دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه ارشد رشته مديريت: بررسي رابطه ميان سرمايه اجتماعي و تعالي سازماني ...

فهرست مطالب:

فصل اول : كليات طرح تحقيق

مقدمه............................................................................................................. 2

1-1 بيان مساله تحقيق.................................................................................... 5

1-2 سابقه موضوع........................................................................................... 8

1-3 بيان اهميت انجام تحقيق........................................................................ 9

1-4 بيان اهداف تحقيق................................................................................... 11

1-5 چهارچوب نظري..................................................................................... 11

1-6 مدل تحقيق ...................................................................................... 13

1-7 فرضيه‏ها يا سؤال‏هاي تحقيق.................................................................. 15

1-8 روش تحقيق......................................................................................... 15

1-9 جامعه آماري مورد مطالعه ................................................................... 15

1-10 برآورد حجم نمونه و روش نمونه گيري ............................................ 16

1-11 قلمرو تحقيق ............................................................................ 17

1-11-1 قلمرو موضوعي .......................................................................... 17

1-11-2 قلمرو زماني .......................................................................... 17

1-11-3 قلمرو مكاني .......................................................................... 17

1-12 روش و ابزار گردآوري داده ها ..................................................... 17

1-13 روش تجزيه و تحليل داده ها ........................................................ 18

1-14 تعاريف متغير ها واصطلاحات تحقيق ......................................... 18

1-14-1 سرمايه اجتماعي..................................................................... 19

1-15 ابعاد سرمايه اجتماعي............................................................... 19

1-16-1 تعالي سازماني ..................................................................... 20

1-17-1 معيارهاي تعالي سازماني........................................................... 20

فصل دوم : مباني نظري تحقيق

بخش اول ........................................................................................ 25

2-1 سرمايه اجتماعي ........................................................................ 25

2-2 تعاريف سرمايه اجتماعي............................................................... 25

2-3 تمايز سرمايه اجتماعي با ساير سرمايه ها................................... 31

2-4 ابعاد سرمايه اجتماعي.............................................................. 32

2-4-1 بعد ساختاري ........................................................................... 32

2-4-2 بعد شناختي.......................................................................... 32

2-4-3 بعد رابطه اي....................................................................... 33

2-5 ديدگاه هاي مختلف سرمايه اجتماعي........................................... 37

بخش دوم.................................................................................... 40

2-6 تعالي سازماني............................................................................ 40

2-7 تاريخچه تعالي سازماني......................................................... 41

2-8 تعريف مدل تعالي سازماني.......................................................... 42

2-9 تعريف مدل............................................................................ 43

2-10 تاريخچه شكل گيري بنياد مديريت كيفيت اروپا........................ 44

2-11 انواع مدل هاي تعالي سازماني................................................. 46

2-12 مزاياي مدل تعالي سازماني.......................................................... 53

2-13 كاربردهاي تعالي سازماني........................................................ 54

2-14 دلايل استفاده از مدل تعالي سازماني......................................... 54

2-15 معيارها و زيرمعيارهاي تعالي سازماني................................... 56

بخش سوم................................................................................... 62

2-16 پيشينه تحقيق................................................................... 62

2-16-1 مطالعه هاي خارجي........................................................... 62

2-16-2 مطالعه‏ هاي داخلي................................................................. 64

بخش چهارم............................................................................... 68

2-17 تربيت مدرس..................................................................... 68

2-17-1 مولفه هاي مأموريت دانشگاه............................................ 68

2-17-2 مأموريت دانشگاه.............................................................. 70

2-17-3 معاونت‏هاي دانشگاه تربيت مدرس.................................... 70

2-17-4 حوزه‌هاي دانشگاه تربيت مدرس و زمينه‌هاي تدوين اهداف راهبردي..... 71

2-17-5 اهداف راهبردي دانشگاه....................................................... 71

2-17-6 ارزش هاي محوري دانشگاه................................................... 72

فصل سوم : روش شناسي تحقيق

مقدمه............................................................................................... 74

3-1 فرآيند تحقيق........................................................................... 74

3-2 فرضيه هاي تحقيق ................................................................ 75

3-3 نوع و روش تحقيق.............................................................. 76

3-4 جامعه و نمونه آماري ................................................................... 77

3-5 روش‏هاي جمع آوري اطلاعات..................................................... 78

3-6 سنجش روايي پرسش نامه .................................................. 80

3-7 سنجش پايايي پرسش نامه.................................................... 82

3-8 قلمرو تحقيق..................................................................... 84

3-9 روش تحليل آماري............................................................. 84

فصل چهارم: تجزيه و تحليل آماري داده‌ها

مقدمه.............................................................................. 86

بخش اول: اطلاعات جمعيت شناختي....................................... 86

4-1-1 جنسيت.................................................................... 86

4-1-2 سن.................................................................................. 87

4-1-3 وضعيت تأهل.............................................................. 87

4-1-4 ميزان تحصيلات....................................................... 88

4-1-5 سال فراغت از تحصيل................................................. 89

4-1-6 رشته تحصيلي........................................................ 90

4-1-7 سابقه كار.................................................................. 90

4-1-8 نوع استخدام.............................................................. 91

4-1-9 محل كار.................................................................. 91

بخش دوم............................................................................. 93

4-2 توصيف متغيرها در راستاي فرضيه هاي پژوهش.............. 93

بخش سوم...................................................................... 97

4-3 تحليل فرضيه هاي پژوهش.............................................. 97

4-3-1 بررسي فرضيه اصلي................................................. 100

4-3-2 بررسي فرضيه فرعي اول............................................ 100

4-3-3 بررسي فرضيه فرعي دوم........................................ 105

4-3-4 بررسي فرضيه فرعي سوم........................................... 106

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادها

مقدمه............................................................................. 109

5-1 نتايج و پيشنهاد هاي تحقيق........................................ 109

5-2 پيشنهادها.................................................................. 114

5-2-1 پيشنهاد براي محققين آتي......................................... 114

5-3 محدوديت هاي تحقيق................................................ 115

منابع و مآخذ....................................................................... 116

فصل اول: كليات طرح تحقيق

مقدمه:

در جهان پر شتاب امروز، سازمان هاي زيادي براي رسيدن به اهداف سازماني و اقتصادي در تلاش هستند و براي تداوم حيات خود از الگوها و شيوه هاي مختلفي بهره مي ببرند و مزيت رقابتي جديدي كسب مي نمايند تا از سقوط و واژگوني و خطرات ناشي از دگرگوني هاي سريع محيطي در امان بمانند.

در ديدگاههاي سنتي مديريت توسعه، سرمايه هاي اقتصادي، فيزيكي، و نيروي انساني مهم ترين نقش را ايفا مي كردند؛ براي توسعه در عصر حاضر به سرمايه اجتماعي بيشتر از سرمايه اقتصادي، فيزيكي و انساني نيازمنديم زيرا بدون اين سرمايه استفاده بهينه از ديگر سرمايه ها امكان پذير نيست. در گذشته سرمايه اجتماعي به صراحت مورد توجه قرار نمي گرفت، اما در حال حاضر، تغييرات پر شتاب محيطي، فناوري اطلاعات، نيازهاي رو به رشد به اطلاعات و آموزش، نيازهاي فزاينده به نوآوري و خلاقيت، و ضرورت پيشرفت مداوم سازمان، ايجاب مي كند كه رهبران سازمان ها، سرمايه اجتماعي را به منزله يك منبع ارزشمند سازماني مورد توجه قرار دهند ( رحمانپور،1382، 80 ).

سرمايه اجتماعي در نظر "پاتنام"، وجوه گوناگون سازمان اجتماعي نظير اعتماد، هنجارهاي جمعي و شبكه هاي انساني را در بر مي گيرد كه با تسهيل اقدامات هماهنگ، موجب بهبود كارايي جامعه مي شوند (ناهاپيت و گوشال، 1998). هم چنين از نظر "كلمن"(1999) سرمايه اجتماعي شامل موارد تعهداها و انتظارها، روابط اقتدار، ظرفيت بالقوه اطلاعات، هنجارها و ضمانت هاي اجرايي مؤثر مي گردد.

در ضمن سازمان ها اعم از توليدي و خدماتي نمي توانند نسبت به تغييراتي كه در محيط آنان اتفاق مي افتد بي تفاوت باشند بطوري كه در اقتصاد مبتني بر دانش و عصر سازمان هاي متعالي ارائه سريع و با كيفيت خدمات به شهروندان به نحوه مديريت و توسعه عوامل غير ملموس بستگي دارد. از اين منظر در دهه 1980 الگوهاي مديريتي مربوط به بخش عمومي و دولتي تغييرات بسيار زيادي را تجربه كرده است. اين تغييرات قسمتي از فلسفه مديريت دولتي جديد در بخش عمومي است كه مديريت دولتي نوين ناميده مي شود. مطالعه و اجراي الگوهاي جديد مديريت دولتي ريشه در تقاضاهاي دروني و بيروني براي مديريت بهتر و متعالي دارد كه مبناي بينش جديد در مديريت دولتي است. تحت اين شرايط مديران بخش دولتي به دنبال روش ها و ابزارهايي هستند كه بهتر بتوانند خدمات را ارائه دهند و رضايت مشتريان و شهروندان را جلب نمايند. در اين پاراديم بين المللي، دارائي ها و منابع ناملموس يعني سرمايه اجتماعي به عنوان منبع اصلي براي مزيت رقابتي و تعالي در بخش عمومي به شمار مي رود. بنابراين مديريت سرمايه اجتماعي به منظور دستيابي به تعالي سازماني به عنوان رويكرد جديد مديريت در سازمان هاي بخش عمومي به شمار مي رود. (يالوندا، 248: 2010)

جهاني شدن بازار و تغييرات سريع در مديريت دولتي و نيازهاي شهروندان موجب شده است كه رقابت پذيري و مزيت رقابتي سازمان ها بيشتر و بيشتر به برآورد نيازها و تقاضاهاي شهروندان و مشتريان، كاركنان و جامعه كه از نتايج مهم تعالي سازماني هستند وابسته باشد و شركت ها ناگزير هستند كه به خلق و ايجاد ارزش بالا بپردازند.

اين عوامل موجب مي شود كه سازمان هاي دولتي نظير دانشگاه ها به بهبود توانايي و ظرفيت خودشان براي ايجاد و ارائه ارزش به ذينفعان سازمان و بالاخص به شهروندان بپردازند و مدل هاي تعالي موثرتري را تعريف نمايند و فرايند نوآوري ارزشمند تري را به اجرا درآورند كه منجر به پيشرو بودن آنها مي گردد. سازمان ها و نهاد هاي دولتي مي توانند منابع استراتژيك جديدي را براي دستيابي به شايستگي سازماني و نتايج عملكردي عالي كشف نمايد( پارك، 2009).

رويكرد مبتني بر منابع تاكيد مي كنند كه در عصر تلاطم و تغييرات سريع در تكنولوژي و نيازهاي مشتريان و صنايع، مزيت رقابتي پايدار و تعالي از ضروريات سازمان ها هستند و اين مزيت و تعالي ناشي از سرمايه اجتماعي سازمان مي باشد. (جوز ماريا،2004)

نظريه پردازان جامعه شناس صنعتي و سازماني بحث كرده اند كه فعاليت هاي مديريتي و سازماني مبتني بر شبكه هاي اجتماعي روابط است. براساس نظر "لومن" و همكارانش يك شبكه اجتماعي مي تواند به عنوان مجموعه اي از گره[1] ها(براي مثال اشخاص، سازمانها) با مجموعه اي از روابط اجتماعي (براي مثال دوستان، انتقال پول، عضويت در سازمان هاي متعدد) ارتباط پيدا كند. براساس اين ديدگاه و منظر، پژوهشگران سازماني و مديريتي بحث مي كنند كه سرمايه اجتماعي مبتني بر شبكه ها و پيوندهاي اعضاي سازمان با موسسات بيروني (از جمله عرضه كنندگان، خريداران و رقبا) تجلي مي يابد و در سطح خرد عملكرد و مزيت رقابتي سازمان را تحت تاثير قرار مي دهد. (بليوو، 1996)

امروزه بنگاههاي اقتصادي كشور در فرايند جهاني شدن و پيوستن به منظومه تجارت جهاني با چالش هاي بيشماري مواجه هستند. حضور در بازارهاي جهاني وحتي باقي ماندن دربازارهاي داخلي مستلزم رقابت با رقباي قدرتمند است و با توجه به گسترش و پيچيدگي اهداف، فرايندها وساختار سازماني درصحنه رقابت، سازمان هايي مي توانند به بقاي خود ادامه دهند كه نسبت به خواسته ها وانتظارهاي مشتريان و ذي نفعان پاسخ گو باشند، هم چنين به سود آوري و ثروت آفريني بعنوان شاخص هاي كليدي و برتر سازماني توجه كنند. (آشنا،1387)

مدل هاي تعالي سازماني يا سرآمدي كسب و كار به عنوان ابزار قوي براي سنجش ميزان استقرار درسازمان هاي مختلف به كار گرفته مي شوند. با بكارگيري اين مدلها سازمان ها مي تواند از يك سو ميزان موفقيت خود را در اجراي برنامه هاي بهبود در مقاطع مختلف زماني ارزيابي قراردهند و از سوي ديگر عملكرد خود را با ساير سازمان ها به ويژه بهترين آنها مقايسه كنند. مدل هاي سرآمدي كسب و كار پاسخي است به اين سوال كه سازمان برتر چگونه سازماني است؟ چه اهدافي و مفاهيمي را دنبال مي كند و چه معيارهايي بر رقباي آنها حاكم هستند؟ (الوندي،1384)

امروز اكثر كشورهاي دنيا با تكيه براين مدل ها جوايزي را درسطح ملي و منطقه اي ايجاد كرده اند كه محرك سازمان ها و كسب و كار در تعالي، رشد وثروت آفريني است. مدل هاي تعالي با محور قراردادن كيفيت توليد ( كالا يا خدمات ) و مشاركت همه اعضا سازمان مي تواند رضايت مشتري را جلب و منافع ذينفعان را فراهم نموده و در عين حال يادگيري فردي و سازماني را با تكيه بر خلاقيت و نوآوري تشويق و ترويج كنند. (آشنا،1387)

1-1 بيان مساله تحقيق:

در عصر حاضر بخش عمومي داراي ويژگي هاي زير است: توانايي پاسخگويي بهتر در مقابل نيازهاي شهروندان، تاكيد در مديريت عملكرد و نتايج، ارائه استانداردهاي عملكرد، تعهد بيشتر به نتايج، عدم تمركز و تفويض اختيار به سطوح پائين سازمان و كاربرد روش هاي مديريت بخش خصوصي از جمله مدل تعالي سازمان. اين ويژگي ها به طور كلي نياز به طراحي سيستمي را توجيه مي كند كه نشات گرفته از عوامل ناملموس مانند سرمايه اجتماعي باشد كه موجب مزيت رقابتي و تعالي سازماني مي گردد كه تمركز عمده بر شهروندان، مسئوليت اجتماعي و حرفه گرايي كاركنان دارد. (گارسيا، 2009)

سازمان هاي دولتي در محيطي قرار گرفته اند كه به سرعت تغيير مي يابد و نيازمند ظرفيت هاي نوآورانه و متعالي مي باشند تا توانايي پاسخ به چالش هاي محيط پويا را داشته باشند. به طوركلي بيان مي شود كه بخش عمومي تحولات بسيارشگرفي را در دهه هاي كنوني تجربه كرده است كه عمدتاً ناشي از دو عامل زير بوده است:

1- محدوديت هاي مالي و مالياتي و درنتيجه توجه به اهميت مديريت كارايي

2- تقاضاها و خواسته هاي جديد جامعه در جهت بهبود كيفيت خدمات(كلمن، 1377)

براي مواجهه با اين شرايط، بخش عمومي تغييرات زيادي را در جهت دستيابي به تعالي سازماني به خود تجربه كرده است كه قسمتي از اين فرايند، تغيير رويكرد مديريت دولتي نوين بوده است از جمله مقررات زدايي،عدم تمركز، مقاطعه كاري و برون سپاري، مديريت بر مبناي فرايند و بكارگيري سيستم هاي مديريت متفاوت از بخش خصوصي.

هدف نهايي اين تحولات و تغييرات بهبود كارايي و اثربخشي سازمان هاي بخش عمومي، فائق آمدن بر مسائل بوركراسي، شفافيت در كاركردهاي سازمان و حساب هاي سازمان و در نهايت تعالي اين سازمان ها بوده است. با اين رويكرد مديريت دولتي نوين به معني تغيير از تبعيت صرف دستورالعمل ها به دستيابي به نتايج مانند نتايج كاركنان، نتايج مشتري، نتايج جامعه و نتايج كليدي كه مربوط به بعد نتايج تعالي سازماني مي باشد است. (تلور، 2009)

بطور خلاصه، مديريت در سازمان هاي بخش دولتي يك رويكرد نتيجه مدار است و بر بكارگيري و استفاده از سرمايه هاي ناملموس از جمله سرمايه اجتماعي متمركز است كه از طريق آن به كيفيت، كارآيي و اقتصادي بودن و در نتيجه به تعالي مي توان دست يافت. اين چالش بخش عمومي منجر به اين مي شود كه در جستجوي ابزارهاي جديدي باشيم كه بهبود اثربخش عملكرد سازمان هاي عمومي را ممكن سازد؛ مديريت سرمايه اجتماعي يكي از آن ابزارها است. (بوسي وهمكاران:2005)

بطور خلاصه در عصر حاضر براي توسعه، مديران بيشتر از آن كه به سرمايه فيزيكي و انساني نيازمند باشند به سرمايه اجتماعي نياز دارند. مديران و كساني كه بتوانند سرمايه اجتماعي سازمان را توسعه دهند راه كاميابي شغلي و سازماني را هموار مي سازند. بنابراين با اين رويكرد اين نتيجه حاصل مي شود كه سازمان ها از تاكيد صرف بر منابع ملموس گذر كرده و به دنبال منابع ناملموس ديگر از جمله سرمايه اجتماعي كه شامل اعتماد، مشاركت، شبكه، هنجارها، قانون و توسل به باور ها و ارزش هاي ديني مي باشد هستند.

امروزه سازمان ها اغلب رهبراني را استخدام مي كنند كه به سرمايه اجتماعي اعتقاد داشته باشند. بر اين اساس مديراني كه خواهان رشد و بقاي شركت ها هستند سعي دارند فضاي سازماني مبتني بر سرمايه اجتماعي براي كاركنان فراهم كنند (تايمون، 2003)

سرمايه اجتماعي به عنوان منبع مهمي تلقي مي شود كه سازمان ها نيازمند توسعه آن هستند تا به مزيت رقابتي و تعالي دست يابند. (آدلر،2002؛ فروغي،2006). در عصر سازمان هاي دانش مدار، سرمايه اجتماعي يك سازمان از اهميت زيادي برخوردار است. سرمايه اجتماعي نشانگر منبع جمعي است كه در روابط شبكه اي و امور جاري يك سازمان قرار دارد(پوتنام، 1995). با توجه به اهميت وجود فضاي سرمايه اجتماعي در يك سازمان، عواملي كه بتواند به بهبود فضاي سرمايه اجتماعي در سازمان كمك كند، از اهميت زيادي برخوردار هستند.

سوالي كه مهم به نظر مي‏رسد و بايد مورد بررسي قرار گيرد، اين است كه چرا اين تحقيق در دانشگاه تربيت مدرس انجام خواهد گرفت؟

دانشگاه تربيت مدرس به عنوان يك دانشگاه پيشرو در آموزش، پژوهش،‌ توليد و ترويج علم نافع است،كه هدف اصلي آن تربيت اعضاي هيأت علمي و محققان در رشته‌هاي علمي مورد نياز دانشگاه‏ها و مراكز آموزش عالي و تحقيقاتي كشور به منظور ارتقاي كيفيت علمي و آموزشي و پژوهشي و كمك به گسترش تحصيلات عالي است. و يكي از مهم ترين دانشگاه هاي دولت محسوب مي شود. ميزان اعتبارات ساليانه اين دانشگاه به طور طبيعي معمولاً بيشتر از دانشگاه هاي هم رديف خود مي باشد. اهميت تامين نيروي هيات علمي كه از حياتي ترين نيازهاي جامعه است، مهم ترين هدف دانشگاه تربيت مدرس محسوب مي شود.

چنانچه فضاي سازماني اين دانشگاه مبتني بر سرمايه اجتماعي نباشد، آسيب هاي بسياري براي آن پيش رو خواهد بود. يكي از آسيب هاي مهم عدم وجود اعتماد ميان افراد خواهد بود. چنانچه ميان افراد يك سازمان اعتماد وجود نداشته باشد جو همكاري و همياري از بين خواهد رفت؛ يكي ديگر از آسيب هاي موجود در نتيجه عدم وجود فضاي سرمايه اجتماعي، از بين رفتن شبكه هاي سازماني است كه منجر به از دست رفتن اهداف تيمي و ارتباطات موثر مي شود. به طور خلاصه در نتيجه نبودن فضاي سازماني مبتني بر سرمايه اجتماعي مشكلات بسياري براي آن وجود خواهد داشت.

بنابرين محقق درپي پاسخ گويي به اين سئوال است كه: چه رابطه اي بين سرمايه اجتماعي وتعالي سازماني دانشگا ه تربيت مدرس وجوددارد؟

1-2 سابقه موضوع:

ظاهراً بحث سرمايه اجتماعي، براي اولين بار، قبل از سال 1916، توسط "هاني فان" از دانشگاه "ويريجيناي غربي " (در آمريكا) مطرح شد، اما علي رغم اهميت آن در تحقيقات اجتماعي، تا سال 1961 كه توسط "جين جاكوب" در برنامه ريزي بكار برده شد، شكل جدي به خود نگرفت.

در دهه 1960 بوسيله "رابرت پاتنام" مطالعه اي در باره نقش سرمايه اجتماعي در عملكرد شوراهاي منطقه اي ايتاليا انجام گرفت.

در سال 1966 "جيمز كلمن" اولين محققي بود كه به بررسي تجربي مفهوم سرمايه اجتماعي و عملياتي كردن آن پرداخت.

دردهه 1970 توسط "گلن لوري" اين بحث وارد عرصه اقتصاد شد.

امروزه دانشمندان و نظريه پردازاني همچون: بن رابرت(1980)،ويليامسون(1981)، فرانسيس فوكوياما(1990)، و.. . تعاريف متعددي را از سرمايه اجتماعي ارائه كرده اند. (فصيحي،1389).

در سال 1990 توسط "جيمز كلمن" به عنوان بنيادهاي اجتماعي در انجمن جامعه شناسي آمريكا حيات دوباره گرفت.

در ايران نيز تحقيقي تحت عنوان طراحي و تبيين مدل سرمايه اجتماعي دانشگاه پيام نور توسط "طاهره فيضي" در دوره دكتري در دانشگاه علامه طباطبايي صورت گرفت، كه به بررسي وضعيت سرمايه اجتماعي براي شناسايي عوامل موثر بر سرمايه اجتماعي دانشگاه پيام نور و ارائه مدل جامع سرمايه اجتماعي آن دانشگاه پرداخته است.

"بررسي تاثير عملكرد سازمان هاي بخش دولتي بر سرمايه اجتماعي" توسط "عليرضا شيرواني" در رشته مديريت دولتي صورت گرفته است.

"بررسي سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني در واگن پارس اراك" توسط "مصطفي آشنا" به راهنمايي "محمد سعيد تسليمي" انجام شد كه به بررسي ميزان رابطه سرمايه اجتماعي با كارآفريني سازماني و بررسي نكات قوت و ضعف واگن پارس اراك از بعد سرمايه اجتماعي و كارآفريني سازماني پرداخته است.

"نقش سرمايه اجتماعي و فكري در مزيت رقابتي دو شركت خودرو ساز ايراني"(ايران خودرو و پارس خودرو) توسط "بهروز قليچ لي"در دانشگاه تربيت مدرس به راهنمايي"اصغرمشبكي" صورت گرفته است.

 

دانلود متن كامل در سايت
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۳ آبان ۱۳۹۷ | ۰۸:۱۱:۵۹ | مدير
،

مقايسه‌ي ثبت بين‌المللي ورقه‌ي اختراع با حقوق داخلي ايران

پايان‌نامه كارشناسي ارشد (M.A)

عنوان

مقايسه‌ي ثبت بين‌المللي ورقه‌ي اختراع با حقوق داخلي ايران

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنـوان                                            صفحـه

چكيده 1

مقدمه 2

 فصـل اول: كليـات

كليات 4

1-1-تعريف موضوع 5

1-2- سابقه تحقيق 6

1-3- اهداف تحقيق 7

1-4- روش تحقيق 8

1-5- سؤالات تحقيق 9

1-6- فرضيه هاي تحقيق 9

 

فصـل دوم: شباهت‌هاي ثبت بين‌المللي ورقه اختراع با حقوق ايران

2-1- حقوق مالكيت فكري 11

2-2- تعريف حقوق مالكيت فكري از نظر سازمان جهاني مالكيت فكري Intellectual Property 14

2-2-1- مالكيت صنعتي Industrial Property؛ 14

2-2-1-1- حقوق معنوي (اخلاقي)؛ 15

2-2-1-2- حقوق مادي؛ 15

2-2-2- حقوق مالكيت ادبي و هنري Copyright؛ 15

2-2-2-1- آثار مورد حمايت مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-2- شرايط لازم براي بهره‌مندي از حمايت مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-3- حقوق مادي ناشي از مالكيت ادبي و هنري 17

2-2-2-4- حقوق معنوي ناشي از مالكيت ادبي و هنري 18

2-3- وظايف سازمان جهاني مالكيت فكري 19

2-4- ديدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهيت مالكيت فكري 20

2-5- ضرورت حمايت از حقوق مالكيت فكري 21

عنـوان                                            صفحـه

2-6- عوارض عدم حمايت از حقوق مالكيت فكري 22

2-7- بررسي سير تكميلي تاريخچه مالكيت فكري در ايران 22

2-8- جايگاه ثبت اختراع در ايران 23

2-9- چگونگي ثبت اختراع در ايران 25

2-10- ثبت اختراع در كشور ژاپن 25

2-11- مشتركات بين حوزه‌ي بين‌الملل با حقوق داخلي ايران 26

2-11-1- تشكيل پرونده در مرجع تعيين شده براي ثبت ورقه اختراع 26

2-11-2- شرايط ماهوي حمايت از اختراعات 26

2-11-2-1- تازگي داشتن 26

2-11-2-2- ابتكاري بودن 30

2-11-2-3- كاربرد صنعتي 30

2 -11-2-4- لزوم همراه كردن نمونه اي از طرح صنعتي در زمان ثبت طرح صنعتي 32

2-11-3- شرايط سلبي ثبت اختراع 32

2-11-3-1- فاقد كاربرد بودن در صنعت 33

2-11-3-2- مغايرت نداشتن اختراع با نظم عمومي 40

2-11-4 - تسليم گواهينامه اختراع به شخص مخترع 42

2-11-5 - حق تقدم در ثبت اختراع 42

2-11-6- انتشار اظهار نامه ثبت در روزنامه‌ي رسمي 43

2-11-7 - امكان طرح دعوي بر عليه شخص مخترع 44

2-11-8- اعتبار ورقه اختراع 46

2-11-9 - قابليت نقل و انتقال حقوق مربوط به حق اختراع 47

2-11-10 - پيوستن به معاهده همكاري ثبت اختراع پي سي تي 47

2-11-10-1 - مزاياي ثبت اختراع در قالب معاهده پي سي تي 47

2-11-10-2- چگونگي انجام مراحل چهارگانه فاز بين‌المللي اين معاهده 48

2-11-11- موافقت‌نامه‌ي تريپس 50

2-11-11-1- تاريخچه 50

2-11-11-2- مهم‌ترين ويژگي‌هاي موافقت‌نامه‌ي تريپس 51

عنـوان                                            صفحـه

2-11-12 - مزايا و معايب اعطاي حق اختراع 51

2-11-12-1 - حق اختراع و نوآوري 51

 

فصـل سوم: اختصاصات ثبت بين‌المللي ورقه اختراع و ثبت در حقوق ايران

فصل 3- اختصاصات حوزه‌ي داخلي و حوزه‌ي بين‌الملل 54

3-1- نظام‌هاي ثبت اختراع در جهان 54

3-1-1- نظام اعلامي 54

3-1-2- نظام بررسي ماهوي (ماهيتي يا تحقيقي) 54

3-2- مقايسه شيوه هاي ثبت اختراع در ايران و ساير كشورها 54

3-2-1- بررسي اختراع اظهار شده 55

3-2-2- كشور ايران 55

3-2-3- كشور امريكا 56

3-3- احراز ابتكاري بودن موضوع اختراع 58

3-3-1- معيارهاي ارزيابي شرط گام ابتكاري 59

3-3-1-1- اداره ثبت اختراع و علائم تجاري آمريكا 59

3-3-1-1-1- معيار اصلي 59

3-3-1-1-1-1- راي «گراهام» 59

3-3-1-1-1-2- راي «كي اس آر» 60

3-3-1-1-2- معيارهاي ثانوي 62

3-3-1-2- اداره ثبت اختراع اروپا 62

3-3-1-2-1- معيار اصلي (روش مشكل- راه حل) 62

3-3-1-2-2- معيارهاي ثانوي (فرعي) 63

3-3-1-3- اداره ثبت اختراع ژاپن 64

3-3-1-3-1- معيار اصلي 64

3-3-1-3-2- معيار ثانوي 65

3-3-1-4- وضعيت حقوق ايران 65

3-4 پيوستن به نظام‌هاي ثبت منطقه اي 67

عنـوان                                            صفحـه

3-5 ساختار حمايت قانوني از بعد ملي 67

3-5-1- اروپا 67

3-5-1-1- كنوانسيون اختراع اروپا 67

3-5-1-1-1- جنبه هاي شكلي و رويه قضايي حقوق اختراع اروپايي 69

 

فصـل چهارم: نتايج، ايرادات و پيشنهادات

فصل چهارم 71

4-1- تحليل‌ها و نكات مربوط به حق اختراع 71

4-1-1- اهميت توجه نمودن به مقوله حق اختراع 71

4-1-1-1- منتج شدن اختراع (بتنت) به محصول تجاري 71

4-1-1-2- جلوگيري از موازي كاري 71

4-1-2- چالش‌هاي عدم توجه به مقوله حق اختراع 71

4-1-2-1- عدم آشنايي قشر دانشگاهي و حتي مراكز تحقيقات ثبت اختراع 71

4-1-2-2- عدم توجه به مقوله اختراع (بتنت) به عنوان يكي از زيرساخت‌هاي جنبش نرم‌افزاري از سوي مسئولان تصميم‌گير 72

4-2- ايرادات وارد بر مقررات موجود در زمينه ثبت اختراع در ايران 72

4-3- نتيجه 75

4-4- پيشنهادات 76

 منابع 78

فهرست اشكال

عنـوان                                            صفحـه

شكل 1- تصوير نمونه سند اختراع منتشر شده توسط اداره ثبت اختراعات امريكا........................................... 57

چكيده

سابقه‌ي ثبت اختراع و حمايت آن توسط دولت‌ها به بيش از چند صد سال مي‌رسد. در زمان كنوني ديگر تنها اموال مادي و محسوس نيستند كه، داراي ارزش اقتصادي باشند. بلكه، علائم تجاري، طرح‌هاي صنعتي ابتكاري و همچنين ورقه هاي اختراع نقش بسيار ارزنده اي در اقتصاد كشورها دارند. لذا با توجه به اينكه حق اختراع يك حق مالي است و استفاده و بهره‌برداري از اين حق، براي مخترع و يا هر شخصي كه او صلاح بداند مي‌باشد. بنابراين بايد ورقه‌ي اختراع در جايي ثبت شود تا مانع از استفاده‌ي غير مجاز ديگران شود.از اين جهت است كه، نظام حقوقي كشورها براي حمايت از مخترع و به هدر نرفتن تلاش‌هايي كه در جهت كشف آن اختراع داشته است، حقوقي را براي مخترع در نظر گرفته‌اند. و اگر مخترع پس از رسيدن به اختراعش آن را به ثبت نرساند و ديگران از اختراع او تقليد كنند، نظام حقوقي نمي‌تواند حمايتي از مخترع بنمايد. بين كشورها تفاوت قابل توجه در مورد موضوع قابل ثبت به عنوان اختراع وجود دارد. ثبت اختراع به طور كلي توليد و يا فرآيندهايي را در بر مي‌گيرد كه شامل جنبه‌هاي تكنيكي يا عملكرد جديد باشد.در هر كشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي‌شود. در صورتي كه ثبت اختراع جنبه بين‌المللي داشته باشد از حقوق بين‌المللي برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي‌كند.يكي از شاخص‌هاي بسيار مهم در ارزيابي توسعه‌يافتگي كشورها نحوه ثبت و حمايت از نوآوري‌هاي علمي، فني و هنري و سازوكارهاي انجام اين كار در كشورهاست. بسياري از سرمايه‌گذاري‌هاي خارجي و جذب بودجه‌هاي تحقيقاتي بين‌المللي در كشورهايي توصيه مي‌شوند كه داراي ساختاري قابل اعتماد براي حفظ و صيانت از دانش توليد شده جهاني و داخلي باشند. لذا اختراعات و ساير نوآوري‌هاي علمي، فني و هنري مي‌توانند براي پيشرفت و توسعه كشور كمك قابل توجهي بنمايد. از سوي ديگر ثبت اختراع به شكل ملي و بين‌المللي داراي قواعد و اصولي است كه بايد رعايت گردد و عدم آشنايي با اين اصول ممكن است ثبت اختراع را با مشكلات فراوان روبه رو كند و يا فرصت ثبت را از فرد سلب نمايد. در اين تحقيق تلاش شده است كه به مقايسه‌ي ثبت اختراع در دو حوزه‌ي بين‌الملل و حوزه‌ي داخلي ايران پرداخته شود.

مقدمه

حاصل عمر يك استاد، محقق و دانشمند را شايد بتوان در چند صفحه يا كتاب يا لوح فشرده خلاصه نمود. اما همين مستندات اندك مي‌تواند منشأ اثرات مهم و نوآوري‌هاي مفيدي باشد. اين مستندات كه حاصل تلفيق ممارست، علم و تجربه است، بايستي به گونه‌اي ارائه گردد تا دانشمند از اين طريق بتواند موجوديت علمي خويش را ابراز نمايد. اما دغدغه دانشمند، از سويي بيان دستاوردهاي خويش است تا بگويد من بيشتر از ديگران به اين يافته علمي دست يافته‌ام و از يك سوي ديگر، او نگران حفظ اسرار علمي و يافته‌هاي تجربي خويش است. زيرا اين مستندات به راحتي توسط سودجويان و رقيبان مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين مطلب در كشورهاي پيشرفته بيشتر مورد توجه و عنايت قرار گرفته و دولت مردان در آنجا با وضع قوانين و مقرراتي سعي در حفظ مالكيت فكري افراد نموده‌اند. اما به نظر اين نكته بسيار مهم در كشور ما كمتر مورد توجه قرار گرفته است. منظور از ثبت ورقه اختراع، بررسي حقوق و قوانين حاكم براي به ثبت رساندن اختراع مي‌باشد. به نظر مي‌رسد در بخش ثبت اختراع، متأسفانه ايران نه تنها پيشرفتي نداشته بلكه جايگاهش تنزل كرده است. جالب است اينكه بدانيم عده زيادي از مخترعين از حقوقي كه قانون گذار براي آن‌ها در نظر گرفته است، اطلاعي ندارند كه مي‌تواند باعث ايجاد مشكلاتي براي آن‌ها و ديگران شود. اين پايان نامه در چهار بخش تنظيم گرديده است؛ بخش اول مربوط به كليات مي‌باشد، در بخش دوم اين مجموعه بعد از تعريف حقوق مالكيت فكري و ديدگاه حقوق‌دانان مختلف در مورد ماهيت مالكيت فكري به ريشه و پيشينه مالكيت فكري در اسلام و همچنين در حقوق ايران پرداخته شده و بعد از آن جايگاه ثبت ورقه اختراع در ايران مورد بررسي قرار مي‌گيرد. بخش سوم به ثبت بين‌المللي ورقه اختراع و چگونگي و مراحل ثبت آن در چند كشور جهان پرداخته شده است. در بخش چهارم به ارزيابي و مقايسه بين‌المللي ورقه اختراع با حقوق ايران، و همچنين به نتيجه‌گيري و ذكر پيشنهادات پرداخته شده است.

 كليات

از ضرورت‌هاي انجام اين تحقيق، اين است كه، چون كشورهاي مختلف جهان داراي آثار و محصولات ارزشمند هنري و صنعتي‌اند بنابراين حفظ حقوق مربوط به آن‌ها نيازمند مشاركت و همگرايي جامعه جهاني در زمينه هاي متعددي است. ويكي از اين زمينه‌ها، حقوق مالكيت فكري و مصداق بارز آن در حيطه مالكيت صنعتي، «حق اختراع» است. كشور ما براي توفيق بيشتر در اين زمينه تلاش‌هاي فراواني را در جهت هماهنگ شدن با پيشرفت‌ها و دستاوردهاي جامعه جهاني، با حفظ آرمان‌ها و ارزش‌هاي مختص به خويش آغاز كرده است. قانون ثبت علائم تجاري و اختراعات ايران در سال ۱۳۱۰ به تصويب رسيده است. اين قانون عليرغم ضعف‌هايي كه دارد، نشان دهنده قدمت و كهن سالي اين مقوله در ايران است. ثبت اختراع در ايران داراي كاستي‌هايي است و لذا در اين زمينه توجه شاياني به حقوق مخترع نشده است. (يگانه، ۱۳۸۸).

در ايران در سال 1386 نيز قانون ديگري به نام، قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري، و در سال1387، آيين نامه اجرايي قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري به تصويب مي‌رسد. اين قانون نسبت به قانون قبل تا حدودي كاستي‌ها را بر طرف نموده است اما با اين حال ايرادتي بر اين قانون وارد است.

اولين قانون مربوط به حمايت از حق مالي اختراع يك فرد، در ونيز در سال 1474 ميلادي به تصويب رسيده است. اين قانون با تضمين حق مخترعان در مورد اختراعاتشان و جلوگيري از تقليد و بهره برداري غير مجاز توسط ديگران از منافع مخترعان حمايت مي‌كند. در سال 1624 ميلادي قانون انحصارات در انگليس به تصويب مي‌رسد كه اعطاي ورقه‌ي اختراع به مخترع حقيقي را براي يك دوره محدود مقرر مي‌دارد. (هاشمي، 1386).

اولين موافقت‌نامه‌ي بين‌المللي نيز در اين زمينه در سال 1883 ميلادي با عنوان كنوانسيون پاريس براي حمايت از مالكيت‌هاي صنعتي به تصويب مي‌رسد كه نشانگر لزوم حمايت بين‌المللي از اين حق مالي در بين كشورهاي مختلف جهان است. (هاشمي، 1386).

 حق اختراع و ثبت آن از جمله حقوق مربوط به حقوق مالكيت فكري به شمار مي‌روند. حقوق مالكيت فكري در جهان امروز به ويژه از منظر اقتصادي و تجاري بسيار مهم و اساسي به شمار مي‌آيد. شناسايي اين حقوق، بخشي از پاداشي است كه جامعه در قبال ايده‌ها، طرح‌ها، ابتكارات و انديشه هاي جديد در عرصه هاي مختلف فني، صنعتي، هنري و ادبي پرداخت مي‌كند. اين عمل مي‌تواند ضمن تشويق مخترعان، مبتكران و فعالان عرصه تحقيقات جهت روي آوردن به ابتكارات و ايده هاي نو، بسترهاي مناسبي را براي گسترش رفاه و آسايش عمومي فراهم كند و به فرآيند رشد توسعه علمي و هنري جامعه جهاني قوت بخشد.

در هر كشوري ثبت اختراع جزء حقوق داخلي آن كشور محسوب مي‌شود. در صورتي كه ثبت اختراع جنبه بين‌المللي داشته باشد از حقوق بين‌المللي برخوردار شده، ساير كشورها را از دخل و تصرف در ابداع ايجاد شده منع مي‌كند. دارنده پتنت مي‌تواند با عقد قرار داد اجازه يا ليسانس استفاده از اختراع خود را به افراد ديگر واگذار كند. (آقا بخشي، سال ۱۳۶۱).

براي ثبت ورقه اختراع دو سيستم ثبت اختراع در جهان وجود دارد: الف روش اعلامي ب روش تحقيقي. نظام ثبت اختراعات در حقوق ايران جنبه اعلامي دارد، به اين معني است كه وظيفه اداره مالكيت صنعتي اين است كه دقت نمايد كه اختراع، مخالف مقررات قانوني نباشد. (عربيان، 1382). ايران در مورد موضوع ثبت اختراع نسبت به ساير كشورها نقاط ضعفي دارد كه بايد در اين مورد كوشيد تا قوانين ايران با نظام بين‌المللي هماهنگي بيشتري داشته باشد تا شاهد نوآوري و پيشرفت بيشتر كشور باشيم.

1-1-تعريف موضوع

بر اساس تعريف سازمان جهاني مالكيت فكري، پتنت حقي انحصاري است كه در قبال اختراع انجام شده به مخترع يا نماينده قانوني او اعطا مي‌شود. به عبارت ديگر، پتنت سندي است كه توصيف كننده يك اختراع بوده و بر اساس درخواست متقاضي به وسيله يك اداره دولتي يا توسط يك اداره منطقه اي به نيابت از چند كشور صادر مي‌شود و حمايت قانوني و اختيار بهره برداري (توليد، استفاده، فروش و صادرات) يك اختراع را به صاحب آن در محدوده زماني خاصي (عمدتاً 20 سال) اعطا مي‌نمايد. بايد توجه نمود كه پتنت، مجوز توليد محصول اختراع شده نيست بلكه تنها ديگران را از توليد آن باز مي‌دارد.

ماده يك قانون ثبت اختراعات، طرح‌هاي صنعتي و علائم تجاري مصوب ۱۳۸۶، اين‌گونه مقرر مي‌دارد: «اختراع، نتيجه‌ي فكر فرد يا افرادي است كه براي اولين بار، فرآيند يا فرآورده اي خاص را ارائه مي‌كند و مشكلي را در يك حرفه، فن، فناوري، صنعت و مانند آن حل مي‌نمايد». اختراع، نوآوري، خلاقيت و ابداع مفاهيمي هستند كه گرچه ظاهراً داراي معاني يكساني هستند، اما از يكديگر متفاوت هستند.

در واقع اختراع، در فرهنگ دهخدا چنين تعريف شده است، چيزي نو انگيختن، از خود انشاء كردن، نو كاري كردن. اما در فرهنگ معين، اختراع اين‌گونه تعريف شده است؛ به معني آفريدن، نو آوردن، نو كاري كردن، ايجاد كردن، چيزي نو انگيختن، هر موجودي كه وجودش داراي نمونه نباشد و قبل از آن مانندي نداشته باشد. يعني چيزي نو وبي سابقه ساختن.

در علم حقوق، اختراع را چنين مي‌پندارند؛ اختراع، محصول يا فرآيندي است كه نتيجه تلاش و كوششي است كه از تراوش‌هاي فكري مخترع حاصل مي‌شود؛ و اما ابداع چنين تعريف شده است؛ در حقيقت زماني كه يك دستگاه توليد مي‌شود، يك تكنولوژي اختراع شده است؛ ولي هر نظريه اي مي‌تواند ابداع باشد، يعني يك نظريه روانشناسي هم يك ابداع محسوب مي‌شود، بنابراين نمي‌توان چنين گفت كه اول ابداع است و بعد اختراع مي‌شود يا بالعكس. البته ابداع بسيار كلي‌تر از يك اختراع است، اما يك اختراع ممكن است يك ابداع باشد.

در مبحث كليات ثبت اختراع، مي‌توان از ثبت اختراعات كوچك هم صحبت به ميان آورد. اختراعات كوچك، اختراعاتي هستند كه از لحاظ جنبه گام ابتكاري از سطح پايين‌تري برخوردار است، مانند درب باز كن نوشابه خودكار. يك مدل مصرفي، حقي انحصاري است كه براي يك اختراع كوچك اعطا مي‌شود و اجازه مي‌دهد كه دارنده حق، ديگران را از استفاده تجاري اختراع حمايت شده بدون اجازه او براي يك دوره زماني محدود منع كند. تعريف اين حق مي‌تواند در هر كشوري متفاوت با كشورهاي ديگر باشد.

در واقع مدل مصرفي شبيه يك حق اختراع است. مدل‌هاي مصرفي بعضي اوقات به عنوان اختراع كوچك يا پتنت نوآوري ناميده مي‌شوند. الزامات دستيابي به يك مدل مصرفي آسان‌تر از حق اختراع است، در حالي كه شرط جديد بودن هميشه بايد وجود داشته باشد اما ممكن است در مدل‌هاي مصرفي گام اختراعي يا بديعي بودن از اهميت كمتري برخوردار باشد يا اصلاً وجود نداشته باشد. در عمل، حمايت از مدل‌هاي مصرفي اغلب براي نوآوري‌ها مورد استفاده قرار مي‌گيرد. به طور كلي اختراع كوچك را مي‌توان اختراعي دانست كه، تمامي الزامات مربوط به ثبت اختراع را نياز ندارد اما قابل استفاده صنعتي مي‌باشد.

 هدف از ذكر اختراعات كوچك در نظام مالكيت فكري بعضي از كشورها، پرورش و مراقبت از نوآوري‌هاي درون زاد به خصوص در كسب و كارهاي كوچك و متوسط و در بين اشخاص حقيقي است. به عنوان مثال در كشور آلمان مي‌توان محصولات جديد را با هزينه كمتر، راحت‌تر و در مدت زمان كوتاه‌تري به صورت اختراع كوچك به ثبت رساند. به خصوص در مورد شرط دارا بودن گام ابتكاري اختراعات كوچك، سخت گيري زيادي صورت نمي‌گيرد. در حال حاضر كشورهايي كه اختراعات كوچك را ثبت مي‌كند عبارتند از: استراليا، آرژانتين و آلمان و...

1-3- اهداف تحقيق

الف: اهداف علمي


ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۱۳:۰۷ | مدير
،

نظريه مقاصد الشريعه و تاثير آن بر حقوق كيفري ايران

پايان نامه كارشناسي ارشدرشته حقوق گرايش جزاوجرم شناسي عنوان « نظريه مقاصد الشريعه و تاثير آن بر حقوق كيفري ايران » سال تحصيلي 93-1394 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است) تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه : (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است) «فهرست مطالب» چكيده ...........................................................................................................................................................1 فصل اول : كليات تحقيق 1- 1-مقدمه ..................................................................................................................................................3 1-2- بيان مسئله.............................................................................................................................................3 1-3- سوالات تحقيق ...................................................................................................................................3 1-4- فرضيات تحقيق ...................................................................................................................................3 1-5- پيشينه تحقيق .......................................................................................................................................4 1-6- اهداف تحقيق ......................................................................................................................................4 1-7- ضرورت تحقيق....................................................................................................................................4 1-8- روش تحقيق.........................................................................................................................................4 1-9- ساماندهي تحقيق .................................................................................................................................4 فصل دوم:نظريه مقاصدالشريعه 2-1- تعريف مقاصد ......................................................................................................................................8 2-1-1-معناي لغوي مقاصد الشريعه .............................................................................................................8 2-2-2- معناي اصطلاحي مقاصد الشريعه .................................................................................................8 2-2- مقاصد شارع و تقسيم بندي آن ..........................................................................................................9 2-2-1- مقاصد خاص ...............................................................................................................................10 2-2-2- مقاصد جزئي ................................................................................................................................10 2-3- تاريخچه مقاصد ................................................................................................................................11 2-4- اهداف دين..........................................................................................................................................12 2-5- نظريه شاطبي ...................................................................................................................................14 2-5-1- نقد فقها توسط شاطبي ................................................................................................................15 2-5-2- نقد شاطبي ..................................................................................................................................16 2-6- تعميم نظريه مقاصد ...........................................................................................................................17 2-8-اهداف حقوق.....................................................................................................................................18 2-8- عدالت ..............................................................................................................................................19 2-8-1- عدالت در لغت ...........................................................................................................................19 2-8-2- مفهوم اصطلاحي عدالت ..............................................................................................................20 2-8-3- نقش عدالت در حقوق .................................................................................................................20 2-8-4- عدالت مهمترين مقصود قانونگذار ...............................................................................................21 2-8-5- عدالت يا مجازات ........................................................................................................................23 فصل سوم: مصلحت و پايه هاي فقهي آن 3-1- تعريف مصلحت ..............................................................................................................................27 3-2- مصالح عاليه.......................................................... .........................................................................27 3-3- ثبات يا تغييراحكام ............................................................................................................................28 3-3-1- احكام ثابت ..................................................................................................................................28 3-3-2- احكام متغيير ................................................................................................................................28 3-3-3- وظيفه مجتهدين ............................................................................................................................30 3-4-تاثيرگذاري مقتضيات مكان وزمان براحكام.......................................................................................30 3-5- راه تشخيص مصلحت ومفسده .........................................................................................................31 3-6- ادله طرفداران تشخيص مصلحت ....................................................................................................33 3-6-1- آيات قرآن كريم ..........................................................................................................................33 3-6-2- سنت .............................................................................................................................................34 3-6-3- اجماع ...........................................................................................................................................34 3-6-4- دليل عقل ......................................................................................................................................34 3-6-5- سيره ي عقلا ................................................................................................................................36 3-6-6- ولايت فقيه ..................................................................................................................................37 3-7- مصالح مرسله ....................................................................................................................................39 3-7-1- مصالح مرسله از نظر اهل سنت ....................................................................................................39 3-7-1-1-ادله منكرين مصالح مرسله ......................................................................................................40 3-7-1-2-ادله قائلين به مصالح مرسله .....................................................................................................41 3-7-2- شرايط عمل به مصلحت مرسله ..................................................................................................42 3-7-3- انواع مصالح مرسله ......................................................................................................................43 3-7-3-1- ضروريات ...............................................................................................................................43 3-7-3-2-نيازهاي غيرضروري ............... ...............................................................................................43 3-7-3-3-تحسينات يا اخلاقيات ............................................................................................................43 فصل چهارم: آثارفقهي وحقوقي نظريه مقاصدالشريعه 4-1- اعدام ..............................................................................................................................................51 4-1-1- زناي با محارم ..............................................................................................................................51 4-1-2- زناي اهل ذمه با زن مسلمان .........................................................................................................52 4-1-3- زناي به عنف ................................................................................................................................52 4-1-4- لواط ............................................................................................................................................52 4-1-5-محاربه ..........................................................................................................................................52 4-1-6- سب النبي ...................................................................................................................................53 4-1-7- ارتداد ..........................................................................................................................................53 4-1-7-1-مرتدفطري ................................................................................................................................53 4-1-7-2-مرتدملي ...................................................................................................................................54 4-1-8- ساحري .......................................................................................................................................55 4-3- قتل عمد ............................................................................................................................................55 4-5- سنگسار .............................................................................................................................................55 4-6- مجازات هاي داراي كيفر قطع عضو ................................................................................................56 4-6-1-قطع چهارانگشت از دست راست ................................................................................................57 4-6-2-قطع پاي چپ ...............................................................................................................................57 4-6-3-قطع دست راست وپاي چپ ........................................................................................................57 4-7- مجازات غايت حقوق نيست .............................................................................................................58 4-8-پديده مجرمانه وواكنش هاي اجتماعي................................................................................................59 4-9-اثرهرمنوتيك حقوقي ونظريه ي مقاصدي ..........................................................................................60 4-9-1- حكم قطع دست ...........................................................................................................................60 4-10- موارد كاربردكلمه قطع در قرآن .......................................................................................................62 فصل پنجم : جمع بندي و نتيجه گيري 5-1-جمع بندي .......................................................................................................................................65 5-2-انتقادات...............................................................................................................................................66 5-3-پيشنهادات .......................................................................................................................................66 فهرست منابع ...........................................................................................................................................68 چكيده انگليسي..........................................................................................................................................72 دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۱۱:۰۸:۴۸ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد : مديريت ريسك در اقتصاد

 دانلود متن كامل پايان نامه  مديريت ريسك در اقتصاد

دانشگاه آزاد اسلامي خنج

گروه مديريت

عنوان تحقيق:

مديريت ريسك در اقتصاد

 استاد راهنما:

آقاي جمشيد حيدري

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۳۳:۳۴ | مدير
،

پايان نامه بررسي رابطه بين اهرم مالي و مديريت سود واقعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حسابداري 

دانشگاه آزاد اسلامي واحدرشت
دانشكده مديريت و حسابداري 
گروه آموزشي حسابداري
 
پايان نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد رشته حسابداري  
عنوان :
بررسي رابطه بين اهرم مالي و مديريت سود واقعي شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
 
 
شهريور 1394

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
عنوان                                                                               صفحه
چكيده 
كليات تحقيق. 1
1-1 مقدمه: 2
2-1 تعريف مسئله. 3
3-1 اهميت و ضرورت انجام تحقيق. 4
4-1 اهداف تحقيق. 6
5-1 فرضيه هاي تحقيق. 6
6-1 قلمرو تحقيق. 6
7-1 روش تحقيق. 7
8-1 روش جمع آوري اطلاعات.. 7
9-1 جامعه آماري.. 7
10-1 نمونه آماري.. 7
11-1 تعاريف عملياتي مربوط به متغيرها 8
1-11-1 مديريت سود. 8
2-11-1 ساختار سرمايه. 8
12-1 ساختار فصول آتي.. 8
فصل دوم- ادبيات و پيشينه تحقيق. 9
1-2 مقدمه. 10
2-2 ادبيات موضوعي.. 11
1-2-2 تعريف ساختار سرمايه. 11
1-1-2-2 نظريه هاي مرتبط با ساختار سرمايه. 12
2-1-2-2 نظريه درآمد خالص... 13
3-1-2-2  نظريه درآمد عملياتي خالص... 13
4-1-2-2  نظريه سنتي.. 13
5-1-2-2  تئوري هاي مختلف پيرامون  ساختار سرمايه شركت ها 14
1-5-1-2-2 تئوري موديلياني و ميلر 14
2-5-1-2-2 ماليات و نظريه مود يلياني و ميلر. 15
3-5-1-2-2 هزينه هاي ورشكستگي و نظريه موديلياني و ميلر. 15
4-5-1-2-2 هزينه هاي نمايندگي و نظريه موديلياني و ميلر. 15
5-5-1-2-2 تئوري تبادل ايستا 16
6-5-1-2-2 تئوري سلسله مراتب گزينه هاي تامين مالي.. 16
7-5-1-2-2 تئوري ساختار سازماني.. 17
2-2-2 هزينه سرمايه. 17
3-2-2 عوامل موثر بر ساختار سرمايه. 18
1-3-2-2 ملاحظات مالياتي.. 19
2-3-2-2 نوع دارايي هاي شركت.. 19
3-3-2-2  نوسان سود عملياتي شركت.. 19
4-2-2  مديريت سود: مفاهيم سود براي گزارشگري.. 19
1-4-2-2   مفهوم مديريت سود. 21
2-4-2-2   انگيزه هاي مديريت سود. 24
3-4-2-2   طبقه بندي مديريت سود. 27
1-3-4-2-2 انواع روشهاي مديريت سود: 27
4-4-2-2   انواع مديريت سود: 31
5-4-2-2  هموارسازي سود. 35
5-2-2 فرضيه كارآيي بازار. 39
1-5-2-2 انواع كارايي: 39
2-5-2-2 سطوح مختلف كارايي.. 40
3-5-2-2 مفروضات بازار كامل سرمايه. 41
3-2 پيشينه تحقيق: 44
1-3-2 تحقيقات انجام شده در خارج: 44
2-3-2 تحقيقات انجام شده در داخل كشور: 48
4-2 خلاصه فصل. 51
فصل سوم- روش شناسي تحقيق. 52
3-1 مقدمه. 53
3-2 تعريف و تبيين جامعه. 53
3-3 نمونه آماري و روش نمونه گيري.. 54
3-4 روش جمع آوري داده ها 55
3-4-1 روش كتابخانه اي.. 55
3-4-2 روش ميداني.. 55
3-5 معرفي متغيرها و نحوه محاسبه آنها 56
3-5-1 معرفي و نحوه اندازه گيري متغيرهاي مستقل. 56
3-5-2 معرفي و نحوه اندازه گيري متغيرهاي وابسته. 56
3-6 روش تجزيه تحليل داده ها 56
3-6-1 تحليل همبستگي پيرسون و رگرسيون ساده خطي: 57
3-6-1-1 ضريب همبستگي(r) 57
3-6-1-2 ضريب تعيين (R2) 57
3-6-2 مدل هاي رگرسيوني داده هاي تركيبي.. 58
3-6-2-2) آزمون‌ هاسمن. 62
3-6-2-3) آزمون هم خطي.. 62
3-6-2-4) مزاياي پانل ديتا در مقايسه با داده هاي مقطعي يا سري زماني.. 63
3-7 فرضيه هاي تحقيق. 63
3-8 مدلهاي تحقيق. 64
3-9 خلاصه فصل. 65
فصل چهارم- تجزيه تحليل و آزمون دادها 66
4-1 مقدمه. 67
4-2 تجزيه تحليل داده ها 67
4-2-1 تجزيه تحليل توصيفي.. 68
4-2-2 تجزيه تحليل مقايسه اي.. 68
4-2-3 تجزيه تحليل علي.. 68
4-3 آمار توصيفي.. 69
4 -4  بررسي همبستگي متغير ها 70
4-5 آزمون مانايي(استايي) متغيرها 71
4-5-1 آزمون ريشه واحد(Unit Root) 72
4-5-2 آزمون ديكي – فولر تعميم يافته ( ADF) 72
4-6 آزمون فرضيه ها 73
4-6-1 آزمون فرضيه اول. 73
4-6-2 آزمون فرضيه دوم. 75
4-6-3 آزمون فرضيه سوم. 76
4-7 خلاصه فصل. 78
فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادها 79
5-1 مقدمه. 80
5-2 خلاصه تحقيق. 80
5-3 نتيجه، بحث و مقايسه. 81
5-4 محدوديت هاي تحقيق. 82
5-5 پيشنهادهاي تحقيق. 82
فهرست منابع و ماخذ. 84
ب- منابع انگليسي.. 86
پيوست.. 88
فهرست اشكال
عنوان                                                                                  صفحه
نمودار 2-1. انواع هموارسازي سود.............................................................................................. 50
نمودار 2-3. سطوح كارايي بازار و اطلاعات در ارتباط با هر كدام................................................... 52
نمودار 3-2 : انتخاب روش تخمين.............................................................................................. 72
 
 
 
 
 
 
فهرست جداول
عنوان                                                                              صفحه
جدول 3-1. انتخاب نمونه........................................................................................................... 63
جدول 4-1. آمارتوصيفي............................................................................................................. 78
جدول 4-2. نتايج آزمون همبستگي متغيرها .................................................................................. 80
جدول 4-3. آزمون ديكي – فولرتعميم يافته.................................................................................. 81
جدول 4-4. نتايج آزمون f ليمر و هاسمن فرضيه اول.................................................................... 82
جدول 4-5. نتايج آزمون همخطي................................................................................................ 83
جدول 4-6. نتايج آزمون فرضيه اول............................................................................................. 83
جدول 4-7. نتايج آزمون f ليمر و هاسمن فرضيه دوم.................................................................... 84
جدول 4-8. نتايج آزمون همخطي................................................................................................ 84
جدول 4-9. نتايج آزمون فرضيه دوم............................................................................................ 85

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۹:۱۵ | مدير
،

پايان نامه تفكيك بخش خصوصي و عمومي در نظام اقتصادي كشور و اصول حاكم بر آن

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته حقوق 

دانشگاه آزاد اسلامي 

تحصيلات تكميلي

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد رشته حقوق (M.A)

گرايش: حقوق عمومي

موضوع

تفكيك بخش خصوصي و عمومي در نظام اقتصادي كشور و اصول حاكم بر آن

پاييز 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

عنوان                                                                                                                            صفحه

چكيده.......................................................................................................................................1

مقدمه.........................................................................................................................................2

1)بيان مساله.............................................................................................................................. 2

2)پيشينه تحقيق..........................................................................................................................6               

3) اهميت پژوهش....................................................................................................................7

4) اهداف...................................................................................................................................8

5) سوالات پژوهش....................................................................................................................8

6) فرضيه هاي پژوهش................................................................................................................8

7) روش پژوهش........................................................................................................................8

فصل اول: كليات

مبحث اول: تشكيل سرمايه در بخش خصوصي و عمومي ، ضرورت و عوامل مؤثر بر آن...........13

گفتار اول: نظريه‌پردازي درباره عوامل رشد اقتصادي و سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و عمومي.....................................................................................................................................14

گفتار دوم: نقش نهادها در شكل‌گيري امنيت اقتصادي در بخش خصوصي و عمومي.................15

گفتار سوم: عوامل مؤثر در پايين بودن امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري بخش خصوصي در ايران........................................................................................................................................16

بند اول: عوامل تقنيني و خلاهاي موجود در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوص......................16

بند دوم: عوامل اجرايي در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوصي و عمومي...............................17

بند سوم: عوامل قضايي در زمينه امنيت اقتصادي بخش خصوصي و عمومي كشور....................18

مبحث دوم: اقدامات نهاد قضايي براي تأمين امنيت اقتصادي و امنيت سرمايه‌گذاري در بخش خصوصي و عمومي كشور...................................................................................26

بند دوم: تلاش براي مقابله با فساد اداري در حمايت از سرمايه گذاري در بخش خصوصي و عمومي در نهاد قضايي.........................................................................................32

گفتار دوم: اقدامات مطالعاتي در حمايت از بخش خصوصي و عمومي و توسعه قضايي............36

بند اول: تدوين پيش‌نويس لايحه تجارت.................................................................................36

بند دوم: تدوين پيش‌نويس لايحه آئين دادرسي تجاري.............................................................42

فصل دوم : خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي

مبحث اول: خصوصي‌سازي( بايستگي، چيستي و چگونگي) .....................................................49

گفتار اول: تعريف خصوصي‌سازي............................................................................................49

گفتار دوم: خط سير انديشه‌ها درباره بايستگي خصوصي سازي..................................................50

بند اول: در جهان......................................................................................................................50

بند دوم: در ايران......................................................................................................................54

گفتار سوم: خصوصي‌سازي و مقررات زدايي............................................................................56

مبحث دوم :  مزايا و شيوه‌هاي خصوصي سازي  در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي و تاثير آن بر افزايش قانون گرايي................................................................................................59

گفتار اول : مزايا و شيوه‌هاي خصوصي سازي............................................................................59

بند اول: مزاياي خصوصي‌سازي................................................................................................59

بند دوم: شيوه‌هاي خصوصي ساز..............................................................................................59

گفتار دوم :  تأثيرات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي بر افزايش قانون گرايي.............................................................................................................60

بند اول :  برتري قانون...............................................................................................................61

بند دوم: انطباق اعمال دولت با قانون.........................................................................................61

مبحث سوم : اقدامات نهاد قضايي  براي پيشبرد برنامه خصوصي‌سازي و تفكيك بخش عمومي از خصوصي................................................................................................................................62

گفتار اول: اقدامات نظارتي.......................................................................................................63

بند اول: جايگاه نظارت در فرآيند خصوصي‌سازي در حقوق كشورهاي انگلستان و فرانسه.........65

بند دوم: جايگاه نظارت بر فرآيند خصوصي‌سازي در حقوق ايران و اقدامات قوه قضاييه............66

گفتار دوم: اقدامات اجرايي و مطالعاتي قوه قضاييه در اجراي اصل 44 قانون اساسي...................70

بند اول: برگزاري كارگاه‌هاي آموزشي، پژوهشي با رويكرد تأمين امنيت اقتصادي، مبارزه با فساد اقتصادي در جهت اجرايي كردن سياست‌هاي اصل 44 قانون اساسي..........................................71

بند دوم: تدوين متون آموزشي..................................................................................................72

مبحث چهارم : تاثير خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي و عمومي بر شفافيت و مبارزه با فساد.......................................................................................................................................73

گفتار اول :  تاثير خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي و عمومي بر افزايش شفافيت......73

بند اول : چرخش آزاد اطلاعات در بخش خصوصي.................................................................76

بند سوم : اثرات خصوصي سازي  بر شفافيت در ايران...............................................................85

گفتار دوم: تأثيرات خصوصي سازي و تفكيك بخش خصوصي از عمومي بر گسترش مبارزه با      فساد.........................................................................................................................................88

بند اول: خصوصي سازي و فساد اداري.....................................................................................91

بند دوم: خصوصي سازي و فساد مالي.......................................................................................94

بند سوم: خصوصي سازي و مبارزه با فساد در ايران....................................................................97

مبحث چهارم : اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابتي در بخش خصوصي و عمومي كشور..99

گفتار اول: اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابتي مبتني بر توافق در بخش خصوصي و عمومي...................................................................................................................................100

بند اول: مشخص كردن قيمت‌هاي خريد يا فروش كالا يا خدمت و نحوه تعيين آن در بازار به طور مستقيم يا غير مستقيم در بخش خصوصي و عمومي.................................................................100

بند دوم: محدود كردن يا تحت كنترل درآوردن مقدار توليد، خريد يا فروش كالا يا خدمات در بازار در بخش خصوصي و عمومي.........................................................................................101

بند سوم: تحميل شرايط تبعيض‌آميز در معاملات همسان به طرف‌هاي تجاري  بين بخش خصوصي و عمومي..............................................................................................................................101

بند چهارم: ملزم كردن طرف معامله به عقد قرارداد با اشخاص ثالث يا تحميل كردن شروط قرارداد به آنها در بخش هاي خصوصي و عمومي...............................................................................101

بند پنجم: موكول كردن انعقاد قرارداد به قبول تعهدات تكميلي توسط طرف‌هاي بخش خصوصي و عمومي كه بنا بر عرف تجاري با موضوع قرارداد ارتباطي ندارد............................................102

بند هفتم: محدود كردن دسترسي اشخاص خارج از قرارداد، توافق يا تفاهم به بازار در بخش عمومي.................................................................................................................................102

گفتار دوم: اعمال مخل رقابت در بخش خصوصي و يا عمومي................................................103

بند اول: احتكار و استنكاف در معامله.....................................................................................103

بند دوم: قيمت‌گذاري تبعيض‌آميز...........................................................................................103

بند سوم: تبعيض در شرايط معامله...........................................................................................104

بند چهارم: قيمت‌گذاري تهاجمي...........................................................................................104

بند پنجم: اظهارات گمراه‌كننده.............................................................................................104

بند ششم: فروش يا خريد اجباري............................................................................................105

بند هفتم: عرضه كالا يا خدمت غير استاندارد..........................................................................105

بند هشتم: مداخله در امور داخلي و يا معاملات بنگاه يا شركت رقيب......................................105

بند نهم: سوء استفاده از وضعيت اقتصادي مسلط......................................................................106

بند دهم: اعطاء كمك يا هر گونه امتيازات دولتي....................................................................107

بند يازدهم: اعمال حقوق و امتيازات ناشي از مالكيت فكري به نحو انحصاري..........................107

فصل سوم : اختلافات و مراجع رسيدگي در راستاي تفكيك بخش عمومي و خصوصي

مبحث اول : حل و فصل اختلافات ناشي از خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي..............................................................................................................................110

گفتار اول: هيأت داوري موضوع قانون اصلاح برخي از مواد قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي و اجراي اصل 44 قانون اساسي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي كشور....................................................................................................................................114

بند اول: پيشينه تاريخي...........................................................................................................114

بند دوم: آسيب‌شناسي هيأت داوري  اختلافات ناشي ازخصوصي سازي .................................115

بند سوم: تركيب اعضاي هيأت داوري اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي................................................................................................................116

بند چهارم: تشكيل جلسه و تصميم‌گيري هيأت داوري  اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي.........................................................................................117

بند پنجم: صلاحيت هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي..................................................................................................................................117

گفتار دوم: هيأت داوري موضوع قانون بازار اوراق بهادار در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي جمهوري اسلامي ايران..............................................................................................119

بند اول: پيشينه تاريخي..........................................................................................................119

بند دوم: تركيب اعضاي هيأت داوري و شرايط آن‌ها  در اختلافات خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي........................................................................................120

بند سوم: صلاحيت هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي.................................................................................................................................121

بند چهارم: قطعي بودن آراء هيأت داوري خصوصي سازي در راستاي تفكيك بخش خصوصي و عمومي................................................................................................................................122

مبحث دوم : مراجع رسيدگي به اعمال مخل رقابت و رويه‌هاي ضد رقابت در بخش خصوصي و عمومي كشور..................................................................................................................124

گفتار اول: تركيب  و شرايط انتخاب اعضاء شوراي رقابت....................................................125

بند اول: تركيب  اعضاء شوراي رقابت..................................................................................125

بند دوم: شرايط انتخاب اعضاي شوراي رقابت......................................................................125

گفتار دوم: وظايف و اختيارات شوراي رقابت......................................................................126

گفتار سوم: تشريفات حاكم به صدور رأي از جانب شوراي رقابت.......................................128

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۴:۵۸ | مدير
،

پايان نامه ارشد رشته مديريت: رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت بازرگاني

گرايش : مديريت بازرگاني

عنوان :  رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(( M.A

گرايش مديريت بازرگاني

عنوان:

رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب بر اساس فريدمن

استاد راهنما :

دكتر حسن زارعي متين

استاد مشاور:

دكتر محسن شفيعي نيك آبادي

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان         صفحه

چكيده 1

فصل اول كليات تحقيق.. 2

مقدمه. 3

1-1- بيان مسئله. 3

1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقيق.. 5

1-3- سوال هاي اصلي تحقيق: 6

1-4- سوالهاي فرعي تحقيق: 7

1-5-اهداف اصلي تحقيق : 7

1-6- اهداف فرعي تحقيق: 7

1-7- روش تحقيق و شيوه گردآوري اطلاعات : 8

1-8- قلمرو پژوهش : 8

1-9- جامعه و نمونه آماري: 9

1-10- تعريف مفاهيم: 10

فصل دوم ادبيات تحقيق.. 12

مقدمه. 13

2-1- مفاهيم، ديدگاه و ادبيات تحقيق : 15

2-2- مدلهاي تبليغات... 19

2-3- تبليغات الكترونيكي.. 22

2-4- مدل هاي اثربخشي تبليغات... 25

2-5- تبليغات اثربخش و اثربخشي تبليغات... 28

2-6- اهداف تبليغات بازرگاني.. 34

2-7- رسانه مورد استفاده در تبليغات بازرگاني.. 35

2-8- پيام تبليغات بازرگاني.. 35

2-9- شعار تبليغات بازرگاني.. 38

2-10- شيوه هاي اجرايي تبليغات بازرگاني : 38

2-10- روش هاي هنري تبليغات بازرگاني.. 41

2-11- تبليغات بازرگاني در تلويزيون ايران. 43

2-12- پيشينه تحقيق: 46

2-14- چارچوب نظري تحقيق: 52

2-15- خلاصه. 55

فصل سوم روش شناسي تحقيق.. 56

مقدمه. 57

3-1- روش تحقيق.. 58

3-2- جامعه آماري.. 58

3-3- حجم نمونه و روش نمونه‌گيري.. 59

3-4- روش گردآوري اطلاعات... 60

3-5-روش تجزيه و تحليل اطلاعات : 60

3-6- ابزار گردآوري اطلاعات... 61

3-6-1- پرسشنامه. 61

3-6-2- پيش ‌آزمون پرسشنامه. 62

3-6-3- روايي و پايايي پرسشنامه. 62

3-6-3-1 پايايي.. 62

3-6-3-2  روايي.. 64

3-7- متغيرهاي پژوهش... 65

3-7-1- متغيرهاي تحقيق.. 65

3-8- تجزيه و تحليل دادهها : 65

3-8-1- آمار توصيفي.. 65

3-8-2- آمار استنباطي.. 65

3-9-خلاصه. 66

فصل چهارم تجزيه و تحليل دادهها 67

مقدمه. 68

4-1- توصيف آماري ويژگي هاي جمعيت شناختي جامعه. 68

4-1-1- سن.. 68

4-1-2- تحصيلات... 70

4-1-3- منطقه سكونت در تهران. 71

4-2-تجزيه و تحليل توصيفي متغيرها 73

4-2-1 جدول توصيفي متغيرهاي پژوهش... 73

4-2-2 شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشي پيامهاي بازرگاني در جذب مخاطب... 74

4-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشي پيامهاي بازرگاني در جذب مخاطب بر اساس آزمون فريدمن  83

4-5- خلاصه. 85

فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادهاي تحقيق.. 86

مقدمه. 87

5-1- خلاصه پژوهش... 87

5-1-1- نتايج ويژگي افراد پاسخگو(سيماي پاسخگويان) 87

5-1-2- نتايج توصيفي شاخصهاي تأثير گذار بر اثربخشي پيامهاي بازرگاني در جذب مخاطب... 88

5-1-3- رتبه بندي اهميت عوامل موثر بر اثر بخشي پيامهاي بازرگاني در جذب مخاطب  بر اساس آزمون فريدمن  90

5-2-مشكلات و تنگناهاي تحقيق.. 90

5-3-پيشنهاد هاي مرتبط با نتايج تحقيق.. 91

5-3-1- پيشنهاد در مورد ساختار و محتواي تبليغ. 93

5-3-2- پيشنهاد در مورد رسانه. 93

5-4- پيشنهاد هايي به پژوهشگران آتي.. 93

5-5-خلاصه. 93

پيوستها: 94

الف- پرسشنامه. 94

ب- جداول خروجي اس پي اس اس... 97

ج- فهرست منابع. 100

د- چكيده انگليسي.. 102

چكيده

تحقيق حاضر با هدف بررسي بررسي ميزان رتبه بندي عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب در استان تهران نگارش يافته است. به منظور دستيابي به هدف فوق از چهار سوال استفاده شده است. چهارچوب نظري تحقيق مبتني بر مدل AIDA بوده است. روش تحقيق انتخاب شده از نوع پيمايشي و موردي بوده كه در زمرة روش‏هاي توصيفي است. ابزار تحقيق پرسشنامة محقق ساخته بوده كه آلفاي كل آن برابر 90 به دست آمده است. جامعة آماري تحقيق شامل افراد مراجعه كننده به فروشگاه هاي زنجيره اي قسمتهاي مختلف شهر تهران بوده است كه نمونه­اي به تعداد 400 نفر با استفاده از فرمول كوكران از آن به­دست آمده است. براي تجزيه و تحليل اطلاعات از آزمون رتبه بندي فريدمن استفاده شده است. طبق يافته­هاي تحقيق، 82.5 درصد پاسخگويان، ميزان تاثيرگذاري عوامل موثر بر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب را متوسط به بالا ارزيابي كرده­اند. طبق آزمون فريدمن اهميت متغير جلب توجه (آگاهي) از بقيه متغيرهاي تحقيق بالاتر مي باشد. مهمترين پيشنهاد در تحقيق حاضر اين است كه در ساخت پيام بازرگاني علاوه بر آگاهي به مراتب ديگر عوامل موثر بر اثربخشي پيام بازرگاني در جذب مخاطب اهميت داده شود .

كليدواژه­ها: رتبه بندي ، اثربخشي، پيام بازرگاني، جذب مخاطب و مدل AIDA .

 مقدمه

رسانه هاي جمعي به شكل ها و گونه هاي متفاوتي با گروه هاي مختلف اجتماعي، قومي، شغلي و سني ارتباط برقرار مي كنند و به ايفاي نقش هاي گوناگون در سطح جوامع  مي پردازند با گسترد ه و پيشرفته تر شدن رسانه ها، دامنه ي وظايف آنها نيز گسترش يافته و در هر دوره هاي متناسب با فعاليت وسايل ارتباط جمعي، نقش هاي آنها تغيير و افزايش مي يابد . فرضاً هارولد لاسول  در دور ه ي خودش تنها سه نقش خبري، همبستگي اجتماعي و انتقال ميراث فرهنگي را براي رسانه ها در نظر مي گيرد؛ ولي بعدها «چارلز رايت» يك نقش چهارمي را هم تحت عنوان نقش تفريحي و سرگرمي به آن اضافه ميكند. امروزه علاوه بر اين نقش ها وسايل ارتباط جمعي وظايف ديگري را هم نظير اطلاع رساني و تبليغات برعهده دارند . تبليغ، امروزه يكي از شيو ه هاي مهم و مؤثر در اطلاع رساني محسوب ميشود. )معتمد نژاد،1369 ، ص32)

از ديدگاه خاص ارتباط شناسي، تبليغ همانند ارتباط، فراگردي است مقيد به شرايط زماني و مكاني كه با ويژگي هاي اجتماعي قابل شناخت است و مي تواند در زمينه هاي مختلف سياسي، اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي صورت گيرد.

در واقع يكي از هدف هاي تكنولوژي وسايل ارتباط جمعي، نفوذ و تأثيرگذاري بر افكار، رفتار، عقايد و علايق مردم است.  رسانه ها با تبليغ و ارسال مداوم پيام هاي مورد نظر صاحبان قدرت و امكانات، بر افكار عمومي تأثير مي گذارند و آنها را وادار به پذيرش عقيده اي از سوي خود مي نمايند.

1-1- بيان مسئله

در دنياي رقابتي امروز، بازاريابي و تبليغات براي هر نوع حركت آگاهانه و هدفمند در بازار ضروري بوده و نقش آن در آغاز انجام تمام تلاشها از جمله توليد محصولات و ارائه خدمات مطلوب به جامعه به وضوح قابل مشاهده است، درعصر كنوني كه مفاهيم ارتباطات، رقابت و مشتري گرايي با هم پيوند خورده است تبليغات به عنوان عنصري آميخته از بازاريابي، نقش محوري در حفظ و بقاء سازمانها با شناساندن و معرفي محصولات و خدمات ايفاء مي كند.

تبليغات در لغت به معناي رساندن يك پيام از شخصي به شخص ديگر مي­باشد و از لحاظ تكنيكي عبارت است از هر نوع ارتباطات غير شخصي در مورد يك سازمان، كالا، خدمت و يا ايده، كه يك كارفرماي مشخص، براي عبور آن از يك رسانه جمعي و به منظور رسيدن آن به جمع وسيعي از مخاطبان، پول پرداخته است.

با بررسي آثار تبليغات و ارتباط آن با اهداف سازمانها مي­توان تغييراتي را در بودجه تبليغاتي، شكل و محتواي پيامها و نوع رسانه و كانالهاي ارتباطي و حتي زمان و شرايط اجراي تبليغ به عمل آورد تا تبليغات مفيدتر و مؤثرتر از گذشته انجام گيرد.

مطالعات گوناگون نشان مي­دهد كه سازمانهاي خدماتي در مقايسه با سازمانهاي دولتي توجه كمتري به تبليغات دارند كه ناشي از خصيصه منحصر بفرد خدمت يعني ناملموس بودن آن است.

براي ارزيابي اثربخشي تبليغات مدلها و الگوهاي متفاوتي طراحي گرديده است كه عبارتند از مدل لاويدج و استينر، داگمار، آيدا و غيره.

در اين تحقيق ما بر آن هستيم تا ذهنيت ايجاد شده در افراد جامعه را در اثر پيام بازرگاني در جذب مخاطب با استفاده از الگوي آيدا مورد سنجش قرار دهيم مدل آيدا در سال 1925 توسط استرانگ به عنوان يك مدل رفتاري بيان شد و هدفش اين بود كه اطمينان دهد كه يك تبليغات موجب بالا بردن آگاهي، تحريك علاقه و منجر به تمايل مشتريان به خريد و سرانجام منجر به اقدام و يا فعاليت مي شود. .(Hackley,2005 :36)

در اين مدل استرانگ مي­گويد كه تبليغاتي كارا و موثر است كه در بر دارنده 4 گام زير باشد:

بر اساس اين مدل براي اينكه تبليغات منجر به موفقيت شود بايد طوري طراحي گردد كه چهار گام فوق را طي نمايد. اين مدل اين مفهوم ضمني را در بر دارد كه تبليغات بايد پيامهايي قابل باور و به ياد ماندني را در ذهن مخاطبان تزريق كند تا مشتري را به سمت فعاليت در يك مسير مطمئن سوق دهد. حال اگر بخواهيم يك سؤال اساسي براي تحقيق بيان كنيم اين خواهد بود كه «رتبه بندي عوامل موثربر اثربخشي پيام هاي بازرگاني در جذب مخاطب چگونه است»؟

1-2- ضرورت و اهميت انجام تحقيق

اهميت نظري و عملي اين پژوهش آن است كه شاخص­ها و متغيرهاي اصلي اثربخشي تبليغات بازرگاني را شناسايي كنيم؛ چرا كه در هر عمل خريد، يك فرآيند تصميم گيري وجود دارد، فرآيندي كه طي آن خريدار تصميمم گيرد چه نوع محصول يا خدماتي را خريداري نمايد. اولين گام در اين جريان نياز مخاطب است و از آنجا كه عموماً عادت به مصرف پيام گيران از طريق رسانه ها به ويژه تلويزيون هدايت ميشود، رسانه ها درصدد هستند با تحريك حس نياز مخاطب، او را به خريد تشويق نمايند  مخاطب نيز براي رفع نياز خود به جمع آوري اطلاعات در خصوص نيازش مي پردازد تا بتواند معيارهايي را براي خريد و تأمين خواست هاش تعيين نمايد و پس از مشخص كردن ملاك ها و معيارهاي خويش است كه تصميم به خريد مي گيرد و اينجاست كه نقش سازندگان تبليغات و رسانه هاي تبليغاتي به خصوص تلويزيون به عنوان يكي از فراگيرترين وسايل ارتباط جمعي مشخص مي شود و اگر رسانه ي تبليغاتي نتواند بين توليد كننده و مصرف كننده نقش خود را به خوبي ايفا نمايد، شكست خواهد خورد.

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۲۰:۴۴ | مدير
،

پايان نامه ارشد علوم تربيتي گرايش مديريت آموزشي: بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي

گرايش : مديريت آموزشي

عنوان : بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

دانشگاه آزاد اسلامي

دانشكده علوم انساني گروه مديريت آموزشي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته علوم تربيتي (M.A)

گرايش مديريت آموزشي

عنوان:

بررسي رابطه بين تسهيم دانش و خلاقيت سازماني با رفتار شهروندي در بين كاركنان ادارات آموزش و پرورش شهرستان بندرعباس

استاد راهنما:

آقاي دكتر محمد نور رحماني

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب:

فصل اول: كليات تحقيق

1-1- مقدمه 2

1-2- بيان مسأله اساسي.. 3

1-3- اهميت و ضرورت انجام تحقيق: 6

1-4- اهداف تحقيق.. 8

16....... 1-4-1- اهداف اصلي تحقيق

1-4-2-اهداف فرعي تحقيق.. 8

1-5- سوالات تحقيق.. 9

1-5-2- سوالات فرعي تحقيق.. 9

1-6-فرضيات تحقيق.. 10

1-6-1- فرضيات اصلي تحقيق.. 10

1-6-2- فرضيات فرعي تحقيق.. 10

1-7- تعاريف متغيرها 11

1-7-1 تعاريف مفهومي متغيرها 11

1-7-2- تعاريف عملياتي متغيرها 12

1-8-  قلمرو تحقيق.. 13

1-9 متغيرهاي تحقيق.. 13

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1- بخش اول مباني رفتار شهروندي.. 16

2-1- 1- رفتار شهروندي سازماني.. 16

2-1-  ويژگي هاي كليدي رفتار شهروندي.. 17

2-1-3- عناصر رفتار شهروندي.. 18

2-1-4- مؤلفه هاي رفتار شهروندي سازماني.. 19

2-1-5- عوامل تاثيرگذار بر رفتار شهروندي سازماني.. 22

2-1-6- پيامدها و نتايج رفتار شهروندي سازماني.. 23

2-2- بخش دوم: مباني نظري تسهيم دانش... 24

2-3- بخش سوم: مباني نظري خلاقيت شغلي.. 34

2-3-3- تعريف خلاقيت... 36

2-3-4- ضرورت و اهميت خلاقيت... 36

2-3-5- مدل هاي خلاقيت... 37

2-3-6- ويژگي هاي افراد خلاق.. 37

2-3-7- تاثير خلاقيت فردي روي سازمان. 43

2-3-8- كارهاي لازم براي ايجاد خلاقيت و نوآوري گروهي.. 44

2-3-9- اصول مديريت براي نوآوري: 45

2-3-10- شرايط ايجاد خلاقيت و نوآوري: 45

2-3-11- روشهاي افزايش خلاقيت... 46

2-3-12- مديريت تقويت خلاقيت در سازمان: 47

2-4- بخش چهارم: پيشينه تجربي.. 47

فصل سوم: روش تحقيق

3-1- مقدمه. 58

3-2- روش انجام تحقيق.. 58

٣-3-  فرآيند تحقيق.. 60

3-4-  جامعه آماري، حجم نمونه و روش نمونه گيري.. 61

3-5- ابزار جمع آوري داده ها 62

3-6-روش تحليل آماري ...............65

فصل چهارم: يافته هاي تحقيق

4-1 توصيف داده‌ها 68

ب- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سن.. 69

پ- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس تحصيلات... 70

ج- بررسي توزيع فراواني افراد مورد بررسي بر اساس سابقه كار. 72

4-1-2 توصيف كمي متغيرهاي تحقيق.. 73

4-1-3 توصيف كيفي متغيرهاي تحقيق.. 74

4-2 بررسي فرض نرمال. 77

فصل پنجم: بحث و نتيجه گيري

مقدمه: 92

5-1- نتيجه گيري.. 92

5-2- بحث: 93

۵-2-۱- فرضيه اصلي اول تحقيق: 93

۵-2-2- فرضيه اصلي دوم تحقيق: 94

۵-2-3- فرضيه فرعي اول تحقيق: 95

۵-2-4- فرضيه فرعي دوم تحقيق: 95

۵-2-5- فرضيه فرعي سوم تحقيق: 96

۵-2-6- فرضيه فرعي چهارم تحقيق: 96

۵-2-7- فرضيه فرعي پنجم تحقيق: 97

3-5- محدوديت هاي تحقيق.. 97

4-5- پيشنهادات تحقيق.. 98

1-4-5- پيشنهادات مبتني بر نتايج تحقيق.. 98

2-4-5-  پيشنهادها براي تحقيق در آينده 100

منابع انگليسي: 105

پيوست ...........

فهرست بندي جداول

جدول 3-1. محتواي پرسشنامه تسهيم دانش... 64

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۶:۲۲ | مدير
،

دانلود پايان نامه ارشد رشته مديريت دولتي : تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهّد سازماني كاركنان بانك ملي

دانلود متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت دولتي

با عنوان :  تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهّد سازماني كاركنان بانك ملي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد رشت

دانشكده مديريت و حسابداري

گروه آموزشي مديريت دولتي

پايان­نامه تحصيلي جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد

رشته: مديريت دولتي

 عنوان:

تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي كاري (QWL) و تعهّد سازماني كاركنان بانك ملي استان گيلان در سال 90-91

استاد راهنما:

دكتر محمد طالقاني

 استاد مشاور:

دكتر مهرداد گودرزوند چگيني

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده پايان نامه درج نمي شود

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                       صفحه

چكيده............................................................................................................................... 1

فصل اوّل : كليّات و طرح تحقيق

1-1مقدّمه.......................................................................................................................... 3

1-2 بيان مسأله ................................................................................................................. 4

1-3 اهميت و ضرورت اجراي تحقيق.................................................................................. 5

1-4 اهداف پژوهش........................................................................................................... 6

1-4-1 هدف كلي پژوهش................................................................................................. 6

1-4-2 اهداف جزئي پژوهش............................................................................................. 6

1-5 سؤالات پژوهش......................................................................................................... 7

1-5-1 سؤال اصلي پژوهش................................................................................................ 7

1-5-2 سؤالات فرعي پژوهش............................................................................................ 7

1-6 فرضيه­هاي پژوهش..................................................................................................... 7

1-6-1 فرضيه اصلي ......................................................................................................... 7

1-6-2 فرضيه هاي فرعي پژوهش....................................................................................... 7

1-7متغيرهاي پژوهش ....................................................................................................... 8

1-8 تعاريف متغيرها ......................................................................................................... 8

1-8-1 تعاريف نظري ....................................................................................................... 8

1-8-2 تعاريف عملياتي متغيرها.......................................................................................... 10

1-9 قلمروي تحقيق........................................................................................................... 11

1-9-1 قلمرو موضوعي ..................................................................................................... 11

1-9-2 قلمرو مكاني ......................................................................................................... 11

1-9-3 قلمرو زماني .......................................................................................................... 11

فصل دوّم : ادبيّات و پيشينه تحقيق

2-1 مقدّمه ....................................................................................................................... 13

2-2 كيفيت زندگي كاري ................................................................................................... 14

2-3 تعاريف كيفيت زندگي كاري ....................................................................................... 14

2-4 تاريخچه كيفيت زندگي كاري....................................................................................... 16

2-5 استراتژي­هاي بهبود كيفيت زندگي كاري ...................................................................... 17

2-6 زندگي كاري با كيفيت برتر ......................................................................................... 21

2-7 اهميت غني سازي شغل و فوايد آن ............................................................................. 22

2-8 عملياتي كردن مفهوم كيفيت زندگي كاري .................................................................... 23

2-9 عناصر كيفيت زندگي كاري ......................................................................................... 24

2-10 رابطه بهره وري و كيفيت زندگي كاري ...................................................................... 24

2-11 نظريات مختلف در مورد كيفيت زندگي كاري ............................................................ 25

2-12 اجزاء عمده كيفيت زندگي كاري از ديد انجمن مديريت آمريكا .................................... 27

2-13 الگوي ريچارد والتون ............................................................................................... 28

2-14 تعابير نوين كيفيت زندگي كاري ................................................................................ 29

2-15 مديريت كيفيت فراگير .............................................................................................. 29

2-16 قدرتمند سازي كاركنان ............................................................................................. 30

2-17 مهندسي دوباره سازمان ............................................................................................. 31

2-18 تعريف تعهّد ( معناشناسي تعهّد ) .............................................................................. 31

2-19 انواع تعهّد ............................................................................................................... 32

2-20 تحرّك و تعهّد سازماني ............................................................................................ 33

2-21 عملكرد شغلي، رضايت شغلي و تعهّد سازماني .......................................................... 33

2-22 تعهّد به عنوان يك عامل انگيزشي .............................................................................. 34

2-23 نظريات مختلف درباره تعهّد سازماني ........................................................................ 35

2-24 عوامل تعيين كننده تعهّد ............................................................................................ 38

2-25 مقدّمات ايجاد تعهّد ................................................................................................. 39

2-26شيوه هاي تقويت تعهّد سازماني كاركنان ...................................................................... 39

2-27 ارتباط كيفيت زندگي كاري و تعهد سازماني................................................................ 40

2-28پژوهش هاي انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق ..................................................... 40

2- 28-1 پژوهش­هاي انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق در داخل كشور ........................ 40

2- 28-1 پژوهش­هاي انجام شده در ارتباط با موضوع تحقيق در خارج كشور......................... 46

فصل سوّم : روش تحقيق

3-1مقدّمه ......................................................................................................................... 58

3-2روش تحقيق و چگونگي اجراء .................................................................................... 58

3-3 توصيف آزمودني­هاي تحقيق (جامعه و نمونه آماري)...................................................... 58

   3-3-1 جامعه آماري ..................................................................................................... 58

   3-3-2 حجم نمونه و روش نمونه گيري........................................................................... 59

3-4 روش گردآوري داده ها و اطلاعات ............................................................................. 59

3-5 ابزار گردآوري اطلاعات ............................................................................................. 59

3-6 روايي و پايايي ابزار گردآوري .................................................................................... 60

   3-6-1 روايي و پايايي پرسشنامه كيفيت زندگي كاري ..................................................... 60

   3-6-2 روايي و پايايي پرسشنامه تعهّد سازمان ............................................................... 60

3-7 روش تجزيه و تحليل داده­ها ....................................................................................... 60

فصل چهارم : تجزيه و تحليل داده­ها و اطلاعات

4-1مقدمه ......................................................................................................................... 63

4-2 توصيف نمونه­هاي آماري تحقيق .................................................................................. 63

4-3تحليل استنباطي داده­ها تحقيق ...................................................................................... 66

فصل پنجم : نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1مقدمه ......................................................................................................................... 81

5-2 خلاصه يافته ها ......................................................................................................... 81

5-3 بحث و نتيجه­گيري فرضيه­هاي تحقيق .......................................................................... 82

5-4 محدوديت­هاي تحقيق ................................................................................................ 86

5-5 پيشنهادها................................................................................................................... 86

5-5-1 پيشنهادها براساس يافته­هاي تحقيق........................................................................... 86

5-5-2 پيشنهادها براي تحقيقات آينده................................................................................. 86

منابع و مآخذ

منابع و مآخذ فارسي ......................................................................................................... 87

منابع انگليسي.................................................................................................................... 91

چكيده

هدف اصلي اين پژوهش تعيين ارتباط بين كيفيت زندگي كاري (پرداخت منصفانه و كافي، محيط كار ايمن و بهداشتي، تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم، قانونگرايي در سازمان ، وابستگي اجتماعي زندگي كاري ، فضاي كلي زندگي، يكپارچگي و انسجام اجتماعي در سازمان كار و توسعه قابليت هاي انساني) و تعهّد سازماني كاركنان بانك ملي استان گيلان است.

روش تحقيق توصيفي از نوع همبستگي است. جامعه آماري كليه كاركنان بانك ملي استان گيلان در سال 91-1390 است، از اين تعداد 210 نفر از طريق نمونه گيري تصادفي طبقه اي متناسب با حجم، انتخاب و پرسشنامه ميان آنان توزيع گرديد. از دو پرسشنامه استاندارد كيفيت زندگي كاري والتون كه شامل 32 سؤال براساس مقياس ليكرت و پرسشنامه تعهد سازماني آلن و مه ير شامل 24 سؤال براساس مقياس ليكرت استفاده شد. روايي پرسشنامه با اقتباس از منابع علمي معتبر و بررسي استادان راهنما و مشاور مورد تأييد قرار گرفت و پايايي آن نيز از طريق مطالعه مقدماتي و به وسيله 20 نفر نمونه انتخابي از جامعه اصلي بررسي شد كه با بكارگيري آلفاي كرونباخ، پايايي پرسشنامه كيفيت زندگي كاري معادل 84/0 و پايايي پرسشنامه تعهد سازماني برابر با 87/0 محاسبه گرديد. اطلاعات به دست آمده در اين پژوهش با استفاده از آمار توصيفي ( محاسبه فراواني، درصد، ترسيم نمودار و تدوين جدول) و آمار استنباطي ( آزمون تحليل رگرسيون چند متغيره و آزمون ضريب همبستگي پيرسون) تجزيه و تحليل شده است. نتايج اين پژوهش نشان مي دهدكه:

1- بين كيفيت زندگي كاري و تعهّد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. و در ميان مؤلفه هاي كيفيت زندگي كاري، مؤلفه هاي پرداخت منصفانه و كافي، محيط كار ايمن و بهداشتي و فضاي كلي زندگي مي توانند بهترين پيش بيني كننده هاي تعهد سازماني كاركنان بانك باشند.2- بين پرداخت منصفانه و كافي با تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.3- بين محيط كار ايمن و بهداشتي با تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.4- بين تأمين فرصت رشد و امنيت مداوم و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.5- بين قانونگرايي در سازمان و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معناداروجود دارد.6- بين وابستگي اجتماعي زندگي كاري و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 7- بين فضاي كلي زندگي و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 8- بين يكپارچگي و انسجام اجتماعي و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد. 9- بين توسعه قابليت هاي انساني و تعهد سازماني كاركنان رابطه مثبت و معنادار وجود دارد.

كليد واژه­ها: كيفيت زندگي كاري- تعهّد سازماني- كاركنان بانك ملي.

 1-1مقدّمه

جامعه امروز جامعه اي سازماني[1] است. كودكان در سازمان­هايي به نام زايشگاه به دنيا مي­آيند، بيشتر سالهاي رشد و پرورش خود را در سازمان هايي به نام مدرسه مي­گذرانند و پس از فراغت از مدرسه، اغلب آنان به نحوي از انحاء در سازمانهاي دولتي، تجاري، آموزشي يا صنعتي مشغول به كار مي­شوند. امروزه بخش عمده­اي از زندگي ما در سازمانها يا در ارتباط با سازمانها سپري مي­شود (علاقه بند، 1377، ص 32).

با توجّه به اينكه كاركنان در هر سازماني از مهمترين سرمايه­ها محسوب مي­شوند و توجّه به نيازها و خواسته­هاي آنان مي­تواند كمك قابل توجّهي به افزايش كارآيي سازمان كند، همچنين عدم توجّه به آنها مي­تواند سبب هدر رفتن منابع زيادي در سازمان شود . لذا اگر يك سازمان بخواهد به اهداف خود برسد در درجه اوّل بايد به درونداد اصلي خود يعني نيروي انساني توجّه كند. بنابراين تا زماني كه نيازهاي روحي و رواني كاركنان برآورده نشود هرگز بطور كامل نسبت به سازمان احساس تعهّد نخواهد كرد. تنها متعهّد ساختن كاركنان به سازمان كافي نيست بلكه بايد تعهّد آنها را به سازمان همواره حفظ كرد.

مطالعات نشان مي­دهد كه نيازهاي رواني كاركنان در سازمان از طريق كاربرد فنون كيفيت زندگي كاري برآورده خواهد شد (پلوك، 1993، صص 42- 36).

يكي از بنيادهاي واقع بينانه مفهوم كيفيت زندگي كاري آن است كه مشاغل بدون محتوا ، زمينه و خودگرداني، يعني مشاغلي كه بيش از اندازه تخصّصي شده اند ، به كاهش عملكرد و بهره وري كاركنان منجر خواهد شد ( هريك ، 1981 ، به نقل از علاّمه، 1378، ص 81).

كيفيت زندگي كاري سعي مي كند به نيازهاي مشاغلي كه به نحوي فزاينده از خود بيگانه شده است ، پاسخ دهد . كيفيت زندگي كاري مسئول حركت توسعه سازماني به سمت سطوح پايين سلسله مراتب سازماني است (هاروي و براون، 1377، ص62) .

با نگرش فوق و دانستن اهميت نيروي انساني در تداوم فعّاليت و حركت رو به رشد سازمانها ، بررسي وضعيت نيروي انساني واحد اقتصادي به نام بانك در ابعاد مختلف از اهميت ويژه­اي برخوردار مي باشد، زيرا مي تواند تا حدود زيادي نحوۀ فعّاليت و استمرار آن را در آينده مشخص و معلوم كند و بديهي است كه در چنين سازماني، بهبود مداوم عملكرد و فرآيندها، از طريق نيروي انساني فراهم گرديده است؛ كه تأثير اصلي آن، ماندگاري بيشتر در بازار رقابت خواهد بود .

1-2 بيان مسأله

موضوع كيفيت زندگي كاري و تعهّد سازماني ، از مقوله هاي مهم و اساسي در رفتار سازماني امروزي هستند. سازمانها به عنوان يك سيستم، براي اهداف و بقاي خود، نيازمند هماهنگي و كارآمدي خرده سيستم­هاي خود هستند كه يكي از مهمترين اين خرده سيستم­ها، نيروي انساني بوده و توجّه به آن از مهمترين اولويت­هاي سازمان محسوب مي­شود . توجه كافي به نيروي انساني، سبب شكوفا شدن بسياري از استعدادهاي آنها شده و از بروز مشكلاتي براي سازمان و مديريت، جلوگيري مي كند .

امروزه سازمان هاي زيادي وجوددارد كه سيستم هاي يكپارچۀ خدمات و مزايايي را به كاركنان ارائه مي دهند كه شامل مزاياي خانوادگي هم مي شود . امروزه، افراد بخش عظيمي از زندگي خود را در دوران بزرگسالي ، صرف كسب مدارج آموزش عالي، شغل و موفّقيت در زندگي كرده اند . آنها حتّي تشكيل زندگي خانوادگي خود را به تأخير انداخته اند . اين افراد ممكن است نيرويهاي ارزشمندي براي سازمان خود باشند، امّا تلاش براي روبرو شدن با مشكلات كاري/ خانوادگي، در عين حال، تمركز بر حرفه و كار، مي تواند از كارآيي افراد در محيط كار بكاهد. هنگامي كه كاركنان نسبت به سازمان خود متعهّد باشند، با آن به هويّت مي­رسند و به آن وفادار هستند ( روت، 2000، ص51 ).

در پي تلاش­هايي كه در دهه هاي اخير ضمن مطالعات «هاثورن» و پس از آن انجام گرفت، مشكلات ناشي از عامل پيچيدۀ انسان از سازمان ، تحت عنوان كيفيت زندگي كاري[2] مورد توجّه واقع شده است كه به بررسي شرايط واقعي مرتبط با كار و محيط كار يك سازمان   مي­پردازد .

برنامۀ كيفيت زندگي كاري شامل هر گونه بهبود در فرهنگ سازماني است كه حامي رشد و تعالي در سازمان مي باشد ( فيلپو ، 1987 ، ص 412 ) . كيفيت زندگي كاري در سازمان براي جذب و حفظ كارمندان امري ضروري است . تفكيك و تعيين اينكه چه مشخصه هايي بر كيفيت زندگي كاري تأثير مي گذارد امري دشوار است . گاهي اوقات كيفيت زندگي كاري مفاهيم زيادي را در برمي گيرد كه يكي از اين مفاهيم ، ادراك كاركنان از زندگي كاري و غيركاري است ( جي نسل سراجي ، 2006، ص 35 ) .

سازمانها مي­توانند با برآورده كردن نيازهاي اساسي كاركنان ، برقراري اعتماد متقابل ميان خود و آنان و ايجاد يك فرهنگ سازماني متناسب آنها را نسبت به سازمان متعهّد كنند . تعهّد و پايبندي مي تواند پيامدهاي مثبت و متعدّدي داشته باشند ، كاركناني كه داراي تعهّد و پايبندي هستند ، نظم بيشتري در كار خود دارند . مدت زمان بيشتري در سازمان مي مانند و بيشتر كار مي كنند . مديران بايد تعهّد و پايبندي كاركنان را به سازمان حفظ كنند و براي اين امر بايد بتوانند با استفاده از مشاركت كاركنان در تصميم گيري و فراهم كردن سطح قابل قبولي از امنيت شغلي براي آنان ، تعهّد و پايبندي را بيشتر كنند (مورهد، ترجمۀ الواني و معمارزاده ، 1374، ص 75) .

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۱۲:۰۴ | مدير
،

پايان نامه روانشناسي گرايش عمومي: رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كرمانشاه در سال تحصيلي 92-93

متن كامل پايان نامه با فرمت ورد

پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته روانشناسي و علوم تربيتي

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد كرمانشاه

دانشكده تحصيلات تكميلي

پايان نامه كارشناسي ارشد رشته روانشناسي (M.A)

گرايش عمومي

عنوان:

رابطه پايبندي مذهبي با رضامندي زناشويي زوجين دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم تحقيقات كرمانشاه در سال تحصيلي 92-93

استاد راهنما:

دكتر حسن اميري

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده درج نمي شود

تكه هايي از متن به عنوان نمونه :

فهرست مطالب:

چكيده.............................................................................................................................................................1

فصل يكم:مقدمه پژوهش

مقدمه.............................................................................................................................................................3.

1-1- بيان مساله ...........................................................................................................................................4.

1-2-اهميت وضرورت انجام تحقيق..............................................................................................................6

1-3-اهداف پژوهش .....................................................................................................................................8

1-3-1- هدف اصلي ...............................................................................................................................8

1-3-2- اهداف فرعي .............................................................................................................................8

1-4- فرضيه هاي تحقيق .............................................................................................................................8.

1-5- تعريف متغير ها ...................................................................................................................................9

1-5-1- تعاريف مفهومي...........................................................................................................................9

1 -5-2- تعاريف عملياتي ....................................................................................................................9

 

فصل دوم: پيشينه پژوهش

2-1- چارچوب نظري و پيشينه تحقيق.......................................................................................................11

2-1-1- نظريه كاركرد گرايي...................................................................................................................11

2-1-2- نظريه فمينيستي..........................................................................................................................11

2-1-3- نظريه سيستمي مينوچين............................................................................................................13

2-1-4- نظريه مازلو................................................................................................................................13

2-2- خانواده...............................................................................................................................................15

2-3- ارائه الگويي مطلوب از خانواده..........................................................................................................14

2-4- ويژگي هاي سنت ازدواج...................................................................................................................14

2-4-1- تقدس سنت ازدواج................................................................................................................15

2-4-2- انتخاب آگاهانه......................................................................................................................16

2-4-3-همسان همسري.......................................................................................................................17

2-5- ويژگي هاي ساختاري نهاد خانواده................................................................................................18

2-5-1- سرپرستي مرد.............................................................................................................18

2-5-2-آگاهي پذيرش نقش ها..........................................................................................................19

2-5-3- نقش عاطفي همسران............................................................................................................20

2-5-3-1- نقش عاطفي زن........................................................................................................20

2-5-3-2- نقش عاطفي شوهر....................................................................................................21

الف-نيكو سخن گفتن...............................................................................................................21

ب-احترام..................................................................................................................................21

2 -5 -4- نقش جنسي همسران........................................................................................................22

2-5-4-1-نقش جنسي زن...............................................................................................................22

2-5-4-2- نقش جنسي شوهر.......................................................................................................22

-25-5- نقش پدري و مادري...................................................................................................................23

2-6- وظايف والدين در قالب فرزندان.....................................................................................................23

2-6-1- اظهار محبت................................................................................................................23

2-6-2- حمايت.......................................................................................................................24

2-6-2-1- نقش فرزندي.................................................................................................................24

2-6-2-2- نقش خويشاوندي...........................................................................................................25

2-7- ويژگي هاي كاركردي نهاد خانواده..................................................................................................25

2-2-1- مشروعيت بخشي به فرزندان.....................................................................................................25

2-7-2- جلوگيري از انحرافات اجتماعي................................................................................................26

2-8- راهكارهاي تحقق خانواده مطلوب.....................................................................................................27

2-8-1- تقويت ايمان.............................................................................................................................27

2-8-1-1- معنا بخشيدن به زندگي و ايجاد حس رضايت.................................................................27

2-8-1-2- تقويت اخلاق و كنترل دروني...............................................................................27

2-8-2- فرزند آوري...............................................................................................................................28

2-8- 3- حصر روابط جنسي در چارچوب زناشويي..............................................................................29

2-8-4- تقويت روحيه غيرت ورزي.......................................................................................................29

2-9- وظايف و نقش زوجين در رضايت زناشويي....................................................................................33

2-10- رضايت زوجين از نگاه آيات و روايات...........................................................................................31

2-10-1- تكريم زن.......................................................................................................................31

2-10-2-كمك كردن به زن...........................................................................................................32

2-10-3-اظهار محبت به زن.........................................................................................................33

2-10-4-خوش رويي با زن..........................................................................................................34

2-10-5- پند و موعظه دادن..........................................................................................................34

2-10-6- تشكر و سپاسگذاري مرد.........................................................................................35

2-10-7- بدرقه و استقبال مرد..............................................................................................36

2-10-8- سرپرستي مرد- اطاعات زن......................................................................................36

2-10-9-ايجاد لذت براي يكديگر................................................................................................38

2-10-10-حل تعارضات زناشويي..........................................................................................40

2-10-11-بيان زيبا براي همسر...............................................................................................41

2-10-12- صبر بر آزار و اذيت همسر.......................................................................................41

2-11- عوامل مخدوش كننده رضايت زناشويي..................................................................................42

2- 11- 1- سخت گيري..........................................................................................................42

2-11-2- ترش رويي...............................................................................................................42

2-11-3-نا سزا گويي.............................................................................................................42

2-11-4- چشم و هم چشمي...................................................................................................43

2-11-5- لجاجت..................................................................................................................43

2-12- دين.....................................................................................................................................43

2-12-1- مفهوم دين................................................................................................................49

2-12-2-دين در لغت..................................................................................................................44

2-12-3- نياز هميشگي به دين............................................................................................................45

2-13- هدف دين...........................................................................................................................46

2-13-1-هدايت تشريعي............................................................................................................46

2-13-2-تعليم و تربيت مردم.....................................................................................................47

  • –قضاوت....................................................................................................................48

-13-4-اصلاح.......................................................................................................................47

2-13-5—حكومت.................................................................................................................48

2-14- دين از منظر نظريه پردازان غربي....................................................................................................49

2-14-1- دين از ديدگاه كنت ول اسميت......................................................................................52

2-15-دين و مولفه هاي آن در اسلام.....................................................................................................53

2-16- دين از منظر نظريه پردازان ايراني.................................................................................................55

2-16-1- علامه طباطبايي..............................................................................................................55

2-16-2- استاد مطهري................................................................................................................56

2-17- بيشينه خارجي.......................................................................................................................59

2-18- بيشينه داخلي........................................................................................................................62

فصل سوم- روش پزوهش

3-1- روش ها...............................................................................................................................65

3-2- جامعه اماري، روش نمونه گيري و حجم نمونه...............................................................................65

3-3- متغير هاي مورد بررسي...........................................................................................................65

3-4- ابرار پزوهش و روش گرد آوري.............................................................................................65

3-5- روش ها و ابزار تجزيه و تحليل داده ها..................................................................................66

فصل چهارم- يافته هاي پژوهش

4-1-آمار توصيفي..........................................................................................................................68

 

 

 

اينحا فقط تكه اي از متن پايان نامه درج شده بود

دانلود فايل اصلي در سايت منبع :

دانلود پايان نامه

ادامهـ مطلبـ
| ۱۰ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۰۷:۵۰ | مدير
،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان