي نقش سكونت خصوصي بناي مسكوني يا خانه است كه تحت عنوان « پناهگاه يا مكاني كه خاطرات تشكيل دهنده جهان خصوصي ادمي را در خود گرد آورده و به نمايش مي گذارد مشخص مي گردد .

آبادي ، فضاي شهري ، نهاد و خانه به همراهي يكديگر محيط كل يعني ، جايي كه سكونت به صورت هاي طبيعي ، مجتمع ،  عمومي و خصوصي خود در آن رخ مي دهد را به وجود مي آورند .بررسي ما ضمن مبنا قرار دادن ساختارهاي مرتبط با عالم هستي كه به چهار شيوه سكونت قطعيت مي بخشد ، مي بايد تمامي سطوح ياد برده را زير پوشش در آورد . بدين ترتيب ، و با وجود عدم بهره گيري از اصطلاحات متعارف روانشناسانه و جامعه شناسانه ، بررسي ما زير بنايي انساني مي يابد . به هر حال مسئله سكونت با مطالعه شيوه هاي چهار گانه و سطوح معماري وابسته به آنها به راه حل نهايي نخواهد رسيد . براي رسيدن به تفاهمي عمومي نسبت به مسئله مذكور بايد از امكان وجود مخرج مشترك بين چهار شيوه سكونت نيز جويا گرديم . لذا ناچاريم به نقطه آغازين حركت خود يعني به مفهوم احراز هويت باز گرديم (شولتز، 1382).

 

3-2-8- مقدمات اساسي سكونت

يك واحد مسكوني زماني قابل سكونت خواهد بود كه بتواند جوابگوي خواست هاي فيزيكي و رواني انسان باشد. اين خواسته ها تابعي است از زمان و مكان و بايستي هر يك به صورت مستقل برآورده شود(كريستفر ، 1376).

الف- از نظر اخلاقي

 • وجود مسكن مجزا براي هر خانواده
 • تراكم منطقي افراد ساكن در خانه
 • مجزا بودن اتاق خواب نسبت به جنسيت فرزندان
 • محافظت ديد خانه نسبت به افراد خارجي

ب- از نظر بهداشتي

 • داشتن فاصله ي كافي و منطقي ساختمان ها از يكديگر براي تامين نور طبيعي و تهويه در خانه
 • محافظت خانه از رطوبت و خطرات احتمالي ناشي از آلودگي آب، هوا و حشرات و حيوانات موذي
 • پيش بيني لازم از نظر تسهيل نظافت سريع و ساده از طريق اجراي ساده و دقيق ساختمان

ج_ از نظر آرامش

 • فاصله از شاه راه ها ، راه آهن، مراكز صنعتي و آلودگي صوتي
 • حفظ فضاهاي سبز موجود و توسعه ي آن براي ايجاد محيطي زيبا همراه با آرامش
 • ايجاد امكانات براي برقراري روابط دوستي بين همسايگان و احتراز از منفرد نگه داشتن خانه
 • امكان به وجد آمدن هماهنگي از نظر آداب و رسوم و اعتقادات بين ساكنان يك محل به عنوان پايه و اساس زندگي آرام

د_ از نظر راحتي

 • در نظر داشتن آسانسور براي ساختمان هاي بيش از 4 طبقه
 • رابطه منطقي بين سطح مفيد و سطح كلي زيربنا بر اساس جايگزيني صحيح فضاهاي تشكيل دهنده ي خانه بر اساس احتياجات منطقي يك خانواده
 • توجه به احتياجات فردي مانند نياز به مطالعه در سكونت و كناره گيري موقت از زندگي جمعي
 • تناسب مبلمان با نيازهاي خاص هر خانواده
 • پيش بيني امكانات اجراي برخي از فعاليت هاي فرعي در منزل مانند كارهاي دستي يا هنري به شرط عدم ايجاد مزاحمت براي همسايگان

ه_ از نظر اطمينان

 • ساختمان محكم و آماده براي رويارويي با عوامل خطرناك طبيعي
 • زياد نبودن مخارج تعمير و نگهداري ساختمان
 • استفاده از مصالح مقاوم و نيروي كار ماهر در حين اجراي كار
 • محافظت كودكان در برابر اتومبيل با پيش بيني مسيرهاي سواره و پياده ي سنجيده

و_ از نظر زيبايي

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۵۱:۱۱ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

اقداماتي جهت جايگزين نمودن كيفر

ماده 15 معتادين را مكلف كرده كه به مراكز درمان مراجعه كنند و گواهي تحت درمان و كاهش آسيب دريافت نمايند و در صورتي كه تجاهر به اعتياد ننمايد از تعقيب كيفري معافند و اگر درمان يا ترك اعتياد نكنند مجرم هستند. در ماده 16 تكليف مجرمين ماده‌ي 15 مشخص شده است. نكته مثبت اين است كه اين دو ماده به رفع نقص ماده 15 قانون 1376 پرداخته اند، در اين ماده اعتياد جرم شناخته شده بود ولي اجازه به معتادين داده شده بود كه به مراكز مجاز، از طرف وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي مراجعه و نسبت به درمان و بازپروري خود اقدام كنند و كساني كه تحت درمان قرار مي‌گرفتند از تعقيب كيفري معاف مي‌شدند و اما در آيين‌نامه‌ي اجرايي ماده 15 در صورتي كه متهم قبلاً خود را به مراكز درماني مقرره معرفي مي‌كرد قرار تعليق تعقيب براي وي صادر مي‌شد. در واقع با وجود اين ماده و آيين‌نامه، تفاوت زيادي ميان بيماران خود معرف و دستگيرشدگان وجود داشت.[1] كساني كه خود را به مراكز درماني معرفي مي‌كردند از مجازات معاف مي‌شدند، در حالي كه شخصي كه دستگير مي‌شد و يا به دلايلي مانند ترس از دست دادن شغل و زندگي از معرفي خود براي درمان خودداري مي‌كرد و يا اين كه شخصي اشتباهي براي ترك اعتياد به جاي معرفي خود به مراكز درماني به دادگاه مراجعه مي‌كرد براي اينها به جاي تجويز درمان، مجازات اجرا مي‌شد در حالي كه، اين روند مي‌بايست برعكس مي‌بود و اگر هدف از مجازات معتاد، درمان و بازپروري وي است، ابتدا بايستي به او اجازه‌ي درمان داده شود و نه اين كه به زندان فرستاده شود. خوشبختانه در قانون جديد اين روند بر عكس شده است.

در ماده 16 اصلاحي، افرادي كه فاقد گواهي تحت درمان و كاهش آسيب ماده‌ي 15 هستند و يا اين كه اين گواهي را دارند ولي متجاهر به اعتياد هستند مجرم محسوب مي‌شوند. اما اقدام شايسته‌تر و همسو با ديگر كشورهاي موفق در امر مبارزه با اعتياد مانند انگلستان و فرانسه و حتي همسو با سياست كيفري جهاني در مورد معتادان به جاي فرستادن معتادان به زندان، از اقدامات جايگزين استفاده شده است.

در ماده 16 اصلاحيه، مجرمين ماده‌ي 15 با دستور مقام قضايي براي مدت يك تا سه ماه در مراكزي كه مجاز براي درمان هستند، نگهداري مي‌شوند و اين مدت براي سه ماه ديگر نيز قابل تمديد است اما، بحث اصلي اقدامات جايگزين در تبصره 2 ماده 16 است.

در ماده‌ي 15 قانون 1376، با اعلام جرم بودن اعتياد و اجازه‌ي مراجعه‌ي فرد به مراكز درماني، باعث مي‌شد افراد از تعقيب مصون بمانند اما اشكال اين ماده اين جا بود كه شخص معتاد براي چند بار مي‌توانست با مراجعه به مراكز درماني خود را از مجازات معاف كند. در واقع با اين نقص و لزوم تفسير مضيّق و تفسير به نفع متهم قوانين كيفري، اگر كسي پس از مراجعه به مراكز درماني دستگير مي‌شد، حتي براي چندمين بار از مجازات معاف مي‌گرديد.[2]

اما در ماده‌ي 16 اصلاحي سال 1389، فردي كه مجرم است را ملزم به درمان مي‌كند ولي اگر باز هم پس از طي دوران درمان، به اعتياد روي آورد، تبصره‌ي 2 تكليف وي را مشخص مي‌كند.

امروزه از ديدگاه سياست جنايي، تعقيب همه‌ي مجرمان، به ويژه در جرم‌هاي كم اهميت كه تراكم پرونده‌هاي كيفري را در بر دارد، ممكن است از نظر دادستان سودمند نباشد و اين جاست كه اصل يا قاعده‌ي ديگري با عنوان اقتضاي تعقيب جايگاه خاصي را در ميان ابزارهاي سياست جنايي به خود اختصاص داده است. در واقع دادستان در چنين مواردي تصميم به تعقيب نكردن متهم مي‌گيرد و اين بدان معنا نيست كه هرگز وي را تعقيب نكند كه به اين سياست تعويق تعقيب گويند. سياست تعويق تعقيب در فرانسه و بسياري از كشورهاي ديگر اجرا مي‌شود. اما ابزارهاي تعويق به صورت يا بايگاني كردن پرونده‌ي كيفري است و يا جايگزين تعقيب.[3]

در بحث اعتياد به مواد مخدر و روان‌گردان سياست جنايي بسياري از كشورها همچون انگلستان، آمريكا و فرانسه توسل به جايگزين‌هاي تعقيب است.

در واقع هر چند اصل اقتضاي تعقيب ايجاب مي‌كند كه دادستان‌ها ميان تعقيب متهم يا عدم تعقيب يكي را برگزينند، ولي به نظر دادستان‌ها ضروري است كه راه‌حل‌هاي متعددي را براي رسيدن به نتيجه مورد نظر بايد برگزيد تا اخلال در نظم جامعه بر اثر ارتكاب جرم را به گونه‌اي مطلوب بتوان مرتفع كرد. از جمله‌ي اين اقدامات ميانجيگري و دستور دادستان مبتني بر معالجه و درمان در مورد معتادان مواد مخدر و روان‌گردان است كه با هدايت آنها به سوي يك مركز درماني از جايگزين‌هاي جبراني استفاده مي‌شود.[4]

خريد و دانلود فايل:

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد (docx ):

بررسي حقوقي جرم اعتياد با توجه به قانون اصلاحي قانون مبارزه با مواد مخدر سال 1389

در حقوق انگلستان نيز، دادگاه 4 روش براي اعمال مجازات غير سالب آزادي دارد و يكي از آنها معالجه‌هاي روان درماني و يا اقامت در يك مركز درماني مي‌باشد.[5]

اما در تبصره 2 ماده‌ي 16 اصلاحي اجازه‌ي صدور قرار تعليق تعقيب را آن هم فقط براي يك بار به دادستان مي‌دهد. در واقع قرار تعليق تعقيب، يك جايگزين تعقيب است و قانون قصد دارد، باز هم درمان را در اولويت قرار دهد. اما اين قرار تعليق تعقيب با اخذ تأمين و تعهد به ارائه‌ي گواهي موضوع ماده 15 مي‌باشد. بنابراين مشكل ماده 15 قانون 1376، اين گونه حل شد كه، با توجه به تبصره 2 ماده 16 اصلاحي هر شخص معتاد پس از معرفي مرجع قضايي به مراكز درماني، تنها يك بار ديگر فرصت دارد كه به مراكز درماني مراجعه كند و آن هم با صدور قرار تعليق تعقيب با اخذ تأمين مناسب و تعهد به ارائه‌ي گواهي ماده‌ي 15 پس از گذشت مدت زمان 6 ماه و در صورت درخواست مراكز درماني براي 3 ماه ديگر، در صورتي كه درمان و ترك اعتياد شخص، تأييد شد قرار موقوفي تعقيب صادر مي‌شود و پرونده بايگاني مي‌شود.

بنابراين صدور قرار تعليق تعقيب در قبال معتاد و همچنين معرفي وي به مراكز درماني، اقداماتي است كه از ورود افراد معتادي كه نياز به درمان و بازپروري دارند به زندان و از اجراي مجازات در قبال آن‌ها جلوگيري مي‌شود.

-[1] ساكي، محمدرضا، جرايم مواد مخدر از ديدگاه حقوق داخلي و حقوق بين الملل، پيشين، ص80.

-[2] همان، ص81.

[3]- آشوري، محمد، منبع پيشين، ص233.

[4]- همان، ص234

[5]- مهرا، نسرين، چگونگي درمان و بازپروري مجرمان معتاد در حقوق انگلستان، (همايش علمي كاربردي جنبه‌هاي مختلف سياست جنايي در قبال مواد مخدر)، مجموعه مقالات (سخنراني‌هاي داخلي)، جلد اول، چاپ اول، نشر روزنامه ي رسمي كشور، سال 1379، ص139.

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۷:۴۲ | مدير
،

چالشاستراتژي آنلاين/ معاملاتي-اثر لذت­جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر اشتغال

استراتژي­هاي طراحي وب سايت

مدل­هاي كسب و كار جديد (كه صرفه جويي، درآمد، و روابط مشتري را در نظر دارند) در طراحي وب سايت­هاي تجاري گنجانده شده اند. عمومأ دو نوع استراتژي  طراحي وب سايت وجود دارد (ون[1]، 2001: 8):

 

2-1-6-1-2-1-1) استراتژي اطلاعاتي/ ارتباطي

در استراتژي اطلاعاتي/ارتباطي، شركت از وب سايت براي حمايت كسب و كار اصلي استفاده مي­كند نه براي جايگزين فعاليت­هاي كسب و كار اصلي. شركت خود را تنها به بازاريابي در وب محدود نمي­كند. در واقع، آنها از ديگر رسانه­هاي سنتي تبليغات و بازاريابي به منظور بدست­آوردن اهداف كسب و كار و اهداف بازاريابي نيز استفاده مي­كنند. امروز طراحي اطلاعاتي/ ارتباطي، معمول­ترين بازاريابي وب است. ليو و همكاران (1997) گزارش دادند كه 93 درصد از 500 شركت سايت هاي تجاري ايجاد كرده­اند، اما كمتر از 26 درصد از آن ها سايت پشتيباني معاملات ايجادكرده­اند. از سوي ديگر، شكي نيست كه طراحي  اطلاعاتي/ارتباطي در وب­سايت، فروش قابل توجهي در ديگر مناطق ايجاد مي­كند. به عنوان مثال، تخفيف­هاي فروش، تنها  باعث افزايش10 درصد فروش مي­شود، اما بيش از 75 درصد از مشتريان جديد، از طريق سايت جذب شده­اند.

 

2-1-6-1-2-1-2) استراتژي آنلاين/ معاملاتي

استراتژي آنلاين/ معاملاتي همواره كاتولوگ الكترونيكي را براي فروش محصولات فراهم مي كند. بازديد­كنندگان مي­توانند از طريق كاتالوگ و فهرست محصولات به صورت آنلاين سفارش داده و خريد كنند. اگر چه طراحي اطلاعاتي/ارتباطي اغلب كاتولوگ الكترونيكي و همچنين اطلاعات مورد نياز را (به عنوان مثال از طريق تلفن، فكس و يا ايميل) فراهم مي­كند، اما به صورت آنلاين معامله راپشتيباني نمي­كند. (گريفيث و كرامپف[2]، 1998) نشان دادند كه به منظور افزايش فروش كلي شركت يك تصميم مهم ايجاد يك وب سايت  تجاري است. اگر چه هنوز هم برخي از موانع پنهان (به عنوان مثال امنيت معامله) وجود دارد، به نظر مي­رسد كه اكثر شركت­ها به ويژه، شركت­هاي كوچك و متوسط نفع زيادي را به طور مستقيم از بازاريابي در وب بدست مي­آورند، در واقع، شركت­هاي موفق بسياري وجود دارد كه از استراتژي آنلاين/ معاملاتي استفاده مي­كنند، مانند سايت آمازون[3] و تعداد شركت­هايي كه از اين استراتژي استفاده مي­كنند، در حال رشد است.

