دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

دانلود پايان نامه ارشد با موضوع: ارتباط بين ميزان مشاركت در فعاليت‏هاي ورزشي و رضايت اززندگي در كاركن ...

تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
فهرست مطالب
عنوان                                                                                    شماره صفحه


چكيده 1
فصل اول:كليات تحقيق
1-1- مقدمه. 3
1-2-بيان مسئله. 5
1-3- ضرورت تحقيق. 8
1-4-اهداف تحقيق. 10
     1-4-1-هدف كلي.. 10
     1-4-2- اهداف اختصاصي.. 10
1-5-فرضيه‌هاي تحقيق. 11
1-6-پيش‌فرض... 12
1-7-محدوديت‌هاي تحقيق. 12
     1-7-1-محدوديت در كنترل محقق. 12
     1-7-2-محدوديت‌هاي غيرقابل‌كنترل. 12
1-8-متغيرهاي تحقيق. 12
1-9-تعريف مفاهيم، اصطلاحات و واژه‌ها 12
فصل دوم:مروري بر ادبيات و پيشينه‏ي تحقيق
2-1-مباني نظري تحقيق. 15
     2-1-1-جايگاه ورزش در زندگي.. 16
     2-1-2-ورزش و فعاليت بدني.. 17
     2-1-3- تأثير ورزش‌هاي تفريحي در بهسازي جسمي و روحي.. 19
     2-1-4- ورزش و تأثير آن بر عوامل خطرزا 19
     2-1-5-ورزش و محيط‌زيست.. 20
     2-1-6-مزاياي فعاليت‌هاي ورزشي.. 21
          2-1-6-1- مزاياي فيزيولوژيك... 21
          2-1-6-2- مزيت اجتماعي.. 22
          2-1-6-3-مزيت روان‌شناختي.. 22
     2-1-7-ورزش همگاني يا ورزش براي همه. 24
     2-1-8-مزاياي فعاليت بدني.. 25
     2-1-9- رضايت از زندگي.. 26
     2-1-10-تعاريف رضايت از زندگي.. 27
     2-1-11- عوامل مؤثر بر رضايت از زندگي.. 28
          2-1-11-1- ژن‌ها 28
          2-1-11-2- شخصيت.. 29
          2-1-11-3-ويژگي‌هاي جسماني.. 29
          2-1-11-4-سن.. 30
          2-1-11-5-جنسيت.. 30
          2-1-11-6-عوامل شغلي و اقتصادي.. 30
          2-1-11-7-تندرستي و تحصيلات.. 31
          2-1-11-8-مذهب.. 32
          2-1-11-9-روابط.. 32
          2-1-11-10-آزادي و دموكراسي.. 32
     2-1-12- ابعاد رضايت از زندگي.. 33
     2-1-13- الگوهاي رضايت از زندگي.. 35
          2-1-13-1- الگوي كاركرد انطباقي.. 35
          2-1-13-2- الگوي رضايت از زندگي.. 35
     2-1-14- نظريه‌هاي پيرامون رضايت از زندگي.. 37
          2-1-14-1-نظريه ونتگوت، مريك و اندرسون. 37
          2-1-14-2-نظريه سلسله‌مراتب نيازها (نظريه مازلو) 39
          2-1-14-3-نظريه اداركي فرانس... 39
2-2- پيشينه تحقيق. 39
     2-2-1- تحقيقات انجام‌شده در داخل كشور. 39
     2-2-2- تحقيقات انجام‌شده در خارج از كشور. 44
2-3-جمع‌بندي.. 50
 
 
فصل سوم:روش‏شناسي تحقيق
3-1-روش تحقيق. 53
3-2-جامعه آماري تحقيق. 53
3-3-نمونه آماري و نحوه گزينش... 53
3-4-ابزار گردآوري اطلاعات.. 54
3-5-مشخصات پرسشنامه. 54
3-6-روش انجام تحقيق. 54
     3-6-1-روايي و پايايي پرسشنامه شاركلي.. 54
     3-6-2-روايي و پايايي پرسشنامه رضايت زندگي.. 55
3-7-روش آماري.. 55
فصل چهارم:تجزيه و تحليل داده‏ها
4-1- تشريح يافته‌هاي توصيفي موردمطالعه. 57
     4-1-1 داده‌هاي جمعيت شناختي پرسشنامه. 57
4-2- يافته‌هاي استنباطي.. 65
فصل پنجم:نتيجه‏گيري و پيشنهادات
5-1- خلاصه تحقيق. 71
5-2- بحث و نتيجه‌گيري.. 74
5-3- آزمون فرضيه‌ها: 75
5-4- پيشنهادهاي تحقيق. 78
     5-4-1- پيشنهادهاي برخاسته از تحقيق. 78
     5-3-2- پيشنهاد براي پژوهش‌هاي آتي.. 78
منابع و ماخذ. 80
     فهرست منابع فارسي.. 80
     فهرست منابع انگليسي.. 87
پيوست‏ها 91
 
فهرست جداول
عنوان                                                                                         شماره صفحه
جدول3-1  توزيع فراواني جامعه آماري تحقيق..........................................................................................52
جدول4-1 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب سن.. 57
جدول 4-2 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب ميزان تحصيلات.. 58
جدول 4-3 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب ميزان درآمد ماهيانه. 59
جدول4-4 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب سابقه فعاليت ورزشي.. 60
جدول4-5 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب تعداد جلسات ورزشي.. 61
جدول4-6 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب مدت زمان فعاليت.. 62
جدول4-7 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب شدت فعاليت ورزشي.. 63
جدول4-8 توزيع فراواني گروه نمونه برحسب رضايت از زندگي.. 64
جدول4-9 آزمون كلموگروف- اسميرنوف.. 65
جدول 4-10 همبستگي بين سابقه فعاليت ورزشي و رضايت زندگي كارمندان. 66
جدول 4-11 همبستگي بين تعداد جلسات ورزشي و رضايت زندگي كارمندان. 67
جدول 4-12 همبستگي بين مدت زمان ورزشي و رضايت زندگي كارمندان. 68
جدول 4-13 همبستگي بين شدت فعاليت ورزشي و رضايت زندگي كارمندان. 69


چكيدههدف كلي از تحقيق حاضر بررسي ارتباط بين ميزان مشاركت در فعاليت هاي ورزشي و رضايت از زندگي در كاركنان ادارات ورزش وجوانان خراسان شمالي بود. روش تحقيق از نوع توصيفي و همبستگي بوده كه به لحاظ روش جمع‌آوري اطلاعات، ميداني است. جامعه آماري اين تحقيق را كليه كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي تشكيل دادند، به علت محدود بودن جامعه و مقطعي بودن تحقيق، تعداد 83نفر ( نفر 34 نفر زن و49 نفر مرد) جامعه آماري به‌عنوان نمونه تحقيق در نظر گرفته شد. ابزار گردآوري اين تحقيق تركيبي از دو پرسشنامه فعاليت بدني شاركلي(SHARKLY) و پرسشنامه رضايت از زندگي (SWLS) مي‌باشد كه پس از مشورت با اساتيد راهنما و مشاور، مورداستفاده قرار گرفت. براي تجزيه و تحليل اطلاعات، در بخش آمار توصيفي از شاخص‌هاي گرايش به مركز و در بخش آمار استنباطي جهت ارتباط بين متغيرهاي موردتحقيق از ضريب همبستگي اسپيرمن با بهره گرفتن از نرم‌افزار SPSS نسخه 21 استفاده ‌شد.
يافته‏هاي تحقيق نشان داد بين سابقه شركت در فعاليت‌هاي ورزشي، تعداد جلسات، مدت‌زمان انجام فعاليت‌ و شدت فعاليت‌هاي ورزشي با رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط معناداري وجود دارد. بنابراين به نظر مي‌رسد ورزش و فعاليت بدني موجب ارتقاي رضايت از زندگي مي‌شود و براي ارتقاي رضايت از زندگي بايد تمامي نهادها و افراد جامعه همكاري كنند تا زمينة اعتلاي سلامتي روحي و جسمي كاركنان فراهم آيد.


كليدواژه‏ها: مشاركت در فعاليت هاي ورزشي، رضايت از زندگي، فعاليت ورزشي.
 
فصل اولكليات تحقيق1-1- مقدمهانسان و زندگى مفاهيمى هستند كه هرگز از يكديگر جدا نمي‌شوند. زندگى، جزء جدايي‌ناپذير انسان است و هيچ راه فرارى از آن نيست. بنابراين، انسان تا هست بايد زندگى كند. به‌بيان‌ديگر، انسان ميان دوراهي زندگى و عدم زندگى قرار ندارد بلكه بدون ترديد زندگى بايد كرد؛ اما مي‌توان پرسيد: زندگى گوارا و لذّت بخش، كدام است؟ بشر در جستجوى خوشبختى است و در پى آن است كه به زندگى رضايت‌مندي دست يابد و هيچ‌كس نيست كه بخواهد زندگىِ همراه با نارضايتى داشته باشد. رضايتمندى، بستر موفقيت و كاميابى است و هيچ انسان موفّقى نيست كه از هنر «رضايت از زندگى» برخوردار نباشد. بدون رضايتمندى، امكان پيشرفت و موفقيت وجود ندارد. انسان‌هاى موفّق كسانى هستند كه از زندگى خود لذت مي‌برند. بنابراين رضايتمندى از زندگى، يكى از رازهاى ناشناخته در زندگى انسان‌هاي موفّق است. زندگى موفق، زندگي‌اى است كه توأم با رضايت و خرسندى باشد. اگر زندگى بستر تكامل است، رضايتمندى هم شرط موفقيت در زندگى بوده و كسانى مي‌توانند به تكامل بينديشند كه بازندگي خود مشكل نداشته باشند. البته بايستي به اين نكته توجه داشت كه ميان «مشكل داشتن در زندگى» با «مشكل داشتن بازندگي» تفاوت وجود دارد. همه انسان‌ها در زندگى مشكل‌دارند؛ اما انسان موفق، كسى است كه بازندگي‌اش مشكل نداشته باشد و اين يعنى رضايت از زندگى (عبداله زاده و همكاران، 1388).
نيروي انساني هر سازمان نيز؛ به‌عنوان مهم‌ترين منبع راهبردي، دررسيدن به هدف‌هاي سازماني نقش مهمي را ايفا نموده و نيروي محركه سازمان محسوب مي‌شود. بنابراين، تصورات و نگرش‌هاي آنان به شغلشان در حيات، كار آيي و اثربخشي سازمان اثرگذار مي‌باشد. لزوم به‌كارگيري توان و استعداد تخصصي موجود نيروي انساني، وجود جو مساعد، انگيزه مناسب و رضايت شغلي در ميان آن‌ها مي‌باشد. لذا نيروي انساني، عامل مهمي در موفقيت و پيشرفت هر سازمان بوده و هيچ سازماني بدون وجود آن نخواهد توانست به‌تمامي اهداف موردنظر خود دست يابد (هووي[1]،1387).
امروزه، انجام فعاليت بدني[2] منظم و تغذيه مناسب به‌منظور دستيابي به بهداشت روحي و رواني، بخشي از هدف‌هاي بهداشت ملي كشورهاي توسعه‌يافته است و در بيانيه‌هاي مختلف بر اهتمام به آن‌ها اصرار مي‌ورزند و عموم مردم را تشويق مي‌كنند تا باروي آوردن به اين برنامه‌ها، از مواهب آن يعني افزايش طول عمر و بهبود كيفيت زندگي بهره‌مند شوند (گائيني،1383). البته برخي از مردم به اين باور رسيده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و براي حفظ تندرستي و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند درحالي‌كه مي‌توان گفت كه فعاليت‌هاي ورزشي باعث مي‌شود كه انسان احساس خوبي نه‌تنها در بدن خود داشته باشد بلكه احساس خوبي از خود به‌طور كل (خودباوري) پيدا كند (تندنويس،1381). در اين راستا بسياري از شيوه‌هاي زندگي به‌گونه‌اي تغيير داده‌شده و اصلاح گرديده‌اند كه جلساتي در هفته به اجراي فعاليت ورزشي اختصاص پيدا كند. اين روند و خط‌مشي اجتماعي به جهشي در توجه و علاقه عامه نسبت به ايجاد و توسعه دانش و اطلاعات تخصصي‌تر درباره تأثيرات متعدد فعاليت بدني و تمرين بر آمادگي فرد و سلامتي وي، منجر شده است. اثر فعاليت و آمادگي بدني مي‌تواند منجر به‌سلامتي، فعال و پرتحرك بودن و عمر طولاني فرد گردد. در مقابل، عدم تحرك معمولاً باعث بيماري، بي‌تحركي و عمر كوتاه مي‌گردد كه تغيير اين نسبت‌ها، يك زنجيره علت و معلولي است كه به نتايج مطلوب و نامطلوب مي‌انجامد. مطمئناً نتايج مطلوب، طول عمر و كيفيت زندگي بهبوديافته برحسب سلامت فردي يا اجتماعي مي‌باشد. گرچه تمامي شواهد و مدارك موجود، دال بر تأثير فعاليت بدني در پيشگيري از بيماري و پيشبرد سلامتي جسماني بوده‌اند(بهپور،1375). به جرأت مي‌تواند گفت باگذشت زمان، مردم معتقد به بهبود كيفي زندگي مي‌شوند و شكي نيست رسيدن به اين باور، مستلزم داشتن تحصيلات عاليه، تجربه مفيد و تغيير ديدگاه‌ها و جهان‌بيني كلي افراد است (تندنويس،1381).
در دنياي در حال تحول امروز، كاميابي از آن جوامع و سازمان‌هايي است كه بين منابع كمياب و قابليت‌هاي مديريتي و كارآفريني منابع انساني خود، رابطه معني‌داري برقرار سازند. به‌عبارتي‌ديگر، جامعه و سازماني مي‌تواند در مسير توسعه، حركت روبه‌جلو و با شتابي داشته باشد كه با ايجاد بسترهاي لازم منابع انساني خود را به دانش و مهارت كارآفريني مولد، تجهيز كند تا آن‌ها با بهره گرفتن از اين توانمندي ارزشمند، ساير منابع جامعه و سازمان را به‌سوي ايجاد ارزش و حصول رشد و توسعه، مديريت و هدايت كنند (كردنائيج و همكاران، 1384). همچنين مي‌تواند گفت اگر فرهنگ ورزش در جامعه كنوني به‌خوبي شناسانده شود و عموم مردم آن را به‌عنوان پديده سلامتي و تندرستي بپذيرند و به انجام آن عادت كنند با تنظيم و اجراي برنامه‌هاي مناسب ورزشي- تفريحي، گذران اوقات‏فراغت مفيد و سودمندانه اي خواهند داشت كه از فشار زندگي ماشيني كاسته و سلامت و شادابي جامعه را فراهم مي‌كنند. بهبود نسبي زندگي و ايجاد رفاه اجتماعي بيشتر، زمينه مناسب تفكر و يافتن راه‌هاي بهتر زيستن را نيز فراهم مي‌سازد (بهرام فر،1380). سنجش رضايت از زندگي از طريق شركت در فعاليت‌هاي ورزشي، به‌عنوان يك شاخص كه تحت تأثير فاكتورهاي مختلف مانند خانواده، فرهنگ، وضعيت اجتماعي- اقتصادي، جسمي، روحي- رواني و... مي‌باشد مي‌تواند در درك صحيح از نيازها، تصميم‌گيري‌ها و برنامه‌ريزي اين گروه اجتماعي مفيد واقع گردد. در اين راستا محقق درصدد آن است تا به بررسي ارتباط ميزان مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت از زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي پرداخته و با توجه به يافته‌هاي پژوهش، پيشنهادهايي مبتني بر آن يافته‌ها ارائه نمايد.
 
1-2-بيان مسئله مطالعه و بررسي تاريخچه توسعه و تحول جوامع صنعتي نشان مي‌دهد كه نيروي انساني ماهر و پرورش‌يافته در فرآيند تحول جامعه سنتي به جامعه صنعتي تأثير انكارناپذيري داشته است، به‌نحوي‌كه نيروي انساني را مهم‌ترين و اصلي‌ترين عامل توسعه جوامع و سازمان‌ها قلمداد نموده‌اند (طالب پور و امامي، 1385). يكي از مسائلي و موضوعاتي كه مي‌تواند نقش بسزايي در سازمان‌ها داشته باشد و در تقويت و كاهش رضايت كاركنان نقش ويژه‌اي ايفا كند، مبحث فعاليت بدني افراد سازمان است.
اينك در قرني زندگي مي‌كنيم كه داراي اوقات‏فراغت بسيار هستيم، اين اوقات در حقيقت يك مسئله طبيعي اجتماعي در قرن حاضر است. اوقات‏فراغت حق طبيعي انسان بوده و بايد به‌عنوان احتياج اساسي و پايه براي وي محسوب گردد. ضمناً بايد به‌گونه‌اي تفهيم گردد كه خود را در يك واقعيت، تحت عنوان نياز؛ تصور كند(بهرامفر،1380). در مقابل، تمدن نوين و جامعه توسعه‌يافته سبز فايل، كاهش زمان كار و بهره‌برداري هر چه بيشتر از گذران اوقات‏فراغت را توصيه مي‌نمايد (شيخي،1380). داشتن يك زندگي سالم مستلزم تحرك و فعاليت‌هاي ورزشي است كه اين موضوع بارها طي پژوهش‌هاي مختلف بيان گرديده است. همچنين اطلاع افراد از تأثيرات مطلوب فعاليت‌هاي ورزشي بر دستگاه‌هاي مختلف بدن، موجب گرديده تا گرايش به فعاليت‌هاي ورزشي در اوقات‏فراغت روزبه‌روز افزايش يابد. تحقيقات نشان مي‌دهد كه از طريق فعاليت بدني، افراد احساس خوب و رضايت بيشتري از زندگي خوددارند(ادوارد[3]،2005)، حتي سطوح بالاتر فعاليت بدني نيز تأثير مثبتي را در احساسات، حالات فرد و رضايت‌مندي از زندگي به همراه دارد(مارش و همكاران،2008). استفاده از اوقات‏فراغت با بهره‌مندي از فعاليت‌هاي ورزشي به‌عنوان تفريحات سالم بخشي از فرايند تعادل حياتي و رضايتمندي در زندگي افراد است(مشرف جوادي،1380).
رضايت شغلي، يك حس مثبت و مطبوع و پيامد ارزيابي شغلي يا تجربه فرد است كه به رابطه ميان انتظارات سازماني و نيازهاي فردي اشاره مي‌كند، اين حالت كمك زيادي به‌سلامت فيزيكي و رواني افراد مي‌كند (بلوچ[4]، 2009).  ازنظر سازماني، سطح بالاي رضايت شغلي، منعكس‌كننده جوسازماني بسيار مطلوب است كه منجر به جذب و بقاي كاركنان مي‌شود. ديدگاه‌ها و مفهوم‌سازي‌هاي متعدد و گاه متناقضي درباره تعريف رضايت شغلي شكل‌گرفته است.
رضايت شغلي يك حالت احساسي مثبت يا مطبوع است كه پيامد ارزيابي شغلي يا تجربه فرد است. اين حالت احساسي مثبت كمك زيادي به اثربخشي افراد در سازمان مي‌كند(رابينز، 1378).
رضايت از زندگي از آن دسته مؤلفه‌هايي است كه با عوامل مختلف مانند عوامل تحصيلي، شخصيتي، ژنتيك، عوامل اقتصادي و كار، روابط اجتماعي و زندگي اجتماعي رابطه تنگاتنگي دارد. همگي اين عوامل گاهي رابطه معني‌دار و گاهي غير معني‌دار با رضايت از زندگي داشته‌اند. زماني كه همه اين عوامل تركيب مي‌شوند بازهم نمي‌توانند توضيح دهند كه چرا رضايت از زندگي در يك سطح براي يك فرد وجود دارد و در سطح متفاوت ديگر وجود ندارد. (سالوي و ماير ؛ به نقل از خويشتن دار،1385).
ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يكي از بهترين و سالم‌ترين وسيله براي پر كردن اوقات‏فراغت اقشار مختلف جامعه خصوصاً افراد ميان‌سال كه دغدغه‌هاي زندگي خود را پشت سر گذاشته و فراغت بيشتري نسبت به زمان قبل دارند محسوب مي‌شود. لذا انجام فعاليت‌هاي ورزشي در ميان افراد ميان‌سال به‌عنوان بخشي از اوقات‏فراغت آنان براي حفظ نشاط، سلامتي و تندرستي مهم به نظر مي‌رسد. از طرفي افراد ميان‌سال خود جزئي از جامعه محسوب مي‌شوند و كيفيت زندگي در آن‌ها مي‌تواند شاخصي از كيفيت زندگي جامعه محسوب شود و بقيه گروه‌هاي جامعه را مي‌توان با اين گروه مقايسه كرد(سروري خراشاد، 1384). بنابراين محقق درصدد آن است تا ارتباط بين مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت از زندگي را در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي موردبررسي قرار داده و پاسخگوي سؤالات ذيل باشد كه ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يك عامل اثرگذار بر عوامل جسماني، رواني و اجتماعي تا چه حد مي‌تواند در رضايت از زندگي كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي اثرگذار باشد؟


1-3- ضرورت تحقيق امروزه سازمان‌ها در همه كشورها به مديران و كاركنان اثربخش و كارآمد نياز دارند تا بتوانند به اهداف خود در جهت رشد و توسعه همه‌جانبه دست يابند مدير به‌عنوان نماينده سازمان براي ايجاد هماهنگي و افزايش كارايي در رأس آن قرار دارد و موفقيت سازمان در تحقق اهداف، در گرو چگونگي اعمال مديريت و سبك هاي مؤثر رهبري است (رابينز[5]، 1384). با پيشرفت تكنولوژي و صنعت به‌طور جبري از ساعات كار كم شده و بر ميزان ساعات فراغت افزوده گرديده است كه اين زمان نبايستي با بي‌توجهي به بطالت بگذرد. برخي از مردم به اين باور رسيده‌اند كه از ساعات كار خود كاسته و براي حفظ تندرستي و كسب نشاط و لذت به ورزش بپردازند(تندنويس،1381).
درزمينهٔ تأثيرات جسماني گذران مطلوب اوقات‏فراغت و بخصوص ورزش بر سلامتي انسان بايد اذعان داشت آنچه امروز موجب گرايش هر چه بيشتر مردم در تمام جهان به‌سوي فعاليت‌هاي ورزشي در اوقات‏فراغت مي‌شود تأثيرات جسماني فعاليت‌ها بر دستگاه‌هاي مختلف بدن مي‌باشد. ضرورت توجه و پرداختن به فعاليت‌هاي ورزشي در اوقات‏فراغت به‌خوبي احساس شده است و اين احساس نياز موجب پرداختن جدي انسان‌هاي مطلع به ورزش مي‌گردد(تندنويس،1375).
مطالعه رضايت شغلي از دو بعد حائز اهميت است: نخست، از جنبه انساني كه شايسته است با كاركنان به‌صورت منصفانه و با احترام رفتار شود و دوم، از جنبه رفتاري كه توجه به رضايت شغلي مي‌تواند رفتار كاركنان را به‌گونه‌اي هدايت كند كه بر كاركرد و وظايف سازماني آن‌ها تأثير بگذارد (كفي[6]، 2012). اهميت و نقش شركت در فعاليت‌هاي ورزشي در زندگي اجتماعي دنياي صنعتي حاضر مقوله‌اي ست كه بخشي از برنامه‌هاي كاركنان را به خود اختصاص داده است. بنابراين با توجه به اين مسئله كه ورزش و فعاليت بدني به‌عنوان يكي از مهم‌ترين عامل‌ها در پر كردن اوقات‏فراغت مطرح است و با نظر به نقش مهم فعاليت بدني در تأمين سلامتي و پيشگيري از انواع ناهنجاري‌هاي جسماني، رواني، اجتماعي و عاطفي به انجام اين تحقيق اقدام نموده تا توجه مسئولان را به اين امر جلب كنيم كه اين قشر جامعه(كاركنان) نيازمند تحرك، پويايي، شادابي، نشاط و سلامتي است و بايد با ايجاد شرايط و موقعيت‌هاي مناسب، علاقه و اشتياق آن‌ها را به ورزش و فعاليت بدني در زمان اوقات‏فراغت افزايش داد و با كشاندن و جذب آنان به محيط‌هاي ورزشي، جامعه‌اي سالم و پويا داشته باشيم. در بخشي از تحقيق حاضر به ميزان مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت از زندگي پرداخته مي‌شود كه محققان بسياري در اين زمينه پژوهش كرده‌اند و نتايج متفاوتي را به همراه داشته است.
در تحقيق حميدي و چوبينه(1379) نحوه گذران اوقات‏فراغت كاركنان وزارت علوم، تحقيقات و فناوري با تأكيد بر فعاليت ورزشي موردبررسي قرار گرفت. نتايج حاكي از آن بود كه ورزش نقش كمي را درگذران اوقات‏فراغت افراد داشت و اغلب افراد(46%) اصلاً ورزش نمي‌كردند(حميدي و چوبينه،1379). در سال 1386 مختاري طي پژوهشي نشان داد كه افراد ميان‌سال كمتر از افراد با سن جوان و سالخورده در فعاليت‌هاي ورزشي شركت مي‌كنند. در بخش ديگر تحقيق ارتباط بين شركت در فعاليت‌هاي ورزشي با كيفيت زندگي موردبررسي قرار مي‌گيرد كه نتايج موافق و مخالفي را در تحقيقات به همراه دارد. آهنگري(1385) طي تحقيقي به بررسي كيفيت زندگي افراد سالمند شهر تهران پرداخت كه نتايج ارتباط معني‌داري رابين كيفيت زندگي و فعاليت بدني نشان داد(آهنگري،1385). از طرفي ويليام و جيمز[7](1993) اثر ورزش و فعاليت بدني و مفهوم خوب بودن را در زنان و مردان موردبررسي قرار داد كه نتايج به‌طور مجزا در زنان، حاكي از ارتباط معني‌داري بين فعاليت بدني و خوب بودن گزارش شد، اما در مورد مردان اين رابطه مشاهده نگرديد(ويليام و جيمز،1993).
با توجه به بررسي‌هاي به‌عمل‌آمده،در كشور ما هرچند كه رضايت زندگي حوزه و مفهومي بديع و نو مي‌باشد بااين‌حال اكثر تحقيقات انجام‌شده بر روي گروه‌هاي مختلف اجتماعي و بيماران و افرادي با مشكلات توان‌بخشي مي‌باشد، ولي درزمينهٔ اثر ورزش و فعاليت بدني در زمان اوقات‏فراغت بر رضايت زندگي در كاركنان هنوز در ابتدا و آغاز راه مي‌باشد و مطالعات و پژوهش در اين زمينه بسيار كم و اندك صورت پذيرفته است. بنابراين اين امر محقق را بر آن داشت تا پژوهش حاضر را در جامعه كاركنان انجام دهد. بنابراين اگر يافته‌هاي پژوهش مبتني بر اثرات مثبت فعاليت‌هاي ورزشي در رضايت زندگي باشد، بسيار قابل‌توجه بوده كه بر اساس آن تشويق و ترغيب بيشتري را در ميان كاركنان ادارات مختلف براي پرداختن به ورزش به وجود مي‌آورد.


1-4-اهداف تحقيق1-4-1-هدف كليهدف كلي اين تحقيق، بررسي ارتباط بين ميزان مشاركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت از زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي مي‌باشد.
1-4-2- اهداف اختصاصيتوصيف وضعيت سن، جنسيت، ميزان تحصيلات، شغل و درآمد ماهيانه كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شماليتوصيف سابقه شركت در فعاليت‌هاي ورزشي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شماليتوصيف تعداد جلسات فعاليت‌هاي ورزشي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شماليتوصيف مدت‌زمان انجام فعاليت‌هاي ورزشي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شماليتوصيف شدت فعاليت‌هاي ورزشي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. توصيف وضعيت رضايت زندگي كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. تعيين ارتباط بين سابقه شركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. تعيين ارتباط بين تعداد جلسات فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. تعيين ارتباط بين مدت‌زمان انجام فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. تعيين ارتباط بين شدت فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي. تعيين ارتباط بين شركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي

1-5-فرضيه‌هاي تحقيقبين سابقه شركت در فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط وجود دارد.بين تعداد جلسات فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط وجود دارد.بين مدت‌زمان انجام فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط وجود دارد.بين شدت فعاليت‌هاي ورزشي و رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط وجود دارد.بين شركت در فعاليت‌هاي ورزشي با رضايت زندگي در كاركنان ادارات ورزش و جوانان خراسان شمالي ارتباط وجود دارد.

1-6-پيش‌فرض

متن كامل در سايت
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه
40y.ir

ادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۰۲:۵۷:۱۳ | مدير
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان