دانلود مقالات

دانلود مقالات

دانلود مقالات Tel:88-0000-0000

پايان نامه مسئوليت مدني ناشي از خطاي داور ...

براي رعايت حريم خصوصي نام نگارنده و استاد راهنما در سايت درج نمي شود
(در فايل دانلودي نام نويسنده و استاد راهنما موجود است)
تكه هايي از متن پايان نامه به عنوان نمونه :
(ممكن است هنگام انتقال از فايل اصلي به داخل سايت بعضي متون به هم بريزد يا بعضي نمادها و اشكال درج نشود ولي در فايل دانلودي همه چيز مرتب و كامل است)
فهرست مطالب
چكيده ..................................................................................................................................................1
مقدمه ...................................................................................................................................................1
فصل اول:كليات
1-1-مفهوم داور و داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه....................................................................4
مفهوم داور، داوري....................................... ........................................................................41-1-1- 1- مفهوم داور ....................................................................................................................4
1-1-1-2- مفهوم داوري ..................................................................................................................6
تفكيك مفاهيم مشابه از داور ................................................................................................71-1-2-1- داوري و كارشناسي ....................................................................................................7
1-1-2-2- داوري و دادرسي .......................................................................................................9
1-1-2-3- داوري و مصدّق ........................................................................................................9
1-1-2-4- داوري و سازش ......................................................................................................10
1-1-2-5- داوري و توكيل ......................................................................................... .............10
علل رجوع به داوري..........................................................................................................11محاسن و معايب داوري .....................................................................................................121-1-4-1- محاسن داوري......................................................................................................12
1-1-4-2- معايب داوري........................................................................................................13
1-1-5- مزاياي مصونيت و مسئوليت داشتن داور ................................................................................13
-1-5-2- مزاياي مسئوليت داشتن داور.............................................14
مزاياي مصونيت داشتن داور از مسئوليت....................................... ........................13
مسئوليت مدني..........................................................................................................................151-2-1- مفهوم مسئوليت ...............................................................................................................15
1-2-2- مفهوم مسئوليت مدني .....................................................................................................16
1-2-2-1- مسئوليت مدني در معناي عام ....................................................................................16
1-2-2-2- مسئوليت مدني در معناي خاص................................................................................16
1-2-3- تفاوت مسئوليت مدني و اخلاقي....................................................................................17
1-2-4- تفاوت مسئوليت مدني و كيفري.......................................................................................18
1-2-5- هدف از مسئوليت مدني ................................................................................................19
1-2-6- قلمرو مسئوليت مدني ....................................................................................................20
1-2-6-1- مسئوليت قراردادي ..................................................................................................20
1-2-6-2- مسئوليت قهري .......................................................................................................21
1-2-7- رابطه بين مسئوليت مدني و قراردادي ............................................................................21
1-2-8- منابع مسئوليت مدني...........................................................................................................23
1-2-8-2- مسئوليت­هاي عيني و مطلق..............................................................24
.1-2-8-1- قانون مدني و قانون مسئوليت مدني...........................................................................23
1-2-9- مباني نظري مسئوليت مدني .......................................................................................................24
1-2-9-1- نظريه تقصير.........................................................................................................................25
1-2-9-2- نظريه ايجاد خطر..................................................................................................................26
1-2-9-3- نظريه مختلط........................................................................................................................27
1-2-9-4- نظريه تضمين حق................................................................................................................28
1-2-10- نتيجه­........................................................................................................................................28
فصل دوم: مسئوليت مدني داوران
2-1- مفهوم مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................31
2-2- قلمرو مسئوليت مدني داوران .......................................................................................................33
2-2-1- مسئوليت مدني قراردادي داوران .......................................................................................33
2-2-2- مسئوليت مدني قهري داوران ............................................................................................34
2-2-3- شرط عدم مسئوليت داوران ...............................................................................................34
2-3-1- منابع قانوني .......................................................................352-3-
منابع مسئوليت مدني داوران .....................................................................................................35
2-3-1-1- قانون اساسي  ...................................................................................................................35
2-3-1-2- قانون مدني .......................................................................................................................37
2-3-1-3- قانون مسئوليت مدني .......................................................................................................39
2-3-1-4- قانون آئين دادرسي داداگاه­هاي عمومي و انقلاب در امور مدني........................................45
2-3-2- منابع فقهي ...................................................................................................................................46
2-3-2-1- كتاب( قرآن كريم) .................................................................................................................46
2-3-2-2- سنت ......................................................................................................................................50
2-4- مبناي مسئوليت مدني داوران.................................................................................................................51
2-4-1- مبناي قانوني مسئوليت مدني داوران ...........................................................................................51
2-4-2- مبناي فقهي مسئوليت مدني داوران..............................................................................................52
2-4-2-1- مفهوم قاعده لاضرر ...................................................................................................................53
2-4-2-2- مستندات قاعده لاضرر ..............................................................................................................55
2-4-2-3- قلمرو قاعده لاضرر ............................................................................................................572-5-اركان مسئوليت مدني داوران در حقوق ايران ...................................................................................58
2-5-1- داشتن سمت داوري ...................................................................................................................58
2-5-2- ارتكاب فعل زيان­بار ...................................................................................................................59
   2-5-2-1- مفهوم تقصير ......................................................................................................................59
   2-5-2-2- عناصر تقصير.....................................................................................................................60
   2-5-2-3- درجه تقصير.......................................................................................................................60
   2-5-2-4- تقصير عمدي و غير عمدي................................................................................................61
   2-5-2-5- انواع تقصير ......................................................................................................................62
     2-5-2-5-1- تعدي .......................................................................................................................62
     2-5-2-5-2- تفريط .......................................................................................................................62
   2-5-2-6- گونه هاي تقصير ..............................................................................................................63
بي احتياطي ..........................................................................................................63   عدم مهارت ........................................................................................................64
عدم رعايت نظامات دولتي ....................................................................................64تقصير شغلي و حرفه اي ..........................................................................................64ورود ضرر ................................................................................................................................66   2-5-3-1- مفهوم ضرر ........................................................................................................................66
2-5-3-1-1- ضرر مادي .........................................................................................................................67
2-5-3-1-2- ضرر معنوي .......................................................................................................................68
   2-5-3-2-  شرايط ضرري كه قابل مطالبه است ................................................................................. 72
2-5-3-2-1- قطعي بودن ضرر................................................................................................................72
  2-5-3-2-2- مستقيم بودن ضرر..........................................................................................................73
  2-5-3-2-3- مشروعيت حق مبناي مطالبه ضرر...................................................................................74
  2-5-3-2-4- عدم جبران ضرر در گذشته............................................................................................74
-3-2-5- قابليت پيش­بيني ضرر................................................................................................75رابطه سببيت بين فعل زيانبار و ضرر وارده ..............................................................................75بررسي چند مفهوم مشابه.........................................................................................................76     2-5-5-1- مفهوم اشتباه......................................................................................................................76
      2-5-5-2- مفهوم خطا........................................................................................................................77
اقسام اشتباه..................................................................................................................................78   
  2-5-5-3- رابطه خطا و اشتباه............................................................................................................77
    2-5-6-1- اشتباه موضوعي....................................................................................................................78
    2-5-6-2- اشتباه حكمي........................................................................................................................78
مفهوم و معيار تقصير داوران .....................................................................................................78  2-5-7-1- مفهوم تقصير داوران ..........................................................................................................78
  2-5-7-2- معيار تقصير داوران ............................................................................................................83
 2-5-7-3- چند مصداق از تقصير داوران  ..............................................................................................86
2-5-7-3-1-قصور داور در افشاي تعارض منافع ..........................................................................86
2-5-7-3-2- كناره گيري زودرس داور از رسيدگي داوري  .........................................................87
2-5-7-3-3- كوتاهي در صدور به موقع راي ........................................................................................87
حدود و مسئوليت مدني داوران ............................................................................................................892-6-1- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب تقصير .....................................................................89
2-6-1-1- مسئوليت مدني داوران در تقصير عمدي ...............................................................................89
2-6-1-2- مسئوليت مدني داوران در تقصير غير عمدي .........................................................................90
  2-6-2- مسئوليت مدني داوران در صورت ارتكاب اشتباه .......................................................................95
2-6-2-1- مسئوليت مدني داوران در اشتباه حكمي ...............................................................................95
2-6-3- مسئوليت مدني داوران در تفسير نادرست قانون ........................................982-6-2-2-
مسئوليت مدني داوران در اشتباه موضوعي...........................................................................97
فصل سوم: آثار مسئوليت و خروج از آن
3-1- جبران خسارت ...............................................................................................................................101
3-1-1- شيوه­هاي جبران خسارت .........................................................................................................101
3-1-1-1- استرداد عين و دادن مثل......................................................................................................101
3-1-1-2- دادن قيمت..........................................................................................................................102
3-2- پرداخت كننده و وسيله­هاي پرداخت ............................................................................................103
3-2-1- پرداخت خسارت به وسيله مسئول اصلي ( فاعل زيان) ..........................................................103
3-2-2- جبران خسارت به وسيله شركت­هاي بيمه .............................................................................103
نتيجه­گيري .............................................................................................................................................105
چكيدهپيشنهادات ............................................................................................................................................108
مفهوم مسئوليت مدني داوران به عنوان يكي از مباحث مسئوليت مدني پديده اي است كه سابقه­اي از آن در مسئوليت مدني ما ثبت نشده است. در نظام حقوقي ­ما مسئوليت مدني داوران تا تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379 بطور كلي تابع قواعد عمومي مسئوليت مدني بوده بدين نحو كه هرگاه تخلف داور سبب اصلي ايجاد خسارت،  متضرر مي­بود وي مسئول شناخته مي­شد و داوران در مقابل همه افعال خود اعم از عمد و غيرعمد و اشتباه در صورتيكه سبب اصلي باشند مكلف به پاسخ گويي بودند. با تصويب قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني در سال 1379 داور در صورت دارا بودن يكي از سه عامل تقصير- تقلب- تدليس مسئول شناخته شده است با اين توضيح كه خطاهاي شغلي اعم از عمد و غير عمد كه موجب خسارت مادي بر اشخاص گردند مسئوليت آور شناخته شده و در مورد اشتباهات اصولا آنها را فاقد مسئوليت و مبرا از مسئوليت دانسته است.به تعبير ديگر مقنن مسئوليت مدني داوران را محدود به خطاي شغلي و حرفه­اي نموده و در نوع خطا خطاهاي عمد و غير عمدي را موجب مسئوليت دانسته است و در خصوص جبران خسارت ناشي از اشتباه محض اگرچه بصورت صريح تعيين تكليف نكرده است ولي ميتوان گفت بصورت حتمي داوران را مصون از جبران خسارت دانسته است. و در نوع خسارت نيز محدود به خسارتهاي مادي نموده است و نسبت به خسارت معنوي ناشي از خطاهاي شغلي داوران آن را مسئول به جبران خسارت ندانسته است. در اين پايان نامه به ارزيابي و تحليل ديدگاه قانوني و كلي نظام حقوقي كشورمان در مورد مسئوليت مدني داوران و به بررسي و مشخص نمودن معيار و ضابطه اين نوع از مسئوليت خواهيم پرداخت.
واژه­هاي كليدي: داور،  داوري،  مسئوليت،  مبناي مسئوليت،  تقصير،  اشتباه
مقدمه
داوري از راههاي مسالمت­آميز حل و فصل اختلاف بوده و از سابقه تقنيني و فقهي قابل توجهي برخوردار و در رويه قضايي نيز دعاوي مختلفي راجع به آن موجود بود، چندان مورد عنايت حقوقدانان نبوده و در بين مردم نيز استقبال شايسته­اي از آن به عمل نمي­آمد. شكسته شدن انحصار دادگستري در حل و فصل دعاوي، تراكم اختلافها و اطاله رسيدگي، لزوم پرداخت هزينه­هاي دادرسي، رسمي بودن رسيدگي دادگاه و نداشتن آزادي عمل براي ارتباط با دادرس كه دربسياري از موارد او را از عمق روابط حقوقي طرفين و علت اصلي اختلاف دور مي­كند، انگيزه­اي شد تا توجه به داوري در بين مردم و جامعه حقوقي كشور، قوت گرفته و ادبيات حقوقي روبه رشدي راجع به آن شكل گيرد. (خدابخشي،1391،ص13)
نظام حقوقي ما بصورت مدرن از سال 1289 با وضع قانون  اصول محاكمات حقوقي با پديده داوري آشنا شد و امروزه در عمل با توجه به اينكه در مقايسه با طرح دعوي در دادگاه سريع­تر، محرمانه­ترو غيرتشريفاتي­ترمي­باشد اهميت بسزايي پيدا كرده و در بسياري از معاملات، اختلافات از اين طريق حل و فصل مي­گردد. در عصر حاضر نيز با تصويب قانون اوراق بهادار در آذر 1384 قواعد جديدي به بازار سرمايه حاكم شد و سيستم جديدي به نام بورس اوراق بهادار در قالب شركتهاي سهامي عام تاسيس گرديد. در بازار سرمايه تجار و اشخاص فعال در انجام فعاليتهاي حرفه­اي خود با اختلافاتي مواجه مي­شوند كه نياز به حل و فصل آنها مي­باشد. اقتضاي امور تجاري سرعت در معاملات و سهولت در انجام فعاليتهاي بازرگاني در سايه­ امنيت اجتماعي وقضايي است. دادرسي بازرگاني غير متناسب با مقتضيات امور تجاري و بيگانه با فرهنگ و عرف حاكم بر آن قطعا تاثير منفي در فعاليت كلان اقتصادي كشور دارد. مي­توان ادعا نمود برهمين اساس، قانون بازار اوراق بهادار به مرجع خاص داوري نيز با نگاه دقيق­تري پرداخته است. (سوادكوهي،1388،ص5)حال اگر نتيجه رجوع طرفين اختلاف به داور بروز خطاي شغلي (عمدي يا غيرعمدي ) از ناحيه او در جريان رسيدگي و ايجاد خسارت مالي براي طرفين يا يكي از آنها و يا اشخاص ثالث باشد كه امري اجتناب­ناپذير مي­باشد، اين سوال مطرح مي­شود كه داوران در صورت ارتكاب خطاي شغلي چه مسئوليتي دارند و نحوه جبران چگونه خواهد بود؟ بررسي در مورد تكليف به جبران اين خسارت مستلزم تبيين مسئوليت مدني داوران است. به همين دليل تحقيق در اين موضوع و شناخت كامل آن و تلاش براي مشخص كردن مقصود قانون­گذار در اين خصوص لازم و ضروري است كه تبيين و تحليل اين امور در نظام حقوقي ما موضوع پايان­ نامه پيش رو  است. مسئوليت مدني داوران در نظام حقوقي داخلي در آثار نويسندگان حقوقي كه معترض موضوعات مسئوليت مدني داوري آئين دادرسي مدني و ...شده­اند متاسفانه مورد بحث قرار نگرفته و يا در صورت پرداختن به آن حاصل گريز به اين وادي از يكي دو صفحه كه حاوي مطالب كلي است تجاوز نمي­كند.
اين پايان نامه در سه فصل بيان خواهد شد در فصل اول با عنوان كليات در خصوص  مفهوم داورو داوري و تفكيك مفاهيم مشابه از داور و علل رجوع به داوري ، مزايا و معايب داوري و مزايا و معايب مسئوليت داشتن داور و مفهوم مسئوليت مدني و انواع آن و مباني و منابع مسئوليت مدني  بيان خواهيد شد. در فصل دوم مفهوم و منابع و مباني مسئوليت مدني داوران و اركان و حدود مسئوليت آنها و همچنين مفهوم و معيار تقصير داوران بيان شده و در فصل سوم  آثار مسئوليت و شيوه هاي جبران خسارتو در نهايت نتيجه گيري و پيشنهادات را ارائه خواهيم داد.
فصل اول
كليات
1-1- مفهوم داور، داوري و تفكيك آن از مفاهيم مشابه
    در اين بخش ابتدا مفهوم داور و داوري و سپس تفكيك مفاهيم مشابه از داوري بيان مي­شود.
1-1-1-  مفهوم داور و داوري
1- مفهوم داور     داور نام خداي عزوجل است و پادشاه عادل را نيز گويند يعني كسي كه به نيك و بد حكم باشد و فصل خصومت كند.داور را در عربي حاكم گويند و در اصل دادور بوده و بصورت داور مخفف شده است.)پادشاه، 1336،ص1792) در فرهنگ فارسي عميد داور يا دادور به معني حاكم، حكم و قاضي،  كسي كه ميان نيك و بد حكم كندو كسي كه براي قطع و فصل مرافعه دو يا چند نفر انتخاب شود. ( عميد ،1369،ص631 ) در فرهنگ فارسي معين نيز به معناي ميانجيگري، داوري بين دو يا چند تن، رسيدگي و ختم قضيه در خارج از محكمه تحت شرايط معين آمده است. (معين، 1353،ص1493)در متون قانوني ايران، در مورد مفهوم داور تعريفي ارائه نشده است و مواد قانوني كه در اين خصوص تدوين گرديده صرفا به بيان اصول و قواعد حاكم بر آن پرداخته است. به همين جهت براي شناختن مفهوم آن، مراجعه به تعاريف ارائه شده از سوي حقوقدانان لازم وضروري است. مفهوم داور در اصطلاح از معناي لغوي آن مايه گرفته است. يكي از حقوقدانان داور را اين چنين تعريف كرده است: " آنان اشخاصي هستند كه به درستي وامانت معروف هستند، معلومات حقوقي و اطلاعات فني دارند، قاضي خصوصي هستند." (صدرزاده افشار، 1372،ص408)  برخي ديگر در بيان تعريف داور آورده­اند: " داور كسي است كه از نظر معلومات و اطلاعات فني با شهرت به درستكاري مورد اعتماد مخصوص افراد است."(متين دفتري،1378 ،ص110) حقوقدان ديگري در تعريف داور بيان داشته است: « داور كسي است كه به طريقي جز آنچه توسط قضات محاكم معمول است فصل خصومت كند.» و همچنين او را كسي مي­ داند كه سمت قضا در دستگاه دولتي ندارد ولي در مرافعات بالقوه و يا بالفعل رسيدگي كرده و فصل خصومت نموده و راي دهد. (جعفري لنگرودي، 1388،ص450) داور به كسي مي­گويند كه طرفين منازعه اختلافات خود را  نزد وي مطرح كرده و تعهد پذيرش و اجراي نظر وي مي­كنند. در مورد انگيزه طرفين اختلاف در ارجاع امر به داوري مي­توان گفت  با توجه به اينكه شمار دعاوي روز به روز در حال افزايش است و محاكم دادگستري توانايي رسيدگي توام با سرعت به آنها و جلب رضايت مردم را ندارند و نيز به جهت پرهيز از اطاله دادرسي و اجتناب از پرداخت هزينه زياد دادرسي، اختلافات خويش را به اين افراد امين و درستكار سپرده و از مراجعه به قضات دولتي پرهيز مي­كنند.
متن كامل پايان نامه ها با فرمت word و پسوند doc قابل ويرايش مقطع كارشناسي ارشد با امكان دانلود رايگان پروپوزالها (فصل اول پايان نامه ها) و امكان خريد پايان نامه


متن كامل در سايت :
40y.irادامهـ مطلبـ
| ۱۵ آبان ۱۳۹۷ | ۱۲:۴۵:۰۵ | مدير
،
ارسال نظر
نام :
ایمیل :
سایت :
پیام :
خصوصی :
کد امنیتی :

جستجوگر


درباره ما

رمزینه بارکد


آمار

افراد آنلاين : 1
بازديد امروز : 0
بازديد ديروز : 0
بازديد كل : 0

سرویس وبلاگدهی فارسی یا پارسی رایگان