دانلود پايان نامه :اثر لذت­جوئي و محيط فروشگاه بر خريد آني آنلاين با توجه به نوع وبگردي

2-1-6-1-3) پيمايش فروشگاه اينترنتي[4]

به لحاظ تئوري، راه­هاي بسياري جهت طراحي ساختار يك وب سايت وجود دارد. اين ساختار ممكن است براي هر كاربر متفاوت باشد. در هر صورت، ساختار يك وب سايت بايد به گونه­اي طراحي شود كه براي مشتريان ثابت يا مشترياني كه با كالا وخدمات مورد نظرشان آشنايي كامل دارند به راحتي قابل استفاده باشد. به اين معني كه به راحت ترين شكل و با كمترين تعدادكليك به صفحه مورد نظر خود برسند. چنين ساختاري بر افزايش اعتماد مشتري تاثير مستقيم خواهد داشت (گريفيت[5]، 2005: 1394).

پيمايش فروشگاه اينترنتي به طرح سلسله مراتبي و ترتيب محتوا و صفحات در فروشگاه اينترنتي اشاره مي­كند (ويس و همكاران[6]، 2003: 499). پيمايش فروشگاه اينترنتي شامل قدم زدن مجازي در فروشگاه اينترنتي براي پيدا كردن محتوا و يا اطلاعات مرتبط به محصول مي باشد (فلوه و مادلبرگر[7]، 2013: 429).

سهولت انتقال به بخش­هاي مختلف سايت از اهميت بالايي برخوردار است. در طراحي سايت بايد نوار پيمايش[8] را در مكان مشخصي قرار داد تا لينك هاي موجود، كاربر را به ساير صفحات موجود هدايت كند. انتقال از صفحه­اي به صفحه­اي ديگر بايد آسان ساخت. از آنجايي كه موتورهاي جستجو مي توانند هر يك از صفحات را فهرست بندي كرده و جستجوگران را به آن سايت هدايت كنند، لذا صفحه اصلي[9] اولين صفحه اي نيست كه كاربران از آن ديدن مي كنند. وجود لينك هاي يكنواخت در جاهاي مناسب و لينك هاي كاربردي از مشخصات مهم سايت است. بينندگان سايت بايد بتوانند براحتي و تنها با سه بار كليك كردن به تمامي نقاط سايت بروند. در مورد سايت هاي بزرگ (منظور سايت­هايي است كه داراي 8 الي ده بخش اصلي هستند) بهتر است نقشه سايت تهيه گردد تا برين وسيله كاربران به تمامي صفحات سايت دسترسي داشته باشند. نقشه­هاي سايت، معمولأ فهرست متني هستند كه در آن تمامي صفحات سايت با ذكر عباراتي درباره محتويات آن صفحه نشان داده مي­شود. نقشه سايت موجب مي­شود كاربران بدون هيچ گونه سردرگمي، به سهولت به اطلاعات مورد نياز خود دست يابند. مي­توان براي انتقال آسان كاربران در ميان صفحات سايت، يكي از لينك­هاي نوار پيمايش را به نقشه سايت اختصاص داد (سوييني، 1390: 64).

جستجوي داخلي در سايت، يكي ديگر از ابزارهاي اضافي است كه مي توان آن را در صورت تمايل در سايت قرار داد. بدين وسيله كاربران قادر خواهند بود واژه مورد جستجوي خود را در سايت وارد كرده و نتايج را مشاهده نمايند. به خصوص زماني كه قرار است محصولات زيادي را در سايت قرار داد و يا سايت داراي اطلاعات و مطالب زيادي است، ابزار جستجو بسيار مورد استفاده قرار مي­گيرد. اين ابزار سبب مي­شود كاربران با استفاده از نام محصول و يا كليد واژه هاي مرتبط با آن، اطلاعات مورد نياز خود را به سرعت جستجو كنند. به عنوان مثال، شركت اينتل داراي چندين سايت است كه محصولات و خدمت خود را در آن عرضه مي كند و براي كمك به كاربران در دستيابي به اطلاعات مورد نياز، اقدام به پياده سازي ابزار جستجو كارآمد در سايت نموده است (سوييني، 1390: 65).

پيمايش فروشگاه اينترنتي جزو مهمترين عناصر موجود در سايت­ها و وبلاگ­ها هستند و براي اينكه كاربران بتوانند از سايت يا وبلاگ بخوبي استفاده كنند بايد يك منوي پيمايش خوب داشته باشد. در اكثر موارد بهترين نوع منوي پيمايش، منويي پيمايش ساده است كه تمام عناصر موجود در آن نمايان باشند ولي اينكار هميشه ممكن نيست. در صورتي كه سايت يا وبلاگ داراي بخش­هاي متنوع باشد و يا منوها داراي زير منوي زيادي باشند و جاي كافي براي نمايش آنها وجود نداشته باشد، يكي از گزينه­هاي پيش رو، استفاده از منوهاي بازشو يا آبشاري[10] است. منوهاي بازشو يا آبشاري به گونه­اي هستند كه كاربر با كليك و يا قرار دادن نمايشگر ماوس بر روي آيتم هاي منو مي­تواند به ساير عناصر موجود در زير منو دسترسي پيدا كند. اين نوع منو يكي از جلوه هايي است كه محبوبيت زيادي بين طراحان وب دارد نوع پيشرفته­تر اين منوها با جاوا اسكريپت يا جي كئوري[11] نيز وجود دارد كه البته يك قاعده نانوشته در وب مي­گويد هر چه قدر ظرافت و جلوه هاي ويژه كار افزايش يابد، به همان نسبت از سازگاري كم مي شود. از نقاط قوت اين منو سازگاري با زبان فارسي و نمايش يكسان در مرورگرهاي مختلف و در عين حال سبك و كم حجم بودن آن است. پيمايش وب­سايت مي­تواند از يك صفحه تك ريشه[12] (صفحه ورود) و يا صفحات ريشه­هاي متعدد (آدرس صفحه مستقيم) شروع شود. به طور مشابه، صفحه مقصد[13] همچنين مي تواند يك صفحه يا گروهي از صفحات باشد. اهداف پيمايش ممكن است شامل به حداقل رساندن زمان يافتن اطلاعات، به حداكثر رساندن كيفيت اطلاعات (كامل و ربط) و به حداقل رساندن طول مسير باشد (بنجامين و ين[14]، 2010: 16).

در محيط فروشگاه­هاي فيزيكي، بازاريابان از علائم مستقيمي و طرح فيزيكي فروشگاه به عنوان نشانه­اي براي كمك به مصرف­كنندگان درپيمايش فروشگاه استفاده مي­كنند (بيكر و همكاران[15]، 1994). در وب سايت­ها، بازاريابان از متن و آيكون ها به عنوان علائمي براي پيمايش مصرف كننده استفاده مي­كنند (هافمن و نواك[16]، 1996). انواع بسياري از علائم پيايش از زمان آغاز استفاده از وب استفاده شده است. اين علائم پيايش به مصرف­كنندگان سطح كنترل بر پيمايش وب سايت­هاي مختلف ارائه مي­كند. نوار پيمايش اساسأ به عنوان نشانه­اي براي راهنمايي مصرف كننده، بسيار شبيه به علائم محيط­هاي فروشگاه سنتي عمل مي كند. با استفاده نوار پيمايش، بازارياب صفحات بخشهاي مهمي راكه مي خواهد مصرف كننده آن را مشاهده كند، تعيين مي كند، مانند اطلاعات مربوط به محصول، اطلاعات حمل و نقل و غيره. بنابراين، بازارياب كنترل قابل توجهي بر صفحاتي كه توسط مصرف كننده مشاهده و دنبال مي­شود، دارد. همچنين، استفاده از نوارهاي پيمايش به مصرف كننده كنترل بيشتري را بر سايت مي دهد و مصرف كننده قادر است تا دسته از اطلاعات انتخاب كند و مروگري را شروع كند، به راحتي مي­تواند دسته اطلاعاتي را تغيير دهد (دايلي[17]، 2004: 797).

از لحاظ بازاريابي وب­سايت، هرچه براي مصرف­كننده پيداكردن آنچه كه در وب سايت به دنبالش است، سخت­تر باشد، احتمال بيشتري وجود دارد كه مصرف كننده از وب سايت­هاي ديگر استفاده كند. محصولات و يا خدمات ارائه شده در وب­سايت بايد به وضوح توسط واژگان كليدي، عبارات و يا تصاوير در وب­سايت نمايش داده شود. مشتري بالقوه براحتي مي­تواند به وب­سايت هايي كه ساختار بزرگي دارند دسترسي پيدا كرده و در مورد انجام معامله مانند خريد يك محصول يا خدمات، اطلاعات جمع آوري و مقايسه كنند (هريج و مارس[18]، 2004). از اين رو، به منظور جذب و حفظ مشتريان از طريق اينترنت، يك وب سايت نياز دارد تا وب سايت خود را تا حد امكان ساده و جذاب كند در غير اين صورت مشتريان بالقوه ممكن است به سادگي به وب سايت ديگر بروند (ام جي و دي[19]، 2006: 78).

 

[1] H. Joseph Wen

[2] Griffith and Krampf

[3] Amazon.com

[4] E – store navigation

[5] Griffith D

[6] Montoya-Weiss, M, Voss, G.B, Grewal, D.

[7] Floh.A and madlberger.M.

[8] Navigation Bar

[9] Home Page

[10] Drop down menu

[11] jQuery

[12] Root page

[13] destination page

[14] Benjamin P.-C. Yen a,⁎, Y.-W. Wan

[15] Baker et al

[16] Hoffman and Novak

[17] Dailey, Lynn

[18] Harridge-March

[19] M.J. Taylor and D. England

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۴:۱۵ | مدير
،

چالش هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر اشتغال

واژه خسارت در لغت به معني زيان و ضرر است ولي در اصطلاح بيمه‌اي تنها به اين اكتفا نشده و صاحبنظران علم بيمه تعاريف ويژه‌اي براي آن ارائه داده‌اند. اما اغلب آنها كم و بيش به اين موضوع اذعان دارند كه خسارت يعني وقوع خطر پيش‌بيني شده در بيمه نامه و ادعاي زيان ازطرف زيان‌ديده.با بروز خسارت زيان‌ديده به عامل زيان مراجعه كرده و عامل زيان نيز با استفاده از بيمه نامه عملاً خواستار حمايت بيمه‌گر مي‌شود كه در اينجا بيمه‌گر وارد موضوع شده و درحدود بيمه نامه نسبت به پرداخت خسارت زيان‌ديده اقدام مي‌كند.در بيمه مسئولت مدني نيز خسارت را مي‌توان واقعه‌اي دانست كه موجب مسئوليت بيمه‌گذار درمقابل اشخاص زيان‌ديده مي‌گردد(فاربر، 2009، 85).

2-1-3 انواع بيمه

فرودنبرگر[1](2010، 63) بيان نمود، بيمه باتوجه به نوع نگاه ما به مبناي قانوني ـ اهداف و مقررات به انواع مختلفي تقسيم‌بندي مي‌شود. در يك تقسيم بندي، بيمه به دو نوع كلي تقسيم مي‌شود:

الف -بيمه‌هاي اجتماعي

ب -بيمه‌هاي بازرگاني

الف ـ بيمه‌هاي اجتماعي يا بيمه‌هاي اجباري به بيمه‌هاي ناشي از قانون نيز معروف هستند كه درمورد كارگران و اقشار كم‌درآمد جامعه صدق پيدا مي‌كند. قانون‌گذار براي اقشاري از جامعه كه از يك سو نيروي توليدي جامعه محسوب مي‌شوند و ازسوي ديگر خود به فكر آينده و معيشت خود نيستند يا براي آينده خود نمي‌توانند برنامه مناسبي داشته باشند، دولت را موظف كرده درجهت حمايت از آنها، بيمه‌هاي اجتماعي را برقرار كرده و اين اقشار را زير چتر اين نوع بيمه‌ها قرار دهد.از مهمترين ويژگي اين نوع بيمه‌ها مي‌توان به پرداخت بخش اعظم حق بيمه توسط كارفرما و نيز محاسبه حق بيمه براساس درصدي از حقوق و دستمزد مشمولين اشاره كرد (گارمزي و ماتسن[2]، 2010، 40).

ب ـ بيمه‌هاي بازرگاني به بيمه‌هاي اختياري نيز معروف هستند كه در آن بيمه‌گذار به ميل و اراده خود و به صورت آزادانه نسبت به تهيه انواع پوششهاي آن اقدام مي‌كند. در اين نوع بيمه‌ها تعهد دوطرفه است. يعني بيمه‌گر در ازاء دريافت حق بيمه از بيمه‌گذار، تأمين بيمه در اختيار وي قرار مي‌دهد.در بيمه‌هاي بازرگاني محاسبه حق بيمه متناسب با خطر بيمه‌شده تعيين مي‌گردد و كلاً از بيمه‌گذار اخذ مي‌گردد. بيمه‌هاي بازرگاني به انواع مختلفي در طول زمان تقسيم‌بندي شده‌اند كه به فراخور نياز روز و تنوع خطر‌ها به كار گرفته شده‌اند نظير:

بيمه‌هاي دريائي و غيردريائي

بيمه‌هاي اموال و اشخاص

بيمه‌هاي زندگي و غيرزندگي

بيمه‌هاي اشياء ـ مسئوليت، زيان پولي و اشخاص

از بين انواع بيمه‌هاي بازرگاني بيمه مسئوليت، موضوع اين مجموعه است كه در ادامه به تشريح آن پرداخته مي‌شود (گرين و كاراكي[3]، 2009، 45).

2-1-4بيمه مسئوليت

بيمه مسئوليت، بيمه‌اي است كه مسئوليت مدني بيمه‌گذار را در قبال اشخاص ثالث بيمه مي‌كند. بنابر يك اصل حقوقي، هركس مسئول زيان و خساراتي است كه به جان و مال اشخاص ديگر وارد مي‌كند.بنابراين هركس در اثر اشتباه، قصورموجبات بروز خسارات به ديگران را فراهم كند مسئول بوده و بايد جبران نمايد.در طول تاريخ روشهاي متنوعي براي جبران خسارت وجود داشته و بكار گفته مي‌شده نظير:

نظام انتقام و مجازات شخصي: كه طي آن خانواده يا قبيله شخص زيان‌ديده از طريق اعمال خصمانه و بكارگيري خشونت درصدد جبران زيان برمي‌آمدند (گرين و كاراكي، 2009، 14).

دوره دادگستري خصوصي: به تدريج با بروز اثرات سوء ناشي از نظام انتقام و مجازات شخصي اين دوره در جامع شكل گرفت كه براساس آن ضمن حفظ روش مجازات خاطي توسط خانواده زيان‌ديده، تعيين مجازات و كيفر دادن داراي حدود و ضوابطي شد كه توسط مرجع خاصي وضع مي‌شد(گراس[4]، 2010، 59).

سيستم جبران خسارت: اندك اندك و با پيشرفت جوامع و اهميت جايگاه انسان اين روش جايگزين روشهاي قبلي گرديد. در اين سيستم درصورت توافق زيان‌ديده، پرداخت غرامت جاي مجازات را گرفت و درصورت عدم موافقت زيان‌ديده كماكان مجازات و مقابله به مثل تنها راه تسكين زيان‌ديده و اجراي عدالت اجتماعي تلقي مي‌شد و به اجرا درمي‌آمد (جكسون[5]، 2011، 69).

[1]Forodenberger

[2]Garmezy, Masten

[3]Green AL, Karraki

[4]Grass

[5]Jacksons

دانشگاه آزاد اسلامي واحدكرمانشاه

گروه مديريت

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني

گرايش بين الملل

عنوان:

چالش هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و اثر آن بر اشتغال (مطالعه موردي بيمه شدگان شهر دزفول)

دانلود متن كامل پايان نامه ارشد : چالش هاي بيمه اجباري سازمان تامين اجتماعي و تاثير آن بر اشتغال (مطالعه موردي بيمه شدگان شهر دزفول)

ادامهـ مطلبـ
| ۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۷:۴۰:۴۷ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان