دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي تاثير تعارض در محيط كار بر فرسودگي شغلي با توجه ...

فهرست مطالب

عنوان                                                                                  صفحه

 

چكيده................................................................................................................................... 1

فصل اولكليات تحقيق

1-1- مقدمه........................................................................................................................... 3

1-2- تعريف موضوع و بيان مسئله........................................................................................... 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق...................................................................................... 6

1-4- اهداف تحقيق................................................................................................................ 9

1-4-1- اهداف كلي............................................................................................................... 9

1-4-2- اهداف جزئي............................................................................................................. 9

1-5- فرضيه هاي پژوهش....................................................................................................... 10

1-5-1- فرضيه هاي اصلي...................................................................................................... 10

1-5-2- فرضيه هاي فرعي...................................................................................................... 10

1-6- قلمرو تحقيق................................................................................................................. 10

1-7- جنبه جديد و نوآوري پژوهش........................................................................................ 11

1-8- سازمانهاي بهره بردار احتمالي......................................................................................... 11

1-9- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصي (به صورت مفهومي و عملياتي) 11

1-9-1- تعاريف نظري واژه ها................................................................................................ 11

1-9-2- تعريف عملياتي متغيرها 12

1-10- انوع متغيرها................................................................................................................ 13

1-11- ساختار كلي طرح........................................................................................................ 13

1-12- خلاصه فصل اول........................................................................................................ 14

 

فصل دومادبيات تحقيق

2-1- مقدمه. 16

2-2- فرسودگي شغلي............................................................................................................ 17

2-3- فرسودگي شغلي و فشار شغلي.. 18

2-4- افراد در معرض خطر..................................................................................................... 23

2-5- علائم و نشانه هاي فرسودگي شغلي.. 23

2-6- علل فرسودگي شغلي..................................................................................................... 24

2-8- اثرات فرسودگي شغلي................................................................................................... 28

2-9- پيشگيري از فرسودگي شغلي.......................................................................................... 28

2-10- تعارض....................................................................................................................... 29

2-11 مفهوم تعارض .... 31

2-12 تعارض در گذشته و حال............................................................................................... 32

2-13 ديدگاه هاي مربوط به تعارض......................................................................................... 33

2-14 تقسيم بندي تعارضات سازماني....................................................................................... 36

2-14-1 تعارض برحسب طرفهاي تعارض............................................................................... 36

2-14-1-1 تعارض درون فردي.............................................................................................. 36

2-14-1-2 تعارض‌ بين‌ فردي‌ 37

2-14-1-3  تعارض‌ درون‌ گروهي‌ 37

2-14-1-4 تعارض‌ بين‌ گروهي‌ 37

2-14-1-5 تعارض‌ درون‌ سازماني‌ 37

2-14-2 تعارض سازنده در برابر تعارض مخرب....................................................................... 37

2-15 چهارموقعيت متفاوت تعارض در سازمان بنا به الگويDAVIS AND NEWSTROM .. 39

2-16 فرآيند تعارض............................................................................................................... 40

2-17 زيانهاي ناشي از تعارض.... 41

2-18  ارزيابي منشأ تعارضات سازماني..................................................................................... 42

2-19 دلايل بروز تضاد در سازمان. 44

2-20 مديريت تـعــارض....................................................................................................... 45

2-21 ضرورت مديريت تعارض.............................................................................................. 45

2-22 سبكهاي مديريت تعارض.... 46

2-23 استراتژي ايجاد تعارض سازنده در سازمان. 49

2-24 جو سازماني.................................................................................................................. 50

2-25 پيشينه پژوهش.............................................................................................................. 51

2-25-1- تحقيقات انجام شده در داخل كشور. 51

2-25-2-تحقيقات انجام شده در خارج از كشور....................................................................... 54

2-26 چارچوب نظري پژوهش................................................................................................ 56

2-27 مدل مفهومي پژوهش... 57

2-28 خلاصه فصل دوم. 58

 

فصل سوم روش شناسي تحقيق

3-1 مقدمه............................................................................................................................. 60

3-2 روش تحقيق.. 61

3-3 فرايند تحقيق................................................................................................................... 62

3-4 جامعه آماري.. 64

3-5 روش نمونه گيري و حجم نمونه. 64

3-6 روايي و پايايي ابزار و جمع آوري اطلاعات... 65

3-6-1  ابزار جمع آوري اطلاعات ... 65

3-6-2 روايي .. 66

3-6-3 پايايي.. 67

3-7 شيوه هاي گردآوري داده ها 68

3-7-1 مطالعات كتابخانه اي.................................................................................................... 68

3-7-2 تحقيقات ميداني.......................................................................................................... 68

3-8  روشهاي تجزيه و تحليل اطلاعات................................................................................... 69

3-8-1 تجزيه و تحليل با استفاده از آمار توصيفي.. 69

3-8-2 تجزيه و تحليل با استفاده از آمار استنباطي..................................................................... 69

3-8-3 تحليل مدل معادلات ساختاري با نرم افزار LISREL 8.80. 70

3-8-4 مراحل مدل معادلات ساختاري .. 70

3-8-5 مرحله بيان مدل. 71

3-8-6 مرحله تخمين مدل. 72

3-8-7 ارزيابي تناسب يا برازش مدل. 73

3-8-8 اصلاح مدل. 73

3-8-9  تفسير مدل. 74

3-9 خلاصه فصل سوم . 75

 

فصل چهارمتجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه. 77

4-2 تجزيه و تحليل داده ها 78

4-2-1 آمار توصيفي............................................................................................................... 78

4-2-1-1 تحليل داده هاي مربوط به سن پاسخ دهندگان............................................................ 78

4-2-1-2 تحليل داده هاي مربوط به سطح تحصيلات پاسخ دهندگان.......................................... 79

4-2-1-3 تحليل داده هاي مربوط به جنسيت پاسخ دهندگان...................................................... 80

4-2-2 تحليلهاي استنباطي....................................................................................................... 81

4-2-2-1 آزمون نرمال بودن توزيع عامل ها 81

4-2-2-2 تحليل عاملي تأييدي مدلهاي اندازه گيري.. 82

4-2-2-2-1 معيار RMSEA.. 82

4-2-2-2-2 آزمون  . 82

4-2-2-2-3 معيار PMR .. 82

4-2-2-2-4 معيارهاي AGFI و GFI 83

4-2-2-2-5 معيارهاي NFI، NNFI و CFI 83

4-2-2-3 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول براي متغير فرسودگي شغلي......................................... 84

4-2-2-4 تحليل عاملي تاييدي مرتبه دوم براي متغير فرسودگي شغلي........................................ 86

4-2-2-5 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول براي متغير جو سازماني............................................... 88

4-2-2-6 تحليل عاملي تاييدي مرتبه اول براي متغير تعارض در محيط كار. 90

4-2-2-7 نتايج حاصل از بررسي فرضيات پژوهش................................................................... 91

4-2-2-7-1 نتايج حاصل از بررسي فرضيه1. 94

4-2-2-7-2 نتايج حاصل از بررسي فرضيه 2 . 95

4-2-2-7-3 نتايج حاصل از بررسي فرضيه 3. 96

4-2-2-8 نتايج حاصل از فرضيه هاي فرعي............................................................................. 97

4-2-2-8-1 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي1....................................................................  99

4-2-2-8-2 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 2 . 100

4-2-2-8-3 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 3 . 101

4-2-2-8-4 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 4 . 102

4-2-2-8-5 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 5 . 103

4-2-2-8-6 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 6 . 104

4-3 خلاصه فصل چهارم . 105

 

فصل پنجمنتيجه گيري و پيشنهادها

5-1مقدمه. 107

5-2 مروري بر چهارچوب كلي پژوهش................................................................................... 107

5-3 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي تحقيق......................................................................... 108

5-3-1 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي اصلي تحقيق............................................................ 108

5-3-1-1 نتيجه حاصل از بررسي فرضيه اول تحقيق .................................................................  108

5-3-1-2 نتيجه حاصل از بررسي فرضيه دوم تحقيق................................................................. 108

5-3-1-3 نتيجه حاصل از بررسي فرضيه سوم تحقيق................................................................. 109

5-3-2 نتايج حاصل از بررسي فرضيه هاي فرعي تحقيق.. 110

5-3-2-1 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 1 . 110

5-3-2-2 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 2. 111

5-3-2-3 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 3 . 111

5-3-2-4 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 4 . 111

5-3-2-5 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 5. 112

5-3-2-6 نتايج حاصل از بررسي فرضيه فرعي 6 . 112

5-4 بحث و نتيجهگيري كلي................................................................................................... 113

5-5 پيشنهادهاي پژوهش... 115

5-5-1 پيشنهادهاي مبتني بر يافته هاي تحقيق.. 115

5-5-2 پيشنهاد به محققين آتي................................................................................................ 116

5-6 محدوديتهاي پژوهش... 117

5-7 خلاصه فصل پنجم. 117

منابع و مآخذ. 118

پيوستها 126

چكيده انگليسي...................................................................................................................... 132

 

فهرست جدول‌ها

عنوان                                                                                    صفحه

 

جدول 2-1 رويكردهاي فشار و فرسودگي شغلي...................................................................... 22

جدول 2-2 راههاي كاهش تعارض در سازمانها......................................................................... 46

جدول 3-1 تقسيمبندي سؤالات پرسشنامه. 66

جدول 3-2 سازگاري دروني.................................................................................................... 67

جدول 4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به سن.. 78

جدول 4-2 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصيلات......................................... 79

جدول 4-3 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به جنسيت مديران........................................... 80

جدول4‑4 نتايج مربوط به آزمون نرمال بودن عاملها 81

جدول 4-5 شاخصهاي نيكويي برازش براي متغير فرسودگي شغلي در تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول         84

جدول 4-6 شاخصهاي نيكويي برازش براي متغير فرسودگي شغلي در تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم 86

جدول 4-7 شاخصهاي نيكويي برازش براي متغير جو سازماني در تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول.. 88

جدول 4-8 شاخصهاي نيكويي برازش براي متغير تعارض در محيط كار در تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول. 90

جدول 4-9 شاخص هاي نيكويي برازش براي مقادير سمت راست و چپ مدل........................... 94

جدول 4-10 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه 1 . 95

جدول 4-11 نتايج حاصل از تحليل مدل سازي معادلات ساختاري فرضيه 2 . 95

جدول 4-12 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه 3 . 96

جدول 4-13 شاخص هاي نيكويي برازش براي مقادير سمت راست و چپ مدل......................... 99

جدول 4-14 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 1. 100

جدول 4-15 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 2. 100

جدول 4-16 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 3 . 101

جدول 4-17 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 4. 102

جدول 4-18 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 5. 103

جدول 4-19 نتايج حاصل از تحليل مدلسازي معادلات ساختاري فرضيه فرعي 6 . 104

 

فهرست نمودارها

عنوان                                                                                    صفحه

 

نمودار 4-1 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به سن........................................................... 78

نمودار 4-2 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به سطح تحصيلات......................................... 79

نمودار 4-3 توزيع فراواني پاسخ دهندگان با توجه به جنسيت مديران........................................... 80

نمودار 4-4 مدل اندازه گيري متغير فرسودگي شغلي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول در حالت تخمين استاندارد 85

نمودار 4-5 مدل اندازه گيري متغير فرسودگي شغلي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مرتبه دوم در حالت تخمين استاندارد............................................................................................................................................. 87

نمودار 4-6 مدل اندازه گيري متغير جو سازماني با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول در حالت تخمين استاندارد............................................................................................................................................. 89

نمودار 4-7 مدل اندازه گيري متغيرحافظه بازاريابي با استفاده از تحليل عاملي تأييدي مرتبه اول در حالت تخمين استاندارد............................................................................................................................................. 91

نمودار 4-8 مدل اندازه گيري مقادير سمت راست و چپ با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در حالت تخمين استاندارد............................................................................................................................................. 92

نمودار 4-9 مدل اندازه گيري مقادير سمت راست و چپ با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در حالت ضرايب معناداري............................................................................................................................................. 93

نمودار 4-10 مدل اندازه گيري مقادير سمت راست و چپ با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در حالت تخمين استاندارد 97

نمودار 4-11 مدل اندازه گيري مقادير سمت راست و چپ با استفاده از تحليل عاملي تاييدي در حالت ضرايب معناداري  98

 

فهرست شكل‌ها

عنوان                                                                                    صفحه

 

شكل 1-1 ساختار كلي طرح.................................................................................................... 13

شكل 2-1 فرآيند تعارض........................................................................................................ 40

شكل 2-2 رويكرد مديريت تعارض......................................................................................... 47

شكل 2-3 مدل مفهومي پژوهش................................................................................................. 57

چكيده

فرسودگي شغلي يكي از عوامل اساسي در كاهش كار يا از دست رفتن نيروي انساني و ايجاد عوارض جسمي و رواني مي­باشد. در نتيجه هدف از اين پژوهش، مطالعه و بررسي تاثير تعارض در محيط كار بر فرسودگي شغلي با در نظر گرفتن نقش تعديلگري جو سازماني در گمرك شهرستان مهران مي­باشد. جامعه آماري در اين تحقيق كاركنان اداره گمرك در شهرستان مهران بوده و حجم نمونه براي جامعه مورد نظر برابر با 142 نفر مي­باشد. ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسشنامه استاندارد بوده كه براي روايي آن از روايي سازه و براي پايايي آن از ضريب آلفاي كرونباخ استفاده شده است. همچنين در اين تحقيق براي گردآوري اطلاعات، روش كتابخانه­اي و ميداني بكار گرفته شده است. تحقيق حاضر بر اساس هدف يك تحقيق كاربردي و بر اساس چگونگي به­دست آوردن داده­هاي مورد نياز، از نوع تحقيقات توصيفي و همبستگي مي­باشد. براي تجزيه و تحليل داده­هاي پرسشنامه در بخش آمار توصيفي، از شاخص­هاي آماري نظير فراواني، جداول و نمودارها و در بخش آمار استنباطي از آزمون­هاي كولموگوروف-اسميرنوف، تحليل عاملي تأييدي و مدل­سازي معادلات ساختاري موجود در بسته­هاي نرم­افزاري SPSSو LISRELاستفاده شده است.نتايج حاكي از آن است كه تعارض در محيط كار تأثير معناداري (ضريب معناداري 92/4) بر فرسودگي شغلي دارد كه اين تأثير به صورت مستقيم مي­باشد. اين در حالي است كه تعارض در محيط كار به طور غيرمستقيم و از طريق جو سازماني (ضريب معناداري 51/10) تأثير بيشتري بر فرسودگي شغلي دارد.

 

واژگان كليدي: تعارض در محيط كار، جو سازماني و فرسودگي شغلي

 

فصل اول

كليات تحقيق

 

 

1-1- مقدمه

يكي از پيامدهاي فوري استرس و فشارهاي رواني، پديده فرسودگي شغلي است.فرسودگي شغلي، از جمله خطرات شغلي است كه در سال­هاي اخير مورد توجه قرار گرفته است. فرسودگي شغلي سندرومي رواني متشكل از خستگي عاطفي (احساس تخليه توان روحي)، مسخ شخصيت (واكنش منفي، عاري از احساس و توام با بي­اعتنايي مفرط نسبت به گيرندگان خدمات) و كاهش احساس موفقت فردي (كاهش احساس شايستگي و موفقيت در حرفه) است (اميني و همكاران، 1391).

به نظر مي­آيد فرسودگي شغلي با فشارهاي رواني ارتباط داشته باشد. فشارهاي رواني وقتي رخ مي­دهد كه عدم تعادل بين مطالبات و خواسته­هاي محيطي با توانايي فرد براي پاسخ دادن به آن­ها وجود داشته باشد. هر چه مطالبات و خواسته­هاي محيطي افزايش يابد و توانايي فرد براي پاسخ دادن به آن­ها كاهش يابد، فشار رواني ايجاد مي­شود كه باعث تجربه منفي در فرد و فرسودگي شغلي مي­گردد (احمدي، 1381). فرسودگي شغلي موجب تباهي در كيفيت خدماتي مي­گردد كه به وسيله كاركنان ارائه مي­گردد (ساعتچي، 1382).

 

1-2- تعريف موضوع و بيان مسئله

در عصر حاضر سازمان­ها مختلف با تشكيلات كوچك و بزرگ شديداً در زندگي افراد نفوذ كرده و بسياري از مردم نيز بخش مهمي از وقت خود را در آن­ها سپري مي­كنند (راشدي و همكاران، 1391). تعارض جزء لاينفك زنگي انسان و امري كاملاً طبيعي است و در طول تاريخ همواره با زندگي انسان همراه بوده است. داستان­ها و تمثيلات قرآن كريم و بيان عناوين خير و شر، حق و باطل، عدل و ظلم، نور و ظلمت و نيز داستان­هايي چون موسي و فرعون، يوسف و برادارن، اصحاب كهف و .... همه نشانگر وجود تعارض مي­باشد (شاهركني، 1380). اگرچه انسان و تعارض همچون دو برادر (هم­زاد) با هم زاييده شده و رشد يافته­اند اما با همه قدمتي كه تعارض در زندگي بشر دارد، تنها در چند دهه اخير به صورت علمي مورد توجه دانشمندان قرار گرفته است. در اين ميان سازمان محيط باروري براي پرورش و رشد انواع تعارضات و عدم توافقات است. وجود افرادي مختلف با ويژگي­هاي شخصيتي، نيازها، باورها، ارزش­ها، انتظارات و ادراكات متفاوت، سبب وجود اجتناب ناپذير تعارض در سازمان­ها گشته است. از سوي ديگر، ساختار حاكم بر سازمان­ها و وجود سيستم­هاي خشك و انعطاف ناپذير اداري، آن­ها را مستعد انواع تنش، تعارض و ناسازگاري كارده است. اين تعارضات به صورت­هاي مختلفي چون رقابت، مجادله، مخالفت، مشاجره، منازعه و كشمكش بين افراد و گروه­ها رخ مي­دهد. هرچند بسياري از افراد، وجود تعارض، تضاد و اختلاف را به عنوان يك پديده منفي تلقي مي­كنند، اما كنترل دقيق و نظارت صحيح بر تعارض باعث مي­شود تعارض به پديده­اي سازنده و مثبت تبديل گردد (حقيقي، 1388).

از طرفي نوع رابطه­اي كه انسان­هاي داخل يك سازمان دارند، ويژگي­ها و جو آن سازمان را به وجود مي‌آورد. جو سازماني به ادراكات عمومي كاركنان از محيط كارشان برمي­گردد كه تحت تاثير سازمان رسمي و غيررسمي، شخصيت و نيازهاي اعضا و رهبري سازمان حاصل مي­شود (ميركمالي، 1387). جو سازماني، اصطلاح وسيعي است كه به ادراك كاركنان از محيط عمومي كار در سازمان رسمي، غيررسمي، شخصيت افراد و رهبري سازمان است (كريمي و همكاران، 1389). سازمان­ها براي انجام دادن امور سازماني خود، علاوه بر معيارهاي سازماني و قانوني نياز به مجموعه­اي از رهنمودهاي اخلاقي و ارزشي دارند كه آنان را در رفتار و اعمال اداري ياري دهد و نوعي هماهنگي و وحدت رويه در حركت به سوي شيوه مطلوب جمعي و عمومي ميسر سازد. معمولا اعضاي سازمان ارزش­هاي را كه در ارتباط با زندگي سازماني آن­ها است، مي‌پذيرند. سازمان­ها مجبورند كه محيطي از اخلاق و ارزش­ها در سازمان ايجاد كنند. درك نوع رفتار قابل قبول عامل مهمي در جو سازماني است (دايان[1]، 2010).

همچنين، از ويژگي­هاي يك سازمان سالم آن است كه سلامت جسمي و رواني كاركنان آن به همان اندازه مورد توجه و علاقه مديريت سازمان قرار گيرد كه توليد و بهره­وري مورد تأكيد قرار گرفته است. در يك جامعه سالم، مسئوليت سازمان­هاي توليدي منحصر به توليد هرچه بيشتر كالاها و خدمات سودآور نيست و مديران سازمان­هاي چنين جوامعي مي­دانند كه توليد بيشتر نتيجه و محصول مديريت اثربخش است كه اين مهم نيز بدون توجه و اعتقاد به سلامت رواني كاركنان حاضر نمي­شود. پس اگر اين اعتقاد را مطرح مي‌سازيم كه يكي از وظايف هر مدير لايق، دورنگر و كاردان، تامين بهداشت رواني كاركنان در سازمان مي‌باشد، سخني دور از انتظار نگفته­ايم. شاسيته است كه مديران سازمان­ها به اين وظيفه با احساس مسئوليت و تعمق بيشتري توجه كرده و علاقه خود را نسبت به فراگيري مفاهيم اوليه آن و كاربرد اصول و مفاهيم بهداشت رواني در محيط كار، نشان دهند. بهداشت رواني در محيط كار، يعني پيشگيري از بروز پريشاني‌هاي رواني و اختلال­هاي رفتاري در كاركنان (به دليل عوامل بيماري­زا در محيط كار) و سالم­سازي محيط و فضاي رواني كار(ساعتچي، 1380). يكي از مفاهيمي كه در سال­هاي اخير توجه روانشناسان صنعتي سازماني سازماني را به خود معطوف ساخته. از پا درآمدن، از رمق افتادن، سستي و رخوت متصدي شغل است كه اصطلاحاً به آن فرسودگي شغلي گفته مي­شود (ماسلاچ و ليتر[2]، 1997). فرسودگي شغلي عبارت است از كاهش قدرت سازگاري فرد بر اثر عوامل فشارزا و بروز نشانگان خستگي جسمي و هيجاني (ماسلچ و جكسون[3]، 1981). در واقع فرسودگي شغلي در اثر فشار مداوم رواني پديد مي­آيد. فشارهاي رواني وقتي رخ مي­دهد كه بين مطالبات و خواسته­هاي محيطي با توانايي فرد براي پاسخ دادن به آن­ها تعادل وجود نداشته باشد. هرچه مطالبات و خواسته­هاي محيطي افزايش و فرد توانايي لازم براي پاسخ دادن به آن­ها را نداشته باشد فشارهاي رواني برخاسته از آن سبب بروز فرسودگي شغلي در وي مي­شود (فاربر[4]، 2013). از آنجا كه فرسودگي شغلي نيز موجب كاهش كيفيت خدمات ارائه شده به مشتريان و ارباب رجوع و به دنبال آن نارضايتي از خدمات مي­شود، شناخت و پيشگيري از فرسودگي شغلي در ارتقاء بهداشت رواني افراد و افزايش سطح كيفيت خدمات ارائه شده، نقش بسزايي خواهد داشت (شرمن و همكاران[5]، 2014). فرسودگي شغلي در جوامع امروزي شيوع زيادي پيدا كرده و تمام ابعاد زندگي را در برمي­گيرد و از يك طرف موجب افزايش اعتياد، طلاق، ترك شغل و بيماري­هاي جسمي و رواني و از طرف ديگر موجب كاهش نيروي مولد كاري و ضربه به اقتصاد كشور مي­شود. اين پديده جامعه را در همه ابعاد با خطر مواجه مي­كند (هنرپيشه و غروي، 1392). افرادي كه دچار فرسودگي شغلي هستند نه­تنها خود دچار مشكل­اند بلكه براي ديگران نيز مشكل ايجاد كرده و سلامت روان و كارايي آن­ها را به خطر مي­اندازد. نكته قابل توجه اينكه افرادي كه به طور افراطي كار مي­كنند و اضافه­كاري­هاي متعدد دارند و يا روزهاي تعطيل نيز كار مي­كنند، غالباً بيشتر مستعد فرسودگي هستند (ساعتچي، 1382). علائم و نشانه­هاي فرسودگي شامل خستگي عاطفي، مسخ شخصيت و كاهش عملكرد فردي در رابطه با همكاران و بيماران است. افراد مبتلا به فرسودگي شغلي اغلب از سردرد، اختلال خواب، خلق تحريك­پذير، ناموفق بودن در زندگي زناشويي، اضطراب، افسردگي، فشار خون بالا و .... رنج مي­برند (مك­كيو[6]، 2006). عامل اصلي فرسودگي شغلي، تحمل فشار رواني ناشي از كار به مدت طولاني همراه با كار زياد است. علاقه نداشتن به كار، ناهماهنگي تخصص با حرفه­اي كه فرد در آن مشغول به فعاليت است، خارج از ظرفيت و استعداد بودن مشاغل و غيره، افراد را به سوي فرسودگي شغلي سوق مي­دهد (فرج­پور، 1392). نكته مهم در ارتباط با فرسودگي شغلي هزينه­هاي مستقيم و

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۹:۱۶:۰۳ | مدير
،

دانلود پايان نامه : نقش واسطه اي خشم و نشخوار خشم در رابطه بين عاطفه منفي و بازداري اجتماعي با شدت ت

Vaes, J., & Brutseat. D. L.

[27]. ambitiousness

[28]. impatience

[29]. alterness

[30]. type-D

[31]. negative affectivity

[32]. social inhibition

[33]. Pedersen, S. S., & Denollet, J.

[34]. dysphoria

[35]. apprehension

[36]. irritability

[37]. self-expression

[38]. disapproval

[39]. synergistic

[40]. Denollet, J., Pedersen,s.s., Vrints, C. J., & Conraads, V. M.

[41]. Denollet, J., Schifer, A. A., &Spek, V.

[42]. Mols, F., & Denollet, J.

[43]. Ischemic Heart

[44]. vital exhaustion

[45]. Pedersen, S. S., &Middel, B.

[46]. Denollet.J., Sys, S. U., Stroobant, N., Rombouts, H., Gillebert, T. C., et al.

[47]. Habra, M. E., linden, W., Anderson, J. C.,& Weinberg, J.

[48]. Williams, L., O’Connor, R. C., Howard, S., Hughes, B. M., Johnson, D. W., et al.

[49]. Pedersen, S. S., Lemos, P. A., Van Vooren, P. R., Liu, T. K., Daemen, J., et al.

[50]. ******kcaldy, B. D., Shephard, R. J., & Siefen, R. F.

[51]. Schareurs, K. M. G., & de Ridder, D. T. D.

[52]. coronary artery disease

[53]. symptoms of social alienation

[54]. schiffer, A. A., Pedersen, S. S., Widdershoven, J. W., Hendriks, E. H., Winter, J. B., et al.

[55]. pessimism

[56]. Koula, G., Asimakopouliu, T., Skinner, C., Spimpolo, J., Marsh, S., et al.

[57]. Yu, X., Chen, Z., Zhang, J., & Liu, Z.

[58]. anger

[59]. Kassinove, H., & Suckhodolsky, D. G.

[60]. Rusting, C. L., & Nolen- Hoeksema, S.

[61]. Videbeck, S. L.

[62]. cardiovascular reactivity

[63]. Hamer.M., O Donnell, K. Lahiri, A., & Steptoe, A.

[64]. Boyle, S. H., Williams, R. B., Mark, D. B., Brummett, B. H., Siegler, I. C., et al.

[65]. Burg, M. M., Lampert, R, Joska, T., Batsford, W., & Jain, D.

[66]. Kop, W. J., Krantz, D. S., Nearing, B. D., Gottdiener, J. S., Quigley, J. F., et al.

[67]. Lampert, R., Shusterman, V., Burg, M., McPherson, C., Batsford, W., et al.

[68]. Denollet, J., Brutsaert, D. L.

[69]. Denollet, J. Pedersen, S. S.

[70]. Dembroski, T. M., MacDougall, J. M., Williams, R. B., Haney, T. L., & Blumenthal, J. A.

[71]. John, O. P., & Gross, J. J.

[72]. Brosschot, J. F., & Thayer, J. F.

[73]. Harburg, E., Julius, M., Kaciroti, N., Gleiberman, L., & Schork, M. A.

[74].  rumination

[75]. Glynn, L. M., Christenfeld, & Gerin, W.

[76]. Watkins, E.

[77]. anger rumination

[78]. Linden, W., & Hogan, B. E.

[79]. Bushman, B. J.

[80]. Segerstorm , S. C., Tsao, J. C. I. , Alden, L. E. &Craske, M. G.

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

تعداد

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۷:۱۴ | مدير
،

پايان نامه رابطه بهره برداري از فرصت هاي فناوري با عملكرد مالي شعب بانك سپه ...

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                                                                                    صفحه

چكيده...................................... ي 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1-مقدمه........................................................................................................................................................... 2

1-2-بيان مسئله.................................................................................................................................................. 3

1-3-اهميت و ضرورت تحقيق.............................................................................................................................. 7

1-4- اهداف تحقيق.............................................................................................................................................. 9

1-5-فرضيات تحقيق............................................................................................................................................ 10

 1-6-چارچوب نظري تحقيق............................................................................................................................... 10

1-7-تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرها............................................................................................................. 12

1-7-1-تعاريف مفهومي متغيرها......................................................................................................................... 12

1-7-2-تعاريف عملياتي متغيرها......................................................................................................................... 13

1-8-قلمرو تحقيق................................................................................................................................................ 15

1-9- خلاصه فصل............................................................................................................................................... 15

فصل دوم:ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1-مقدمه........................................................................................................................................................... 17

بخش اول

2-2-فناوري.......................................................................................................................................................... 18

2-2-1-فناوري اطلاعات...................................................................................................................................... 19

2-2-1-1-تعاريف فناوري اطلاعات..................................................................................................................... 20

2-2-1-2-اهميت فناوري اطلاعات...................................................................................................................... 22

2-2-1-3-مزاياي فناوري اطلاعات...................................................................................................................... 23

2-2-2-فرصت هاي فناوري................................................................................................................................. 24

2-2-2-1-تمايز فرصت هاي فناوري از ديگر ساختارها....................................................................................... 27

2-2-2-2-فرصت هاي فناوري و درآمد............................................................................................................... 28

2-2-2-3-فرصت هاي فناوري و سود.................................................................................................................. 29

2-3-ديدگاه مبتني بر منابع ............................................................................................................................... 31

2-4-عملكرد سازماني ......................................................................................................................................... 34

2-4-1-سنجش عملكرد سازماني........................................................................................................................ 36

2-4-2-تعريف ارزيابي عملكرد............................................................................................................................ 39

2-4-2-1-مراحل نظام ارزيابي عملكرد............................................................................................................... 39

2-4-2-2-طبقه بندي سنجه هاي ارزيابي عملكرد............................................................................................ 40

2-4-2-3-سطوح ارزيابي عملكرد....................................................................................................................... 40

2-4-2-4-ابعاد ارزيابي عملكرد سازماني............................................................................................................ 41

بخش دوم

2-5-چگونگي عمليات بانك ها .......................................................................................................................... 43

2-5-1-عمليات اصلي بانك ها............................................................................................................................ 43

2-6-شاخص هاي عملكرد.................................................................................................................................... 43

2-6-1-شاخص هاي سودآوري............................................................................................................................. 44

2-6-2-شاخص هاي عملياتي.............................................................................................................................. 44

2-7-نسبت ها...................................................................................................................................................... 45

2-7-1- انواع شاخص هاي حسابداري و ارزيابي عملكرد..................................................................................... 45

2-7-1-1-معيارهاي عملكرد حسابداري............................................................................................................. 45

2-7-1-1-1-نرخ بازده دارايي ها........................................................................................................................ 46

2-7-1-1-2-بازده حقوق صاحبان سهام ........................................................................................................... 47

2-7-1-1-3-سود هر سهم.................................................................................................................................. 48

2-7-1-1-3-1-اهميت سود هر سهم................................................................................................................. 49

2-7-1-1-3-2-سود تقسيمي هر سهم............................................................................................................... 50

2-7-1-2-معيارهاي عملكرد اقتصادي................................................................................................................ 50

2-7-1-2-1-ارزش افزوده اقتصادي.................................................................................................................... 50

2-7-1-2-2- سود باقيمانده............................................................................................................................... 51

2-7-1-2-3- ارزش افزوده بازار.......................................................................................................................... 52

2-8-سود حسابداري............................................................................................................................................ 52

2-9-نرخ بازده دارايي ها...................................................................................................................................... 53

2-9-1-محاسبه نرخ بازده دارايي ها.................................................................................................................... 54

2-9-2-ايرادات وارده بر نرخ بازده دارايي ها........................................................................................................ 55

بخش سوم

2-10-پيشينه تحقيق.......................................................................................................................................... 56

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه......................................................................................................................................................... 63

3-2-فرآيند اجراي تحقيق.................................................................................................................................... 63

3-3-روش تحقيق................................................................................................................................................. 63

3-4-جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................... 64

3-5-روشها و ابزار جمع آوري داده ها.................................................................................................................. 65

3-5-1-روايي پرسشنامه...................................................................................................................................... 66

3-5-2-پايايي پرسشنامه..................................................................................................................................... 66

3-6- روش آماري و تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................................ 68

فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده

4-1-مقدمه........................................................................................................................................................... 71

4-2-توصيف ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان............................................................................... 72

4-3-توصيف متغير هاي تحقيق........................................................................................................................... 77

4-4-آزمون بررسي نرمال بودن متغيرهاي تحقيق.............................................................................................. 83

4-5-بررسي مدل تحقيق..................................................................................................................................... 84

4-5-1-بررسي مدل تحقيق در حالت استاندارد.................................................................................................. 84

4-5-2-بررسي مدل تحقيق در حالت معني داري.............................................................................................. 85

4-5-3-بررسي معيار نكويي برازش مدل ........................................................................................................... 86

4-6-آزمون فرضيه هاي تحقيق............................................................................................................................ 87

فصل پنجم:بحث و نتيجه گيري

5-1-مقدمه........................................................................................................................................................... 90

5-2-نتايج آمار توصيفي....................................................................................................................................... 90

5-3-نتايج آمار استنباطي.................................................................................................................................... 91

5-4-مقايسه نتايج تحقيق حاضر با تحقيقات مشابه............................................................................................ 94

5-5-پيشنهادات بر اساس فرضيه هاي تحقيق..................................................................................................... 96

5-6-پيشنهاد براي تحقيقات آتي......................................................................................................................... 99

5-7-محدوديت هاي تحقيق................................................................................................................................ 100

منابع و مأخذ......................................................................................................................................................... 101

پيوست ها.............................................................................................................................................................. 111

پيوست1................................................................................................................................................................ 112

پيوست2................................................................................................................................................................ 117

پيوست3................................................................................................................................................................ 120

چكيده

امروزه تغييرات فناوري، اقتصادي، سياسي، نيازها و توقعات مشتريان و... سازمان ها را به شدت تحت تأثير قرار داده است و سازمان ها براي بقا مجبور هستند خود را با اين تغييرات تطبيق دهند.فناوري اطلاعات در سال هاي اخير عامل پيش برنده بسياري از دستاورد هاي بهره وري بوده و يكي از ابزارهاي مهم براي گسترش بازاريابي و خدمات جديد است كه منجر به كاهش هزينه هاي شركت ها در اقتصاد جديد شده و به دلايل زيادي انتظار ادامه اين نقش وجود دارد.تمامي سازمان ها از جمله بانك ها شروع به تفكر مجدد در خصوص چيستي و چگونگي خدمت رساني به مشتريان مطلع و متوقع نموده اند. قابليت شركت ها در درك و پاسخگويي به تغييرات فناوري،فرصت هاي فناوري ناميده مي شود كه با توجه به شرايط متغير سازمان ها يك قابليت حياتي به شمار مي رود.از اين رو در اين پژوهش به بررسي رابطه ميان بهره برداري از فرصت هاي فناوري با عملكرد مالي شعب بانك سپه استان گيلان پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر دسته بندي و روش شناسي از نوع پژوهش هاي توصيفي و از لحاظ روش جمع آوري اطلاعات از نوع ميداني مي باشد و با توجه به تقسيم بندي از نظر هدف از نوع پژوهش هاي كاربردي است. جامعه آماري اين پژوهش 54 شعبه از شعب بانك سپه استان گيلان هستند. همچنين در اين پژوهش براي كسب اطلاعات نظري و ادبيات موضوعي از منابع كتابخانه اي و براي گردآوري اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده كه اين پرسشنامه شامل 42 سؤال است.  نتايج پژوهش نشان مي دهد كه فرصت هاي فناوري يك محرك مالي قوي براي عملكرد شركت است و سود و درآمد شركت را افزايش مي دهد.همچنين همه متغيرهاي مورد بررسي تأثير گذار بر فرصت هاي فناوري كه شامل آينده مداري ، حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد ،فرهنگ سازماني و عدم اطمينان فناوري مي باشند، تأثير مثبتي بر بهره برداري از فرصت هاي فناوري داشتند كه اين موضوع اهميت اين متغيرها را به وضوح نشان مي دهد.                                                                  

كليد واژه ها: فرصت هاي فناوري، عملكرد مالي، مزيت رقابتي، نرخ بازده دارايي ها، سود هر سهم.

1-1) مقدمه

  هنوز نيم قرن از پديد آمدن موج سوم و حركت آن به سوي آينده بشريت نمي گذرد كه پس لرزه هاي اين تكان شديد تقريبا سراسر جوامع بشري را در نورديده است . اين تمدن نوين همان طور كه نظام كهنه را به مبارزه مي خواند فرآيندهاي مختلف  قوانين حاكم بر فضاي كسب و كار را هم دگرگون مي سازد . پيشرفت سريع و روز افزون فناوري اطلاعات وارتباطات و قابليت هاي كاربردي آن در حوزه هاي مختلف سازمان باعث رسوخ فناوري در فرآيندها و سيستم هاي مالي شده است. امروزه تمامي سازمان ها به نوعي در معرض تحولات فناوري قرار دارند و جلوه هاي كاربرد فناوري اطلاعات در كليه ي حوزه هاي زنجيره عرضه مانند ارتباط با مشتريان آشكار است و همچنين براي بكار گيري فناوري پيشرفته در كليه زمينه ها از جمله در نظام هاي اطلاعاتي نياز به داشتن اطلاعات مناسب و به موقع به منظور برنامه ريزي و تصميم گيري كوتاه مدت و بلند مدت اهميت وي‍‍‍ژه اي پيدا كرده است . از اين رو بهره برداري از نظام مديريت مالي به روشي كه بتواند نيازهاي مديريتي را همگام با دگرگوني هاي جديد در زمينه برنامه ريزي كوتاه مدت و بلند مدت پاسخگو باشد  به صورت يك ضرورت در آمده است. در اين تحقيق به بررسي رابطه بهره برداري از فرصت هاي فناوري با عملكرد مالي شعب بانك سپه استان گيلان پرداخته مي شود و تاثير فناوري اطلاعات و ارتباطات بر صنعت بانكداري به عنوان يكي از زير ساخت هاي مهم، در توسعه ساير خدمات الكترونيكي مورد بررسي قرار مي گيردو قصد بر اين است كه نگرش و نحوه برخورد مديران و معاونين شعب را با اين پديده در بخش بانكداري كه در قالب رضايت و يا عدم رضايت نمود پيدا مي كند وتاثيري كه بر عملكرد مالي بانك مي گذارند، تجزيه و تحليل كنيم .همچنين سعي شده است با توجه به ويژگي ها  و مزاياي بانكداري الكترونيك، به تشريح ضرورت گذر از بانكداري سنتي كه بر پايه كاغذ بوده و دريافت الكترونيك كه منوط به حضور در محل شعبه مي باشد پرداخته شود. 

در اين فصل ابتدا به بيان مسئله تحقيق پرداخته  خواهد شد، در ادامه به اهميت موضوع و چهار چوب نظري تحقيق پرداخته مي شود. بيان فرضيه هاي تحقيق، تعاريف مفهومي و عملياتي متغيرهاي تحقيق و قلمرو موضوعي، زماني ، مكاني از موضوعات اين فصل هستند.                                                                         

1-2) بيان مسئله

   عملكرد مالي شركت يكي از دغدغه هاي مهم صاحبان سهام و مديران واحد هاي اقتصادي است،مديران با استفاده از روش هاي جديد سعي در اداره بهتر سازمان و ارائه عملكرد ممتاز دارند.عوامل متعددي عملكرد مالي شركت ها را تحت تأثير قرار مي دهد و هر شركتي سعي مي كند مجموعه اي از روش هاي كارا و مؤثر براي بهبود روند ها و فرآيند هاي تجاري اش را انتخاب كند. ميزان توسعه يافتگي كشورها ،مقبوليت روش ،ريسك پذيري مديران در انتخاب روش ها و وجود نرم افزارهايي كه  براي تسهيل بكارگيري اين روش ها در سازمان ها وجود دارد موجب مزيت برتري در گزينش آن خواهد شد.(لي و كيم ،2006: 44)

سرمايه گذاري مستمر ضرورتي انكار ناپذير براي طي كردن مسير توسعه در سطح كلان و در سطح بنگاههاي اقتصادي است.توسعه سرمايه گذاري نشان دهنده توسعه فعاليت شركت ها و بنگاههاي اقتصادي است.تجربه تاريخي بسياري از كشورهاي توسعه يافته و تازه صنعتي شده گواهي بر اين مدعاست كه سرمايه گذاري، موجب استحكام و افزايش توليد شده و با ارتقا سطح كيفي و كمي توليد مي توان انتظار داشت كه عملكرد شركت داراي عملكرد صعودي باشد(رهنما و همكاران،1385).                                                                                    

عملكرد واحد هاي اقتصادي براساس دست يابي به اهداف تعيين شده كوتاه مدت و بلند مدت اندازه گيري مي شوند.از اين رو عملكرد معيار مناسبي جهت دسترسي به اهداف تعيين شده قلمداد مي گردد.در محيط هاي رقابتي مديران بايد با استفاده از فرآيند اندازه گيري عملكرد به هدايت سريع امور در مسير پيشرفت كارو در جهت اهداف و راهبرد مورد نظر سازمان به شيوه اي آگاهانه بپردازند.موفقيت در اجراي اين فرآيند،به سنجش و ارزيابي پيوسته و بهبود مداوم عملكرد سازماني و اجزاي كاري آن بستگي دارد.با توجه به تغيير و تحولات سريع و افزايش توان و قابليت هاي رقابت شركت ها و سازمان ها در جهان امروز، ميزان مطلوبيت عملكرد تك تك اجزاي كاري سازمان و مجموع آن مي تواند به عنوان معيار سنجش موفقيت يك سازمان، براي مديران بسيار با اهميت مي باشد (الدريچ هوارد[1]،1994).                                                                           

بنابراين آشنايي با معيار هاي مهم ارزيابي عملكرد مالي و شاخص هاي آن براي مديران ، مجريان ،كارشناسان سازمان هاو ... مفيد بوده و با استفاده از آن ها مي توانند به سنجش و ارزيابي وضعيت موجود طرح هاي راهبردي سازمان وبررسي عملكرد اجزاي كاري آن پرداخته و براي ارتقا و بهبود اثربخشي و كارايي آنها اقدام كنند(ديويس بليك[2] ،1998).                                                                                                  

در حال حاضر ارزيابي عملكرد بسياري از شركت ها و سازمان ها براساس شاخص هاي مالي صورت مي گيرد. اما مديران و سهامداران آنها بايد به اين امر مهم توجه داشته باشند كه يك شركت ممكن است به دليل وجود شرايط انحصاري يا ارتباطات غير رسمي سود آور باشد در حالي كه از لحاظ سطوح مختلف بهره وري وضعيت مناسبي نداشته باشد(جيمز و هانت[3]،1991).                                                                     

اندازه گيري عملكرد مالي پايه بسياري از تصميمات از قبيل پاداش مديران ، قيمت سهام، تصميم گيري مربوط به سرمايه گذاري ها و بسياري از موارد ديگر است.يكي از اصلي ترين و مهم ترين وظايف مديران تصميم گيري است. اين تصميم گيري ها بايد براساس نتايج ارزيابي هاي انجام شده(با معيارها و شاخص هاي عملكرد)متناسب با فرآيندهاي كاري سازمان باشد.ارزيابي مستمر عملكرد مالي ،موجب پيدايش اطلاعات مستند،بهنگام و با ارزش براي تصميم گيري مديران خواهد شدكه با هدف ارتقا سازمان و بهبود فعاليت هاي كاري آن در زمينه هاي گوناگون اتخاذ مي شود.براي ارزيابي عملكرد مالي شركت ها، شاخص هاي مختلفي وجود دارد كه در اين پژوهش از شاخص هاي  ROA,ROI,EPS,DPS براي سنجش عملكرد مالي بانك سپه استفاده شده است.(بنت استوارت[4]، 1994)

امروزه تغييرات فناوري،اقتصادي ،سياسي، نيازها و توقعات مشتريان و ... سازمان ها را به شدت تحت تأثير قرار داده وسازمان ها براي حفظ بقاي خود مجبور هستند خود را با اين تغييرات تطبيق دهند. طي دو دهه گذشته رشد فناوري هاي جديد در زمينه ارتباطات و اطلاعات  عامل مهمي در ادغام بازارها و فرآيند جهاني شدن بوده است . به عبارت بهتر فناوري عامل محرك ايجاد بازارهاي جهاني و مبناي مهمي براي ايجاد مزيت رقابتي شده است. سرمايه گذاري ابعاد مختلفي دارد و يك بعد آن سرمايه گذاري در فناوري اطلاعات است.اين سرمايه گذاري براي بهبود توانايي اصلي و قابليت هاي شركت در صنعت مورد فعاليت آنها بسيار مهم است.فناوري اطلاعاتي يكي از ابزارهاي مهم براي گسترش بازاريابي و خدمات جديد براي شركت ها در اقتصاد ديجيتال كنوني را ايجاد كرده است.(سو چانگ[5] ،2004).                                                                            

عملكرد مالي بعنوان يكي از مهم ترين سنجه هاي اثر بخشي سازماني، دغدغه ي بسياري از پژوهشگران و مجريان برنامه هاي توسعه سازماني مي باشد.از طرفي فناوري اطلاعات هم به عنوان يكي از مهم ترين اهرم هاي توسعه در دهه هاي اخير جاي خود را در برنامه هاي توسعه باز كرده است. روند رو به رشد فناوري مستلزم برنامه ريزي دقيق و علمي  براي كاربري اجتماعي آن است. پيشرفت فناوري هاي اطلاعاتي موجب تقويت جابجايي عوامل توليد ، افزايش مزيت رقابتي بنگاه ها و افزايش سطح وضعيت مالي مي شود. اساسا فناوري هاي اطلاعاتي با برخورداري از توان بالاي پردازش اطلاعات و قدرت برقراري ارتباطات راه دور توانسته اند به سرعت فضاي جامعه را  به سويي سوق دهند كه كارهاي تخصصي و حرفه اي به شكلي مناسب با تكيه بر آن ها به انجام برسد . اين فناوري ها با استفاده از توان بالقوه و بالاي رايانه ها به تاثيرگذاري در جوامع نوين پرداخته اند. همچنين اثربخشي مالي فناوري اطلاعات موضوع مهـمي است كه مي تواند نقش مؤثري در نگرش و تمايل بنگاههاي اقتصادي براي توسعه ي آن داشته باشد.همچنين سطح سرمايه گذاري در صنعت فناوري اطلاعات افزايش قابل توجهي پيدا كرده است.اين سرمايه گذاري ها در سال 2003 بيش از 3 برابر هر يك از انواع سرمايه گذاري ها بوده است . از آنجا كه چراغ راهنماي بخش خصوصي در انتخاب گزينه ها به طور معمول ريسك و بازده يك سرمايه گذاري است، قطعا" انتظار بازده بسيار بالا از تجهيزات فناوري اطلاعات وجود داشته كه تا اين حد سرمايه گذاري در اين پديده توسعه پيدا كرده است .(الدريچ هوارد،1994)

لذا پژوهش در مورد ارتباط فناوري و عملكرد مالي سازمان، هم به عنوان يك بازخورد در بهبود عملكرد سازمان ها و هم در توسعه ي كاربردي فناوري در ساير سازمان هاي رو به تحول  از اهميت خاصي برخوردار است .

همه سازمان ها از جمله بانك ها شروع به تفكر مجدد در مورد چيستي و چگونگي خدمت رساني به مشتريان مطلع و متوقع،نموده اند. قابليت شركت ها در درك و پاسخگويي به تغييرات فناوري ، فرصت هاي فناوري ناميده مي شودكه با توجه به شرايط متغير سازمان ها يك قابليت حياتي به شمار مي رود.

از اين رو در اين پژوهش به بررسي رابطه بين بهره برداري از فرصت هاي فناوري با عملكرد مالي شعب بانك سپه دراستان گيلان پرداخته شده است.

در محيط رقابتي كسب و كار امروز ، هر چيزي تغيير مي كند، اما چيزي كه ثابت مي ماند پديده ي تغييرات است و بزرگ ترين مانع براي انجام هر تغيير مقاومت هايي است كه در قبال آن تغيير صورت مي گيرد. بنابراين براي رقابت در محيط متغير امروزي ،پاسخ هاي استراتژيك جديد مورد نياز است.

تغييرات انجام شده در سال هاي اخير بسياري از سازمان ها را با مشكل مواجه كرده است. هنگام مواجهه با تغيير اولين مرحله براي اصلاح استراتژي، شناسايي تغييرات است. اين تغييرات فقط محدود به بازارها نيستند بلكه فناوري حامي اين بازارها نيز در حال تغيير است. انواع بازارها بر سر دانش علمي و فني با هم در رقابتند.در چنين بازارهايي كه به سرعت در حال تغييرند يك شركت براي تدوين يك استراتژي بلند مدت بايد قابليت هاي فناوري خاص خود را داشته باشد تا بتواند نسبت به رقباي خود به مزيت رقابتي دست يابد.فرصت هاي فناوري از آن جهت كه به عنوان يك منبع مزيت رقابتي قلمداد مي شوند، براي مديران مهم هستند.در اينجا  مزيت رقابتي به معني توانايي شركت براي تطبيق با فناوري جديد در زمان مناسب است.(ورنر فلت[6]،1996)همچنين مي توان از فناوري اطلاعات  براي طراحي اساسي و مجدد فرآيند هاي سازمان به منظور بهبود چشمگير عملكرد استفاده نمود. به اين صورت كه فرآيند گذشته مورد بازبيني قرار مي گيرد و طرحي جديد كه به فناوري اطلاعاتي دسترسي داشته باشد ايجاد مي شود.(اتربك[7] ،1996)

با ورود فناوري اطلاعات كليه سازمان ها دستخوش تغييرات و تحولات شگرفي شده اند.با ظهور فناوري هاي نوين، سازمان ها و ادارات تحت تاثير اين پديده قرار گرفته اند. يكي از صنعت هاي مهم در اين راستا كه با سرعت زياد سعي در همگام سازي خود با پيشرفت ها نموده و به دنبال خدمات متنوع تر و به روز تر با توجه به نياز هاي جامعه است،صنعت بانكداري مي باشد كه يكي از اساسي ترين بخش هاي تجاري و اقتصادي كشورهاست .تأسيس بانك هاي خصوصي و خصوصي سازي تعدادي از بانك هاي دولتي و همچنين اختلاف ناچيز سود بانكي در بخش جذب منابع بين بانك هاي دولتي و خصوصي ,باعث شده كه بانك ها هر چه سريع تر براي حفظ و جذب مشتريان خود چاره انديشي كنند و در پي ايجاد مزيت براي مشتريان با توجه به نيازهاي آن ها و ايجاد يك رابطه ي خلاق بين بانك و مشتريان باشند. از طرفي ديگر با رشد روز افزون معاملات الكترونيكي در سراسر جهان  و نياز به حضور بانك جهت نقل و انتقال منابع مالي ، بانكداري الكترونيك به عنوان بخشي تفكيك ناپذير از بازرگاني الكترونيك مي باشد و داراي نقش اساس در اجراي آن بوده و  همچنين بانكداري الكترونيك فرضيه اي جديد  در كسب و كار براي بانك ها فراهم آورده است و نيز بانك ها دريافته اند كه براي بقا و افزايش سود بايد استراتژي مشتري مداري را اتخاذ كنند. در واقع بانكداري الكترونيك يكي از روش هاي عملي براي بهره برداري از فرصت هاي فناوري مي باشد كه سرمايه گذاري در آن باعث افزايش مشتريان بانك شده واين امر بر عملكرد مالي بانك سپه نيز تأثير مثبت و بسزايي خواهد داشت. صنعت بانكداري كشور با تشخيص و توجه به تغييرات محيطي و پاسخگويي مناسب و به جا به اين تغييرات توانسته است با بانكداري دنيا همسو شود.(سو چانگ ،2004)

  با توجه به اينكه فرصت هاي فناوري ساختاري جديد است با بررسي پيشينه ي پژوهش چهار عامل مؤثر از جمله :فرهنگ سازماني،حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد، عدم اطمينان از فناوري و آينده مداري به دست آمدند كه در اين پژوهش مورد بررسي قرار مي گيرند. اين پژوهش رابطه ي بين فرصت هاي فناوري و سود و درآمد بانك ها را بررسي مي كند  و  در پي يافتن پاسخ به اين سؤال اساسي است  كه آيا بين بهره برداري از فرصت هاي فناوري با عملكرد مالي بانك ها رابطه ي معناداري و جود دارد؟

1-3) اهميّت و ضرورت تحقيق

شرايط كسب و كار امروز هيچ يك از ويژگي هاي گذشته را ندارد.تحولات دوران گذشته در چارچوب قوانين و مقررات خاص و از پيش تعيين شده اي انجام مي گرفت ولي تعهدات امروز غير قابل پيش بيني هستند و چارچوب مشخصي براي اين تغييرات كه به سرعت صورت مي گيرند وجود ندارد. با گذشت زمان ،مشتريان پيچيده تر شده اند و انتطار خدماتي با عملكرد فوق العاده و قابل اطمينان  كه قبلا بي سابقه بود را دارند. فناوري ها يكي پس از ديگري متولد و وارد بازار مي شوند و در نهايت برخي از آنها با ورود فناوري هاي جايگزين از رده خارج مي شوند. شدت يافتن رقابت سازمان ها ،قوانين و مقررات متفاوت و پيچيده تر كسب و كار،شرايط اقتصادي و تحولات روز افزون فناوري ،موفقيت سازمان ها را مشكل تر كرده است. در اين ميان برخي از سازمان ها به خوبي از عهده اين تغييرات بر مي آيند و مدل كسب و كار خود را بر مبناي فناوري جديد طرح ريزي مي كنند ولي بعضي از سازمان ها در تطبيق استراتژي هاي خود با تغييرات موجود ناتوان هستند.(بارني[8]،2001)                                

از مهمترين اهداف به كار گيري فناوري در سازمان ها  و بنگاهها افزايش قدرت رقابتي در بازار مي باشد .سازمان  مي تواند تلاش خود را بر استفاده از فناوري در انجام وظايف تكراري و عادي مانند ارتباط بين بخش هاي مختلف سازمان ، گردآوري و انتقال داده ها و همچنين تحقق اهداف مهم تر در زمينه  بهبود وضعيت مالي متمركز كند . در سيستم بانكي كشورو بخصوص بانك سپه  بحث فناوري به گونه اي فعاليت هاي بانك را تحت تاثير قرار داده است كه با استفاده از اين فناوري بسياري از خدمات تسهيل شده و مشتري يا ارباب رجوع مي تواند با سهولت بيشتري نسبت به گذشته از خدمات بانك بهره مند شود همچنين كارمندان بانك نيز به واسطه ي امكاناتي كه فناوري اطلاعات براي آنها فراهم مي سازد مي توانند بهتر از گذشته به انجام وظايف خود بپردازند و اين بهبود وضعيت مالي را به دنبال خواهد داشت.(چن و لاين ،2012)

با انجام پژوهش حاضر مي توان به بانك سپه كمك كرد كه جنبه اي از ارتباطات كه تاثير بيشتري روي عملكرد مالي دارد را شناسايي  و كيفيت خدمات رساني به ارباب رجوع را افزايش دهد. با توجه به اهميت تكريم ارباب رجوع در سازمان هاي دولتي ايران، اين پژوهش از ضرورت بيشتري برخوردار مي باشد. البته فناوري ممكن است معايبي هم داشته باشد كه مي تواند بر ارزيابي استفاده كنندگان آن، يعني كارمندان و ارباب رجوع تاثير منفي بگذارد.با توجه به مجموع نكات مثبت و منفي كه از اين پديده ادراك مي شود ،اين پژوهش با اين مسئله روبرو است كه فناوري چه رابطه اي با عملكرد مالي بانك سپه داشته و كدام يك از جنبه هاي عملكرد مالي را در بانك تحت تاثير قرار داده است ؟اين گونه اثرات چه شواهد و نتايجي براي اداره ي بهتر ارتباطات بانك سپه با مشتريان آن در اختيار مجريان قرار مي دهد؟                                                   

با توجه به تحولات عظيم صورت گرفته در صنايع مختلف نقش بانك ها به عنوان ارگان هاي تاثير گذار در اقتصاد بيش از پيش پر رنگ شده است.بنابراين مي طلبد كه بانك ها نيز همگام با تحولات خود ،سر منشا تحولات جديدتري باشند.با اين ديدگاه كه فناوري و كاربري هاي گوناگون رو به افزايش آن ،بعنوان ابزاري كارا با استقبال خوبي از جانب مديران موسسات و سازمان هاي مالي مواجه شده است، لذا انگيزه بيشتري در مديران اكثر سازمان هاي اقتصادي براي انطباق فعاليت هاي خود با فناوري هاي اطلاعاتي و ارتباطي به وجود آمده است.بانك ها نيز هيچ گاه از اين قاعده مستثني نبوده و نيستند و ارائه شيوه هاي نوين خدمات بانكداري با بهره گيري ار ابزار ارتباطي و اطلاعاتي گوناگون مورد توجه مديران تمامي بانك هاي كشور مي باشد.(دولتشاهي،2006)                                                                                                                            

توسعه بانك هاي خصوصي و گسترش فضاي رقابت بانك ها ،بانكداري الكترونيكي را به مزيت رقابتي بانك ها تبديل كرده است و با آشنايي بيشتر مردم با خدمات بانكداري الكترونيكي ،گرايش بانك ها و شركت هاي فناوري اطلاعات به توسعه محصولات در اين حوزه باعث رونق هر چه بيشتر آن شده است. با اين حال به واسطه شرايط كنوني ،نظام بانكداري موجود در بانك هاي كشور با استانداردهاي جهاني فاصله داردو به طور كامل پاسخگوي نياز بانك ها و مشتريان نيست.                                                                                  

استقرار بانكداري الكترونيك يكي از مسائل مهمي است كه امروزه از ضروريات صنعت نوين بانكداري به حساب مي آيد.بانك هايي كه در ارائه خدمات همگاني ،اين گونه خدمات را از دست مي دهند ،با خطر از دست دادن تعداد زيادي از مشتريان خود روبه رو مي شوند و بر عكس،بانك هايي كه با سرعت به سوي ارائه خدمات جديد و ارتقاي هر چه بيشتر آنها مي روند،فرصت آن را خواهند داشت كه مشتريان بيشتري را جذب كنند و مناطق جغرافيايي بيشتري را تحت پوشش قرار دهند تا اعتبار خود را افزايش دهند. (اولند[9]،1996)                       

در نتيجه به دليل مزاياي بي شمار بانكداري الكترونيك و منافع آن براي مشتريان و نيز براي ذينفعان اين حرفه در اين پژوهش سعي شده است به بررسي ارتباط بهره برداري از فرصت هاي فناوري كه در اينجا با بانكداري الكترونيك مصداق دارد، با عملكرد مالي بانك سپه بپردازيم.                                                             

1-4) اهدف تحقيق

اهداف اين تحقيق عبارتند از:

الف) بررسي عملكرد مالي و شاخص هاي آن.

ب)بررسي بهره برداري از فرصت هاي فناوري  و ابعاد و شاخص هاي اين متغير.

ج) سنجش رابطه بهره برداري از فرصت هاي فناوري و ابعاد آن با عملكرد مالي شعب مورد مطالعه.

د)  بررسي و تجزيه و تحليل آثار و نتايج بهره برداري از  فرصت هاي فناوري درارتباط با عملكرد مالي شعب  بانك سپه استان گيلان و سنجش تاثير مؤلفه هاي حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد ،فرهنگ سازماني، عدم اطمينان از فناوري و آينده مداري در اين فرآيند .

ح) با توجه به اينكه چشم انداز بلند مدت بانك سپه  ايجاد فضاي پويا و نو آور در بانك بوده ، براي ايجاد رابطه ي خلاق بين بانك و مشتريان و دستيابي به جايگاه مناسب در بازار بايد چگونه در منابع سرمايه گذاري كند تا بتواند از فرصت هاي فناوري بهره برداري كند.

1-5) فرضيات تحقيق

اين پژوهش داراي يك فرضيه اصلي و چهار فرضيه فرعي مي باشد:

فرضيه اصلي تحقيق عبارتست از :

  • بين بهره برداري از فرصت هاي فناوري و عملكرد مالي شعب مورد مطالعه رابطه معني داري وجود دارد.

فرضيه هاي فرعي تحقيق عبارتند از :

  • بين آينده مداري و بهره برداري از فرصت هاي فناوري رابطه معني داري وجود دارد.
  • بين حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد و بهره برداري از فرصت هاي فناوري رابطه معني داري وجود دارد .
  • بين فرهنگ سازماني و بهره برداري از فرصت هاي فناوري رابطه معني داري وجود دارد.
  • بين عدم اطمينان فناوري و بهره برداري از فرصت هاي فناوري رابطه معني داري وجود دارد.

1-6) چارچوب نظري تحقيق

چار چوب نظري يك الگوي مفهومي است مبني بر روابط نظري ميان شماري از عواملي كه در مورد مسئله ي تحقيق با اهميت تشخيص داده شده اند و به ما كمك مي كنند تا روابط خاصي در نظر گرفته شوند و آنها را بيازماييم و درك خود را در زمينه ي پويايي هاي موقعيتي  كه قرار است تحقيق در آن صورت گيرد بهبود بخشيم .از آنجا كه چهار چوب نظري چيزي نيست جز تعيين شبكه روابط موجود ميان متغيرهاي مرتبط با پژوهش ، لازم است متغيرهاي اين تحقيق شناسايي شود .                                                                

در اين تحقيق ،عملكرد مالي متغير وابسته است كه به عنوان مهم ترين متغير در اين پژوهش به كار مي رود و هدف، توصيف يا پيش بيني تغيير پذيري اين متغير مي باشد.همچنين بهره برداري از فرصت هاي فناوري بعنوان متغير ميانجي يا تعديل كننده در نظر گرفته مي شود كه به آن متغير مستقل فرعي نيز مي گويند كه اين متغير مي تواند بر جهت يا ميزان رابطه بين متغير وابسته و مستقل مؤثر باشد.متغيرهاي آينده مداري ، حمايت مديريت ارشد از فناوري هاي جديد، فرهنگ سازماني و عدم اطمينان فناوري به عنوان متغيرهاي

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۳:۵۲ | مدير
،

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : بررسي سطح بلوغ سرمايه انساني شركت ملي پخش فرآورده‌هاي

چكيده

بالندگي (بلوغ) سازماني شركت‌ها بر پايه مفروضاتي است كه با ارزش‌هاي والاي انساني سازگاري كامل دارد. بالندگي سازماني ريشه هرگونه توانمندي و شكوفايي تجاري، خدماتي و مشتري مداري را در بالندگي انسان جستجو مي‌كند و انسان (نيروي انساني) را منشاء اصلي هرگونه تحول و دگرگوني براي نيل به بلوغ مي‌داند. اصول اين دانش از درون دانش‌هاي گسترده‌اي چون روانشناسي، جامعه شناسي، مردم شناسي، اقتصاد و بسياري ديگر سرچشمه گرفته و رسيدن به هدف “برترين شدن” را هدف نخستين خويش قرار مي‌دهد. مدل P-CMM يا همان الگوي بلوغ قابليت هاي افراد، با استفاده از 5 سطح تكاملي و اقدامات اصلاحي مرتبط با آن، اين امكان را به سازمانها مي دهد تا ابتدا سطح بالندگي (بلوغ) عملكرد نيروهاي كار خود را مشخص نموده و بر همين اساس برنامه‌اي براي بهبود مستمر آن‌ها ايجاد كنند، فعاليت‌هاي مرتبط با توسعه را اولويت بندي نمايند، توسعه نيروي كار خويش را با فرآيند بهبود يكپارچه كنند و يك فرهنگ تعالي ايجاد نمايند.

تحقيق حاضر نيز با هدف تعيين وضعيت مديريت سطوح بلوغ سرمايه انساني در شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي غرب مازندران با استفاده از مدل P-CMM صورت گرفته و بر اين اساس ضمن مروري جامع بر ادبيات موضوعي تحقيق از ميان جامعه آماري 220 نفري شركت موصوف، تعداد 139 نفر بعنوان نمونه آماري انتخاب، سپس با جمع‏آوري داده‏ها و اطلاعات لازم در قالب روش تحقيق كتابخانه‏اي و ميداني، و نيز استفاده از نرم‏افزار SPSS جهت اجراي آزمونهاي آماري مربوط، سطوح بلوغ سرمايه انساني با بهره گيري از مدل فوق در شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي منطقه غرب مازندران بررسي گرديد. نتيجه اين تحقيق بر اساس نظر 127 نفر از كاركنان شركت مذكور نشان مي دهد، وضعيت متغير هاي مورد مطالعه در هيچ يك از سطوح در وضعيت مناسب قرار ندارد.

واژگان كليدي: بلوغ - سرمايه انساني- شركت ملي پخش فرآورده­هاي نفتي- P-CMM –پي سي ام ام

  1-1- مقدمه

انسان ها منابع جديد مولد ثروت هستند، مشروط بر اين كه سرمايه ي انساني به حساب آيند. مفهوم سرمايه ي انساني ناظر بدين واقعيت است كه انسان ها در خود سرمايه گذاري مي كنند. اين كار به كمك ابزارهايي چون آموزش، كارآموزي يا فعاليت هايي كه بازده آتي فرد را از طريق افزايش درآمد مادام العمرش بالا مي برد صورت مي گيرد. در واقع سرمايه ي انساني تلفيقي از ويزگي هاي ژنتيك،توانمندي هاي احراز شده،مهارت ها و تجربه هاي كسب شده توسط فرد در طول زندگي است. نظريه پردازان سرمايه ي انساني معتقدند كه سرمايه ي انساني به صورت مهارت، دانش و تخصص در افراد تجسم يافته است سطح توليدات، كيفيت خدمات وميزان درآمد را افزايش داده و بسياري از تصميمات آن ها را در كليه زمينه هاي زندگي متأثر مي سازد. (صنوبري، 1388)

با توجه به مباحث مختصر بيان شده در فوق و نيز مواردي كه بعداً در خصوص اهميت و ضرورت و توجه به توانايي نيروي انساني خواهد آمد، در تحقيق حاضر، محقق با توجه به موضوع تحقيق، به بيان مساله اصلي پژوهش و ضرورت انجام تحقيق، اهداف پژوهش، قلمرو تحقيق، مباني نظري و تجربي، متغيرهاي مورد مطالعه، روش تحقيق، فرضيه هاي تحقيق، جامعه آماري، روش هاي گردآوري اطلاعات و روش هاي تجزيه و تحليل اطلاعات، تبيين سؤالات و بالاخره چگونگي تعيين اعتبار و روايي تحقيق مي پردازد.

2-1- بيان مسأله

امروزه صاحبنظران به منظور رسيدن به مزيت رقابتي پايدار معتقدند، مديريت بر منابع انساني مهمترين عامل به حساب مي آيد، آنها معتقدند كه سرمايه انساني، به دليل كميابي، ارزشمندي، جانشين ناپذيري و تقليدناپذيري، بسيار با اهميت است(شيرواني و شفيعيه، 1389)، و اين به خاطر آن است كه كاركنان توان تبديل دانش را به محصول و خدمات مورد نياز مشتري دارند. سازمانها بايستي در جهت بهينه كردن بازده سرمايه هاي انساني گام بردارند. با تعيين سطح بلوغ و اثر بخشي نظامهاي مربوط به سرمايه هاي انساني مي توان عملكرد كاركنان را پيش بيني و در جهت بهبود آن گام برداشت(سلطاني،1388). الگوي تعالي بلوغ قابليت

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۴۰:۰۶ | مدير
،

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته مديريت : سنجش عملكرد بانك بر پايه مدل كارت امتيازي متواز ...

چكيده :

كارت امتيازي متوازن يك ساز و كار مديريتي است . كه بر پايه ي اندازه گيري بنا شده و پيش نياز مديريت استراتژيك مي باشد . هدف اين پژوهش ، توصيف و اندازه گيري عملكرد شعب بانك سپه شهرستان سنندج بر پايه مدل كارت امتيازي در نيمه اول سال 1389 مي باشد . پژوهش ازنوع توصيفي پيمايشي است . نمونه آماري را 31 تن از مديران ، 94 تن از كاركنان و 100 تن از مشتريان بانك تشكيل داده اند . در

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۶:۳۵ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد:بررسي اثر آموزش كارآفريني بر شكل گيري سرمايه انساني و عملكرد هاي كارآفرينان

فهرست  مطالب

فصل اول: كليات پژوهش... 1

1- 1 مقدمه. 2

1-2 اهميت و ضروريت انجام پژوهش... 3

1-3 اهداف پژوهش... 5

1-4 ادبيات و پيشينه پژوهش: 5

1-4-1 پيشينه داخلي : 5

1-4-2  پيشينه خارجي: 7

1-5 تعريف و بيان مسأله پژوهش... 8

1-6 چهارچوب نظري: 11

1-7 فرضيات و مدل پژوهش : 12

1-8 روش و ابزار جمع آوري اطلاعات.. 13

1-9 جامعه آماري و روش نمونه گيري.. 13

1-10 قلمرو پژوهش... 14

1-11 روش تجزيه وتحليل داده ها 14

1-12 تعاريف اصطلاحات و متغيرهاي پژوهش... 14

فصل دوم: مروري بر ادبيات پژوهش... 16

2-1 مقدمه. 17

2-2 مفهوم كارآفريني.. 18

2-2-1 سير تاريخي كارآفريني : 24

2-2-1-1 دوره اول: قرن 15 و 16 ميلادي، (( مردمان عهده دار پروژه هاي بزرگ)). 25

2-2-1-2 دوره دوم: قرن 17 ميلادي، (( مخاطره پذيري )). 25

2-2-1-3 دوره سوم: قرن 18 و 19 ميلادي، ((تمايز كارآفرينان از ديگر بازيگران صحنه اقتصاد)). 25

2-2-1-4 دوره چهارم: دهه هاي مياني قرن 20 ميلادي، ((نوآوري)). 26

2-2-1-5 دوره پنجم: دوره معاصر (1980 تا كنون )، ((رويكرد چند جانبه)). 26

2-2-2 اهميت كارآفريني : 27

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۳۳:۱۲ | مدير
،

پايان نامه با موضوع بررسي تطبيقي استخدام در قانون استخدام كشوري با قانون مديريت خدمات كشور ...

 

ه- اهداف پژوهش

اهداف پايان نامه آن است كه علاوه بر انكه تفاوت ها و شباهت هاي دو قانون مشخص شوند، علت اين تحولات و شباهت ها بيان شوند و انها مورد ارزيابي و تحليل قرار گيرند، تا نقاط ضعف و قوت آنها مشخص شوند، براي اينكه فهم محقق و ديگر خوانندگان ان نسبت به اين موارد بيشتر شود. هم چنين سوالات و ابهامات زيادي در هر قانوني وجود دارد، كه بايد اين ابهامات در اين قانون بر طرف شود و نكته نا روشني در اين قانون باقي نماند و اينكه به سوالات فرعي زيادي كه در اين مورد وجود دارد جواب داده شود تا ذره اي به توليد علم در كشور كمك كند.

و- سوالات تحقيق

سوال اصلي:

نوآوري‌هاي يا به تعبيري ديگر تحولاتي كه در حوزه استخدام در قانون مديريت خدمات كشوري در نظام حقوق استخدامي و اداري رخ داده كدام است؟

سوالات فرعي:

شرايط ورود به خدمت در دو قانون چگونه مي باشد؟

چه رابطه‌اي بين عملكرد مستخدم و حقوق او حكمفرماست؟

دايره شمول و مستثنيات قوانين استخدامي به چه ترتيب است؟

تبيين حقوق مادي و غير مادي مستخدم در دو قانون چگونه صورت مي پذيرد؟

ز- فرضيه

اين دو قانون در زمينه كليات بحث استخدام و مسائل مرتبط با آن از قبيل ورود به خدمت، حقوق استخدامي، انواع مستخدمين و ... تفاوت ها و شباهت هاي زيادي دارند و به طور كلي قانون جديد عدالت استخدامي را از ورود تا خروج و پس از آن بيشتر محقق مي كند.

ح- روش تحقيق

در اين پايان نامه از روش توصيفي تطبيقي و تحليلي استفاده شده است، بدين معني كه ابتدا به توصيف و تطبيق مواد دو قانون و سپس به تحليل منطقي آنها پرداخته شده است.

ت- چارچوب پژوهش

اين تحقيق از يك مقدمه و دو بخش تشكيل شده است.در بخش اول با تقسيم به دو فصل كلي با عناوين كليات و تعاريف و مفاهيم سعي در كالبد شكافي مفاهيم مورد نياز داشته ايم. در فصل اول به چهار گفتار مفهوم استخدام، زمينه فهم استخدام، اصول كلي حاكم بر استخدام و تاريخچه قوانين استخدامي پرداخته ايم. در فصل دوم بخش اول نيز به ده مفهوم و عبارت مورد استفاده در تحقيق پرداخته ايم.

عنوان بخش دوم تاسيسات حقوقي استخدام در دو قانون مديريت خدمات كشوري و استخدام كشوري مي باشد. در اين فصل كه پيكره اصلي تحقيق در ان ريخته شده چهار فصل اصلي طراحي شده كه هر كدام بتوانند بخشي از مباحث استخدام را بيان كنند.

فصل اول به دايره شمول دو قانون و مستثنيات آنها مي پردازد. فصل دوم به مسئله ورود به خدمت، شريط آن و بررسي تطبيقي آن در دو قانون اختصاص دارد. فصل سوم، انواع مستخدمان در دو قانون را بررسي مي كند و در نهايت فصل چهارم، حقوق مستخدمان كه به دو گفتار اصلي مادي و غير مادي تقسيم مي شود مورد بحث و بررسي قرار مي گيرد.

***ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد

يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل و با فرمت ورد موجود است***

متن

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۹:۳۱ | مدير
،

دانلود پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حقوق : مطالعه تطبيقي جايگاه اصل قانوني بودن جرائم و مجازاتها در

فهرست مطالبعنوانصفحهچكيده                                                                                                      1مقدمه                                                                                                      2الف: طرح مساله وضرورت تحقيق                                                                    3ب: اهداف تحقيق                                                                                        3ج: سؤلات تحقيق                                                                                          3د:فرضيه هاي تحقيق                                                                                      3ه: روش تحقيق                                                                                            3و:سابقه تحقيق                                                                                            4ز:سازماندهي تحقيق                                                                                      4

فصل اول:

مفاهيم ،پيشينه ودرآمدي بردلايل پذيرش اصل قانونمندي

مبحث نخست: مفاهيم وتحولات تاريخي                5گفتارنخست:مفهوم شناسي                                    5الف: اصل قانون مندي جرائم                            5ب:اصل قانون مندي مجازات ها                              5گفتاردوم:تحولات تاريخي                                            6الف: دردوران قبل ازقرن18                                          6ب:دردوران پس ازقرن 18                                          6مبحث دوم:دلايل پذيرش وانتقادات وارده برآن                  7گفتارنخست: دلايل پذيرش                                        7الف: منافع فردي واجتماعي                                      7ب: رعايت عدالت                                                  8ج:رعايت تفكيف قوا                                              8گفتاردوم : انتقادات وارده براصل قانوني بودن جرائم ومجازات ها                                                    9الف: ازمنظرحقوق كيفري داخلي                                9ب:ازمنظرحقوق جزاي بين الملل                                10ج: ازمنظرجرم شناسي 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۵:۵۹ | مدير
،

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته حسابداري : رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري ح

متن كامل را مي توانيد دانلود نمائيد

چون فقط تكه هايي از متن پايان نامه در اين صفحه درج شده (به طور نمونه)

ولي در فايل دانلودي متن كامل پايان نامه

 با فرمت ورد word كه قابل ويرايش و كپي كردن مي باشند

موجود است

مقدمه
محافظه كاري يكي از ويژگي‌هاي بارز گزارشگري مالي است (كيم[1] وژانگ[2]،2007(، كه در قالب يك ميثاق محدود كننده در چارچوب اصول و مفاهيم حسابداري ايفاگر نقش مهمي در محدود كردن رفتارهاي خوش بينانه مديران در جايگاه تهيه كنندگان اطلاعات و اعمال برآوردي از حداقل عايدات توسط سرمايه گذاران و اعتبار دهندگان در جايگاه مهم‌ترين استفاده كنندگان است. نقش اين ميثاق حسابداري در زمينه‌هاي مختلفي از قبيل برطرف كردن مسائل برخاسته از نمايندگي، بي اثر ساختن مسائل ناشي از عدم تقارن اطلاعاتي بين استفاده كنندگان آگاه وناآگاه، احقاق حقوق ذينفعان شركت، تأثير مثبت بر كاهش هزينه‌هاي استقراض وهزينه هاي سرمايه، نقش بازدارندگي در قبال وقوع رسوايي‌هاي مالي و همچنين نقش انكارناپذير آن در مبحث حاكميت شركتي و... است.
محافظه كاري در گزارشگري مالي مي‌تواند به عنوان يك معيار جايگزين براي برخي مكانيسم‌هاي حاكميت شركتي مؤثر واقع شود، چون اعمال محافظه كاري در رفتار خوشبينانه مديران، باعث كاهش مسائل نمايندگي شده و رفتار جانبدارانه مدير را خنثي و پرداخت‌هاي فرصت طلبانه مدير به خود را محدود مي‌كند و ارزش افزايش يافته شركت ميان همه گروه‌هاي طرف قرارداد شركت تقسيم و رفاه همه گروه‌ها افزايش مي‌يابد كه در اين مفهوم محافظه كاري به عنوان يك مكانيسم قراردادي كارآمد محسوب مي‌شود.
(بلكويي[3]،1985) توضيح مي‌دهد كه محافظه كاري حاكي از آن است كه حسابداران بايد پايين‌ترين ارزش دارايي‌ها و درآمدها و بالاترين ميزان بدهي‌ها و هزينه‌ها را گزارش كنند. محافظه كاري حسابداري عبارت است از تمايل حسابداران به درجه بالايي از اعتماد براي تشخيص اخبار خوب مثل سود نسبت به تشخيص اخبار بد مثل زيان. بنابراين زيان‌هاي شناسايي نشده قبل از سودهاي شناسايي نشده شناسايي مي‌شوند (باسو[4]،1997). همچنين (گيولي[5] وهاين[6]،2000) محافظه كاري حسابداري را معياري براي انتخاب اصول حسابداري مختلف كه در به حداقل رساني سودآوري به دليل تأخير در توجه به درآمد، تشخيص سريع هزينه‌ها، پايين‌ترين ارزيابي دارايي‌ها و بيشترين ميزان بدهي‌ها نقش دارند، تعريف مي‌كنند. (لارا[7] و مرا[8]،2004) سطح محافظه كاري حسابداري را مورد بررسي قرار داده‌اند. تعاريفي كه آن‌ها براي محافظه كاري استفاده كرده‌اند، تعريف ارائه شده توسط (فيلتهام[9] و اوهلسون[10]،1995) بود كه نشان دهنده محافظه كاري ترازنامه مالي است. به عبارت ديگر (لارا و مرا،2004) از تعريف باسو استفاده كردند كه محافظه كاري درآمدها را اندازه گيري و ارزيابي مي‌كند. در سال‌هاي اخير يكي از زمينه‌هاي گسترده اي كه در مجامع علمي به آن توجه فراوان شده است، مسئله نمايندگي و انگيزه مديران جهت انتقال ثروت و ارزش شركت به نفع خودشان بوده است. لذا ما در اين تحقيق به مطالعه رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري شركت‌هاي نمونه مي‌پردازيم.
1-2- بيان مسئله
مديران به عنوان مسئول تهيه صورت‌هاي مالي تمايل دارند كه افشاي اخبار بد را به تأخير انداخته و اخبار خوب را هر چه سريع‌تر شناسايي كنند كه اين امر موجب افزايش عدم تقارن اطلاعات بين سرمايه گذاران مي‌شود (لافوند[11]و واتس[12]،2008). يكي از ويژگي‌هاي كيفي اطلاعات حسابداري كه مي‌تواند در كاهش عدم تقارن اطلاعات نقش موثري داشته باشد محافظه كاري است كه سابقه طولاني در حسابداري دارد (باسو،1997).
ما در اين تحقيق به بررسي رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري مي‌پردازيم.
به عقيده فاما[13]وجنسن[14](1983) هيئت مديره نقش محوري را در حاكميت شركتي بازي مي‌كند، به طوري كه يك هيئت مديره مؤثر، مديريت شركت را به اعمال رويه‌هاي محافظه كارانه سوق مي‌دهد تا از رفتارهاي خوشبينانه مديريت و افزايش ريسك دعاوي حقوقي بر عليه شركت جلوگيري كند، همچنين شركتي با مكانيسم‌هاي خوب حاكميت شركتي همانند تفكيك نقش‌ها يا تعادل بهينه بين اعضاء موظف و غيرموظف، اثربخشي بيشتري در نظارت وكنترل مديريت را نشان مي‌دهد
منظور از ساختار مالكيت، مشخص كردن بافت و تركيب سهامداران يك شركت و بعضاً مالك عمده نهايي سهام آن شركت است. به منظور بررسي رابطه بين ساختار مالكيت با محافظه كاري بايستي به تبيين قراردادي محافظه كاري رجوع كرد، بدين صورت كه تقاضا براي محافظه كاري در قراردادها، از بازده‌هاي نامتقارن بين طرفين قرارداد و عدم تقارن اطلاعاتي بين آن‌ها ناشي مي‌شود، اعتباردهندگان، سهامداران و مديران شركت، بازده‌هاي نامتقارني نسبت به خالص دارايي‌هاي آن دارند. اعتباردهندگان و سهامداران، هريك منافع متفاوتي در توزيع بازده شركت دارند و به اين خاطر اعتبار دهندگان فعاليت‌هايي كه موجب انتقال ثروت به سهامداران مي‌شود را پيش بيني مي‌كنند و قراردادهاي استقراض را مقيد به شرايطي مي‌كنند كه چنين انتقال‌هايي را محدود مي‌كند و لذا قرادادهاي استقراض، منجر به رويه‌هاي محافظه كارانه در گزارشگري شركت مي‌شود، تا ثروت شركت بين اعتباردهندگان نيز تقسيم شود.
معيار محافظه كاري (باسو،1997) به يك بعد از محافظه كاري در گزارش سود وزيان اشاره دارد اما به محافظه كاري در گزارش ترازنامه مالي توجه ندارد. رويچوداري[15] و واتس (2006) دريافتند كه باسو به تاثيرات محافظه كاري قبل از دوره برآورد توجه ندارد در نتيجه اين معيار بازتابگر كل محافظه كاري نيست. بنابراين با توجه به اين موارد ما بررسي مي‌كنيم كه "آيا بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه وجود دارد؟"
1-3- اهميت موضوع
پيش تر بررسي‌هاي متعددي روي ارتباط بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري انجام شده است، اما معيار محافظه كاري ارائه شده در اين تحقيق با معيارهاي مورد استفاده در اكثر تحقيقاتي كه بر كليه جوانب محافظه كاري در صورت‌هاي مالي توجه ندارند متفاوت است، همچنين اين تحقيق امكان مطالعه محافظه كاري در بافتي كه فرهنگ حسابداري و ويژگي‌هاي سازماني آن با موارد مربوط به كشورهايي كه در آن‌ها اين خصوصيات حسابداري مورد تحليل و بررسي قرار گرفته‌اند متفاوت است را فراهم مي‌آورد. با توجه به اهميت اين موضوع، لذا اين تحقيق درباره رابطه بين تركيب هيئت مديره و ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري مي‌باشد.
1-4- پرسش‌ها
1) آيا بين نسبت اعضاء موظف به كل هيئت مديره (مديران داخلي) با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
2) آيا بين دوگانگي نقش مدير عامل با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
3) آيا بين اندازه هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
4) آيا بين تركيب هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
5) آيا بين تمركز مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
6) آيابين مالكيت مديران با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
7) آيا بين ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد؟
1-5- فرضيه‌ها
فرضيه 1- بين نسبت اعضاء موظف به كل هيئت مديره (مديران داخلي) با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 2- بين دوگانگي نقش مدير عامل با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 3- اندازه هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 4- بين تركيب هيئت مديره با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 5- بين تمركز مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 6- بين مالكيت مديران با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
فرضيه 7- بين ساختار مالكيت با محافظه كاري حسابداري رابطه معناداري وجود دارد.
1-6- متغيرها
1-6-1-متغيرهاي مستقل
اعضاء موظف (مديران داخلي) هيئت‌مديره: نسبت تعداد اعضاء موظف در هيئت‌مديره به تعداد كل اعضاء هيئت‌مديره مي‌باشد.
دوگانه بودن نقش مديرعامل: اگر، رئيس هيئت‌مديره باشد برابر يك و اگر ميان موقعيت رئيس هيئت‌مديره و مدير عامل فاصله باشد صفر است.
اندازه هيئت‌مديره: شامل تعداد اعضاء هيئت‌مديره مي‌باشد.
تمركزمالكيت: درصد سهام دارندگان بالاي 5% كل سهام مي‌باشد.
مالكيت مديران: نسبت تعداد سهام در دست مديران به تعداد كل سهام شركت مي‌باشد..
1-6-2-متغير وابسته
سطح محافظه كاري حسابداري متغير وابسته است. ما نيز مانند (گيولي، هاين وناتاراجان[16]،2007) استدلال مي‌كنيم كه (باسو،1997) تحقيقات زيادي در حوزه محافظه كاري حسابداري انجام داده است ومعيار وي در مورد محافظه كاري حسابداري در منابع تجربي پركاربرد بوده است. مدل محافظه كاري (باسو،1997) را به شكل زير مي‌توان نوشت:
Ei,t /Pi,t-1=β0+β1[Dit]+β2[Rit]+β3[Rit Dit]+εi,t
بطوري كه Ei,t سود قبل از اقلام غيرمترقبه براي شركت i در سال t، Pi,t-1 قيمت به ازاي هر سهم در آغاز سال مالي،Rit بازده سالانه سهم شركت i در سال t،Dit متغيري است كه اگر Rit≤0 باشد، برابر با 1 است وεi,t باقيمانده است.β2 پاسخ و واكنش سود به بازده مثبت را اندازه گيري مي‌كند. β2+β3 پاسخ و واكنش سود به بازده منفي را اندازه گيري مي‌كند. و در كل محافظه كاري يعني0<β3 به عبارت ديگر β2<β2+β3 باشد.
نتايج مدل باسو حاكي از وجود رابطه منفي بين اين معيار با نسبت M/B (يك معيار قديمي وشناخته شده براي محافظه كاري) بود، از اين رو نتايج مذكور منجر به زير سؤال رفتن مدل باسو شد پس از اين انتقاداتي كه نسبت به مدل باسو وارد آمد، رويچوداري و واتس در سال 2006 طي تحقيق تجربي خود نشان دادند كه اگر دوره برآورد عدم تقارن زماني سود از يك دوره به چند دوره افزايش يابد رابطه بين معيار عدم تقارن زماني سود و نسبت M/B در پايان آن دوره طولاني مثبت خواهد شد بنابراين نتايج تحقيق رويچوداري و واتس در سال 2006 منجر شد كه مدل باسو به صورت عدم تقارن زماني سود چند دوره اي تعديل شود. در اين تحقيق نيز مدل ما برگرفته از مدل باسو (1997) و مدل رويچوداري و واتس (2006) مي‌باشد.
1-6-3-متغيرهاي كنترلي
نسبت ارزش بازار به ارزش دفتري: نسبت ارزش بازار حقوق صاحبان سهام به ارزش دفتري حقوق صاحبان سهام مي‌باشد.
اهرم شركت: نسبت ارزش دفتري كل بدهي‌ها بر كل دارايي‌هاي شركت است.
اندازه شركت: اندازه هر شركت به ميزان دارايي‌هاي آن شركت بستگي دارد و به‌منظور هم مقياس شدن رقم كل دارايي‌ها از لگاريتم آن به‌عنوان متغير كنترلي استفاده‌شده است.
1-7- جامعه آماري و نمونه‌ها
تحقيق حاضر در زمره تحقيقات تجربي در حوزه امور مالي و حسابداري مي‌باشد وموضوعات مالي مانند ساير موضوعات علمي كه از روش‌هاي آماري در پژوهش‌ها و تحقيقات خود استفاده مي‌نمايند، نيازمند داده‌ها و اطلاعاتي مي‌باشند كه در طول يك دوره زماني ايجاد مي‌شوند. بديهي است كه هر اندازه تعداد داده‌هاي موردنياز مربوط به دوره زماني طولاني تري باشند، نتايج به دست آمده از روش‌هاي آماري با دقت و صحت بيشتري توأم خواهد بود. در اين تحقيق به منظور انجام كار، اطلاعات پنج ساله شركت‌هاي بورس تهران از ابتداي سال 1387 تا انتهاي سال 1391 است و دوره زماني مورد بررسي تحقيق 6 سال از ابتداي سال 1386 تا انتهاي سال 1391 را در نظر خواهد گرفت.
در اين راستا نمونه آماري اين تحقيق شامل تمامي شركت‌هايي است كه شرايط ذيل را دارا باشند:

  • در طول سال‌هاي مالي 1386 تا 1391 در بورس حضور داشته‌اند.

2) شركت‌ها جزو بانك‌ها، شركت‌هاي

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۲۲:۲۷ | مدير
،

پايان نامه رابطه تعارض زناشويي با نگرش دختران به ازدواج ...

عنوان صفحه

چكيده........................................................................................................... ذ

فصل يكم : مقدمهيپژوهش

1-1- مقدمه.................................................................................................... 2

1-2- بيان مسئله.............................................................................................. 3

1-3- ضرورت واهميت پژوهش............................................................................ 4

1-4- اهداف پژوهش......................................................................................... 8

1-5- فرضيات پژوهش...................................................................................... 8

1-6- تعاريف مفهومي وعملياتي متغيرها................................................................... 8

فصل دوم : پيشينه پژوهش

2-1- تعارض والدين....................................................................................... 11

2-1-1-  تعاريف تعارض والدين.................................................................... 11

2-1-2 ديدگاههاي تعارض زناشويي..................................................................... 12

2-1-2-1 ديدگاه سنتي................................................................................ 13

2-1-1-2- مشكلات زناشويي ازديدگاه شناختي- رفتاري:......................................... 13

2-1-1-3- تعارضات زناشويي ازديدگاه تحولي.................................................... 14

2-1-3-هشت كاركردمثبت تعارض ازنظر............................................................ 15

2-1-4-موضوعهاي پديدآورنده ي اختلافهاي زناشويي:.......................................... 5

2-1-5-مقابله هاي ناكارآمد و غير مفيد........................................................... 16

2-1-6- تعريف جديداززوج خوشبخت:......................................................... 17

2-1-7- مقايسه باورهاوعقايدزوجهاي سالم وغيرسالم:......................................... 18

2-1-8- هرم تعارض............................................................................... 20

2-1-9- عوارض تعارض.................................................................................. 20

2-1-10-تعارض وهيجانات مربوط به آن............................................................... 21

2-1-11-مسايل مولد تعارض............................................................................. 22

2-1-12-مراحل تعارض............................................................................... 23

2-1-13-نقشهاي جنستي وتعارضات روجين................................................... 24

2-1-14-نظريه هاي مربوط به تعارض........................................................... 25

2-1-15- تعريف راهبردهاي حل تعارض....................................................... 26

2-1-16-بهترين سبك مؤثرمديريت تعارض..................................................... 27

2-1-17- نگرش و نياز دو مقوله در تعارض همسران.......................................... 27

2-1-18- نقش درك نيازهاي همسردرمديريت تعارض............................................... 28

2-1-19-روشهاي تسهيل كننده دركنترل تعارض................................................ 25

2-1-20- مراحل كنترل تعارض................................................................... 31

2-1-21-رعايت قواعدحل تعارض............................................................... 33

2-1-22- سبك‌هاي غيرمؤثرومشكل‌ساز......................................................... 34

2-2- ازدواج................................................................................................ 36

2-2-1-مقدمه............................................................................................... 36

2-2-2-تعريف ازدواج............................................................................. 38

2-2-3خانواده ونگرش به همسرگزيني........................................................... 27

2-2-4- انتخاب همسروعوامل مؤثربرآن................................................................. 40

2-2-5-مراحل انتخاب همسر..................................................................... 43

2-2-6- ازدواج وخانواده دردوران نوين......................................................... 45

2-2-7- رعايت قواعدحل تعارض................................................................ 50

2-2-8- شيوه هاي انتخاب همسر................................................................. 57

فصل سوم : روش پژوهش

3-1- روش پژوهش........................................................................................ 64

3-2- متغيرهاي پژوهش.................................................................................... 64

3-3- جامعه آماري،نمونه آماري،روش نمونه گيري...................................................... 64

3-4-ابزار پژوهش.......................................................................................... 64

3-5-نحوه گردآوري دادها................................................................................. 67

3-6-تجزيه و تحليل داده ها............................................................................... 67

فصل چهارم : يافته هاي پژوهش

4-1 آمارتوصيفي............................................................................................ 69

4-2 آماراستنباطي........................................................................................... 70

فصل پنجم : بحث ونتيجه گيري

5-1- بحث ..........................................................................76

5-2- نتيجه گيري........................................................................................... 79

محدوديتهاي تحقيق.......................................................................................... 80

5-3- پيشنهادات............................................................................................ 81

5-3-1- پيشنهادهاي پژوهشي........................................................................ 81

5-3-2- پيشنهادهاي كاربردي......................................................................... 82

منابع........................................................................................................... 82

الف) منابع فارسي........................................................................................ 82

ب) منابع انگليسي....................................................................................... 86

پيوست‌ها        89

چكيده

مقدمه: ازدواج يكي از مهم ترين مراحل زندگي هر فردي مي تواند باشد. افراد در آستانه ازدواج بنا به بسياري از شرايط تصميم به انتخاب همسر مي گيرند. عوامل زيادي مي تواند روي نگرش به ازدواج تاثير بگذارد. يكي از موضوعات نگرش هاي است كه از خانواده ها به فرزندان منتقل ميشود. خانواده هاي دچار تعارض نگرش فرزندان بخصوص فرزندان دختر را ممكن است تحت تاثير خود قرار دهند. بنا به اين موضوع، اين پژوهش با هدف بررسي رابطه بين تعارض والدين با نگرش فرزندان دختر به ازدواج  انجام پذيرفت.

روش اجراء: با توجه به اينكه اين پژوهش يك مطالعه اي همبستگي بود تعداد 132 دانشجوي مجرد بصورت نمونه گيري خوشه اي چند مرحله اي انتخاب گرديد. جهت جمع آوري داده ها از پرسشنامه هاي تعارض زناشويي (MCQ) و پرسشنامه نگرش به ازدواج لارنس(1992) استفاده گرديد. داده ها با استفاده از ضريب همبستگي پيرسون و رگرسيون استفاده شد.

يافته هاي پژوهش: يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش به ازدواج رابطه معناداري وجود دارد. همچنين يافته هاي پژوهش نشان داد كه تعارض والدين و نگرش غير منطقي به ازدواج رابطه منفي ومستقيم دارد. يافته هاي پژوهش نشان داد كه بين تعارض والدين و نگرش منطقي رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. يافته هاي پژوهش نشان دادندكه تعارض والدين يك پيش بيني كننده خوب براي نگرش به ازدواج است.

نتيجه گيري: نتايج نشان داد كه تعارض والدين مي تواند برروي نگرش به ازدواج در فرزندان دختر تاثير بگذارد. بنابراين لازم است در خصوص مشاوره به دختران در آستانه ازدواج و داراي والدين دچار تعارض توجه ويژه به عمل آيد.

كليد واژه ها: انتخاب همسر، ازدواج، تعارض زناشويي، فرزندان دختر،

مقدمه ي پژوهش

  • مقدمه

خانواده يكي از عوامل مؤثر و اساسي در رفتار افراد مي‌باشد. نفوذ والدين در كودكان تنها جنبه ارثي و وراثتي ندارد بلكه در آشنايي كودك با زندگي اجتماعي و فرهنگ پذيري وي، نقش مؤثري دارد. ساختار و شكل خانواده ها، نحوه ارتباط اعضاء هر خانواده با يكديگر و جامعه اي كه خانواده در آن زندگي مي كند در بيشتر مواقع همساني ندارند، از اين رو، رفتار و تأثير خانواده ها در افراد متفاوت است(يزدان پناه و همكاران، 1392). خانواده بر اساس نوع رابطه با فرزندان بيشترين تأثير را اولاً بر چگونگي شخصيت رواني، اجتماعي و فرهنگي آن­ها داشته و ثانياً به صورت غير مستقيم جامعه را متأثر مي كند. خانواده پايه و اساس بناي نگرش ها در فرزندان هستند. اين خانواده ها و والدين هستند كه نگرش هاي پايه ي را در فرزندان رشد مي دهند. اينكه افراد در چه خانواده اي و با چه والديني بزرگ شده استف قطعا" نگرش ها متفاوتي را هم خواهد داشت. نگرش به ازدواج بسيار حائز اهميت است(رياحي و همكاران، 1392). نگرشي كه والدين با اعمال خود به فرزندان مي دهد خواه هشيارانه، يا ناهشيارانه، آنها را در امر انتخاب همسر در آينده تحت تاثير قرار مي دهد. اينكه زماني كه در خانواده هاي والدين هموراه در حال تعارض هستند و درگيرهاي لفظي و ... دارند. تعارضات والدين اثرات مخربي را بر خانواده و فرزندان مي گذارد. طبق يافته‌ها، كودكاني كه والدينشان در هنگام كودكي آن‌ها اغلب دعوا مي‌كردند كمتر از نظر هيجاني احساسي امنيت يا احساس مورد حمايت بودن داشتند. ناامني هيجاني شامل مواردي بود همانند آشفته بودن كودكان، يا برون ريزي هيجاني مانند پرخاشگري يا زدن در حين تعارض، يا گزارش احساس رنج و نگراني به خاطر دعواي والدين. دعوا با تأثير بر حس امنيت احساسي درباره خانواده، بر كودكان تأثير مي‌گذارد(بختيارپور و همكاران، 1392). يك كودك، يك حس امنيت يا رفاه دارد، اگر آن را نداشته باشد از نظر هيجاني احساس آشفتگي و اضطراب مي‌كند و مستعد پرخاشگري و رفتارهاي خصمانه مي‌شود. والدين با انواع استرسها مواجه مي‌شوند و دعوا امري طبيعي است، اما بايد به ياد داشته باشند كه كودكشان دعواي آن‌ها را مي‌بيند و مي‌شنود. انسان همواره بر سر مسير انتخاب قرار دارد. اما گاهي انتخاب هاي كه بايد انجام دهد مي تواند تاثير عظيمي را بر مسير او بگذرد(مهرابي زاده هنرمند و همكاران، 1391). انتخاب همسر همواره يكي از موضوعات مهم دنياي انساني بوده است. تحقيقات بيشماري برروي ويژگي ها، صفات و ... براي همسر آينده انجام شده است. انتخاب همسر تحت بسياري از عوامل از جمله فرهنگ، نژاد و ... قرار دارد. در اين مطالعه هدف اين است كه اثر تعارضات والدين را بر نگرش فرزندان دختر در خصوص انتخاب همسر مورد بررسي قرار دهد.

  • بيان مسئله

بر كسي پوشيده نيست كه خانواده مهم ترين ركن هر اجتماعي را دارد. هر خانواده براي خود نظام و قوانيني را دارا مي باشد. قسمتي از اين قواعد و قوانين از نسل هاي قبلي منتقل مي شود و قسمتي حاصل نگرش هاي جديد والدين و نوع ارتباطات آنها مي باشد(ثنايي، 1387). والدين همواره به گونه ئي هشيار يا ناهشيار وام دار والدين خود هستند و تلاش مي كنند نگرش ها و عقايد آنها را در خانواده هاي كه تشكيل داده اند بكار گيرند(بوزورميني ناگي و اسپارك، 1973). روابط نامناسب والدين موجب شكل گيري رفتارهاي اجتماعي نامناسب ناخواسته اي در فرزندان مي گردد كه سهم عمده اي در چگونگي روابط آنان با دوستان و همسالانشان و به طور كلي نحوه پاسخ هاي آنان به موقعيت هاي مختلف اجتماعي خواهد داشت(برانجي و همكاران، 2009). مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف فرزندان بررسي كرده اند. تحقيقات گذشته تعارضات بين فردي را مخرب دانسته و كاهش اين تعارضات را به عنوان روشي مديريتي مد نظر قرار داده اند. اما اخيراً رويكردهاي حل مسأله به تعارضات بين فردي، شيوه هايي چون توافق بيشتر، توازن قدرت، رويكردهاي خلا ق به حل مسأله و تسهيل تغييرات را مدنظر قرار داده اند(مك فارلند، 1992؛ به نقل از يزدان پناه و همكاران، 1392).

مطالعات زيادي اثرات سبك هاي حل تعارض را بر جنبه هاي مختلف رواني و اجتماعي فرزندان بررسي كرده اند. سيفرت و شوارز[1](2011) نشان دادند كه رفتارهاي ناسازگارانه فرزندان در رابطه سبك هاي منفي حل تعارض و درون سپاري و برون سپاري مسائل به عنوان متغير ميانجي عمل مي كند. نتايج كار آنان دلايلي ارائه داده است كه سبك هاي حل تعارض ناسازگاري اجتماعي فرزندان را پيش بيني مي كند. شودليچ و كامينگز[2](2007) در بررسي خود نشان دادند كه كاهش احساس امنيت در خانواده به عنوان مكانيزمي عمل مي كند كه از طريق آن برخي سبك هاي تعارض منفي، سازگاري فرزندان را تحت تأثير قرار مي دهند. رياحي و همكاران(1392) در پژوهش خود گزارش كردند كه بين به سلامت روان مادران و مشكلات رفتاري فرزندان ارتباط مثبت و معنادار وجود دارد. بختيارپور و همكاران(1392) در بررسي خود نشان دادند كه بين افسردگي و رضايت زناشويي مادران و مشكلات رفتاري دختران ارتباط مستقيم وجود دارد. همچين خانجاني و همكاران(1392) در مطالعه خود نشان دادند كه ابعاد شخصيت مادران با اختلال هاي بروني سازي و دروني سازي دختران مرتبط است.

همانطور كه بيان شد تعارضات و مشكلات والدين تاثير مستقيم بر جنبه هاي رواني و اجتماعي فرزندان دارد. يكي از جنبه هاي كه به نظر مي رسد فرزندان را تحت تاثير قرار دهد، تصميم گيري هاي آنان براي ازدواج باشد. كساني كه در خانواده ي اصلي خويش با تجريه هاي منفي همچون تعارض و جر بحث هاي والدين روبه رو بوده اند مسلما با آنهايي كه در خانواده هاي با نگرش هاي مثبت و بدون تعارض بوده اند بسيار متفاوت اند(وامپلر و همكاران، 2003). گذشته از يادگيري رفتار تعارض آميز از والدين، درگير شدن فرزندان در اينگونه روابط تعارض آميز مي تواند پايه ئي براي اختلاف ها زناشويي آنان در زندگي مشترك آينده شان باشد(ثنايي و ذاكر، 1387). ازدواج از امور اساسي انساني است. تصميم ي كه براي ازدواج گرفته مي شود بسيار حائز اهميت است، چرا كه زندگي دوم فرد را شكل مي دهد. روي اين تصميم گيري، مسايل بسيار مختلفي تاثير گذار است. به نظر مي رسد تعارضات والدين يكي از  موضوعات بسيار نزديگ با نحوه تصميم گيري براي ازدواج است. تعارضات والدين مي توانند بر جنبه هاي شناختي و رفتاري فرزندان تاثير گذار باشد. كودكاني كه در خانواده هاي با والديني كه همواره در حال تعارض هستند ، بزرگ مي شوند در محيط هاي اجتماعي و مناسبت هاي اجتماعي توانايي برقرار و انجام رفتارهاي مناسب را ندارند. اين فرزندان ممكن در آستانه ازدواج نتوانند ارتباط هاي مناسبي را با ديگران داشته باشند. از طرفي شايد دختران بنا به شرايط روحي و رواني بيشترين تاثير را از تعارضات والدين مي گيرند. دختران در چنين شرايطي معمولا دچار ناراحتي هاي عاطفي مي شوند كه اين ناراحتي هاي عاطفي مي تواند ديد آنها را نسبت به ازدواج و زندگي آينده تغيير دهد. با توجه به مطالب مسئله اي كه اين پژوهش بدنبال پاسخگويي به آن است اينست كه  رابطه تعارض والدين بر نگرش فرزندان دختر به ازدواج چگونه است.

  • ضرورت و اهميت پژوهش

خانواده به عنوان نخستين محيط اجتماعي كه كودك در آن قدم مي گذارد، نقش اساسي در پديدآيي ويزگي هاي فردي و اجتماعي وي دارد. در اين ميان نقش پدر و مادر در شكل گيري اين خصوصيات غير قابل انكار است. تنها يك سوم ازدواج‌ها 16 سال پس از شكل‌گيري، هنوز دست نخورده و رضايتمندانه ادامه دارند. درباره اينكه چرا با گذشت زمان تغييراتي در رابطه زناشويي رخ مي‌دهد، برخي نظريه‌پردازان به تحولات ارتباطي زوجين اشاره مي‌كنند و برخي آن را به رگه‌هاي شخصيتي و مهارتهاي ارتباطي نسبت مي‌دهند كه فرد با خود وارد رابطه جديد مي‌كند. از آنجايي كه طلاق والدين خطر طلاق را در فرزندان افزايش مي‌دهد (گرچه تمام طلاق‌ها به دنبال يك رابطه تعارض‌آميز طولاني بين زوجين پيش نمي‌آيند و بسياري از ازدواج‌هاي دست نخورده نيز دچار تعارضات مزمن هستند) و احتمال انتقال بين نسلي آن مطرح ميشود، بايد احتمال مشابه را براي اختلافات زناشويي نيز آزمود(پسنديده، 1392). مطالعاتي كه تاكنون انجام شده بيشتر به صورت مقطعي و بنابر نظر افراد در مورد ازدواج خود و والدينشان صورت گرفته است. اشخاصي كه از نارضايتي والدين خود در ازدواج مي‌گويند از ازدواج خود نيز مشكلات بيشتري را به خاطر مي‌آورند، گرچه اين امر مي‌تواند به دليل تاثير عواطف منفي انسان‌ها در يادآوري ايشان از خاطرات گذشته (تخمين فراتر از واقعيت) باشد(رضايي و همكاران، 1393). دسته دوم از مطالعات پيشنهاد مي‌كند كه بالغيني كه در كودكي در معرض مشاهده خشونت ميان والدين خود بوده‌اند، اكنون در روابط صميمانه خود بيش از ديگران قرباني ميشوند و يا پرخاشگري فيزيكي نشان مي‌دهند. از آنجا كه خشونت نمادي از مشكلات زناشويي است در عين حال مي‌تواند تاييدي بر انتقال بين نسلي آن باشد(احمد وند و همكاران، 1393). مطالعات ديگر تاثير طلاق والدين را بر كيفيت روابط زناشويي فرزندان سنجيده‌اند، در برخي از اين مطالعات فرزندان طلاق ازدواج خود را ناشادتر، پرمشكل‌تر و جدايي را محتمل‌تر ارزيابي كرده‌اند، گرچه در مطالعات ديگر اين رابطه تاييد نشده است. اين عدم ثبات در نتايج بدست آمده ممكن است ناشي از اين واقعيت باشد كه طلاق هميشه متعاقب اختلافات شديد صورت نمي‌گردد و بسياري از ازدواج‌هاي پرتعارض نيز سالها ادامه پيدا مي كنند. بنابراين طلاق نمي‌تواند نشانگر كاملي از كيفيت ازدواج والدين باشد(گاتمن، 199؛ به نقل از صالحي، 1393). تعارض بين والدين با تعداد زيادي از مشكلات رفتاري كودكان و الگوي مشكل‌زاي بين فردي در آينده آنان همراه بوده است كه اين موارد با كيفيت ازدواج نيز رابطه منفي پيدا مي‌كنند. چگونگي رفتار بين فردي والدين، وجود يا عدم وجود رفتار بين فردي گرم و حمايتگر فرزندان آنان را در ارتباطات عاشقانه پيش‌بيني مي‌كند. به نظر مي‌رسد تاثير اين رفتار جدا از نوع رابطه والد- فرزند مي‌باشد(خانجاني و همكاران، 1392).

از طرفي مخالفت و تعارض، در هر رابطه اي از جمله رابطه زناشويي امري اجتناب ناپذيراست و علرغم تلاش والدين براي حفظ فرزندانشان از تعارض، كودكان بطور روزمره با تعارض والدين والدين مواجه مي شوند(ديويس و كامينگ، 1994؛ گريچ و فينچام، 1990). تحقيقات نشان داده است كه سبك هاي حل تعارض والدين در سازگاري نوجوانان نقش مهمي را دارد( برانجي، و دورن، وندر والك و ميوز،2009). يزدان پناه و همكاران در بررسي هاي خود نشان دادند كه تعارضات والدين تاثير مستقيمي بر نوجوانان دارد(1391). از طرف ديگر يكي از رويداد هاي مهم زندگي هر فردي ازدواج است. اساس انتخاب همسر آينده كاملا به نگرش هاي افراد وابسته است. در ازدواج هاي كه رابطه زن وشوهر با يكديگر تعارض آميز است، ارتباط والد- فرزندي مناسبي نيز وجود نخواهد داشت. از اين رو فرزنداني كه در اين خانواده ها بزرگ مي شوند داراي نگرش هاي متفاوتي نسبت به ازدواج و زندگي مشترك مي باشند كه ممكن است مانع از داشتن يك زندگي موفق و آرام در آينده شود(باوم، 2003). نابساماني خانوادگي در يك نسل ممكن است نابساماني در نسل هاي بعدي را نيز رقم بزند. طبق رويكردهاي مختلف نگرش هاي والدين به فرزندان منتقل مي شود. طبق رويكردهاي روان درماني اين نگرش ها از طريق ذهن ناهشيار به فرزندان و رفتارهاي آنان منتقل مشود(فريمو، 1991). طبق رويكردهاي شناختي نگرش هاي والدين به فرزندان از الگوهاي شناختي منتقل ميشود(اليس، 1997). اثرات طلاق  و تعارضات زناشويي با توجه به سن كودك و جنسيت او متفاوت است و كودكان پسر و دختر در و اكنش به طلاق و تعارضات زناشويي با يك روش پاسخ ‏نمي‌دهند و با هم فرق دارند تا جايي كه پسران در مقايسه با دختران اثرات تخريبي كمتري را تجربه مي‌كنند كه اين مسئله ‏بيشتر به خاطر بار فرهنگي و اجتماعي جامعه است ولي دختران با توجه به اينكه از ساختار هويتي متفاوتي برخوردارند در جامعه ‏ايراني دختران از جايگاه شأن متفاوتي برخوردارند در مجموع طلاق و تعارضات زناشويي بر آن‌ها تأثيرات منفي بيشتري دارد و دختران به خصوص در ‏سنين دبستاني كه به بلوغ مي‌رسند طلاق والدين و تعارضات والدين را معادل شكست در زندگي خود و ازدواج آينده خود تصور مي‌كنند(شفيعي، 1393).

كودكاني كه والدينشان در هنگام كودكي آن‌ها اغلب دعوا مو مشاجره هاي شديد دارند كمتر از نظر هيجاني احساسي امنيت يا احساس مورد حمايت بودن مي كنند. ناامني هيجاني شامل مواردي همانند آشفته بودن كودكان، يا برون ريزي هيجاني مانند پرخاشگري يا زدن در حين تعارض، يا گزارش احساس رنج و نگراني به خاطر دعواي والدين است. كودكاني كه از نظر هيجاني كمتر احساس امنيت دارند مشكلات رواني بيشتري دارند(رضوي، 1393). يكي از موضوعاتي كه به نظر مي رسد تعارضات زناشويي بر آن تاثير داشته باشد، نگرش به ازدواج در فرزندان است. با توجه به اينكه طبق مطالعات تعارض والدين بيشتر بر نوع نگرش در دختران تاثير ميگذارد (شفعي، 1393) اين پژوهش با هدف بررسي تاثير تعارض والدين بر نگرش فرزندان دختر به ازدواج انجام پذيرفت.

  • اهداف پژوهش

1-4-1- هدف اصلي

هدف اصلي اين پژوهش بررسي رابطه تعارض والدين با نگرش دانشجويان دختر دانشگاه آزاد اسلامي شهر كرمانشاه در سال 94 بود.

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۸:۴۹ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان