دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

افزودن پرونده چندرسانه‌ايقرارد دادن لينك پرداخت RashaPay ...

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

دانشكده علوم انساني

 پايان‌نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A) در رشته مديريت دولتي

گرايش منابع انساني

  عنوان:

تأثير بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات كاركنان بر كيفيت ارائه خدمات ثبت الكترونيكي              در ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان

 بهمن‌ماه 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                          صفحه

چكيده ............................................. ض

فصل اول : كليات تحقيق

1-1-مقدمه فصل .................................................................................................................................... 2

1-2- بيان مسأله  .................................................................................................................................... 2

1-3- ضرورت و اهميت تحقيق ............................................................................................................ 4

1-4- اهداف تحقيق  ............................................................................................................................. 6

1-4-1- هدف كلي تحقيق  ................................................................................................................... 6

1-4-2-اهداف ويژه تحقيق .................................................................................................................. 7 ...

1-5-مدل مفهومي تحقيق ...................................................................................................................... 7

1-6-فرضيه‌هاي تحقيق  ........................................................................................................................ 8

1-6-1- فرضيه اصلي  .......................................................................................................................... 8

1-6-2- فرضيه‌هاي ويژه ...................................................................................................................... 9

1-7-قلمرو تحقيق .............................................................................................................................. 10

1-7-1-قلمرو موضوعي ...................................................................................................................... 10

1-7-2-قلمرو زماني ............................................................................................................................ 10

1-7-3-قلمرو مكاني ........................................................................................................................... 10

1-8 واژه‌هاي كليدي تحقيق  .............................................................................................................. 11

فصل دوم : ادبيات تحقيق

2-1-مقدمه فصل  ................................................................................................................................ 15

2-2- ماهيت و مفهوم كيفيت  .............................................................................................................. 15

2-3-مفهوم كيفيت خدمات  ................................................................................................................ 16

2-4- تعريف كيفيت خدمات  ............................................................................................................. 17

2-5-ويژگي‌هاي اصلي خدمات ........................................................................................................... 22

2-6 سنجش كيفيت خدمات ................................................................................................................ 23

2-7-كيفيت خدمات فناوري اطلاعات ................................................................................................ 36

2-8- ويژگي خدمات فناوري اطلاعات  ............................................................................................. 26

2-9- رويكردهايي به مديريت كيفيت خدمات  ................................................................................... 27

2-10-رضايت مشتري و كيفيت خدمات ............................................................................................. 29

2-11- رضايت مشتري به عنوان نتيجه كيفيت خدمات  ...................................................................... 31

2-12- رابطه كيفيت خدمات و رضايت مشتريان ................................................................................ 31

2-13—تعريف آموزش ضمن خدمت ................................................................................................ 36

2-14-اهميت آموزش ضمن خدمت  .................................................................................................. 37

2-15-شرايط موردنياز آموزش كاركنان  .............................................................................................. 38

2-16-مزاياي آموزش ضمن خدمت كاركنان ....................................................................................... 41

2-17- فناوري اطلاعات به‌عنوان يك نواوري ..................................................................................... 44

2-18-نقش فناوري اطلاعات در سازمان   .......................................................................................... 46

2-19-سابقه تحقيق .............................................................................................................................. 47

2-19-1-مطالعات داخلي  ................................................................................................................... 47

2-19-2-مطالعات خارجي .................................................................................................................. 50

فصل سوم : روش‌شناسي تحقيق

3-1-مقدمه فصل  ................................................................................................................................ 56

3-2-نوع روش  تحقيق  ...................................................................................................................... 57

3-3-جامعه اماري ................................................................................................................................ 58

3-4-  شيوه نمونه‌گيري و تعيين  حجم نمونه   ....................................................................................59

3-5-ابزار  و نحوه گردآوري داده‌ها  .................................................................................................... 61

3-5-1-پرسشنامه سنجش  آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات  .................................................. 61

3-5-2-پرسشنامه سنجش كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي ................................................................ 61

3-6-تركيب سؤال‌ها در فرضيه‌هاي تحقيق  ......................................................................................... 62

3-7-روايي و پايايي پرسشنامه‌ها ......................................................................................................... 62

3-7-1-روايي پرسشنامه‌ها .................................................................................................................. 62

3-7-2-پايايي پرسشنامه‌ها  ................................................................................................................. 63

3-8-مقياس‌هاي مورداستفاده  ............................................................................................................. 66

3-9- ابزار و نحوه تجزيه و تحليل داده ها ..........................................................................................67

فصل چهارم :  تجزيه‌وتحليل داده‌ها

4-1-مقدمه    ....................................................................................................................................... 69

4-2-تجزيه‌وتحليل توصيفي داده‌ها ...................................................................................................... 69

4-2-1-متغير سن كاركنان    ............................................................................................................... 70

4-2-2- متغير سن مشتريان ................................................................................................................. 71

4-2-3- متغير جنسيت كاركنان ........................................................................................................... 72

4-2-4- متغير جنسيت مشتريان .......................................................................................................... 73

4-2-5- متغير تحصيلات  كاركنان ...................................................................................................... 74

4-2-6- متغير تحصيلات  مشتريان ..................................................................................................... 75

4-2-7- متغير سابقه كاري كاركنان ..................................................................................................... 76

4-2-8- متغير نوع استخدام كاركنان ................................................................................................... 77

4-3-تجزيه و تحليل استنباطي داده­ها .................................................................................................. 78

4-3-2-تجزيه و تجليل داده­هاي مرتبط با فرضيه اصلي تحقيق .......................................................... 79

4-3-3- تجزيه و تجليل داده­هاي مرتبط با فرضيه ويژه اول تحقيق .................................................... 80

4-3-4-تجزيه و تحليل داده­هاي مرتبط با فرضيه ويژه دوم تحقيق ..................................................... 82

 4-3-5-تجزيه و تجليل داده­هاي مرتبط با فرضيه ويژه سوم تحقيق ................................................... 83

4-3-6-تجزيه و تجليل داده­هاي مرتبط با فرضيه ويژه چهارم تحقيق ................................................. 85

4-3-7-تجزيه و تجليل داده­هاي مرتبط با فرضيه ويژه پنجم تحقيق .................................................. 86

فصل پنجم  : نتايج و پيشنهادات و راهكارهاي تحقيق

5-1-مقدمه ......................................................................................................................................... 90

5-2- خلاصه و نتيجه تحقيق .............................................................................................................. 91

5-3-مقايسه با تحقيقات ديگر ............................................................................................................ 97

5-4- پيشنهادات و راهكارهاي تحقيق  .............................................................................................. 98

5-4-1- پيشنهادات و راهكارهاي مربوطه به هر فرضيه .................................................................... 99

5-4- 2-پيشنهادات و راهكارهاي كلي ............................................................................................. 105

5-4-3- پيشنهادات به محققان آينده ................................................................................................. 105

5-5- محدوديت‌هاي تحقيق ................................................................................................................ 106

منابع و مأخذ

الف –منابع فارسي  ............................................................................................................................ 107

ب-منابع لاتين ................................................................................................................................... 110

پيوست‌ها

نمونه‌اي از فرم پرسشنامه‌هاي تحقيق ................................................................................................ 113

چكيده:

   پژوهش حاضر، درصدد بررسي تأثير  بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات بر كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي در ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان  مي‌باشد. اين پژوهش از لحاظ هدف كاربردي و از نظر روش تحقيق، توصيفي- پيمايشي(ميداني) است. جامعه آماري اين پژوهش،  داراي دو طبقه جامعه اماري  كاركنان و مشتريان بوده‌اند كه جامعه اماري كاركنان شامل كليه كاركنان شاغل در ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان  مي باشند كه تعداد آن‌ها در زمان انجام تحقيق حاضر460 نفر بوده‌اند كه از اين تعداد با كمك فرمول تعيين حجم نمونه مورگان و به شيوه‌اي تصادفي  تعداد210  نفر   انتخاب گرديدند و جامعه اماري مشتريان شامل كليه مشتريان مراجعه‌كننده( كه به‌طور مستمر و مداوم   از خدمات ثبتي اين ادارات استفاده نموده‌اند) به ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان بوده‌اند كه تعداد آن ها در زمان انجام تحقيق حاضر بالغ بر 1400نفر بوده‌اند. كه به شيوه تصادفي تعداد 302نفر انتخاب شدند.  براي آزمون  فرضيه‌ها از دو  پرسشنامه يكي براي سنجش ميزان  بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات و ديگري براي سنجش  كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي  بدست آمد. براي سنجش روايي  پرسشنامه‌ها از نظر خبرگان (روايي صوري)استفاده شد و مورد تاييد آن‌ها قرار گرفت. همچنين به منظور تاييد پايايي(اعتبار) از آزمون آلفاي كرونباخ استفاده‌شده است كه مقدار محاسبه شده آن براي پرسشنامه  سنجش ميزان  بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات   724/0  براي پرسشنامه  سنجش  كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي   737/0 كه  مقادير بدست آمده نشان‌دهنده اعتبار بالاي پرسشنامه‌ها هست. به‌منظور آزمون نرمال بودن متغيرها از آزمون كولموگروف- اسميرنف استفاده‌شده و به‌منظور بررسي فرضيه‌ها از آزمون ضريب رگرسيون  استفاده شده است. يافته‌هاي پژوهش نشان مي‌دهد كه بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات بر كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي در ادارات ثبت اسناد املاك استان اصفهان  تأثير معني‌داري دارد.

كليدواژه:    آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات ، كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي ، ادارات ثبت اسناد املاك استان اصفهان

1-1   قدمه فصل

  امروزه مقوله كيفيت خدمات در سازمان‌ها به يك موضوع مهم تبديل‌شده است چراكه مديران  سازمان‌هاي امروزي كاملاً واقف هستند كه براي كسب مزيت رقابتي و بدست آوردن منافع مطلوب سازماني نياز دارند تا مشتريان خود را حفظ نمايند . از سوي ديگر مطالعه و بررسي عوامل تأثير گذار بر ارتقاي سطح كيفي خدمات سازماني به يك دغدغه مهمي تبديل‌شده است كه شايد يكي از اين عوامل مقوله آموزش‌هاي ضمن خدمت به‌ويژه در حوزه فناوري اطلاعات باشد  .با عنايت به اين مطلب ،موضوع تحقيق حاضر يعني "بررسي  بكارگيري آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات بر كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي در ادارات ثبت اسناد املاك استان اصفهان "شكل گرفت . آنچه در اين فصل به‌طوركلي مطرح گرديده است ،شامل مواردي كلي از موضوع تحقيق حاضر مي‌باشد كه از بيان مساله يا موضوع شروع مي‌شود و به اهميت موضوع ،نوع روش تحقيق،هدف‌ها و فرضيه‌ها ،مدل مفهومي ، و در نهايت واژه هاي كليدي طرح خاتمه مي يابد.

1-2-بيان مساله:

 موضوع كيفيت خدمات در كليه سازمان هاي خدماتي به يك مساله و موضوع بسيار حياتي تبديل شده است ، چرا كه اين مقوله مي تواند تاثير بسيار مهمي بر مزيت رقابتي سازمان داشته و از سوي ديگر باعث شود تا موقعيت و جايگاه يا به عبارت بهتر برند سازماني بهبود يابد .لذا با عنايت به اين مطلب، پژوهش حاضر به اين موضوع در سطح ادارات ثبت اسناد و املاك استان اصفهان مي پردازد .در اين راستا محقق با توجه به اينكه از نيرو هاي شاغل در يكي از ادارات  تابعه  سازمان ثبت اسناد و املاك استان اصفهان بوده و مقوله كيفيت خدمات در ثبت الكترونيكي پرونده هاي اسناد و مدارك شهروندان مراجعه كننده به اين ادارات  از موضوع و اهميت ويژه اي برخوردار مي باشد،  انجام پژوهش حاضر را مناسب تلقي نمود و با مطالعه و بررسي هاي انجام گرفته توسط محقق دريافت كه يكي از مهمترين مقوله هاي موثر در ارتقاي كيفيت خدمات ثبت  الكترونيك در ادارات ثبت اسناد و املاك  با عنايت به نقش و اهميت بهره گيري از  فناوري هاي روز ؛ مقوله اموزش هاي مستمر و دوره اي ضمن خدمت فناوري اطلاعات در اين زمينه مي باشد ؛ لذا متغير مستقل و تاثيرگذار در اين تحقيق اموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات در نظر گرفته شده است.   فناوري اطلاعات به آن دسته از فناوري هايي اطلاق مي گردد كه فرد را در ضبط، ذخيره، پردازش، بازيابي، انتقال و دريافت اطلاعات ياري مي‌دهند و در يك بيان ساده تر فناوري اطلاعات به معناي بكارگيري انواع فناوري ها به‌منظور انتقال اطلاعات است. فناوري اطلاعات را ابزاري براي ذخيره كردن، پردازش و ارائه الكترونيكي اطلاعات با استفاده از تعدادي رسانه نيز تعريف كرده‌اند. كاربرد فناوري‌هاي جديد اطلاعات و ارتباطات، تحولات شگفت‌انگيزي در كار و زندگي مردم به وجود آورده است. فناوري‌هاي اطلاعاتي و ارتباطي به سرعت ساختار اجتماعي و شيوه‌هاي زندگي مردم را تغيير داده است.

يكي از دگرگوني‌هايي كه به تازگي ادارات و به خصوص ادارات ثبت اسناد و املاك را تحت تأثير قرار داده است موضوع ثبت الكترونيكي اسناد است كه با توجه به تازگي اين پديده بعضاً ديده مي‌شود كه كاركنان اين ادارات در اين زمينه بازده كاري خوبي را از خود نشان نمي‌دهند. با توجه به آنچه رفت موضوع اصلي مورد بررسي در اين تحقيق، افزايش كيفيت ارائه خدمات ثبت الكترونيكي در ادارت ثبت اسناد و املاك استان اصفهان است كه يكي از راه‌حل‌ها براي دستيابي به اين مهم آموزش ضمن خدمت كاركنان اين ادارات خواهد بود. در واقع مسئله مهم پايين بودن كيفيت ارائه اينگونه خدمات از سوي كاركنان مسئول اين بخش است كه گمان مي‌رود آموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات (فناوري اطلاعات) به اين كاركنان گامي در پيشبرد افزايش كيفيت خدمات باشد.

مسئولين واحدهاي سازماني، ناگزيرند به موقعيت و موفقيت سازمان خود بيانديشند و يكي از گزينه ها براي بالاتر بردن رشد علمي سازمان  حضور كاركنان در دوره هاي آموزشي ضمن خدمت است. سرپرستان معتقدند كه دوره هاي آموزشي ضمن خدمت مي تواند قابليت هاي دانشي و مهارتي و نگرش مناسبي را در كاركنان پرورش دهند.  تحقيق پيشرو تأثير اين آموزش‌ها بر كيفيت ارائه خدمات را بررسي مي‌كند و نتايج آن خواهد توانست راه گشاي اداره هاي تابعه سازمان  ثبت اسناد و املاك استان اصفهان براي افزايش كيفيت ارائه خدماتشان گردد. لذا سوال اصلي تحقيق حاضر اين است كه:" بكارگيري اموزش ضمن خدمت فناوري اطلاعات كاركنان چه تاثيري بر سطح كيفيت خدمات ثبت الكترونيك در ادارات ثبت اسنتاد و املاك استان اصفهان دارد؟"

1-3-اهميت وضرورت تحقيق:

از جمله سازمان هاي خدماتي  دولتي كه در زمينه ارايه خدمات ثبتي( بويژه خدمات ثبتي الكترونيك)  به شهروندان انجام وظيفه مي نمايد ؛ سازمان ثبت اسناد و املاك كشور است كه شايد بتوان گفت  ارايه  كيفيت خدمات  مطلوب  در اين زمينه مي تواند نقش بسزايي در جلب رضايت شهروندان داشته باشد .با عنايت به اين مطلب، لزوم ارتقاي  مستمر كيفيت خدمات ثبتي الكترونيك در اين سازمان ،  اهميت ويژه اي دارد. باتوجه اين امر كه، محقق از كاركنان  سازمان ثبت اسناد و املاك بوده  و همواره  در تلاش بوده است تا  خدمات ثبتي  در حد مطلوب به مراجعين ، ارائه دهد. لذا  انجام تحقيق حاضر مي تواند

 اهميت و ضرورت داشته باشد .از سوي ديگر ، با عنايت به اينكه محقق در طول سال هاي انجام وظيفه خود در سازمان ثبت اسناد و املاك دريافت كه ،عامل مهمي مي تواند تاثير مثبتي در افزايش كيفيت خدمات ثبت الكترونيكي داشته باشد،مقوله بكارگيري اموزش هاي ضمن خدمت فناوري اطلاعات  است ( لازم بذكر است كه ، اين اموزش ها به صورت دوره اي براي كاركنان اين  سازمان  برگزار مي شود) چرا كه اگر اين نوع اموزش ها به صورت هدفمند و كارامد برگزار شود مسلما مي تواند تاثير بسزايي در ارتقاي كيفيت خدمات ثبت الكترونيك در اين سازمان داشته باشد .به عبارت ديگر، امروزه منابع انساني اموزش ديده و باتجربه مي توانند  نقش مهمي در به

 

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۴۶:۴۸ | مدير
،

پايان نامه تاثير توانمند سازي روانشناختي كاركنان بر يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد ا ...

دانشكده مديريت

   (M.A) پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

رشته: مديريت دولتي

 گرايش : مالي

عنوان:

تاثير توانمند سازي روانشناختي كاركنان بر يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي كاشان

استاد راهنما :

دكترسيد عباس كاظمي

زمستان 93

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                            صفحه

چكيده 1

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه 3

1-2)بيان مساله: 3

1-3)اهميت و ضرورت تحقيق 5

1-4)اهداف تحقيق 7

1-4-1)هدف اصلي 7

1-4-2)اهداف فرعي 7

1-5)فرضيات تحقيق 8

1-5-1)فرضيه اصلي 8

1-5-2)فرضيات فرعي 8

1-6) روش تجزيه و تحليل اطلاعات و آزمون فرضيه ها 8

1-6-1)روش تحقيق 8

1-7) روش گردآوري اطلاعات 8

1-7-1) روش تجزيه و تحليل اطلاعات 8

1-7-2) تعاريف عملياتي 9

1-8)قلمرو زماني تحقيق 9

فصل دوم: ادبيات و پيشينه تحقيق

2-1-1)مقدمه 11

2-1-2)ضرورت و اهميت توانمندسازي 11

2-1-3)تعاريف توانمندسازي نيروي انساني 12

2-1-3-1)توانمندسازي به عنوان تفويض اختيار 12

2-1-3-2)توانمندسازي به عنوان ايجاد انگيزش 13

2-1-3-3)توانمندسازي روان شناختي 13

2-1-4)منزلهاي سه گانه فرآيند توانمندسازي 14

2-1-4-1)منزل اول: آغاز كار و جهت گيري 14

2-1-4-2)منزل دوم: تغيير و نوميدي 14

2-1-4-3)منزل سوم: پذيرش و پالايش 15

2-1-5)ريشه هاي توانمندسازي 15

2-1-5)رويكردهاي توانمندسازي 17

2-1-5-1)رويكرد مكانيكي 17

2-1-5-2)رويكرد ارگانيكي 18

2-1-6)ابعاد توانمندسازي روان شناختي 20

2-1-6-1)احساس شايستگي 20

2-1-6-2)احساس مؤثر بودن 21

2-1-6-3) احساس معني دار بودن 22

2-1-6-4)احساس خودمختاري 22

2-1-6-5)احساس اعتماد 23

2-1-7)مدل هاي توانمندسازي 23

2-1-7-1)مدل توانمندسازي توماس و ولتهاوس 23

2-1-7-2)مدل توانمندسازي باون ولاولر 24

2-1-7-3)مدل توانمندسازي اسپريتزر 26

2-1-7-4)مدل كويين و اسپريتزر 27

2-1-7-5)مدل والاس و استورم 28

2-1-7-6)مدل يا هياملهم 29

2-1-7-7)مدل كونزاك 29

2-1-7-8)مدل توانمندسازي عبداللهي و نوه ابراهيم 29

2-1-8)شرايط زمينه ساز توانمندسازي كاركنان 31

2-1-8-1)داشتن اهداف و بينش روشن 31

2-1-8-2)ساختار سازماني 31

2-1-8-3)نظام پاداش دهي 32

2-1-8-4)رشد حرفه اي كاركنان 32

2-1-8-5)دسترسي كاركنان به منابع 33

2-1-9)مزاياي توانمندسازي 33

2-1-10)موانع توانمندسازي 34

2-1-11)اصول توانمندسازي 35

2-1-12)الزام هاي موردنياز در فرآيند توانمندسازي كاركنان 36

2-2)يادگيري سازماني 38

2-2-1) تفاوت آموزش و يادگيري 39

2-2-2) يادگيري در سازمان ها 40

2-2-3) انواع يادگيري سازماني 41

2-2-3-1) يادگيري انطباقي 43

2-2-3-2)يادگيري پيشبيني كننده: 44

2-2-3-3)يادگيري ثانويه 44

2-2-3-4)يادگيري عملي: 45

2-2-4) سطوح يادگيري سازماني 46

2-2-4-1)يادگيري فردي 46

2-2-4-2)يادگيري تيمي و گروهي 47

2-2-4-3)يادگيري فرابخشي 47

2-2-5)  برنامههاي يادگيري در سازمانها 47

2-2-6) سازمان يادگيرنده و شكل گيري آن 49

2-2-7)  اجراي تئوري سازمان يادگيرنده 51

2-2-8) مراحل تبديل شدن به يك سازمان يادگيرنده 52

2-2-9)مدل هاي يادگيري سازماني 56

2-2-10) چگونگي تبديل سازمانهاي دولتي به سازمانهاي يادگيرنده 56

2-3)پيشينه تحقيق 63

2-3-1)مطالعات انجام گرفته در داخل كشور 63

2-3-2)مطالعات انجام گرفته در خارج كشور 64

فصل سوم: روش تحقيق

3-1) مقدمه 68

3-2) روش تحقيق 68

3-3)جامعه آماري 68

3-4) نمونه آماري 68

3-4-1)روايي و پايايي (اعتبار) تحقيق 68

3-4-1-1) آزمون روايي 68

3-4-1-2) آزمون پايايي 69

3-5) متغير هاي پژوهش 71

3-6) ابزار اندازه گيري 71

3-6-1- حجم نمونه آماري 73

3-7) روش گردآوري اطلاعات 74

3-8)روش تجزيه و تحليل اطلاعات 74

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1)مقدمه 77

4-2) بررسي ويژگي‌هاي جمعيت شناختي 77

4-2-1-جنسيت 77

4-2-2-  ميزان تحصيلات 78

4-2-3 -  سن 79

4-2-4- سنوات خدمت: 80

4-3) آزمون فرض نرمال بودن متغيرها: 81

4-3- آزمون فرضيات تحقيق 82

4-3-1)فرضيه اصلي: 83

4-3-2)فرضيه فرعي اول: 84

4-3-3)فرضيه فرعي دوم: 85

4-3-4)فرضيه فرعي سوم: 85

4-3-4)فرضيه فرعي چهارم: 86

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

 

5-1)مقدمه 89

5-2) مرور نتايج تحقيق 89

5-3)بحث و تفسير نتايج 89

5-3)پيشنهادات 93

5-4)محدوديت هاي تحقيق 94

منابع فارسي 95

 چكيده

هدف پژوهش حاضر تاثير توانمند سازي روانشناختي كاركنان بر يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي كاشان مي‌باشد. اين پژوهش توصيفي- پيمايشي و از نوع رگرسيوني بوده كه جامعه مورد نظر اين تحقيق شامل كليه كاركنان بر يادگيري سازماني در دانشگاه آزاد اسلامي  كاشان به تعداد120 نفر مي باشد. حجم نمونه مطابق با جدول مورگان، 92 نفر برآورد گرديد و به شيوه نمونه­گيري تصادفي ساده انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده­ها براي متغير توانمند­سازي روانشناختي از پرسشنامه اسپريتزر و ميشرا(1994-1995)  تهيه شده بود و از پرسشنامه يادگيري سازماني نيفه( 2001) جهت سنجش يادگيري سازماني استفاده شده استفاده شده كه  روايي آن مورد تاييد استاد قرار گرفت و پايايي هر دو پرسشنامه به كمك روش ضريب آلفاي كرونباخ به ترتيب 881/0 و 819/0 بدست آمد. جهت تجزيه و تحليل فرضيات تحقيق از  شاخص رگرسيون خطي به كمك نرم افزار SPSS استفاده شده است. نتايج نشان مي­دهد،  براي فرضيه اصلي تحقيق توانمندسازي روان شناختي كاركنان بر يادگيري سازماني تاثيرمعناداري دارد. از طرفي براي فرضيات فرعي نتايج نشان داد مولفه شايستگي و موثر بودن داراي تاثير بيشتري به نسبت مولفه هاي خودمختاري و معناداري بر روي يادگيري سازماني هستند.

كليد واژه: توانمندي روانشناختي، يادگيري سازماني، موثر بودن، شايستگي 

1-1)مقدمه

از عوامل مهم بقا و حيات سازمانها، نيروي انساني كيفي و توانمند است. به عبارت ديگر اهميت منابع انساني به مراتب از فناوري جديد، منابع مالي و مادي بيشتر است. تفاوت اصلي سازمانها را بايد در دانايي و ناداني دانست. نقش نيروي انساني كارآمد، توانا و دانا در تحقق اهداف سازماني، امري غير قابل انكار مي باشد (نكويي مقدم و ملايي فرد، 1388).

اهميت يادگيري مستمر و قوي در سازمانها هرگز تا به اين اندازه حياتي نبوده است. به دليل وجود نيروهايي همچون جهاني شدن و فناوري، سرعت و پيچيدگي تحولات به گونهاي افزايش يافت كه سازمانها مجبور شدند براي ادامه حيات همواره چيزهاي بيشتري ياد بگيرند (ماركواد،:1388). از طرف ديگر امروزه توانمندسازي كاركنان به عنوان استراتژي افزايش عملكرد و تأمين بقاي سازمان بايدمهمترين مسأله سازمان در نظر گرفته شود. در اين شرايط بسياري از سازمانها، راهحل را افزايش قابليت يادگيري سازماني و اجراي برنامه هاي توانمندسازي تشخيص داده و كوشش كرده اند با به كارگيري اين برنامه ها، بر احساس كاركنان، با استفاده از يادگيري سازماني و توانمندسازي افراد بر موانع دروني و بيروني چيره شوند و زمينه مساعد را براي پرورش كاركنان توانمندفراهم سازند.

همان طور كه انسان از استعداد و توان يادگيري برخوردار است و ميتواند از طريق انجام فعاليتهاي مؤثر و كشف و اصلاح اشتباهات خود ياد بگيرد، سازمانها نيز از چنين تواناييهاي برخوردارند. از اين رو پيشرفت سريع و وسيع فناوري اطلاعات در عصر حاضر و رقابتهاي آشكار و پنهان روز افزون در دنيا، اهميت وضرورت يادگيري سازماني و توانمندسازي روانشناختي را دو چندان نموده است.

1-2)بيان مساله:

عملكرد(توانمندي) كاركنان از مهم­ترين متغيرها در حيطه رفتار سازماني محسوب مي­شود، چرا كه هر سازماني داراي هدفي است كه فلسفه وجودي آن را تشكيل مي­دهد و نيل به اهداف آن در گرو بسيج امكانات (سرمايه و تجهيزات و نيروي انساني) مي­باشد. در ميان امكانات يك سازمان، نقش محوري و اصلي به عهده نيروي انساني است. چرا كه تركيب بهينه عامل انساني با عامل سرمايه و ساير عوامل موثر در سازمان، به دليل فراهم نمودن زمينه­ي افزايش انگيزه نيروي انساني، امكان تحقق اهداف سازماني را افزايش مي­دهد. چرا كه اگر نيروي انساني انگيزه و رضايت از شغل خويش نداشته باشد، بالطبع عملكرد كاري وي نيز كاهش مي­يابد. در اين ميان برخورد مناسب مدير سبب ايجاد روحيه قوي و در نتيجه عملكرد بالاتر كاركنان خواهد شد. پژوهش ها نشان مي­دهد از جمله عواملي كه مي تواند با ايجاد يادگيري در سازمان ارتباط داشته باشد كاركنان توانمند و توانمندي سازي در كاركنان است.توانمند سازي ابزاري است كه مديران بوسيله آن قادر خواهند بود سازمانهاي امروزي را كه داراي ويژگي­هايي چون تنوع كانال­هاي نفوذ، رشدو اتكا به ساختار افقي و شبكه اي، حداقل شدن فاصله كاركنان از مديران و كاهش تعلق سازماني مي باشند بطور كارآمد اداره كنند(كريستين[1]،1999)

به  عبارتي توانمند سازي با پرورش كاركناني با انگيزه و توانا به مديران امكان خواهد داد تا در برابر پويايي‌‌هاي محيط رقابتي به سرعت و بطور مناسب عمل نموده، موجبات برتري رقابتي سازمان شان را فراهم آورند.

از ديدگاه اسپرتيزر (2007) توانمندسازي روانشناختي قابل تفكيك به چهار بعد معناداري، شايستگي؛ خود مختاري و مؤثربودن است. منظور از معناداري ميزان ارزش تهداف شغلي يا كاري است كه در رابطه با استاندارد ما يا ايده آل هاي فردي مورد قضاوت قرار مي گيرد.شايستگي به معناي مهارت ها و توانايي هاي لازم يك شخص براي انجام درست يك شغل است و خود مختاري مربوط به احساس داشتن انتخاب و كنترل روي كار است . و مؤثر بودن به درجه اي اشاره مي كند كه يك شخص مي تواند بر روي نتايج كارش اثر بگذارد(فك و همكاران،2011)

توانمندسازي روانشناختي مزاياي گسترده اي براي سازمان و كاركنان دارد. تامين رضايت مشتري ، هم سويي سازمان با نيازهاي بازار ، افزايش كيفيت تصميم گيري ، بهبود مستمر افزايش سودآوري سازمان و ... از جمله مزاياي سازماني آن و افزايش رضايت شغلي در كاركنان افزايش احساس تعلق ، مشاركت كاركنان، تعهد بيشتر كاركنان و... نيز از جمله مزاياي فردي توانمند سازي روانشناختي است (صالحي اميدي ، 1390)

اكنون چالش هاي محيطي عصر حاضر از نظر پيشرفت سريع فن آوري، افزايش انتظارات مشتريان و ضرورت انعطاف پذيري، سازمانها را به جستجوي راهي براي تداوم بقاي خود وادار كرده است. در اين ميان بسياري از سازمانها، راه حل را افزايش قابليت يادگيري سازماني و اجراي برنامه هاي توانمند سازي تشخيص داده و تلاش كرده

 

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۳۷:۳۷ | مدير
،

پايان نامه تاثير سرمايه گذاري ريسك پذير بر توسعه و سود آوري صندوق هاي پژوهش و ف ...

   دانشگاه آزاد اسلامي

 واحد علوم تحقيقات

گروه مديريت

پايان نامه

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

مديريت اجرايي

تاثير سرمايه گذاري ريسك پذير بر توسعه و سود آوري صندوق هاي پژوهش و فناوري

استاد مشاور :

دكتر ابوالفضل صادقيان

زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

كليات پژوهش

1-1-مقدمه 17

1-2- بيان مسئله 18

1-3- ضرورت و اهميت مسئله 19

1-4- اهداف پژوهش 19

1-5- فرضيات پژوهشي 20

1-6- قلمرو پژوهش 20

1-7- روش تحقيق 20

1-8- شرح اصطلاحات و واژه هاي به كار رفته در پژوهش 21

1-9- ساختار تحقيق 22

1-10- خلاصه فصل اول 23

مرور ادبيات تحقيق

2-1- مقدمه 25

2-2-  سرمايه گذاري ريسك پذير 25

2-3- انواع سرمايه گذاري ريسك پذير 28

2-4- فرآيند سرمايه گذاري ريسك پذير 30

2-5- شاخصه هاي اصلي سرمايه گذاري ريسك پذير 32

2-6- فرصت هاي فرارو بازار سرمايه گذاري ريسك پذير 36

2-7- ضرورت ايجاد صندوق سرمايه گذاري ريسك پذير 37

2-8 - پيشينه تحقيق 39

2-8-1- پيشينه خارجي 39

2-8-2- پيشينه داخلي 45

2-9- خلاصه فصل دوم 45

روش شناسي تحقيق

3-1- مقدمه 54

3-2- متغير هاي پژوهش 54

3-3- فرضيات پژوهش 55

3-4- طرح پژوهش 58

3-5- گردآوري داده ها   59

3-6- پرسشنامه 60

3-7- آزمون ابزار اندازه گيري 61

3-8- تجزيه و تحليل داده ها 64

3-9- خلاصه فصل سوم 68

تجزيه و تحليل داده ها 

4-1- مقدمه 70

4-2- روايي سازه 70

4-3- تحليل  عامل اكتشافي 74

4-4- تحليل داده ها و جداول 81

4-5- خلاصه فصل چهارم 247

نتايج و پيشنهادات

5-1- مقدمه 249

5-2- بررسي فرضيات پژوهش 249

5-3- محدوديت تحقيق 261

5-4- پيشنهادات مبتني بر نتايج 262

5-5- پيشنهادات براي تحقيقات آتي 262

منابع

منابع داخلي   264

منابع خارجي 266

ضمائم

چكيده :                 

در ميان روش‌هاي تأمين سرمايه و شروع يك كسب و كار، سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير از روش‌هايي است كه در سال‌‌هاي اخير مورد توجه بسياري از صاحبان ايده و نوآوران قرار گرفته است. اما با اين وجود، كمتر مطالعه را مي‌توان در اين حوزه مشاهده نمود كه كاملاً به صورت تجربي به بيان آن پرداخته باشد. بر اين اساس، اين مطالعه در نظر دارد تا ضمن بيان مفاهيم نظري و پيشينه سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، و وضعيت آن در ايران، به بيان يك تجربه واقعي در اين زمينه كه توسط صندوق پژوهش و فناوري استان يزد در سال 1390 صورت گرفته است را بيان نمايد. اين مطالعه به بيان نحوه مشاركت صندوق مذكور جهت تأمين مالي و راه‌اندازي شركتي جهت توليد تير برق كامپوزيتي كه داراي ثبت اختراع در استان يزد مي‌باشد، مي‌پردازد. تجربه صندوق و نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در صورتي كه تأمين مالي از طريق سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير به شيوه علمي صورت پذيرد، مي‌تواند براي هر دوطرف به يك مشاركت سودآور تبديل گردد و ساير استان‌ها و مراكز علمي نيز مي‌توانند با استفاده از تجارب صندوق پژوهش و فناوري استان يزد در اين رابطه گام مؤثر در جهت حمايت از صاحبان ايده بردارند.

كلمات كليدي: تأمين سرمايه، سرمايه‌گذاري مخاطره پذير، صندوق پژوهش و فناوري

 • مقدمه
با توجه به آنكه نتيجه فعاليت‌هاي مبتكرانه و نوآورانه قدري نامطمئن است، بانك‌ها اغلب تمايل كمتري براي سرمايه‌گذاري در اين‌گونه طرح‌ها نشان مي‌دهند. از اين جهت كارآفريناني كه سرمايه كافي را براي اجراي طرح خود ندارد و به موفقيت آن طرح اميدوار و اطمينان نسبي دارد با مشكلاتي مواجه هستند كه به دنبال روش‌هاي متفاوتي براي تأمين سرمايه مي‌پردازند كه ورود به بازار سرمايه ريسك‌پذير، يكي از اين روش‌ها است كه طي دهه اخير مورد توجه واقع شده است. سرمايه ريسك‌پذير، سرمايه‌اي است كه به همراه كمك‌هاي مديريتي در اختيار شركت‌هاي نوپا و كوچك كه به سرعت در حال رشد و داراي آينده‌اي اقتصادي هستند، قرار مي‌گيرد كه اين سرمايه از جمله منابع مهم تأمين مالي شركت‌هاي كوچك و نوپا محسوب مي‌شود. شركت‌هاي پيشتاز در سرمايه‌گذاري خطرپذير، بيشتر شركت‌ها يا تعاوني‌هايي هستند كه منابع مالي آنها بيشتر توسط صندوق‌هاي بازنشستگي، بنيادها، سرمايه‌گذاران خارجي و يا خود بنيادگذاران تأمين مي‌شود. بنابرين مشاركت شركت‌هاي سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير تنها به تأمين مالي محدود نمي‌شود، بلكه شامل ارائه حمايت‌ها و مشاوره‌هاي مداوم نيز مي‌باشد. همچنين اين شركت‌ها نقش‌هاي عملي و اجرايي دارند و از آنجا كه مانند ساير مالكان شركت در ريسك شركت شريكند، هماهنگي نزديكي با اهداف آنان دارند. سرمايه‌گذاران خطرپذير هنگام بررسي شركت‌ها‌ي پيشنهادي براي سرمايه‌گذاري شايستگي‌هاي فني و تجاري آنان را بررسي مي‌كنند. اين‌گونه سرمايه‌گذاران با ايجاد نوعي سبد سرمايه و سرمايه‌گذاري همزمان در چند شركت نوپا ريسك خود را كاهش مي‌دهند. طي چندين دهه مي‌باشد كه سرمايه‌گذاران ريسك‌پذير با حمايت از شركت‌هاي كوچك نقش بسيار مهمي را در توسعه و پيشرفت اقتصادي و بخصوص در كارآفريني دارند. در مجموع، مي‌توان بيان نمود كه سرمايه ريسك‌پذير، سرمايه‌اي است كه در مراحل ابتدايي رشد و گسترش شركت‌ها به كار گرفته مي‌شود كه اين مفهوم با خريد شركت‌ها از طريق استقراض يا تغيير فعاليت شركت‌هايي كه در خرچه فعاليت خود با مشكلات مالي روبرو‌ هستند، متفاوت است. پس از اتمام دوره سرمايه‌گذاري ريسك‌پذير، براي خروج از اين فرآيند روش‌هاي متنوعي وجود دارد كه اين روش‌ها به وضعيت شركت انتخاب مي‌گردد. لذا اين پژوهش مي كوشد تا در اين راستا نقش سرمايه گذاري ريسك پذير را در توسعه صندوق هاي سرمايه گذاري نشان دهد .
 
 • بيان مسئله

نگاهي به تاريخ علم نشان مي دهد معمولا پديده ها و وقايع اقتصادي رخ مي هد و پس از آن علماي اقتصاد به تحليل، فرضيه سازي و نظريه پردازي در اين حوزه مي پردازند. در مورد شركتها كوچك و متوسط بررسي وقايع اقتصادي كه در نهايت منجر به اهميت روزافزون شركتها كوچك و متوسط در اقتصادهاي ملي شد به فهم نظريه ها در اين زمينه كمك مي‌كند. از زماني كه آدم اسميت در كتاب «ثروت ملل» خود به سال 1776 از مثال توليد سنجاق به شكل انبوه آن استفاده كرد، عملا انديشه بزرگتر شدن واحدهاي صنعتي براي استفاده هرچه بهتر از تقسيم كار و صرفه هاي اقتصادي مورد توجه قرار گرفت. از ابتداي انقلاب صنعتي تا اوايل قرن بيستم چنين رويكردي بر فعاليتهاي اقتصادي حاكم بود. انديشمنداني چون كينز و مديراني چون هنري فورد به ترتيب درنظر و عمل، جنبه هاي عملكرد اقتصادي شركتها بزرگ و توليد انبوه را در مقايسه با شركتها كوچك و متوسط مورد تاييد و تاكيد قرارداده اند. اما از دهه 70 به اين سو با توجه به نظام جديد مالي بين‌المللي كه در برتون وودز به وجو دآمده بود و از طرف ديگر شوكهاي نفتي قابليت پاسخگويي چنين سازمانهايي را زير سئوال برد. اگر بحران دهه 30 ميلادي، بحران در اقتصاد كلان به شمار مي رفت، بحران در دهه 70 ميلادي بحران در اقتصاد خرد، ناشي از انتخاب نادرست فناوري ها، سازماندهي كارخانه ها، شركتها و بازارها بوده است. در اين بين در ميان روش‌هاي تأمين سرمايه و شروع يك كسب و كار، سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير از جمله روش‌هايي است كه در سال‌‌هاي اخير مورد توجه بسياري از صاحبان ايده و نوآوران قرار گرفته است. اما با اين وجود، كمتر مطالعه را مي‌توان در اين حوزه مشاهده نمود كه كاملاً به صورت تجربي به بيان آن پرداخته باشد. بر اين اساس، اين مطالعه در نظر دارد تا ضمن بيان مفاهيم نظري و پيشينه سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير، و وضعيت آن در ايران، به بيان يك تجربه واقعي در اين زمينه كه توسط صندوق پژوهش و فناوري استان يزد در سال 1390 صورت گرفته است را بيان نمايد. اين مطالعه به بيان نحوه مشاركت صندوق مذكور جهت تأمين مالي و راه‌اندازي شركتي جهت توليد تير برق كامپوزيتي كه داراي ثبت اختراع در استان يزد مي‌باشد، مي‌پردازد. تجربه صندوق و نتايج اين مطالعه نشان مي‌دهد كه در صورتي كه تأمين مالي از طريق سرمايه‌گذاري مخاطره‌پذير به شيوه علمي صورت پذيرد، مي‌تواند براي هر دوطرف به يك مشاركت سودآور تبديل گردد و ساير استان‌ها و مراكز علمي نيز مي‌توانند با استفاده از تجارب صندوق پژوهش و فناوري استان يزد در اين رابطه گام مؤثر در جهت حمايت از صاحبان ايده بردارند.

 • ضرورت و اهميت مساله

بررسي تاثير سرمايه گذاري ريسك پذير بر توسعه و سود آوري صندوق هاي پژوهش و فناوري از چند طريق قابل بررسي است . يكي از موارد قابل بررسي از طريق پرسشنامه و تكميل آن توسط مشتريان و مديران و كاركنان صندوق ها است . بعد دوم بررسي از طريق تحليل هايي اقتصادي است كه با استفاده از صورت هاي مالي اين صندوق ها صورت ميگيرد . اگرچه معيارهاي مختلفي براي اين بررسي ها  وجود دارد اما اين پژوهش در پي آن است كه از طريق پرسشنامه و مصاحبه  تاثير سرمايه گذاري ريسك پذير بر توسعه و سود آوري صندوق هاي پژوهش و فناوري را مورد بررسي قرار دهد. از آنجا كه قبلا چنين بررسي اي از طريق بررسي پرسشنامه ومصاحبه صورت نگرفته ،وجودآن ضرورت مي يابد .

 • اهداف پژوهش

هدف اصلي تحقيق در راستاي توسعه و رونق صندوق هاي پژوهش و فناوري مي باشد.

ازجمله اهداف ديگر تحقيق روند صحيح سرمايه گذاري ريسك پذير در صندوق هاي سرمايه گذار است .

 • فرضيه هاي پژوهش

با توجه به مجموعه موارد مطرح شده و همچنين اهداف ذكر شده، فرضياتي در قالب سوالاتي به شرح ذيل مطرح مي شود  :

 • چه عواملي در طول زمان باعث توسعه و رونق صندوق هاي پژوهش و فناوري شده است ؟
 • سرمايه گذاري ريسك پذير چه تاثيري در روند رشد صندوق هاي پژوهش و فناوري دارد؟
 • قلمرو پژوهش

1-6-1-قلمرو موضوعي: قلمرو موضوعي تحقيق  تاثير سرمايه گذاري ريسك پذير بر توسعه و سود آوري صندوق هاي پژوهش و فناوري است .

1-6-2-  قلمرو مكاني: قلمرو مكاني تحقيق ، صندوق پژوهش و فناوري استان يزد  است.

1-6-3- قلمرو زماني: قلمرو زماني تحقيق، سال مالي 1393 است .

 • روش تحقيق

اين پژوهش از حيث هدف نوعي پژوهش كاربردي و از نظر گردآوري داده ها توصيفي-پيمايشي است. براي گردآوري اطلاعات و داده ها از روش كتابخانه اي و ميداني در كنار هم استفاده خواهد شد.در روش كتابخانه اي از  بررسي آمار و اسناد و مدارك استفاده مي شود و از مجموعه روش هاي ميداني، از پرسشنامه اي كه طبق پيشنهاد كارشناسان و خبرگان طراحي ، و پايايي و روايي آن با استفاده از آزمون هاي آماري و نظر صاحب نظران در اين حوزه بررسي مي شود استفاده خواهد گشت.

پرسشنامه طراحي شده بر اساس طيف ليكرت وبر اساس روش دلفي نهايي شده است و بين مؤديان توزيع مي گردد وبا استفاده از نرم افزارهاي آماري به تحليل آن پرداخته شده است وبا ازمون ميانگين ها براي تاييد يا رد فرضيات استفاده خواهد شد.

از جنبه روش هاي گرداوري داده ها صاحبنظران روش هاي زيادي را براي گردآوري داده هاي تحقيق پيشنهاد كرده اند كه از جمله آنها روش ميداني (مصاحبه ،پرسشنامه) ،مشاهده مستقيم، كتابخانه اي، مراجعه به اسناد و سوابق و مدارك و... هستند. در پژوهش حاضر از روش مصاحبه و روش كتابخانه اي براي جمع آوري اطلاعات استفاده شده است .از مجموعه روش هاي ميداني، از پرسشنامه اي كه طبق پيشنهاد كارشناسان و خبرگان طراحي ، و پايايي و روايي آن با استف

 

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۴:۰۵:۲۶ | مدير
،

پايان نامه تاثير شفاف سازي اطلاعات مالي برمسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي ...

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (M.A )

گرايش : مالي

عنوان :

تاثير شفاف سازي اطلاعات مالي برمسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

زمستان1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

فصل اول   - كليات پژوهش

مقدمه 9

1-1 بيان مسأله 10

1-2 اهميت وضرورت انجام تحقيق 11

1-3 اهداف تحقيق 12

1-4 فرضيات تحقيق 12

1-5 روش گردآوري داده هاي تحقيق 12

1-6 روش تحقيق 13

1-7 جامعه ونمونه 13

1-8 قلمرو تحقيق 14

1-9مدل تحقيق 14

1-10 روش تجزيه وتحليل داده ها واطلاعات 14

فصل دوم -ادبيات موضوع وپيشينه ي تحقيق

مقدمه 16

2-1 شفاف سازي اطلاعات مالي 17

2-2 افشاي اطلاعات مالي 17

2-3 شفاف سازي اطلاعات مالي وحاكميت شركتي 18

2-4شفافيت اطلاعاتي وكارآيي بازاراوراق بهادار 19

2-5 شفافيت اطلاعاتي ومسئوليت اجتماعي 19

2-6 حاكميت شركتي 20

2-7 كارايي بازاراوراق بهادار 22

2-8 مسئوليت اجتماعي 23

2-9 تبيين مفهومي مسئوليت اجتماعي شركت ها 23

2-10 ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت ها در شركت ها وجامعه 26

2-11 خاستگاه وتكامل مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت ها درجهان وايران 29

2-12پيشينه ي تحقيق 36

فصل سوم – روش تحقيق  

3-1مقدمه 40

3-2 فرضيات تحقيق 41

3-3 روش تحقيق 41

3-4جامعه آماري 42

3-5نمونه آماري 43

3-6 روش نمونه گيري 44

3-7ابزار تحقيق 44

3-8روايي وپايايي 45

3-9روش گردآوري داده ها واطلاعات 47

3-10 روش هاي آماري 48

3-11تعاريف عملياتي 49

3-12خلاصه وجمع بندي 51

فصل چهارم – تجزيه وتحليل داده ها

1-4مقدمه 53

4-2 يافته هاي توصيفي 54

4-3يافته هاي آماراستنباطي 63

4-4يافته هاي جانبي پژوهش 75

فصل پنجم – نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1مقدمه 89

5-2 ارزيابي وتشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 91

5-3 نتايج فرضيات 91

5-4نتيجه گيري كلي 94

5-5پيشنهاد هاي كلي 94

منابع 96

پيوست ها 99

چكيده

در طي يك دهه گذشته شفاف سازي اطلاعات مالي تاثير مهمي بر استراتژ ي هاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داشته است. افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها و در نتيجه قيمت گذاري بهينه و افزايش امكان پيش بيني منطقي روند قيمت ها مي شود. شفافيت شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح، روشن، به موقع و در دسترس است. هدف اساسي اين تحقيق تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. جهت آزمون فرضيات تحقيق از آزمون رگرسيون و نرم افزار SPSS  استفاده گرديده است. جمع بندي و نتيجه گيري كلي آزمون فرضيات  تحقيق نشان مي دهد كه شفاف سازي اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

واژگان كليدي: شفاف سازي اطلاعات مالي، مسئوليت پذيري اجتماعي،آزمون رگرسيون

مقدمه

تصميم گيري هاي اقتصادي نيازمند اطلاعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه اي مطلوب تخصيص داد. يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشود، تاثيرات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشت. بهر ه گيري از اطلاعات افشا شده و به عبارتي تصميم گيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اين اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهميت و نيز كامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات فاش شده، اين ويژگي ها يا بعضي از آنها را نداشته باشد، بدون ترديد ساز و كار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كرد و قيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد.دراين فصل به بيان كليات تحقيق مي پردازيم.

1-1بيان مساله

.يكي ازمهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح ،اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم وپردازش نشود،تاثيرات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشت.بهره گيري  ازاطلاعات افشا شده وبه عبارتي تصميم گيري  صحيح در بازاراوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اين اطلاعات ،به موقع ،مربوط ،بااهميت ونيز كامل وقابل فهم باشد.چنانچه اطلاعات فاش شده ،اين ويژگي ها ويا بعضي از آنها را نداشته باشد ،بدون ترديد ساز وكار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كردوقيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد.وجود اطلاعات كافي در بازار وانعكاس به موقع وسريع اطلاعات در قيمت اوراق بهادار با كارايي  بازار ارتباط تنگاتنگي دارد.افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها ودر نتيجه قيمت گذاري بهينه وافزايش امكان پيش بيني منطقي روندقيمت ها مي شود.شفافيت ،شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح ،به موقع ودر دسترس است.به عبارتي شفافيت ،منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه گذاران تصويري واقعي از آنچه واقعا در داخل شركت روي مي دهد دارند يا خير (وطن پرست 1378). از طرف ديگر مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان يك چالش در مديريت مطرح است و به دليل اين واقعيت است كه مسئوليت اجتماعي شركتي با شيوه هاي كسب و كار همراه شده است. مسئوليت اجتماعي شركتي بعدي مهم و حائز اهميت در ساخت برندي قدرتمند براي يك شركت در نظر گرفته مي شود. در بازارهاي شلوغ، شركتها سعي در دستيابي به يك موقعيت تجاري منحصر به فرد دارند كه مي تواند آنها را از رقيبان موجود در ذهن مصرف كنندگان متمايز سازد. مسئوليت اجتماعي شركتي همچنين مي تواند در به وجود آوردن ثبات و صداقت مشتريان مبتني بر ارزشهاي اخلاقي متمايز نيز نقش ايفا كند و اين از اهميت بسياري برخوردار است زيرا مشتريان بيشتر متمايلند تا با ارزشهاي شركتهايي كه با آنها تعامل دارند تعيين هويت گردند. مسئوليت اجتماعي هر بنگاه را مي توان از چهار بعد مشاهده نمود كه پرداختن به آنها موجب ارتقاي كيفيت شهروندي هر بنگاه مي گردد، اين چهار بعد عبارتند از اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، بشردوستانه (نوع دوستي)(كارنامي1388).اين پژوهش به تاثيرشفاف سازي اطلاعات مالي برمسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.

1-2اهميت وضرورت انجام تحقيق

تاكنون تحقيقات فراواني در حوزه هاي مربوط به شفافيت اطلاعات مالي در ايران  انجام گرفته است ،اما آنچه در اين بين كمتر مورد توجه قرار مي گيرد ،پرداختن به تحقيقات جدي در خصوص مسوليت پذيري اجتماعي مي باشد.در اكثر كشور ها مسئوليت پذيري اجتماعي همواره موضوعي مهم براي مشاركت كنندگان وسرمايه گذاران بوده است.در اين كشورها محققان تلاش هاي قابل توجهي جهت درك مسئوليت پذيري اجتماعي وبه دنبال آن تاثير پذيري اين متغير از افشاي اطلاعات مالي وشفافيت اطلاعات مالي داشته اند.مسئوليت پذيري اجتماعي شامل اصول اخلاقي كسب وكار ،مسئوليت اجتماعي وحساسيت اجتماعي شركت وروابط وتعاملات شركت با سهامداران داخلي وخارجي مي باشد.بنابراين در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي به شركتها در بالا رفتن سطح اعتماد و اعتبار عمومي كمك مي كند و از اين جهت ضرورت تحقيق در رابطه با آن آشكار مي گردد.(نيازي،1387)

1-3اهداف تحقيق

 • هدف اساسي اين تحقيق تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
 • اهداف فرعي

بررسي تاثير ساختار مالكيت شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي

           بررسي تاثير افشاي اطلاعات شركت  برمسئوليت پذيري اجتماعي

         بررسي تاثير ساختار هيات مديره شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي

1-4فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي

شفاف سازي اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

فرضيات فرعي

ساختار مالكيت شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

افشاي اطلاعات شركت  برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

ساختار هيات مديره شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

1-5روش گردآوري داده ها واطلاعات

ارزيابي متغير هاي شفافيت  اطلاعات مالي وميزان مسئوليت اجتماعي ، از طريق پرسش نامه به سنجش آن مي پردازيم. در صورت لزوم از صاحب نظران به صورت پرسشنامه يا مصاحبه نظرخواهي خواهد شد. ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش پرسش نامه اي دو بخشي است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي است.بخش دوم هم شامل سوالاتي در مورد مسئوليت پذيري اجتماعي سرمايه گذاران از جمله بعد شرايط محيط كار،بعد محيط زيست،بعد رفتار كسب وكار ،بعد جامعه واجتماع محلي وبعد راهبري شركت مي باشد.

1-6روش تحقيق

روش انجام تحقيق ، بر مبناي اطلاعات و داده هاي  موجود مي باشد.ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش پرسش نامه اي دو بخشي است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي است.بخش دوم هم شامل سوالاتي در مورد مسئوليت پذيري اجتماعي سرمايه گذاران از جمله بعد شرايط محيط كار،بعد محيط زيست،بعد رفتار كسب وكار ،بعد جامعه واجتماع محلي وبعد راهبري شركت مي باشدوسپس با استفاده ازنرم افزار SPSS به آزمون فرضيات تحقيق خواهيم پرداخت. بنابراين اين تحقيق از نظر هدف كاربردي مي باشد.

1-7جامعه ونمونه آماري

جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل سهامداران وسرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه گيري ساده است. حجم نمونه353نفرمي باشد.

1-8قلمرو تحقيق

زماني :پرسشنامه ي تحقيق در پاييز1393توزيع شده است.

مكاني:مكان توزيع پرسشنامه ،بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

موضوعي:اين تحقيق درحوزه مديريت مالي قرار مي گيرد.

1-9مدل تحقيق

  1-10روش تجزيه وتحليل داد ها واطلاعات:

در سطح استنباطي، از آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه  ،آزمون كلوموگروف اسميرونوف جهت بررسي نرمال بودن داده هاوآزمون رگرسيون جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده گرديده است.در تحليل داده ها نيز از نرم افزار آماري SPSS استفاده خواهد شد.

 مقدمه

وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات در قيمت اوراق بهادار با كارايي بازار ارتباط تنگاتنگي دارد. افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها و در نتيجه قيمت گذاري بهينه و افزايش امكان پيش بيني منطقي روند قيمت ها مي شود. شفافيت شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح، روشن، به موقع و در دسترس است.به عبارتي شفافيت، منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه گذاران تصويري واقعي از آنچه واقعاً در داخل شركت روي مي دهد دارند يا خير (وطن پرست، 1387) . در طي يك دهه گذشته شفاف سازي اطلاعات مالي تاثير مهمي بر استراتژ يهاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داشته است. تعداد فزاينده پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دسترس بودن و كيفيت اطلاعات مالي شركت ها دو عامل كليدي تاثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري سرمايه گذاران است.دراين فصل پس از بيان ادبيات موضوع مرتبط به شفافيت اطلاعات مالي ومسئوليت پذيري اجتماعي ،به ذكر پيشينه ي تحقيق مي پردازيم.

  2-1شفاف سازي  اطلاعات مالي

آنونيموس (1999)،  شفاف سازي مالي را به مفهوم صراحت، روشني و قابليت درك در مورد آن چيزي كه در شركت اتفاق مي افتد تعريف كرده است. همچنين وي به نقل از فلوريني (1998) بيان مي كند كه شفاف سازي مالي، رفتاري است كه به وجود آورنده مسئوليت مناسب است. شفاف سازي مالي شركت به وسيله تلاش هايش در افشاي اين چنين اطلاعاتي اندازه گيري مي شود. همچنين ويشواناث و كافمن (1999) عدم شفافيت را به عنوان”ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارايه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارايه شده “ تعريف كرده اند.(حساس يگانه،1385)

2-2افشاي اطلاعات مالي

ويشواناث و كافمن ( 2001) مدلي را براي اندازه گيري افشاي اطلاعات مالي ارايه كردند .

آنها سه معيار را براي شفاف بودن اطلاعات عنوان كردند . 1- دسترسي يا در دست بودن اطلاعات، 2-  مربوط بودن،   3- كيفيت و قابليت اعتماد.

دسترسي، بر وسايل ارتباطي شركت براي ارايه اطلاعات مالي توجه دارد . محدوديتي كه در اندازه گيري اين معيار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش يا دانش استفاده -كنندگان اطلاعات درباره چگونگي استفاده و تحليل اطلاعات دومين معيار يعني مـربوط بودن به اين دليل كه تـعيين و تـعريف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومين معيارمطالعه كيفيت و قابليت اعتماد است . كيفيت و قا بليت اعتماد به اين مقوله اشاره دارد كه اطلاعات مالي منتشر شده بايد موثر، واضح و ساده باشد . هم چنين اين اطلاعات بايد با اصول پذيرفته شده حسابداري نيز مطابقت داشته باشد  . (سينايي،1388)

2-3شفاف سازي اطلاعات مالي و حاكميت شركتي

حاكميت شركتي به سهامداران اقليت اين اطمينان را مي دهد كه اطلاعات شفاف و قابل اتكا در خصوص وضعيت مالي، عملكرد و ارزش شركت در اختيار آنها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مديران اجرايي و سهامداران اكثريت محافظت مي­شود. از يك ديد محدود ، حاكميت شركتي را صرفاً در رابطه شركت و سهامداران تعريف مي نمايند و در طيفي گسترده تر اين مفهوم به صورت شبكه اي از روابط تعريف مي گردد. و تمام ذي نفعان از جمله كاركنان، مشتريان، مردم، جامعه و ... را در بر مي گيرد .   فريمن پاسخگويي شركتي را به گروه گسترده اي از ذينفعان طرح كرد. هيل وجونز ( 1992 ) از نظريه هاي موجود درباره اين تئوري استفاده كرده و بيان مي كنند كه شركت تنها متعلق به سهامداران نيست بلكه متعلق به همه ذينفعان نيز هست و اين ذينفعان نيز احساس نوعي علاقه و مسئوليت نسبت به شركت دارند و آنها با شوق و از روي رغبت با اعضاء هيئت مديره در جهت بهبود عملكرد شركت هم سو و سهيم مي شوند. براي توضيح بيشتر درباره اين تئوري، كلاركسون ( 1994 ) بيان مي كند كه : شركت سيستمي از ذي نفعان است كه در زير مجموعه سيستم بزرگ تر از گروه اجتماعي ، قوانين لازم وزيرساخت بازار را براي فعاليت هاي شركت مهيا مي كنند. وي حتي بيان مي كند كه هدف شركت ايجاد ثروت و يا ارزش فقط براي سهامداران نيست بلكه هدف ايجاد ارزش براي. همه ذينفعان خود است.(نوبخت،1383)

2-4شفافيت اطلاعاتي و كارايي بازار اوراق بهادار

جكسون تئوري كارايي بازار سرمايه را بسط داده و اين تئوري را براي دو گروه متفاوت از افراد تقسيم مي كند. گروه اول شامل كارشناسان بازار سرمايه مي شود .

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد مديريت بازرگاني (M.A )

گرايش : مالي

عنوان :

تاثير شفاف سازي اطلاعات مالي برمسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران

زمستان1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                      صفحه

فصل اول   - كليات پژوهش

مقدمه 9

1-1 بيان مسأله 10

1-2 اهميت وضرورت انجام تحقيق 11

1-3 اهداف تحقيق 12

1-4 فرضيات تحقيق 12

1-5 روش گردآوري داده هاي تحقيق 12

1-6 روش تحقيق 13

1-7 جامعه ونمونه 13

1-8 قلمرو تحقيق 14

1-9مدل تحقيق 14

1-10 روش تجزيه وتحليل داده ها واطلاعات 14

فصل دوم -ادبيات موضوع وپيشينه ي تحقيق

مقدمه 16

2-1 شفاف سازي اطلاعات مالي 17

2-2 افشاي اطلاعات مالي 17

2-3 شفاف سازي اطلاعات مالي وحاكميت شركتي 18

2-4شفافيت اطلاعاتي وكارآيي بازاراوراق بهادار 19

2-5 شفافيت اطلاعاتي ومسئوليت اجتماعي 19

2-6 حاكميت شركتي 20

2-7 كارايي بازاراوراق بهادار 22

2-8 مسئوليت اجتماعي 23

2-9 تبيين مفهومي مسئوليت اجتماعي شركت ها 23

2-10 ابعاد مسئوليت اجتماعي شركت ها در شركت ها وجامعه 26

2-11 خاستگاه وتكامل مفهوم مسئوليت اجتماعي شركت ها درجهان وايران 29

2-12پيشينه ي تحقيق 36

فصل سوم – روش تحقيق  

3-1مقدمه 40

3-2 فرضيات تحقيق 41

3-3 روش تحقيق 41

3-4جامعه آماري 42

3-5نمونه آماري 43

3-6 روش نمونه گيري 44

3-7ابزار تحقيق 44

3-8روايي وپايايي 45

3-9روش گردآوري داده ها واطلاعات 47

3-10 روش هاي آماري 48

3-11تعاريف عملياتي 49

3-12خلاصه وجمع بندي 51

فصل چهارم – تجزيه وتحليل داده ها

1-4مقدمه 53

4-2 يافته هاي توصيفي 54

4-3يافته هاي آماراستنباطي 63

4-4يافته هاي جانبي پژوهش 75

فصل پنجم – نتيجه گيري وپيشنهادات

5-1مقدمه 89

5-2 ارزيابي وتشريح نتايج آزمون فرضيه ها طبق شرايط متغيرها 91

5-3 نتايج فرضيات 91

5-4نتيجه گيري كلي 94

5-5پيشنهاد هاي كلي 94

منابع 96

پيوست ها 99

چكيده

در طي يك دهه گذشته شفاف سازي اطلاعات مالي تاثير مهمي بر استراتژ ي هاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داشته است. افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها و در نتيجه قيمت گذاري بهينه و افزايش امكان پيش بيني منطقي روند قيمت ها مي شود. شفافيت شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح، روشن، به موقع و در دسترس است. هدف اساسي اين تحقيق تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركت­هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. جهت آزمون فرضيات تحقيق از آزمون رگرسيون و نرم افزار SPSS  استفاده گرديده است. جمع بندي و نتيجه گيري كلي آزمون فرضيات  تحقيق نشان مي دهد كه شفاف سازي اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

واژگان كليدي: شفاف سازي اطلاعات مالي، مسئوليت پذيري اجتماعي،آزمون رگرسيون

مقدمه

تصميم گيري هاي اقتصادي نيازمند اطلاعاتي است كه بتوان با كمك آنها منابع موجود و در دسترس را به گونه اي مطلوب تخصيص داد. يكي از مهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح، اطلاعات مناسب و مرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم و پردازش نشود، تاثيرات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشت. بهر ه گيري از اطلاعات افشا شده و به عبارتي تصميم گيري صحيح در بازار اوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اين اطلاعات، به موقع، مربوط، با اهميت و نيز كامل و قابل فهم باشد. چنانچه اطلاعات فاش شده، اين ويژگي ها يا بعضي از آنها را نداشته باشد، بدون ترديد ساز و كار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كرد و قيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد.دراين فصل به بيان كليات تحقيق مي پردازيم.

1-1بيان مساله

.يكي ازمهمترين عوامل در تصميم گيري صحيح ،اطلاعات مناسب ومرتبط با موضوع تصميم است كه اگر به درستي فراهم وپردازش نشود،تاثيرات منفي براي فرد تصميم گيرنده در پي خواهد داشت.بهره گيري  ازاطلاعات افشا شده وبه عبارتي تصميم گيري  صحيح در بازاراوراق بهادار زماني امكان پذير است كه اين اطلاعات ،به موقع ،مربوط ،بااهميت ونيز كامل وقابل فهم باشد.چنانچه اطلاعات فاش شده ،اين ويژگي ها ويا بعضي از آنها را نداشته باشد ،بدون ترديد ساز وكار كشف قيمت در بازار به درستي عمل نخواهد كردوقيمت گذاري اوراق به شيوه اي مطلوب انجام نخواهد شد.وجود اطلاعات كافي در بازار وانعكاس به موقع وسريع اطلاعات در قيمت اوراق بهادار با كارايي  بازار ارتباط تنگاتنگي دارد.افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها ودر نتيجه قيمت گذاري بهينه وافزايش امكان پيش بيني منطقي روندقيمت ها مي شود.شفافيت ،شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح ،به موقع ودر دسترس است.به عبارتي شفافيت ،منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه گذاران تصويري واقعي از آنچه واقعا در داخل شركت روي مي دهد دارند يا خير (وطن پرست 1378). از طرف ديگر مسئوليت اجتماعي شركتي به عنوان يك چالش در مديريت مطرح است و به دليل اين واقعيت است كه مسئوليت اجتماعي شركتي با شيوه هاي كسب و كار همراه شده است. مسئوليت اجتماعي شركتي بعدي مهم و حائز اهميت در ساخت برندي قدرتمند براي يك شركت در نظر گرفته مي شود. در بازارهاي شلوغ، شركتها سعي در دستيابي به يك موقعيت تجاري منحصر به فرد دارند كه مي تواند آنها را از رقيبان موجود در ذهن مصرف كنندگان متمايز سازد. مسئوليت اجتماعي شركتي همچنين مي تواند در به وجود آوردن ثبات و صداقت مشتريان مبتني بر ارزشهاي اخلاقي متمايز نيز نقش ايفا كند و اين از اهميت بسياري برخوردار است زيرا مشتريان بيشتر متمايلند تا با ارزشهاي شركتهايي كه با آنها تعامل دارند تعيين هويت گردند. مسئوليت اجتماعي هر بنگاه را مي توان از چهار بعد مشاهده نمود كه پرداختن به آنها موجب ارتقاي كيفيت شهروندي هر بنگاه مي گردد، اين چهار بعد عبارتند از اقتصادي، حقوقي، اخلاقي، بشردوستانه (نوع دوستي)(كارنامي1388).اين پژوهش به تاثيرشفاف سازي اطلاعات مالي برمسئوليت پذيري اجتماعي در شركت هاي پذيرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران مي پردازد.

1-2اهميت وضرورت انجام تحقيق

تاكنون تحقيقات فراواني در حوزه هاي مربوط به شفافيت اطلاعات مالي در ايران  انجام گرفته است ،اما آنچه در اين بين كمتر مورد توجه قرار مي گيرد ،پرداختن به تحقيقات جدي در خصوص مسوليت پذيري اجتماعي مي باشد.در اكثر كشور ها مسئوليت پذيري اجتماعي همواره موضوعي مهم براي مشاركت كنندگان وسرمايه گذاران بوده است.در اين كشورها محققان تلاش هاي قابل توجهي جهت درك مسئوليت پذيري اجتماعي وبه دنبال آن تاثير پذيري اين متغير از افشاي اطلاعات مالي وشفافيت اطلاعات مالي داشته اند.مسئوليت پذيري اجتماعي شامل اصول اخلاقي كسب وكار ،مسئوليت اجتماعي وحساسيت اجتماعي شركت وروابط وتعاملات شركت با سهامداران داخلي وخارجي مي باشد.بنابراين در نتيجه مسئوليت پذيري اجتماعي به شركتها در بالا رفتن سطح اعتماد و اعتبار عمومي كمك مي كند و از اين جهت ضرورت تحقيق در رابطه با آن آشكار مي گردد.(نيازي،1387)

1-3اهداف تحقيق

 • هدف اساسي اين تحقيق تاثير شفافيت اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد.
 • اهداف فرعي

بررسي تاثير ساختار مالكيت شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي

           بررسي تاثير افشاي اطلاعات شركت  برمسئوليت پذيري اجتماعي

         بررسي تاثير ساختار هيات مديره شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي

1-4فرضيات تحقيق

فرضيه اصلي

شفاف سازي اطلاعات مالي بر مسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

فرضيات فرعي

ساختار مالكيت شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

افشاي اطلاعات شركت  برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

ساختار هيات مديره شركت برمسئوليت پذيري اجتماعي تاثيرمعني داري دارد.

1-5روش گردآوري داده ها واطلاعات

ارزيابي متغير هاي شفافيت  اطلاعات مالي وميزان مسئوليت اجتماعي ، از طريق پرسش نامه به سنجش آن مي پردازيم. در صورت لزوم از صاحب نظران به صورت پرسشنامه يا مصاحبه نظرخواهي خواهد شد. ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش پرسش نامه اي دو بخشي است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي است.بخش دوم هم شامل سوالاتي در مورد مسئوليت پذيري اجتماعي سرمايه گذاران از جمله بعد شرايط محيط كار،بعد محيط زيست،بعد رفتار كسب وكار ،بعد جامعه واجتماع محلي وبعد راهبري شركت مي باشد.

1-6روش تحقيق

روش انجام تحقيق ، بر مبناي اطلاعات و داده هاي  موجود مي باشد.ابزار به كار گرفته شده در اين پژوهش پرسش نامه اي دو بخشي است.بخش اول پرسشنامه شامل ابزار سنجش ابعاد شفاف سازي اطلاعات مالي است.بخش دوم هم شامل سوالاتي در مورد مسئوليت پذيري اجتماعي سرمايه گذاران از جمله بعد شرايط محيط كار،بعد محيط زيست،بعد رفتار كسب وكار ،بعد جامعه واجتماع محلي وبعد راهبري شركت مي باشدوسپس با استفاده ازنرم افزار SPSS به آزمون فرضيات تحقيق خواهيم پرداخت. بنابراين اين تحقيق از نظر هدف كاربردي مي باشد.

1-7جامعه ونمونه آماري

جامعه آماري تحقيق حاضر، شامل سهامداران وسرمايه گذاران بورس اوراق بهادار تهران است. روش نمونه گيري مورد استفاده در اين تحقيق، نمونه گيري ساده است. حجم نمونه353نفرمي باشد.

1-8قلمرو تحقيق

زماني :پرسشنامه ي تحقيق در پاييز1393توزيع شده است.

مكاني:مكان توزيع پرسشنامه ،بورس اوراق بهادار تهران بوده است.

موضوعي:اين تحقيق درحوزه مديريت مالي قرار مي گيرد.

1-9مدل تحقيق

  1-10روش تجزيه وتحليل داد ها واطلاعات:

در سطح استنباطي، از آلفاي كرونباخ براي بررسي پايايي پرسشنامه  ،آزمون كلوموگروف اسميرونوف جهت بررسي نرمال بودن داده هاوآزمون رگرسيون جهت آزمون فرضيات تحقيق استفاده گرديده است.در تحليل داده ها نيز از نرم افزار آماري SPSS استفاده خواهد شد.

 مقدمه

وجود اطلاعات كافي در بازار و انعكاس به موقع و سريع اطلاعات در قيمت اوراق بهادار با كارايي بازار ارتباط تنگاتنگي دارد. افشاي اطلاعات موجب بهبود سازوكار كشف قيمت ها و در نتيجه قيمت گذاري بهينه و افزايش امكان پيش بيني منطقي روند قيمت ها مي شود. شفافيت شاخص توان مديريت در ارايه اطلاعات ضروري به شكل صحيح، روشن، به موقع و در دسترس است.به عبارتي شفافيت، منعكس كننده اين مطلب است كه آيا سرمايه گذاران تصويري واقعي از آنچه واقعاً در داخل شركت روي مي دهد دارند يا خير (وطن پرست، 1387) . در طي يك دهه گذشته شفاف سازي اطلاعات مالي تاثير مهمي بر استراتژ يهاي سرمايه گذاري سرمايه گذاران داشته است. تعداد فزاينده پژوهش هاي انجام شده نشان مي دهد كه در دسترس بودن و كيفيت اطلاعات مالي شركت ها دو عامل كليدي تاثير گذار بر تصميمات سرمايه گذاري سرمايه گذاران است.دراين فصل پس از بيان ادبيات موضوع مرتبط به شفافيت اطلاعات مالي ومسئوليت پذيري اجتماعي ،به ذكر پيشينه ي تحقيق مي پردازيم.

  2-1شفاف سازي  اطلاعات مالي

آنونيموس (1999)،  شفاف سازي مالي را به مفهوم صراحت، روشني و قابليت درك در مورد آن چيزي كه در شركت اتفاق مي افتد تعريف كرده است. همچنين وي به نقل از فلوريني (1998) بيان مي كند كه شفاف سازي مالي، رفتاري است كه به وجود آورنده مسئوليت مناسب است. شفاف سازي مالي شركت به وسيله تلاش هايش در افشاي اين چنين اطلاعاتي اندازه گيري مي شود. همچنين ويشواناث و كافمن (1999) عدم شفافيت را به عنوان”ممانعت عمدي از دسترسي به اطلاعات، ارايه نادرست اطلاعات يا ناتواني بازار در كسب اطمينان از كفايت مربوط بودن و كيفيت اطلاعات ارايه شده “ تعريف كرده اند.(حساس يگانه،1385)

2-2افشاي اطلاعات مالي

ويشواناث و كافمن ( 2001) مدلي را براي اندازه گيري افشاي اطلاعات مالي ارايه كردند .

آنها سه معيار را براي شفاف بودن اطلاعات عنوان كردند . 1- دسترسي يا در دست بودن اطلاعات، 2-  مربوط بودن،   3- كيفيت و قابليت اعتماد.

دسترسي، بر وسايل ارتباطي شركت براي ارايه اطلاعات مالي توجه دارد . محدوديتي كه در اندازه گيري اين معيار وجود دارد عبارتست از فقدان آموزش يا دانش استفاده -كنندگان اطلاعات درباره چگونگي استفاده و تحليل اطلاعات دومين معيار يعني مـربوط بودن به اين دليل كه تـعيين و تـعريف انتخاب اطلاعات مناسب، دشـوار است، سومين معيارمطالعه كيفيت و قابليت اعتماد است . كيفيت و قا بليت اعتماد به اين مقوله اشاره دارد كه اطلاعات مالي منتشر شده بايد موثر، واضح و ساده باشد . هم چنين اين اطلاعات بايد با اصول پذيرفته شده حسابداري نيز مطابقت داشته باشد  . (سينايي،1388)

2-3شفاف سازي اطلاعات مالي و حاكميت شركتي

حاكميت شركتي به سهامداران اقليت اين اطمينان را مي دهد كه اطلاعات شفاف و قابل اتكا در خصوص وضعيت مالي، عملكرد و ارزش شركت در اختيار آنها قرار گرفته و از ثروت آنان در برابر سوء استفاده مديران اجرايي و سهامداران اكثريت محافظت مي­شود. از يك ديد محدود ، حاكميت شركتي را صرفاً در رابطه شركت و سهامداران تعريف مي نمايند و در طيفي گسترده تر اين مفهوم به صورت شبكه اي از روابط تعريف مي گردد. و تمام ذي نفعان از جمله كاركنان، مشتريان، مردم، جامعه و ... را در بر مي گيرد .   فريمن پاسخگويي شركتي را به گروه گسترده اي از ذينفعان طرح كرد. هيل وجونز ( 1992 ) از نظريه هاي موجود درباره اين تئوري استفاده كرده و بيان مي كنند كه شركت تنها متعلق به سهامداران نيست بلكه متعلق به همه ذينفعان نيز هست و اين ذينفعان نيز احساس نوعي علاقه و مسئوليت نسبت به شركت دارند و آنها با شوق و از روي رغبت با اعضاء هيئت مديره در جهت بهبود عملكرد شركت هم سو و سهيم مي شوند. براي توضيح بيشتر درباره اين تئوري، كلاركسون ( 1994 ) بيان مي كند كه : شركت سيستمي از ذي نفعان است كه در زير مجموعه سيستم بزرگ تر از گروه اجتماعي ، قوانين لازم وزيرساخت بازار را براي فعاليت هاي شركت مهيا مي كنند. وي حتي بيان مي كند كه هدف شركت ايجاد ثروت و يا ارزش فقط براي سهامداران نيست بلكه هدف ايجاد ارزش براي. همه ذينفعان خود است.(نوبخت،1383)

2-4شفافيت اطلاعاتي و كارايي بازار اوراق بهادار

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۵۴:۳۹ | مدير
،

پايان نامه تاثير عدالت سازماني بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده  تعهد ...

دانشكده اقتصاد، مديريت و بازرگاني

گروه مديريت

پايان­نامه

جهت دريافت درجه كارشناسي ارشد در رشته MBA

 گرايش استراتژي

تاثير عدالت سازماني بر رفتار نوآورانه با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده  تعهد سازماني

استاد مشاور

دكتر اژدر كرمي

 خرداد ماه 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

چكيده:

در سازمان ها، كاركنان بازيگران اصلي در موفقيت سازماني هستند. با درك اهميت مقوله ي نوآوري، نمي توان از رفتار كاركنان كه منجر به نوآوري مي شود، چشم پوشي كرد. طي چند سال اخير پژوهش هاي زيادي پيرامون اين موضوع انجام شده و يكي از دغدغه هاي اصلي آنها در مورد رابطه ي بين رفتار نوآورانه و تعهد سازماني مي باشد. در واقع، مهم ترين و جامع ترين عامل در افزايش رفتار نوآورانه، تعهد كاركنان مي باشد زيرا گستره وسيعي از متغيرهاي سازماني شامل ويژگي هاي شغلي، فرهنگ و رهبري را پوشش مي دهد. علاوه بر اين، از آنجا كه كاركنان نقش اصلي در تعيين عوامل موفقيت در يك محيط رقابتي را دارند، رفتار نوآورانه ي كاركنان به احتمال زياد نتيجه ي عدالت سازماني باشد. در پژوهش حاضر تاثير عدالت سازماني بر رفتار نوآورانه در حضور تعديل گر تعهد سازماني بررسي شده است. براي تجزيه و تحليل داده ها از روش تحليل مسير و  مدل معادلات ساختاري و نرم افزارهاي SPSS و Lisrel استفاده شده است. براي آزمون فرضيات، نمونه اي متشكل از 333 كاركن از شركت هاي شهرك صنعتي فاز1 اروميه انتخاب شد.  نتايج حاصل از آزمون فرضيات، تاثير مثبت عدالت توزيعي بر رفتار نوآورانه و عدالت رويه اي بر رفتار نوآورانه را تاييد كرد ولي رابطه معني داري را بين عدالت تعاملي و رفتارنوآورانه نشان نداد. همچنين فرضيات رابطه مثبت بين عدالت توزيعي و تعاملي با تعهد سازماني را تاييد مي كند ولي ارتباط معني داري را ميان عدالت رويه اي و تعهد سازماني نشان نمي دهد. همچنين بر اساس نتايج بدست آمده، تعهد سازماني رابطه بين عدالت توزيعي و عدالت تعاملي با رفتار نوآورانه را تعديل مي كند در حالي كه بر رابطه عدالت رويه اي با رفتار نوآورانه تاثيري ندارد.

      عنوان                                                                                                            صفحه

فصل اول: كليات تحقيق

1-1    مقدمه....................................................................................................................................................................... 2

1-2    بيان مساله و اهميت موضوع............................................................................................................................... 3

1-3    اهداف پژوهش....................................................................................................................................................... 5

1-3-1 هدف اصلي................................................................................................................................................. 5

1-3-2 اهداف فرعي................................................................................................................................................ 5

1-4    فرضيه هاي پژوهش.............................................................................................................................................. 6

1-4-1 فرضيه اصلي............................................................................................................................................... 6

1-4-2 فرضيه هاي فرعي...................................................................................................................................... 6

1-5    روش تحقيق........................................................................................................................................................... 6

1-5-1 نوع تحقيق.................................................................................................................................................. 6

1-5-2 ابزار و شيوه گرد آوري اطلاعات............................................................................................................. 7

1-5-3 جامعه و نمونه آماري................................................................................................................................ 7

1-5-4 قلمرو پژوهش............................................................................................................................................. 8

1-6 مدل پژوهش........................................................................................................................................................... 8

1-7 روش تجزيه و تحليل داده ها.............................................................................................................................. 9

1-8 متغيرهاي پژوهش و تعاريف عملياتي آنها....................................................................................................... 9

1-9 محدوديت هاي پژوهش.................................................................................................................................... 10

1-10 ساختار پژوهش................................................................................................................................................ 11

فصل دوم: ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 13

2-2پيشينه نظري....................................................................................................................................................... 14

2-2-1عدالت سازماني......................................................................................................................................... 14

2-2-1-1 مفهوم لغوي عدالت.................................................................................................................... 15

2-2-1-2 اهميت رعايت عدالت در سازمان............................................................................................. 16

2-2-1-3 عوامل ايجاد كننده بي عدالتي................................................................................................. 17

2-2-1-4 انواع عدالت در سازمان ها......................................................................................................... 18

2-2-1-4-1 عدالت توزيعي..................................................................................................................... 20

2-2-1-4-2 عدالت رويه اي.................................................................................................................... 22

2-2-1-4-2-1 عوامل تشكيل دهنده عدالت رويه اي....................................................................... 23

2-2-1-4-2-2 شاخص هاي عدالت رويه اي....................................................................................... 24

2-2-1-4-2-3 مدل هاي عدالت رويه اي............................................................................................ 24

2-2-1-4-2-4 پيامد هاي عدالت رويه اي........................................................................................... 25

2-2-1-4-3 عدالت تعاملي....................................................................................................................... 26

2-2-1-5 آثار بي عدالتي و تبعيض در سازمان ها................................................................................. 27

2-2-2 تعهد سازماني.......................................................................................................................................... 29

2-2-2-1 مدل هاي تعهد سازماني........................................................................................................... 31

2-2-2-2 ديدگاه ها در مورد كانون هاي تعهد سازماني...................................................................... 35

2-2-3 رفتار نوآورانه............................................................................................................................................ 36

2-3 پيشينه تجربي..................................................................................................................................................... 40

2-3-1 مطالعات خارجي..................................................................................................................................... 40

2-3-2 مطالعات داخلي....................................................................................................................................... 43

فصل سوم: روش تحقيق

3-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 49

3-2 فرضيات پژوهش................................................................................................................................................. 49

3-2-1 فرضيه اصلي ...........................................................................................................................................49

3-2-2 فرضيات فرعي........................................................................................................................................ 49

3-3مدل پژوهش......................................................................................................................................................... 50

3-4 روش شناسي پژوهش....................................................................................................................................... 50

3-4-1 نوع تحقيق............................................................................................................................................... 50

3-4-2 جامعه و نمونه آماري............................................................................................................................. 50

3-5  ابزار و شيوه گرد آوري اطلاعات.................................................................................................................... 51

3-5-1 روايي پرسشنامه...................................................................................................................................... 52

3-5-2 پايايي پرسشنامه..................................................................................................................................... 53

3-6 متغيرهاي پژوهش.............................................................................................................................................. 53

3-7 تعاريف عملياتي متغيرها................................................................................................................................... 53

3-8 روش تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................................................... 54

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها

4-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 56

4-2 آمار توصيفي........................................................................................................................................................ 56

4-2-1 توصيف متغيرهاي جمعيت شناختي.................................................................................................. 56

4-2-2 شاخص هاي توصيفي متغيرهاي پژوهش......................................................................................... 60

4-2-3 بررسي نرمال بودن داده ها................................................................................................................... 62

4-4 آمار استنباطي..................................................................................................................................................... 63

4-4-1 مدل يابي معادلات ساختاري............................................................................................................... 63

4-4-1-1 مدل تحليل عاملي تاييدي........................................................................................................ 63

4-4-1-2 مدل ضرايب معني داري............................................................................................................ 65

4-4-2 مدل ساختاري پژوهش......................................................................................................................... 67

4-4-2-1 مدل مفهومي............................................................................................................................... 67

4-4-2-1-1 بررسي شاخص هاي مدل تحت بررسي........................................................................ 68

4-4-2-2 مدل ضرايب استاندارد.............................................................................................................. 69

4-4-2-3 مدل ضرايب معني داري........................................................................................................... 69

4-4-3 نتايج آزمون فرضيات.................................................................................................................................... 70

4-4-3-1 تحليل دو متغيره........................................................................................................................ 70

4-4-3-2 تحليل چند متغيره..................................................................................................................... 73

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهاد ها

5-1 مقدمه.................................................................................................................................................................... 80

5-2 مروري بر خطوط كلي تحقيق......................................................................................................................... 80

5-3يافته هاي پژوهش............................................................................................................................................... 81

5-3-1 يافته هاي جمعيت شناختي................................................................................................................ 81

5-3-2يافته هاي تحليل تك متغيره................................................................................................................ 81

5-3-3 يافته هاي تحليل دومتغيره.................................................................................................................. 82

5-3-4 يافته هاي تحليل چند متغيره............................................................................................................. 83

5-3 بحث و نتيجه گيري........................................................................................................................................... 84

5-4 پيشنهاد ها........................................................................................................................................................... 88

5-4-1 پيشنهاد هاي كاربردي.......................................................................................................................... 88

5-4-2 پيشنهادهاي پژوهشي............................................................................................................................ 90

5-5 محدوديت هاي پژوهش.................................................................................................................................... 90

منابع و مآخذ

الف) منابع فارسي........................................................................................................................................................ 93

ب) منابع انگليسي....................................................................................................................................................... 94

1 مقدمه

انسان به حكم اجتماعي بودن از بدو تولد تا پايان عمر، همواره در كنار سازمان هاي متعدد و گوناگون بوده و به صورت مستقيم يا غير مستقيم با آنها در ارتباط است. يا عضوي از سازمان است يا يكي از مصرف كننده هاي خدمات و محصولات آن مي باشد.

يكي از دغدغه هاي سازمان ها در محيط هاي رقابتي، حفظ بقاي سازمان مي باشد و اين امر ميسر نمي شود مگر اينكه به مهمترين لازمه ي آن يعني عدالت سازماني، توجه ويژه اي شود. موضوع عدالت از مهمترين مباحث و دغدغه‏هاي بشر و انديشمندان علوم گوناگون بوده و اجراي آن يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان به شمار مي رود كه وجود آن، زمينه را جهت پيشرفت و توسعه جوامع انساني بيش از پيش فراهم مي سازد. عدالت حيات و بقاي سيستم هاي اجتماعي را استمرار بخشيده و عناصر اجتماعي را در كنار يكديگر منسجم مي سازد، در حالي كه بي عدالتي و توزيع غير منصفانه ي دستاوردها و ستاده هاي سازمان موجب جدايي و اضمحلال آنها و همچنين تضعيف روحيه كاركنان و افزايش تناوب رفتارهاي نامولد ميان اعضاي سازمان و رفتارهايي چون ابراز خستگي، غيبت، ترك شغل، عدم تعهد و ... مي شود.

امروزه با توجه به نقش فراگير و همه جانبه سازمان ها در زندگي اجتماعي انسان ها نقش عدالت در ســازمان ها بيش از پيش آشكارتر شده است. سازمان هاي امروزي در واقع مينياتوري از جامعه بوده و تحقق عدالت در آنها به منزله تحقق عدالت در سطح جامعه است. به همين دليل امروزه عدالت سازماني به مانند ساير متغيرهاي مهم در رفتار سازماني از جمله تعهد سازماني و رضايت شغلي جايگاه خاصي را در متون مديريت پيدا كرده است. بنابراين مديران در سازمان هاي امروزي نمي توانند نسبت به اين موضع بي‌تفاوت باشند. چنانچه مديران سازمان ها به دنبال پيشرفت و بهبود در سازمان هستند بايستي قادر باشند درك وجود عدالت در سازمانشان را در كاركنان به وجود آورند.

همچنين به نظر مي‎رسد رعايت عدالت سازماني، يكي از عوامل كليدي و تأثيرگذار بر تعهد سازماني كاركنان  باشد كه تأثير چشمگيري بر عملكرد كاركنان دارد. تعهد سازماني بركاهش غيبت، افزايش ماندگاري، تعلق و وفاداري، بهره وري، پذيرش راهبرد و هنجارها و ارزش هاي سازماني نقشي عمده‎ دارد. مطالعات و بررسي هاي مربوط به تعهد سازماني كاركنان، به كاهش هزينه ‎هاي هنگفت ناشي از ترك خدمت و جذب نيرو هاي جديد و نيز بهبود شاخص هاي كليدي عملكرد مي‌انجامد.

از طرف ديگر سازمان هايي كه توانايي نوآوري دارند بهتر مي توانند نسبت به رقبا مزيت رقابتيشان را حفظ كنند و يكي از لازمه هاي آن اين است كه خود كاركنان رفتار نوآورانه اي داشته باشند، رفتارهايي كه به توليد و يا معرفي ايده هاي جديدي بيانجامد، بنابراين افزايش پتانسيل نوآوري كاركنان امري ضروري است. از اين رو در پژوهش حاضر قصد داريم تاثير عدالت سازماني بر رفتار نوآورانه كاركنان را با در نظر گرفتن نقش تعديل كننده ي تعهد سازماني مورد بررسي قرار دهيم كه يافته هاي اين پژوهش در فصل پنج به شرحي كه خواهد آمد ارائه شده است.

1-2 بيان مساله  و اهميت موضوع

در سازمان ها، كاركنان بازيگران اصلي در موفقيت سازماني هستند. محققان بسياري اثبات كرده اند كه رفتار نوآورانه كاركنان بر عملكرد سازمان تاثير مثبتي دارد. با درك اهميت مقوله نوآوري،  نمي توان از رفتار كاركنان كه منجر به نوآوري مي شود چشم پوشي كرد. محققان بسياري كه پژوهش هايي در زمينه ي سازمان ها انجام داده اند، توجه ويژه اي به اين سوال داشته اند كه چرا تحت برخي شرايط، كاركنان از خود رفتار نوآورانه نشان داده و در برخي شرايط اينگونه نبوده اند. اين امر حاكي از روند رو به رشد تمايل محققان به نشان دادن اهميت رفتار نوآورانه كاركنان در سازمان ها دارد.

رفتار نوآورانه با تعدادي زيادي از ويژگي هاي سازمان و خروجي هاي آن ارتباط دارد. طي چند سال اخير پژوهش هاي زيادي پيرامون اين موضوع انجام شده است و يكي از دغدغه هاي اصلي آنها در مورد رابطه ي بين رفتار نوآورانه و تعهد سازماني مي باشد، در واقع مهمترين و جامع ترين عامل در افزايش رفتار نوآورانه، تعهد كاركنان مي باشد زيرا گستره وسيعي از متغيرهاي سازماني شامل ويژگي هاي شغلي، فرهنگ و رهبري را پوشش مي دهد. از آنجا كه تعهد سازماني يك ارتباط دو طرفه بين سازمان و كاركنان دارد، بديهي است كه تعهد كاركنان نقشي كليدي در افزايش رفتار نوآورانه آنها داشته باشد (لاك و لاتهام[1]، 1990). محققان همچنين استدلال مي كنند كه تعهد منجر به اثربخشي سازماني و تمايل به حمايت از استراتژي هاي بهبود بهره وري مي شود كه در آنها رفتار نوآورانه نقشي حياتي ايفا مي كند (لي[2]، 2000؛  ويليامز[3]، 2005).

علاوه بر اين، عدالت سازماني نيز مي تواند بر رفتارهاي نوآورانه ي كاركنان تاثيرگذار باشد. از آنجا كه كاركنان نقش اصلي در تعيين عوامل موفقيت در يك محيط رقابتي دارند، رفتار نوآورانه كاركنان به احتمال زياد نتيجه ي عدالت سازماني باشد. در اين پژوهش اساس عدالت سازماني بر پايه ي نظريه ي برابري آدامز[4] (1965) و نحوه ي تقسيم بندي عدالت توسط بايز و مواگ[5] (1986) قرار دارد. هنگامي كه به صورت منصفانه تري با كاركنان رفتار شود، آنها در مقابل، تمايل كمتري به بروز رفتارهاي مخرب و منحرف بر ضد سازمان و مديران خواهند داشت (ديلي و كرك[6]، 1992).

عدالت همچنين مي تواند از طريق تعهد سازماني بر رفتار نوآورانه تاثيرگذار باشد. عدالت سازماني، كه اساسا بر انصاف در محل كار تمركز دارد، تاثير بسزايي بر ويژگي هاي مختلف كاركنان از قبيل؛ تمايل به ترك خدمت، غيبت، رضايت شغلي، عملكرد شغلي، اعتماد و تعهد سازماني دارد (گرينبرگ[7]، 2004؛ كولكوئيت و همكاران[8]، 2001). ادراك از سطح بالاي عدالت سازماني به افزايش رضايت شغلي و عملكرد كاركنان و به تبع آن كاهش ترك خدمت منجر مي شود كه به نوبه ي خود باعث افزايش تعهد افراد به سازمان خود خواهد شد. از طرفي با توجه به وجود رابطه ي مثبت بين تعهد سازماني و رفتار نوآورانه ي كاركنان، تعهد سازماني مي تواند در ارتباط بين عدالت سازماني و رفتار نوآورانه، نقش تعديل كننده داشته باشد و آن را تقويت كند.

1-3 اهداف پژوهش

در پژوهش حاضر سعي بر آن شده چندي از عوامل تاثير گذار بر رفتار نوآورانه از قبيل عدالت سازماني و تعهد سازماني بررسي شود. بنابر اين اهداف اصلي و فرعي پژوهش به صورت زير تدوين مي شود:

1-3-1 هدف اصلي:

   هدف پژوهش حاضر بررسي تاثير ابعاد عدالت سازماني (توزيعي، رويه اي و تعاملي) و رفتار نوآورانه كاركنان در حضور تعديل كننده  تعهد سازماني مي باشد.

1-3-2 اهداف فرعي:

 • بررسي تاثير عدالت توزيعي بر رفتار نوآورانه  كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت رويه اي بر رفتار نوآورانه  كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت تعاملي بر رفتار نوآورانه  كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت توزيعي بر تعهد سازماني كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت رويه اي بر تعهد سازماني كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت تعاملي بر تعهد سازماني كاركنان
 • بررسي تاثير تعهد سازماني بر رفتار نوآورانه كاركنان
 • بررسي تاثير عدالت توزيعي بر رفتار نوآورانه كاركنان با درنظر گرفتن نقش تعديل كننده  تعهد سازماني
 • بررسي تاثير عدالت رويه اي بر رفتار نوآورانه كاركنان با درنظر گرفتن نقش تعديل كننده  تعهد سازماني
 • بررسي تاثير عدالت تعاملي بر رفتار نوآورانه كاركنان با درنظر گرفتن نقش تعديل كننده  تعهد سازماني

1-4 فرضيه­هاي پژوهش

1-4-1 فرضيه اصلي:

هر سه نوع عدالت سازماني (توزيعي، رويه اي، تعاملي) تاثير مثبتي بر رفتار نوآورانه كاركنان دارند و تعهد سازماني اين روابط را تعديل مي كند.

1-4-2 فرضيه هاي فرعي:

 • عدالت توزيعي تاثير مثبتي بر رفتار نوآورانه كاركنان دارد.
 • عدالت رويه اي تاثير مثبتي بر رفتار نوآورانه كاركنان دارد.
 • عدالت تعاملي تاثير مثبتي بر رفتار نوآورانه كاركنان دارد.
 • عدالت توزيعي تاثير مثبتي بر تعهد سازماني كاركنان دارد.

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

اينجا فقط تكه اي از متن اين پايان نامه درج شده براي دانلود متن كامل به سايت منبع مراجعه نماييد :

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۳:۴۹:۲۶ | مدير
،

پايان نامه تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

مديريت دولتي - گرايش منابع انساني

عنوان :

تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه.. 2

1-2) بيان مسأله تحقيق.. 3

1-3) اهميت تحقيق.. 6

1-4) ضرورت تحقيق.. 7

1-5) اهداف تحقيق.. 8

1-5-1) هدف اصلي.. 8

1-5-2) اهداف فرعي.. 8

1-6) فرضيه هاي تحقيق.. 8

1-6-1) فرضيه اصلي.. 9

1-6-2) فرضيه هاي فرعي.. 9

1-7) روش تحقيق.. 9

1-8) قلمرو تحقيق.. 9

1-8-1) قلمرو مكاني.. 9

1-8-2) قلمرو زماني.. 10

1-8-3) قلمرو موضوعي.. 10

1-9) روش گردآوري داده ها.. 10

1-10) جامعه آماري.. 10

1-11) روش تجزيه وتحليل داده ها.. 10

1-12) تعريف مفاهيم و واژگان كليدي.. 10

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

بخش اول: مباني نظري.. 14

الف ) مديريت دانش.. 14

2-1)مقدمه.. 14

2-2) هرم دانش.. 15

2-3) زنجيره دانش.. 17

2-4) كاركردهاي دانش 18

2-5) تاريخچه مديريت دانش 19

2-6) تعريف مديريت دانش 20

2-7) هدفهاي مديريت دانش 22

2-8) ديدگاه هاي متفاوت درمديريت دانش 22

2-8-1) ديدگاه سازماني 23

2-8-2)ديدگاه منابع انساني 24

2-8-3)ديدگاه فرايند 24

2-8-4) ديدگاه هستي شناسي 26

2-8-4-1)الگوي چهار مرحله اي خلق دانش 27

2-8-5)ديدگاه معماري فن آوري اطلاعات 28

2-8-6)ديدگاه فعاليت مديريت 28

2-9) مدل هاي مديريت دانش 29

2-9-1) مدل هيكس (2000) 30

2-9-2)مدل عمومي دانش در سازمان 30

2-9-3)مدل هفت سي ارائه شده توسط انجمن بهره وري و كيفيت آمريكا 31

2-10) مزاياي عمده مديريت دانش 32

ب) بهره وري 33

2-11)  مقدمه 33

2-12) تاريخچه اصطلاح بهره وري 34

2-13) بهره وري چيست ؟ 35

2-14) مفهوم بهره وري از نظر سازمانهاي مختلف بين المللي 36

2-15) انواع بهره وري 37

2-16) سطوح بهره وري 38

2-17) بهره وري، عملكرد سازماني ، كارايي ، اثربخشي 39

2-18) عامل هاي مؤثر بر بهره وري 41

2-19) الگوهاي بيانگر عامل هاي مؤثر بربهره وري منابع انساني 42

2-19-1)مدل « موري اينسورث » و « ينويل اسميت » 43

2-19-2)الگوي«هرسي»و«گلداسميت» 44

2-19-3)الگوي « سوترمايستر » 46

2-19-4)الگوي «چان» و«كاكا» 46

2-20) بهره وري دانش 46

2-25) تأثير مديريت دانش بر بهره وري.. 48

بخش دوم : پيشينه ميداني تحقيق.. 51

الف : تحقيقات داخلي.. 51

ب : تحقيقات خارجي.. 54

بخش سوم : چارچوب تحقيق.. 58

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه.. 64

3-2) نوع تحقيق.. 64

3-3) روش تحقيق.. 64

3-4)طبقه بندي متغيرهاي تحقيق.. 64

3-5) جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 66

3-5-1) جامعه آماري.. 66

3-5-2) حجم نمونه.. 67

3-6) ابزار جمع آوري اطلاعات.. 68

3-7) روايي و پايايي پرسشنامه.. 69

3-8) شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات.. 71

3-8-1) آمار توصيفي.. 71

3-8-2) آمار استنباطي.. 71

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات

4-1) مقدمه.. 73

4-2) تجزيه و تحليل توصيفي داده ها.. 73

4-2-1) توزيع فراواني پاسخ دهندگان در سازمان ها.. 73

4-2-2) بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان.. 74

4-2-2-1) تحصيلات.. 74

4-2-2-2) سابقه ي خدمت.. 76

4-2-2-3) جنسيت.. 78

4-2-2-4) وضعيت استخدام.. 80

4-2-2-5) سن.. 82

4-3) تجزيه و تحليل استنباطي داده ها.. 84

4-3-1)آزمون همبستگي جزيي.. 84

4-3-2)آزمون رگرسيون خطي.. 88

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه.. 94

5-2) نتايج تحقيق.. 94

5-2-1) نتايج بدست آمده از آمار توصيفي.. 94

5-2-2) نتايج بدست آمده از آمار استنباطي.. 95

5-2-2-1) بررسي نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي جزئي.. 95

5-2-2-2) بررسي نتايج بدست آمده از آزمون رگرسيون خطي.. 97

5-3) مقايسه نتايج تحقيق با مطالعات انجام شده.. 98

5-4) پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق.. 100

5-5) پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آتي.. 102

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 102

منابع.. 103

منابع فارسي.. 103

منابع لاتين.. 107

چكيده لاتين.. 135

پيوست.. 111

پيوست اول: پرسشنامه هاي اصلي.. 111

پيوست دوم: تجزيه و تحليلهاي آماري.. 115

 

 در سال هاي اخير، به دليل منافع فزاينده مديريت دانش، تحقيقات گوناگوني در اين زمينه انجام شده است . با توجه به اينكه مديريت دانش از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد كاركنان مي باشد ، تحقيق حاضر قصد دارد تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان را مورد بررسي قرار دهد.بنابراين بعد از بررسي ادبيات تحقيق ، محقق مدل بوس را كه داراي پنج مولفه ايجاد دانش ، ثبت دانش، پالايش دانش ، انتقال دانش و كاربرد دانش مي باشد، انتخاب كرده است. همچنين براي بررسي وضعيت موجود بهره وري منابع انساني از مدل " موري اينسورث "  و " نيول اسميت" كه شامل شش جزء (وضوح نقش ، شايستگي ، محيط ، ارزشها ، تناسب ترجيحي و پاداش ) مي باشد ، استفاده شده است . در مطالعه مقدماتي پايايي پرسشنامه ها مورد تأييد قرار گرفت ، پرسشنامه مديريت دانش شامل 23 سوال و پرسشنامه بهره وري شامل 18 سوال است . نمونه آماري اين تحقيق، كاركنان دانشگاه هاي استان قم بوده اند ، لذا براساس روش نمونه گيري تصادفي از بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت 119 پرسشنامه بررسي شد . براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون رگرسيون خطي و آزمون همبستگي جزئي استفاده شده است . در نهايت با عنايت به يافته هاي تحقيق مشخص گرديد مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني در مراكز آموزش عالي تأثير مثبت و معناداري ميگذارد. به علاوه نتايج نشان مي دهند كه مؤلفه هاي ايجاد دانش ، ثبت دانش و كاربرد دانش  با بهره وري نيروي انساني ارتباط مثبت و معناداري دارند و بين مؤلفه هاي انتقال دانش و پالايش دانش  با بهره وري نيروي انساني رابطه معناداري وجود ندارد . در نهايت با عنايت به يافته هاي تحقيق مشخص گرديد مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني در مراكز آموزش عالي تأثير مثبت و معناداري ميگذارد.

كلمات كليدي :

مديريت دانش ، ايجاد دانش ، ثبت دانش، پالايش دانش و بهره وري

   1-1)مقدمه

هزاره سوم عرصه تاخت و تاز اطلاعات و فن آوري هاي جديد در محيطي به شدت پيچيده است . در اين برهه از زمان، تغيير مداوم، جزئي جدا ناشدني از سازمانها به منظور بقا در محيط است ، اما تغيير به تنهايي كافي نيست تغيير بايد مبتني بر جمع آوري داده هاي مناسبي از محيط خارجي وداخلي و تبديل آنها به دانش باشد . درچنين شرايطي ، ايجاد مزيت رقابتي استراتژيك نيازمند نوع جديدي از سازمان ها است كه قابليت ايجاد دانش كيفي را داشته باشند. يكي از اهداف كليدي مديريت دانش تبديل دانش ضمني[1] (ذهني ) به دانش ثبت شده صريح[2] (رسمي)است تا از اين طريق بتوان ، ريسك از دست رفتن دانش با ارزش سازمان بواسطه افت كاركنان و  خطر از دست دادن حافظه سازمان به هنگام تعديل نيروي انساني را كاهش داد. تسهيم دانش و يادگيري مشاركتي در آموزش عالي يك نقطه شروع، براي فرايندهاي معتبر سازي، تصفيه و بررسي برنامه هايي كه مبنايي را براي تاريخچه يادگيري فراهم مي كنند ، تعيين مي نمايد. اين مديريت دانش است كه ابزاري را ارائه مي دهد تا دانش و سرمايه فكري دائماً جمع آوري و ساماندهي شود (فراپائولو ،1388، ص:16). اودل[3] و گرايسون[4] (1998) مديريت دانش را به عنوان يك رويكرد سيستماتيك براي يافتن ، درك كردن و استفاده كردن از دانش براي ايجاد ارزش، تعريف مي كنند(  Sendra & Gable,2010,p:298).

بزرگترين آرزوي سازمانهاي فعلي، ايجاد يك مديريت دانش مناسب و اداره آن به گونه ايست كه بالاترين سطح بهره وري را براي آنها به همراه داشته باشد. برنامه ريزي و تصميم گيري جهت دستيابي و حفظ بهره وري يكي از اهداف اصلي سازمانهاي موفق محسوب مي شود وسالانه سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در اين زمينه انجام مي دهند (مشرف جوادي و همكاران،1383،ص:90).  از سال 1957 سالو[5] تحقيقاتش را روي عواملي متمركز كرد كه اين عوامل از طريق افزايش بازده باعث رشد بهره وري مي شوند، ولي اين افزايش بازده با توجه به  تغييرات در عوامل ورودي قابل توضيح نمي باشد . سرمايه گذاري در دانش يكي از اين عوامل مي باشد . از اين رو، تحليل ارتباط دانش و بهره وري نقش مهمي در مطالعات رشد و توسعه سازمانها بازي مي كند(O’ Mahony&Vecchi, 2009,p:734 ). همچنين با توجه به تأكيد بر مديريت دانايي در برنامه هاي توسعه كشور، دانشگاهها بايد به عنوان كانون خلق دانش عمل كنند و به اين منظور خود بايد كاركنان دانش مدار داشته باشند و در زمينه مديريت دانش بيشترين سرمايه گذاري را داشته باشند . بنابراين اين تحقيق در دانشگاهها انجام مي شود تا ببينيم آيا در مراكز آموزش عالي مورد مطالعه ، ميان مؤلفه هاي مديريت دانش و بهره وري ارتباط وجود دارد. در خصوص رابطه مديريت دانش و بهره وري تحقيقات سيستماتيك كمي صورت گرفته است، اما با مرور ادبيات مربوطه، مي توان اين رابطه را در دانشگاهها مورد بررسي قرار داد .

به دليل اهميت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين مديريت دانش و بهره وري پرداخته شده است.

1-2) بيان مسأله تحقيق

عصر حاضر، عصر دانايي يا دانش لقب گرفته است . در اين عصر ، توسعه فن آوري و اطلاعات ، جامعه بشري را براي ادامه حيات مجبور به يافتن ابزار و راهكارهاي جديد متناسب با شرايط حاكم كرده است . از سوي ديگر ، سازمان هاي امروز سازمانهاي يادگيرنده هستند و فرايند هاي يادگيري بايد در آنها اتفاق افتد خصوصا براي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه بدنه اي حرفه اي دارند و بايد با دانش و فن آوري جلو روند. اين سازمان ها داراي افرادي دانش محور و دانش پژوه مي باشند . گرنت [6](1996) معتقد است اهميت فزاينده دانش به عنوان يك منبع حياتي، از طريق رويكردهاي نظري مرتبط با دانش منعكس مي شود. ديدگاه دانش محور سازمان، دانش و توانايي براي يكپارچه كردن دانش فردي در انجام يك وظيفه مشترك را براي ايجاد يك مزيت رقابتي، حياتي در نظر مي گيرد . نوناكا[7] و تاكوچي[8] (1995) انواع دانش را به دو نوع دانش ضمني و دانش صريح تقسيم كرده اند. از نظر نوناكا و ونكروگ[9] (2009 )  در ارتباط با ديدگاه فردي دانش با سطح سازماني ، تئوري ايجاد دانش سازماني فرايندي است كه دانش فردي موجود را با سيستم دانش سازماني مرتبط مي سازد (Linder & Wald,2011,p:878 ) .

بنا به گفته ساليس[10] و همكاران، مديريت دانش با وجود تاريخچه كوتاهي كه دارد ، ريشه در فلسفه ، روان شناسي و نيز نظريه هاي مديريت و تجارت دارد. منشأ فكري آن به عصر انقلاب صنعتي در قرون 18، 19 و ديدگاههاي مديريت بر مي گردد. اين رويكرد جديد به واقع بر نياز سازمان ، كه سازماندهي سرمايه هاي فكري ، انساني و علمي است متمركز مي شود و به عنوان رويكردي نوين در تغيير و جا به جايي از مديريت مغزها تجلي يافته و رشد سريع دانش و فن آوري را سبب گرديده است (نيك بخت و همكاران،1389،ص: 217).

محققان اغلب مديريت دانش را به عنوان يك فرايند سيستماتيك شامل چندين مرحله درك مي كنند. براي مثال هيبارد[11] (1997) مديريت دانش را به عنوان فرايند كسب مهارت مشترك سازمان از منابع مختلف (مثل پايگاههاي اطلاعاتي ، مقالات و افراد) و استفاده از اين پايگاه دانش براي نفوذ در سازمان تعريف مي كند (  Sendra & Gable, 2010,p:298) .

ويگ[12] (1997) مديريت دانش را به اين شكل تعريف كرد : "ساختاري سيستماتيك، صريح و پيش بيني شده، براي تجديد و به كارگيري دانش است كه براي حداكثر كردن اثربخشي مرتبط با دانش و بازده حاصل از دارايي هاي دانشي مي باشد" (عزيزي و همكاران،1389،ص:101) . در سال 2004 بوس[13] تقسيم بندي ديگري براي نشان دادن مؤلفه هاي مديريت دانش در نظر گرفت .اين مؤلفه ها شامل ايجاد دانش، ثبت دانش، پالايش دانش، انتقال و كاربرد دانش مي باشند .از آنجا كه بسياري از محققان تقسيم بندي بوس را به كارگرفته اند، اين تحقيق هم از همين تقسيم بندي استفاده مي كند.

از سوي ديگر، امروزه بهره وري فراتر از يك معيار و شاخص اقتصادي است ، و به عنوان يك رويكرد جامع ، يك فرهنگ و نگرش نظام گرا ، و يك كلي از همه افراد مطرح است . به طوري كه مي تواند هريك از جنبه هاي اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي كشور ، سازمان و يا حتي افراد را تحت تأثير متقابل قرار دهد ( جمعي از اساتيد ، مديريت ، 1378،ص: 86 ).

دانشمندان روي ابعاد متعددي از مديريت دانش تمركز كرده اند. با اين وجود در حال حاضر تحقيقات قاطع كمي درباره رابطه بين مديريت دانش و عملكرد و بهره وري شركت وجود دارد . تعداد كمي از مطالعات يك رابطه منفي را نشان مي دهند ، از سوي ديگر، اكثر مطالعات در ادبيات مديريت دانش اثرات مثبت مديريت دانش در بهره وري شركت را نشان مي دهند (Yang,2010,p:215). سازمانها از طريق به كارگيري استراتژي هاي مديريت دانش موجبات نوآوري در فرايندها ، فعاليتها ، محصولات و خدمات خويش را فراهم مي كنند و درنتيجه موقعيت رقابتي خويش را بهبود مي بخشند . همچنين براي توليد دانش بايد مجموعه هاي انساني را سازماندهي كنيم كه در اين ميان دانشگاه ها و گروه هاي علمي ، كه پايگاه هر دو گروه دانش پژوهان و دانش آفرينان هستند، از بيشترين اهميت برخوردارند . از آنجا كه دانشگاه نهادي پويا و پيچيده است و سازماني دانش مدار مي باشد، فعاليتهاي اصلي خود را بايد معطوف به ايجاد ، ثبت ، پالايش ، انتشار و كاربرد دانش نمايد .

مدل مديريت دانش استفاده شده در اين تحقيق مدلي است كه توسط بوس[14]در سال 2004 ارائه شده است. و شامل مراحلي است كه فرايند هاي آن يك مدل سيكلي را بوجود مي آورند : ايجاد دانش، ثبت دانش، انتقال دانش، پالايش دانش و كاربرد دانش.

محقق در اين پژوهش بر آن است تا با مطالعه مديريت دانش دانشگاه هاي استان قم ، تأثير آن بر      بهره وري نيروي انساني را مورد مطالعه قرار دهد. چرا كه امروز مديريت دانش تا حدودي بر تمام جنبه هاي سازمان تأثيرگذار است. به نظر مي رسد كه شكاف بين مديريت دانش مناسب و موجود در مراكز آموزش عالي ، اين مراكز را در زمينه بهره وري مناسب از نيروي انساني با مشكلاتي مواجه خواهد ساخت. بنابراين بررسي وضعيت مديريت دانش موجود اين مراكز و همچنين ميزان بهره وري نيروي انساني از اهداف اين تحقيق به شمار مي رود. مديريت دانش قوي و مناسب ، زمينه بهره وري بيشتر منابع انساني در جهت كاستن از مسائل و مشكلات را فراهم مي كند و همچنين حركت در جهت تعالي و كارايي و كسب مزيت رقابتي پايدار را تسريع مي كند.

حال با توجه به اهميت مديريت دانش در تعيين ميزان بهره وري منابع انساني اين سوال مطرح مي شود كه آيا در سازمانهاي مورد مطالعه، مديريت دانش بر بهره وري تأثيرگذار مي باشد؟

اين سؤال، مسأله اصلي تحقيق حاضر بوده و اين پژوهش درصدد است تا جواب مناسبي به سؤال فوق دهد.

 1-3) اهميت تحقيق

اگر چه صنعتي شدن ممكن است براي محيط و براي نهادهاي اجتماعي زيان بخش باشد . اما اين مسأله بر فشارهاي اخير جهت رقابتي شدن بيشتر تجارت نقشي نداشته است و اين در حالي است كه بي ثباتي اقتصادي ، جا به جايي زياد كاركنان ، تغييرات بين المللي در قدرت سياسي ، رقابت جهاني و تغييرات سريع ، محيط اقتصادي جديدي را ترسيم كرده است  ؛ در نتيجه سازمانهاي تجاري جديد نمي توانند بطور اثربخش در بازار بدون مديران و كاركنان ماهر و بدون كاربرد روشهايي براي مديريت دانش كاركنان خود و به كار گيري ظرفيت هاي كامل فرآيند ها و فن آوري هاي تجاري از جمله فن آوري   اطلاعات ، رقابت كنند . (برگران ، 1386، ص:5 ). اكنون ، شكاف دانش[15] ( فاصله آنچه سازمان مي داند و آنچه بايد بداند) مكمل شكاف راهبردي[16] ( فاصله آن چه مي توان كرد و آنچه بايد كرد ) شده است . در عين حال نگهداري دانش در انحصار فرد كه احتمالاً به حصر دانش منجر مي شد و با ترك سازمان از سوي فرد به از دست دادن سرمايه سازمان مي انجاميد ، نيز كارساز نيست . زيرا اين تفكر اكنون جا افتاده است كه هر سرمايه اي با هزينه كردن كاهش مي يابد ، الا سرمايه دانشي سازمان كه هر چه بيشتر شود ، انبوه تر و ثمر بخش تر مي شود( ابيلي و موفقي ، 1386،ص: 58-59) .

امروزه اهميت مديريت دانش همچنين بيشتر وبيشتر مورد توجه انواع سازمانها شامل شركتها ، شركتهاي دولتي ، مؤسسات تحقيقاتي ، سازمانهاي غيردولتي ( NGOs  ) و مراكز آموزش عالي، مي باشد.   

ضرورت التزام به تفكر دانش محور و توسعه دانش در سازمان ها و پذيرش نقش مديران منابع انساني به عنوان مديران دانشي ، به علت تأثيري است كه مديريت دانش بر جنبه هاي مختلف سازمان مي گذارد. مديريت دانش مي تواند سازمان را به جلو راند يا از حركت باز دارد و اين توان بالقوه به خاطر تأثيري است كه مديريت دانش در ايجاد مزيت رقابتي دارد . لذا در حال حاضر، در بيشتر موارد  اگر بخواهيم علل موفقيت و عدم موفقيت سازمانها را مطالعه كنيم بايد به بررسي مديريت دانش بپردازيم . بدون ترديد يك سازمان بايدكشف كننده ، پرورش دهنده و تقسيم كننده دانش باشد. همه سازمان ها ، دانش را بكار مي برند و تعميم مي دهند. مراكز آموزش عالي مشابه دانش را در هسته خود دارند. آنها اطلاعات را پردازش مي كنند و به دانش تبديل مي نمايند. سپس دانش را از طريق تركيب آن با ارزش ها، استراتژي ها و تجارب خويش بكار مي برند تا بر اساس آن تصميم گيري كنند. بنابراين، مديريت دانش مناسب، انتقال و اشتراك دانش و تجربيات مفيد را تشويق مي كند و از اين طريق در بالا رفتن بهره وري سهم به سزايي دارد.

تنها با مديريت دانش مناسب مي توان به تدريج دانش وتعامل ميان افراد سازمان را در جهتي سازماندهي كرد كه از مديريت دانايي به عنوان يك مزيت رقابتي بهره گرفت. از اين رو سازمان ها مي توانند با آموزش كاركنانشان در جهت با مفهوم كردن تعاملاتشان، به اشتراك ، انتقال و تقابل دانش در ميان اعضا كمك كنند و از اين طريق بهره وري اعضا را به سطح بالاتري سوق دهند. در حال حاضر بدون وجود يك نظام ارتباطي و مديريت دانش گسترده وفعال هيچ تلاشي در جهت توليد و پيشرفت جامعه و بطوركلي ، بهره وري به موفقيت نمي رسد. لذا تحقيق در زمينه اثراتي كه مديرت دانش قادر است بر بهره وري بگذارد از اهميت ويژه اي برخوردار است.

1-4) ضرورت تحقيق

كوچك سازي و راهبرد كاهش بالاسري و افزايش سود ، اگر چه راه حلي در جهان پر رقابت دهه هاي اخير بود، اما چه در كشاكش فرآيند كوچك سازي و چه در رقابت هاي مبتني بر جلب خبرگان ، با از دست دادن سرمايه هاي انساني دانشگر همراه شد . اين پديده ازيكسو و ريزش پرسنلي نيروهاي انساني از طريق ترك كار، بازنشستگي و غيره از سوي ديگر ، مسئله انتقال دانش از فرد به سازمان و ضرورت توسل به دانش سازماني به جاي دانش فردي را امري غير قابل اجتناب و ذخيره سازي دانش را در سطوح سازماني ، تنها راه حفظ مزيت رقابتي قلمداد كرد و اكنون ، دانش سازماني تنها سرمايه قابل اعتماد سازمان تلقي مي شود ( ابيلي و موفقي ، 1386،ص: 58-59).

بنابراين ،چالش اصلي سازمان ها درك مديريت دانش و چگونگي پياده سازي آن است . امروزه بزرگترين آرزوي سازمان ها تعريف يك سيستم مديريت دانش مناسب و اداره آن به يك روش موفق است. بي شك، دانشگاه ها و موسسات آموزشي و پژوهشي به عنوان سازمانهاي دانشگر بايد در طراحي و استقرار سيستم مناسب مديريت دانش، در نقش سازمان هاي پيشرو ظاهر شوند. بخش قابل توجهي از فرايند آموزش دردانشگاه ها با توليد دانش تلويحي و ساختن شبكه هايي كه به تقسيم و معنادار ساختن دانش كمك مي كند ، مرتبط است. اگر اين يك موفقيت تلقي گردد، ضروري است كه زماني براي اين نوع از واكنشها اختصاص داده شود.

اين پژوهش در مراكز آموزش عالي، با توجه به گستردگي و وسعت آن و نيروي انساني دانش مدار انجام آن، بستر موجود مديريت دانش خود را مورد بازبيني قرار خواهد داد و اهميت اين بعد بر روي بهره وري ارزيابي مي شود. آگاهي از وضعيت موجود مديريت دانش و مؤلفه هاي آن در مراكز منتخب و سعي در كسب مزاياي حاصل از مديريت دانش مي تواند به سازمان كمك كند تا با انجام كارهاي هر چند به ظاهر كوچك و ناچيز بر مبناي اصول مديريت دانش ، به هدفهاي بلند و مزاياي پايدار دست پيدا كند. لذا ضرورت انجام چنين پژوهشي براي آگاهي از وضعيت موجود مديريت دانش و بهره وري، براي ايجاد انگيزه و جهت دهي علمي به نيروي انساني شاغل در سازمان كه از مهمترين منابع سازمان به شمار مي آيند، احساس مي شود.

از سوي ديگر، بايد در نظر داشت دستيابي به اهداف علم و فن آوري سند چشم انداز 1404 و طراحي چگونگي رشد علمي كشور كه در پيش نويس نقشه جامع علمي كشور و همچنين سياستهاي كلي برنامه پنجم توسعه مورد تاكيد قرار گرفته است، مستلزم استقرار سيستم هاي مناسب مديريت دانش در سازمان هاي مختلف و بخصوص دانشگاه ها وموسسات عالي آموزشي است . بدون طراحي و استقرار سيستم هاي كارآ مد و اثربخش، ايجاد جريان هاي علمي پيشتاز، و ارتقاي جايگاه علمي كشور در منطقه ميسر نيست. و اين خود ضرورت بررسي اثر مديريت دانش بر بهره وري مراكز آموزش عالي به عنوان مهمترين سازمانهاي دانشگر كشور را بيان مي كند.

1-5) اهداف تحقيق

با توجه به تأثيري كه مديريت دانش در ايجاد مزيت رقابتي ، چه در سطح خرد و چه در سطح كلان، براي سازمان دارد ، هدف اين تحقيق تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم مي باشد.

1-5-1) هدف اصلي:

1-5-1-1) بررسي  تأثير مديريت دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم.

1-5-2) اهداف فرعي :

1-5-2-1) بررسي تأثير توليد دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم.

1-5-2-2) بررسي تأثير ثبت دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم .

1-5-2-3) بررسي تأثير پالايش دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم .

1-5-2-4) بررسي تأثير انتشار دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم.

1-5-2-5) بررسي تأثيركاربرد دانش  بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم .

 

1-6) فرضيه هاي تح

...

 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

(M.A)

مديريت دولتي - گرايش منابع انساني

عنوان :

تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان دانشگاه هاي استان قم

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

 

فصل اول: كليات تحقيق

1-1)مقدمه.. 2

1-2) بيان مسأله تحقيق.. 3

1-3) اهميت تحقيق.. 6

1-4) ضرورت تحقيق.. 7

1-5) اهداف تحقيق.. 8

1-5-1) هدف اصلي.. 8

1-5-2) اهداف فرعي.. 8

1-6) فرضيه هاي تحقيق.. 8

1-6-1) فرضيه اصلي.. 9

1-6-2) فرضيه هاي فرعي.. 9

1-7) روش تحقيق.. 9

1-8) قلمرو تحقيق.. 9

1-8-1) قلمرو مكاني.. 9

1-8-2) قلمرو زماني.. 10

1-8-3) قلمرو موضوعي.. 10

1-9) روش گردآوري داده ها.. 10

1-10) جامعه آماري.. 10

1-11) روش تجزيه وتحليل داده ها.. 10

1-12) تعريف مفاهيم و واژگان كليدي.. 10

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق

بخش اول: مباني نظري.. 14

الف ) مديريت دانش.. 14

2-1)مقدمه.. 14

2-2) هرم دانش.. 15

2-3) زنجيره دانش.. 17

2-4) كاركردهاي دانش 18

2-5) تاريخچه مديريت دانش 19

2-6) تعريف مديريت دانش 20

2-7) هدفهاي مديريت دانش 22

2-8) ديدگاه هاي متفاوت درمديريت دانش 22

2-8-1) ديدگاه سازماني 23

2-8-2)ديدگاه منابع انساني 24

2-8-3)ديدگاه فرايند 24

2-8-4) ديدگاه هستي شناسي 26

2-8-4-1)الگوي چهار مرحله اي خلق دانش 27

2-8-5)ديدگاه معماري فن آوري اطلاعات 28

2-8-6)ديدگاه فعاليت مديريت 28

2-9) مدل هاي مديريت دانش 29

2-9-1) مدل هيكس (2000) 30

2-9-2)مدل عمومي دانش در سازمان 30

2-9-3)مدل هفت سي ارائه شده توسط انجمن بهره وري و كيفيت آمريكا 31

2-10) مزاياي عمده مديريت دانش 32

ب) بهره وري 33

2-11)  مقدمه 33

2-12) تاريخچه اصطلاح بهره وري 34

2-13) بهره وري چيست ؟ 35

2-14) مفهوم بهره وري از نظر سازمانهاي مختلف بين المللي 36

2-15) انواع بهره وري 37

2-16) سطوح بهره وري 38

2-17) بهره وري، عملكرد سازماني ، كارايي ، اثربخشي 39

2-18) عامل هاي مؤثر بر بهره وري 41

2-19) الگوهاي بيانگر عامل هاي مؤثر بربهره وري منابع انساني 42

2-19-1)مدل « موري اينسورث » و « ينويل اسميت » 43

2-19-2)الگوي«هرسي»و«گلداسميت» 44

2-19-3)الگوي « سوترمايستر » 46

2-19-4)الگوي «چان» و«كاكا» 46

2-20) بهره وري دانش 46

2-25) تأثير مديريت دانش بر بهره وري.. 48

بخش دوم : پيشينه ميداني تحقيق.. 51

الف : تحقيقات داخلي.. 51

ب : تحقيقات خارجي.. 54

بخش سوم : چارچوب تحقيق.. 58

فصل سوم: روش شناسي تحقيق

3-1) مقدمه.. 64

3-2) نوع تحقيق.. 64

3-3) روش تحقيق.. 64

3-4)طبقه بندي متغيرهاي تحقيق.. 64

3-5) جامعه و نمونه آماري تحقيق.. 66

3-5-1) جامعه آماري.. 66

3-5-2) حجم نمونه.. 67

3-6) ابزار جمع آوري اطلاعات.. 68

3-7) روايي و پايايي پرسشنامه.. 69

3-8) شيوه تجزيه و تحليل اطلاعات.. 71

3-8-1) آمار توصيفي.. 71

3-8-2) آمار استنباطي.. 71

فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها واطلاعات

4-1) مقدمه.. 73

4-2) تجزيه و تحليل توصيفي داده ها.. 73

4-2-1) توزيع فراواني پاسخ دهندگان در سازمان ها.. 73

4-2-2) بررسي ويژگي هاي جمعيت شناختي پاسخ دهندگان.. 74

4-2-2-1) تحصيلات.. 74

4-2-2-2) سابقه ي خدمت.. 76

4-2-2-3) جنسيت.. 78

4-2-2-4) وضعيت استخدام.. 80

4-2-2-5) سن.. 82

4-3) تجزيه و تحليل استنباطي داده ها.. 84

4-3-1)آزمون همبستگي جزيي.. 84

4-3-2)آزمون رگرسيون خطي.. 88

فصل پنجم: نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1)مقدمه.. 94

5-2) نتايج تحقيق.. 94

5-2-1) نتايج بدست آمده از آمار توصيفي.. 94

5-2-2) نتايج بدست آمده از آمار استنباطي.. 95

5-2-2-1) بررسي نتايج بدست آمده از آزمون همبستگي جزئي.. 95

5-2-2-2) بررسي نتايج بدست آمده از آزمون رگرسيون خطي.. 97

5-3) مقايسه نتايج تحقيق با مطالعات انجام شده.. 98

5-4) پيشنهادات بر مبناي يافته هاي تحقيق.. 100

5-5) پيشنهاداتي براي پژوهشهاي آتي.. 102

5-6) محدوديتهاي تحقيق.. 102

منابع.. 103

منابع فارسي.. 103

منابع لاتين.. 107

چكيده لاتين.. 135

پيوست.. 111

پيوست اول: پرسشنامه هاي اصلي.. 111

پيوست دوم: تجزيه و تحليلهاي آماري.. 115

 

 در سال هاي اخير، به دليل منافع فزاينده مديريت دانش، تحقيقات گوناگوني در اين زمينه انجام شده است . با توجه به اينكه مديريت دانش از عوامل تأثيرگذار بر عملكرد كاركنان مي باشد ، تحقيق حاضر قصد دارد تأثير مديريت دانش بر بهره وري كاركنان را مورد بررسي قرار دهد.بنابراين بعد از بررسي ادبيات تحقيق ، محقق مدل بوس را كه داراي پنج مولفه ايجاد دانش ، ثبت دانش، پالايش دانش ، انتقال دانش و كاربرد دانش مي باشد، انتخاب كرده است. همچنين براي بررسي وضعيت موجود بهره وري منابع انساني از مدل " موري اينسورث "  و " نيول اسميت" كه شامل شش جزء (وضوح نقش ، شايستگي ، محيط ، ارزشها ، تناسب ترجيحي و پاداش ) مي باشد ، استفاده شده است . در مطالعه مقدماتي پايايي پرسشنامه ها مورد تأييد قرار گرفت ، پرسشنامه مديريت دانش شامل 23 سوال و پرسشنامه بهره وري شامل 18 سوال است . نمونه آماري اين تحقيق، كاركنان دانشگاه هاي استان قم بوده اند ، لذا براساس روش نمونه گيري تصادفي از بين آنها نمونه آماري انتخاب گرديد و در نهايت 119 پرسشنامه بررسي شد . براي تجزيه و تحليل داده ها از آزمون رگرسيون خطي و آزمون همبستگي جزئي استفاده شده است . در نهايت با عنايت به يافته هاي تحقيق مشخص گرديد مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني در مراكز آموزش عالي تأثير مثبت و معناداري ميگذارد. به علاوه نتايج نشان مي دهند كه مؤلفه هاي ايجاد دانش ، ثبت دانش و كاربرد دانش  با بهره وري نيروي انساني ارتباط مثبت و معناداري دارند و بين مؤلفه هاي انتقال دانش و پالايش دانش  با بهره وري نيروي انساني رابطه معناداري وجود ندارد . در نهايت با عنايت به يافته هاي تحقيق مشخص گرديد مديريت دانش بر بهره وري نيروي انساني در مراكز آموزش عالي تأثير مثبت و معناداري ميگذارد.

كلمات كليدي :

مديريت دانش ، ايجاد دانش ، ثبت دانش، پالايش دانش و بهره وري

   1-1)مقدمه

هزاره سوم عرصه تاخت و تاز اطلاعات و فن آوري هاي جديد در محيطي به شدت پيچيده است . در اين برهه از زمان، تغيير مداوم، جزئي جدا ناشدني از سازمانها به منظور بقا در محيط است ، اما تغيير به تنهايي كافي نيست تغيير بايد مبتني بر جمع آوري داده هاي مناسبي از محيط خارجي وداخلي و تبديل آنها به دانش باشد . درچنين شرايطي ، ايجاد مزيت رقابتي استراتژيك نيازمند نوع جديدي از سازمان ها است كه قابليت ايجاد دانش كيفي را داشته باشند. يكي از اهداف كليدي مديريت دانش تبديل دانش ضمني[1] (ذهني ) به دانش ثبت شده صريح[2] (رسمي)است تا از اين طريق بتوان ، ريسك از دست رفتن دانش با ارزش سازمان بواسطه افت كاركنان و  خطر از دست دادن حافظه سازمان به هنگام تعديل نيروي انساني را كاهش داد. تسهيم دانش و يادگيري مشاركتي در آموزش عالي يك نقطه شروع، براي فرايندهاي معتبر سازي، تصفيه و بررسي برنامه هايي كه مبنايي را براي تاريخچه يادگيري فراهم مي كنند ، تعيين مي نمايد. اين مديريت دانش است كه ابزاري را ارائه مي دهد تا دانش و سرمايه فكري دائماً جمع آوري و ساماندهي شود (فراپائولو ،1388، ص:16). اودل[3] و گرايسون[4] (1998) مديريت دانش را به عنوان يك رويكرد سيستماتيك براي يافتن ، درك كردن و استفاده كردن از دانش براي ايجاد ارزش، تعريف مي كنند(  Sendra & Gable,2010,p:298).

بزرگترين آرزوي سازمانهاي فعلي، ايجاد يك مديريت دانش مناسب و اداره آن به گونه ايست كه بالاترين سطح بهره وري را براي آنها به همراه داشته باشد. برنامه ريزي و تصميم گيري جهت دستيابي و حفظ بهره وري يكي از اهداف اصلي سازمانهاي موفق محسوب مي شود وسالانه سرمايه گذاري هاي قابل توجهي در اين زمينه انجام مي دهند (مشرف جوادي و همكاران،1383،ص:90).  از سال 1957 سالو[5] تحقيقاتش را روي عواملي متمركز كرد كه اين عوامل از طريق افزايش بازده باعث رشد بهره وري مي شوند، ولي اين افزايش بازده با توجه به  تغييرات در عوامل ورودي قابل توضيح نمي باشد . سرمايه گذاري در دانش يكي از اين عوامل مي باشد . از اين رو، تحليل ارتباط دانش و بهره وري نقش مهمي در مطالعات رشد و توسعه سازمانها بازي مي كند(O’ Mahony&Vecchi, 2009,p:734 ). همچنين با توجه به تأكيد بر مديريت دانايي در برنامه هاي توسعه كشور، دانشگاهها بايد به عنوان كانون خلق دانش عمل كنند و به اين منظور خود بايد كاركنان دانش مدار داشته باشند و در زمينه مديريت دانش بيشترين سرمايه گذاري را داشته باشند . بنابراين اين تحقيق در دانشگاهها انجام مي شود تا ببينيم آيا در مراكز آموزش عالي مورد مطالعه ، ميان مؤلفه هاي مديريت دانش و بهره وري ارتباط وجود دارد. در خصوص رابطه مديريت دانش و بهره وري تحقيقات سيستماتيك كمي صورت گرفته است، اما با مرور ادبيات مربوطه، مي توان اين رابطه را در دانشگاهها مورد بررسي قرار داد .

به دليل اهميت موضوع، در پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين مديريت دانش و بهره وري پرداخته شده است.

1-2) بيان مسأله تحقيق

عصر حاضر، عصر دانايي يا دانش لقب گرفته است . در اين عصر ، توسعه فن آوري و اطلاعات ، جامعه بشري را براي ادامه حيات مجبور به يافتن ابزار و راهكارهاي جديد متناسب با شرايط حاكم كرده است . از سوي ديگر ، سازمان هاي امروز سازمانهاي يادگيرنده هستند و فرايند هاي يادگيري بايد در آنها اتفاق افتد خصوصا براي دانشگاه ها و مراكز آموزش عالي كه بدنه اي حرفه اي دارند و بايد با دانش و فن آوري جلو روند. اين سازمان ها داراي افرادي دانش محور و دانش پژوه مي باشند . گرنت [6](1996) معتقد است اهميت فزاينده دانش به عنوان يك منبع حياتي، از طريق رويكردهاي نظري مرتبط با دانش منعكس مي شود. ديدگاه دانش محور سازمان، دانش و توانايي براي يكپارچه كردن دانش فردي در انجام يك وظيفه مشترك را براي ايجاد يك مزيت رقابتي، حياتي در نظر مي گيرد . نوناكا[7] و تاكوچي[8] (1995) انواع دانش را به دو نوع دانش ضمني و دانش صريح تقسيم كرده اند. از نظر نوناكا و ونكروگ[9] (2009 )  در ارتباط با ديدگاه فردي دانش با سطح سازماني ، تئوري ايجاد دانش سازماني فرايندي است كه دانش فردي موجود را با سيستم دانش سازماني مرتبط مي سازد (Linder & Wald,2011,p:878 ) .

بنا به گفته ساليس[10] و همكاران، مديريت دانش با وجود تاريخچه كوتاهي كه دارد ، ريشه در فلسفه ، روان شناسي و نيز نظريه هاي مديريت و تجارت دارد. منشأ فكري آن به عصر انقلاب صنعتي در قرون 18، 19 و ديدگاههاي مديريت بر مي گردد. اين رويكرد جديد به واقع بر نياز سازمان ، كه سازماندهي سرمايه هاي فكري ، انساني و علمي است متمركز مي شود و به عنوان رويكردي نوين در تغيير و جا به جايي از مديريت مغزها تجلي يافته و رشد سريع دانش و فن آوري را سبب گرديده است (نيك بخت و همكاران،1389،ص: 217).

محققان اغلب مديريت دانش را به عنوان يك فرايند سيستماتيك شامل چندين مرحله درك مي كنند. براي مثال هيبارد[11] (1997) مديريت دانش را به عنوان فرايند كسب مهارت مشترك سازمان از منابع مختلف (مثل پايگاههاي اطلاعاتي ، مقالات و افراد) و استفاده از اين پايگاه دانش براي نفوذ در سازمان تعريف مي كند (  Sendra & Gable, 2010,p:298) .

ويگ[12] (1997) مديريت دانش را به اين شكل تعريف كرد : "ساختاري سيستماتيك، صريح و پيش بيني شده، براي تجديد و به كارگيري دانش است كه براي حداكثر كردن اثربخشي مرتبط با دانش و بازده حاصل از دارايي هاي دانشي مي باشد" (عزيزي و همكاران،1389،ص:101) . در سال 2004 بوس[13] تقسيم بندي ديگري براي نشان دادن مؤلفه هاي مديريت دانش در نظر گرفت .اين مؤلفه ها شامل ايجاد دانش، ثبت دانش، پالايش دانش، انتقال و كاربرد دانش مي باشند .از آنجا كه بسياري از محققان تقسيم بندي بوس را به كارگرفته اند، اين تحقيق هم از همين تقسيم بندي استفاده مي كند.

از سوي ديگر، امروزه بهره وري فراتر از يك معيار و شاخص اقتصادي است ، و به عنوان يك رويكرد جامع ، يك

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۳۰:۳۵ | مدير
،

پايان نامه تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

 عنوان پايان‌نامه:

تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران

زمستان 1393

 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب
عنوان   صفحه
چكيده 1
فصل اول كليات 2
مقدمه 3
بيان مسئله 3
اهميت و ضرورت پژوهش 4
فرضيات 4
نوع روش تحقيق 5
قلمرو تحقيق 5
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي 6
فصل دوم ادبيات تحقيق 7
مقدمه 8
مقدمه 8
معنويت در محيط كار 8
نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط كار 9
تعاريف و ديدگاه‌هاي معنويت و معنويت در محيط كار 9
مباحثي درباره روش تحقيق در زمينه معنويت در محيط كار 13
چند تحقيق تجربي مهم 15
مزاياي معنويت در محيط كار 16
مفهوم‌سازي معنويت در محيط كار 17
رفتار شهروندي سازماني و معنويت در محيط كار 18
كيفيت خدمات 20
تعريف خدمت 20
طبقه بندي خدمات 22
مفهوم كيفيت 22
كيفيت خدمات 23
كيفيت خدمات داخلي 25
پيامدهاي كيفيت خدمات 27
اهميت كاركنان در ارائه خدمات با كيفيت 29

سابقه و پيشينه تحقيق

30
شركت بيمه ايران 36
فصل سوم روش تحقيق 46
مقدمه 47
روش تحقيق 47
متغيرهاي تحقيق 47
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 48
جامعه و نمونه آماري 50
تعيين پايايي و روايي (اعتبار) پرسشنامه 50
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 51
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات 53
مقدمه 54
آمار توصيفي 55
آمار استنباطي 62
آزمون نرمال بودن متغيرها (آزمون كولموگوروف- اسميرنوف، K-S) 62
رگرسيون 63
آزمون تحليل واريانس فريدمن 69
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 71
مقدمه 72
بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون و تحليل واريانس فريدمن 72
پيشنهادهاي تحقيق 74
پيشنهاد به محققان آينده 76
موانع و محدوديت‌هاي تحقيق 77
منابع 78
پرسش نامه‌ها 82
خروجي‌هاي آماري 86

چكيده

هدف اين تحقيق شناخت تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد. جامعه آماري در اين تحقيق كاركنان، نمايندگان و بيمه گذاران شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد.روش انجام تحقيق حاضر به صورت توصيفي- علي بوده است و آزمون فرضيات با روش همبستگي و رگرسيون توسط نرم‌افزار  SPSSنسخه 19 صورت گرفته است. نتايج تحقيق در دوبخش آمار توصيفي كه اعضاي نمونه آماري را بر حسب ميزان سن، جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كاري به تفصيل ذكر كرد و آمار استنباطي ارائه گرديد كه در اين بخش نتايج تحقيق با استفاده از آزمون كالموگروف - اسميرنوف نشان داد توزيع داده متغيرها غيرنرمال است.

آزمون رگرسيون نشان داد كه معنويت در محيط كار تاثير مثبت و معني‌داري بر كيفيت خدمات و ابعاد آن دارد و نيز آزمون تحليل واريانس نشان داد كه بعد پاسخگويي از ديگر ابعاد كيفيت خدمات ميانگين بالاتري دارد و در آخر بر اساس نتايج آزمون هاي آماري مذكور پيشهاداتي به شركت بيمه ايران در استان اصفهان ارائه گرديد.

كليد واژه‌ها: معنويت در محيط كار، كيفيت خدمات، شركت بيمه ايران.

    مقدمه

دنياي امروز دنياي سازمان‌ها است و نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني محور رويكردها و فعاليتهاي سازماني بوده و در اعتلاي اهداف و آرمان سازمان نقش اساسي ايفا مي‌كنند. منابع انساني به سازمان معنا و مفهوم بخشيده و زمينه‌هاي تحقق اهداف سازماني را فراهم مي‌كنند. در چنين دنياي سازماني، سرمايه اجتماعي معمولاٌ توسط يك فرد در طول سال‌هاي زيادي كسب مي‌شود و به صورت لحظه اي نمي تواند ايجاد شود.  مديران ارشد افراد كمي را پيدا خواهند نمود كه داراي درجات بالايي از سرمايه اجتماعي باشند. از اين رو افراد برخوردار از سرمايه اجتماعي بالا منابع كمياب تلقي مي شوند، چون افراد داراي سرمايه اجتماعي بالاتر توانايي حل مشكل بيشتري نيز دارند.

در اين فصل كليات پژوهش موردبررسي قرار گرفته است. در ابتدا مساله پژوهش بيان شده ، وسپس تبيين موضوع به صورت موجز و مختصرارائه شده است. پس از آن با نگاهي گذرا اهداف اساسي و فرضيات آن مطرح مي شوند. همچنين درادامه بحث ، روش پژوهش ودر پايان نيز واژگان و اصطلاحات تخصصي مورد استفاده تعريف و تبيين مي شوند.

بيان مسئله

كيفيت خدمات يكي از معنادارترين سازه ها در تبيين و توصيف نيات رفتاري آينده مشتريان  مي باشدو امروزه به يك عامل متمايز كننده مهم و در واقع به رقابتي ترين اسلحه براي شركت هاي خدماتي پيشرو تبديل شده است. شركت هاي خدماتي پيشرو همواره براي حفظ كيفيت برتر خدمات و در نتيجه حفظ مشتريان (بيمه گذاران) خود در تلاش مي باشند . همچنين امروزه به طور گسترده اي اين امر پذيرفته شده است كه حفظ مشتريان فعلي بسيار ارزان تر از جذب مشتريان جديد است (Zeithaml and Bitner,1996).

امروزه بسياري از سازمانها حدّ اعلاي ارزش آفريني موسسهُ خويش را در رضايت مخاطبان معنا مي‎ كنند. ‏برنامه هاي راهبردي، بيانيه هاي ماموريت و خط مشي اين‎ سازمانها، خود دليلي روشن بر اين مدّعاست. در زمان كنوني، ‏عوامل موثر بر سطح‏‎ رضايت مشتريان، اندازه گيري و تعيين سطح‎ رضايت مشتريان يك سازمان به يكي از دغدغه هاي ‏اصلي مديران و دست اندركاران‎ سازمانهاي تجاري اعمّ از انتفاعي و غير انتفاعي تبديل شده است(Ghobadian, et al., 1994). در اين ميان شركت بيمه ايران زماني در عرضه ‏رقابت مي‎ تواند پيروز گردد كه بتواند بيمه گذاران(مشتريان) بيشتري را جذب‎ كند و آنها را براي سرمايه گذاري بعدي راضي نگه دارد. از ‏طرف ديگر، از جمله عوامل بسيار مهم و اثر گذار بر كيفيت خدمات، رفتارهاي كاركنان در سازمان مي باشد. در واقع اين فعاليت هاي كاركنان درون سازمان است كه سازمان را با مشتريانش پيوند مي دهد. هدف اين فعاليت ها حفظ وفاداري مشتريان از طريق برآورده ساختن نيازهايشان است. لذاجهت اطمينان از موفقيت در ايجاد كيفيت خدمات عالي، كاركنان اهميتي كليدي دارند، چرا كه نهايتاً آنها هستند كه مسئول ارائه خدمات و برآورده ساختن انتظارات مشتريان مي باشند.جذب بيمه گذار در عرصه رقابت كنوني بسيار دشوار و نگهداري آن نيز به واسطه قدرت انتخاب بالاي او و دارا بودن ‏آزادي عمل براي مراجعه به رقبا در هر زمان بسيار دشوارتر مي باشد. لذا، بر آن شديم كه بدانيم آيا معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات براي بيمه گذاران شركت بيمه ايران تاثير دارد؟

اهميت و ضرورت پژوهش

خدمات بيمه اي نقش اساسي در توسعه يافتگي جوامع دارند، بنابراين توجه به ارتقاء كيفيت خدمات در شركت هاي بيمه به طور مستمر، مسئله اي ضروري به نظر مي‌رسد. نگاهي به روند تحولات جاري نظام بيمه اي، حاكي از آن است كه صنعت بيمه بايد ضمن توجه به بحران افزايش كمي و تنگناهاي مالي، به حفظ و بهبود و ارتقاء كيفيت بپردازد. صنعت بيمه در صورتي از عهده وظايف و اهداف خود برمي‌آيد كه از نظر كيفيت در وضعيت مطلوب باشد. با توجه به اين موضوع، ضرورت يافتن راه‌هايي كه بتوان كيفيت صنعت بيمه را افزايش داد، روشن مي‌شود.

كيفيت خدمات براي بقا و سودآوري صنعت بيمه حياتي و راهبردي سودآور براي سازمان است. رضايت مشتري كه به عنان سطحي از كيفيت خدمات كه انتظارات مشتريان را برآورده مي‌سازد تعريف مي‌شود كه از درك تفاوت بين انتظارات بيمه گذار و عملكرد واقعي سازمان در ارائه خدمات حاصل شده، نشان مي‌دهد كه محصول يا خدمات ارائه شده به وسيله ي يك سازمان تا چه سطحي، نيازها و انتظارات بيمه گذار را برآورده مي‌سازد.

پاراسورمن و همكاران، يك مقياش چند بعدي به منظور اندازه گيري كيفيت خدمات‌ها ساختند كه Servqual ناميده مي‌شود. اين مدل سعي دارد كه از طريق تحليل پنج بعد (ملموسات، اعتبار، پاسخ‌گويي، تضمين و همدلي) كيفيت خدمات را مورد ارزيابي قرار دهد.

فرضيات:

فرضيه اصلي:

 • معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.

فرضيات فرعي:

 1. معنويت در محيط كار بر عوامل فيزيكي و ملموس كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 2. معنويت در محيط كار بر قابليت اعتماد كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 3. معنويت در محيط كار بر پاسخگويي كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 4. معنويت در محيط كار بر اطمينان خاطر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 5. معنويت در محيط كار بر همدلي كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.

اهداف تحقيق

 1. شناخت تاثيرمعنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران
 • بررسي وضعيت معنويت در محيط كار شركت بيمه ايران
 • دستيابي به راهكارهاي لازم براي بهبود كيفيت خدمات شركت بيمه ايران

نوع روش تحقيق

تحقيق حاضر، از آنجايي كه هدفش تعيين تجربي تاثير معنويت كاري روي كيفيت خدمات استاز نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع علي مي‌باشد.

 • روش گردآوري اطلاعات

مطالعات كتابخانه اي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، ازمنابع كتابخانه اي (مقالات،كتابهاي مورد نياز وپايان نامه هاي مرتبط) و نيز از شبكه جهاني اطلاعات (Internet) استفاده شده است.

تحقيقات ميداني:  در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده گرديده خواهد شد.

 

 • ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسش نامه مي باشد.

 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات

داده ها و اطلاعات گرد آوري شده از طريق پرسشنامه ، پس از بررسي و مطالعه ،  به كمك نرم افزار آماريSpss  مورد آزمون هاي آماري اسميرنوف – كالموگروف و رگرسيون و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

قلمرو تحقيق

قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني اين تحقيق شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد.

قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زمان اين پژوهش بهار و تابستان سال 1393 مي‌باشد.

قلمرو موضوعي تحقيق

قلمرو موضوعي اين تحقيق در حوزه رفتار سازماني و مديريت بازاريابي مي‌باشد.

 

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي

معنويت محيط كاري:

 "درك و شناسايي اينكه بعدي از زندگي كاركنان دروني و باطني است كه اين بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام كارهاي با معنا در زندگي افزايش مي يابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)

كيفيت خدمات:

قضاوت ادراك شده مشتري درباره كيفيت كلي خدمات كه ناشي از اختلاف بين ادراك مشتريان و انتظار آنها از خدمات دريافت شده مي باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)

مدل مفهومي:

ملموس بودن
قابليت اعتماد
پاسخگويي
اطمينان خاطر
همدلي
معنويت در محيط كار
كيفيت خدمات
كار با معنا
احساس همبستگي
همسويي ارزش ها

   

مقدمه

در اين بخش به مرور ادبيات نظري متغيرهاي تحقيق پرداخته شده است. ابتدا متغير معنويت در محيط كار، سپس متغير كيفيت خدمات مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نهايت چارچوب نظري و مدل مفهومي اين پژوهش، ارائه مي‌گردد.

معنويت در محيط كار

انسان ها وارد دوران جديد و بي‌سابقه‌اي در زندگي خود شده اند. دوراني كه در آن دنيا به شدت در حال تغيير و تحول است. طي چهار صد سال گذشته، غرب بين دنياي بيروني و دنيايدروني تفاوت قائل شده است و فعاليت‌هاي دنيوي را از اموري مثل مذهب، معنويت و عرفان به كلي جدا كرده است. (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳). اين جدايي از يك سو سبب خرافات زدايي و نفي تسلط كليسا بر انسان غربي، تحت تسلط درآوردن طبيعت و پيشرفت علوم و فن آوري هاي مختلف، افزايش فوق‌العاده رفاه زندگي، ظهور دموكراسي‌ها و حاكميت قانون و ... شده است؛ و به بيان ساده‌تر سبب حاكميت پارادايم عقلايي و مدرنيته در اكثر نقاط جهان شده است (شايگان، ۱۳۸۱؛ نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ بايبرمن و ويتي، ۱۹۹۷). با اين وجود، اين جدايي از سوي ديگر بشر را در جهات بسياري از والاترين جنبه‌هاي وجود انساني‌اش جدا كرده است. در حقيقت، در پارادايم مدرن، به سهم روح و نيازهاي دروني انسان ها توجه نشده است (شايگان،۱۳۸۱؛ نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ دهلر و ولش، ۱۹۹۴). پارادايم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقي، سياسي و اقتصادي انسان مي‌پردازد و جنبه‌هاي دروني حيات را امور خصوصي تلقي مي‌كند كه هر كس بايد مطابق سليقه خود به آنها بپردازد. به ديگر سخن، پارادايمپ مدرن ـ كه به كل عالم گسترش يافته و تأمين رفاه انسان را به عهده گرفته است ـ مناطق وسيعي از قلمرو حساسيت بشري را متروك گذاشته و زمينه‌اي را فراهم كرده است تا انسان‌ها و به خصوص انسان هاي غربي نوعي احساس نارضايتي و بي‌قراري داشته باشند. به همين دليل است كه آنها براي پر كردن خلأ معنوي خود گرايش زيادي به سمت معنويت، مذهب وآيين‌هاي معنوي به ويژه آيين‌هاي شرق آسيا نشان مي دهند (شايگان، ۱۳۸۱).

از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بيستم نوعي يكپارچگي مجدد بين زندگي بيروني و دروني در حال شكل‌گيري بوده است. يكي از حوزه‌هاي مهمي كه اين يكپارچگي در آن مطرح شده است، محيط كسب و كار سازمان‌ها مي‌باشد (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ نك و ميليمن، ۱۹۹۴؛ وانگرمارش و كونلي، ۱۹۹۹). بسياري از امور كه قبلا در حيطه قلمرو خصوصي طبقه‌بندي مي‌شدند، اكنون در حال تحميل خود به قلمرو عمومي مي‌باشند (شايگان، ۱۳۸۱). ورود مفاهيمي همچون اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيرويي برتر، درستكاري، وجدان، رادمردي و گذشت، اعتماد، بخشش، مهرباني، احساسات، ملاحظه، معناجويي در كار، همبستگي با همكاران، تشويق همكاران، احساس صلح و هماهنگي، نوع‌دوستي، و ... به پژوهش‌ها و اقدامات مديريتي و كسب و كار همه حكايت از ظهور پارادايم جديدي دارند. به عقيده بسياري از محققان، اين پارادايم جديد محيط كار، كه برگرفته از فيزيك كوانتوم، علوم سايبرنتيك، نظريه آشوب، علوم شناختي، مذاهب و آيين‌هاي شرقي و غربي مي‌باشد، و در واقع عكس‌العملي به پارادايم خشك و مكانيستي مدرن است، پارادايم معنويت مي‌باشد. (بايبرمن و ويتي، ۱۹۹۷؛ بولمن و ديل، ۱۹۹۵). حتي وانگرمارش و كونلي [1](۱۹۹۹) با قطعيت پيش‌بيني كرده‌اند كه اين پارادايم جديد در ادامه موج سوم مطرح شده توسط آلوين تافلر، موج چهارم خواهد بود.

از ابتداي سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، كتب، كنفرانس‌ها، و كارگاه‌هاي معنويت در محيط كار[2] افزايشي فوق‌العاده داشته است (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳). براي مثال اين موضوع به روي جلد مجلاتي همچون بيزينس ويك [3](كالين، ۱۹۹۹) و فورچن[4] (گانتر، ۲۰۰۱) راه يافته است. يكي از محققان پيش‌بيني كرده است كه معنويت در محيط كار از اصلي‌ترين روندها در قرن بيست و يكم خواهد بود (شلنبرگر، ۲۰۰۰). علاوه بر اين در سال ۱۹۹۹ نيز آكادمي مديريت[5] كه يكي از معتبرترين مراجع مديريت در دنيا مي‌باشد، آخرين گروه تخصصي خود را تحت عنوان «مديريت، معنويت، و دين»[6]، تشكيل داد و با اين كار در واقع مشروعيت و پشتيباني لازم براي تحقيقات و تدريس در اين زمينه جديد را فراهم كرد؛ و همزمان مجلات معتبري از جمله مجله علمي وزين «ژورنال مديريت تغيير سازماني»[7] ويژه‌نامه‌هايي را به اين موضوع اختصاص دادند (نيل و بايبرمن،۲۰۰۳ و ۲۰۰۴).

پيش از ادامه كار توجه به نكات زير ضروري است:

مفهوم معنويت در محيط كار در اينجا از نگاه ادبيات مديريت در غرب و بويژه آمريكاي شمالي مورد بحث قرار مي‌گيرد.بديهي است كه اين مفهوم از مدت ها قبل در فرهنگ ما وجود داشته است . ولي در اينجا تنها از منابع غربي استفاده شده است و هدف مقايسه اين مفاهيم با مفاهيم دين و فرهنگ خودمان نبوده است. مسلماً در آينده لازم است اين مقايسه و نيز نقد اين مفهوم غربي با توجه به فرهنگ شرقي اسلامي صورت گيرد.

در مقالات مختلف واژه‌هاي معنويت در محيط كار، معنويت در كار، معنويت محيط كاري، روح در كار و... معمولاً معادل يكديگر استفاده مي‌شوند، و البته ممكن است اندكي تفاوت معنايي با يكديگر داشته باشند. براي مثال عبارت معنويت در كار بيشتر به جنبه‌هاي فردي و عبارت معنويت در محيط كار بيشتر به جنبه‌هاي سازماني اشاره دارد. در هر صورت ما در سرتاسر اين متن از واژه‌ معنويت در محيط كار استفاده مي‌كنيم و فرض مي‌كنيم كه اين واژه‌ در برگيرنده همه ابعاد فردي و سازماني معنويت در محيط كار مي‌باشد.

نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط كار

امروزه افراد زيادي در كارشان احساس نارضايتي، بي‌قراري و عدم امنيت دارند (ماركز و ديگران، ۲۰۰۵). موريس[8] (۱۹۹۷) عقيده دارد رضايت شغلي، اعتماد، و اخلاق كاري در اكثر محيط‌هاي كاري ناياب شده است. بسياري از اقدامات سازمان‌ها براي تغيير و بهبود در دو دهه اخير از قبيل كوچك‌سازي، مهندسي مجدد، تعليق، اخراج از كار و ... موجب تضعيف روحيه و نوعي سردرگمي معنوي كاركنان شده است(كينجرسكي و اسكرپنيك، ۲۰۰4). در واقع اين اقدامات كه مبتني بر پارادايم مكانيستي و عقلايي مدرن بوده‌اند، نتوانسته‌اند خواسته‌هاي كاركنان را برآورده سازند (لونددين و ديگران، ۲۰۰3). جهاني شدن، حركت به سمت سازمان‌هاي دانشي، رشد تقاضاي كاركنان براي محيط‌هاي كاري غني‌ و پرورش‌دهنده و نيز كار معنادار، اين فشارها را بيشتركرده است. در حقيقت به نظر مي‌رسد كاركنان در مشاغل خود به دنبال چيزي بيش از تنها پاداش‌هاي اقتصادي هستند.

بعضي از محققان عقيده دارندكه نوعي تنش اساسي بين اهداف عقلايي و تكامل معنوي در سرتاسر محيط‌هاي كاري به وجود آمده است. (اسچراگ، ۲۰۰۰) گريگوري پيرس[9]، مدير يك انتشاراتي و مؤسس سازمان «رهبران كسب و كار براي كمال، اخلاق، و عدالت»[10] بيان مي‌كند: «ما اغلب زمان زيادي را براي كار كردن صرف مي‌كنيم. شرم‌آور است اگر خدا را در آن جا نيابيم» (برادلي و كائوناي، ۲۰۰۳). سازمان‌ها اكنون به طور روز افزوني، بي‌ارزشي كسب موفقيت‌هاي مالي را در مقابل هزينه ارزش‌هاي انساني درك كرده‌اند؛‌ و در شروع هزاره جديد براي كمك به كاركنان در جهت متوازن ساختن زندگي كاري و خانوادگي آنها و نيز شكوفا ساختن قابليت‌هاي بالقوه‌شان در محيط كاري راه‌هاي جديدي يافته‌اند (ماركز و ديگران، ۲۰۰۵). پارادايم منعطف و خلاق معنويت نيز در پاسخ به همين نيازها و فشارها ظهور كرده است و محققان زيادي اين امر را تأييد كرده‌اند (اشمس و دوچن، ۲۰۰۰؛ بايبرمن و ويتي، ۱۹۹۷؛ نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴؛ فرشمن، ۱۹۹۹؛ گي‌بنز، 1999؛ ميتروف و دنتون، ۱۹۹۹؛ نك و ميليمن، ۱۹۹۴؛ گانتر، ۲۰۰1؛ اسچراگ، ۲۰۰۰؛ الدنبرگ و بانسوچ، ۱۹۹۷).

جودي نيل[11] از اولين و پرشورترين محققان در اين زمينه، مؤسس وب‌سايت معنويت در كار[12] و نيز سردبير دو ويژه‌نامه معنويت در ژورنال مديريت تغيير سازماني در سال‌هاي ۲۰۰۳ و ۲۰۰۴ عقيده دارد در چند سال گذشته عواملي از قبيل حادثه ۱۱ سپتامبر، بحران هاي اقتصادي در جهان، روند جهاني شدن، فقدان يكپارچگي در سازمان‌ها و... منجر به تمايل شديد مردم به ارتباطات انساني بيشتر و همچنين نياز شديد به يك حس عميق معنا در كار شده است (استوارت، ۲۰۰۲). اشمس و دوچن[13] (۲۰۰۰) علل رشد علاقه مردم به معنويت در محيط كار به خصوص در ايالات متحده را چنين بيان مي‌كنند:

كوچك‌سازي، مهندسي مجدد، و تعليق از كار وسيع در دو دهه گذشته كه سبب شد محيط كار در آمريكا به محيطي نامناسب براي كاركردن تبديل شود.

اين حقيقت كه محيط كاري به طور فزاينده‌اي براي اكثر مردم به عنوان منبع اوليه همبستگي ادراك مي‌شود. دليل اين امر كاهش روابط با خانواده، همسايه ها، مراكز مذهبي و گروه‌هاي مدني مي‌باشد.

دسترسي و كنجكاوي بيشتر نسبت به فلسفه‌ها، فرهنگ‌ها، و آيين‌هاي شرق آسيا مانند ذن بوديسم، كنفسيوسيسم، كه مراقبه را تشويق مي‌كنند و بر ارزش‌هايي از قبيل وفاداري گروهي، جستجوي معنويت در هر اقدام و... تأكيد دارند.

افزايش جمعيت، مسن شدن جمعيت دنيا، احساس عدم اطمينان و نزديكي بيشتر به مرگ، و در نتيجه تمايل به تعمق بيشتر درباره معناي زندگي.

افزايش فشار رقابت جهاني كه سبب شده است رهبران سازماني درك كنند كه خلاقيت كاركنان بايد پرورش يابد.

ساير دلايل عبارتند از

...

 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه

براي دريافت درجه كارشناسي ارشد

در رشته مديريت بازرگاني گرايش مديريت بيمه

 عنوان پايان‌نامه:

تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران

زمستان 1393

 براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب
عنوان   صفحه
چكيده 1
فصل اول كليات 2
مقدمه 3
بيان مسئله 3
اهميت و ضرورت پژوهش 4
فرضيات 4
نوع روش تحقيق 5
قلمرو تحقيق 5
تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي 6
فصل دوم ادبيات تحقيق 7
مقدمه 8
مقدمه 8
معنويت در محيط كار 8
نيازهاي معنوي كاركنان و ظهورپارادايم معنويت در محيط كار 9
تعاريف و ديدگاه‌هاي معنويت و معنويت در محيط كار 9
مباحثي درباره روش تحقيق در زمينه معنويت در محيط كار 13
چند تحقيق تجربي مهم 15
مزاياي معنويت در محيط كار 16
مفهوم‌سازي معنويت در محيط كار 17
رفتار شهروندي سازماني و معنويت در محيط كار 18
كيفيت خدمات 20
تعريف خدمت 20
طبقه بندي خدمات 22
مفهوم كيفيت 22
كيفيت خدمات 23
كيفيت خدمات داخلي 25
پيامدهاي كيفيت خدمات 27
اهميت كاركنان در ارائه خدمات با كيفيت 29

سابقه و پيشينه تحقيق

30
شركت بيمه ايران 36
فصل سوم روش تحقيق 46
مقدمه 47
روش تحقيق 47
متغيرهاي تحقيق 47
روشهاي جمع‌آوري اطلاعات 48
جامعه و نمونه آماري 50
تعيين پايايي و روايي (اعتبار) پرسشنامه 50
روش تجزيه و تحليل اطلاعات 51
فصل چهارم تجزيه و تحليل اطلاعات 53
مقدمه 54
آمار توصيفي 55
آمار استنباطي 62
آزمون نرمال بودن متغيرها (آزمون كولموگوروف- اسميرنوف، K-S) 62
رگرسيون 63
آزمون تحليل واريانس فريدمن 69
فصل پنجم نتيجه گيري و پيشنهادات 71
مقدمه 72
بررسي يافته‌هاي پژوهش با توجه به آزمون رگرسيون و تحليل واريانس فريدمن 72
پيشنهادهاي تحقيق 74
پيشنهاد به محققان آينده 76
موانع و محدوديت‌هاي تحقيق 77
منابع 78
پرسش نامه‌ها 82
خروجي‌هاي آماري 86

چكيده

هدف اين تحقيق شناخت تاثير معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات بيمه گذاران شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد. جامعه آماري در اين تحقيق كاركنان، نمايندگان و بيمه گذاران شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد.روش انجام تحقيق حاضر به صورت توصيفي- علي بوده است و آزمون فرضيات با روش همبستگي و رگرسيون توسط نرم‌افزار  SPSSنسخه 19 صورت گرفته است. نتايج تحقيق در دوبخش آمار توصيفي كه اعضاي نمونه آماري را بر حسب ميزان سن، جنسيت، سطح تحصيلات و سابقه كاري به تفصيل ذكر كرد و آمار استنباطي ارائه گرديد كه در اين بخش نتايج تحقيق با استفاده از آزمون كالموگروف - اسميرنوف نشان داد توزيع داده متغيرها غيرنرمال است.

آزمون رگرسيون نشان داد كه معنويت در محيط كار تاثير مثبت و معني‌داري بر كيفيت خدمات و ابعاد آن دارد و نيز آزمون تحليل واريانس نشان داد كه بعد پاسخگويي از ديگر ابعاد كيفيت خدمات ميانگين بالاتري دارد و در آخر بر اساس نتايج آزمون هاي آماري مذكور پيشهاداتي به شركت بيمه ايران در استان اصفهان ارائه گرديد.

كليد واژه‌ها: معنويت در محيط كار، كيفيت خدمات، شركت بيمه ايران.

    مقدمه

دنياي امروز دنياي سازمان‌ها است و نيروي انساني به عنوان با ارزش ترين منابع سازماني محور رويكردها و فعاليتهاي سازماني بوده و در اعتلاي اهداف و آرمان سازمان نقش اساسي ايفا مي‌كنند. منابع انساني به سازمان معنا و مفهوم بخشيده و زمينه‌هاي تحقق اهداف سازماني را فراهم مي‌كنند. در چنين دنياي سازماني، سرمايه اجتماعي معمولاٌ توسط يك فرد در طول سال‌هاي زيادي كسب مي‌شود و به صورت لحظه اي نمي تواند ايجاد شود.  مديران ارشد افراد كمي را پيدا خواهند نمود كه داراي درجات بالايي از سرمايه اجتماعي باشند. از اين رو افراد برخوردار از سرمايه اجتماعي بالا منابع كمياب تلقي مي شوند، چون افراد داراي سرمايه اجتماعي بالاتر توانايي حل مشكل بيشتري نيز دارند.

در اين فصل كليات پژوهش موردبررسي قرار گرفته است. در ابتدا مساله پژوهش بيان شده ، وسپس تبيين موضوع به صورت موجز و مختصرارائه شده است. پس از آن با نگاهي گذرا اهداف اساسي و فرضيات آن مطرح مي شوند. همچنين درادامه بحث ، روش پژوهش ودر پايان نيز واژگان و اصطلاحات تخصصي مورد استفاده تعريف و تبيين مي شوند.

بيان مسئله

كيفيت خدمات يكي از معنادارترين سازه ها در تبيين و توصيف نيات رفتاري آينده مشتريان  مي باشدو امروزه به يك عامل متمايز كننده مهم و در واقع به رقابتي ترين اسلحه براي شركت هاي خدماتي پيشرو تبديل شده است. شركت هاي خدماتي پيشرو همواره براي حفظ كيفيت برتر خدمات و در نتيجه حفظ مشتريان (بيمه گذاران) خود در تلاش مي باشند . همچنين امروزه به طور گسترده اي اين امر پذيرفته شده است كه حفظ مشتريان فعلي بسيار ارزان تر از جذب مشتريان جديد است (Zeithaml and Bitner,1996).

امروزه بسياري از سازمانها حدّ اعلاي ارزش آفريني موسسهُ خويش را در رضايت مخاطبان معنا مي‎ كنند. ‏برنامه هاي راهبردي، بيانيه هاي ماموريت و خط مشي اين‎ سازمانها، خود دليلي روشن بر اين مدّعاست. در زمان كنوني، ‏عوامل موثر بر سطح‏‎ رضايت مشتريان، اندازه گيري و تعيين سطح‎ رضايت مشتريان يك سازمان به يكي از دغدغه هاي ‏اصلي مديران و دست اندركاران‎ سازمانهاي تجاري اعمّ از انتفاعي و غير انتفاعي تبديل شده است(Ghobadian, et al., 1994). در اين ميان شركت بيمه ايران زماني در عرضه ‏رقابت مي‎ تواند پيروز گردد كه بتواند بيمه گذاران(مشتريان) بيشتري را جذب‎ كند و آنها را براي سرمايه گذاري بعدي راضي نگه دارد. از ‏طرف ديگر، از جمله عوامل بسيار مهم و اثر گذار بر كيفيت خدمات، رفتارهاي كاركنان در سازمان مي باشد. در واقع اين فعاليت هاي كاركنان درون سازمان است كه سازمان را با مشتريانش پيوند مي دهد. هدف اين فعاليت ها حفظ وفاداري مشتريان از طريق برآورده ساختن نيازهايشان است. لذاجهت اطمينان از موفقيت در ايجاد كيفيت خدمات عالي، كاركنان اهميتي كليدي دارند، چرا كه نهايتاً آنها هستند كه مسئول ارائه خدمات و برآورده ساختن انتظارات مشتريان مي باشند.جذب بيمه گذار در عرصه رقابت كنوني بسيار دشوار و نگهداري آن نيز به واسطه قدرت انتخاب بالاي او و دارا بودن ‏آزادي عمل براي مراجعه به رقبا در هر زمان بسيار دشوارتر مي باشد. لذا، بر آن شديم كه بدانيم آيا معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات براي بيمه گذاران شركت بيمه ايران تاثير دارد؟

اهميت و ضرورت پژوهش

خدمات بيمه اي نقش اساسي در توسعه يافتگي جوامع دارند، بنابراين توجه به ارتقاء كيفيت خدمات در شركت هاي بيمه به طور مستمر، مسئله اي ضروري به نظر مي‌رسد. نگاهي به روند تحولات جاري نظام بيمه اي، حاكي از آن است كه صنعت بيمه بايد ضمن توجه به بحران افزايش كمي و تنگناهاي مالي، به حفظ و بهبود و ارتقاء كيفيت بپردازد. صنعت بيمه در صورتي از عهده وظايف و اهداف خود برمي‌آيد كه از نظر كيفيت در وضعيت مطلوب باشد. با توجه به اين موضوع، ضرورت يافتن راه‌هايي كه بتوان كيفيت صنعت بيمه را افزايش داد، روشن مي‌شود.

كيفيت خدمات براي بقا و سودآوري صنعت بيمه حياتي و راهبردي سودآور براي سازمان است. رضايت مشتري كه به عنان سطحي از كيفيت خدمات كه انتظارات مشتريان را برآورده مي‌سازد تعريف مي‌شود كه از درك تفاوت بين انتظارات بيمه گذار و عملكرد واقعي سازمان در ارائه خدمات حاصل شده، نشان مي‌دهد كه محصول يا خدمات ارائه شده به وسيله ي يك سازمان تا چه سطحي، نيازها و انتظارات بيمه گذار را برآورده مي‌سازد.

پاراسورمن و همكاران، يك مقياش چند بعدي به منظور اندازه گيري كيفيت خدمات‌ها ساختند كه Servqual ناميده مي‌شود. اين مدل سعي دارد كه از طريق تحليل پنج بعد (ملموسات، اعتبار، پاسخ‌گويي، تضمين و همدلي) كيفيت خدمات را مورد ارزيابي قرار دهد.

فرضيات:

فرضيه اصلي:

 • معنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.

فرضيات فرعي:

 1. معنويت در محيط كار بر عوامل فيزيكي و ملموس كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 2. معنويت در محيط كار بر قابليت اعتماد كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 3. معنويت در محيط كار بر پاسخگويي كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 4. معنويت در محيط كار بر اطمينان خاطر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.
 5. معنويت در محيط كار بر همدلي كيفيت خدمات شركت بيمه ايران تاثير معنا داري دارد.

اهداف تحقيق

 1. شناخت تاثيرمعنويت در محيط كار بر كيفيت خدمات شركت بيمه ايران
 • بررسي وضعيت معنويت در محيط كار شركت بيمه ايران
 • دستيابي به راهكارهاي لازم براي بهبود كيفيت خدمات شركت بيمه ايران

نوع روش تحقيق

تحقيق حاضر، از آنجايي كه هدفش تعيين تجربي تاثير معنويت كاري روي كيفيت خدمات استاز نظر هدف، كاربردي و از نظر نحوه گردآوري اطلاعات توصيفي از نوع علي مي‌باشد.

 • روش گردآوري اطلاعات

مطالعات كتابخانه اي: در اين قسمت جهت گردآوري اطلاعات در زمينه مباني نظري و ادبيات تحقيق موضوع، ازمنابع كتابخانه اي (مقالات،كتابهاي مورد نياز وپايان نامه هاي مرتبط) و نيز از شبكه جهاني اطلاعات (Internet) استفاده شده است.

تحقيقات ميداني:  در اين قسمت به منظور جمع آوري داده ها و اطلاعات براي تجزيه و تحليل از پرسشنامه استفاده گرديده خواهد شد.

 

 • ابزار گردآوري اطلاعات

ابزار گردآوري اطلاعات در اين پژوهش پرسش نامه مي باشد.

 • روش تجزيه و تحليل اطلاعات

داده ها و اطلاعات گرد آوري شده از طريق پرسشنامه ، پس از بررسي و مطالعه ،  به كمك نرم افزار آماريSpss  مورد آزمون هاي آماري اسميرنوف – كالموگروف و رگرسيون و همبستگي مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد.

قلمرو تحقيق

قلمرو مكاني تحقيق

قلمرو مكاني اين تحقيق شركت بيمه ايران در استان اصفهان مي‌باشد.

قلمرو زماني تحقيق

قلمرو زمان اين پژوهش بهار و تابستان سال 1393 مي‌باشد.

قلمرو موضوعي تحقيق

قلمرو موضوعي اين تحقيق در حوزه رفتار سازماني و مديريت بازاريابي مي‌باشد.

 

تعريف واژه‌ها و اصطلاحات تخصصي

معنويت محيط كاري:

 "درك و شناسايي اينكه بعدي از زندگي كاركنان دروني و باطني است كه اين بعد قابل پرورش است و به واسطه انجام كارهاي با معنا در زندگي افزايش مي يابد. " (Ashmos and Duchon, 2000)

كيفيت خدمات:

قضاوت ادراك شده مشتري درباره كيفيت كلي خدمات كه ناشي از اختلاف بين ادراك مشتريان و انتظار آنها از خدمات دريافت شده مي باشد." (Zeithaml, 1988; Wang and Sohl, 2003)

مدل مفهومي:

ملموس بودن
قابليت اعتماد
پاسخگويي
اطمينان خاطر
همدلي
معنويت در محيط كار
كيفيت خدمات
كار با معنا
احساس همبستگي
همسويي ارزش ها

   

مقدمه

در اين بخش به مرور ادبيات نظري متغيرهاي تحقيق پرداخته شده است. ابتدا متغير معنويت در محيط كار، سپس متغير كيفيت خدمات مورد بررسي قرار مي‌گيرد. در نهايت چارچوب نظري و مدل مفهومي اين پژوهش، ارائه مي‌گردد.

معنويت در محيط كار

انسان ها وارد دوران جديد و بي‌سابقه‌اي در زندگي خود شده اند. دوراني كه در آن دنيا به شدت در حال تغيير و تحول است. طي چهار صد سال گذشته، غرب بين دنياي بيروني و دنيايدروني تفاوت قائل شده است و فعاليت‌هاي دنيوي را از اموري مثل مذهب، معنويت و عرفان به كلي جدا كرده است. (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳). اين جدايي از يك سو سبب خرافات زدايي و نفي تسلط كليسا بر انسان غربي، تحت تسلط درآوردن طبيعت و پيشرفت علوم و فن آوري هاي مختلف، افزايش فوق‌العاده رفاه زندگي، ظهور دموكراسي‌ها و حاكميت قانون و ... شده است؛ و به بيان ساده‌تر سبب حاكميت پارادايم عقلايي و مدرنيته در اكثر نقاط جهان شده است (شايگان، ۱۳۸۱؛ نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ بايبرمن و ويتي، ۱۹۹۷). با اين وجود، اين جدايي از سوي ديگر بشر را در جهات بسياري از والاترين جنبه‌هاي وجود انساني‌اش جدا كرده است. در حقيقت، در پارادايم مدرن، به سهم روح و نيازهاي دروني انسان ها توجه نشده است (شايگان،۱۳۸۱؛ نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ دهلر و ولش، ۱۹۹۴). پارادايم مدرن، صرفا به چارچوب حقوقي، سياسي و اقتصادي انسان مي‌پردازد و جنبه‌هاي دروني حيات را امور خصوصي تلقي مي‌كند كه هر كس بايد مطابق سليقه خود به آنها بپردازد. به ديگر سخن، پارادايمپ مدرن ـ كه به كل عالم گسترش يافته و تأمين رفاه انسان را به عهده گرفته است ـ مناطق وسيعي از قلمرو حساسيت بشري را متروك گذاشته و زمينه‌اي را فراهم كرده است تا انسان‌ها و به خصوص انسان هاي غربي نوعي احساس نارضايتي و بي‌قراري داشته باشند. به همين دليل است كه آنها براي پر كردن خلأ معنوي خود گرايش زيادي به سمت معنويت، مذهب وآيين‌هاي معنوي به ويژه آيين‌هاي شرق آسيا نشان مي دهند (شايگان، ۱۳۸۱).

از اواخر قرن گذشته، در دهه نود قرن بيستم نوعي يكپارچگي مجدد بين زندگي بيروني و دروني در حال شكل‌گيري بوده است. يكي از حوزه‌هاي مهمي كه اين يكپارچگي در آن مطرح شده است، محيط كسب و كار سازمان‌ها مي‌باشد (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳؛ نك و ميليمن، ۱۹۹۴؛ وانگرمارش و كونلي، ۱۹۹۹). بسياري از امور كه قبلا در حيطه قلمرو خصوصي طبقه‌بندي مي‌شدند، اكنون در حال تحميل خود به قلمرو عمومي مي‌باشند (شايگان، ۱۳۸۱). ورود مفاهيمي همچون اخلاق، حقيقت، باور به خدا يا نيرويي برتر، درستكاري، وجدان، رادمردي و گذشت، اعتماد، بخشش، مهرباني، احساسات، ملاحظه، معناجويي در كار، همبستگي با همكاران، تشويق همكاران، احساس صلح و هماهنگي، نوع‌دوستي، و ... به پژوهش‌ها و اقدامات مديريتي و كسب و كار همه حكايت از ظهور پارادايم جديدي دارند. به عقيده بسياري از محققان، اين پارادايم جديد محيط كار، كه برگرفته از فيزيك كوانتوم، علوم سايبرنتيك، نظريه آشوب، علوم شناختي، مذاهب و آيين‌هاي شرقي و غربي مي‌باشد، و در واقع عكس‌العملي به پارادايم خشك و مكانيستي مدرن است، پارادايم معنويت مي‌باشد. (بايبرمن و ويتي، ۱۹۹۷؛ بولمن و ديل، ۱۹۹۵). حتي وانگرمارش و كونلي [1](۱۹۹۹) با قطعيت پيش‌بيني كرده‌اند كه اين پارادايم جديد در ادامه موج سوم مطرح شده توسط آلوين تافلر، موج چهارم خواهد بود.

از ابتداي سال ۱۹۹۲ حجم مقالات، كتب، كنفرانس‌ها، و كارگاه‌هاي معنويت در محيط كار[2] افزايشي فوق‌العاده داشته است (نيل و بايبرمن، ۲۰۰۳). براي مثال اين موضوع به روي جلد مجلاتي همچون بيزينس ويك [3](كالين، ۱۹۹۹) و فورچن[4] (گانتر، ۲۰۰۱) راه يافته است. يكي از محققان پيش‌بيني كرده است كه معنويت در محيط كار از اصلي‌ترين روندها در قرن بيست و يكم خواهد بود (شلنبرگر، ۲۰۰۰). علاوه بر اين در سال ۱۹۹۹ نيز آكادمي مديريت[5] كه يكي از معتبرترين مراجع مديريت در دنيا مي‌باشد، آخرين گروه تخصصي خود را تحت عنوان «مديريت، معنويت، و دين»[6]، تشكيل داد و با اين كار در واقع مش

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۶:۳۳ | مدير
،

پايان نامه تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه ورزش  استان مركزي ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايانامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش: تحول

عنوان:

تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه ورزش  استان مركزي

زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه           

فصل اول- مقدمه كليات تحقيق

چكيده ...........................................................................................................................................................

 • مقدمه ..............................................................................................................................................
 • بيان مساله ........................................................................................................................................
 • ضرورت اهميت تحقيق ....................................................................................................................
 • مدل مفهومي تحقيق ........................................................................................................................
 • اهداف تحقيق .................................................................................................................................
 • سوالات تحقيق ...............................................................................................................................
 • فرضيه هاي تحقيق .........................................................................................................................
 • محدوديت هاي تحقيق .....................................................................................................................
 • مفاهيم و واژگان تحقيق ...................................................................................................................

فصل دوم- مروري بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه ....................................................................................................................................................

2-2 منابع مالي و دولتي ورزش ....................................................................................................................

2-3 ساير منابع تامين مالي ..........................................................................................................................

2-4 منابع مالي برخي كشورها ....................................................................................................................

2-5 مطالعات تطبيقي منابع مالي ..................................................................................................................

2-6  مروري بر پيشينه تحقيقات صورت گرفته ............................................................................................

  2-6-1 تحقيقات داخل كشور ...................................................................................................................

  2-6-2 تحقيقات خارج كشور .................................................................................................................

2-7 جمع بندي .........................................................................................................................................

فصل سوم- روش اجراي تحقيق

3-1 مقدمه .....................................................................................................................................................

3-2 روش تحقيق .........................................................................................................................................

3-3 متغير هاي تحقيق ..................................................................................................................................

3-4  روش هاي گردآوري اطلاعات .............................................................................................................

3-5 جامعه و نمونه آماري ..........................................................................................................................

3-6 قلمرو موضوعي و مكاني تحقيق .........................................................................................................

3-7 روش سنجش روايي ابزار .....................................................................................................................

3-8 روش سنجش پايايي ابزار ......................................................................................................................

3-9 روش تجزيه و تحليل داد ها ...............................................................................................................

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

4-1 مقدمه ................................................................................................................................................

4-2 يافته هاي توصيفي پژوهش .................................................................................................................

4-3 يافته هاي استنباطي پژوهش................................................................................................................

فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه ....................................................................................................................................

5-2 خلاصه تحقيق ......................................................................................................................

5-3 يافته هاي تحقيق ..................................................................................................................

5-4  بحث و نتيجه گيري .............................................................................................................

5-5 پيشنهادات برخاسته تحقيق ....................................................................................................

5-6 پيشنهادهاي پژوهشي ............................................................................................................

منابع و مآخذ ................................................................................................................................

پيوست ها ....................................................................................................................................

چكيده انگليسي ..........................................................................................................................

چكيده

امروزه رمز موفقيت يك سازمان و جامعه كسب درآمد براي بقاء و ماندگاري خود مي باشد. درآمد و منابع مالي به عنوان موتور محرك سازمان هاي ورزشي، باشگاه ها و ليگ ها شناخته مي شوند. هدف از انجام اين  پژوهش تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي  مي باشد. روش پژوهش اين تحقيق از نوع توصيفي تحليلي بود كه از نظر هدف كاربردي مي باشد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخت، استفاده گرديد. جهت تعيين روائي محتوايي اين پرسشنامه از چندين تن از اساتيد نظر خواهي شد و پايايي آن، از روش آلفاي كرونباخ به ميزان 90/0 محاسبه  گرديد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل حاميان ورزشي هيئت هاي ورزشي استان، كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان استان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان مركزي بودند در اين پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت(80 نفر) كه در نهايت 71 پرسشنامه به صورت صحيح و كامل در يافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل آماري يافته­ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد كه در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي فريدمن و كروسكال واليس استفاده گرديد. نتايج نشان داد مهمترين منبع تامين منابع مالي استان حاميان ورزشي(اسپانسرها) مي باشند كه به علت نياز به مطرح شدن برند و كسب اعتبار، در ورزش سرمايه گذاري مي كنند. همچنين نتايج نشان داد از عوامل مهم كاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبليغات و سطح پايين مسابقات مي باشد و در نهايت نتايج نشان داد رشد صنعت ورزش استان نياز به حضور افراد با تجربه عملي و علمي، تغيير فرهنگ جامعه و تغيير سياست هاي مسئولين دارد.

واژگان كليدي: منابع مالي، درآمد ورزشي، بازاريابي، صنعت ورزش، حاميان ورزشي

  1-1 مقدمه

امروزه رمز موفقيت يك سازمان و جامعه كسب درآمد براي بقاء و ماندگاري خود مي باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان هاي مختلف رو به انحلال و نابودي رفته و نمي توانند در محيط رقابتي دوام بياورند، درآمد مطمئن و پايدار مي تواند امكانات لازم را براي رويارويي با هزينه ها و مخارج سازمان ها بوجود بياورند. درآمد عبارتست از  يك منبع مالي كه به طرق مختلف به يك سازمان تزريق شده و سازمان ها توسط اين درآمدها به توليد كالا و خدمات مي پردازند. از بهترين گزينه‌هاي ممكن براي ايجاد تنوع در سرمايه گذاري و همچنين خلقِ منبع درآمدي منظم و دائم، فعاليت در حوزههايي است كه مي‌تواند سودي متوسط اما با خطرپذيري بسيار كم و تضمين شده را در اختيار قرار دهد. «منابع درآمدي بالقوه» يكي از مطرح‌ترين گزينه‌هاي موجود براي انجام اين كار هستند. درآمد بالقوه در واقع درآمدي است كه بدون انجام فعاليت كاري سخت و طولاني مدت به دست مي‌آيد. ميزان درآمد حاصل از اين طريق در اكثر مواقع دائمي و در مقايسه با حوزه‌هاي ديگر سرمايه گذاري كمتر است.  معمولا" باشگاه هاي ورزشي براي بقاء و توسعه خود راه هايي را براي كسب درآمد خود انتخاب و مشخص مي كنند. البته اين راه ها معمولا" از قبل مشخص شده اند و قوانيني نيز وجود دارند تا اين راه ها در چهارچوب اين قوانين پيش بروند(طرح جامع ورزش كشور، 1382).

براساس قوانين كلي فدراسيونها، كنفدراسيونها، انجمنها و سازمانهاي / وزرات خانه هاي ورزشي، راه هاي كسب در آمد يك باشگاه ورزشي مي بايست در چارچوب ورزش و مسايل فرهنگي پيگيري شوند. اين روشهاي تجاري به غير از اينكه نبايد قوانين كشورها و مناطق را زير پا گذارند، همچنين نبايد از محدوده فرهنگ و ورزش نيز خارج شوند. البته باشگاههايي كه به شركتهاي سهامي تبديل شده اند و يا به بازار بورس كشورشان يا بازار بورس بين المللي راه پيدا كرده اند، در چهارچوب فعاليت خود مي توانند تجارتهايي ديگر را نيز انجام دهند. يكي از متداولترين راه هاي كسب درآمد و پوشش دهي هزينه ها توسط باشگاه يا كلوبهاي ورزشي، كسب حامي و اسپانسرهاي مالي مي باشد. باشگاه ها با جذب حامي مالي، موقعيتهاي تبليغاتي بوجود آمده توسط خود را به شركتها و تاجران بزرگ ارايه مي دهند تا در عوض منبعي براي پوشش هزينه هاي خود فراهم سازند. يك باشگاه ورزشي مي تواند به تعداد دلخواه حامي و اسپانسر جذب كند. اما معمولا" باشگاه ها يك حامي اصلي و چند حامي جز دارند. براي مثال باشگاه بايرن مونيخ آلمان داراي يك حامي اصلي شركت مخابرات آلمان[1] دو حامي به اصطلاح تجهيزاتي (شركت آديداس) و هفده حامي ديگر شامل شركتهاي  آليانز، آودي، كوكاكولا، لوفت هانزا، زيمنس و ... مي باشد. حاميان مالي معمولا" هزينه هاي اصلي و تجهيزاتي باشگاه ها را به عهده مي گيرند. البته روش معامله حامي و باشگاه مي تواند بسيار متفاوت و توافقي باشد كه در كشورهاي پيشرفته و صاحب فوتبال قوانيني براي اين نوع معاملات وجود دارد. برخي از حاميان براي مثال متعهد مي گردند كه استاديومي را براي باشگاه فراهم سازند. برخي ديگر با ارايه مبلغي بالا براي مدتي مشخص به باشگاه و سازمان هاي ورزشي از نظر مالي كمك مي كنند. برخي ديگر نيز تجهيزات و امكانات ورزشي و رفاهي را ارايه مي دهند. كه البته همانطور كه اشاره شد روش معامله مي تواند كاملا  توافقي باشد. در ايران در سالهاي اخير و پس از حرفه اي شدن ليگها و تورنمنت هاي ملي، خوشبختانه كمي جديتر به اين مسيله توجه شد. امروزه اكثر باشگاه هاي حرفه اي و قوي در كشور - گرچه با وجود مشكلات - داراي حاميان مالي هستند. شركتها، تجار و صنايع بزرگ نيز به اين تفهيم رسيده اند كه با سرمايه گذاري در بخش ورزش مي توانند هم به ورزش و سلامت كشور كمك كند و هم از موقعيتهاي تجاري بوجود آمده بهره گيرند. يكي ديگر از منابع كسب درآمد توسط سازمان هاي ورزشي ورزشي، فروش بليت ديدارها است. اين روش يكي از كلاسيك ترين روشهاست كه البته نسبت به روشهاي ديگر ممكن است سودي آنچناني نداشته باشد روشي ديگر از نحوه كسب درآمد، فروش مجوز پخش ديدار به صورت مستقيم يا غير مستقيم به شبكه هاي و تلويزيونها است. از آنجايي كه ديگر بازيهاي رقابتهاي مهم مثل بازيهاي ليگهاي كشورهاي صاحب فوتبال و پيشرفته برروي شبكه و تلويزيونهاي رايگان پخش نمي شود، تلويزيون يا شبكه اي كه قصد پخش اين ديدارها را دارد مي بايست به با شگاه ها و سازمانهاي وابسته مبلغي را پرداخت كند. يكي ديگر از روش هاي درآمدي ورزش، فروش محصولات به هواداران است، اين روش امروزه براي باشگاه هاي بزرگ يكي از به يكي از بهترين روشها تبديل شده است. براي مثال فروش پيراهنهاي ورزشي باشگاه ها به طرفداران و يا فروش وسايل مصرفي و ورزشي كه با علامت و طراحي آن باشگاه همراه است. مثلا" باشگاه بايرن مونيخ داراي فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور آلمان است كه لوازم مصرفي، ورزشي و ... (پيراهن / لباسهاي ورزشي، كيف، ساعت، جامدادي و...)  كه انحصارا" براي طرفداران بايرن توليد مي شود را بفروش مي رسانند. باشگاه هاي بزرگ و داراي هوادار زياد معمولا داراي مدارس و آموزشگاه هاي ورزشي هستند. معمولا هزينه هاي ورود به اين مدارس و آموزشگاه ها زياد است. البته اين موضوع به نام و اعتبار باشگاه نيز بستگي دارد. راه و روشهاي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند بسيار متفاوت باشند. مشاركت در طرحهاي بزرگ، همكاري با شركتها، سازمانها، شبكه ها براي اجراي طرحهاي مختلف و ...(رضوي، 1385)، (طرح جامع ورزش،1382)،(احساني، 1387).

بطوري كه در بالا توضيح داده شد هر راه مشروعي  كه بتواند منابع مالي را در ورزش گسيل دارد مي تواند از راه هاي درآمدزايي ورزش محسوب شده و باعث افزايش سطح ارتقاء كمي و كيفي ورزش شود.

1-2 بيان مسأله

درآمد و منابع مالي به عنوان موتور محرك سازمان هاي ورزشي، باشگاه ها و ليگ ها شناخته مي شوند. درآمدزايي براي توسعه ، برنامه ريزي موثر و حفظ استقلال اين سازمانها ضروري مي باشد، واز آسيب هاي كه در اين زمينه وجود دارد مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • عدم توانايي بسياري از مديران رويدادهاي ورزشي در كسب درآمد
 • عدم شناخت صحيح از رويداد و وجهه آن در جامعه
 • مقصر شناختن عوامل بيروني به جاي عوامل تحت كنترل
 • ارزان فروشي رويداد و تاثير مخرب آن بر وجهه رويداد
 • عدم اطلاع از وجود برخي منابع درآمدي بالقوه

 

دهه هاي گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدي رشد كرده است. ورزش در سطح جهاني هم به پاي خود (به عنوان درصدي از بازار) و هم به دليل ارتباطش با مشاغل ديگر در ساير حوزه ها، جايگاه شايسته اي در بازار اقتصاد بدست آورده است( احساني، 1382). در اين خصوص، ساختارهاي اقتصادي، ارتباط متقابلي با تربيت بدني و ورزش پيدا كرده اند. از يك طرف، توسعه اقتصادي و اجتماعي بر ارتقاء و توسعه ورزش در كل جامعه تاثير مي گذارد؛ و از طرف ديگر، توجه كافي به تربيت بدني و ورزش در سطوح پايه، همگاني، و قهرماني، خود عامل موثري براي تامين نيروهاي انساني سالم و با نشاط و در نتيجه شكوفايي اقتصادي و اجتماعي است(خلجي و همكاران، 1386).سرمايه گذاري در اغلب كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسعه، توسط بخش خصوصي و دولتي انجام مي گيرد. سرمايه گذاري بخش خصوصي نه تنها به عنوان جزيي از تقاضاي كل بلكه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت هاي شغلي در آينده است( صامتي و فرامرزپور، 1383).

به عنوان نمونه، در سازمان هاي ورزشي تحت نظر جنبش المپيك، حمايت ها و مشاركت شركت هاي مختلف در جهان بسيار بيشتر از صرف كمك هاي مالي است. اين شركت ها، طيف وسيعي از كمك هاي فني، خدمات و كاركنان، با بهترين فناوري را در اختيار سازمان هاي ورزشي مي گذارند(راهنماي مديريت ورزشي، 1383). با اين وجود،  همانگونه كه رهبر و همكاران(1386) در تحقيق خود گزارش كردند عوامل مربوط به قوانين و مقررات و حاكميت نظم و قانون؛ فقدان استراتزي معين و ستاد تصميم گيري مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرايط خروج سرمايه از كشور؛ بالا بودن ريسك براي سرمايه گذاري هاي خارجي؛ موانع غير اقتصادي مانند عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بزرگ بودن دولت، فقدان تعريف مناسب قانون و امنيت در توليد و توزيع، ضعف بازارهاي سرمايه و دسترسي به اطلاعات درست بازرگاني، وجود رانت ها و رقابت نابرابر ميان بخش خصوصي و دولتي از جمله موانع سرمايه گذاري و درآمد زايي در كشور محسوب مي شوند.

در حوزه ورزش كشور نيز با مطرح شدن خصوصي سازي در برنامه اول توسعه، واگذاري ورزش و امور تصدي گري آن در برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت. با اين وجود، به نظر مي رسد موضوع خصوصي سازي در ورزش كشور با مشكلاتي مواجه باشد(صداقتي و همكاران، 1389). در اين خصوص عنوان شده است كه سهم ورزش در اقتصاد ملي، رابطه مستقيم با ميزان سرمايه گذاري در ورزش دارد كه در حال حاضر با توجه به محدوديت ها و تنگناهايي كه بخش خصوصي براي مشاركت در توسعه

...

 

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايانامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

گرايش: تحول

عنوان:

تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه ورزش  استان مركزي

زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست مطالب

عنوان                                                                                                      صفحه           

فصل اول- مقدمه كليات تحقيق

چكيده ...........................................................................................................................................................

 • مقدمه ..............................................................................................................................................
 • بيان مساله ........................................................................................................................................
 • ضرورت اهميت تحقيق ....................................................................................................................
 • مدل مفهومي تحقيق ........................................................................................................................
 • اهداف تحقيق .................................................................................................................................
 • سوالات تحقيق ...............................................................................................................................
 • فرضيه هاي تحقيق .........................................................................................................................
 • محدوديت هاي تحقيق .....................................................................................................................
 • مفاهيم و واژگان تحقيق ...................................................................................................................

فصل دوم- مروري بر ادبيات تحقيق

2-1 مقدمه ....................................................................................................................................................

2-2 منابع مالي و دولتي ورزش ....................................................................................................................

2-3 ساير منابع تامين مالي ..........................................................................................................................

2-4 منابع مالي برخي كشورها ....................................................................................................................

2-5 مطالعات تطبيقي منابع مالي ..................................................................................................................

2-6  مروري بر پيشينه تحقيقات صورت گرفته ............................................................................................

  2-6-1 تحقيقات داخل كشور ...................................................................................................................

  2-6-2 تحقيقات خارج كشور .................................................................................................................

2-7 جمع بندي .........................................................................................................................................

فصل سوم- روش اجراي تحقيق

3-1 مقدمه .....................................................................................................................................................

3-2 روش تحقيق .........................................................................................................................................

3-3 متغير هاي تحقيق ..................................................................................................................................

3-4  روش هاي گردآوري اطلاعات .............................................................................................................

3-5 جامعه و نمونه آماري ..........................................................................................................................

3-6 قلمرو موضوعي و مكاني تحقيق .........................................................................................................

3-7 روش سنجش روايي ابزار .....................................................................................................................

3-8 روش سنجش پايايي ابزار ......................................................................................................................

3-9 روش تجزيه و تحليل داد ها ...............................................................................................................

فصل چهارم- تجزيه و تحليل داده هاي تحقيق

4-1 مقدمه ................................................................................................................................................

4-2 يافته هاي توصيفي پژوهش .................................................................................................................

4-3 يافته هاي استنباطي پژوهش................................................................................................................

فصل پنجم- نتيجه گيري و پيشنهادات

5-1 مقدمه ....................................................................................................................................

5-2 خلاصه تحقيق ......................................................................................................................

5-3 يافته هاي تحقيق ..................................................................................................................

5-4  بحث و نتيجه گيري .............................................................................................................

5-5 پيشنهادات برخاسته تحقيق ....................................................................................................

5-6 پيشنهادهاي پژوهشي ............................................................................................................

منابع و مآخذ ................................................................................................................................

پيوست ها ....................................................................................................................................

چكيده انگليسي ..........................................................................................................................

چكيده

امروزه رمز موفقيت يك سازمان و جامعه كسب درآمد براي بقاء و ماندگاري خود مي باشد. درآمد و منابع مالي به عنوان موتور محرك سازمان هاي ورزشي، باشگاه ها و ليگ ها شناخته مي شوند. هدف از انجام اين  پژوهش تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه اداره كل ورزش و جوانان استان مركزي  مي باشد. روش پژوهش اين تحقيق از نوع توصيفي تحليلي بود كه از نظر هدف كاربردي مي باشد. براي جمع آوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخت، استفاده گرديد. جهت تعيين روائي محتوايي اين پرسشنامه از چندين تن از اساتيد نظر خواهي شد و پايايي آن، از روش آلفاي كرونباخ به ميزان 90/0 محاسبه  گرديد. جامعه مورد مطالعه در اين پژوهش شامل حاميان ورزشي هيئت هاي ورزشي استان، كاركنان ادارات كل ورزش و جوانان استان و اعضاي هيئت علمي دانشگاه هاي استان مركزي بودند در اين پژوهش نمونه برابر جامعه قرار گرفت(80 نفر) كه در نهايت 71 پرسشنامه به صورت صحيح و كامل در يافت و مورد تجزيه و تحليل قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل آماري يافته­ها از آمار توصيفي و استنباطي استفاده شد كه در بخش آمار استنباطي از آزمون هاي فريدمن و كروسكال واليس استفاده گرديد. نتايج نشان داد مهمترين منبع تامين منابع مالي استان حاميان ورزشي(اسپانسرها) مي باشند كه به علت نياز به مطرح شدن برند و كسب اعتبار، در ورزش سرمايه گذاري مي كنند. همچنين نتايج نشان داد از عوامل مهم كاهش درآمد حاصل از تماشاگران عوامل تبليغات و سطح پايين مسابقات مي باشد و در نهايت نتايج نشان داد رشد صنعت ورزش استان نياز به حضور افراد با تجربه عملي و علمي، تغيير فرهنگ جامعه و تغيير سياست هاي مسئولين دارد.

واژگان كليدي: منابع مالي، درآمد ورزشي، بازاريابي، صنعت ورزش، حاميان ورزشي

  1-1 مقدمه

امروزه رمز موفقيت يك سازمان و جامعه كسب درآمد براي بقاء و ماندگاري خود مي باشد بدون درآمد مطمئن جامعه و سازمان هاي مختلف رو به انحلال و نابودي رفته و نمي توانند در محيط رقابتي دوام بياورند، درآمد مطمئن و پايدار مي تواند امكانات لازم را براي رويارويي با هزينه ها و مخارج سازمان ها بوجود بياورند. درآمد عبارتست از  يك منبع مالي كه به طرق مختلف به يك سازمان تزريق شده و سازمان ها توسط اين درآمدها به توليد كالا و خدمات مي پردازند. از بهترين گزينه‌هاي ممكن براي ايجاد تنوع در سرمايه گذاري و همچنين خلقِ منبع درآمدي منظم و دائم، فعاليت در حوزههايي است كه مي‌تواند سودي متوسط اما با خطرپذيري بسيار كم و تضمين شده را در اختيار قرار دهد. «منابع درآمدي بالقوه» يكي از مطرح‌ترين گزينه‌هاي موجود براي انجام اين كار هستند. درآمد بالقوه در واقع درآمدي است كه بدون انجام فعاليت كاري سخت و طولاني مدت به دست مي‌آيد. ميزان درآمد حاصل از اين طريق در اكثر مواقع دائمي و در مقايسه با حوزه‌هاي ديگر سرمايه گذاري كمتر است.  معمولا" باشگاه هاي ورزشي براي بقاء و توسعه خود راه هايي را براي كسب درآمد خود انتخاب و مشخص مي كنند. البته اين راه ها معمولا" از قبل مشخص شده اند و قوانيني نيز وجود دارند تا اين راه ها در چهارچوب اين قوانين پيش بروند(طرح جامع ورزش كشور، 1382).

براساس قوانين كلي فدراسيونها، كنفدراسيونها، انجمنها و سازمانهاي / وزرات خانه هاي ورزشي، راه هاي كسب در آمد يك باشگاه ورزشي مي بايست در چارچوب ورزش و مسايل فرهنگي پيگيري شوند. اين روشهاي تجاري به غير از اينكه نبايد قوانين كشورها و مناطق را زير پا گذارند، همچنين نبايد از محدوده فرهنگ و ورزش نيز خارج شوند. البته باشگاههايي كه به شركتهاي سهامي تبديل شده اند و يا به بازار بورس كشورشان يا بازار بورس بين المللي راه پيدا كرده اند، در چهارچوب فعاليت خود مي توانند تجارتهايي ديگر را نيز انجام دهند. يكي از متداولترين راه هاي كسب درآمد و پوشش دهي هزينه ها توسط باشگاه يا كلوبهاي ورزشي، كسب حامي و اسپانسرهاي مالي مي باشد. باشگاه ها با جذب حامي مالي، موقعيتهاي تبليغاتي بوجود آمده توسط خود را به شركتها و تاجران بزرگ ارايه مي دهند تا در عوض منبعي براي پوشش هزينه هاي خود فراهم سازند. يك باشگاه ورزشي مي تواند به تعداد دلخواه حامي و اسپانسر جذب كند. اما معمولا" باشگاه ها يك حامي اصلي و چند حامي جز دارند. براي مثال باشگاه بايرن مونيخ آلمان داراي يك حامي اصلي شركت مخابرات آلمان[1] دو حامي به اصطلاح تجهيزاتي (شركت آديداس) و هفده حامي ديگر شامل شركتهاي  آليانز، آودي، كوكاكولا، لوفت هانزا، زيمنس و ... مي باشد. حاميان مالي معمولا" هزينه هاي اصلي و تجهيزاتي باشگاه ها را به عهده مي گيرند. البته روش معامله حامي و باشگاه مي تواند بسيار متفاوت و توافقي باشد كه در كشورهاي پيشرفته و صاحب فوتبال قوانيني براي اين نوع معاملات وجود دارد. برخي از حاميان براي مثال متعهد مي گردند كه استاديومي را براي باشگاه فراهم سازند. برخي ديگر با ارايه مبلغي بالا براي مدتي مشخص به باشگاه و سازمان هاي ورزشي از نظر مالي كمك مي كنند. برخي ديگر نيز تجهيزات و امكانات ورزشي و رفاهي را ارايه مي دهند. كه البته همانطور كه اشاره شد روش معامله مي تواند كاملا  توافقي باشد. در ايران در سالهاي اخير و پس از حرفه اي شدن ليگها و تورنمنت هاي ملي، خوشبختانه كمي جديتر به اين مسيله توجه شد. امروزه اكثر باشگاه هاي حرفه اي و قوي در كشور - گرچه با وجود مشكلات - داراي حاميان مالي هستند. شركتها، تجار و صنايع بزرگ نيز به اين تفهيم رسيده اند كه با سرمايه گذاري در بخش ورزش مي توانند هم به ورزش و سلامت كشور كمك كند و هم از موقعيتهاي تجاري بوجود آمده بهره گيرند. يكي ديگر از منابع كسب درآمد توسط سازمان هاي ورزشي ورزشي، فروش بليت ديدارها است. اين روش يكي از كلاسيك ترين روشهاست كه البته نسبت به روشهاي ديگر ممكن است سودي آنچناني نداشته باشد روشي ديگر از نحوه كسب درآمد، فروش مجوز پخش ديدار به صورت مستقيم يا غير مستقيم به شبكه هاي و تلويزيونها است. از آنجايي كه ديگر بازيهاي رقابتهاي مهم مثل بازيهاي ليگهاي كشورهاي صاحب فوتبال و پيشرفته برروي شبكه و تلويزيونهاي رايگان پخش نمي شود، تلويزيون يا شبكه اي كه قصد پخش اين ديدارها را دارد مي بايست به با شگاه ها و سازمانهاي وابسته مبلغي را پرداخت كند. يكي ديگر از روش هاي درآمدي ورزش، فروش محصولات به هواداران است، اين روش امروزه براي باشگاه هاي بزرگ يكي از به يكي از بهترين روشها تبديل شده است. براي مثال فروش پيراهنهاي ورزشي باشگاه ها به طرفداران و يا فروش وسايل مصرفي و ورزشي كه با علامت و طراحي آن باشگاه همراه است. مثلا" باشگاه بايرن مونيخ داراي فروشگاه هاي زنجيره اي در كشور آلمان است كه لوازم مصرفي، ورزشي و ... (پيراهن / لباسهاي ورزشي، كيف، ساعت، جامدادي و...)  كه انحصارا" براي طرفداران بايرن توليد مي شود را بفروش مي رسانند. باشگاه هاي بزرگ و داراي هوادار زياد معمولا داراي مدارس و آموزشگاه هاي ورزشي هستند. معمولا هزينه هاي ورود به اين مدارس و آموزشگاه ها زياد است. البته اين موضوع به نام و اعتبار باشگاه نيز بستگي دارد. راه و روشهاي ديگري نيز وجود دارند كه مي توانند بسيار متفاوت باشند. مشاركت در طرحهاي بزرگ، همكاري با شركتها، سازمانها، شبكه ها براي اجراي طرحهاي مختلف و ...(رضوي، 1385)، (طرح جامع ورزش،1382)،(احساني، 1387).

بطوري كه در بالا توضيح داده شد هر راه مشروعي  كه بتواند منابع مالي را در ورزش گسيل دارد مي تواند از راه هاي درآمدزايي ورزش محسوب شده و باعث افزايش سطح ارتقاء كمي و كيفي ورزش شود.

1-2 بيان مسأله

درآمد و منابع مالي به عنوان موتور محرك سازمان هاي ورزشي، باشگاه ها و ليگ ها شناخته مي شوند. درآمدزايي براي توسعه ، برنامه ريزي موثر و حفظ استقلال اين سازمانها ضروري مي باشد، واز آسيب هاي كه در اين زمينه وجود دارد مي توان به موارد زير اشاره نمود:

 • عدم توانايي بسياري از مديران رويدادهاي ورزشي در كسب درآمد
 • عدم شناخت صحيح از رويداد و وجهه آن در جامعه
 • مقصر شناختن عوامل بيروني به جاي عوامل تحت كنترل
 • ارزان فروشي رويداد و تاثير مخرب آن بر وجهه رويداد
 • عدم اطلاع از وجود برخي منابع درآمدي بالقوه

 

دهه هاي گذشته، صنعت ورزش به صورت تصاعدي رشد كرده است. ورزش در سطح جهاني هم به پاي خود (به عنوان درصدي از بازار) و هم به دليل ارتباطش با مشاغل ديگر در ساير حوزه ها، جايگاه شايسته اي در بازار اقتصاد بدست آورده است( احساني، 1382). در اين خصوص، ساختارهاي اقتصادي، ارتباط متقابلي با تربيت بدني و ورزش پيدا كرده اند. از يك طرف، توسعه اقتصادي و اجتماعي بر ارتقاء و توسعه ورزش در كل جامعه تاثير مي گذارد؛ و از طرف ديگر، توجه كافي به تربيت بدني و ورزش در سطوح پايه، همگاني، و قهرماني، خود عامل موثري براي تامين نيروهاي انساني سالم و با نشاط و در نتيجه شكوفايي اقتصادي و اجتماعي است(خلجي و همكاران، 1386).سرمايه گذاري در اغلب كشورها، بويژه كشورهاي در حال توسعه، توسط بخش خصوصي و دولتي انجام مي گيرد. سرمايه گذاري بخش خصوصي نه تنها به عنوان جزيي از تقاضاي كل بلكه مهمتر از آن، منبع رشد و فرصت هاي شغلي در آينده است( صامتي و فرامرزپور، 1383).

به عنوان نمونه، در سازمان هاي ورزشي تحت نظر جنبش المپيك، حمايت ها و مشاركت شركت هاي مختلف در جهان بسيار بيشتر از صرف كمك هاي مالي است. اين شركت ها، طيف وسيعي از كمك هاي فني، خدمات و كاركنان، با بهترين فناوري را در اختيار سازمان هاي ورزشي مي گذارند(راهنماي مديريت ورزشي، 1383). با اين وجود،  همانگونه كه رهبر و همكاران(1386) در تحقيق خود گزارش كردند عوامل مربوط به قوانين و مقررات و حاكميت نظم و قانون؛ فقدان استراتزي معين و ستاد تصميم گيري مشخص در عرصه اقتصاد؛ مناسب بودن شرايط خروج سرمايه از كشور؛ بالا بودن ريسك براي سرمايه گذاري هاي خارجي؛ موانع غير اقتصادي مانند عوامل سياسي، اجتماعي، فرهنگي، بزرگ بودن دولت، فقدان تعريف مناسب قانون و امنيت در توليد و توزيع، ضعف بازارهاي سرمايه و دسترسي به اطلاعات درست بازرگاني، وجود رانت ها و رقابت نابرابر ميان بخش خصوصي و دولتي از جمله موانع سرمايه گذاري و درآمد زايي در كشور محسوب مي شوند.

در حوزه ورزش كشور نيز با مطرح شدن خصوصي سازي در برنامه اول توسعه، واگذاري ورزش و امور تصدي گري آن در برنامه سوم توسعه در دستور كار دولت قرار گرفت. با اين وجود، به نظر مي رسد موضوع خصوصي سازي در ورزش كشور با مشكلاتي مواجه باشد(صداقتي و همكاران، 1389). در اين خصوص عنوان شده است كه سهم ورزش در اقتصاد ملي، رابطه مستقيم با ميزان سرمايه گذاري در ورزش دارد كه در حال حاضر با توجه به محدوديت ها و تنگناهايي كه بخش خصوصي براي مشاركت در توسعه ورزش كشور دارد، در مقايسه با كشورهاي توسعه يافته بسيار پايين است( طرح جامع،1382). طي يكي از راه هاي سرمايه گذاري، ورود بخش خصوصي يا خصوصي سازي است. خصوصي سازي در دهه هاي اخير به سوي جبهه اول انديشه اقتصادي و سياسي و به عنوان راهكاري قابل قبول براي افزايش توليد و دستيابي به رشد اقتصادي در كشورهاي كمتر توسعه يافته حركت كرده است. بسياري از دولت ها نيز براي رهايي از بار سنگين اين خدمات به اقدامات خصوصي سازي روي آورده اند(رضوي، 1384). بر اين اساس، عقيده بر اين است كه خصوصي سازي و درآمدزايي هدفمند و هوشمند يك ضرورت اجتناب ناپذير براي رشد و توسعه اقتصادي هر كشور است و بايد سرلوحه برنامه هاي توسعه آن قرار گيرد(يوسفي بهرام،1384).

بطور كلي مي توان  عنوان كرد امروزه ورزش حرفه اي و صنعت پيشرفته ورزش بدون درآمدزايي ورزش قادر به حيات نمي باشد. در كشور ما متاسفانه ورزش متكي به درآمد هاي دولتي مي باشد، و همين امر به توسعه ورزش در كشورمان آسيب جدي وارد كرده است، لذا با توجه به نتايج مطالعات قبلي و چالش­هاي موجود اين پژوهش قصد دارد كه با بررسي منابع  جديد درآمدزايي در استان مركزي اين موضوع را بررسي و به سوالات زير پاسخ دهد؛ منابع سرمايه گذاري و درآمدي در ورزش استان مركزي كدام است؟  نحوه و روش  بازاريابي ورزشي در استان مركزي چگونه مي باشد؟ علل حضور حاميان ورزشي از رويدادها و مسابقات ورزشي چه مي باشد؟ عوامل تاثير گذار بر رشد صنعت ورزش استان مركزي چه مي باشد؟  عوامل  كاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رويداد هاي ورزشي استان مركزي چه مي باشد؟ آيا  درآمدزايي ورزشي  بر سطح كمي و كيفي ورزش استان مركزي تاثيري داشته است؟

3-1 بيان ضرورت تحقيق

يافته هاي پژوهشي حاكي از آن است كه ورود بخش خصوصي براي سرمايه گذاري و مشاركت در ورزش داراي مزاياي بسياري است.  با اين وجود، در تحقيق رضوي (1385) آمده است كه ميزان سرمايه گذاري دولت در بخش ورزش، با رشد جمعيت و متقاضيان ورزش متناسب نيست و چنانچه اين روند در آينده نيز ادامه يابد، ميزان كمبودها بيشتر آشكار مي شود. برطرف كردن اين مشكلات با ميزان سرمايه گذاري دولتي ميسر نيست. براي حل چنين مشكلي در بسياري از كشورها بخش هاي خصوصي وارد عمل شده اند و باعث ايجاد مزايايي بسيار از جمله رشد اقتصادي شده اند.

 در اين رابطه، عقيده بر اين است كه انتقال مالكيت و كنترل شركت به بخش خصوصي معمولا موجب افزايش و بهبود كارآيي و بهره وري بنگاه هاي اقتصادي در سطح خرد مي شود(رضوي، 1385). در همين رابطه، نتايج تحقيق سليماني و همكاران(1390) نشان داد كه بين اجراي برنامه خصوصي سازي و توسعه ورزش هاي همگاني رابطه معني داري وجود دارد.  بنابراين، خصوصي سازي در ورزش در راستاي سياست هاي برنامه هاي پنج ساله دولت، اگر به درستي صورت پذيرد مي تواند ظرفيت ها و قابليت هاي حوزه ورزش را افزايش داده و باعث تحول و بهره وري بهتر آن را فراهم سازد. در اين خصوص، نتايج تحقيق هودا(2001) حاكي از آن است كه اصل انتظار سود حاصل از سرمايه گذاري، مهمترين عامل جذب سرمايه گذاري مالي در ورزش است و حاميان مالي اگر مطمئن شوند كه بيش از ساير گزينه ها سود خواهند برد آنگاه در ورزش سرمايه گذاري مي كنند(هودا، 2001).

استان مركزي يكي از قطب هاي صنعتي كشور محسوب مي شود و داراي معادن مختلف نيز مي باشد. اساس اقتصاد اين استان را به ترتيب بخش هاي خدمات، صنعت و كشاورزي تشكيل مي دهد(پارك علم و ، 1390)؛ كه احتمالا بخش عمده اي از آنها در حوزه كاري بخش خصوصي قرار دارد، ولي به نظر مي رسد با وجود ظرفيت هاي مناسب در حوزه هاي ورزش همگاني، قهرماني و حرفه اي، شرايط و بسترهاي لازم براي ورود بخش خصوصي در ورزش اين استان و درآمدزايي مساعد نباشد. بنابراين، ضروري دارد مشكلات فراروي سرمايه گذاري و درآمدزايي در ورزش استان مركزي شناسايي تا راهكارهاي حل آنها بتواند به توسعه سطح كمي و كيفي ورزش استان مركزي كمك نمايد.

1-5 اهداف تحقيق

هدف كلي:  بررسي تاثير منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه  ورزش استان مركزي

اهداف فرعي:

1- شناسايي منابع سرمايه گذاري و درآمدي در ورزش استان مركزي.

2-  بررسي نحوه  بازاريابي ورزشي در استان مركزي.

3- شناسايي علل حضور حاميان ورزشي از رويدادها و مسابقات ورزشي

4- شناسايي موارد رشد صنعت ورزش استان مركزي

5- شناسايي عوامل  كاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رويداد هاي ورزشي استان مركزي

6- بررسي تاثير درآمدزايي ورزش بر سطح كمي و كيفي ورزش استان.

 

6-1 سوالات تحقيق

1-  منابع سرمايه گذاري و درآمدي در ورزش استان مركزي چيست ؟

2-  نحوه و روش  بازاريابي ورزشي در استان مركزي چگونه مي باشد؟

3- علل حضور حاميان ورزشي از رويدادها و مسابقات ورزشي چه مي باشد؟

4- عوامل تاثير گذار بر رشد صنعت ورزش استان مركزي چه مي باشد؟

5-  عوامل  كاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رويداد هاي ورزشي استان مركزي چه مي باشد؟

6- آيا  درآمدزايي ورزشي  بر سطح كمي و كيفي ورزش استان مركزي تاثيري داشته است؟

1-7 فرضيه هاي تحقيق

فرضيه اصلي:

 منابع مالي و بازاريابي ورزشي  بر توسعه ورزش  استان مركزي تاثير دارد.

فرضيه هاي  فرعي:

1- منابع سرمايه گذاري و درآمدي بر توسعه ورزش استان مركزي  تاثير دارد.

2-  نحوه  بازاريابي ورزشي بر توسعه ورزش استان مركزي  تاثير دارد.

3-  حضور حاميان ورزشي از رويدادها و مسابقات ورزشي بر توسعه ورزش استان مركزي  تاثير دارد.

4- رشد صنعت ورزش استان مركزي بر توسعه ورزش استان تاثير دارد.

5- كاهش در آمد حاصل از تماشاگران در رويداد هاي ورزشي بر توسعه ورزش استان مركزي  تاثير دارد.

6- درآمدزايي ورزش بر سطح كمي و كيفي ورزش استان تاثير دارد

1-8 محدوديت هاي تحقيق

در اجراي اين پايانامه كمبود اسپانسر هاي ورزشي در استان به عنوان نمونه هاي پژوهش و كمبود باشگاه هاي حرفه اي كه تحت حمايت حاميان مالي باشند از محدوديت هاي اساسي و مهم تحقيق مي باشد.

1-9 تعريف مفاهيم و واژگان اختصاصي طرح:

حاميان مالي: حمايت از يك ورزش، رويداد ورزشي، سازمان ورزشي يا رقابت توسط يك شخص يا شركت براي كسب منافع يا سود دوجانبه براي هر دو طرف قرارداد(طرح جامع ورزش كشور، 1382).

بازاريابي: يك فرآيند اجتماعي است كه افراد و گروهها را قادر مي سازد تا از طريق توليد ، عرضه ومبادله محصولات و خدمات ارزشمند به آنچه مورد نياز است دست يابند(معماري، 1386).

بازاريابي ورزشيكاربرد اصول خاص بازاريابي و فرآيندهاي مربوطه در رابطه با محصولات ورزشي(معماري، 1386).

صنعت ورزش: صنعت ورزش به مجموعه فعاليت‌هاي مرتبط با توليد و بازاريابي كالاها و خدمات ورزشي گفته مي‌شود كه در ارتقاي ارزش افزوده نقش داشته باشند(طرح جامع ورزش كشور، 1382).

1.Deutsche Telekom

تعداد صفحه :114

قيمت :37500 تومان

 

بلافاصله پس از پرداخت ، لينك دانلود فايل در اختيار شما قرار مي گيرد

و در ضمن فايل خريداري شده به ايميل شما ارسال مي شود.

پشتيباني سايت  serderehi@gmail.comپايان نا

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۲۲:۳۰ | مدير
،

پايان نامه تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر ادراك آنها از سبك مديريتي مديران ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي واحد نراق

دانشكده مديريت

پايان نامه جهت اخذ درجه كارشناسي ارشد (M.A)

مديريت بازرگاني

گرايش تحول

عنوان:

تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر ادراك آنها از سبك مديريتي مديران

استاد مشاور:

دكتر مهدي يزدان شناس

                 زمستان 1392

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

فهرست                                                                                               عنوان                                                                                                  شماره صفحه    

فصل اول : كليات تحقيق.............................................................................................................................................................................................................2

1-1) مقدمه..............................................................................................................................................................................................................................................................3

1-2) بيان مسئله..................................................................................................................................................................................................................................................4

1-3) اهميت و ضرورت تحقيق.......................................................................................................................................................................................................6

1-4) سؤالات تحقيق....................................................................................................................................................................................................................................8

1-5) اهداف تحقيق.......................................................................................................................................................................................................................................8

1-6) فرضيات تحقيق..................................................................................................................................................................................................................................9

1-7) متغير هاي تحقيق.............................................................................................................................................................................................................................9

1-8) مدل مفهومي تحقيق....................................................................................................................................................................................................................10

1-9) قلمرو تحقيق.......................................................................................................................................................................................................................................11

1-10) محدوديت هاي تحقيق........................................................................................................................................................................................................11

1-11) مفاهيم و واژگان كليدي تحقيق.................................................................................................................................................................................11

فصل دوم: مباني نظري و پيشينه تحقيق.............................................................................................................................................................14

بخش اول : شخصيت

2-1) مقدمه............................................................................................................................................................................................................................................................15

2-2) تعاريف شخصيت..........................................................................................................................................................................................................................16

2-3) تاريخچه ظهور و پيدايش شخصيت.........................................................................................................................................................................18

2-4) مفروضات در مورد ماهيت شخصيت.....................................................................................................................................................................20

2-5) شكل گيري شخصيت...............................................................................................................................................................................................................21

2-6) نظريه هاي شخصيت..................................................................................................................................................................................................................22

 

بخش دوم : مدل پنج عاملي شخصيت Big-5

2-7) پيدايش مدل پنج عاملي در ساخت شخصيت و تحليل آن..............................................................................................................26

2-8) مروري بر تاريخچه مدل پنج عاملي..........................................................................................................................................................................26                                                                   

2-9) مدل پنج عاملي ، يك تئوري هماهنگ شده بزرگ براي شخصيت........................................................................................29

2-10) ادبيات اخير در مورد مدل پنج عاملي.................................................................................................................................................................30

2-11) مدل پنج عاملي مك كري و كاستا.........................................................................................................................................................................31

2-12) مدل پنج عاملي در فرهنگ هاي مختلف........................................................................................................................................................33

2-13) تعيين ميزان اهميت مدل Big-5...............................................................................................................................................................................34

2-14) پايه هاي تجربي ومفهومي نظريه پنج عاملي..............................................................................................................................................36

2-15) نظريه صفات و مدل پنج عاملي...............................................................................................................................................................................36

2-16) ريز فهرست 5 عامل شخصيتي..................................................................................................................................................................................38

2-16-1) گشودگي نسبت به تجربه........................................................................................................................................................................................38                                                              2-16-2) وظيفه شناسي (باوجداني)......................................................................................................................................................................................39                                                      2-16-3)  روان رنجوري....................................................................................................................................................................................................................40                                                                                 2-16-4) برون گرايي.............................................................................................................................................................................................................................40                                                              2-16-5) تطابق پذيري (سازگاري).........................................................................................................................................................................................41                                                         2-17) شخصيت  Big-5و فرهنگ ملي...............................................................................................................................................................................42              2-18) كاستي ها و انتقادات مدل Big-5........................................................................................................................................................................43   بخش سوم : سبك هاي مديريتي                                                                                                                                                                                          2-19) سبك هاي مديريت................................................................................................................................................................................................................44                                              2-20) سيري در نظريات سبك‎هاي مديريتي...............................................................................................................................................................46                                        2-20-1) نظريات خصوصيات ذاتي مدير.......................................................................................................................................................................46                                        2-20-2) نظريات رفتاري مديريت.........................................................................................................................................................................................46                                               2-20-2-1) مطالعات دانشگاه اوهايو...................................................................................................................................................................................47                                                      2-20-2-2) مطالعات دانشگاه ميشيگان.............................................................................................................................................................................47

2-20-2-3) مطالعات ليكرت......................................................................................................................................................................................................48

2-20-2-4) مطالعات بليك و موتون.................................................................................................................................................................................50

2-20-2-5) نظريات موقعيتي و اقتضايي......................................................................................................................................................................51

2-20-26-) نظريه مديريت فرهمند.....................................................................................................................................................................................54    2-20-2-7) نظريه مديريت ممتاز..........................................................................................................................................................................................55    2-20-2-8) نظريه مديريت تيمي...........................................................................................................................................................................................56    2-20-2-9) نظريه مديريت خدمتگزار.............................................................................................................................................................................57   2-20-2-10) نظريه مديريت تحول آفرين..................................................................................................................................................................57   بخش چهارم : مديريت مشاركتي

2-21) زمينه پيدايش انديشه مشاركت...............................................................................................................................................................................59                2-22) فلسفه مشاركت.......................................................................................................................................................................................................................60      2-23) مبناي نظري مشاركت.......................................................................................................................................................................................................60    2-23-1) تقسيم بندي از نوع اول..........................................................................................................................................................................................61             2-23-2) تقسيم بندي نوع دوم.................................................................................................................................................................................................64                                                                                                                                                                                                                                                       

2-24) مفهوم مشاركت........................................................................................................................................................................................................................56     2-25) انواع مشاركت...........................................................................................................................................................................................................................67     

2-26) پيش نيازهاي مشاركت....................................................................................................................................................................................................68     2-27) سطوح مشاركت......................................................................................................................................................................................................................69     2-28) مباني فكري مشاركت.......................................................................................................................................................................................................71                                                                                                                                                                                                          

2-29) اجزاي كليدي براي مشاركت كاركنان............................................................................................................................................................71

2-30) ارزشهاي بنيادي مشاركت و نتايج آن.............................................................................................................................................................72

2-31) درجه مشاركت........................................................................................................................................................................................................................72       

2-32) پيامدهاي مشاركت..............................................................................................................................................................................................................73

2-33) موانع مشاركت.........................................................................................................................................................................................................................74

2-34 ) دلايل عدم مشاركت كاركنان.................................................................................................................................................................................76

2-35) سير تكوين مديريت مشاركتي...............................................................................................................................................................................76

2-36) مفهوم مديريت مشاركتي.............................................................................................................................................................................................77                                                                                     

2-37) اهداف مديريت مشاركتي...........................................................................................................................................................................................79       2-38) پيش نيازهاي فرآيند مديريت مشاركتي......................................................................................................................................................80      2-39) ويژگي هاي نظام مديريت مشاركتي..............................................................................................................................................................81      2-40) برنامه ها و فنون مديريت مشاركتي................................................................................................................................................................81       2-41) نتايج و آثار ايجاد نظام مديريت مشاركتي...............................................................................................................................................81       2-42) مديريت مشاركتي درايران.........................................................................................................................................................................................82      2-43) پيش فرضهاي نادرست در مورد مشاركت كاركنان.......................................................................................................................87        2-44) منتقدين مديريت مشاركتي.......................................................................................................................................................................................89       بخش پنجم : پيشينه تحقيق                                                                         

2-45) پيشينه شخصيت بر اساس مدل پنج عاملي Big-5  .................................................................................................................09                                                                                                                                                    

2-46) پيشينه سبك هاي مديريتي......................................................................................................................................................................................95 

بخش ششم : معرفي سازمان هاي مورد بررسي تحقيق

2-48) سازمان مخابرات.................................................................................................................................................................................................................97       2-49) اداره كل پست.....................................................................................................................................................................................................................100    فصل سوم: روش شناسي تحقيق........................................................................................................................................................................104

3-1) مقدمه................................................................................................................................................................................................................................................105

3-2) نوع تحقيق...................................................................................................................................................................................................................................105             3-3) روش تحقيق.............................................................................................................................................................................................................................106 

3-4) متغيرهاي تحقيق...................................................................................................................................................................................................................106             3-5) جامعه آماري ...........................................................................................................................................................................................................................106

3-6) نمونه آماري و شيوه نمونه گيري......................................................................................................................................................................106

3-7) ابزار جمع آوري اطلاعات.........................................................................................................................................................................................107

3-8) ابزار اندازه گيري تحقيق..............................................................................................................................................................................................110       3-9)روايي و پايايي ابزار پژوهش....................................................................................................................................................................................111       3-10) شيوه هاي تجزيه و تحليل اطلاعات..........................................................................................................................................................115                                                                                                                                                                                                                                                                                       فصل چهارم: تجزيه و تحليل داده ها........................................................................................................................................................117

4-1) مقدمه...............................................................................................................................................................................................................................................118

4-2) نتايج توصيفي.........................................................................................................................................................................................................................118

4-3) تجزيه و تحليل استنباطي..........................................................................................................................................................................................121

4-3-1) شركت مخابرات.........................................................................................................................................................................................................121           4-3-1-1) بررسي فرضيه فرعي تحقيق..................................................................................................................................................................122       4-3-1-2) بررسي فرضيه هاي اصلي تحقيق....................................................................................................................................................126

4-3-2) اداره كل پست..............................................................................................................................................................................................................127       4-3-2-1) بررسي فرضيه فرعي تحقيق..................................................................................................................................................................128

4-3-2-2) بررسي فرضيه هاي اصلي تحقيق....................................................................................................................................................132

4-3-3) آزمون T-student                                                                                           1-3-3-4) مربوط به سازمان مخابرات.........................................................................................................................................................................133               4-3-3-2) مربوط به اداره كل پست...........................................................................................................................................................................134        4-3-4) آزمون فريدمن   

4-3-4-1) سازمان مخابرات................................................................................................................................................................................................134                4-3-4-2) اداره كل پست......................................................................................................................................................................................................135                                                                                                                                                    

فصل پنجم :  تحليل نتايج و پيشنهادات..............................................................................................................................................137

5-1  مقدمه..............................................................................................................................................................................................................................................138 

5-2) نتايج تحقيق............................................................................................................................................................................................................................138       5-2-1) نتايج حاصل از ويژگي هاي جمعيت شناختي.........................................................................................................................138

5-2-2) نتايج حاصل از فرضيات تحقيق...............................................................................................................................................................139             5-2-3) نتايج حاصل از آزمون استنباطي ؛ آزمون T استيودنت....................................................................................................142                    5-2-4) نتايج حاصل از آزمون فريدمن...................................................................................................................................................................142        5-3) پيشنهادات تحقيق...............................................................................................................................................................................................................143       5-3-1) پيشنهادات به مديران سازمان ها...............................................................................................................................................................143

5-4) پيشنهادهايي براي پژوهش هاي آتي............................................................................................................................................................144       5-5) محدوديت هاي اجرايي و علمي تحقيق..................................................................................................................................................145      

پيوست ها

نظرسنجي خبرگان.............................................................................................................................................................................................................................148

پرسشنامه پنج عامل شخصيت.............................................................................................................................................................................................149

پرسشنامه ادراك سبك مديريت مشاركتي..............................................................................................................................................................151

فهرست منابع فارسي.....................................................................................................................................................................................................................152

فهرست منابع انگليسي................................................................................................................................................................................................................155

چكيده انگليسي .................................................................................................................................................................................................................................156          صفحه عنوان به انگليسي..........................................................................................................................................................................................................157

چكيده

تحقيق حاضر به بررسي تاثير ويژگي هاي شخصيتي كاركنان بر ادراك آنها از سبك مديريتي مديران در سازمان هاي مخابرات (394 پرسنل) و اداره كل پست (246 پرسنل) استان قم مي پردازد. شكل گيري اين تحقيق بر اساس اين مساله بود كه " آيا كاركناني كه تيپ شخصيتي آنان بر اساس مدل پنج عاملي شخصيت (Big-5) است ادراك مشاركتي نسبت به سبك مديريتي مديران خود را در سازمان دارند ؟" و وضعيت موجود در سازمان هاي مذبور در خصوص اين مساله به چه صورت است . به اين منظور ، براي اين موضوع به مولفه هاي مرتبط با اين سيستم پرداخته شد ، كه بعد از بررسي عوامل و مدل هاي مختلف ، مدل پنج عاملي شخصيت مك كري و كاستا كه شامل ابعاد روان رنجوري ، برون گرايي ، تطابق پذيري ، وظيفه شناسي و گشودگي نسبت به پذيرش تجربيات ديگران است انتخاب شد. همچنين براي بررسي ادراك كاركنان از سبك مديريتي مديران ، از پرسشنامه مديريت مشاركتي استفاده گرديد. پرسشنامه پنج عاملي شخصيت به عنوان متغير مستقل شامل 25 سوال و ادراك نسبت به سبك مديريتي مديران به عنوان متغير وابسته شامل 10 سوال مي باشد.  با توجه به جامعه آماري 640 نفره تحقيق ، براي تعيين حجم نمونه ، با استفاده از جدول مورگان تعداد 240 نفر انتخاب شدند كه بر اساس نمونه گيري تصادفي تعداد 147 پرسشنامه در سازمان مخابرات و 93 پرسشنامه هم در اداره كل پست توزيع گشت . بر اساس مدل فرضيات تحقيق شامل يك فرضيه اصلي و پنج فرضيه فرعي مي باشد . نتايج فرضيه اصلي نشان داد كه بين شخصيت كاركنان و ادراك آنها از سبك مديريتي مديران در هر دو سازمان ارتباط وجود داشت . فرضيه فرعي اول تحقيق مبني بر وجود رابطه بين شخصيت برون گرايي كاركنان و ادراك آنها از سبك مشاركتي مديران در هر دو سازمان تاييد گشت. فرضيه فرعي دوم تحقيق مبني بر وجود رابطه بين شخصيت تطابق پذيري كاركنان و ادراك آنها از سبك مشاركتي مديران تنها در سازمان مخابرات تاييد و در اداره كل پست رد گشت .فرضيه فرعي سوم تحقيق مبني بر رابطه بين ويژگي وظيفه شناسي كاركنان و ادراك آنها از سبك مشاركتي مديران تنها در اداره كل پست مورد تاييد و در سازمان مخابرات رد گشت . فرضيه فرعي چهارم تحقيق مبني بر وجود رابطه بين شخصيت روان رنجوري كاركنان و ادراك آنها از سبك مشاركتي مديران در هر دو سازمان رد شد . و فرضيه فرعي پنجم تحقيق مبني بر رابطه بين شخصيت گشوده نسبت به پذيرش تجربيات كاركنان و ادراك آنها از سبك مشاركتي مديران در هر دو سازمان مورد تاييد واقع شد.                                                                                                                                        واژگان كليدي : شخصيت[1] ، مدل پنج عاملي شخصيت[2] ، سبكهاي مديريتي[3]                                      

در اين فصل شمايي كلي از تحقيق ارائه مي شود. بدين صورت كه ابتدا مقدمه و مساله مطرح شده در تحقيق بيان مي شود. سپس اهميت و ضرورت بحث ، در خصوص موضوع تحقيق مورد بررسي قرار گرفته و پس از آن فرضيات تحقيق و همچنين اهداف تحقيق بر شمرده مي شوند. در ادامه بطور خلاصه محدوديت هاي موجود در اين تحقيق ، قلمرو و جامعه تحقيق توضيح داده خواهد شد. در پايان هم تعريف كوتاهي از واژگان تحقيق ارائه مي شود.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               1-1) مقدمه                                                                                                                   مديريت يكي از فرايندهاي اصلي هر سازمان محسوب مي گردد و بهر ه وري سازمان متكي به شيوه هاي مديريتي مديران آن متكي است . مطالعات متعدد حاكي از آنند كه هر سازمان براي نيل به اهداف ، شيوه خاصي از مديريت را لازم دارد . همچنين نتايج حاصل از بررسي خصوصيات شخصيتي افراد حاكي از آنند كه رفتار به منشا و خصلت هاي شخصيتي آنان بستگي دارد. لذا ويژگي هاي شخصيتي افراد ، زمينه ساز رفتارهاي آنان مي باشند . در اين ميان رفتارهاي مديران در محيط سازماني بر سير تحول ، پويايي و شكوفايي سازمان تاثير دارند و خشنودي و ناخوشنودي كاركنان سازمان بستگي زيادي به رفتار مديران آنها دارد ( شكركن ،1370،ص43 ).                                                                                                                                                                           همه مديران به حكم آنكه مديرند ، به يك شيوه عمل نمي كنند . مانند سايرافراد جامعه تفاوت هاي فردي ، استعدادها ، انگيزه ها ، رغبت ها و تمايلات مخصوص به خود دارند و از انگيزش ، دانش و نظام ارزشي متفاوتي برخوردارند. اين تفاوت ها، گرچه به ظاهر ممكن است جزئي باشند ، هنگاميكه از فرايندهاي واسطه شناختي افراد عبور مي كنند ، به تفاوت هاي بسيار بزرگ و نتايج رفتاري كاملا متفاوت مي انجامند . چنين تفاوت هايي عمدتا از تفاوت هاي ناشي از شخصيت هريك از افراد سرچشمه مي گيرند . تفاوت هاي افراد بر پايه شخصيت مي تواند منبع توسعه خلاقيت و يا ريشه تعارض ، ناكامي و مشكلات اجتناب ناپذير سازماني باشد . مشكلات اجتناب ناپذير تفاوت هاي فردي در سازمان ، خود را بصورت تناقضات مهم در زندگي سازماني هويدا مي سازد . يكي از اين تناقضات ، توازن بين شخصيت ، نيازها و اهداف فردي با سبك اجرايي مديريت مديران در سازمان ها مي باشد. يكي از مدل هاي معروف شخصيت به نام مدل پنج عاملي شخصيت (Big-5) رابرت مك كري[4] ، پل كاستا[5] (1997) كه حدود دو دهه از ظهور آن مي گذرد، شخصيت افراد را به پنج بعد روان رنجوري[6] (N)، برون گرايي[7] (E) ، وظيفه شناسي[8] (C)، تطابق پذيري[9] (A) و گشودگي نسبت به پذيرش تجربه[10] (O) تقسيم مي كند.  هر يك از افراد بر حسب ويژگي شخصيتي خود طبق اين مدل مي توانند نگرش و گرايش خاصي نسبت به سبك مديريتي مديرانشان در سازمان داشته باشند.                                                                                                                                                        1-2) بيان مساله                                                                                                              سان تزو[11] در كتاب هنر جنگ[12] خود مطرح مي دارد كه اگر شما خود و ديگران را بشناسيد ، حتي در صدها جنگ در مخاطره نخواهيد بود. اگر شما ديگران را نشناسيد اما خودتان را بشناسيد ، يك طرف را باخته و طرف ديگر را خواهيد برد. اما اگر شما ، نه ديگران و نه خودتان را بشناسيد ، در هر جنگي در مخاطره خواهيد بود. يك مدير براي برنده شدن ، نياز دارد بداند كه كارمندان او چه چيز نياز دارند و او در عوض چه چيزي مي تواند براي آنها فراهم آورد. (Moy&Lam,2004,p.521)                                                                                                                  سازمان هاي اداري درگير مسائل و مشكلات فراواني هستند . بعضي از اين دشواري ها از طريق بكارگيري فنون مديريت قابل حل است و برخي ديگر كه با جنبه هاي انساني سر و كار دارد به آساني حل شدني نيست . جنبه هاي انساني بيشتر به بررسي و شناخت رفتار افراد درون سازمان تاكيد دارد . مطالعه علوم رفتاري در سازمان ها جستجويي براي يافتن پاسخ به سوالات پيچيده درباره طبيعت انسان و ابعاد متفاوت وجودي وي است. (متقي و بهشتي فر ،1385، ص 90)                                                                                                                                                                             شخصيت يكي از عوامل مهمي است كه برعمل و رفتار كاركنان تاثير مي گذارد و اين تاثيرگذاري در نهايت بر تصميمات مديريت و رفتار سازماني آنان موثر خواهد بود (نادريان جهرومي ، 1386 ، ص105) . شخصيت در راهنمايي حرفه اي و عملكرد شغلي اهميت زيادي دارد . تنها نمي توان به استعداد و هدف آن درك ، پيش بيني و بهبود عملكرد افراد و در نهايت سازماني است كه آنها در آن كار مي كنند . (Digman , 1990,p.420)                                                                                  &n

ادامهـ مطلبـ
| ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۸:۱۶ | مدير
،

پايان نامه تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيري مديران شهردا ...

 متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

دانشگاه آزاد اسلامي

واحد نراق

پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي

 عنوان :

تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري تهران

 زمستان 1393

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

چكيده ........................................................................................................ 1                                                    مقدمه ......................................................................................................... 2

فصل اول : طرح و كليات پژوهش

1-1 مقدمه....................................................................................................6

1-2 بيان مسئله............................................................................................... 

1-3 اهميت موضوع........................................................................................10      

1-4 هدفهاي پژوهش..................................................................................... 10

1-5  تبيين فرضيه ها...................................................................................... 11 

1-6  روش شناسي پژوهش.............................................................................. 16

1-7 تعريف مفهومي و عملياتي واژگان  .............................................................. 17

1-8   ساختار پژوهش...................................................................................  19

1-9   خلاصه فصل .....................................................................................  20

 فصل دوم :مباني نظري پژوهش

2-1 مقدمه................................................................................................  22

2-2 تصميم گيري چيست؟.............................................................................  22

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

2-3 سطوح تصميم گيري ............................................................................... 25

2-4 درجه سختي تصميم­گيري .........................................................................  26

2-5 انواع تصميم گيري بر مبناي اطلاعات موجود.................................................... 27

2-6 زمان و تصميم­گيري................................................................................. 30

2-7 گامهاي تصميم .....................................................................................  31  

2-8 نظامهاي پشتيباني تصميم­گيري....................................................................  33     2-9 تصميم­گيري مدير...................................................................................  36

2-10 تئوري هاي تصميم گيري ......................................................................   38

2-11 مفهوم سيستم.....................................................................................   39

2-12 اطلاعات...........................................................................................   40

2-13 نقش استراتژيك اطلاعات......................................................................   41

2-14 سيستمهاي اطلاعاتي.............................................................................. 42

2-15 سيستم هاي اطلاعات حسابداري..............................................................  44

2-16 عوامل مؤثر بر سيستم اطلاعاتي حسابداري................................................... 45

2-17 امنيت اطلاعات در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري........................................ 46  

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

2-18 ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري..........................................................  48

2-19 چگونگي تأثير ويژگيهاي سيستم حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران .............  50

2-20 پيشينه­هاي پژوهش  ............................................................................. 51

2-21 خلاصه فصل.....................................................................................   57

2-22 مروري بر پژوهشهاي پيشين...................................................................  60

فصل سوم: متدلوژي تحقيق

3-1 مقدمه...............................................................................................   67

3-2 روش تحقيق.......................................................................................  67

3-3  اهداف تحقيق....................................................................................   67

3-4  فرضيه‌هاي تحقيق...............................................................................   64

3-5 جامعه آماري......................................................................................   69

3-6 حجم نمونه........................................................................................   69

3-7 روش جمع آوري اطلاعات.....................................................................  69  

3-8  ابزار اندازه‌گيري................................................................................  71

 

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

3-9  سنجش اعتبار و روايي پرسشنامه  ................................................................ 72

3-10 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق .................................................................  76

فصل چهارم:يافته­هاي پژوهش

4-1 مقدمه  ................................................................................................  79

4-2 ويژگي جمعيت شناختي نمونه آماري   ...........................................................  79

4-3 آمار توصيفي.........................................................................................   81

4-4 بررسي نرمال بودن متغيرها.........................................................................   85

4-5  فرضيه­هاي پژوهش.................................................................................  87

فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري

5-1 مقدمه .................................................................................................... 93

2-۵ فرايند تحقيق  .........................................................................................  93

3-۵ نتيجه گيري.............................................................................................  94

4-۵ پيشنهادات.............................................................................................. 98

5-5 محدوديت هاي تحقيق .............................................................................  100  

عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

 پيوست ها...................................................................................................102

منابع ومآخذ

فهرست منابع فارسي........................................................................................104

فهرست منابع غير فارسي...................................................................................106

چكيده انگليسي............................................................................................111                                                                                                          

چكيده

امروزه گزارش اطلاعات مالي ازضروريات مديريت است وجامع بودن، به روز بودن و قابل اتكا بودن اين گزارش ها در امر مديريت ،تصميم گيري درست تر و موفق تر را بدنبال خواهد داشت .

 به طور سنتي ، يك سازمان و شركت همواره به گزارش مالي و غير مالي بر اساس دوره هاي سه ماهه و سالانه نياز دارد؛ كه امروزه با توجه به رشد سريع تكنولوژي و تغييرات بازار، اين گزارش هاي دوره اي به سرعت از رده خارج مي شوند.رقابت عالي در ميان شركت ها،تقاضا را براي اطلاعات  به روز بيشترمي كند و مديران را قادر مي سازد تا به سرعت به فرصت ها و مشكلات  پاسخ دهند.دراين ميان وجود سيستم هاي يكپارچه و مديران مطلع و فعال دراستفاده از اين سيستم ها در پيشبرد اهداف سازمان بسيار موثر مي باشند. در اين پژوهش تاثير قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن اطلاعات سيستم اطلاعات مالي به عنوان متغيرهاي مستقل بر تصميم گيري مديران شهرداري تهران به عنوان متغير وابسته سنجيده مي شود. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند وسيله اي براي شهرداري­ها در بهبود تصميم­گيري آنها مورداستفاده قرار گيرد. در نهايت در آزمون رتبه بندي شاخص مربوط بودن(318/0) بيشترين تاثير را بر بهبود تصميم گيري مديران شهري دارد. همچنين شاخص قابل فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل مقايسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل اتكا بودن(151/0) رتبه چهارم تاثيرگذاري را دارند.

 مقدمه

مديران براي اداره فعاليت روزمره ، تدوين راهبردهاي آينده و ارزيابي عملكرد گذشته به اطلاعات مالي نياز دارند. حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است و از انجا كه بخش عمده تصميمات مديران را تصميم گيري هاي اقتصادي و انتخاب راه كارهايي كه بر حداكثر كردن سود ،حداقل نمودن هزينه و قيمت تمام شده منجرمي شود تشكيل مي دهد؛ لذا اطلاعات وگزارشات حاصل از سيستم مالي دراين ميان ازاهميت ويژه اي برخوردار است. اين سيستم اطلاعاتي هنگامي مي تواند شرايط لازم را براي اعمال مديريت كارا و موثر ايجاد نمايد كه افراد كارشناس با اطلاعات تئوريك و تجربه لازم  متصدي پردازش اطلاعات مالي باشد. در اين تحقيق ميزان تاثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات مالي براي بهبود تصميم گيري مديران سنجيده شده و آنگاه با اتكا بر درخواست هاي مديران از اين سيستم تجزيه و تحليل شده است. مطابق بيانيه پيشنهادات استانداردهاي حسابداري انگلستان، اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه ميشود بايد داراي ويژگي قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن باشد. در اين پژوهش در پنج فصل تاثير اطلاعات سيستم اطلاعات مالي به عنوان متغيرهاي مستقل بر تصميم گيري مديران شهرداري تهران به عنوان متغير وابسته سنجيده مي شود.

در فصل اول كليات اين پژوهش به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي­گيرد، بدين منظور ابتدا به بيان مسئله پژوهش كه در برگيرنده بهبود تصميم­گيري مديران  و بررسي ويژگيهاي كيفي سيستمهاي اطلاعات مالي است پرداخته مي­شود و همچنين هدفهاي پژوهش تشريح مي­گردد، سپس به بررسي متغيرها و تدوين فرضيه ها و طرح آزمون آنها پرداخته مي شود.درادامه نيز با اشاره به جامعه مورد نظر در پژوهش كه شهرداري تهران است نحوه انتخاب نمونه آماري و چگونگي جمع­آوري اطلاعات و همچنين روش شناسي پژوهش بيان مي­گردد.پس از آن مروري بر پژوهشهاي پيشين انجام شده و واژگان مفهومي و عملياتي پژوهش معرفي مي گرددودرانتها نيزپس ازارائۀ مختصري ازساختار پايان نامه،خلاصه فصل تشريح مي­گردد. در فصل دوم ابتدا مسئله تصميم­گيري به طور كامل موشكافي شده است كه شامل سطوح تصميم­گيري، درجه سختي تصميم­گيري، انواع تصميم­گيري بر مبناي اطلاعات موجود، زمان تصميم­گيري، گامهاي تصميم، نظامهاي پشتيباني تصميم­گيري، تصميم­گيري مديران و تئوري­هاي تصميم­گيري است. در ادامه به بررسي سيستم اطلاعات مالي و ويژگيهاي كيفي آن پرداخته شده است سپس پيشينه پژوهش و چكيده اي از تحقيقات و مقاله­هاي انجام شده در اين موضوع ذكر مي شود.

فصل سوم به روش تحقيق و معرفي متغيرها و الگوي  اماري پژوهش اختصاص دارد. در اين فصل جامعه و نمونه اماري ، اهداف تحقيق و فرضيه‌هاي تحقيق تشريح مي‌گردد و سپس روش تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات و ابزار اندازه‌گيري  و محدوديت‌هاي تحقيق بيان مي‌شود و در پايان روش آزمون فرضيات تحقيق ارائه مي‌گردد.

 نتايج ازمون هاي اماري مربوط به فرضيه هاي پژوهش در فصل چهارم ارائه شده است. در اين فصل ابتدا آمار توصيفي مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنين وضعيت متغيرهاي تحقيق با به‌كارگيري جداول و نمودارها به نمايش گذاشته‌شده و در ادامه براي بررسي فرضيه­هاي پژوهش ونتيجه­گيري ازروش­هاي آماري وآزمون­هاي متفاوت با استفاده از نرم­افزار SPSS22 استفاده­ گرديد.

در نهايت فصل پنجم به جمع بندي يافته هاي پژوهش پرداخته و مهمترين يافته هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و ارائه مي گردند. اين فصل شامل خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتايجي كه در راستاي اهداف تحقيق و با تجزيه و تحليل داده ها به دست آمده، مي باشد و اين نتايج با نتايج تحقيقات مشابه مقايسه شده اند. نكات علمي قابل استنباط از مطالعات نظري و ميداني كه با سوالات تحقيق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستاي نتايج بدست آمده پيشنهادات كاربردي (مديران شهرداري تهران) و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده (براي پژوهشگران) ارائه گرديده است.

 • مقدمه

در اين فصل، كليات اين پژوهش به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي­گيرد، بدين منظور ابتدا به بيان مسئله پژوهش كه در برگيرنده بهبود تصميم­گيري مديران  و بررسي ويژگيهاي كيفي سيستمهاي اطلاعات مالي است پرداخته مي­شود و همچنين هدفهاي پژوهش تشريح مي­گردد، سپس به بررسي متغيرها و تدوين فرضيه ها وطرح آزمون آنها پرداخته مي شود.درادامه نيز بااشاره به جامعه مورد نظردر پژوهش كه شهرداري تهران است نحوه انتخاب نمونه آماري و چگونگي جمع­آوري اطلاعات و همچنين روش شناسي پژوهش بيان مي­گردد. پس از آن مروري بر پژوهشهاي پيشين انجام شده و واژگان مفهومي و عملياتي پژوهش معرفي مي گردد و درانتها نيز پس از ارائۀ مختصري ازساختار پايان نامه، خلاصه فصل تشريح مي­گردد.

 • بيان مسئل
 • ...
 •  متن كامل پايان نامه مقطع كارشناسي ارشد رشته مديريت

  دانشگاه آزاد اسلامي

  واحد نراق

  پايان نامه براي دريافت درجه كارشناسي ارشد (M.A)

  مديريت دولتي گرايش سيستمهاي اطلاعاتي

   عنوان :

  تاثير ويژگيهاي سيستم اطلاعات مالي بر بهبود تصميم گيري مديران شهرداري تهران

   زمستان 1393

  براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود

  (در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)

  تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :

  (ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)

  عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

  چكيده ........................................................................................................ 1                                                    مقدمه ......................................................................................................... 2

  فصل اول : طرح و كليات پژوهش

  1-1 مقدمه....................................................................................................6

  1-2 بيان مسئله............................................................................................... 

  1-3 اهميت موضوع........................................................................................10      

  1-4 هدفهاي پژوهش..................................................................................... 10

  1-5  تبيين فرضيه ها...................................................................................... 11 

  1-6  روش شناسي پژوهش.............................................................................. 16

  1-7 تعريف مفهومي و عملياتي واژگان  .............................................................. 17

  1-8   ساختار پژوهش...................................................................................  19

  1-9   خلاصه فصل .....................................................................................  20

   فصل دوم :مباني نظري پژوهش

  2-1 مقدمه................................................................................................  22

  2-2 تصميم گيري چيست؟.............................................................................  22

  عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

  2-3 سطوح تصميم گيري ............................................................................... 25

  2-4 درجه سختي تصميم­گيري .........................................................................  26

  2-5 انواع تصميم گيري بر مبناي اطلاعات موجود.................................................... 27

  2-6 زمان و تصميم­گيري................................................................................. 30

  2-7 گامهاي تصميم .....................................................................................  31  

  2-8 نظامهاي پشتيباني تصميم­گيري....................................................................  33     2-9 تصميم­گيري مدير...................................................................................  36

  2-10 تئوري هاي تصميم گيري ......................................................................   38

  2-11 مفهوم سيستم.....................................................................................   39

  2-12 اطلاعات...........................................................................................   40

  2-13 نقش استراتژيك اطلاعات......................................................................   41

  2-14 سيستمهاي اطلاعاتي.............................................................................. 42

  2-15 سيستم هاي اطلاعات حسابداري..............................................................  44

  2-16 عوامل مؤثر بر سيستم اطلاعاتي حسابداري................................................... 45

  2-17 امنيت اطلاعات در سيستمهاي اطلاعاتي حسابداري........................................ 46  

  عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

  2-18 ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري..........................................................  48

  2-19 چگونگي تأثير ويژگيهاي سيستم حسابداري بر بهبود تصميم گيري مديران .............  50

  2-20 پيشينه­هاي پژوهش  ............................................................................. 51

  2-21 خلاصه فصل.....................................................................................   57

  2-22 مروري بر پژوهشهاي پيشين...................................................................  60

  فصل سوم: متدلوژي تحقيق

  3-1 مقدمه...............................................................................................   67

  3-2 روش تحقيق.......................................................................................  67

  3-3  اهداف تحقيق....................................................................................   67

  3-4  فرضيه‌هاي تحقيق...............................................................................   64

  3-5 جامعه آماري......................................................................................   69

  3-6 حجم نمونه........................................................................................   69

  3-7 روش جمع آوري اطلاعات.....................................................................  69  

  3-8  ابزار اندازه‌گيري................................................................................  71

   

  عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

  3-9  سنجش اعتبار و روايي پرسشنامه  ................................................................ 72

  3-10 روش آزمون فرضيه هاي تحقيق .................................................................  76

  فصل چهارم:يافته­هاي پژوهش

  4-1 مقدمه  ................................................................................................  79

  4-2 ويژگي جمعيت شناختي نمونه آماري   ...........................................................  79

  4-3 آمار توصيفي.........................................................................................   81

  4-4 بررسي نرمال بودن متغيرها.........................................................................   85

  4-5  فرضيه­هاي پژوهش.................................................................................  87

  فصل پنجم :  بحث و نتيجه گيري

  5-1 مقدمه .................................................................................................... 93

  2-۵ فرايند تحقيق  .........................................................................................  93

  3-۵ نتيجه گيري.............................................................................................  94

  4-۵ پيشنهادات.............................................................................................. 98

  5-5 محدوديت هاي تحقيق .............................................................................  100  

  عنوان                                                                                                                               شماره صفحه                                                                                           

   پيوست ها...................................................................................................102

  منابع ومآخذ

  فهرست منابع فارسي........................................................................................104

  فهرست منابع غير فارسي...................................................................................106

  چكيده انگليسي............................................................................................111                                                                                                          

  چكيده

  امروزه گزارش اطلاعات مالي ازضروريات مديريت است وجامع بودن، به روز بودن و قابل اتكا بودن اين گزارش ها در امر مديريت ،تصميم گيري درست تر و موفق تر را بدنبال خواهد داشت .

   به طور سنتي ، يك سازمان و شركت همواره به گزارش مالي و غير مالي بر اساس دوره هاي سه ماهه و سالانه نياز دارد؛ كه امروزه با توجه به رشد سريع تكنولوژي و تغييرات بازار، اين گزارش هاي دوره اي به سرعت از رده خارج مي شوند.رقابت عالي در ميان شركت ها،تقاضا را براي اطلاعات  به روز بيشترمي كند و مديران را قادر مي سازد تا به سرعت به فرصت ها و مشكلات  پاسخ دهند.دراين ميان وجود سيستم هاي يكپارچه و مديران مطلع و فعال دراستفاده از اين سيستم ها در پيشبرد اهداف سازمان بسيار موثر مي باشند. در اين پژوهش تاثير قابل فهم بودن ، مربوط بودن، قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن اطلاعات سيستم اطلاعات مالي به عنوان متغيرهاي مستقل بر تصميم گيري مديران شهرداري تهران به عنوان متغير وابسته سنجيده مي شود. نتايج حاصل از اين پژوهش مي تواند وسيله اي براي شهرداري­ها در بهبود تصميم­گيري آنها مورداستفاده قرار گيرد. در نهايت در آزمون رتبه بندي شاخص مربوط بودن(318/0) بيشترين تاثير را بر بهبود تصميم گيري مديران شهري دارد. همچنين شاخص قابل فهم بودن(332/0) در رتبه دوم، شاخص قابل مقايسه بودن(198/0) در رتبه سوم و شاخص قابل اتكا بودن(151/0) رتبه چهارم تاثيرگذاري را دارند.

   مقدمه

  مديران براي اداره فعاليت روزمره ، تدوين راهبردهاي آينده و ارزيابي عملكرد گذشته به اطلاعات مالي نياز دارند. حسابداري يك سيستم اطلاعاتي است و از انجا كه بخش عمده تصميمات مديران را تصميم گيري هاي اقتصادي و انتخاب راه كارهايي كه بر حداكثر كردن سود ،حداقل نمودن هزينه و قيمت تمام شده منجرمي شود تشكيل مي دهد؛ لذا اطلاعات وگزارشات حاصل از سيستم مالي دراين ميان ازاهميت ويژه اي برخوردار است. اين سيستم اطلاعاتي هنگامي مي تواند شرايط لازم را براي اعمال مديريت كارا و موثر ايجاد نمايد كه افراد كارشناس با اطلاعات تئوريك و تجربه لازم  متصدي پردازش اطلاعات مالي باشد. در اين تحقيق ميزان تاثير ويژگي هاي سيستم اطلاعات مالي براي بهبود تصميم گيري مديران سنجيده شده و آنگاه با اتكا بر درخواست هاي مديران از اين سيستم تجزيه و تحليل شده است. مطابق بيانيه پيشنهادات استانداردهاي حسابداري انگلستان، اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه ميشود بايد داراي ويژگي قابل فهم بودن، مربوط بودن، قابل اتكا بودن و قابل مقايسه بودن باشد. در اين پژوهش در پنج فصل تاثير اطلاعات سيستم اطلاعات مالي به عنوان متغيرهاي مستقل بر تصميم گيري مديران شهرداري تهران به عنوان متغير وابسته سنجيده مي شود.

  در فصل اول كليات اين پژوهش به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي­گيرد، بدين منظور ابتدا به بيان مسئله پژوهش كه در برگيرنده بهبود تصميم­گيري مديران  و بررسي ويژگيهاي كيفي سيستمهاي اطلاعات مالي است پرداخته مي­شود و همچنين هدفهاي پژوهش تشريح مي­گردد، سپس به بررسي متغيرها و تدوين فرضيه ها و طرح آزمون آنها پرداخته مي شود.درادامه نيز با اشاره به جامعه مورد نظر در پژوهش كه شهرداري تهران است نحوه انتخاب نمونه آماري و چگونگي جمع­آوري اطلاعات و همچنين روش شناسي پژوهش بيان مي­گردد.پس از آن مروري بر پژوهشهاي پيشين انجام شده و واژگان مفهومي و عملياتي پژوهش معرفي مي گرددودرانتها نيزپس ازارائۀ مختصري ازساختار پايان نامه،خلاصه فصل تشريح مي­گردد. در فصل دوم ابتدا مسئله تصميم­گيري به طور كامل موشكافي شده است كه شامل سطوح تصميم­گيري، درجه سختي تصميم­گيري، انواع تصميم­گيري بر مبناي اطلاعات موجود، زمان تصميم­گيري، گامهاي تصميم، نظامهاي پشتيباني تصميم­گيري، تصميم­گيري مديران و تئوري­هاي تصميم­گيري است. در ادامه به بررسي سيستم اطلاعات مالي و ويژگيهاي كيفي آن پرداخته شده است سپس پيشينه پژوهش و چكيده اي از تحقيقات و مقاله­هاي انجام شده در اين موضوع ذكر مي شود.

  فصل سوم به روش تحقيق و معرفي متغيرها و الگوي  اماري پژوهش اختصاص دارد. در اين فصل جامعه و نمونه اماري ، اهداف تحقيق و فرضيه‌هاي تحقيق تشريح مي‌گردد و سپس روش تحقيق، روش جمع آوري اطلاعات و ابزار اندازه‌گيري  و محدوديت‌هاي تحقيق بيان مي‌شود و در پايان روش آزمون فرضيات تحقيق ارائه مي‌گردد.

   نتايج ازمون هاي اماري مربوط به فرضيه هاي پژوهش در فصل چهارم ارائه شده است. در اين فصل ابتدا آمار توصيفي مربوط به اطلاعات جمعيت شناختي پاسخ‌دهندگان (افراد نمونه) و همچنين وضعيت متغيرهاي تحقيق با به‌كارگيري جداول و نمودارها به نمايش گذاشته‌شده و در ادامه براي بررسي فرضيه­هاي پژوهش ونتيجه­گيري ازروش­هاي آماري وآزمون­هاي متفاوت با استفاده از نرم­افزار SPSS22 استفاده­ گرديد.

  در نهايت فصل پنجم به جمع بندي يافته هاي پژوهش پرداخته و مهمترين يافته هاي پژوهش مورد بررسي قرار گرفته و ارائه مي گردند. اين فصل شامل خلاصه تحقيق، بحث و نتيجه‌گيري با توجه به سوالات پژوهش، و ارائه نتايجي كه در راستاي اهداف تحقيق و با تجزيه و تحليل داده ها به دست آمده، مي باشد و اين نتايج با نتايج تحقيقات مشابه مقايسه شده اند. نكات علمي قابل استنباط از مطالعات نظري و ميداني كه با سوالات تحقيق مرتبط هستند مطرح شده، و در خاتمه در راستاي نتايج بدست آمده پيشنهادات كاربردي (مديران شهرداري تهران) و پيشنهادهايي براي تحقيقات آينده (براي پژوهشگران) ارائه گرديده است.

  • مقدمه

  در اين فصل، كليات اين پژوهش به صورت اجمالي مورد بررسي قرار مي­گيرد، بدين منظور ابتدا به بيان مسئله پژوهش كه در برگيرنده بهبود تصميم­گيري مديران  و بررسي ويژگيهاي كيفي سيستمهاي اطلاعات مالي است پرداخته مي­شود و همچنين هدفهاي پژوهش تشريح مي­گردد، سپس به بررسي متغيرها و تدوين فرضيه ها وطرح آزمون آنها پرداخته مي شود.درادامه نيز بااشاره به جامعه مورد نظردر پژوهش كه شهرداري تهران است نحوه انتخاب نمونه آماري و چگونگي جمع­آوري اطلاعات و همچنين روش شناسي پژوهش بيان مي­گردد. پس از آن مروري بر پژوهشهاي پيشين انجام شده و واژگان مفهومي و عملياتي پژوهش معرفي مي گردد و درانتها نيز پس از ارائۀ مختصري ازساختار پايان نامه، خلاصه فصل تشريح مي­گردد.

  • بيان مسئله

  سيستم اطلاعاتي مديريت يك روش رسمي(وهم غير رسمي)براي تهيه كردن و ارائه اطلاعات لازم، صحيح، مرتبط وبه هنگام مديريت است تا به وسيله آن فرايند تصميم گيري تسهيل شود و مديران بتوانند فرايند برنامه ريزي، سازمان دهي، كنترل هماهنگ و وظايف عملياتي را به شيوه هاي موثر انجام دهند.سيستم اطلاعاتي مديريت سيستمي است كه با طبقه بندي داده هاي اوليه قادر است اطلاعات مفيدي درباره رويدادهاي حال و آينده چه درباره فعاليت داخل سازمان و چه در مورد امور خارج از سازمان در اختيار مديران قرار دهد. اين سيستم داراي سيستم هاي فرعي اطلاعاتي مي باشد. يكي از سيستمهاي فرعي، سيستم اطلاعاتي مديريت،سيستم اطلاعات حسابداري است.سيستم اطلاعات حسابداري وظيفه جمع آوري، پردازش، طبقه بندي و گزارشگري وقايع مالي را با هدف تهيه اطلاعات مربوط به ثبت رويدادها و تصميم گيري براي استفاده كنندگان داخلي و خارجي يك سازمان عهده دار است.مديران براي اداره فعاليت روزمره ، تدوين راهبردهاي آينده و ارزيابي عملكرد گذشته به اطلاعات حسابداري نياز دارند. بيشترتصميماتي كه در واحدهاي تجاري-توليدي اتخاذ ميشود به نحوي به اطلاعات حسابداري وابسته است. به منظورميزان توليد نياز است از ميزان مواد و كار مستقيم در توليد محصولات آگاه شوند ، مديران فروش و بازاريابي نيز بايد از ميزان و تاثير برنامه هاي بازاريابي و ازدياد فروش آگاه شوند. مديران مالي براي ارزيابي سودآوري و گزارش وضعيت مالي به سهامداران ، اعتبار دهندگان و ارگانهاي مشمول به اطلاعات حسابداري نياز دارند(شباهنگ1390).

  اطلاعات مفيد حسابداري كه براي مديران تهيه ميشود(مطابق بيانيه پيشنهادات استانداردهاي حسابداري انگلستان) بايد داراي ويژگيهاي زير باشد :

  1- قابل فهم بودن 1: اطلاعات حسابداري بايد براي مدير

  ادامهـ مطلبـ
  | ۷ آبان ۱۳۹۷ | ۰۱:۴۴:۱۲ | مدير
  ،

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان